Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – кратка характеристика на продукта - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC кодJ07BB02
Веществоsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ПроизводителGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Adjupanrix, суспензия и емулсия за инжекционна емулсия

Ваксина срещу пандемичен грип (H5N1) (фрагментиран вирион, инактивиран, с адювант)

(Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted))

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

След смесване 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Фрагментиран грипен вирус, инактивиран, съдържащ антиген*, еквивалентен на:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-14)

3,75 микрограма**

*размножен в яйца

**хемаглутинин

Тази ваксина отговаря на препоръката на СЗО и на решението на ЕС за пандемия.

AS03 адювант, съставен от сквален (10,69 милиграма), DL-α-токоферол (11,86 милиграма) и полисорбат 80 (4,86 милиграма)

След смесване на съдържимото на флаконите със суспензията и емулсията се получава многодозова опаковка. За броя на дозите в един флакон, вижте точка 6.5.

Помощно вещество с известно действие:

Ваксината съдържа 5 микрограма тиомерзал (вж. точка 4.4).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Суспензия и емулсия за инжекционна емулсия. Суспензията е безцветна леко опалесцираща течност.

Емулсията е белезникава до жълтеникава хомогенна млекоподобна течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Профилактика на грип при официално обявена пандемична обстановка. Adjupanrix трябва да се прилага в съответствие с официалните препоръки.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лица, които не са ваксинирани преди това с Prepandrix

Възрастни на 18 и повече години: Една доза от 0,5 ml на избрана дата.

Втора доза от 0,5 ml трябва да се приложи след интервал от най-малко три седмици и до дванадесет месеца след първата доза, за постигане на максимална ефикасност.

Въз основа на много ограничени данни, при възрастните лица >80 години може да е необходима двойна доза Adjupanrix, на избрана дата и отново след интервал от най-малко три седмици, за да постигнат имунен отговор (вж. точка 5.1).

Лица, които преди това са били ваксинирани с една или две дози Prepandrix, които съдържат HA, получен от различна монофилетична група (clade) на същия подтип на грипния вирус като пандемичния грипен вирус:

Възрастни на 18 и повече години: една доза от 0,5 ml на избрана дата.

Педиатрична популация

Налични са ограничени данни за безопасността и имуногенността относно приложението на Adjupanrix и относно приложението на половин доза от ваксината (т.е. 1,875 g HA и половината от количеството на адюванта AS03) в дни 0 и 21 при деца на възраст 3 до 9 години.

Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.4, 4.8 и 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

За допълнителна информация вижте точки 4.4, 4.8 и 5.1.

Начин на приложение

Имунизацията трябва да се извърши чрез интрамускулно инжектиране.

Ако се прилага двойна доза, инжекциите трябва да се направят на противоположни крайници за предпочитане в делтоидния мускул или в антеролатералната част на бедрото (в зависимост от мускулната маса).

За указания относно смесването на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Анамнестични данни за анафилактична (т.e. животозастрашаваща) реакция към някоя от съставките или следи от остатъчни продукти (яйчен и пилешки протеин, овалбумин, формалдехид, гентамицин сулфат и натриев деоксихолат) на тази ваксина. Обаче при пандемична ситуация може да е подходящо да се приложи ваксината, при положение че има условия за незабавна реанимация при необходимост. Вижте точка 4.4.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ваксината трябва да се прилага внимателно при лица с известна свръхчувствителност (различна от анафилактичната реакция) към активното вещество, към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, към тиомерзал или към остатъчните вещества (яйчен и пилешки протеин, овалбумин, формалдехид, гентамицин сулфат и натриев деоксихолат).

Както при всички инжекционни ваксини, винаги трябва да бъде осигурено подходящо медицинско лечение и наблюдение в редките случаи на анафилактична реакция след приложение на ваксината.

Ако пандемичната обстановка го позволява, имунизацията трябва да се отложи при пациенти с тежко фебрилно заболяване или остра инфекция.

При никакви обстоятелства Adjupanrix не трябва да се прилага вътресъдово. Няма данни за подкожно приложение на Adjupanrix. Следователно, медицинските специалисти трябва да преценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината на лица с

тромбоцитопения или някакво нарушение в кръвосъсирването, което би било противопоказание за интрамускулното инжектиране, освен ако потенциалната полза надвишава риска от кървене.

Няма данни за прилагането на ваксини, съдържащи адюванта AS03, преди или след други видове грипни ваксини, предназначени за предпандемична употреба или употреба по време на пандемия.

Антитяло-отговорът при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да не е достатъчен.

Защитен имунен отговор може да не бъде изработен при всички ваксинирани (вж. точка 5.1).

Синкоп (припадък) може да настъпи след или дори преди всяка ваксинация като психогенна реакция към инжектирането с игла. Той може да се съпровожда от няколко неврологични признака като преходно смущение на зрението, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяването. Важно е да са налице процедури за избягване на нараняване вследствие на припадъците.

Епидемиологичните проучвания, свързани с друга ваксина с AS03 адювант (Pandemrix H1N1, произведена на същото място, както Adjupanrix), показват повишен риск от нарколепсия със или без катаплексия при ваксинирани в сравнение с неваксинирани лица в няколко европейски държави. Тези проучвания показват допълнителни 1,4 до 8 случая на 100 000 ваксинирани лица при деца/юноши (на възраст до 20 години). Наличните епидемиологични данни при възрастни на възраст над 20 години показват приблизително 1 допълнителен случай на 100 000 ваксинирани лица. Тези данни предполагат, че прекомерният риск е с тенденция за спад с повишаване на възрастта при ваксинация. Понастоящем няма доказателство, което да показва, че Adjupanrix може да е свързана с риск от нарколепсия.

Педиатрична популация

Клиничните данни при деца на възраст под 6 години, на които са приложени две дози от ваксина срещу пандемичен грип H5N1, показват увеличаване на честотата на повишена телесна температура (аксиларна ≥ 38°C) след приложението на втората доза. Следователно, след ваксинация при малки деца (например до около 6 годишна възраст) се препоръчва проследяване на температурата и предприемане на мерки за понижаване на повишената температура (като антипиретични лекарства, когато са клинично обосновани).

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма данни относно едновременното приложение на Adjupanrix с други ваксини. Ако се обсъжда едновременно приложение на друга ваксина, имунизацията трябва да се направи на различни крайници. Трябва да се има предвид, че нежеланите лекарствени реакции може да са по-тежки в такива случаи.

Имунният отговор може да е намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.

След ваксинация срещу грип може да се получат фалшиво положителни резултати от серологичните изследвания чрез метода ELISA за откриване на антитела срещу човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1), вируса на хепатит C и особено HTLV-1. В такива случаи методът Western blot дава отрицателни резултати. Тези преходни фалшиво положителни резултати може да се дължат на IgM отговор към ваксината.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Понастоящем няма налични данни за употребата на Adjupanrix по време на бременност.

Една AS03-съдържаща ваксина, съдържаща HA от H1N1v, е прилагана на жени във всеки от триместрите на бременността. Наличната понастоящем информация за резултатите от оценените повече от 200 000 жени, ваксинирани по време на бременността, е ограничена. Няма доказателство за повишен риск от нежелани последствия при повече от 100 бременности, които са проследени в едно проспективно клинично проучване.

Проучвания при животни с Adjupanrix не показват токсичност по отношение на репродуктивността (вж. точка 5.3).

Данните от бременни жени, ваксинирани с различни инактивирани сезонни ваксини без адювант, не предполагат малформации или фетална, или неонатална токсичност.

Прилагането на Adjupanrix по време на бременност може да бъде обсъждано, ако се счита за необходимо, като се имат предвид официалните препоръки.

Кърмене

Adjupanrix може дабъде прилаган на кърмещи жени.

Фертилитет

Няма налични данни по отношение на фертилитета.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Някои от ефектите, споменати в точка 4.8 “Нежелани лекарствени реакции”, могат да повлияят способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Честотата на нежеланите лекарствени реакции, изброени по-долу, е оценена при клинични изпитвания с приблизително 5 000 лица на възраст на и над 18 години, на които са прилагани форми, съдържащи най-малко 3,75 микрограма HA/AS03.

Списък на нежеланите лекарствени реакции

Съобщаваните нежелани реакции са изброени по честота по следния начин:

Честотите се съобщават като: Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100 до <1/10) Нечести (≥1/1000 до <1/100) Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

Нежеланите лекарствени реакции от клиничните изпитвания на моделната ваксина са посочени по-долу (вж. точка 5.1 за повече информация за моделните ваксини).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нарушения на кръвта и лимфната система Чести: лимфаденопатия

Психични нарушения Нечести: безсъние

Нарушения на нервната система: Много чести: главоболие

Нечести: парестезия, сомнолентност, замаяност

Стомашно-чревни нарушения Нечести: стомашно-чревни симптоми (като диария, повръщане, коремна болка, гадене)

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Чести: екхимоза на мястото на инжектиране, усилено потене Нечести: пруритус, обрив

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Много чести: артралгия, миалгия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение:

Много чести: уплътнение, подуване, болка и зачервяване на мястото на инжектиране, повишена температура, умора Чести: треперене, грипоподобно заболяване, реакции на мястото на инжектиране (като затопляне, пруритус)

Нечести: неразположение

Педиатрична популация

Клинично проучване (D-H5N1-009) оценява реактогенността при деца на възраст от 3 до 5 и от 6 до 9 години, които са получили или две дози за възрастни (т.е. 0,5 ml) или две половин дози за възрастни (т.е. 0,25 ml) (през 21 дена) от Adjupanrix.

След приложение на всяка доза е наблюдавана разлика в честотата на местните и общи очаквани нежелани реакции между половин доза и цяла доза за възрастни. Приложението на втората половин доза или втората цяла доза за възрастни не повишава реактогенността с изключение на нивото на общите симптоми, които са повече след приложение на втората цяла доза, особено по отношение на честотата на повишената температура при лицата на възраст < 6 години. Честотата на нежеланите реакции на доза е както следва:

Нежелани реакции

3-5 години

6-9 години

 

Половин доза за

Цяла доза за

Половин доза

Цяла доза за

 

възрастни

възрастни

за възрастни

възрастни

Уплътнение

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Болка

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Зачервяване

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Подуване

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Температура (>38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Температура (>39°C)

 

 

 

 

- честота на доза

2,0%

5,2%

0%

7,1%

- честота на човек

3,9%

10,2%

0%

14,3%

 

 

 

 

 

Сънливост

7,9%

13,4%

NA

NA

Раздразнителност

7,9%

18,6%

NA

NA

Загуба на апетит

6,9%

16,5%

NA

NA

Треперене

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

NA = не е налична

 

 

 

 

В други клинични изпитвания, където деца на възраст от 6 месеца до 17 години са получили друга ваксина срещу пандемичен грип (H5N1 A/Indonesia/05/2005, произведена в Дрезден, Германия), е наблюдавано повишаване на честотата на някои нежелани реакции (включително болка на мястото на инжектиране, зачервяване и повишена температура) след втората доза при деца на възраст под 6 години.

Постмаркетингово наблюдение

Няма налични данни от постмаркетингово наблюдение след приложение на Adjupanrix.

AS03-съдържащи ваксини, съдържащи 3,75 µg HA, получен от A/California/7/2009 (H1N1)

От постмаркетинговия опит с AS03-съдържащи ваксини, съдържащи 3,75 µg HA, получен от A/California/7/2009 (H1N1), са съобщени следните нежелани реакции:

Нарушения на имунната система Анафилаксия, алергични реакции

Нарушения на нервната система Фебрилни гърчове

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Ангиоедем, генерализирани кожни реакции, уртикария

Интерпандемични тривалентни ваксини

В допълнение, следните нежелани лекарствени реакции са съобщавани по време на постмаркетинговото наблюдение на интерпандемични тривалентни ваксини:

Редки:

Невралгия, преходна тромбоцитопения.

Много редки:

Васкулит с преходно бъбречно засягане.

Неврологични разстройства като енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain Barré.

Този лекарствен продукт съдържа тиомерзал (органично живачно съединение) като консервант и поради тази причина е възможна появата на реакции на чувствителност (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V*.

4.9Предозиране

Не са съобщавани случаи на предозиране.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Ваксини срещу грип, ATC код: J07BB02.

Фармакодинамични ефекти

Този раздел описва клиничния опит с моделните ваксини.

Моделните ваксини съдържат грипни антигени, които са различни от тези при понастоящем циркулиращите грипни вируси. Тези антигени може да се смятат за “нови” антигени и наподобяват обстановка, при която таргетната популация за ваксинация не е третирана с имунологични продукти. Данните, получени с моделната ваксина, ще подкрепят ваксинационната стратегия, която вероятно ще се използва за пандемичната ваксина: данните за клинична имуногенност, безопасност и реактогенност, получени с моделните ваксини, са приложими за пандемичните ваксини.

Имунен отговор срещу A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Възрастни от 18 до 60 години

В клиничните изпитвания, при които е оценена имуногенността на ваксина с адювант AS03,

съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 при лица на възраст 18-60 години, са установени следните антихемаглутининови (анти-HA) антитяло-отговори:

анти-HA

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

антитела

 

 

 

 

 

 

схема на 0,21-ви ден

схема на 0,6-ти месец

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 дни след

21 дни след

21 дни след

7 дни след

21 дни след

 

1-та доза

2-та доза

1-та доза

2-та доза

2-та доза

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Ниво на

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

серопротекция1

 

 

 

 

 

Ниво на

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

сероконверсия2

 

 

 

 

 

Фактор на

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

сероконверсия3

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI) ≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥ 1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средногеометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

След прилагането на две дози с интервал от 21 дни или 6 месеца помежду им, при 96,0% от лицата е установено 4-кратно повишаване на титрите на серумните неутрализиращи антитела и 98-100% от лицата са с титър от най-малко 1:80.

Участниците в D-Pan-H5N1-002 са проследявани за продължителност на имунния отговор. Нивата на серопротекция 6, 12, 24 и 36 месеца след първата доза са, както следва:

анти-HA антитела

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 месеца след

 

12 месеца след

24 месеца след

 

36 месеца след

 

1вата доза

 

1вата доза

1вата доза

 

1вата доза

 

N=256

 

N=559

N=411

 

N=387

Ниво на

40,2%

 

23,4%

16,3%

 

16,3%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на участниците с титър на инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

Старческа възраст (>60 години)

В друго клинично изпитване (D-Pan-H5N1-010) на 297 лица на възраст > 60 години (разделени на групи от 61 до 70 години, от 71 до 80 години и > 80 години) са приложени или еднократна

доза, или двойна доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) на ден 0 и ден 21. На 42-ия ден анти-HA антитяло-отговорите са следните:

анти-HA

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

антитела

 

 

 

 

 

 

 

61 до 70 години

71 до 80 години

> 80 години

 

Еднократна

Двойна

Еднократна

Двойна

Еднократна

Двойна

 

доза

доза

доза

доза

доза

доза

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Ниво на

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

Ниво на

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

сероконверсия2

 

 

 

 

 

 

Фактор на

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

сероконверсия3

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥ 1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средногеометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

Въпреки че адекватен имунен отговор е достигнат на 42-ия ден след две приложения на

еднократна доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), по-висок отговор е наблюдаван след две приложения на двойна доза от ваксината.

Много ограничени данни при серонегативни лица на възраст > 80 години (N=5) показват, че нито едно от лицата не постига серопротекция след две приложения на еднократна доза

ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 (H5N1).

Обаче, след две приложения на двойна доза ваксина, нивото на серопротекция на 42-ия ден е

75%.

Участниците в D-Pan-H5N1-010 са проследявани за продължителност на имунния отговор. Нивата на серопротекция 6, 12 и 24 месеца след ваксинация са, както следва:

анти-HA антитела

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 месеца след

12 месеца след

24 месеца след

 

ваксинация

ваксинация

ваксинация

 

Единична

Двойна

Единична

Двойна

Единична

Двойна

 

доза

доза

доза

доза

доза

доза

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Ниво на

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на участниците с титър на инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

В допълнение, 44,8% и 56,1% от лицата в съответните дозови групи са с 4-кратно повишаване на титрите на серумните неутрализиращи антитела от ден 0 до ден 42, и 96,6% и 100% от лицата са с титър от най-малко 1:80 на 42-ия ден.

Дванадесет и двадесет и четири месеца след ваксинация титрите на неутрализиращите антитела са, както следва:

Неутрализиращи

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

антитела в серума

 

 

 

 

 

12 месеца след ваксинация

24 месеца след ваксинация

 

Единична доза

Двойна доза

Единична доза

Двойна доза

 

N=51

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Ниво на

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

серопротекция2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Средно геометричен титър

24-кратно увеличаване на титъра на неутрализиращите антитела в серума

3% на участниците, достигнали титър на неутрализиращи антитела в серума най-малко 1:80

Педиатрична популация

Деца на възраст от 3 до 9 години

В клинично проучване (D-Pan-H5N1-009) деца на възраст от 3 до 5 и от 6 до 9 години са получили две дози от цяла (0,5 ml) или половин доза (0,25 ml) от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от А/Vietnam/1194/2004 (H5N1), в дни 0 и 21. На ден 42 анти-НА антитяло отговорите са, както следва:

анти-HA

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

антитела

 

 

 

 

 

 

3 до 5 години

 

6 до 9 години

 

Половин

Цяла

Половин

Цяла

 

доза

доза

доза

доза

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Ниво на

95,9%

100%

100%

100%

серопротекция1

 

 

 

 

Ниво на

95,9%

100%

100%

100%

сероконверсия2

 

 

 

 

Фактор на

78,5

191,3

108,1

176,7

сероконверсия3

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средногеометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

Клиничната значимост на титъра на инхибиране на хемаглутинацията (HI) ≥ 1:40 при деца не е известна.

Участниците в D-Pan-H5N1-009 са проследявани за продължителност на имунния отговор. Нивата на серопротекция 6, 12 и 24 месеца след ваксинация са, както следва:

анти-HA антитела

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

3-5 години

 

 

 

6 месеца след

12 месеца след

24 месеца след

 

ваксинация

ваксинация

ваксинация

 

Половин

Цяла

Половин

Цяла

Половин

Цяла

 

доза

доза

доза

доза

доза

доза

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Ниво на

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

73,1%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция

: процент

на участниците с титър на

инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анти-HA антитяло

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 години

 

 

 

6 месеца след

12 месеца след

24 месеца след

 

ваксинация

ваксинация

ваксинация

 

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

 

доза

(N=41)

доза

(N=35)

доза

(N=34)

 

(N=44)

 

(N=37)

 

(N=37)

 

Ниво на

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

67,6%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на участниците с титър на инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

На ден 42, и след 6, 12 и 24 месеца развитието на отговор с неутрализиращи антитела е както следва:

Неутрализиращи

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

антитела в серума

 

 

 

 

 

 

 

 

3 до 5 години

 

 

21 дни след 2та

6 месеца след

12 месеца

24 месеца след

 

доза

 

ваксинация

след

ваксинация

 

 

 

 

ваксинация

 

 

Половин

Цяла

Половин доза

Половин доза

Половин доза

 

доза

доза

N=49

N=47

N=47

 

N=47

N=42

 

 

 

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Ниво на

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

сероконверсия2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1Средно геометричен титър

24-кратно увеличаване на титъра на неутрализиращи антитела в серума

3% на лицата, достигнали титър на неутрализиращи антитела в серума най-малко 1:80

Неутрализиращи

 

 

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

антитела в серума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 до 9 години

 

 

21 дни след 2та

6 месеца след

12 месеца

24 месеца след

 

доза

 

ваксинация

след

ваксинация

 

 

 

 

 

ваксинация

 

 

Половин

 

Цяла

Половин доза

Половин доза

Половин доза

 

доза

 

доза

N=40

N=36

N=38

 

N=42

 

N=42

 

 

 

GMT1

1155,1

 

3032,5

756,1

179,4

234,5

Ниво на

100%

 

100%

95,0%

67,6%

63,9%

сероконверсия2

 

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

 

100%

100%

86,1%

97,4%

1Средно геометричен титър

24-кратно увеличаване на титъра на неутрализиращи антитела в серума

3% на лицата, достигнали титър на неутрализиращи антитела в серума най-малко 1:80

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучвания с Adjupanrix в една или повече подгрупи на педиатричната популация при инфекция с грип, причинена от грипен щам, съдържащ се във ваксината или родствен на щама, съдържащ се във ваксината (вижте точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Имунен отговор срещу A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

В едно клинично изпитване (Q-Pan-H5N1-001), при което на 140 лица на възраст 18-60 години са приложени две дози от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Indonesia/05/2005, са установени следните анти-HA антитяло-отговори:

анти-HA антитела

 

Имунен отговор към A/Indonesia/05/2005

 

Ден 21

Ден 42

Ден 180

 

N=140

N=140

N=138

Ниво на

45,7%

96,4%

49,3%

серопротекция1

 

 

 

Ниво на

45,7%

96,4%

48,6%

сероконверсия2

 

 

 

Фактор на

4,7

95,3

5,2

сероконверсия3

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средногеометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

Четирикратно повишаване на титрите на серумните неутрализиращи антитела е наблюдавано при 79,2% от лицата двадесет и един дни след първата доза, при 95,8% от лицата двадесет и един дни след втората доза и при 87,5% от лицата шест месеца след втората доза.

Във второ изпитване на 49 лица на възраст 18-60 години са приложени две дози от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Indonesia/05/2005 на ден 0 и ден 21. На 42-ия ден нивото на сероконверсия за анти-HA антитела е 98%, всички лица са серопротектирани и факторът на сероконверсия е 88,6. Освен това всички лица са имали титри на неутрализиращите антитела най-малко 1:80.

Кръстосано-реактивен имунен отговор, предизвикан от ваксина с адювант AS03, съдържаща

3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Възрастни от 18 до 60 години

Анти-HA отговорите срещу А/Indonesia/5/2005 след приложение на ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 са следните:

анти-HA антитела

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

схема на 0,21-ви ден

схема на 0,6-ти месец

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 дни след 2-та доза

7 дни след 2-та доза

21 дни след 2-та

 

N=924

N=47

доза

 

 

 

N=48

Ниво на серопротекция *1

50,2%

74,5%

83,3%

Ниво на сероконверсия2

50,2%

74,5%

83,3%

Фактор на сероконверсия3

4,9

12,9

18,5

* аnti-HA ≥1:40

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥ 1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средно геометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

Четирикратно повишаване на серумните неутрализиращи антитела срещу A/Indonesia/5/2005 е достигнато при >90% от лицата след две дози независимо от схемата. След приложение на две дози с промеждутък от 6 месеца всички лица са имали титър от най-малко 1:80.

Участниците в проучване D-Pan-H5N1-002 са проследявани за персистиране на анти-HA антителата срещу A/Indonesia/5/2005. Нивата на серопротекция са съответно 2,2%, 4,7%, 2,4% и 7,8% на месеците 6, 12, 24 и 36.

В друго изпитване (D-Pan-H5N1-007) при 50 лица на възраст 18-60 години нивото на серопротекция за анти-HA антитела срещу A/Indonesia/5/2005 21 дни след втората доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 е 20%, 35% срещу A/Anhui/01/2005 и 60% срещу A/Turkey/Turkey/1/2005.

Старческа възраст (>60 години)

При 297 лица на възраст > 60 години нивата на серопротекция и сероконверсия за анти-HA антитела срещу A/Indonesia/5/2005 на 42-ия ден след две дози от ваксина с адювант AS03,

съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 са 23% и факторът на сероконверсия е 2,7. Титри на неутрализиращите антитела от най-малко 1:40 и 1:80 са достигнати съответно при 87% и 67% от 87-те изследвани лица.

Участниците от проучване D-Pan-H5N1-010, на които е приложена единична доза са проследявани за персистиране на анти-HA антителата срещу A/Indonesia/5/2005. Нивата на серопротекция са 16,3% и 4,7% съответно на месеци 12 и 24. Нивата на сероконверсия на неутрализиращите антитела срещу A/Indonesia/5/2005 са съответно 15,7% и 12,2% на месеци 12 и 24. Процентът на участниците, достигнали титри на неутрализиращите антитела >1/80 са съответно 54,9% и 44,9% на месец 12 и 24.

Педиатрична популация

Деца на възраст от 3 до 9 години

При лица на възраст от 3 до 5 и от 6 до 9 години, които са получили две дози цяла или половин

доза от ваксината с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) анти-НА антитяло отговорите на ден 42 са както следва:

анти-HA

Имунен отговор към A/Indonesia/5/2005

антитела

 

 

 

 

 

 

3 до 5 години

 

6 до 9 години

 

Половин

Цяла

Половин

Цяла

 

доза

доза

доза

доза

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Ниво на

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

серопротекция1

 

 

 

 

Ниво на

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

сероконверсия2

 

 

 

 

Фактор на

10,7

33,6

12,2

18,5

сероконверсия3

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния среден геометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

Участниците в D-Pan-H5N1-009 са проследявани за продължителност на имунния отговор. Нивата на серопротекция на месец 6, 12 и 24 са както следва:

анти-HA

 

Имунен отговор към A/Indonesia/5/2005

 

антитела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 до 5 години

 

 

 

Месец 6

Месец 12

Месец 24

 

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

 

доза

N=27

доза

N=27

доза

N=26

 

N=49

 

N=47

 

N=47

 

Ниво на

6,1%

70,4%

36,2%

44,4%

10,6%

53,8%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на участниците с титър на инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анти-HA

 

Имунен отговор към A/Indonesia/5/2005

 

антитела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 до 9 години

 

 

 

Месец 6

Месец 12

Месец 24

 

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

Половин

Цяла доза

 

доза

N=34

доза

N=35

доза

N=34

 

N=42

 

N=36

 

N=37

 

Ниво на

4.8%

64.7%

19.4%

42.9%

10.8%

29.4%

серопротекция1

 

 

 

 

 

 

1ниво на серопротекция: процент на участниците с титър на инхибиране на хемаглутинацията

(HI) ≥1:40

Освен това, в групата деца, които са получили половин доза ваксина, броят на участниците с титър на неутрализиращи антитела над 1:80 остава висок до 24 месеца след първата доза. Антитяло неутрализиращите отговори са както следва:

Неутрализиращи

 

 

Имунен отговор към A/Indonesia/5/2005

 

 

антитела в

 

 

 

 

 

 

 

 

серума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 до 5 години

 

 

6 до 9 години

 

 

Ден 42

Месец 6

Месец 12

Месец 24

Ден 42

Месец 6

Месец 12

Месец

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

 

 

 

 

 

 

 

 

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниво на

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97.2%

97.3%

94.4%

97,4%

серопозитивност2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Средно геометричен титър

2% на лицата с титър ≥1:28

3% на лицата, достигнали титър на неутрализиращи антитела в серума най-малко 1:80

Кръстосано реактивен имунен отговор, предизвикан от ваксина с адювант AS03, съдържаща

3,75 g HA, получена от A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

След две дози от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 микрограма HA, получен от A/Indonesia/05/2005, приложена на ден 0 и ден 21 при 140 лица на възраст 18-60 години, анти- HA антитяло-отговори към A/Vietnam/1194/2004 са следните:

анти-HA антитела

Имунен отговор към A/Vietnam/1194/2004

 

Ден 21

Ден 42

 

N=140

N=140

Ниво на серопротекция1

15%

59,3%

Ниво на сероконверсия2

12,1%

56,4%

Фактор на сероконверсия3

1,7

6,1

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI) ≥ 1:40;

2ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥ 1:40, или са били серопозитивни преди ваксинацията и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 фактор на сероконверсия: отношение на постваксиналния средногеометричен титър (GMT) и предваксиналния GMT.

На 180-ия ден нивото на серопротекция е 13%.

Четирикратно повишаване на титрите на серумните неутрализиращи антитела срещу A/Vietnam е наблюдавано при 49% от лицата двадесет и един дни след първата доза, при 67,3% от лицата двадесет и един дни след втората доза и при 44,9% от лицата шест месеца след втората доза.

Алтернативни схеми

Удължен дозов интервал е проучван в изпитване D-H5N1-012, при което една група лица на възраст 18-60 години получава две дози Adjupanrix с интервал 6 месеца или 12 месеца. Двадесет и един дни след втората доза, нивото на серопротекция и нивото на ваксиналния отговор към A/Vietnam/1194/2004 при лица, които са получили ваксината с интервал 6 месеца между дозите, са били съответно 89,6% и 95,7%. Двадесет и един дни след втората доза, нивото на серопротекция и нивото на ваксиналния отговор при лица, които са получили ваксината с интервал 12 месеца между дозите, са били съответно 92,0% и 100%.

В това изпитване са наблюдавани също кръстосано реактивни имунни отговори към A/Indonesia/5/2005. Двадесет и един дни след втората доза, нивото на серопротекция и нивото на ваксиналния отговор при лица, които са получили ваксината с интервал 6 месеца между

дозите, са били съответно 83,3% и 100%. Двадесет и един дни след втората доза, нивото на серопротекция и нивото на ваксиналния отговор при лица, които са получили ваксината с интервал 12 месеца между дозите, са били съответно 84,0% и 100%.

Една доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Indonesia/05/2005, приложена след една или две дози от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA,

получена от A/Vietnam/1194/2004

В едно клинично изпитване (D-Pan-H5N1-012) на лица на възраст 18-60 години е приложена

доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 или от A/Indonesia/5/2005 шест месеца след като са им приложени една или две първични дози от

ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 съответно на ден 0 или на ден 0 и ден 21. Анти-HA отговорите са както следва:

анти-HA антитела

Срещу A/Vietnam 21 дни след

Срещу A/Indonesia 21 дни след

 

бустер с A/Vietnam

бустер с A/Indonesia

 

N=46

N=49

 

След една

След две

След една

След две

 

първична доза

първични дози

първична доза

първични дози

Ниво на

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

серопротекция1

 

 

 

 

Бустер ниво на

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

сероконверсия2

 

 

 

 

Бустер фактор3

29,2

11,5

55,3

45,6

1ниво на серопротекция: процент на лицата с титър на инхибиране на хемаглутинацията (HI)

≥ 1:40;

2бустер ниво на сероконверсия: процент на лицата, които или са били серонегативни преди

бустер ваксинацията и имат протективни титри след ваксинацията ≥ 1:40, или са били серопозитивни преди бустерната ваксинация и имат 4-кратно повишаване на титъра;

3 бустер фактор: отношение на постбустерния ваксинален среденгеометричен титър (GMT) и предбустерния GMT.

Независимо от това дали 6 месеца по-рано са приложени една или две дози от ваксината за първична имунизация, нивата на серопротекция срещу A/Indonesia са >80% след една доза от

ваксината с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 и нивата на серопротекция срещу A/Vietnam са >90% след една доза от ваксината с адювант AS03,

съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Indonesia/05/2005. Всички лица са достигнали титър на неутрализиращите антитела от най-малко 1:80 срещу всеки от двата щама, независимо от типа HA във ваксината и броя на предишните дози.

В друго клинично изпитване (D-Pan-H5N1-015) на 39 лица на възраст 18-60 години е приложена една доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Indonesia/5/2005 четиринадесет месеца след като са им приложени две дози от ваксина с

адювант AS03, съдържаща 3,75 g HA, получен от A/Vietnam/1194/2004 на ден 0 и ден 21. Нивото на серопротекция срещу A/Indonesia 21 дни след бустер ваксинацията е 92%, а на 180- ия ден е 69,2%.

В друго клинично изпитване (D-Pan-H5N1-038), на 387 участници на възраст 18-60 години е приложена една доза от ваксина с адювант AS03, съдържаща 3,75 µg HA, получен от

A/Indonesia/5/2005, 36 месеца след като са им приложени две дози от A/Vietnam/1194/2004.

Нивото на серопротекция, нивото на бустер сероконверсията и бустер фактора срещу

A/Indonesia/5/2005 21 дни след бустер ваксинацията са съответно 100%, 99,7% и 123,8%.

Информация от неклинични изпитвания:

Способността за индуциране на защита срещу хомоложни и хетероложни ваксинални щамове е оценена неклинично с помощта на модели с провокация при порове.

Във всеки експеримент четири групи от по шест пора са имунизирани интрамускулно с ваксина с адювант AS03, съдържаща HA, получен от H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). При експеримента с хомоложно предизвикване са изследвани дози от 15; 5; 1,7 или 0,6 микрограма HA, а при експеримента с хетероложно предизвикване са изследвани дози от 15; 7,5; 3,8 или 1,75 микрограма HA. Контролните групи са включвали порове, ваксинирани само с адювант, с ваксина без адювант (15 микрограма HA) или с фосфатно буфериран солеви разтвор. Поровете са ваксинирани на ден 0 и ден 21 и провокирани интратрахеално на ден 49 с летална доза H5N1/A/Vietnam/1194/04 или хетероложен H5N1/A/Indonesia/5/05. От животните, на които е приложена ваксина с адювант, съответно 87% и 96% са защитени срещу леталното хомоложно или хетероложно провокиране. Отделянето на вируса в горните дихателни пътища също е намалено при ваксинираните животни в сравнение с контролите, което показва намален риск от предаване на вируса. В контролната група без адювант, както и в контролната група само с адювант всички животни са умрели или е трябвало да бъдат евтаназирани, тъй като са умирали, три до четири дни след началото на провокацията.

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства”.

Това означава, че по научни съображения до момента не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при еднократно и при многократно прилагане, локална поносимост, фертилитет при жените, ембрио-фетална и постнатална токсичност (до края на периода на кърмене).

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Суспензия във флакон: Полисорбат 80 Октоксинол 10 Тиомерзал

Натриев хлорид (NaCl)

Динатриев хидрогенфосфат (Na2HPO4) Калиев дихидрогенфосфат (KH2PO4) Калиев хлорид (KCl)

Магнезиев хлорид (MgCl2) Вода за инжекции

Eмулсия във флакон: Натриев хлорид (NaCl)

Динатриев хидрогенфосфат (Na2HPO4) Калиев дихидрогенфосфат (KH2PO4) Калиев хлорид (KCl)

Вода за инжекции

За адювантите вижте точка 2.

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

5 години.

След смесване ваксината трябва да се използва в рамките на 24 часа. Доказано е, че продуктът е химически и физически стабилен в периода на използване за 24 часа при 25°C.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след смесване на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Данни за опаковката

Една опаковка съдържа:

-една опаковка от 50 флакона (стъкло тип І) по 2,5 ml суспензия със запушалка (бутилова гума).

-две опаковки от 25 флакона (стъкло тип І) по 2,5 ml емулсия със запушалка (бутилова гума).

Полученият обем след смесване на суспензията (2,5 ml) от 1 флакон с емулсията (2,5 ml) от 1 флакон отговаря на 10 дози от ваксината (5 ml).

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Adjupanrix се състои от две опаковки:

Суспензия: многодозов флакон, съдържащ антигена, Емулсия: многодозов флакон, съдържащ адюванта.

Двете съставки трябва да се смесят преди прилагане.

Инструкции за смесване и прилагане на ваксината:

1.Преди смесване на двете съставки емулсията (адювант) и суспензията (антиген) трябва да се оставят да достигнат стайна температура (най-малко за 15 минути); всеки флакон трябва да се разклати и да се провери визуално за наличие на чужди частици и/или промяна във външния вид. В случай че се наблюдават такива (включително частици от гума от запушалката), ваксината трябва да се изхвърли.

2.Ваксината се смесва, като се изтегля цялото съдържание на флакона с адюванта с помощта на спринцовка от 5 ml и се прибавя към флакона, съдържащ антигена. Препоръчва се спринцовката да се снабди с игла 23-G. Все пак, в случай че такъв размер на иглата не е наличен, може да се използва игла 21-G. Флаконът, съдържащ адюванта, трябва да се държи обърнат надолу, за да се улесни изтеглянето на цялото съдържание.

3.След прибавянето на адюванта към антигена сместа трябва да се разклати добре. Смесената ваксина представлява белезникава до жълтеникава хомогенна млекоподобна течна емулсия. В случай че се наблюдава друг външен вид, ваксината трябва да се изхвърли.

4.Обемът на флакона Adjupanrix след смесване е най-малко 5 ml. Ваксината трябва да се приложи в съответствие с препоръчаната дозировка (вж. точка 4.2).

5.Преди всяко прилагане флаконът трябва да се разклаща и проверява визуално за чужди частици и/или промяна във външния вид. В случай че се наблюдават такива (включително частици от гума от запушалката), ваксината трябва да се изхвърли.

6.Всяка доза ваксина от 0,5 ml се изтегля в спринцовка за инжектиране от 1 ml и се прилага интрамускулно. Препоръчва се спринцовката да се снабди с игла с размер, не по-голям от

23-G.

7.След смесване използвайте ваксината в рамките на 24 часа. Смесената ваксина може да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C) или при стайна температура, която не надвишава 25°C. Ако смесената ваксина се съхранява в хладилник, тя трябва да се остави да достигне стайна температура (най-малко за 15 минути) преди всяко изтегляне.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Белгия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/578/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 октомври 2009 г. Дата на последно подновяване:

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта