Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – данни върху опаковката - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAdempas
ATC кодC02KX05
Веществоriociguat
ПроизводителBayer AG

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ВЪНШНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Adempas 0,5 mg филмирани таблетки Adempas 1 mg филмирани таблетки Adempas 1,5 mg филмирани таблетки Adempas 2 mg филмирани таблетки Adempas 2,5 mg филмирани таблетки риоцигуат

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg или 2,5 mg риоцигуат.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа лактоза. Преди употреба прочетете листовката.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

42 филмирани таблетки

84 филмирани таблетки

90 филмирани таблетки

294 филмирани таблетки

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Bayer (лого)

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Adempas 0,5 mg - опаковка от 42 филмирани таблетки - EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg - опаковка от 84 филмирани таблетки - EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg - опаковка от 90 филмирани таблетки - EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg - опаковка от 294 филмирани таблетки - EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg - опаковка от 42 филмирани таблетки - EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg - опаковка от 84 филмирани таблетки - EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg - опаковка от 90 филмирани таблетки - EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg - опаковка от 294 филмирани таблетки - EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg - опаковка от 42 филмирани таблетки - EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg - опаковка от 84 филмирани таблетки - EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg - опаковка от 90 филмирани таблетки - EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg - опаковка от 294 филмирани таблетки - EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg - опаковка от 42 филмирани таблетки - EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg - опаковка от 84 филмирани таблетки - EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg - опаковка от 90 филмирани таблетки - EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg - опаковка от 294 филмирани таблетки - EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg - опаковка от 42 филмирани таблетки - EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg - опаковка от 84 филмирани таблетки - EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg - опаковка от 90 филмирани таблетки - EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg - опаковка от 294 филмирани таблетки - EU/1/13/907/020

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg или 2,5 mg

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ ЛЕНТИТЕ БЛИСТЕР – ОПАКОВКА С 42, 84; 90, 294 ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Adempas 0,5 mg таблетки Adempas 1 mg таблетки Adempas 1,5 mg таблетки Adempas 2 mg таблетки Adempas 2,5 mg таблетки риоцигуат

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer (лого)

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.ДРУГО

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта