Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – кратка характеристика на продукта - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAbilify Maintena
ATC кодN05AX12
Веществоaripiprazole
ПроизводителOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Всеки флакон съдържа 300 mg арипипразол (aripiprazole).

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Всеки флакон съдържа 400 mg арипипразол (aripiprazole).

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 300 mg арипипразол.

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 400 mg арипипразол.

След разтваряне, всеки ml от суспензията съдържа 200 mg арипипразол (aripiprazole).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка Прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Прах: бял до почти бял Разтворител: бистър разтвор

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Abilify Maintena е показан за поддържащо лечение на шизофрения при възрастни пациенти, стабилизирани чрез перорален арипипразол.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

За пациенти, които никога не са приемали арипипразол, трябва да се установи поносимостта към перорален арипипразол преди започване на лечение с Abilify Maintena.

Препоръчителната стартова и поддържаща доза на Abilify Maintena е 400 mg.

Титриране на дозата на този лекарствен продукт не се изисква. Той трябва да се прилага веднъж месечно, под формата на единична инжекция (не по-рано от 26 дни след предходната инжекция).

След първата инжекция, лечението трябва да продължи 14 последователни дни с 10 mg до

20 mg перорален арипипразол, за да се поддържат терапевтични концентрации на арипипразол по време на започване на лечението.

При наличие на нежелани реакции с 400 mg доза, трябва да бъде обмислено намаляване на дозата до 300 mg веднъж месечно.

Пропуснати дози

 

Пропуснати дози

Ако 2ра или 3та доза е

Действие

пропусната и времето от

 

последната инжекция е:

 

> 4 седмици и < 5 седмици

Инжекцията трябва да бъде приложена възможно най-

 

скоро и след това да се възстанови месечния график за

 

инжектиране.

> 5 седмици

Съпътстващият перорален арипипразол трябва да бъде

 

започнат наново за 14 дни със следващата приложена

 

инжекция и след това да се възстанови месечния график за

 

инжектиране.

Ако 4та или последваща дози са

Действие

пропуснати (т.е. след постигане

 

на стабилно състояние) и

 

времето от последната

 

инжекция е:

 

> 4 седмици и < 6 седмици

Инжекцията трябва да бъде приложена възможно най-

 

скоро и след това да се възстанови месечния график за

 

инжектиране.

> 6 седмици

Съпътстващият перорален арипипразол трябва да бъде

 

започнат наново за 14 дни със следващата приложена

 

инжекция и след това да се възстанови месечния график за

 

инжектиране.

Специални популации

Старческа възраст

Безопасността и ефикасността на Abilify Maintena при лечението на шизофрения при пациенти на 65 години или по-възрастни не е установена (вж. точка 4.4).

Бъбречно увреждане

Не се изисква корекция на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се изисква корекция на дозата при пациенти с лека или умерена степен на чернодробно увреждане. Няма достатъчно данни, въз основа на които да се направят препоръки относно режима на дозиране при пациенти с тежко чернодробно увреждане. При тези пациенти, изискващи внимателно дозиране, трябва да се предпочете перорално приложение (вж. точка 5.2).

Диагностициран слаб метаболизъм на CYP2D6

Пациенти, които са диагностицирани като слаби CYP2D6 метаболизатори , началната и поддържащата доза трябва да бъде 300 mg. Когато се използва едновременно с мощни CYP3A4 инхибитори, дозата трябва да бъде намалена до 200 mg (вж. точка 4.5).

Корекция на дозата поради взаимодействия

Корекция на дозата трябва да бъде извършена при пациенти, приемащи едновременно мощни CYP3A4 инхибитори или мощни CYP2D6 инхибитори за повече от 14 дни. Ако приемът на CYP3A4 инхибитор или CYP2D6 инхибитор е прекратен, дозировката може да има нужда да бъде повишена до предишната доза (вж. точка 4.5). В случай на нежелани реакции, въпреки корекцията на дозата на Abilify Maintena, необходимостта от едновременна употреба на CYP2D6 или CYP3A4 инхибитор трябва да бъде преценена отново.

Едновременната употреба на CYP3A4 индуктори с Abilify Maintena трябва да се избягва за повече от 14 дни, защото нивата на арипипразол в кръвта се понижават и може да са под ефективните нива (вж. точка 4.5).

Корекция на дозата на Abilify Maintena при пациенти, които едновременно приемат мощни CYP2D6 инхибитори, мощни CYP3A4 инхибитори и/или CYP3A4 индуктори за повече от 14 дни

 

Коригирана доза

 

 

Пациенти, които приемат 400 mg от Abilify Maintena

 

Мощни CYP2D6 или мощни CYP3A4 инхибитори

300 mg

Мощни CYP2D6 и мощни CYP3A4 инхибитори

200 mg*

CYP3A4 индуктори

Избягвайте употреба

Пациенти, които приемат 300 mg от Abilify Maintena

 

Мощни CYP2D6 или мощни CYP3A4 инхибитори

200 mg*

Мощни CYP2D6 и мощни CYP3A4 инхибитори

160 mg*

CYP3A4 индуктори

Избягвайте употреба

*200 mg и 160 mg корекции на доза са получени само при използване на Abilify Maintena прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Abilify Maintena при деца и юноши на възраст 0-17 години все още не е установена. Липсват данни.

Начин на приложение

Abilify Maintena е предназначен само за интрамускулна употреба и не трябва да се прилага интравенозно или подкожно. Той трябва да се прилага само от медицински специалист.

Abilify Maintena прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Суспензията трябва да се инжектира веднага след приготвяне, но може да се съхранява до 4 часа във флакона при температура под 25 °C.

Abilify Maintena прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Суспензията трябва да се инжектира веднага след приготвяне, но може да се съхранява до 2 часа в спринцовката при температура под 25 °C.

Суспензията трябва да се инжектира бавно като единична инжекция (дозите не трябва да се разделят) в седалищния или делтоидния мускул. Необходимо е внимание, за да се избегне неволно инжектиране в кръвоносен съд.

Прилагане в седалищния мускул

За инжектиране в седалищния мускул се препоръчва 38 mm, 22 G хиподермална обезопасена игла. При пациенти със затлъстяване (индекс на телесното тегло > 28 кг/m2) трябва да се използва 50 mm, 21 G хиподермална обезопасена игла. Инжекциите в седалищния мускул трябва да се редуват между двата седалищни мускула.

Прилагане в делтоидния мускул

За инжектиране в делтоидния мускул се препоръчва 25 mm, 23 G хиподермална обезопасена игла. При пациенти с наднормено тегло трябва да се използва 38 mm, 22 G хиподермална обезопасена игла. Инжекциите в делтоидния мускул трябва да се редуват между двата делтоидни мускула.

Флаконите с прах и разтворител и предварително напълнената спринцовка са само за еднократна употреба.

Пълните инструкции за употреба и работа с Abilify Maintena са предоставени в брошурата в опаковката (информация, предназначена за медицински специалисти).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

По време на антипсихотично лечение, подобрение в клиничното състояние на пациента може да се наблюдава след период от няколко дни до няколко седмици. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани отблизо през този период.

Употреба при пациенти в силно превъзбудено или тежко психотично състояние

Abilify Maintena не трябва да се използва за лечение на остри състояния на възбуда или тежки психотични състояния, когато се налага незабавен контрол на симптомите.

Суицидност

Появата на суицидно поведение е присъщо за психотичните заболявания, а в някои случаи е докладвано скоро след започване или промяна на антипсихотичното лечение, включително

лечение с арипипразол (вж. точка 4.8). Антипсихотичното лечение трябва да бъде придружено от внимателно наблюдение на високорисковите пациенти.

Сърдечно-съдови нарушения

Арипипразол трябва да бъде използван с повишено внимание при пациенти с диагностицирано сърдечно-съдово заболяване (с анамнеза за инфаркт на миокарда или исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност или нарушения на проводимостта), мозъчно-съдова болест, състояния, които биха предразположили пациентите към понижено кръвно налягане (дехидратация, хиповолемия и лечение с антихипертензивни лекарствени продукти) или повишено кръвно налягане, включително ускорена или злокачествена хипертония. Докладвани са случаи на венозна тромбоемболия (ВТЕ) при прилагане на антипсихотични лекарствени продукти. Тъй като пациентите, лекувани с антипсихотици, често са с придобити рискови фактори за ВТЕ, всички възможни рискови фактори за ВТЕ трябва да бъдат установени преди и по време на лечението с арипипразол, и да се предприемат превантивни мерки (вж. точка 4.8).

Удължаване на QT интервала

При клинични проучвания на лечение с перорален арипипразол, въздействието му върху удължаването на QT интервала е сравнимо с плацебо. Арипипразол трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с фамилна анамнеза за удължаване на QT интервала (вж. точка 4.8).

Тардивна дискинезия

При клинични проучвания с продължителност една година или по-малко, рядко са докладвани случаи на свързана с лечението дискинезия по време на лечение с арипипразол. Ако признаци и симптоми на тардивна дискинезия се появят при пациенти, приемащи арипипразол, трябва да бъде предприето редуциране на дозата или прекратяване на приема (вж. точка 4.8). Тези симптоми могат временно да се влошат или да се появят дори след спиране на лечението.

Невролептичен малигнен синдром (НМС)

НМС е потенциално фатален комплекс от симптоми, свързан с антипсихотичните лекарствени продукти. При клинични проучвания са докладвани редки случаи на НМС по време на лечение с арипипразол. Клиничните прояви на НМС са хиперпирексия, мускулна ригидност, нарушен ментален статус и данни за автономна нестабилност (промени в пулса или кръвното налягане, тахикардия, диафореза и сърдечна аритмия). Допълнителни признаци могат да включват повишена креатин фосфокиназа, миоглобинурия (рабдомиолиза) и остра бъбречна недостатъчност. Също така са докладвани случаи на повишена креатин фосфокиназа и рабдомиолиза, които не са задължително свързани с НМС. Ако пациент развие признаци и симптоми, показателни за НМС или е с необяснимо висока температура, без допълнителни клинични прояви на НМС, приемът на всички антипсихотични лекарствени продукти, включително арипипразол, трябва да бъде прекратен (вж. точка 4.8).

Припадъци

При клинични проучвания са докладвани редки случаи на припадъци по време на лечение с арипипразол. Поради тази причина, арипипразол трябва да бъде използван с повишено внимание при пациенти с анамнеза за епилептични припадъци или страдащи от състояния, свързани с припадъци (вж. точка 4.8).

Възрастни пациенти с психоза, свързана с деменция

Повишена смъртност

При три плацебо-контролирани проучвания на перорален арипипразол при пациенти в напреднала възраст с психоза, свързана с болестта на Алцхаймер (n = 938; средна възраст:

82,4 години; обхват: 56-99 години), пациентите, лекувани с арипипразол, са с повишен риск от смърт в сравнение с плацебо. Смъртността при пациентите, лекувани с перорален арипипразол, е 3,5 % в сравнение с 1,7 % с плацебо. Въпреки че причините за смъртта са различни, повечето от тях са или сърдечно-съдови (например сърдечна недостатъчност, внезапна смърт) или инфекциозни (например пневмония) по същество (вж. точка 4.8).

Нежелани мозъчно-съдови реакции

При същите проучвания на перорален арипипразол са докладвани мозъчно-съдови нежелани реакции (например инсулт, преходна исхемична атака), включително смъртни случаи (средна възраст: 84 години; обхват: 78-88 години). Общо, 1,3 % от лекуваните с перорален арипипразол пациенти съобщават за мозъчно-съдови нежелани реакции в сравнение с 0,6 % от лекуваните с плацебо пациенти в тези проучвания. Тази разлика не е от статистическа значимост. Въпреки това, при едно от тези проучвания - проучване с фиксирана доза, има значителна взаимовръзка между доза и поява на нежелани мозъчно-съдови реакции при пациенти, лекувани с арипипразол (вж. точка 4.8).

Aрипипразол не е показан за лечение на пациенти с психоза, свързана с деменция.

Хипергликемия и захарен диабет

Хипергликемия, в някои случаи тежка и свързана с кетоацидоза или хиперосмоларна кома, или смърт, е докладвана при пациенти, лекувани с атипични антипсихотични лекарства, включително арипипразол. Рисковите фактори, които могат да предразположат пациентите към поява на тежки усложнения, включват затлъстяване и анамнеза за диабет в семейството. В клинични проучвания с арипипразол не са наблюдавани значими различия по отношение на честотата на нежеланите реакции, свързани с хипергликемия (включително диабет), или по отношение на абнормни лабораторни стойности на кръвната захар в сравнение с плацебо. Липсват точни оценки за риска от нежелани реакции, свързани с хипергликемия, при пациенти, лекувани с арипипразол и с други атипични антипсихотични лекарства, позволяващи директни сравнения. Пациенти, лекувани с каквито и да е антипсихотични лекарствени продукти, включително арипипразол, трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на хипергликемия (като полидипсия, полиурия, полифагия и слабост), а пациенти със захарен диабет или с рискови фактори за захарен диабет трябва да бъдат редовно изследвани за влошаване на глюкозния контрол (вж. точка 4.8).

Свръхчувствителност

Реакции на свръхчувствителност, характеризиращи се с алергични симптоми, може да възникнат с арипипразол.

Увеличаване на теглото

Увеличаването на теглото е често срещано при пациенти с шизофрения, в резултат на употреба на антипсихотици, за които е известно, че причиняват увеличаване на теглото, съпътстващи заболявания, лош начин на живот, и може да доведе до тежки усложнения. Докладвани са постмаркетингови случаи на увеличаване на теглото сред пациенти, на които е изписан перорален арипипразол. Ако има такива случаи, те са обикновено при пациенти със значителни рискови фактори, например анамнестични данни за диабет, нарушения на функциите на щитовидната жлеза или аденом на хипофизата. В клинични проучвания, арипипразол не е показал да причинява клинично значимо повишаване на теглото (вж. точка 4.8).

Дисфагия

Езофагеален дисмотилитет и аспириране са свързани с употребата на антипсихотици, включително арипипразол. Арипипразол трябва да бъде използван с повишено внимание при пациенти с риск от аспирационна пневмония.

Патологично влечение към хазарт

Докладвани са постмаркетингови случаи на патологично влечение към хазарт сред пациенти с предписан перорален арипипразол, независимо дали тези пациенти са имали предишна анамнеза, свързана с влечение към хазарт. Пациенти с анамнеза за патологично влечение към хазарт могат да бъдат изложени на по-голям риск и трябва да се проследяват внимателно (вж. точка 4.8).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействия с Abilify Maintena. Информацията по-долу е получена от проучвания с перорален арипипразол.

Благодарение на неговия α1-адренорецепторен антагонизъм, арипипразол притежава потенциал да засили ефекта на определени антихипертензивни лекарствени продукти. Като се имат предвид основните ефекти върху ЦНС на арипипразол, трябва да се подходи с повишено внимание, когато арипипразол се прилага в комбинация с алкохол или други повлияващи ЦНС лекарствени продукти с припокриване на нежеланите реакции, като седация (вж. точка 4.8). Необходимо е внимание, ако арипипразол се прилага едновременно с лекарствени продукти, предизвикващи удължаване на QT интервала или електролитен дисбаланс.

Възможност за въздействие на други лекарствени продукти върху арипипразол

Арипипразол се метаболизира чрез множество метаболитни пътища, включващи ензимите СYP2D6 и CYP3A4, но не и CYP1A. Ето защо, при пушачи не се налага корекция на дозата.

Хинидин (quinidine) и други мощни CYP2D6 инхибитори

При едно клинично проучване с перорален арипипразол при здрави пациенти, мощен инхибитор на CYP2D6 (хинидин) повишава AUC на арипипразол със 107 %, докато Cmax остава непроменено. AUC и Cmax на активния метаболит дехидро-арипипразол се понижават съответно с 32 % и 47 %. Може да се очаква, че други мощни инхибитори на CYP2D6 като флуоксетин и пароксетин, имат сходни ефекти и поради тази причина трябва да бъде приложена сходна редукция на дозата (вж. точка 4.2).

Кетоконазол и други мощни CYP3A4 инхибитори

При едно клинично проучване с перорален арипипразол при здрави пациенти, мощен инхибитор на CYP3A4 (кетоконазол) повишава AUC на арипипразол и Cmax с 63 % и 37 % съответно. AUC и Cmax на дехидро-арипипразол се повишават съответно със 77 % и 43 %. При пациенти със слаб метаболизъм на CYP2D6, съпътстващата употреба на мощни инхибитори на CYP3A4 може да доведе до повишена плазмена концентрация на арипипразол в сравнение с тази при пациенти с екстензивен метаболизъм на CYP2D6 (вж. точка 4.2). Когато се предприема едновременно прилагане на кетоконазол или други мощни CYP3A4 инхибитори с арипипразол, потенциалните ползи трябва да превишават потенциалните рискове за пациента. Може да се очаква други мощни инхибитори на CYP3A4 като итраконазол и HIV протеазни инхибитори да проявят подобни ефекти и поради тази причина трябва да се приложат сходни редукции на дозата (вж. точка 4.2). При прекъсване на приема на CYP2D6 или CYP3A4 инхибитор, дозата на арипипразол трябва да се повиши до дозата преди започването на съпътстващото лечение. Когато слаби инхибитори на CYP3A4 (например, дилтиазем) или CYP2D6 (например, есциталопрам) са използвани едновременно с този лекарствен продукт, могат да се очакват слаби повишения на плазмените концентрации на арипипразол.

Карбамазепин и други CYP3A4 индуктори

След едновременно прилагане на карбамазепин, мощен индуктор на CYP3A4 и перорален арипипразол при пациенти с шизофрения или шизоафективно разстройство, средните геометрични стойности на Cmax и AUC за арипипразол са съответно 68 % и 73 % по-ниски в сравнение с тези при самостоятелно лечение с перорален арипипразол (30 mg). Подобно, за дехидро-арипипразол средните геометрични стойности на Cmax and AUC след едновременно

прилагане на карбамазепин са съответно 69 % и 71 % по-ниски от тези след самостоятелно лечение с перорален арипипразол. Съпътстващото приложение на Abilify Maintena с други индуктори на CYP3A4 (като рифампицин, рифабутин, фенитоин, фенобарбитал, примидон, ефавиренц, невирапин и жълт кантарион може да се очаква да има подобни ефекти.

Едновременната употреба на CYP3A4 индуктори с Abilify Maintena трябва да се избягва, защото кръвните нива на арипипразол са понижени и може да са под ефективните нива.

Валпроат и литий

Когато валпроат или литийсе прилагат едновременно с арипипразол, не се наблюдава клинично значимо изменение в концентрациите на арипипразол и поради тази причина не е необходима корекция на дозата, когато валпроат или литий се прилага с Abilify Maintena.

Потенциална възможност на арипипразол да въздейства върху други лекарствени продукти

При клинични проучвания, пероралните дози от 10-30 mg/ден арипипразол нямат значим ефект върху метаболизма на субстратите на CYP2D6 (съотношението декстрометорфан/3- метоксиморфинан), CYP2C9 (варфарин), CYP2C19 (омепразол) и CYP3A4 (декстрометорфан). Освен това, арипипразол и дехидро-арипипразол не са показали потенциал за промяна на CYP1A2-медиирания метаболизъм in vitro. Следователно, не се очаква Abilify Maintena да предизвиква клинично значими взаимодействия с лекарствени продукти, медиирани от тези ензими.

Когато арипипразол се прилага едновременно с ламотрижин, декстрометорфан, варфарин, омепразол, есциталопрам или венлафаксин, не се наблюдава клинично значимо изменение в концентрациите на тези лекарствени продукти. Следователно, не е необходима корекция на дозата на тези лекарствени продукти, когато се прилагат едновременно с Abilify Maintena.

Серотонинов синдром

Има съобщения за случаи на серотонинов синдром при пациенти, които приемат арипипразол, а вероятни признаци и симптоми за това състояние могат да възникнат, особено в случаи на съпътстваща употреба на други серотонергични лекарствени продукти като ССРИ/СНРИ (SSRI/SNRI) или лекарствени продукти, за които е известно, че повишават концентрациите на арипипразол (вж. точка 4.8).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват адекватни и добре контролирани проучвания с арипипразол при бременни жени. Докладвани са вродени аномалии; обаче, не може да се установи причинно-следствена връзка с арипипразол. Проучванията при животни не изключват възможността за поява на токсичност на развитието (вж. точка 5.3). Пациентите трябва да бъдат посъветвани да уведомят лекуващия лекар в случай на бременност или при планиране на бременност по време на лечение с Abilify Maintena. Поради недостатъчната информация за безопасност при хора и резултатите, получени от репродуктивните проучвания при животни, този лекарствен продукт не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случаите, когато очакваната полза категорично оправдава потенциалния риск за плода.

Лекарите трябва да бъдат наясно относно дългосрочното действие на Abilify Maintena.

Новородените бебета, с експозиция на антипсихотици (включително арипипразол) по време на третия триместър от бременността, са с риск за нежелани реакции, включително екстрапирамидни и/или симптоми на отнемане, които могат да варират по тежест и продължителност след раждането. Докладвани са случаи на възбуда, хипертония, хипотония, тремор, сънливост, респираторен дистрес или нарушения в кърменето. Следователно, новородените бебета трябва да бъдат подложени на внимателно наблюдение (вж. точка 4.8).

Кърмене

Арипипразол се екскретира в кърмата. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/ да се въздържи от провеждане на терапия с Abilify Maintena, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от лечението за жената.

Фертилитет

Арипипразол не уврежда фертилитета въз основа на данни от проучвания за репродуктивна токсичност.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Aрипипразол повлиява в малка или в умерена степен способността за шофиране и работа с машини в резултат на потенциалните ефекти върху нервната система и зрението като седация, сънливост, синкоп, замъглено зрение, диплопия (вж. точка 4.8). Поради тази причина на пациентите трябва да се препоръча да не шофират или да не работят с машини, докато тяхната индивидуална чувствителност към този лекарствен продукт не бъде установена.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции (НЛР), докладвани при ≥ 5 % от

пациентите в две двойно-слепи, дългосрочни проучвания на Abilify Maintena, са повишаване на теглото (9,0 %), акатизия (7,9 %), безсъние (5,8 %) и болка в мястото на инжектиране (5,1 %).

Табличен списък на нежеланите реакции Честотата на НЛР, свързани с лечението с арипипразол, са изброени в таблица по-долу.

Таблицата се основава на нежелани събития, докладвани по време на клинични проучвания и/или постмаркетингова употреба.

Всички НЛР са изброени по системо-органен клас и честота; много чести (≥ 1/10), чести

(≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1000 до < 1/100), редки (≥ 1/10000 до < 1/1000), много редки (< 1/10000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). Във всяка честотна група, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Честотата на нежеланите реакции, докладвани по време на постмаркетингова употреба, не може да бъде определена, тъй като произлиза от спонтанни доклади. Следователно, честотата на тези нежелани събития се определя като „с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)“.

 

Чести

Нечести

С неизвестна честота (от

 

 

 

наличните данни не може да

 

 

 

бъде направена оценка)

 

 

 

 

Нарушения

 

Неутропения

Левкопения

на кръвта и

 

Анемия

 

лимфната

 

Тромбоцитопения

 

система

 

Понижен брой неутрофили

 

 

 

Понижен брой бели кръвни

 

 

 

клетки

 

Нарушения

 

Свръхчувствителност

Алергична реакция (например

на имунната

 

 

анафилактична реакция,

система

 

 

ангиоедем, включително

 

 

 

подуване на езика, едем на

 

Чести

Нечести

С неизвестна честота (от

 

 

 

наличните данни не може да

 

 

 

бъде направена оценка)

 

 

 

 

 

 

 

езика, едем на лицето,

 

 

 

пруритус или уртикария)

 

 

 

 

Нарушения

 

Понижен пролактин в

Диабетна хиперосмоларна

на

 

кръвта

кома

ендокриннат

 

Хиперпролактинемия

Диабетна кетоацидоза

а система

 

 

 

Нарушения

Повишаване на

Хипергликемия

Анорексия

на

теглото

Хиперхолестеролемия

Хипонатремия

метаболизма

Захарен диабет

Хиперинсулинемия

 

и храненето

Намаляване на

Хиперлипидемия

 

 

теглото

Хипертриглицеридемия

 

 

 

Нарушения на апетита

 

Психични

Възбуда

Суицидни мисли

Извършено самоубийство

нарушения

Тревожност

Психотични разстройства

Суициден опит

 

Безпокойство

Халюцинации

Патологично влечение към

 

Безсъние

Налудности

хазарт

 

 

Xиперсексуалност

Нервност

 

 

Паническа реакция

Агресия

 

 

Депресия

 

 

 

Емоционална лабилност

 

 

 

Апатия

 

 

 

Дисфория

 

 

 

Нарушения на съня

 

 

 

Бруксизъм

 

 

 

Понижено либидо

 

 

 

Промени в настроението

 

Нарушения

Екстрапирамид

Дистония

Нервнолептичен малигнен

на нервната

ни нарушения

Тардивна дискинезия

синдром

система

Акатизия

Паркинсонизъм

Генерализирани тонично-

 

Тремор

Двигателно нарушение

клонични припадъци тип

 

Дискинезия

Психомоторна

„grand mal„

 

Седация

хиперактивност

Серотонинов синдром

 

Сомнолентност

Синдром на неспокойните

Нарушение на говора

 

Замаяност

крака

 

 

Главоболие

Мускулна ригидност тип

 

 

 

„зъбчато колело“

 

 

 

Хипертония

 

 

 

Брадикинезия

 

 

 

Изтичане на слюнка от

 

 

 

устата

 

 

 

Дисгевзия

 

 

 

Паросмия

 

Нарушения

 

Окулогирична криза

 

на очите

 

Замъглено зрение

 

 

 

Болка в окото

 

 

 

Диплопия

 

Сърдечни

 

Камерни екстрасистоли

Внезапна необяснима смърт

нарушения

 

Брадикардия

Сърдечен арест

 

 

Тахикардия

Torsades de pointes Камерни

 

 

Понижена амплитуда на Т

аритмии

 

 

вълна в

Удължаване на QT интервала

 

 

електрокардиограмата

 

 

Чести

Нечести

С неизвестна честота (от

 

 

 

наличните данни не може да

 

 

 

бъде направена оценка)

 

 

 

 

 

 

Отклонения в

 

 

 

електрокардиограмата

 

 

 

Обърната Т вълна в

 

 

 

електрокардиограмата

 

 

 

 

 

Съдови

 

Хипертония

Синкоп

нарушения

 

Ортостатична хипотония

Венозна тромбоемболия

 

 

Повишено кръвно налягане

(включително белодробна

 

 

 

емболия и дълбока венозна

 

 

 

тромбоза)

 

 

 

 

Респираторн

 

Кашлица

Орофарингеален спазъм

и, гръдни и

 

Хълцане

Ларингоспазъм

медиастинал

 

 

Аспирационна пневмония

ни

 

 

 

нарушения

 

 

 

Стомашно-

Сухота в устата

Гастроезофагеален рефлукс

Панкреатит

чревни

 

Диспепсия

Дисфагия

нарушения

 

Повръщане

 

 

 

Диария

 

 

 

Гадене

 

 

 

Високо разположена

 

 

 

коремна болка

 

 

 

Коремен дискомфорт

 

 

 

Констипация

 

 

 

Повишена чревна

 

 

 

перисталтика

 

 

 

Хиперсаливация

 

Хепатобилиа

 

Абнормни чернодрбни

Чернодробна недостатъчност

рни

 

функционални тестове

Жълтеница

нарушения

 

Повишени стойности на

Хепатит

 

 

чернодробни ензими

Повишена алкална фосфатаза

 

 

Повишена аланин

 

 

 

аминотрансфераза

 

 

 

Повишена гама-глутамил

 

 

 

трансфераза

 

 

 

Повишен билирубин в

 

 

 

кръвта

 

 

 

Повишена аспартат

 

 

 

аминотрансфераза

 

Нарушения

 

Алопеция

Обрив

на кожата и

 

Акне

Реакция на

подкожната

 

Розацея

фоточувствителност

тъкан

 

Екзема

Хиперхидроза

 

 

Кожна индурация

 

Нарушения

Мускулно-

Мускулна ригидност

Pабдомиолиза

на мускулно-

скелетна

Мускулни спазми

 

скелетната

скованост

Мускулно потрепване

 

система и

 

Мускулно напрежение

 

съединителн

 

Миалгия

 

ата тъкан

 

Болка в крайниците

 

 

 

Артралгия

 

 

 

Болка в гърба

 

 

Чести

Нечести

С неизвестна честота (от

 

 

 

наличните данни не може да

 

 

 

бъде направена оценка)

 

 

 

 

 

 

Намален обхват на

 

 

 

движение на става

 

 

 

Вратна ригидност

 

 

 

Тризмус

 

Нарушения

 

Нефролитиаза

Задържане на урина,

на бъбреците

 

Глюкозурия

инконтиненция на урина

и пикочните

 

 

 

пътища

 

 

 

Състояния,

 

 

Синдром на отнемане при

свързани с

 

 

новородени (вж. точка 4.6)

бременностт

 

 

 

а, родовия и

 

 

 

послеродови

 

 

 

я период

 

 

 

Нарушения

Еректилна

Галакторея

Приапизъм

на

дисфункция

Гинекомастия

 

репродуктив

 

Чувствителност на гърдите

 

ната система

 

Вулво-вагинална сухота

 

и гърдите

 

 

 

Общи

Болка в

Пирексия

Нарушения в регулацията на

нарушения и

мястото на

Астения

температурата (например

ефекти на

инжектиране

Нарушения в походката

хипотермия, пирексия)

мястото на

Уплътняване

Дискомфорт в гърдите

Болка в гърдите

приложение

на мястото на

Реакция на мястото на

Периферен оток

 

инжектиране

инжектиране

 

 

Умора

Еритема на мястото на

 

 

 

инжектиране

 

 

 

Подуване на мястото на

 

 

 

инжектиране

 

 

 

Дискомфорт на мястото на

 

 

 

инжектиране

 

 

 

Пруритус на мястото на

 

 

 

инжектиране

 

 

 

Жажда

 

 

 

Мудност

 

Изследвания

Увеличение на

Повишена кръвна захар

Флуктуация на кръвната захар

 

креатин

Намалена кръвна захар

 

 

фосфокиназата

Увеличен гликозилиран

 

 

в кръвта

хемоглобин

 

 

 

Увеличение на обиколката

 

 

 

на талията

 

 

 

Понижен холестерол

 

 

 

Понижени триглицериди

 

 

 

в кръвта

 

 

 

Понижение на

 

 

 

триглицеридите в кръвта

 

 

 

 

 

Описание на избрани нежелани реакции

Реакции на мястото на инжектиране

По време на двойно-сляпите, контролирани фази на двете дългосрочни проучвания са наблюдавани реакции на мястото на инжектиране; наблюдаваните реакции като цяло са били леки до умерени по тежест и са изчезнали след време. Болка в мястото на инжектиране (честота 5,1 %) се появява средно на ден 2 след инжектирането и е със средна продължителност от 4 дни.

В едно отворено проучване, сравняващо бионаличността на Abilify Maintena, инжектиран в делтоидния или седалищния мускул, свързани с мястото на инжектиране реакции се наблюдават малко по-често в делтоидния мускул. По-голямата част от тях са умерени и отзвучават при по-нататъшно прилагане на инжекциите. В сравнение с проучвания, при които Abilify Maintena е инжектиран в седалищния мускул, повтаряща се поява на болка в мястото на инжектиране се наблюдава по-често в делтоидния мускул.

Левкопения

Докладвана е неутропения в клиничната програма с Abilify Maintena, която обикновано започва около 16 ден след първото инжектиране и средно продължава 18 дни.

Екстрапирамидни симптоми (ЕПС)

В проучвания при стабилизирани пациенти с шизофрения, Abilify Maintena се свързва с по- висока честота на ЕПС симптоми (18,4 %) в сравнение с лечение с перорален арипипразол (11,7 %). Най-често наблюдаваният симптом бе акатизия (8,2 %), която обикновено започва около 10 ден след първото инжектиране и продължава средно 56 дни. Пациенти с акатизия обикновено приемат антихолинергични лекарства като лечение, главно бензотропин мезилат и трихексифенидил. По-рядко са прилагани вещества като пропанолол и бензодиазепини (клоназепам и диазепам) за контрол на акатизията.Честотата на прояви на паркинсонизъм е била както следва: съответно 6,9 % при Abilify Maintena, 4,15 % за перорален арипипразол 10-30 mg таблетки и 3,0 % за плацебо.

Дистония

Ефект на лекарствения клас: симптоми на дистония, продължителни абнормни контракции на мускулни групи могат да се появят при чувствителни индивиди по време на първите няколко дни на лечение. Дистоничните симптоми включват спазъм на мускулите на шията, понякога прогресиращи до стягане в гърлото, затруднение при преглъщане, затруднение при дишане и/или протрузия на езика. Докато тези симптоми могат да възникнат при ниски дози, то те възникват по-често и с по-голяма тежест и изразеност при по-високи дози на антипсихотични лекарствени продукти от първо поколение. Повишен риск от остра дистония се наблюдава при мъжете и при по-младите възрастови групи.

Тегло

По време на двойно-сляпата, активно контролирана фаза на дългосрочно проучване,

продължило 38 седмици, честотата на повишаване на теглото с ≥ 7 % спрямо началното ниво до последното посещение е била 9,5 % за Abilify Maintena и 11,7 % за перорален арипипразол, приемали таблетки 10-30 mg.Честотата на понижаване на теглото с ≥ 7 % спрямо началното ниво до последното посещение е била 10,2 % за Abilify Maintena и 4,5 % за таблетките перорален арипипразол 10-30 mg. По време на двойно-сляпата, плацебо контролирана фаза на

дългосрочно проучването, продължило 52 седмици, честотата на повишаване на теглото с ≥ 7 % спрямо началното ниво до последното посещение е била 6,4 % за Abilify Maintena и 5,2 % за плацебо.Честотата на понижаване на тегло с ≥ 7 % спрямо началното ниво до последното посещение бе 6,4 % за Abilify Maintena и 6,7 % за плацебо. По време на двойно-сляпото лечение, средната промяна на телесното тегло спрямо началното ниво до последното посещение е била −0,2 kg за Abilify Maintena и −0,4 kg за плацебо (p = 0.812).

Пролактин

В клинични проучвания за одобрените показания, както и в постмаркетинговия период, при използване на арипипразол се наблюдава както увеличение, така и намаление на серумния пролактин, в сравнение с изходното ниво (точка 5.1).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

При клинични проучвания с Abilify Maintena не са докладвани случаи на предозиране, свързано с нежелани реакции. Необходимо е внимание, за да се избегне неволно инжектиране на този лекарствен продукт в кръвоносен съд. След всяко потвърдено или подозирано предозиране/неволно интравенозно приложение, е необходимо внимателно наблюдение на пациента и, ако се развият някакви потенциално сериозни медицински признаци или симптоми, е необходимо проследяване, което трябва да включва продължително електрокардиографско наблюдение. Медицинското наблюдение и проследяване трябва да продължи докато пациентът се възстанови.

Симулация на дозов дъмпинг показа, че прогнозираната средна концентрация на арипипразол достига пик от 4500 ng/ml или приблизително 9 пъти над горния терапевтичен диапазон. В случай на дозов дъмпинг се очаква концентрациите на арипипразол бързо да се понижат до горниата граница на терапевтичния прозорец след приблизително 3 дни. До 7-ия ден, средните концентрации на арипипразол допълнително намаляват до концентрации след i.m. депо приложение, без дозов дъмпинг. Предозиране е по-малко вероятно при парентерални, отколкото при перорални лекарствени продукти; справочна информация за предозиране с перорален арипипразол е представена по-долу.

Признаци и симптоми

При клинични проучвания и постмаркетингов опит, инцидентно или преднамерено остро предозиране само с арипипразол е идентифицирано при възрастни пациенти с докладвани очаквани дози до 1260 mg (41 пъти надвишаващи най-високата препоръчителна дневна доза арипипразол), без фатален изход. Наблюдаваните симптоми и признаци с потенциално клинично значение включват летаргия, повишено кръвно налягане, сънливост, тахикардия, гадене, повръщане и диария. Освен това, има съобщения за инцидентно предозиране само с арипипразол ( достигащо до 195 mg ) при деца без фатален изход. Потенциално сериозните от медицинска гледна точка признаци и симптоми включват сомнолентност, преходна загуба на съзнание и екстрапирамидни симптоми

Лечение при предозиране

Лечението при предозиране трябва да включва поддържаща терапия, осигуряване на проходими дихателни пътища, оксигенация и вентилация, както и справяне със симптомите. Трябва да бъде взета под внимание възможността за приноса на множество лекарствени продукти. Поради тази причина, трябва веднага да се започне мониториране на сърдечно- съдовата система, включващо продължително електрокардиографско наблюдение за диагностициране на възможни аритмии. При всяко потвърдено или подозирано предозиране с арипипразол е необходимо внимателно наблюдение и проследяване на пациента до неговото пълно възстановяване.

Хемодиализа

Въпреки че няма данни относно ефекта на хемодиализата при лечение на предозирането с арипипразол, не се очаква хемодиализата да се окаже полезна в този случай, тъй като арипипразол се свързва във висока степен с плазмените протеини.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Психолептици, други антипсихотици, ATC код: N05AX12

Механизъм на действие Предполага се, че ефикасността на арипипразол при шизофрения е медиирана чрез комбинация

от частичен агонизъм на допамин D2 и серотонин 5-HT1A рецепторите и антагонизъм на серотонин 5-HT2A рецепторите. Арипипразол е показалантагонистични свойства при животински модели с допаминергична хиперактивност и агонистични свойства при допамин свързващ афинитет на свързване къмза допамин D2 и D3, серотонин 5-HT1A и 5-HT2A рецепторите и умерен афинитет към допамин D4, серотонин 5-HT2C и 5-HT7, алфа-1 адренергичните и хистамин H1 рецепторите. Арипипразол също проявява умерен афинитет на свързване и към мястото за обратно захващане на серотонина и никакъв значителен афинитет към хоринергичните мускаринови рецептори. Взаимодействието с рецептори, различни от допаминовите и серотониновите подтипове, може да обясни някои от останалите клинични ефекти на арипипразол.

Пероралната доза арипипразол, която варира в диапазон от 0,5 до 30 mg, прилагана веднъж на ден при здрави индивиди за 2 седмици, доведе до дозозависимо понижение в захващането на 11C-раклоприд, един D2/D3 рецепторен лиганд, към каудатуса и путамена, установено с позитронно емисионна томография.

Клинична ефикасност и безопасност

Поддържащо лечение на шизофрения при възрастни

Ефикасността на Abilify Maintena в поддържащото лечение на пациенти, страдащи от шизофрения, бе установена в две рандомизирани, двойно-слепи дългосрочни проучвания.

Началното бе 38 седмично, рандомизирано, двойно-сляпо, активно контролирано проучване, предназначено да установи ефикасността, безопасността и поносимостта на този лекарствен продукт, приложен като ежемесечни инжекции в сравнение с еднократния дневен прием на таблетки перорален арипипразол 10-30 mg като поддържащо лечение при възрастни пациенти с шизофрения. Това проучване се състоеше от фаза на скрининг и 3 фази на лечение: фаза на превключване, фаза на перорална стабилизация и двойно-сляпа, активно контролирана фаза.

Шестстотин шестдесет и двама пациенти, подходящи за 38 седмичната двойно-сляпа, активно контролирана фаза, бяха рандомизирано разпределени в съотношение 2:2:1 за двойно-сляпо лечение в една от 3-те групи за лечение: 1) с Abilify Maintena 2) със стабилизираща доза на перорален арипипразол 10-30 mg или 3) инжекционен арипипразол с продължително действие 50 mg/25 mg. Дозата инжекционен арипипразол с продължително действие 50 mg/25 mg бе включена като ниска доза арипипразол за тестване на чувствителността на анализа за неинфериорен дизайн.

Резултатите от анализа на първичната крайна точка за ефикасност, прогнозираните съотношения на пациентите, при които настъпва неизбежен рецидив до края на 26 седмица на двойно-сляпата, активно контролирана фаза, показват, че Abilify Maintena 400 mg/300 mg е неинфериорен спрямо таблетки перорален арипипразол 10-30 mg.Очакваната честота на

рецидив до края на 26 седмица беше 7,12 % за Abilify Maintena и 7,76 % за перорален арипипразол таблетки 10-30 mg, с разлика от −0,64 %.

95 % ДИ (−5,26, 3,99) за разликата в прогнозираните съотношения на пациенти с неизбежен рецидив до края на 26 седмицаизключва предефинирания неинфериорен праг, 11,5 %. Поради тази причина, Abilify Maintena е неинфериорен спрямо таблетки перорален арипипразол

10-30 mg.

Прогнозираният дял на пациенти, при които е настъпил неизбежен рецидив до края на

26 седмица за Abilify Maintena е 7,12 %, което статистически е значително по-малко, отколкото за инжекционен арипипразол с удължено действие 50 mg/25 mg (21,80 %; p = 0.0006). По този начин превъзходството на Abilify Maintena спрямо инжекционния арипипразол с удължено действие 50 mg/25 mg бе установено и валидността на дизайна на проучването потвърдена.

Кривите на Каплан-Майер за периода от рандомизацията до неизбежния рецидив по време на 38 седмичната, двойно-сляпа активно контролирана фаза на лечение за Abilify Maintena, перорален арипипразол 10-30 mg и инжекционен арипипразол с удължено действие

50 mg/25 mg, са показани на Фигура 1.

Фигура 1 Диаграма на Каплан-Майер за продуктов лимит за времето до екзацербация на психотичните симптоми/неизбежен рецидив

от неизбежен

 

1,0

 

опасностбезлица

рецидив

 

0,8

 

 

 

 

 

 

0,6

 

на

 

0,4

 

Съотношение

 

 

 

0,0

Логаритмичен рангов тест

 

 

 

 

 

0,2

ARIP IMD 400/300 mg срещу ARIP 10-30 mg: p стойност 0,9920

 

 

 

ARIP IMD 400/300 mg срещу ARIP IMD 50/25 mg: p стойност < 0,0001

IMD 400/300 mg

Брой на лица в опасност

 

ARIP 10-30 mg

 

IMD 50/25 mg

 

ARIP IMD400/300 mg ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

Дни след рандомизация

ЗАБЕЛЕЖКА: ARIP IMD – 400/300 mg = Abilify Maintena ; ARIP 10-30 mg = перорален арипипразол ; IMD - 50/25 mg = дългодействащ инжектиран

В допълнение, неинфериорността на Abilify Maintena в сравнение с перорален арипипразол 10-30 mg е подкрепена от резултатите на анализите на скалата за позитивен и негативен синдром (Positive and Negative Syndrome Scale Score, PANSS).

Таблица 1 PANSS общ скор – промяна спрямо изходното ниво до 38 седмица-LOCF: Рандомизирана извадка за ефикасност a, b

PANSS общ скор – промяна спрямо изходното ниво до 38 седмица-LOCF:

Рандомизирана извадка за ефикасност a, b

 

Abilify Maintena

Перорален

Инжекционен арипипразол с

 

 

арипипразол

удължено действие

 

400 mg/300 mg

10-30 mg/ден

50 mg/25 mg

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Средно начално

57,9 (12,94)

56,6 (12,65)

56,1 (12,59)

ниво (SD)

 

 

 

Средна промяна

-1,8 (10,49)

0,7 (11,60)

3,2 (14,45)

(SD)

 

 

 

P-стойност

Неприложимо

0,0272

0,0002

a:Отрицателната промяна в оценката показва подобрение.

б: Включени са само пациенти, които имат начална оценка и поне една оценка след началната. P-стойностите са извлечени от сравнение на промяната спрямо изходното ниво в рамките на анализ на ковариантен модел, където с лечението е като период, а началното ниво като ковариат.

Второто проучване е 52 седмично, рандомизирано, с отказване, двойно-сляпо проучване, проведено при възрастни пациенти от САЩ с настояща диагноза шизофрения. Това проучване се състои от фаза на скрининг и 4 фази на лечение: фаза на превключване, стабилизиране с перорално лекарство, стабилизиране с Abilify Maintena и двойно-сляпо плацебо- контролирана фаза. Пациентите, изпълнили изискванията за стабилизиране с перорално лекарство във фазата за стабилизиране с перорално лекарство , са разпределени да получават в условията на единичносляп опит Abilify Maintena и са започнали фаза на стабилизиране с Abilify Maintena за минимум 12 седмици и максимум 36 седмици. Пациентите, подходящи за двойно-сляпата, плацебо контролирана фаза, са рандомизирано разпределени в съотношение 2:1, съответно за двойно-сляпо лечение с Abilify Maintena или плацебо.

Окончателният анализ за ефикасност включва 403 рандомизирани пациенти и 80 пациенти с екзацербация на психотичните симптоми/неизбежен рецидив. При употребяващите плацебо 39,6 % от пациентите имат прогресивен до неизбежен рецидив, докато при употребяващите Abilify Maintena неизбежен рецидив настъпи при 10 % от пациентите, така че пациентите в плацебо групата имат 5,03 пъти по-голям риск от поява на неизбежен рецидив.

Пролактин

При активно контролираната двойносляпа фаза на продължилото 38 седмици проучване, от началното ниво до последното посещение се наблюдава средно понижение в нивата на пролактин в групата на Abilify Maintena (−0,33 ng/ml) в сравнение със средно повишение при групата на перорален арипипразол, приемали таблетки 10-30 mg (0,79 ng/ml; p < 0,01). Честотата на нива на пролактин > 1 път над горна граница на нормалния диапазон (ULN), при което и да е оценяване при пациентите на Abilify Maintena е 5,4 %, в сравнение с 3,5 % при пациентите на перорален арипипразол, приемали таблетки 10-30 mg. Пациентите от мъжки пол като цяло са показали по-високи честоти от пациентите от женски пол във всяка терапевтична група.

При двойносляпата, плацебо контролирана фаза на продължилото 52 седмици проучване, от началното ниво до последното посещение се наблюдава средно понижение в нивата на пролактин в групата на Abilify Maintena (−0,38 ng/ml) в сравнение със средно повишение при плацебо групата (1,67 ng/ml). Честотата на нива на пролактин > 1 път над горната граница на нормалния диапазон (ULN) е 1,9 % при пациентите на Abilify Maintena, в сравнение със 7,1 % при плацебо групата.

Лечение на остра шизофрения при възрастни

Ефикасността на Abilify Maintena при възрастни пациенти с остър рецидив на шизофрения е установена в едно краткосрочно (12-седмично), рандомизирано, двойносляпо, плацебо- контролирано проучване (n = 339).

Първичната крайна точка (промяна в PANSS общия скор от изходно ниво до седмица 10) показа превъзходство на Abilify Maintena (n = 167) спрямо плацебо (n = 172).

Подобно на PANSS общия скор, и подскалите PANSS за позитивен и негативен синдром също показват подобрение (намаление) спрямо изходното ниво във времето.

Таблица 2 PANSS общ скор – промяна спрямо изходното ниво до 10 седмица: Рандомизирана извадка за ефикасност

PANSS общ скор – промяна спрямо изходното ниво до 10 седмица:

Рандомизирана извадка за ефикасност a

 

Abilify Maintena

Плацебо

 

400 mg/300 mg

 

Средно начално ниво (SD)

102,4 (11,4)

103,4 (11,1)

 

n = 162

n = 167

LS Средна промяна (SE)

-26,8 (1,6)

-11,7 (1,6)

 

n = 99

n = 81

P-стойност

< 0,0001

 

Разлика в лечениетоб (95 % ДИ)

-15,1 (-19,4, -10,8)

 

aДанните са анализирани с използване на подход при смесен модел за многократни измервания (MMRM). Анализът включва само пациенти, рандомизирани за лечение, на които е приложена поне една инжекция, с начално ниво и поне една оценка на ефикасността след началното ниво.

бРазликата (Abilify Maintena минус плацебо) в най-малките отклонения означава промяна спрямо началното ниво.

Abilify Maintena показа също статистически значимо подобрение на симптомите, представено от промяна на CGIS оценката от началното ниво до седмица 10.

Личностното и социалното функциониране се оценява с помощта на скалата за личностно и социално функциониране (PSP). PSP е одобрена скала за клинична оценка, която измерва личностното и социалното функциониране в четири области: социално полезни дейности (напр. работа и учене), лични и социални взаимоотношения, грижа за себе си и обезпокоително и агресивно поведение. Налице е статистически значима разлика в лечението в полза на Abilify

Maintena 400 mg/300 mg в сравнение с плацебо през седмица 10 (+7,1, p < 0,0001, 95 % ДИ: 4,1, 10,1 с използване на ANCOVA модел (LOCF)).

Профилът на безопасност е съвместим с този, известен за Abilify Maintena. Въпреки това има разлики с това, което е наблюдавано при употреба като поддържащо лечение на шизофрения. В едно краткосрочно (12-седмично), рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване с Abilify Maintena 400 mg/300 mg симптомите, които се проявяват поне два пъти по- често спрямо плацебо при лекуваните пациенти, са увеличаване на теглото и акатизия. Случаите на увеличаване на теглото с ≥ 7 % от изходно ниво до последното посещение (12 седмица) са 21,5 % за Abilify Maintena в сравнение с 8,5% за групата на плацебо. Акатизия е най-често наблюдаваният екстрапирамиден симптом (11,4% за Abilify Maintena и 3,5 % за групата на плацебо).

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Abilify Maintena във всички подгрупи на педиатричната популация при шизофрения (вж. точка 4.2).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Поради ниската разтворимост на частиците арипипразол, абсорбцията на арипипразол в системното кръвообращение е бавна и продължителна след прилагане на Abilify Maintena. Средният полуживот на абсорбция на Abilify Maintena е 28 дни. Абсорбцията на арипипразол от депо лекарствена форма за i.m. приложение е напълно съотносителна спрямо стандартна лекарствена форма (незабавно освобождаване) за i.m. приложение. Коригираните стойности на

Cmax спрямо дозата за депо лекарствената форма са около 5 % от Cmax на стандартната лекарствена форма за i.m. приложение. След прилагане на единична доза Abilify Maintena в делтоидния и седалищния мускул степента на абсорбция (AUC) е подобна за двете места на инжектиране, но скоростта на абсорбция (Сmax) е по-висока след прилагане в делтоидния мускул. След многократно интрамускулно приложение плазмените концентрации на арипипразол се увеличават постепенно до максимална плазмена концентрация при медиана на tmax 7 дни за седалищния мускул и 4 дни за делтоидния мускул. Концентрации в стационарно състояние за типичен пациент се постигат от четвъртата доза и за двете места на инжектиране. Наблюдавани са по-ниски от пропорционални на дозата повишения на концентрациите и AUC стойностите на арипипразол и дехидро-арипипразол след ежемесечни инжекции с Abilify Maintena от 300 mg до 400 mg.

Разпределение

Въз основа на резултати от изпитвания с перорално приложение на арипипразол, арипипразол е с широко разпространение в целия организъм, като обемът на разпределение от 4,9 l/kg показва широко екстраваскуларно разпределение. При терапевтични концентрации, арипипразол и дехидро-арипипразол се свързват повече от 99 % със серумните протеини, предимно с албумина .

Биотрансформация

Арипипразол се метаболизира активно в черния дроб, главно чрез три пътища на биотрансформация: дехидрогенация, хидроксилация и N-деалкилация. Въз основа на in-vitro проучвания, ензимите CYP3A4 и CYP2D6 са отговорни за дехидрогенацията и хидроксилацията на арипипразол, а N-деалкилацията се катализира от CYP3A4. Арипипразол е лекарствен продукт, наполовина разпределящ се предимно в системната циркулация. След приложението на многократни дози Abilify Maintena, активния метаболит дехидро- арипипразол, представлява около 29,1-32,5 % от AUC на арипипразол в плазмата.

Елиминиране

След приложение на многократни дози от 400 mg или 300 mg Abilify Maintena, средният полуживот на елиминиране в терминална фаза на арипипразол е съответно 46,5 и 29,9 дни вероятно поради кинетика ограничаваща степента на абсорбция. След еднократна перорална доза от [14C]-маркиран арипипразол, около 27 % от приложената радиоактивна доза се открива в урината и около 60 % във фекалиите. По-малко от 1 % непроменен арипипразол се отделя в урината и приблизително 18 % се открива непроменен във фекалиите.

Фармакокинетика при специални групи пациенти

Слаби метаболизатори по отношение на CYP2D6

Въз основа на популационна фармакокинетична оценка на Abilify Maintena , общият клирънс на арипипразол от организма при пациенти с бърз метаболизъм на CYP2D6 е 3,71 l/h и приблизително 1,88 l/h (около 50 % по-нисък) при пациенти със слаб метаболизъм на CYP2D6 (за препоръки при дозиране вж. точка 4.2).

Старческа възраст

След перорално приложение на арипипразол не се наблюдават различия във фармакокинетиката на арипипразол между здрави, в старческа възраст и по-млади възрастни хора. По същия начин, не се наблюдава забележим ефект на възрастта при популационен фармакокинетичен анализ на Abilify Maintena при пациенти, страдащи от шизофрения.

Пол

След перорално приложение на арипипразол не се наблюдават различия във фармакокинетиката на арипипразол между пациенти от мъжки и женски пол. По същия начин,

не се наблюдава клинично значим ефект според пола при популационен фармакокинетичен анализ на Abilify Maintena, в клинични проучвания при пациенти, страдащи от шизофрения.

Тютюнопушене

Фармакокинетичната оценка на перорален арипипразол върху популацията не разкри доказателства за клинично значими ефекти от тютюнопушенето върху фармакокинетиката на арипипразол.

Раса

Популационната фармакокинетична оценка не показа доказателства за свързани с расата различия във фармакокинетиката на арипипразол.

Бъбречно увреждане

В едно проучване с еднократна доза при перорално приложение на арипипразол, фармакокинетичните свойства на арипипразол и дехидро-арипипразол се оказаха сходни при пациенти с тежко бъбречно заболяване, сравнени с млади, здрави индивиди.

Чернодробно увреждане

Проучване с приложение на еднократна перорална доза арипипразол върху пациенти с различна степен на чернодробна цироза (класове A, B, и C по Чайлд-Пю (Child-Pugh)) не разкриха съществен ефект на чернодробното заболяване върху фармакокинетиката на арипипразол и дехидро-арипипразол, но проучването включваше само 3 пациента с чернодробна цироза клас С, което е недостатъчно, за да се направи заключение за техния метаболитен капацитет.

5.3Предклинични данни за безопасност

Токсикологичният профил на арипипразол при приложение върху експериментални животни чрез интрамускулна инжекция е сходен на наблюдавания след перорално приложение, при сравними плазмени нива. При интрамускулна инжекция, обаче, се наблюдаваше възпалителна реакция на мястото на инжектиране, състояща се от грануломатозно възпаление, огнище (приложено лекарство), клетъчни инфилтрати, оток (подуване), и, при маймуни - фиброза. Тези ефекти постепенно отзвучават след прекратяване на приема на лекарството.

Неклиничните данни за безопасност на перорално приложен арипипразол не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Перорален арипипразол

Токсикологично значимите ефекти на орален арипипразол бяха наблюдавани единствено при дози или експозиция, превишаващи значително максимално определената за хора доза или експозиция, което показва, че тези ефекти са ограничени или без значение за клинично приложение. Това включва: дозо-зависима адренокортикална токсичност при плъхове след 104 седмици на перорално приложение при приблизително 3 до 10 пъти средната AUC при стационарно състояние, при максимално препоръчителна доза за хора, както и повишени адренокортикални карциноми и комбинирани адренокортикални аденоми/карциноми при плъхове от женски пол, при приблизително 10 пъти средното стабилно AUC състояние, при максималната препоръчителна доза за хора. Най-високата нетуморогенна експозиция при плъхове от женски пол бе приблизително 7 пъти над човешката експозиция при препоръчителната доза.

Допълнително бе наблюдавана и холелитиаза в резултат на преципитиране на сулфатните конюгати на хидрокси-метаболити на арипипразол, в жлъчката на маймуни след многократно перорално прилагане от 25 до 125 mg/kg/ден или приблизително 16 до 81 пъти над максималната препоръчителна доза при хора, базирана на mg/m2.

Освен това, концентрациите на сулфатните конюгати на хидрокси-арипипразол в човешката жлъчка при най-високата предложена доза от 30 mg на ден, бяха не повече от 6 % от концентрациите, установени в жлъчката на маймуни в 39 седмичното проучване и са доста под техния праг на in vitro разтворимост (6 %).

В проучвания за многократно прилагане при млади плъхове и кучета, токсичността на арипипразол бе сравнима с тази, наблюдавана при възрастни животни и няма доказателства за невротоксичност или нежелани реакции върху развитието.

Въз основа на резултатите от пълните стандартни тестове за генотоксичност, се счита, че арипипразол не е генотоксичен. В проучвания за репродуктивна токсичност бе установено, че арипипразол не уврежда фертилността.

Токсичност на развитието, включително дозозависима късна фетална осификация и възможни тератогенни ефекти се наблюдаваха при плъхове при дози, водещи до субтерапевтични експозиции (въз основа на AUC) и при зайци при дози, водещи до експозиции приблизително 3 и 11 пъти над средното стабилно AUC състояние при максималната препоръчителна клинична доза. Токсичност при майката се появяваше при дози, сходни на тези, провокиращи токсичност на развитието.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах Натриева кармелоза манитол

натриев дихидрогенфосфат монохидрат натриев хидроксид

Разтворител Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

След разтваряне

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване Химическа и физическа стабилност в периода на използване е демонстрирана за 4 часа при

25 °C. От микробиологична гледна точка, освен ако начинът на отваряне/разтваряне изключва риска от микробно замърсяване, продуктът трябва да се използва веднага.

Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията на съхранение са отговорност на потребителя. Флаконът се разклаща енергично в продължение на най-малко 60 секунди преди инжектиране, за да се ресуспендира. Разтворената суспензия да не се съхранява в спринцовката.

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка Ако инжекцията не бъде поставена веднага след приготвяне, спринцовката може да се

съхранява при температура под 25 °С до 2 часа. Разклатете спринцовката енергично поне 20 секунди за повторно разтваряне преди инжектиране, ако спринцовката е била оставена да престои повече от 15 минути.

6.4Специални условия на съхранение

Да не се замразява.

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка Съхранявайте предварително напълнената спринцовка във вторичната опаковка за защита от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Флакон

Флакон от стъкло тип–I с ламинирана гумена запушалка и запечатан с чупеща се алуминиева капачка.

Разтворител

2 ml флакон от стъкло тип–I с ламинирана гумена запушалка и запечатан с чупеща се алуминиева капачка.

Единична опаковка

Всяка единична опаковка съдържа един флакон с прах, 2 ml флакон с разтворител, една 3 ml спринцовка тип луер- лок с предварително прикрепена 38 mm 21 G хиподермална обезопасена игла с предпазно устройство, една 3 ml спринцовка с луер лок накрайник за еднократна употреба, един адаптор за флакон и три обезопасени хиподермални игли: една 25 mm 23 G,

една 38 mm 22 G и една 50 mm 21 G.

Групова опаковка

Комплект от 3 единични опаковки.

Предварително напълнена спринцовка

Предварително напълнена спринцовка от стъкло тип-I, съдържаща прах в предната камера и разтворител в задната камера.

Единична опаковка

Всяка единична опаковка съдържа една предварително напълнена спринцовка, и три обезопасени хиподермални игли: една 25 mm 23 G, една 38 mm 22 G и една 50 mm 21 G.

Групова опаковка

Комплект от 3 единични опаковки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Пълните инструкции за употреба и работа с Abilify Maintena са предоставени в листовката (информация, предназначена за медицински специалисти).

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Великобритания

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване

EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg прах и разтворител за инжекционна суспензия с удължено освобождаване в предварително напълнена спринцовка

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 ноември 2013 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

{MM/ГГГГ}

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта