Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abseamed (epoetin alfa) – кратка характеристика на продукта - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAbseamed
ATC кодB03XA01
Веществоepoetin alfa
ПроизводителMedice Arzneimittel Pütter GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Abseamed 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 2 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 3 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 7 000 IU/0,7 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 9 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Abseamed 40 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Abseamed 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 2 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 16,8 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,5 ml съдържа 1 000 международни единици (IU), еквивалентни на 8,4 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 2 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 2 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 16,8 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 1 ml съдържа 2 000 международни единици (IU), еквивалентни на 16,8 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 3 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,3 ml съдържа 3 000 международни единици (IU), еквивалентни на 25,2 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,4 ml съдържа 4 000 международни единици (IU), еквивалентни на 33,6 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,5 ml съдържа 5 000 международни единици (IU), еквивалентни на 42,0 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,6 ml съдържа 6 000 международни единици (IU), еквивалентни на 50,4 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 7 000 IU/0,7 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,7 ml съдържа 7 000 международни единици (IU), еквивалентни на 58,8 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,8 ml съдържа 8 000 международни единици (IU), еквивалентни на 67,2 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 9 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,9 ml съдържа 9 000 международни единици (IU), еквивалентни на 75,6 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 10 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 84,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 1 ml съдържа 10 000 международни единици (IU), еквивалентни на 84,0 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 40 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 336,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,5 ml съдържа 20 000 международни единици (IU), еквивалентни на 168,0 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 40 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 336,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 0,75 ml съдържа 30 000 международни единици (IU), еквивалентни на 252,0 микрограма епоетин алфа.*

Abseamed 40 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всеки ml от разтвора съдържа 40 000 IU епоетин алфа (epoetin alfa)*, еквивалентни на 336,0 микрограма на ml.

Една предварително напълнена спринцовка от 1 ml съдържа 40 000 международни единици (IU), еквивалентни на 336,0 микрограма епоетин алфа.*

* Произведен посредством рекомбинантна ДНК технология в овариални клетки на китайски хамстер (Chinese Hamster Ovary, CHO).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Този лекарствен продукт съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка (инжекция) Бистър, безцветен разтвор

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Abseamed е показан за лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):

-при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 до 18 години на хемодиализа и възрастни пациенти на перитонеална диализа (вж. точка 4.4).

-при възрастни с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа за лечение на тежка анемия от бъбречен произход, придружавана от клинични симптоми при пациентите (вж. точка 4.4).

Abseamed е показан при възрастни на химиотерапия със солидни тумори, малигнен лимфом или мултиплен миелом и с риск от трансфузия, преценен въз основа на общото състояние на пациента (напр. сърдечно-съдов статус, анемия, съществуваща преди започване на химиотерапията) за лечение на анемия и намаляване на необходимостта от трансфузия.

Abseamed е показан при възрастни, включени в програмата за депониране на автоложна кръв за увеличаване на добива на автоложна кръв. Лечението трябва да се прилага само на пациенти с умерена анемия (диапазон на концентрациите на хемоглобина [Hb] между 10 до 13 g/dl [6,2 до 8,1 mmol/l], без железен дефицит), ако няма възможност за депониране на кръв или то е недостатъчно, когато планираната голяма елективна операция изисква голям обем кръв (4 или повече единици кръв за жени или 5 и повече единици за мъже).

Abseamed е показан при възрастни без железен дефицит преди голяма елективна ортопедична операция при наличие на голям риск от хемотрансфузионни усложнения за намаляване на необходимостта от преливане на алогенна кръв. Употребата трябва да бъде ограничена предимно при пациенти с умерена анемия (диапазон на концентрациите на хемоглобина между 10 до 13 g/dl или 6,2 до 8,1 mmol/l), които не са включени в програма за предварително вземане на автоложна кръв и се очаква умерена кръвозагуба (900 до 1 800 ml).

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с Abseamed трябва да бъде започнато под наблюдението на лекари с опит в лечението на пациенти с горепосочените показания.

Дозировка

Всички други причини за анемия (дефицит на желязо, фолати или витамин B12, алуминиева интоксикация, инфекция или възпаление, загуба на кръв, хемолиза и костномозъчна фиброза от всякакъв произход) трябва да се оценят и да се лекуват преди започване на терапията с епоетин алфа и когато се взема решение за повишаване на дозата. За да се осигури оптимално повлияване от лечението с епоетин алфа, трябва да се осигурят достатъчни запаси от желязо и ако е необходимо, да се приложат добавки, съдържащи желязо (вж. точка 4.4).

Лечение на симптоматична анемия при възрастни пациенти с хронична бъбречна недостатъчност

Симптомите на анемия и последствията могат да варират в зависимост от възрастта, пола и съпътстващите заболявания; необходимо е лекарят да оцени индивидуалното клинично протичане и състоянието на пациентa.

Препоръчителният желан диапазон на концентрациите на хемоглобина е между 10 g/dl до 12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l). Abseamed трябва да се прилага за повишаване на нивото на

хемоглобина до не повече от 12 g/dl (7,5 mmol/l). Трябва да се избягва повишаване на нивото на хемоглобина с повече от 2 g/dl (1,25 mmol/l) за период от четири седмици. Ако това се случи, трябва да се направят съответни корекции на дозата, както е посочено.

Поради интериндивидуална вариабилност, могат да се наблюдават отделни стойности на хемоглобина за даден пациент над или под желания диапазон на концентрациите на хемоглобина. Вариабилността на хемоглобина трябва да се контролира чрез промяна на дозата, като се има предвид диапазона на концентрациите на хемоглобина от 10 g/dl (6,2 mmol/l) до

12 g/dl (7,5 mmol/l).

Трябва да се избягва поддържането на постоянно ниво на хемоглобина над 12 g/dl (7,5 mmol/l). Ако нивото на хемоглобина се повишава с повече от 2 g/dl (1,25 mmol/l) на месец или ако стойностите на хемоглобина надхвърлят 12 g/dl (7,5 mmol/l), намалете дозата на Abseamed с 25 %. Ако нивото на хемоглобина надхвърли 13 g/dl (8,1 mmol/l), преустановете терапията, докато спадне под 12 g/dl (7,5 mmol/l) и тогава започнете отново лечението с Abseamed с доза 25 % по-ниска от предходната доза.

Пациентите трябва да бъдат следени внимателно с цел да се осигури използването на най- ниската одобрена ефективна доза Abseamed, която осигурява адекватен контрол на анемията и на симптомите на анемия, докато се поддържа концентрация на хемоглобина под или равна на

12 g/dl (7,45 mmol/l).

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност трябва да се внимава при повишаване на дозите на Abseamed. При пациенти със слаб отговор по отношение на хемоглобина към лечението с Abseamed трябва да се помисли за други обяснения за слабия отговор (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Лечението с Abseamed се разделя на два етапа - фаза на коригиране на дозата и фаза на поддържащо лечение.

Възрастни пациенти на хемодиализа

При пациенти на хемодиализа с вече наличен интравенозен достъп, за предпочитане е интравенозното приложение.

Фаза за коригиране на дозата

Началната доза е 50 IU/kg 3 пъти седмично.

Ако е необходимо, увеличете или намалете дозата с 25 IU/kg (3 пъти седмично), докато се постигне желаният диапазон на концентрациите на хемоглобина между 10 g/dl до 12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l) (това трябва да се извършва постепенно на интервали от поне четири седмици).

Фаза на поддържащо лечение

Препоръчителната обща седмична доза е между 75 IU/kg и 300 IU/kg.

Трябва да се направи подходяща корекция на дозата, за да се поддържат стойностите на хемоглобина в желания диапазон на концентрациите между 10 g/dl до 12 g/dl (6,2 до

7,5 mmol/l).

При пациенти с много нисък изходен хемоглобин (< 6 g/dl или < 3,75 mmol/l) може да са необходими по-високи поддържащи дози, отколкото при пациенти с не толкова тежка анемия в началото (> 8 g/dl или > 5 mmol/l).

Възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа

При отсъствие на интравенозен достъп Abseamed може да се прилага подкожно.

Фаза на коригиране на дозата

Началната доза е от 50 IU/kg 3 пъти седмично, последвана при необходимост от увеличаване на дозировката с 25 IU/kg (3 пъти седмично), докато се постигне желаната концентрация на хемоглобина (това трябва да се извършва постепенно на интервали от поне четири седмици).

Фаза на поддържащо лечение

По време на фазата на поддържащо лечение Abseamed може да се прилага 3 пъти седмично, а в случай на подкожно приложение – веднъж седмично или веднъж на всеки 2 седмици.

Трябва да се направи подходящо адаптиране на дозата и дозовите интервали, за да се поддържа нивото на хемаглобина в желаните граници – между 10 g/dl и 12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l). Удължаването на дозовите интервали може да наложи повишаване на дозата.

Максималната дозировка не трябва да надвишава 150 IU/kg 3 пъти седмично, 240 IU/kg (до максимум 20 000 IU) веднъж седмично или 480 IU/kg (до максимум 40 000 IU) веднъж на всеки 2 седмици.

Възрастни пациенти на перитонеална диализа

При отсъствие на интравенозен достъп Abseamed може да се прилага подкожно.

Фаза на коригиране на дозата

Началната доза е 50 IU/kg 2 пъти седмично.

Фаза на поддържащо лечение

Препоръчителната поддържаща доза е между 25 IU/kg и 50 IU/kg, 2 пъти седмично в две инжекции с равни дози.

Трябва да се направи подходящо адаптиране на дозата, за да се поддържат стойностите на хемоглобина на желаното ниво между 10 g/dl до 12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l).

Лечение на възрастни пациенти с анемия, индуцирана от химиотерапия

Симптомите на анемия и последствията могат да варират в зависимост от възрастта, пола и цялостното социално значение на заболяването; необходимо е лекарят да оцени индивидуалното клинично протичане и състоянието на пациента.

Abseamed трябва да се прилага при пациенти с анемия (т.е. концентрация на хемоглобин

≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l)).

Началната доза е 150 IU/kg подкожно, 3 пъти седмично.

Алтернативно, Abseamed може да се прилага в начална доза от 450 IU/kg подкожно, веднъж седмично.

Трябва да се направи подходящо адаптиране на дозата, за да се поддържат концентрациите на хемоглобина в рамките на желания диапазон на концентрациите: между 10 g/dl до 12 g/dl (6,2

до 7,5 mmol/l).

Поради интраиндивидуалната вариабилност е възможно понякога да се наблюдават отделни концентрации на хемоглобина за даден пациент над или под желания диапазон на концентрациите на хемоглобина. Вариабилността на хемоглобина трябва да се овладява чрез контролиране на дозата, като желаният диапазон на концентрациите на хемоглобина е между 10 g/dl (6,2 mmol/l) до 12 g/dl (7,5 mmol/l). Трябва да се избягва поддържането на постоянна концентрация на хемоглобина над 12 g/dl (7,5 mmol/l); препоръките за подходящи дозови корекции при концентрации на хемоглобина, които надхвърлят 12 g/dl (7,5 mmol/l) са описани по-долу.

-Ако след четириседмично лечение концентрацията на хемоглобина се е повишила поне с

1 g/dl (0,62 mmol/l) или броят на ретикулоцитите се е увеличил ≥ 40 000 клетки/µl над изходното ниво, дозата трябва да остане 150 IU/kg 3 пъти седмично или 450 IU/kg веднъж седмично.

-Ако концентрацията на хемоглобина се е повишила с < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) и броят на ретикулоцитите се е увеличил < 40 000 клетки/µl над изходното ниво, дозата трябва да се увеличи до 300 IU/kg 3 пъти седмично. Ако след допълнително четириседмично лечение с 300 IU/kg 3 пъти седмично концентрацията на хемоглобина се е повишила с ≥ 1 g/dl

(≥ 0,62 mmol/l) или броят на ретикулоцитите се е увеличил ≥ 40 000 клетки/µl, дозата трябва да остане 300 IU/kg 3 пъти седмично.

-Ако концентрацията на хемоглобина се е повишила < 1 g/dl (< 0,62 mmol/l) и броят на ретикулоцитите се е увеличил с < 40 000 клетки/µl над изходното ниво, малко вероятно е да се получи повлияване и лечението трябва да бъде преустановено.

Корекции на дозата с цел поддържане на концентрациите на хемоглобина между 10 g/dl до

12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l)

Ако концентрацията на хемоглобина нараства с повече от 2 g/dl (1,25 mmol/l) на месец или ако концентрацията на хемоглобина надхвърли 12 g/dl (7,5 mmol/l), намалете дозата на Abseamed с около 25 до 50 %.

Ако концентрацията на хемоглобина надхвърли 13 g/dl (8,1 mmol/l), преустановете терапията, докато спадне под 12 g/dl (7,5 mmol/l) и тогава започнете отново лечението с Abseamed в доза 25 % по-ниска от предходната.

Препоръчителната схема на приложение е представена на следната диаграма:

150 IU/kg 3 пъти седмично или 450 IU/kg веднъж седмично

за 4 седмици

Увеличение на броя ретикулоцити 40 000/µl

Увеличение на броя ретикулоцити

 

< 40 000/µl

или повишаване на Hb 1 g/dl

и повишаване на Hb < 1 g/dl

Таргетен Hb

300 IU/kg

(≤ 12 g/dl)

3 пъти седмично

 

за 4 седмици

Увеличение на броя ретикулоцити 40 000/µl или повишаване на Hb 1 g/dl

Увеличение на броя ретикулоцити

< 40 000/µl

и повишаване на Hb < 1 g/dl

Прекратяване на терапията

Пациентите трябва да бъдат следени внимателно с цел да се осигури използването на най- ниската одобрена доза стимулиращо еритропоезата средство (erythropoiesis stimulating agent, ESA), която осигурява адекватен контрол на симптомите на анемия.

Терапията с епоетин алфа трябва да продължи един месец след приключване на химиотерапията.

Лечение на възрастни хирургични пациенти в програма за предварително депониране на автоложна кръв

Пациентите с умерена анемия (хематокрит 33 до 39 %), изискващи депониране на 4 единици кръв, трябва да бъдат лекувани с Abseamed 600 IU/kg интравенозно, 2 пъти седмично, в продължение на 3 седмици преди операцията. Abseamed трябва да се прилага след приключване на процедурата по кръводаряване.

Лечение на възрастни пациенти, планувани за голяма елективна ортопедична операция

Препоръчителната доза е 600 IU/kg Abseamed, приложен подкожно, ежеседмично за три седмици (дни 21-ви, 14-ти и 7-ми) преди операцията и в деня на операцията (ден 0).

Когато се налага да се съкрати времето преди операцията на по-малко от три седмици трябва да се приложат подкожно 300 IU/kg Abseamed дневно за 10 последователни дни преди операцията, в деня на операцията и 4 дни непосредствено след нея.

Ако хемоглобинът достигне ниво от 15 g/dl (9,38 mmol/l) или по-високо, по време на предоперативния период, приложението на Abseamed трябва да се прекрати и да не се прилагат следващи дози.

Педиатрична популация

Лечение на симптоматична анемия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа

Симптомите на анемия и последствията могат да варират в зависимост от възрастта, пола и съпътстващите заболявания; необходимо е лекарят да оцени индивидуалното клинично протичане и състоянието на пациентa.

При педиатрични пациенти препоръчителният диапазон на концентрациите на хемоглобина е между 9,5 g/dl до 11 g/dl (5,9 до 6,8 mmol/l). Abseamed трябва да се прилага за повишаване на нивото на хемоглобина до не повече от 11 g/dl (6,8 mmol/l). Трябва да се избягва повишаване на хемоглобина с повече от 2 g/dl (1,25 mmol/l) за период от четири седмици. Ако това се случи, трябва да се направят съответни корекции на дозата, както е посочено.

Пациентите трябва да бъдат следени внимателно с цел да се осигури използването на най- ниската одобрена доза Abseamed, която осигурява адекватен контрол на анемията и на симптомите на анемия.

Лечението с Abseamed се разделя на два етапа - фаза на коригиране на дозата и фаза на поддържащо лечение.

При педиатрични пациенти на хемодиализа и с вече наличен интравенозен достъп, за предпочитане е интравенозното приложение.

Фаза на коригиране на дозата

Началната доза е 50 IU/kg интравенозно, 3 пъти седмично.

Ако е необходимо, увеличете или намалете дозата с 25 IU/kg (3 пъти седмично), докато се постигне желаният диапазон на концентрациите на хемоглобина между 9,5 g/dl до 11 g/dl (5,9 до 6,8 mmol/l) (това трябва да се извършва постепенно на интервали от поне четири седмици).

Фаза на поддържащо лечение

Трябва да се направи подходяща корекция на дозата, за да се поддържат стойностите на хемоглобина в желания диапазон на концентрациите между 9,5 g/dl до 11 g/dl (5,9 до

6,8 mmol/l).

Обикновено деца под 30 kg изискват по-високи поддържащи дози, отколкото деца над 30 kg и възрастни.

Педиатрични пациенти с много ниско изходно ниво на хемоглобина (< 6,8 g/dl или

< 4,25 mmol/l) може да изискват по-високи поддържащи дози, отколкото пациенти с по-висок изходен хемоглобин (> 6,8 g/dl или > 4,25 mmol/l).

Анемия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност преди започване на диализа или на перитонеална диализа

Безопасността и ефикасността на епоетин алфа при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност с анемия преди започване на диализа или на перитонеална диализа не са

установени. Наличните понастоящем данни за подкожно приложение на епоетин алфа в тези популации са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Лечение на педиатрични пациенти с анемия, индуцирана от химиотерапия

Безопасността и ефикасността на епоетин алфа при педиатрични пациенти на лечение с химиотерапия не са установени. (вж. точка 5.1).

Лечение на педиатрични хирургични пациенти в програма за предварително депониране на автоложна кръв

Безопасността и ефикасността на епоетин алфа при педиатрични пациенти не са установени. Липсват данни.

Лечение на педиатрични пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция

Безопасността и ефикасността на епоетин алфа при педиатрични пациенти не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на лекарствения продукт

Преди употреба оставете спринцовката Abseamed да достигне стайна температура. Обикновено за това са необходими между 15 и 30 минути.

Както при всеки друг инжекционен продукт, проверете разтвора за наличие на видими частици и за промяна в цвета. Abseamed е стерилен, но е продукт, който не съдържа консерванти и е само за еднократна употреба. Прилагайте необходимото количество.

Лечение на симптоматична анемия при възрастни пациенти с хронична бъбречна недостатъчност

За предпочитане е Abseamed да се прилага интравенозно при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и с вече наличен интравенозен достъп (пациенти на хемодиализа).

Abseamed може да се прилага като подкожна инжекция при отсъствие на интравенозен достъп (пациенти, които още не са подложени на диализа, и пациенти на перитонеална диализа).

Лечение на възрастни пациенти с анемия, индуцирана от химиотерапия

Abseamed трябва да се прилага като подкожна инжекция.

Лечение на възрастни хирургични пациенти в програма за предварително депониране на автоложна кръв

Abseamed трябва да се прилага интравенозно.

Лечение на възрастни пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция

Abseamed трябва да се прилага като подкожна инжекция.

Лечение на симптоматична анемия при педиатрични пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа

При педиатрични пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, при които интравенозен достъп е наличен рутинно (пациенти на хемодиализа), интравенозното приложение на Abseamed е за предпочитане.

Интравенозно приложение

Прилагайте за най-малко една до пет минути, в зависимост от общата доза. При пациенти на хемодиализа може да се приложи болус инжекция по време на диализната процедура чрез подходящ венозен вход в диализната линия. По друг начин инжекцията може да бъде приложена в края на диализата чрез канюлиране на фистулата, последвано от прилагане на 10 ml изотоничен физиологичен разтвор за промиване на системата и за осигуряване на пълно

навлизане на продукта в кръвообращението (вж. Дозировка, „Възрастни пациенти на хемодиализа).

При пациенти, които реагират на лечението с грипоподобни симптоми за предпочитане е по- бавно приложение (вж. точка 4.8).

Не прилагайте Abseamed чрез интравенозна инфузия или заедно с други разтвори на лекарствени продукти (моля, вижте точка 6.6 за допълнителна информация).

Подкожно приложение

Максималният обем от 1 ml в едно място на инжектиране обикновено не трябва да се надвишава. При по-големи обеми, трябва да се избира повече от едно място на инжектиране.

Инжекциите трябва да се прилагат в областта на крайниците или предната коремна стена.

В случаите, когато лекарят прецени, че пациентът или грижещият се за него могат безопасно и ефективно сами да прилагат Abseamed подкожно, трябва да се дадат инструкции за точната дозировка и приложението.

“Инструкции за самоинжектиране на Abseamed“ е поместена в края на листовката.

4.3Противопоказания

-Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

-Пациенти, които развиват придобита (чиста) аплазия на еритроцитите вследствие на лечение с някакъв еритропоетин не трябва да получават Abseamed или друг еритропоетин

(вж. точка 4.4).

-Неконтролирана хипертония.

-Всички противопоказания, свързани с програмата за депониране на автоложна кръв, трябва да бъдат отчитани при пациенти, на които се прилага Abseamed.

Употребата на Abseamed при пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция и не участващи в програма за предварително вземане на автоложна кръв, е противопоказана при пациенти с тежка коронарна, периферна артериална, каротидна или церебро-васкуларна болест, включително пациенти със скорошен миокарден инфаркт или церебро-васкуларен инцидент.

-Хирургични пациенти, които по някаква причина не могат да получат подходяща антитромботична профилактика

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

При всички пациенти, получаващи епоетин алфа, кръвното налягане трябва внимателно да се проследява и контролира, ако е необходимо. Епоетин алфа трябва да се прилага с повишено внимание при наличие на нелекувана, недостатъчно лекувана или лошо контролирана хипертония. Възможно е да се наложи добавяне или подобряване на антихипертензивното лечение. Ако кръвното налягане не може да се контролира, лечението с епоетин алфа трябва да се прекрати.

Също така, по време на лечение с епоетин алфа са се развили хипертонични кризи с енцефалопатия и гърчове, които са наложили незабавна лекарска помощ и интензивно лечение при пациенти, които преди това са били с нормално или ниско кръвно налягане. Особено

внимание трябва да се обърне на внезапното пробождащо мигреноподобно главоболие като възможен предупредителен сигнал (вж. точка 4.8).

Епоетин алфа трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с епилепсия, анамнеза за гърчове или заболявания, свързани с предразположеност към гърчова активност като инфекции на ЦНС и мозъчни метастази.

Епоетин алфа трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с хронична чернодробна недостатъчност. Безопасността на епоетин алфа не е установена при пациенти с чернодробна дисфункция.

Наблюдавана е повишена честота на съдови тромботични събития (СТС) при пациенти, получаващи ESA (вж. точка 4.8). Те включват венозна и артериална тромбоза и емболия (включително някои с фатален изход), като дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, тромбоза на ретината и инфаркт на миокарда. Допълнително се съобщава за мозъчносъдови инциденти (вкл. мозъчен инсулт, мозъчен кръвоизлив и преходни исхемични атаки).

Съобщаваните рискове за тези СТС трябва внимателно да се преценят спрямо ползите от лечението с епоетин алфа, особено при пациенти с предшестващи рискови фактори за СТС, включително затлъстяване и предишна анамнеза за СТС (напр. дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия и мозъчносъдов инцидент).

Нивата на хемоглобина трябва да се проследяват внимателно при всички пациенти поради потенциално повишения риск за тромбоемболични инциденти и за фатален изход, ако се лекуват пациенти с нива на хемоглобина над диапазона на концентрациите за дадено показание.

Възможно е умерено доза-зависимо покачване на броя на тромбоцитите в рамките на нормалните граници по време на лечението с епоетин алфа, което намалява по време на курса при продължителна терапия. В допълнение към това има съобщения за тромбоцитемия над нормалните граници. Препоръчва се броят на тромбоцитите да бъде редовно проследяван през първите 8 седмици от лечението.

Всички други причини за анемия (дефицит на желязо, фолати или витамин B12, алуминиева интоксикация, инфекция или възпаление, загуба на кръв, хемолиза и костномозъчна фиброза от всякакъв произход) трябва да се оценят и да се лекуват преди започване на терапията с епоетин алфа и когато се взема решение за повишаване на дозата. В повечето случаи серумното ниво на феритин спада едновременно с повишаване на концентрацията в клетките. За да се осигури оптимално повлияване от лечението с епоетин алфа, трябва да се осигурят достатъчни запаси от желязо и ако е необходимо, да се приложат добавки, съдържащи желязо (вж. точка 4.2):

-За пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, добавки, съдържащи желязо (елементно желязо 200 до 300 mg/ден перорално за възрастни и 100 до 200 mg/ден перорално за педиатрични пациенти) се препоръчват, ако нивото на феритин в серума е под 100 ng/ml;

-За онкологично болни пациенти, добавки, съдържащи желязо (елементно желязо 200 до 300 mg/ден перорално) се препоръчва, ако сатурацията на трансферин е под 20 %.

-За пациенти от програма за предварително депониране на автоложна кръв трябва да се прилагат добавки, съдържащи желязо (елементно желязо 200 mg/ден перорално), няколко седмици преди започване на предварителното депониране на автоложна кръв, с цел постигане на високи запаси от желязо, преди началото и по времена целия курс на терапията с епоетин алфа.

-За пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция, трябва да се прилагат добавки, съдържащи желязо (елементно желязо 200 mg/ден перорално) по време на целия курс на терапията с епоетин алфа. Ако е възможно, прилагането на добавки,

съдържащи желязо, трябва да започне преди началото на терапията с епоетин алфа, за да се постигнат достатъчни запаси от желязо.

Много рядко е наблюдавано развитие или обостряне на порфирия при пациенти, лекувани с епоетин алфа. Епоетин алфа трябва да се използва внимателно при пациенти с порфирия.

С цел да се подобри възможността за проследяване на стимулиращите еритропоезата средства (erythropoiesis stimulating agents, ESA) името на приложеното стимулиращо еритропоезата средство трябва ясно да бъде записано (или указано) в картона на пациента.

Пациентите трябва да преминават от едно ESA на друго под подходящо наблюдение.

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите (ПАЕ)

Има съобщения за антитяло-медиирана ПАЕ след лечение с подкожно приложение на епоетин в продължение на месеци до години основно при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Съобщава се и за случаи при пациенти с хепатит C, лекувани с интерферон и рибавирин, когато едновременно се използват и ESA. Епоетин алфа не е одобрен за лечение на анемия, свързана с хепатит С.

При пациенти, развили внезапна липса на ефикасност, определена като намаляване на хемоглобина (1 до 2 g/dl или 0,62 до 1,25 mmol/l месечно) с увеличена нужда от кръвопреливане, трябва да се проследи броят на ретикулоцитите и да се проверят типичните причини за липса на отговор (напр. дефицит на желязо, фолиева киселина или витамин B12, алуминиева интоксикация, инфекция или възпаление, загуба на кръв, хемолиза и костномозъчна фиброза от всякакъв произход).

При парадоксално спадане на хемоглобина и развитие на тежка анемия, свързана с нисък брой ретикулоцити се налага незабавно прекратяване на лечението с епоетин алфа и провеждане на изследвания за търсене на антиеритропоетин антитела. За диагностиране на ПАЕ също така трябва да се има предвид изследване на костен мозък.

Не трябва да се започва терапия с други ESA поради риска от кръстосана реакция.

Лечение на симптоматична анемия при възрастни и педиатрични пациенти с хронична бъбречна недостатъчност

На пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, които се лекуват с епоетин алфа, трябва редовно да се изследва хемоглобина до постигане на стабилно ниво и периодично след това.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност степента на повишаване на хемоглобина трябва да е приблизително 1 g/dl (0,62 mmol/l) на месец и не трябва да надвишава 2 g/dl (1,25 mmol/l) на месец, с цел да се минимизира рискът за засилване на хипертонията.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, поддържаната концентрация на хемоглобина не трябва да надвишава горната граница на диапазона на концентрациите на хемоглобина, както се препоръчва в точка 4.2. При клинични проучвания е наблюдаван повишен риск от смърт и сериозни сърдечно-съдови събития при прилагане на ESA за постигане на ниво на концентрацията на хемоглобина над 12 g/dl (7,5 mmol/l).

Контролирани клинични проучвания не са показали значима полза от прилагането на епоетини, когато концентрацията на хемоглобина е повишена над нивата, необходими за постигане на контрол върху симптомите на анемията и с цел избягване на трансфузия на кръв.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност трябва да се внимава при повишаване на дозите на Abseamed, тъй като високите кумулативни дози епоетин могат да бъдат свързани с повишен риск от смъртност, сериозни сърдечносъдови и мозъчносъдови събития. При пациенти със слаб отговор по отношение на хемоглобина към лечението с епоетини трябва да се помисли за други обяснения за слабия отговор (вж. точки 4.2 и 5.1).

Пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, лекувани с епоетин алфа подкожно, трябва да бъдат наблюдавани редовно за загуба на ефикасност, определена като отсъствие или понижаване на отговора към лечението с епоетин алфа при пациенти, които преди това са се повлиявали от него. Тя се характеризира с постоянно спадане на хемоглобина, независимо от повишаване на дозата епоетин алфа (вж. точка 4.8).

Някои пациенти с по-удължени дозови интервали (по-големи от веднъж седмично) на епоетин алфа може да не поддържат достатъчни нива на хемоглобина (вж. точка 5.1) и да имат нужда от повишаване на дозата на епоетин алфа. Нивата на хемоглобина трябва да бъдат редовно проследявани.

При пациенти на хемодиализа са се развили шънтови тромбози, особено при тези, които имат склонност към хипотония или чиито артериовенозни фистули имат усложнения (напр. стенози, аневризми и т.н.). При тези пациенти се препоръчва ранно ревизиране на шънта и антитромботичната профилактика чрез прилагане напр. на ацетилсалицилова киселина.

При отделни случаи е наблюдавана хиперкалиемия, въпреки че не е установена причинно- следствена връзка. При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност трябва да се проследяват електролитите в серума. Ако се установят повишени или покачващи се нива на серумния калий, в допълнение към подходящо лечение на хиперкалиемията, трябва да се обмисли прекратяване на приложението на епоетин алфа, докато бъде коригирано серумното ниво на калия.

По време на хемодиализа често се налага увеличаване дозата на хепарина при терапия с епоетин алфа, тъй като се повишава концентрацията в клетките. Ако хепаринизацията не е оптимална е възможно запушване в диализната система.

Въз основа на наличната досега информация, коригирането на анемията с епоетин алфа при възрастни пациенти, които още не са подложени на диализа не увеличава степента на прогресия на бъбречната недостатъчност.

Лечение на пациенти с анемия, индуцирана от химиотерапия

На онкологично болни пациенти, които се лекуват с епоетин алфа, трябва редовно да се измерват нивата на хемоглобина до постигане на стабилно ниво и периодично след това.

Епоетините са растежни фактори, които основно стимулират образуването на еритроцити. Еритропоетинови рецептори могат да са експресирани на повърхността на различни туморни клетки. Както при всички растежни фактори, съществува становище, че епоетините могат да стимулират растежа на тумори. Ролята на ESA при прогресията на тумори или понижената преживяемост без прогресия не може да се изключи. При контролирани клинични проучвания приложението на епоетини алфа и други ESA е било свързано с понижен локорегионален туморен контрол или намалена обща преживяемост:

-понижаване на локорегионалния контрол при пациенти с напреднала неоплазма в областта на главата и шията, подложени на лъчелечение, при прилагане с цел постигане на ниво на концентрацията на хемоглобина по-високо от 14 g/dl (8,7 mmol/l),

-скъсяване на общата преживяемост и повишаване на смъртността поради прогресия на заболяването към четвъртия месец при пациенти с метастатичен карцином на гърдата, подложени на химиотерапия, при прилагане с цел постигане на диапазон на концентрациите на хемоглобина 12 до 14 g/dl (7,5 до 8,7 mmol/l),

-повишаване на риска за смърт, при прилагане с цел постигане на ниво на концентрацията на хемоглобина 12 g/dl (7,5 mmol/l), при пациенти с активна неоплазма, които не са подложени нито на химио-, нито на лъчетерапия. ESAs не са показани за употреба при тази популация пациенти,

-наблюдавано 9 % повишение на риска от прогресия на заболяването или смърт в групата на епоетин алфа плюс стандартни грижи от основен анализ и 15 % повишение на риска,

което не може да бъде статистически изключено, при пациенти с метастатичен карцином на гърдата, подложени на химиотерапия, при прилагане с цел постигане на диапазон на концентрациите на хемоглобина от 10 до 12 g/dl (6,2 до 7,5 mmol/l).

С оглед на изложеното по-горе, при някои клинични ситуации кръвопреливането трябва да бъде предпочитан метод на лечение на анемията при пациенти с карцином. Решението за прилагане на лечение с рекомбинантен еритропоетин трябва да е базирано на оценка на съотношението полза/риск, в която да участва и самият пациент, като трябва да се отчита конкретният клиничен контекст. Факторите, които трябва да се имат предвид при тази оценка, трябва да включват вида на тумора и неговия стадий; тежестта на анемията; очакваната преживяемост; средата, в която се осъществява лечението на пациента; предпочитанията на пациента (вж. точка 5.1).

При онкологични пациенти, подложени на химиотерапия, когато се преценява дали лечението с епоетин алфа е подходящо, трябва да се отчита 2- до 3-седмичното закъснение между прилагането на ESA и появата на стимулираните с еритропоетина еритроцити (пациенти с риск за хемотрансфузия).

Хирургични пациенти в програми за депониране на автоложна кръв

Трябва да се спазват всички специални предупреждения и специални предпазни мерки, отнасящи се до програмите за депониране на автоложна кръв и особено тези за рутинно заместване на обем.

Пациенти, планирани за големи елективни ортопедични оперативни интервенции

Правилата на добра медицинска практика за работа с кръв винаги трябва да се прилагат при периоперативни условия.

Пациентите, планирани за големи елективни ортопедични оперативни интервенции трябва да получават адекватна антитромботична профилактика, тъй като могат да се развият тромботични и съдови събития при хирургични пациенти, особено при тези с подлежащо сърдечно-съдово заболяване. В допълнение към това, трябва да се вземат специални предпазни мерки при пациенти с предразположение за развитие на ДВТ. Допълнително при пациенти с изходен хемоглобин > 13 g/dl (8,1 mmol/l) не може да се изключи възможността лечението с епоетин алфа да е свързано с повишен риск от постоперативни тромботични/съдови събития. По тази причина епоетин алфа трябва да се използва при пациенти с изходен хемоглобин

> 13 g/dl (8,1 mmol/l).

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на предварително напълнена спринцовка, т.е. практически не съдържа натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма данни, показващи, че лечението с епоетин алфа променя метаболизма на други лекарствени продукти.

Лекарствените продукти, които намаляват еритропоезата могат да намалят повлияването от лечението с епоетин алфа.

Тъй като циклоспорин се свързва с еритроцитите (red blood cells, RBC), има потенциал за взаимодействия с лекарствени продукти. Ако епоетин алфа се прилага едновременно с циклоспорин, нивото в кръвта на циклоспорин трябва да се проследява и дозата на циклоспорин да се коригира при повишение на хематокрита.

Няма данни, показващи взаимодействие между епоетин алфа и гранулоцит- колониостимулиращ фактор (G-CSF) или гранулоцит-макрофаг-колониостимулиращ фактор

(GM-CSF) по отношение на хематологичната диференциация или пролиферация на проби от туморна биопсия in vitro.

При възрастни пациентки с метастатичен рак на гърдата, едновременното подкожно приложение на 40 000 IU/ml епоетин алфа с трастузумаб 6 mg/kg не е оказало влияние върху фармакокинетиката на трастузумаб.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни от употребата на епоетин алфа при бременни жени. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Следователно, епоетин алфа трябва да се използва по време на бременност, само ако потенциалната полза надхвърля потенциалния риск за плода. Не се препоръчва употребата на епоетин алфа при бременни хирургични пациентки, които участват в програма за депониране на автоложна кръв.

Кърмене

Не е известно дали екзогенният епоетин алфа се екскретира в кърмата. Епоетин алфа трябва да се използва с повишено внимание при кърмачки. Трябва да се вземе решение дали да се прекъсне кърменето или да се прекъсне/да не се предприема терапия с епоетин алфа, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията с епоетин алфа за жената.

Не се препоръчва употребата на епоетин алфа при кърмещи хирургични пациентки, които участват в програма за депониране на автоложна кръв.

Фертилитет

Няма проучвания, оценяващи потенциалния ефект на епоетин алфа върху мъжкия или женския фертилитет.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Abseamed не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-честата нежелана лекарствена реакция по време на лечението с епоетин алфа е доза-зависимото повишаване на кръвното налягане или влошаването на съществуващата хипертония. Трябва да се проследява кръвното налягане, особено в началото на лечението (вж. точка 4.4).

Най-често срещаните нежелани лекарствени реакции, които са били наблюдавани при клиничните проучвания с епоетин алфа, са диария, гадене повръщане, пирексия и главоболие. Грипоподобното заболяване може да се прояви особено в началото на лечението.

В проучвания с удължени дозови интервали при възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които все още не са неподложени на диализа, има съобщения за конгестия на дихателните пътища, включваща случаи на конгестия на горните дихателни пътища, назална конгестия и назофарингит.

Наблюдавана е повишена честота на съдови тромботични събития (СТС) при пациенти, получаващи ESA (вж. точка 4.4).

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

От общо 3 262 пациенти в 23 рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания или проучвания контролирани със стандартни грижи, общият профил на безопасност на епоетин алфа е оценен при 1 992 пациенти с анемия. Включени са 228 лекувани с епоетин алфа пациенти с ХБН в рамките на 4 проучвания за хронична бъбречна недостатъчност

(2 проучвания преди диализа [N = 131 експонирани пациенти с ХБН] и 2 при диализа

[N = 97 експонирани пациенти с ХБН]; 1 404 експонирани онкологично болни пациенти от 16 проучвания при анемия, дължаща се на химиотерапия; 147 експонирани пациенти от 2 проучвания за автоложно кръводаряване; и 213 експонирани пациенти от 1 проучване на

периоперативния период. Нежеланите лекарствени реакции, съобщени от ≥1 % от пациентите, лекувани с епоетин алфа в тези проучвания, са показани в таблицата по-долу.

Оценка на честотата: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-

Честота

 

 

 

 

органен клас

 

 

 

 

 

 

 

Много

Чести

Нечести

Редки

Много редки

С

 

чести

 

 

 

 

неизвестна

 

 

 

 

 

 

честота

Нарушения на

 

 

 

 

Еритропоетин

 

кръвта и

 

 

 

 

антитяло-

 

лимфната

 

 

 

 

медиирана

 

система

 

 

 

 

чиста аплазия на

 

 

 

 

 

 

еритроцитите1,4,

 

 

 

 

 

 

тромбоцитемия1

 

Нарушения на

 

 

Хиперкалиемия2

 

 

 

метаболизма и

 

 

 

 

 

 

храненето

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

 

 

 

Анафилак-

имунната

 

 

 

 

 

тична

система

 

 

 

 

 

реакция4,

 

 

 

 

 

 

свръхчув-

 

 

 

 

 

 

ствителност4

Нарушения на

 

Главоболие

Гърчове

 

 

 

нервната

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

Съдови

 

Венозни и

 

 

 

Хипер-

нарушения

 

артериални

 

 

 

тонична

 

 

тромбози3,

 

 

 

криза4

 

 

хипертония

 

 

 

 

Респираторни,

 

Кашлица

Конгестия на

 

 

 

гръдни и

 

 

дихателните

 

 

 

медиастинални

 

 

пътища

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

Стомашно-

Диария,

 

 

 

 

 

чревни

гадене,

 

 

 

 

 

нарушения

повръ-

 

 

 

 

 

 

щане

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Обрив

 

 

 

Ангионевро-

кожата и

 

 

 

 

 

тичен едем4,

подкожната

 

 

 

 

 

уртикария4

тъкан

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Артралгия,

 

 

 

 

мускулно-

 

болка в

 

 

 

 

скелетната

 

костите,

 

 

 

 

система и

 

миалгия,

 

съединителната

 

болка в

 

тъкан

 

крайниците

 

Вродени,

 

 

Порфирия4

фамилни и

 

 

 

генетични

 

 

 

нарушения

 

 

 

Общи

Пирек-

Втрисане,

Липса на

нарушения и

сия

грипо-

ефект от

ефекти на

 

подобно

лекарствени

мястото на

 

заболяване,

я продукт4

приложение

 

реакция на

 

 

 

мястото на

 

 

 

инжекти-

 

 

 

ране,

 

 

 

периферни

 

 

 

отоци

 

1 Установени по време на постмаркетинговия опит и категорията по честота е определена на база честотите на спонтанните съобщения 2 Често при диализа

3 Включва артериални и венозни, фатални и нефатални събития, като например дълбока венозна тромбоза, белодробна емболия, тромбоза на ретината, артериална тромбоза (включително инфаркт на миокарда), мозъчносъдови инциденти (включително мозъчен инфаркт и мозъчен кръвоизлив), преходни исхемични атаки, тромбоза на шънта (включително оборудване за диализа) и тромбоза в рамките на артериовенозни шънтови аневризми 4 Разгледани в подточката по-долу и/или в точка 4.4.

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включително случаи на обрив (включително уртикария), анафилактични реакции и ангионевротичен оток (вж. точка 4.4).

Също така, по време на лечение с епоетин алфа са се развили хипертонични кризи с енцефалопатия и гърчове, които са наложили незабавна лекарска помощ и интензивно лечение при пациенти, които преди това са били с нормално или ниско кръвно налягане. Особено внимание трябва да се обърне на внезапното пробождащо мигреноподобно главоболие като възможен предупредителен сигнал (вж. точка 4.4).

Има много редки съобщения за антитяло-медиирана чиста аплазия на еритроцитите (при < 1/10 000 случая на пациентогодина) след лечение с продължителност месеци до години с епоетин алфа (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа

Експозицията на педиатрични пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа при клинични проучвания и от постмаркетинговия опит е ограничена. При тази популация няма съобщения за специфични нежелани реакции за педиатричната популация, които да не са споменати по-рано в таблицата по-горе, или такива, който да не са в съответствие с подлежащото заболяване.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Терапевтичните граници на епоетин алфа са много широки. Предозирането на епоетин алфа може да предизвика ефекти, които са продължение на фармакологичните ефекти на хормона. Ако се установи прекомерно високо ниво на хемоглобина, може да се извърши флеботомия. Трябва да се осигури допълнително поддържащо лечение според нуждите.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антианемични, еритропоетин, ATC код: B03XA01.

Abseamed е биологично подобен лекарствен продукт. Подробна информация е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Механизъм на действие

Еритропоетинът (ЕПО) е гликопротеинов хормон, произвеждан основно от бъбреците в отговор на хипоксия и е ключовият регулатор на производството на еритроцити (RBC). ЕПО участва във всички фази на еритроидното развитие и основният му ефект е на нивото на еритроидните прекурсори. След като ЕПО се свърже към неговия повърхностно-клетъчен рецептор, той активира сигнални трансдукционни пътища, които пречат на апоптозата и стимулира пролиферацията на еритроидни клетки.

Рекомбинантният човешки ЕПО (епоетин алфа), експресиран в клетки от яйчници на китайски хамстер, има последователност от 165 аминокиселини, идентична с тази на човешкия уринарен ЕПО; двата са неразличими на базата на функционални анализи. Апарентната молекулна маса на еритропоетина е 32 000 до 40 000 далтона.

Еритропоетинът представлява растежен фактор, който стимулира главно образуването на червени кръвни клетки. Еритропоетиновите рецептори може да са експресирани на повърхността на различни туморни клетки.

Фармакодинамични ефекти

Здрави доброволци

След еднократни дози (20 000 до 160 000 IU подкожно) епоетин алфа е наблюдаван дозозависим отговор за изследваните фармакодинамични маркери, включително: ретикулоцити, еритроцити (RBC) и хемоглобин. Наблюдава се определен профил „концентрация-време“ с пик и връщане до изходното ниво за промените в процента на ретикулоцитите. По-слабо изразен профил се наблюдава за еритроцитите (RBC) и хемоглобина. Като цяло, всички фармакодинамични маркери нарастват линейно с дозата, като достигат максимален отговор при най-високите дозови нива.

Допълнителни фармакодинамични проучвания изследват 40 000 IU веднъж седмично в сравнение със 150 IU/kg 3 пъти седмично. Въпреки разликите в профила „концентрация-време“ фармакодинамичният отговор (измерен чрез промените в процента ретикулоцити, хемоглобин и общ брой еритроцити (RBC)) е сходен между тези дозови режими. Допълнителни проучвания сравняват схема с 40 000 IU епоетин алфа веднъж седмично с приложение на дози в интервала от 80 000 до 120 000 IU на всеки две седмици подкожно. Като цяло, въз основа на резултатите от тези фармакодинамични проучвания при здрави индивиди, дозовият режим с 40 000 IU веднъж седмично изглежда по-ефективен за производство на еритроцити (RBC), в сравнение със схемите на приложение веднъж на всеки две седмици, въпреки наблюдаваното сходство в производството на ретикулоцитите при дозовите режими с приложение веднъж седмично и на всеки две седмици.

Хронична бъбречна недостатъчност

Установено е, че епоетин алфа стимулира еритропоезата при анемични пациенти с ХБН, включително пациенти на диализа и пациенти преди диализа. Първото доказателство за отговор към епоетин алфа е увеличаване на броят на ретикулоцитите в рамките на 10 дни, последвано от увеличение в броя на еритроцитите, хемоглобина и хематокрита, обикновено в рамките на 2-6 седмици. Отговорът на хемоглобина варира при отделните пациенти и може да бъде повлиян от запасите от желязо и наличието на съпътстващи заболявания.

Анемия, индуцирана от химиотерапия

Установено е, че епоетин алфа, прилаган 3 пъти седмично или веднъж седмично увеличава хемоглобина и намалява необходимостта от трансфузия след първия месец от терапията при онкологично болни пациенти с анемия, подложени на химиотерапия.

В едно проучване, сравняващо дозовите режими със 150 IU/kg 3 пъти седмично и 40 000 IU веднъж седмично при здрави индивиди и онкологично болни пациенти с анемия, времевите профили на промените в процента ретикулоцити, хемоглобин и общ брой еритроцити са били сходни между двата дозови режима, както при здрави индивиди, така и при онкологично болни пациенти с анемия. AUC на съответните фармакодинамични параметри са сходни между дозовите режими със 150 IU/kg 3 пъти седмично и 40 000 IU веднъж седмично при здрави индивиди и при онкологично болни пациенти с анемия.

Възрастни хирургични пациенти в програма за предварително депониране на автоложна кръв

Доказано е, че епоетин алфа стимулира производството на еритроцити за увеличаване на количеството взета автоложна кръв, както и за ограничаване на спада на хемоглобина при възрастни пациенти, планирани за голяма елективна операция, при които не се очаква предварително да депонират техните периоперативни нужди от кръв изцяло. Най-големите ефекти се наблюдават при пациенти с нисък хемоглобин (≤ 13 g/dl).

Лечение на възрастни пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция

При пациенти, планирани за голяма елективна ортопедична операция със стойности на хемоглобина преди лечението > 10 до ≤ 13 g/dl, е установено, че епоетин алфа понижава риска от получаване на алогенни хемотрансфузии и ускорява еритроидното възстановяване (повишаване нивата на хемоглобина, нивата на хематокрита и броя на ретикулоцитите).

Клинична ефикасност и безопасност

Хронична бъбречна недостатъчност

Епоетин алфа е проучван в клинични изпитвания при възрастни пациенти с анемия и ХБН, включително пациенти на хемодиализа и преди хемодиализа, за лечение на анемията и поддържане на хематокрита в рамките на таргетния диапазон на концентрациите от 30 до 36 %.

При клинични изпитвания с начални дози от 50 до 150 IU/kg три пъти седмично, приблизително 95 % от всички пациенти отговарят с клинично значимо повишаване на хематокрита. След приблизително два месеца на терапия, почти всички пациенти са били независими от трансфузии. Щом като е бил постигнат таргетният хематокрит, поддържащата доза е определена индивидуално за всеки пациент.

В трите най-големи клинични изпитвания, проведени при възрастни пациенти на диализа, средната поддържащата доза, необходима за поддържане на хематокрита между 30 до 36 % е била приблизително 75 IU/kg, прилагани 3 пъти седмично.

При едно двойносляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване на качеството на живот при пациенти с ХБН на хемодиализа, клинично и статистически значимо подобрение се наблюдава при пациентите, лекувани с епоетин алфа в сравнение с групата на плацебо при измерване на умора, физически симптоми, взаимоотношения и депресия (Въпросник за бъбречни заболявания - Kidney Disease Questionnaire) след шест месеца лечение. Пациентите от групата на лечение с епоетин алфа са били включени и в едно открито разширено проучване, което показва подобрение на качеството им на живот, което се запазва в продължение на още 12 месеца.

Възрастни пациенти с бъбречна недостатъчност, които още не са подложени на диализа

Вклинични проучвания, проведени при пациенти с ХБН, които не са на диализа и се лекуват с епоетин алфа, средната продължителност на лечението е била почти пет месеца. Тези пациенти са отговорили на терапията с епоетин алфа по начин, подобен на този, наблюдаван при пациенти на диализа. Пациенти с ХБН, които не са на диализа показват дозозависимо и устойчиво повишаване на хематокрита, когато епоетин алфа се прилага или интравенозно, или подкожно. Подобни повишения на хематокрита са наблюдавани при прилагане на епоетин алфа и по двата начина на приложение. Освен това има данни, че дози епоетин алфа от 75 до

150 IU/kg седмично поддържат хематокрита от 36 до 38 % за до шест месеца.

В2 проучвания с удължен интервал на прилагане на епоетин алфа (3 пъти седмично, веднъж седмично, веднъж на всеки 2 седмици и веднъж на всеки 4 седмици) някои пациенти с по-дълги интервали на дозиране не поддържат достатъчни нива на хемоглобина и са достигнали до дефинираните от протокола нива на хемоглобина за прекратяване на участието им в проучването (0 % в групата с дозиране веднъж седмично, 3,7 % в групата с дозиране веднъж на всеки 2 седмици, и 3,3 % в групата с дозиране веднъж на всеки 4 седмици).

Едно рандомизирано проспективно изпитване оценява 1 432 пациенти с анемия и хронична бъбречна недостатъчност, които не са на диализа. На пациентите е било назначено лечение с епоетин алфа, имащо за цел поддържане на ниво на хемоглобина от 13,5 g/dl (по-високо от препоръчителното ниво на концентрация на хемоглобина) или 11,3 g/dl. Сериозно сърдечносъдово събитие (смърт, инфаркт на миокарда, инсулт или хоспитализация поради застойна сърдечна недостатъчност) е настъпило сред 125 (18 %) от 715 пациенти в групата с по- висок хемоглобин в сравнение с 97 (14 %) от 717 пациенти в групата с по-нисък хемоглобин

(коефициент на риска [hazard ratio – HR] 1,3; 95 % ДИ: 1,0; 1,7, p = 0,03).

Провеждани са сборни post hoc анализи на клинични проучвания на ESA при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (които са на диализа, които не са на диализа, при пациенти с диабет и без диабет). Наблюдава се тенденция към оценки за повишен риск от смъртност по всякакви причини, сърдечносъдови и мозъчносъдови събития, свързани с по-високи кумулативни дози ESA, независимо от наличието или липсата на диабет или диализа (вж. точка 4.2 и точка 4.4).

Лечение на пациенти с анемия, индуцирана от химиотерапия

Епоетин алфа е проучван в клинични изпитвания при възрастни онкологично болни пациенти с анемия, с лимфоидни и солидни тумори, и при пациенти на различни схеми на химиотерапия, включително съдържащи платина и не-съдържащи платина схеми. При тези изпитвания е установено, че епоетин алфа, прилаган 3 пъти седмично и веднъж седмично увеличава хемоглобина и намалява необходимостта от трансфузия след първия месец от терапията при онкологично болни пациенти с анемия. В някои проучвания, двойносляпата фаза е била последвана от отворена фаза, по време на която всички пациенти са получавали епоетин алфа и е наблюдавано поддържане на ефекта.

Наличните данни предполагат, че пациенти с хематологични злокачествени заболявания и солидни тумори отговарят еднакво на терапията с епоетин алфа, и че пациентите със или без туморна инфилтрация на костния мозък отговарят еднакво на терапията с епоетин алфа. При изпитванията с провеждане на химиотерапия, сравнителният интензитет на химиотерапия в групите на лечение с епоетин алфа и плацебо се демонстрира от сходна площ под кривата неутрофили/време при пациентите, лекувани с епоетин алфа и пациентите, лекувани с плацебо, както и от сходен дял пациенти в групите, лекувани с епоетин алфа и групите, лекувани с плацебо, със спад в абсолютния брой на неутрофилите под 1 000 и 500 клетки/µl.

В проспективно, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено при 375 пациенти с анемия с различни немиелоидни малигнени процеси, получаващи не-платинова химиотерапия е наблюдавано значимо намаление на свързаните с анемията последствия (напр. умора, намалена енергия и намалена активност), измерени чрез следните инструменти и скали: Функционална оценка на лечението на анемията при онкологично болни пациенти (Functional Assessment of Cancer Therapy-Anaemia (FACT-An)) обща скала, FACT-An

скала за уморяемост и Онкологична линейна аналогова скала (Cancer Linear Analogue Scale (CLAS)). Две други по-малки, рандомизирани, плацебо контролирани проучвания не успяват да покажат значимо подобряване на параметрите за качеството на живот, съответно, по

EORTC-QLQ-C30 скалата или CLAS скалата.

Преживяемостта и прогресията на тумора са изпитвани при пет големи контролирани проучвания, обхващащи общо 2 833 пациенти, от които четири са двойнослепи плацебо контролирани и едно – открито проучване. В проучванията са включени или пациенти, лекувани с химиотерапия (две проучвания), или са използвани популации пациенти, при които не са показани ESA: анемия при пациенти с ракови заболявания, които не са на лечение с химиотерапия и пациенти с неоплазми в областта на главата и шията, подложени на лъчелечение. Желаното ниво на концентрацията на хемоглобина при две от проучванията е

> 13 g/dl (8,1 mmol/l); при останалите три поучвания - 12 до 14 g/dl (7,5 до 8,7 mmol/l). При откритото проучване не е установена разлика по отношение на общата преживяемост между пациентите, лекувани с рекомбинантен човешки еритропоетин и контролите. При четирите плацебо контролирани проучвания коефициентът на риск за общата преживяемост варира между 1,25 и 2,47 в полза на контролите. Тези проучвания показват стабилна, необяснена, статистически значима свръх смъртност при пациенти с анемия, свързана с различни често срещани ракови заболявания, които получават човешки еритропоетин в сравнение с контролите. Крайният резултат за обща преживяемост при проучванията не може да бъде обяснен задоволително с разликите в честотата на тромбоза и свързаните усложнения между пациентите, получавали рекомбинантен човешки еритропоетин, и тези от контролната група.

Извършен е също така анализ на данните на ниво пациент при повече от 13 900 онкологично болни (на химиотерапия, лъчетерапия, химиолъчетерапия или без лечение), които са били включени в 53 контролирани клинични проучвания с няколко различни епоетина. Мета- анализът на данните за общата преживяемост дава оценка на коефициента на риск 1,06 в полза на контролите (95 % ДИ: 1,00, 1,12; 53 проучвания и 13 933 пациенти), а при онкологично болните, които получават химиотерапия, коефициентът на риск за общата преживяемост е 1,04 (95 % ДИ: 0,97, 1,11; 38 изпитвания и 10 441 пациенти). Мета-анализите също така показват и значимо повишен относителен риск за тромбоемболични събития при онкологично болните, които получават рекомбинантен човешки еритропоетин (вж. точка 4.4).

Проведено е рандомизирано, открито, многоцентрово проучване при 2 098 жени с анемия и метастатичен карцином на гърдата, които са получили първа линия или втора линия химиотерапия. Това е неинфериорно проучване, предвидено да изключи 15 % повишение на риска от прогресия на тумора или смърт при епоетин алфа плюс стандартни грижи, в сравнение само със стандартни грижи. Медианата на преживяемост без прогресия (PFS), според оценката на изследователя за прогресия на заболяването, е 7,4 месеца във всяко рамо (HR 1,09, 95 % ДИ: 0,99; 1,20), което показва, че целта на проучването не е постигната. Към дата на заключване на клиничните данни е имало съобщения за 1 337 смъртни случая. Медианата за обща преживяемост в групата на епоетин алфа плюс стандартни грижи е 17,2 месеца, в сравнение със 17,4 месеца в групата само със стандартни грижи (HR 1,06, 95 % ДИ: 0,95; 1,18). На значително по-малко пациенти са направени трансфузии на еритроцити (RBC) в рамото на епоетин алфа плюс стандартни грижи (5,8 % спрямо 11,4%); значително повече пациенти обаче са имали тромботични съдови събития в рамото на епоетин алфа плюс стандартни грижи (2,8 % спрямо

1,4 %).

Програма за предварително депониране на автоложна кръв

Ефектът на епоетин алфа за улесняване на процедурата за автоложно кръводаряване при пациенти с нисък хематокрит (≤ 39 % и без подлежаща анемия поради железен дефицит), които са планирани за голяма ортопедична операция, е оценен в двойносляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено при 204 пациенти, и единичносляпо, плацебо-контролирано проучване при 55 пациенти.

В двойносляпото проучване, пациентите са лекувани с епоетин алфа 600 IU/kg или плацебо, интравенозно, веднъж дневно, на всеки 3 до 4 дни, в продължение на 3 седмици (общо 6 дози). Като цяло, пациентите, лекувани с епоетин алфа са били в състояние да депонират

предварително значително повече единици кръв (4,5 единици) в сравнение с пациентите, лекувани с плацебо (3,0 единици).

В единичносляпото проучване, пациентите са лекувани с епоетин алфа 300 IU/kg или 600 IU/kg, или плацебо, интравенозно, веднъж дневно, на всеки 3 до 4 дни, в продължение на 3 седмици (общо 6 дози). Пациентите, лекувани с епоетин алфа също са били в състояние да депонират предварително значително повече единици кръв (епоетин алфа 300 IU/kg = 4,4 единици; епоетин алфа 600 IU/kg = 4,7 единици) в сравнение с пациентите, лекуваните с плацебо

(2,9 единици).

Терапията с епоетин алфа е намалила риска от излагане на алогенна кръв с 50 % в сравнение с пациенти, които не получават епоетин алфа.

Голяма елективна ортопедична операция

Ефектът на епоетин алфа (300 IU/kg или 100 IU/kg) върху експозицията на алогенно кръвопреливане е оценен в плацебо-контролирано, двойносляпо клинично изпитване при възрастни пациенти без железен дефицит, планирани за голяма елективна ортопедична операция на тазобедрена или колянна става. Епоетин алфа е бил прилаган подкожно в продължение на 10 дни преди операцията, в деня на операцията и в продължение на четири дни след операцията. Пациентите са стратифицирани според техния изходен хемоглобин (≤ 10 g/dl, > 10 до ≤ 13 g/dl и > 13 g/dl).

Епоетин алфа 300 IU/kg, намалява значително риска от алогеннo кръвопреливане при пациенти с хемоглобин преди лечението > 10 до ≤ 13 g/dl. Шестнадесет процента от пациентите на лечение с епоетин алфа 300 IU/kg, 23 % от тези на лечение с епоетин алфа 100 IU/kg и 45 % от пациентите, лекувани с плацебо, са имали нужда от кръвопреливане.

Едно открито, паралелно групово изпитване при възрастни пациенти без железен дефицит, с хемоглобин преди лечението ≥ 10 до ≤ 13 g/dl, планирани за голяма ортопедична операция на тазобедрена или колянна става, сравнява епоетин алфа 300 IU/kg, подкожно, ежедневно, в продължение на 10 дни преди операцията, в деня на операцията и в продължение на четири дни след операцията с епоетин алфа 600 IU/kg, подкожно, веднъж седмично, в продължение на

3 седмици преди операцията и в деня на операцията.

От момента преди началото на лечението до момента преди оперативната интервенция, средното повишение на хемоглобина в групата на лечение с 600 IU/kg седмично (1,44 g/dl) е два пъти по-високо от това, наблюдавано в групата на лечение с 300 IU/kg дневно (0,73 g/dl). Средните нива на хемоглобина са били сходни за двете групи на лечение в хода на целия следоперативен период.

Еритропоетичният отговор, наблюдаван в двете групи на лечение е довел до сходни честоти на трансфузия (16 % в групата с 600 IU/kg седмично и 20 % в групата с 300 IU/kg дневно).

Педиатрична популация

Хронична бъбречна недостатъчност

Епоетин алфа е оценен при едно отворено, нерандомизирано, с открит дозов интервал клинично проучване, с продължителност 52 седмици, при педиатрични пациенти с ХБН, подложени на хемодиализа. Средната възраст на включените пациентите е била 11,6 години (диапазон 0,5 до 20,1 години).

Епоетин алфа е бил прилаган в доза 75 IU/kg/седмица, интравенозно, в 2 или 3 разделени дози след диализа, титриран със стъпка от 75 IU/kg/седмица през интервали от 4 седмици (до максимум 300 IU/kg/седмица), за да се постигане повишаване на хемоглобина от 1 g/dl/месец. Желаният диапазон на концентрациите на хемоглобина е 9,6 до 11,2 g/dl. Осемдесет и един процента от пациентите са постигнали нивото на концентрация на хемоглобина. Средното време до постигане на целта е било 11 седмици, а средната доза при постигане на целта е била

150 IU/kg/седмица. От пациентите, постигнали целта, 90 % са били на дозов режим 3 пъти седмично.

След 52 седмици, 57 % от пациентите са останали в проучването, като са получавали средна доза от 200 IU/kg/седмица.

Клиничните данни при подкожно приложение при деца са ограничени. В 5 малки, открити, неконтролирани проучвания (броят на пациентите е бил в диапазона 9-22, общо N = 72) епоетин алфа е прилаган подкожно при деца при начални дози 100 IU/kg/седмица до

150 IU/kg/седмица с възможност за повишаване до 300 IU/kg/седмица. В тези проучвания повечето пациенти са били преди диализа (N = 44), 27 пациенти са били на перитонеална диализа, а 2 са били на хемодиализа, като възрастта е била в диапазона от 4 месеца до 17 години. Като цяло, тези проучвания имат методологични ограничения, но лечението е било

свързано с положителни тенденции към по-високи нива на хемоглобина. Няма съобщения за неочаквани нежелани събития (вж. точка 4.2).

Анемия, индуцирана от химиотерапия

Епоетин алфа 600 IU/kg (прилаган интравенозно или подкожно веднъж седмично) е оценен в едно рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано, 16-седмично проучване и в едно рандомизирано, контролирано, открито, 20-седмично проучване при педиатрични пациенти с анемия, получаващи миелосупресивна химиотерапия за лечение на различни немиелоидни злокачествени заболявания при деца.

В16-седмичното проучване (n = 222), при пациентите, лекувани с епоетин алфа, не е имало статистически значим ефект върху съобщените от пациента или съобщените от родителя оценки по Въпросника за качеството на живот при педиатрични пациенти (Paediatric Quality of Life Inventory) или Модула за рак (Cancer Module), в сравнение с пациентите на плацебо (първична крайна точка за ефикасност). В допълнение, не е имало статистическа разлика по отношение на процента пациенти, нуждаещи се от трансфузия на еритроцитна маса (pRBC), между групата на епоетин алфа и групата на плацебо.

В20-седмичното проучване (n = 225) не е наблюдавана значителна разлика в първичната крайна точка за ефикасност, т.е. процентът пациенти, нуждаещи се от трансфузия на еритроцити (RBC) след Ден 28 (62 % от пациентите на епоетин алфа спрямо 69 % от пациентите на стандартна терапия).

5.2 Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След подкожно инжектиране серумните нива на епоетин алфа достигат пик между 12 и 18 часа след прилагане на дозата. Не се наблюдава кумулиране след многократно прилагане на доза от 600 IU/kg, подкожно, веднъж седмично.

Абсолютната бионаличност на епоетин алфа за подкожно приложение е приблизително 20 % при здрави индивиди.

Разпределение

Средният обем на разпределение след интравенозни дози от 50 и 100 IU/kg при здрави индивиди е бил 49,3 ml/kg. След интравенозно приложение на епоетин алфа при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, обемът на разпределение варира от 57-107 ml/kg, съответно след прилагане на еднократна доза (12 IU/kg) до 42-64 ml/kg след многократно приложение (48-192 IU/kg). По този начин обемът на разпределение е малко по-голям от плазмения обем.

Елиминиране

Полуживотът на епоетин алфа след многократно интравенозно приложение е приблизително 4 часа при здрави индивиди.

Полуживотът при подкожно приложение се определя, че е приблизително 24 часа при здрави индивиди.

Средният клирънс (CL/F) за дозови режими със 150 IU/kg 3 пъти седмично и 40 000 IU веднъж седмично при здрави индивиди е съответно 31,2 и 12,6 ml/час/kg. Средният CL/F за дозови режими със 150 IU/kg 3 пъти седмично и 40 000 IU веднъж седмично при онкологично болни пациенти с анемия е съответно 45,8 и 11,3 ml/час/kg. При повечето онкологично болни пациенти с анемия, получаващи циклична химиотерапия, CL/F е по-нисък след подкожно приложение на дози от 40 000 IU веднъж седмично и 150 IU/kg 3 пъти седмично в сравнение със стойностите при здрави индивиди.

Линейност/нелинейност

При здрави индивиди се наблюдава пропорционално на дозата повишение на серумните концентрации на епоетин алфа след интравенозно приложение на 150 и 300 IU/kg 3 пъти седмично. Приложението на еднократни дози епоетин алфа от 300 до 2 400 IU/kg, подкожно, води до линейна зависимост между средната Cmax и дозата, и между средната AUC и дозата. При здрави индивиди се наблюдава обратна връзка между привидния клирънс и дозата.

При проучвания, насочени към удължаване на интервала на прилагане (40 000 IU веднъж седмично и 80 000, 100 000 и 120 000 IU през две седмици) е наблюдавана линейна, но не пропорционална на дозата връзка между средната Cmax и дозата, и между средната AUC и дозата в състояние на равновесие.

Връзка ФК/ФД

Епоетин алфа показва дозозависим ефект върху хематологичните показатели, който не зависи от начина на приложение.

Педиатрична популация

Съобщава се за полуживот от приблизително 6,2 до 8,7 часа при педиатрични пациенти с хронична бъбречна недостатъчност след интравенозно приложение на многократни дози епоетин алфа. Оказва се, че фармакокинетичният профил на епоетин алфа при деца и юноши е сходен с този при възрастни.

Фармакокинетичните данни при новородени са ограничени.

Едно проучване при 7 недоносени новородени с много ниско тегло при раждане и 10 здрави възрастни, при които е прилаган интравенозно еритропоетин, показва, че обемът на разпределение е приблизително 1,5 до 2 пъти по-висок при недоносените новородени, отколкото при здравите възрастни, а клирънсът е приблизително 3 пъти по-висок при недоносените новородени, отколкото при здравите възрастни.

Бъбречно увреждане

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност полуживотът на приложения интравенозно епоетин алфа е леко удължен, приблизително 5 часа, в сравнение със здрави индивиди.

5.3Предклинични данни за безопасност

При токсикологични проучвания с многократни дози върху кучета и плъхове, но не и върху маймуни, приложението на епоетин алфа е свързано със субклинична костномозъчна фиброза. Костномозъчната фиброза е познато усложнение при хронична бъбречна недостатъчност при хора и може да бъде свързано с вторичен хиперпаратиреоидизъм или с неизвестни фактори. Честотата на костномозъчна фиброза не се е повишила при проучване при пациенти на хемодиализа, които са лекувани с епоетин алфа в продължение на 3 години, в сравнение със съответстваща контролна група пациенти на хемодиализа, които не са лекувани с епоетин алфа.

Епоетин алфа не индуцира бактериални генни мутации (Ames тест), хромозомни аберации в клетъчна култура от бозайници, микронуклеи при мишки или генни мутации в локуса HGPRT.

Не са провеждани дългосрочни изпитвания за канцерогенност. Противоречиви литературни съобщения, базирани на in vitro находки от човешки туморни проби предполагат, че еритропоетините могат да имат някаква роля в туморната пролиферация. Не е сигурно дали това има някакво значение в клинична ситуация.

В клетъчни култури от човешки костномозъчни клетки, епоетин алфа стимулира еритропоезата специфично и не повлиява левкопоезата. Не са били забелязани цитотоксични ефекти на епоетин алфа върху костномозъчните клетки.

При проучвания върху животни, епоетин алфа показва намаляване на телесното тегло на фетуса, забавяне на процеса на осификация и повишаване на феталната смъртност, когато е прилаган седмично в дози, приблизително 20 пъти над препоръчителната седмична доза при хора. Тези изменения се обясняват като вторични, вследствие намаляване на телесното тегло на майките, и значимостта за хората е неизвестна с оглед на терапевтичните дозови нива.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев дихидрогенфосфат дихидрат Динатриев фосфат дихидрат Натриев хлорид Глицин Полисорбат 80 Вода за инжекции

Хлороводородна киселина (за корекция на pH) Натриев хидроксид (за корекция на pH)

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

2 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C до 8°C). Този температурен интервал трябва да се поддържа стриктно до прилагане на продукта на пациента.

При амбулаторна употреба продуктът може да бъде изваден от хладилника, без да се поставя отново в него, за максимален период от 3 дни, при температура не по-висока от 25°C. Ако лекарството не се използва до края на този период, то трябва да се изхвърли.

Да не се замразява или разклаща.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Предварително напълнени спринцовки (стъкло тип I), със или без предпазител за иглата, с бутало (гума с тефлоново покритие), запечатани в блистер.

Abseamed 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,5 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 2 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 1 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 3 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,3 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,4 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,5 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,6 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 7 000 IU/0,7 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,7 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,8 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 9 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,9 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 1 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1 или 6 спринцовки.

Abseamed 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,5 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1, 4 или 6 спринцовки.

Abseamed 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 0,75 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1, 4 или 6 спринцовки.

Abseamed 40 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Всяка спринцовка съдържа 1 ml инжекционен разтвор.

Опаковки от 1, 4 или 6 спринцовки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Abseamed не трябва да се използва и трябва да се изхвърли

-ако течността е оцветена или в нея се виждат плуващи частици.

-ако е нарушена целостта на опаковката.

-ако знаете или подозирате, че случайно е бил замразен или

-ако хладилникът е бил в неизправност.

Предварително напълнените спринцовки са готови за употреба (вж. точка 4.2). Предварително напълнената спринцовка не трябва да се разклаща. Върху спринцовките има изпъкнало релефно градуиране с цел да може да се използва част от количеството, ако се наложи. Всеки

пръстен от градуирането отговаря на обем от 0,1 ml. Продуктът е само за еднократна употреба. От всяка спринцовка вземайте само по една доза Abseamed, като изхвърляте нежеланото количество разтвор преди инжектиране.

Използване на предварително напълнена спринцовка с предпазител за иглата

Предпазителят покрива иглата след инжектирането, за да се избегнат наранявания от убождане. Той не влияе на нормалното функциониране на спринцовката. Натискайте буталото бавно и равномерно до инжектиране на цялата доза и до края на хода на буталото. Отстранете спринцовката от пациента, като поддържате натиска върху буталото. Предпазителят ще покрие иглата при отпускането на буталото.

Използване на предварително напълнена спринцовка без предпазител за иглата

Приложете дозата според стандартния протокол.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG Kuhloweg 37

D-58638 Iserlohn

Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Abseamed 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/001

EU/1/07/412/002

EU/1/07/412/027

EU/1/07/412/028

Abseamed 2 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/003

EU/1/07/412/004

EU/1/07/412/029

EU/1/07/412/030

Abseamed 3 000 IU/0,3 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/005

EU/1/07/412/006

EU/1/07/412/031

EU/1/07/412/032

Abseamed 4 000 IU/0,4 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/007

EU/1/07/412/008

EU/1/07/412/033

EU/1/07/412/034

Abseamed 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/009

EU/1/07/412/010

EU/1/07/412/035

EU/1/07/412/036

Abseamed 6 000 IU/0,6 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/011

EU/1/07/412/012

EU/1/07/412/037

EU/1/07/412/038

Abseamed 7 000 IU/0,7 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/017

EU/1/07/412/018

EU/1/07/412/039

EU/1/07/412/040

Abseamed 8 000 IU/0,8 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/013

EU/1/07/412/014

EU/1/07/412/041

EU/1/07/412/042

Abseamed 9 000 IU/0,9 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/019

EU/1/07/412/020

EU/1/07/412/043

EU/1/07/412/044

Abseamed 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/015

EU/1/07/412/016

EU/1/07/412/045

EU/1/07/412/046

Abseamed 20 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/021

EU/1/07/412/022

EU/1/07/412/047

EU/1/07/412/053

EU/1/07/412/048

Abseamed 30 000 IU/0,75 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/023

EU/1/07/412/024

EU/1/07/412/049

EU/1/07/412/054

EU/1/07/412/050

Abseamed 40 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/07/412/025

EU/1/07/412/026

EU/1/07/412/051

EU/1/07/412/055

EU/1/07/412/052

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 28 август 2007 г. Дата на последно подновяване: 18 юни 2012 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта