Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – кратка характеристика на продукта - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAdrovance
ATC кодM05BB03
Веществоalendronate sodium trihydrate / colecalciferol
ПроизводителMerck Sharp

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

Всяка таблетка съдържа 70 mg алендронова киселина (alendronic acid) (като натрий трихидрат) и 70 микрограма (2 800 IU) холекалциферол (cholecalciferol) (витамин D3).

Помощни вещества с известно действие

Всяка таблетка съдържа 62 mg лактоза (като лактоза, безводна) и 8 mg захароза.

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

Всяка таблетка съдържа 70 mg алендронова киселина (alendronic acid) (като натрий трихидрат) и 140 микрограма (5 600 IU) холекалциферол (cholecalciferol) (витамин D3).

Помощни вещества с известно действие

Всяка таблетка съдържа 63 mg лактоза (като лактоза, безводна) и 16 mg захароза.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

Бели до почти бели таблетки с форма, модифицирана като капсула, маркирани с контури на кост от едната страна и „710“ от другата.

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

Бели до почти бели таблетки с форма, модифицирана като правоъгълник, маркирани с контури на кост от едната страна и „270“ от другата.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

ADROVANCE e показан за лечение на постменопаузна остеопороза при жени с риск от витамин D недостатъчност. Той намалява риска от вертебрални и бедрени фрактури.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е една таблетка един път на седмица.

Пациентите следва да бъдат инструктирани, че ако пропуснат една доза АDROVANCE трябва да вземат една таблетка на сутринта, след като си спомнят. Не трябва да вземат две таблетки в един и същ ден, а да се върнат към приемането на една таблетка седмично, в деня първоначално определен в тяхната схема на лечение.

Поради характера на болестния процес при остеопороза, ADROVANCE е предназначен за продължително приложение.

Оптималната продължителност на лечението на остеопороза с бифосфонати не е установена. Необходимостта от продължаване на лечението трябва периодично да се преоценява въз основа на ползите и потенциалните рискове от прилагането на ADROVANCE при всеки отделен пациент, особено след 5 или повече години на употреба.

Пациентите трябва да получават допълнително калций, ако приемът с храната е недостатъчен (вж. точка 4.4). Трябва да се преценява индивидуално добавянето на витамин D, като се има предвид приеманият с витамини и хранителни добавки витамин D.

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

Еквивалентността на приема на 2 800 IU витамин D3 седмично от ADROVANCE към ежедневно приемания витамин D 400 IU не е проучена.

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

Еквивалентността на приема на 5 600 IU витамин D3 седмично от ADROVANCE към ежедневно приемания витамин D 800 IU не е проучена.

Старческа възраст

По време на клиничните проучвания не е забелязана обусловена от възрастта разлика в профилите на ефикасност или безопасност на алендронат. Поради това не се налага корекция на дозата при приложение в старческа възраст.

Бъбречно увреждане

Поради липса на клиничен опит ADROVANCE не се препоръчва при пациенти с бъбречно увреждане, при които креатининовият клирънс е под 35 ml/min. Не се налага коригиране на дозата при пациенти с креатининов клирънс над 35 ml/min.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на ADROVANCE при деца на възраст под 18 години не са установени. Този лекарствен продукт не трябва да се използва при деца на възраст под 18 години, тъй като няма налични данни за комбинацията алендронова киселина/холекалциферол. Наличните понастоящем данни за алендронова киселина при педиатричната популация са описани в точка 5.1.

Начин на приложение

За перорално приложение.

За да се осигури адекватно абсорбиране на алендроната:

ADROVANCE трябва да се приема само с вода (водата не трябва да е минерална) не по-малко от 30 минути преди първото приемане на храна, течности или лекарствен продукт (включително антиациди, калциеви добавки и витамини) за деня. Съществува вероятност останалите течности (включително минерална вода), храни и някои лекарствени продукти да редуцират абсорбцията на алендронат (вж. точка 4.5 и точка 4.8).

Инструкциите по-долу трябва да се следват в указания ред, за да се сведе до минимум рискът от дразнене на хранопровода и съпровождащите го нежелани реакции (вж. точка 4.4):

ADROVANCE трябва да се приема само сутрин, след ставане от сън, с пълна чаша вода (не по-малко от 200 ml).

Пациентите трябва да поглъщат таблетката ADROVANCE цяла. Пациентите не трябва да чупят или дъвчат таблетката или да я оставят да се разтвори в устата им, поради възможността да се получат улцерации на хранопровода.

Пациентите не трябва да лягат поне 30 минути след приемане на ADROVANCE и могат да легнат едва след първото си хранене за деня.

ADROVANCE не трябва да се взема преди лягане или преди ставане от сън.

4.3Противопоказания

-Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

-Аномалии на хранопровода и други фактори, които забавят изпразването на хранопровода, като стриктури или ахалазия.

-Невъзможност пациентът да остане в седнало или изправено положение в продължение поне на 30 минути.

-Хипокалциемия.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Алендронат

Нежелани реакции от страна на горната част на стомашно-чревния тракт

Алендронат може да предизвика локално дразнене на лигавицата в горната част на храносмилателния тракт. Тъй като съществува опасност от влошаване на съществуващо заболяване, трябва да се подхожда внимателно, когато алендронат се прилага на пациенти с активни проблеми в горната част на храносмилателния тракт, като дисфагия, езофагеални заболявания, гастрит, дуоденит, язви, или с анамнестични данни за прекарано наскоро (в рамките на предходната година) тежко стомашно-чревно заболяване, като пептична язва или активно гастроинтестинално кървене, или хирургическа интервенция на горната част на храносмилателния тракт различна от пилорпластика (вж. точка 4.3). При пациенти с известен хранопровод на Barrett, предписващите трябва да обмислят ползите и потенциалните рискове от алендроната въз основа на състоянието на отделния пациент.

Езофагеални реакции (понякога тежки и налагащи хоспитализация), като езофагит, езофагеални язви и езофагеални ерозии, рядко последвани от езофагеална стриктура, са съобщавани при пациенти лекувани с алендронат. Поради това лекарите трябва да бъдат с повишено внимание по отношение на всяка проява или симптом, характерни за възможна езофагеална реакция, а пациентите трябва да бъдат инструктирани да прекратят лечението с алендронат и да потърсят медицинска помощ, при поява на симптоми на езофагеално дразнене като дисфагия, болка при преглъщане или ретростернална болка, новопоявили се или влошаващи се киселини (вж.

точка 4.8).

Има тенденция рискът от тежки езофагеални нежелани реакции да бъде по-голям при пациенти, които не приемат правилно алендронат и/или които продължават да приемат алендронат след появата на симптоми, предполагащи езофагеално дразнене. Много е важно пълните инструкции за начина на приемане да бъдат предоставени на пациента и да бъдат разбрани от него (вж. точка 4.2). Пациентите трябва да бъдат информирани, че ако не спазват тези инструкции могат да повишат за себе си риска от езофагеални проблеми.

Независимо от това, че по време на обстойните клинични изпитвания с алендронат не се наблюдава повишен риск, съществуват редки (постмаркетингови) съобщения за стомашни или дуоденални язви, някои от тях тежки и с усложнения (вж. точка 4.8).

Остеонекроза на челюстта

При пациенти с карцином, получаващи схеми на лечение, включително предимно венозно прилагани бифосфонати, има съобщения за остеонекроза на челюстта, обикновено свързана с изваждане на зъб и/или локална инфекция (включително остеомиелит). Много от тези пациенти са получавали също химиотерапия и кортикостероиди. Остеонекроза на челюстта се наблюдава и при пациенти с остеопороза, получаващи перорални бифосфонати.

Трябва да се имат предвид следните рискови фактори, когато се оценява индивидуалният риск за развитие на остеонекроза на челюстта:

сила на действие на бифосфоната (най-висок за золедронова киселина), път на въвеждане (вж. по-горе) и кумулативна доза

карцином, химиотерапия, радиотерапия, кортикостероиди, инхибитори на ангиогенезата, пушене

анамнеза за дентално заболяване, лоша устна хигиена, заболяване на пародонта, инвазивни дентални процедури и лошо прилягащи протези

Преди започване на лечение с бифосфонати при пациенти с лош зъбен статус трябва да се обмисли провеждане на преглед на зъбите с подходящи превантивни стоматологични мерки.

Докато провеждат лечение, тези пациенти трябва да избягват инвазивни дентални процедури, ако това е възможно. При пациенти, които развиват остеонекроза на челюстта, докато провеждат бифосфонатно лечение, денталната хирургия може да обостри състоянието. Няма данни за пациенти, при които се налага провеждането на дентални процедури, на основата на които да се прави предположение доколко преустановяването на лечение с бифосфонати би намалило риска от остеонекроза на челюстта. Клиничната оценка на лекуващия лекар трябва да бъде водеща за изготвяне на плана на лечение за всеки пациент, въз основа на индивидуалната оценка на съотношението полза/риск.

По време на лечението с бифосфонати, всички пациенти трябва да се насърчават да поддържат добра устна хигиена, да се подлагат на профилактични прегледи и да съобщават за всички орални симптоми, като разклащане на зъбите, болка или подуване.

Остеонекроза на външния слухов проход

При лечение с бифосфонати се съобщава за остеонекроза на външния слухов проход, свързана главно с дългосрочна терапия. Възможните рискови фактори за остеонекроза на външния слухов проход включват употреба на стероиди и химиотерапия и/или локални рискови фактори, като например инфекция или травма. Вероятността от развитие на остеонекроза на външния слухов проход трябва да се има предвид при пациенти, приемащи бифосфонати, които развиват симптоми от страна на ухото, като болка или секрет, или хронични инфекции на ухото.

Мускулно-скелетна болка

При пациенти, приемали бифосфонати, се съобщава за костни, ставни и/или мускулни болки. В постмаркетинговия период тези симптоми рядко са били тежки и/или водещи до ограничаване на жизнеспособността (вж. точка 4.8). Времето до поява на симптомите варира от един ден до няколко месеца след започване на лечението. При повечето пациенти преустановяването на лечението води до облекчаване на симптоматиката. При част от тях симптомите се появяват отново при възобновяване приема на същия лекарствен продукт или друг бифосфонат.

Атипични фрактури на фемура

Има съобщения за атипични субтрохантерни и диафизни фрактури на феморалната кост при терапия с бифосфонати, предимно при пациенти, които са на продължително лечение за остеопороза. Тези напречни или полегати по конфигурация фрактури може да възникнат навсякъде по дължината на фемура – от непосредствено под малкия трохантер до точно над супракондиларното разширение. Тези фрактури възникват след минимална травма или липса на травма и някои пациенти получават болка в бедрото или слабините, често наподобяваща болката, характерна за стрес фрактури, седмици до месеци преди появата на пълна фрактура на

феморалната кост. Фрактурите често са билатерални; поради това при пациенти, лекувани с бифосфонати, които са получили фрактура на тялото на феморалната кост трябва да се изследва контралатералния фемур. Съобщава се също за трудно заздравяване на тези фрактури. Трябва да се помисли за прекратяване на терапията с бифосфонати при пациенти със съмнение за атипична фрактура на фемура, докато продължава изследването на пациента, като се има предвид индивидуалната оценка на съотношението полза/риск.

По време на лечение с бифосфонати пациентите трябва да бъдат инструктирани да съобщават за всяка болка в бедрото, тазобедрената става или слабините и всеки пациент с такива симптоми трябва да се преглежда за непълна фрактура на фемура.

Бъбречно увреждане

ADROVANCE не се препоръчва при пациенти с бъбречно увреждане, при които креатининовият клирънс е под 35 ml/min (вж. точка 4.2).

Костен и минерален метаболизъм

Трябва да се имат предвид причини за остеопороза, различни от естрогенен дефицит и процеса на стареене.

Преди да започне лечение с ADROVANCE, трябва да бъде коригирана хипокалциемията (вж. точка 4.3). Други нарушения на минералната обмяна (като дефицит на витамин D и хипопаратиреоидизъм) също трябва да бъдат ефективно лекувани, преди да се започне лечение с този лекарствен продукт. Съдържанието на витамин D във ADROVANCE не е подходящо за коригиране на витамин D дефицит. При пациенти с подобни състояния при лечение с ADROVANCE трябва да се следи серумният калций и симптомите на хипокалциемия.

Поради положителния ефект на алендронат по отношение повишаване костната минерализация, може да се получи понижение на серумния калций и фосфати, особено при пациенти приемащи глюкокортикоиди, при които може да се понижи абсорбцията на калций. Тези понижения са обикновено малки и протичат асимптоматично. В същото време има единични съобщения за симптоматична хипокалциемия, понякога протичаща тежко и често при пациенти с предразполагащи към това състояния (напр. хипопаратироидизъм, витамин D дефицит и нарушена абсорбция на калций) (вж. точка 4.8).

Холекалциферол

Витамин D3 може да увеличи хиперкалциемията и/или хиперкалциурията, когато се прилага при пациенти, чиито заболявания са свързани с нерегулирана свръхпродукция на калцитриол (напр. левкемия, лимфом, саркоидоза). При тези пациенти следва да се наблюдава нивото на калций в урина и серум.

Пациенти с нарушена абсорбция може да не са в състояние да абсорбират адекватно витамин D3.

Помощни вещества Този лекарствен продукт съдържа лактоза и захароза. Пациенти с рядко срещани наследствени

проблеми на непоносимост към фруктоза, непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит, глюкозо-галактозна малабсорбция или захарозо-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Алендронат Ако се приема едновременно с храна и течности (включително минерална вода), калциеви

добавки, антиациди и някои перорални лекарствени продукти, абсорбцията на алендронат се променя. Поради това пациентите трябва да изчакат поне 30 минути след приемане на алендронат, преди да вземат някакъв друг лекарствен продукт (вж. точки 4.2 и 5.2).

Тъй като употребата на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) е свързана с гастроинтестинално дразнене, необходимо е повишено внимание при едновременно прилагане с алендронат.

Холекалциферол Олестра, минерални масла, орлистат и секвестранти на жлъчните киселини (напр.

холестирамин, колестипол) могат да нарушат абсорбцията на витамин D.

Антиконвулсанти, циметидин и тиазиди могат да повишат разграждането на витамин D. Може да се прецени включването допълнително на витамин D добавки на индивидуална основа.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

ADROVANCE е предназначен за приложение само при жени в постменопауза и поради това не трябва да се прилага на жени по време на бременност или кърмене.

Бременност Липсват или има ограничени данни за прилагането на алендронат при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност. Прилагането на алендронат на бременни плъхове е причинило дистокия, свързана с хипокалциемия (вж. точка 5.3). Проучванията върху животни показват наличието на хиперкалциемия и репродуктивна токсичност при високи дози витамин D (вж. точка 5.3). ADROVANCE не трябва да се използва по време на бременност.

Кърмене Не е известно дали алендронат/метаболитите се екскретират в кърмата. Рискът при

новородени/кърмачета не може да бъде изключен. Холекалциферол и някои от неговите активни метаболити преминават в кърмата. ADROVANCE не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Бифосфонатите се инкорпорират в костния матрикс, откъдето постепенно се освобождават в

продължение на години. Количеството на бифосфонат, инкорпориран в костите при възрастни, и оттам количеството, налично за освобождаване в системната циркулация, е директно свързано с дозата и продължителността на употреба на бифосфоната (вж. точка 5.2). Няма данни за фетален риск при хора. Въпреки това има теоретичен риск за фетално увреждане, най-вече скелетно, ако жена забременее след завършване на курс с бифосфонатна терапия. Влиянието на променливи, като времето между прекратяването на бифосфонатната терапия и зачеването, конкретния бифосфонат, който е използван, и начина на приложение (интравенозно срещу перорално), върху риска не е проучвано.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

ADROVANCE не повлиява пряко или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Пациентите може да изпитват определени нежелани реакции (напр. замъглено виждане, замайване и силна костна, мускулна или ставна болка (вж. точка 4.8)), които могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Най-често съобщаваните нежелани реакции са нежеланите реакции от страна на горната част на

стомашно-чревния тракт, включващи болка в корема, диспепсия, езофагеална язва, дисфагия, раздуване на корема и кисела регургитация (> 1 %).

Табличен списък на нежеланите реакции Изложените по-долу нежелани лекарствени реакции са наблюдавани по време на клинични

проучвания и/или постмаркетинговото приложение на алендронат.

Няма регистрирани допълнителни нежелани лекарствени реакции, специфични за комбинацията от алендронат и холекалциферол.

Честотите са определени като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000

до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/ 1 000), много редки (< 1/10 000)

Системо-органен клас

Честота

Нежелани реакции

Нарушения на имунната

Редки

реакции на свръхчувствителност,

система

 

включително уртикария и

 

 

ангиоедем

Нарушения на метаболизма и

Редки

симптоматична хипокалциемия,

храненето

 

често свързана с предразполагащи

 

 

състояния.§

Нарушения на нервната

Чести

главоболие, замайване

система

 

 

 

Нечести

дисгеузия

Нарушения на окото

Нечести

възпаление на окото (увеит,

 

 

склерит или еписклерит)

Нарушения на ухото и

Чести

вертиго

лабиринта

Много редки

остеонекроза на външния слухов

 

 

проход (нежелана реакция на класа

 

 

бифосфонати)

Стомашно-чревни нарушения

Чести

коремна болка, диспепсия, запек,

 

 

диария, флатуленция, езофагеална

 

 

язва*, дисфагия*, раздуване на

 

 

корема, кисела регургитация

 

 

 

 

Нечести

гадене, повръщане, гастрит,

 

 

езофагит*, езофагеални ерозии*,

 

 

мелена

 

Редки

езофагеална стриктура*,

 

 

орофарингеална улцерация*,

 

 

перфорации, язви, кървене в

 

 

горната част на СЧТ§

Нарушения на кожата и

Чести

алопеция, сърбеж

подкожната тъкан:

 

 

 

Нечести

обрив, еритем

 

Редки

обрив с чувствителност към

 

 

светлина, тежки кожни реакции,

 

 

включително синдром на

 

 

Stevens-Johnson и токсична

 

 

епидермална некролиза

Нарушения на мускулно-

Много чести

мускулно-скелетна (костна,

скелетната система и

 

мускулна или ставна) болка, която

съединителната тъкан

 

понякога е силна†§

 

 

 

 

Чести

подуване на ставите

 

Редки

остеонекроза на челюстта‡§;

 

 

атипични субтрохантерни и

 

 

диафизни фрактури на

 

 

феморалната кост (нежелана

 

 

реакция при клас бифосфонати)

Системо-органен клас

Честота

Нежелани реакции

Общи нарушения и ефекти на

Чести

астения, периферен оток

мястото на приложение

Нечести

преходни симптоми като при

 

 

отговор в остра фаза (миалгия,

 

 

общо неразположение и рядко

 

 

треска), обикновено свързани със

 

 

започване на лечението

§ Вижте точка 4.4

При клинични изпитвания честотата е сходна в групата на приемащите лекарствен продукт и в групата на приемащите плацебо.

Вижте точки 4.2 и 4.4

Тази нежелана реакция е идентифицирана по време на постмаркетингово наблюдение. Честотата на редките нежелани реакции е оценена на базата на съответните клинични изпитвания.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Алендронат

Симптоми

При перорално предозиране може да се развият хипокалциемия, хипофосфатемия и реакции от страна на горната част на стомашно-чревния тракт, като разстроен стомах, киселини, езофагит, гастрит или язва.

Лечение

Няма специфична информация за лечение при предозиране с алендронат. При предозиране с ADROVANCE, за свързване на алендроната трябва да се даде мляко или антиациди. Поради риска от дразнене на хранопровода, не трябва да се предизвиква повръщане, а пациентът трябва да остане напълно изправен.

Холекалциферол Не е наблюдавана токсичност при продължително лечение на здрави индивиди с доза по-малка

от 10 000 IU/ден витамин D. В клинично проучване при здрави индивиди дневна доза от

4 000 IU витамин D3, прилагана не по-малко от пет месеца, не е причинила хиперкалциурия или хиперкалциемия.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на костни заболявания, Бифосфонати, комбинации, ATC код: М05ВВ03

Механизъм на действие

Алендронат

Алендронат натрий е бифосфонат, който потиска остеокластната костна резорбция без пряк ефект върху костното формиране. Предклиничните проучвания показват преференциална локализация на алендронат в местата с активна резорбция. Активността на остеокластите се

потиска, без да се повлияват тяхното възстановяване и прикрепване. Формираната по време на лечението с алендронат кост е с нормални свойства.

Холекалциферол (витамин D3)

Витамин D3 се произвежда в кожата от трансформирането на 7-дехидрохолестерол във витамин D3 от ултравиолетовите лъчи. При липса на адекватно излагане на слънчеви лъчи,

витамин D3 е съществен елемент от храната. Витамин D3 се превръща в 25-хидроксивитамин D3 в черния дроб, като се съхранява, докогато е необходимо. Превръщането в активен калций- мобилизиращ хормон 1,25-дихидроксивитамин D3 (калцитриол) в бъбреците е предмет на активна регулация. Основното действие на 1,25-дихидроксивитамин D3 е да повишава чревната абсорбция на калций и фосфати, както и да регулира серумния калций, бъбречната екскреция на калций и фосфати, костното формиране и костната резорбция.

Витамин D3 е нужен за нормалното костно формиране. Недостатъчност на витамин D се развива, когато и двата механизма – слънчева светлина и прием с храната – са неадекватно представени. Недостатъчността е съпроводена с негативен калциев баланс, загуба на костна тъкан и повишен риск от фрактури на костите. При тежките случаи, дефицитът води до вторичен хиперпаратироидизъм, хипофосфатемия, проксимална мускулна слабост и остеомалация, по-нататъшно повишение на риска от падане и фрактури при индивиди с остеопороза. Добавянето на витамин D намалява тези рискове и техните последици.

Остеопорозата се определя като състояние с костна минерална плътност (КМП) на гръбначен стълб или бедрена кост 2,5 стандартни отклонения (SD) под средната за нормални индивиди в млада възраст стойност или като предхождаща фражилна фрактура, независимо от стойностите на КМП.

Клинична ефикасност и безопасност

Проучвания с ADROVANCE

Ефектът на по-ниската доза ADROVANCE (алендронат 70 mg/витамин D3 2 800 IU) върху статуса на витамин D е обективизиран при 15-седмично, многонационално проучване с участието на 682 жени с остеопороза, след менопауза (серумен 25-хидроксивитамин D в

началото: средна стойност, 56 nmol/1 [22,3 ng/ml]; диапазон, 22,5-225 nmol/1 [9-90 ng/ml]).

Пациентите са получили по-ниската концентрация (70 mg/2 800 IU) ADROVANCE (n=350) или FOSAMAX (алендронат) 70 mg (n=332) един път на седмица; забранено е било прилагането на витамин D добавки. След 15 седмици лечение, средната стойност на серумните нива на 25-хидроксивитамин D е била значително по-висока (26 %) в групата, лекувана с ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) (56 nmol/1 [23 ng/ml]), отколкото при групата, лекувана само с алендронат

(46 nmol/1 [18,2 ng/ml]). За 15 седмици лечение процентът пациенти с витамин D недостатъчност (серумен 25-хидроксивитамин D < 37,5 nmol/1 [< 15 ng/ml]) е бил значително редуциран - с 62,5 % при пациентите на ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) в сравнение с тези само на алендронат (съответно 12 % срещу 32 %). Процентът на пациентите с витамин D дефицит (серумен 25-хидроксивитамин D < 22,5 nmol/1 [< 9 ng/ml]) е бил значително редуциран – 92 % при ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) в сравнение само с алендронат (съответно 1 % срещу 13 %). В това проучване средните нива на 25-хидроксивитамин D при пациенти с витамин D недостатъчност при изходното ниво (25- хидроксивитамин D, 22,5 до 37,5 nmol/1 [9 до

< 15 ng/ml]) са нараснали от 30 nmol/1 (12,1 ng/ml) до 40 nmol/1 (15,9 ng/ml) след 15 седмици в групата на ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) (n=75) и са спаднали от 30 nmol/1 (12,0 ng/ml) при изходното ниво на 26 nmol/1 (10,4 ng/ml) на 15 седмица от приложението в групата, която е само на алендронат (n=70). Няма разлики в средните стойности на серумния калций, фосфати или 24-часов калций в урината между терапевтичните групи.

Ефектът на по-ниската доза ADROVANCE (алендронат 70 mg/витамин D3 2 800 IU) плюс допълнителна доза 2 800 IU витамин D3 за достигане общо на 5 600 IU (количеството витамин D3 в по-високата доза ADROVANCE) веднъж седмично е обективизиран в

24 седмично разширено проучване, което включва 619 жени с остеопороза, след менопауза. Пациентите в групата на витамин D3 2 800 получават ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) (n=299), а

пациентите в групата на витамин D3 5 600 получават ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) плюс допълнителна доза 2 800 IU витамин D3 (n=309) веднъж седмично, позволено е допълнително прилагане на добавки с витамин D. След 24-седмично лечение, средната стойност на серумните нива на 25-хидроксивитамин D е значително по-висока в групата на витамин D3 5 600 (69 nmol/l [27,6 ng/ml]) в сравнение с групата на витамин D3 2 800 (64 nmol/l [25,5 ng/ml]). Процентът пациенти с витамин D недостатъчност е 5,4 % в групата на витамин D3 2 800 спрямо 3,2 % в групата на витамин D3 5 600 през 24-седмичното продължение. Процентът на пациенти с витамин D недостатъчност е 0,3 % в групата на витамин D3 2 800 спрямо нула в групата на витамин D3 5 600. Няма разлики в средните стойности на серумния калций, фосфати или 24-часов калций в урината между терапевтичните групи. Процентът пациенти с хиперкалциурия в края на 24-седмичното продължение не се различава статистически между терапевтчните групи.

Проучвания с алендронат

Терапевтичната еквивалентност на алендронат един път на седмица в доза 70 mg (n=519) и алендронат 10 mg дневно (n=370) е доказана в едногодишно многоцентрово проучване при жени в постменопауза с остеопороза. Средното повишение спрямо изходното ниво на КМП в областта на гръбначния стълб за една година е 5,1 % (95 % CI: 4,8, 5,4 %) в групата на доза 70 mg един път на седмица и 5,4 % (95 % CI: 5,0, 5,8 %) в групата на доза 10 mg дневно.

Средното повишение на КМП е 2,3 % и 2,9 % в областта на шийката на бедрената кост и 2,9 % и 3,1 % на бедрена кост в групата на 70 mg един път на седмица и съответно на 10 mg дневно. Двете провеждали лечение групи са показали близки резултати и по отношение повишението на КМП в останалите места от костната система.

Ефектите на алендронат върху костната маса и честотата на фрактурите при жени в постменопауза са проследени при две начални проучвания за определяне на ефикасността, със сходен дизайн (n=994), както и при проучването Fracture Intervention Trial (FIT: n=6 459).

При началните проучвания за определяне на ефикасността средното повишаване на КМП с алендронат 10 mg/ден спрямо плацебо след три години лечение е било 8,8 %, 5,9 % и 7,8 % в областта на гръбначния стълб, шийка на бедрена кост и съответно трохантер. Общата стойност на КМП за цяло тяло също е нараснала значително. Наблюдавано е понижение с 48 % (алендронат 3,2 % спрямо плацебо 6,2 %) в дела на пациентите, лекувани с алендронат, получили една или повече вертебрални фрактури в сравнение с тези, които са третирани с плацебо. При удължаване с две години на тези проучвания КМП в областта на гръбначния стълб и трохантер е продължила да се увеличава, а КМП в областта на шийката на бедрената кост и общо за тялото се е запазила на същото ниво.

FIT включва две плацебо-контролирани проучвания с ежедневно прилаган алендронат (5 mg дневно в продължение на две години и 10 mg дневно за още една или две допълнителни години):

FIT 1: Тригодишно проучване с 2 027 пациенти, които първоначално са били поне с една вертебрална (компресионна) фрактура. При това проучване прилаганият ежедневно алендронат е намалил честотата на ≥ 1 нова вертебрална фрактура с 47 % (алендронат 7,9 % срещу плацебо 15,0 %). Освен това е установено и наличието на статистически значимо редуциране на честотата на фрактури в областта на бедрена кост (1,1 % срещу 2,2 %, намаление от 51 %).

FIT 2: Четиригодишно проучване с 4 432 пациенти с ниски стойности на костната маса, но без вертебрална фрактура в началото. При това проучване е наблюдавана сигнификантна разлика при анализирането на подгрупата жени с остеопороза (37 % от общата популация, които отговарят на посоченото по-горе определение за остеопороза) по отношение честотата на фрактури на бедрената кост (алендронат 1,0 % срещу плацебо 2,2 %, намаление от 56 %) и по отношение честотата на ≥ 1 вертебрална фрактура (2,9 % срещу 5,8 %, намаление от 50 %).

Резултати от лабораторни изследвания

При клиничните проучвания се наблюдава асимптоматично леко и преходно понижение на серумния калций и фосфати приблизително при съответно 18 % и 10 % от пациентите, приемали алендронат 10 mg/ден, в сравнение с приблизително 12 % и 3 % от тези на плацебо. Същевременно обаче, честотата на понижение на серумния калций до < 8,0 mg/dl (2,0 mmol/1) и серумните фосфати до ≤ 2,0 mg/dl (0,65 mmol/1) при двете групи на лечение е еднаква.

Педиатрична популация Алендронат натрий е проучван при малък брой пациенти с остеогенезис имперфекта на възраст

под 18 години. Резултатите са недостатъчни, за да подкрепят употребата на алендронат натрий при педиатрични пациенти с остеогенезис имперфекта.

5.2Фармакокинетични свойства

Алендронат

Абсорбция

Спрямо референтна венозна доза, пероралната средна бионаличност на алендронат при жените е 0,64 % при дози в диапазона 5 до 70 mg, когато са приложени след гладуване през нощта и два часа преди стандартизирана закуска. По подобен начин е намаляла бионаличността до 0,46 % и 0,39 %, когато алендронат е прилаган един час или половин час преди стандартизирана закуска. При проучванията при остеопороза, алендронат е ефективен, когато е прилаган поне 30 минути преди първият прием на храна или течности за деня.

Алендронатният компонент на комбинираната таблетка ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) и на комбинираната таблетка ADROVANCE (70 mg/5 600 IU) е биоеквивалентен на алендронат 70 mg таблетка.

Бионаличността е незначителна, когато алендронат е прилаган с или до два часа след стандартизирана закуска. Едновременното приемане на алендронат и кафе или портокалов сок е намалило бионаличността с около 60 %.

При здрави индивиди, перорален преднизон (20 mg три пъти дневно в продължение на пет дни) не е довел до клинично значима промяна в пероралната бионаличност на алендронат (средно повишение в диапазона 20 % до 44 %).

Разпределение

Проучванията при плъхове показват, че при венозното инжектиране на доза от 1 mg/kg, алендронат за кратко навлиза в меките тъкани, но след това бързо се преразпределя в костите или се екскретира в урината. При хора, средният обем на разпределение в състояние на устойчиво равновесие, като се изключи костната тъкан, е поне 28 литра. Концентрациите на алендронат в плазма след терапевтично дозиране перорално са твърде ниски, за да бъдат установени в аналитичен порядък (< 5 ng/ml). Свързването с протеини в човешка плазма е приблизително 78 %.

Биотрансформация

Няма данни, че при хора или животни алендронат се метаболизира.

Елиминиране

След еднократно венозно приложена доза на маркиран с [14C]алендронат, приблизително 50 % от радиоактивността се е екскретирала в урината в рамките на 72 часа и малко или никакво количество радиоактивност е установена във фекалии. След прилагане на еднократна венозна доза от 10 mg, бъбречният клирънс на алендронат е бил 71 ml/min, а системният клирънс не е надвишил 200 ml/min. Плазмените концентрации са се понижили с над 95 % до шест часа след венозно приложение. Терминалният полуживот при хора се оценява на над десет години, което отразява освобождаването на алендронат от костната тъкан. Алендронат не се екскретира чрез киселинната или основна транспортна система на бъбреците при плъхове, и поради това не се

предполага, че би повлиял на екскретирането на други лекарствени продукти през тези системи при хора.

Холекалциферол

Абсорбция

При здрави възрастни индивиди (мъже и жени), при приложение на ADROVANCE таблетки 70 mg/2 800 IU след нощно гладуване и поне два часа преди хранене, средната площ под

кривата серумна концентрация-време (AUC0-120 часа) на витамин D3 (без коригиране за ендогенни нива на витамин D3) е 296,4 ng•hr/ml. Средната максимална серумна концентрация (Cmax) на витамин D3 е 5,9 ng/ml, а медианата на времето за постигане на максимална серумна концентрация (Tmax) е 12 часа. Бионаличността на 2 800 IU витамин D3 при ADROVANCE е подобна на тази на 2 800 IU витамин D3, приложен самостоятелно.

При здрави възрастни участници (мъже и жени), при приложение на ADROVANCE

70 mg/5 600 IU след нощно гладуване и два часа преди хранене, средната площ под кривата серумна концентрация-време (AUC0-80 часа) на витамин D3 (без коригиране за ендогенни нива на витамин D3) е 490,2 ng hr/ml. Средната максимална серумна концентрация (Cmax) на витамин D3 е 12,2 ng/ml, а медианата на времето за постигане на максимална серумна концентрация (Tmax) е 10,6 часа. Бионаличността на 5 600 IU витамин D3 при ADROVANCE е сходна с тази на

5 600 IU витамин D3, приложен самостоятелно.

Разпределение

След като се абсорбира, витамин D3 навлиза в кръвта като част от хиломикроните. Витамин D3 бързо се разпределя, основно в черния дроб, където се метаболизира до

25-хидроксивитамин D3, основната форма на съхранение. По-малки количества се разпределят в мастната тъкан и мускулната тъкан и се съхраняват там като витамин D3 до освобождаването им по-късно в циркулацията. Циркулиращият витамин D3 се свързва с витамин D-свързващия протеин.

Биотрансформация

Витамин D3 бързо се метаболизира чрез хидроксилиране в черния дроб до 25-хидроксивитамин D3 и след това се метаболизира в бъбреците до 1,25- дихидроксивитамин D3, който представлява биологично активната форма. По-нататъшно хидроксилиране се осъществява преди елиминирането. Малък процент от витамин D3 се подлага на глюкуронидиране преди елиминиране.

Елиминиране

Когато радиоактивен витамин D3 е прилаган на здрави индивиди, средната уринарна екскреция на радиоактивност след 48 часа е била 2,4 %, а средната фекална екскреция на радиоактивност след 4 дни е 4,9 %. И при двата случая екскретираната радиоактивност е била почти изцяло под формата на метаболити на основното съединение. Средният полуживот на витамин D3 в серум след перорално приложение на ADROVANCE (70 mg/2 800 IU) е приблизително 24 часа.

Бъбречно увреждане

Предклиничните проучвания показват, че алендронат, който не е отложен в костите, бързо се екскретира в урината. Няма данни за насищане на костния прием след продължително приложение на кумулативни венозни дози до 35 mg/kg при животни. Макар че не разполагаме с клинична информация, възможно е, както при животните, елиминирането на алендронат чрез бъбреците да бъде редуцирано при пациенти с увредена бъбречна функция. Поради това може да се очаква донякъде по-изразено кумулиране на алендронат в костите при пациенти с увредена бъбречна функция (вж. точка 4.2).

5.3Предклинични данни за безопасност

Не са провеждани неклинични проучвания с комбинацията от алендронат и холекалциферол.

Алендронат Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност и карциногенен потенциал. Проучванията при плъхове показват, че третирането с алендронат по време на бременност е съпроводено с дистокия при женските индивиди по време на раждане, което се свързва с хипокалциемията. По време на проучванията плъховете, на които са приложени високи дози, са били с повишена честота на непълна фетална осификация. Значението на този резултат за хора не е известно.

Холекалциферол При прилагането при животни на дози, много по-високи от терапевтичните при хора, се

наблюдава репродуктивна токсичност.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Микрокристална целулоза (E460) Лактоза, безводна Средноверижни триглицериди Желатин Кроскармелоза натрий Захароза

Колоиден силициев диоксид Магнезиев стеарат (E572) Бутилхидрокситолуен (E321) Модифицирано нишесте (царевично) Алуминиево-натриев силикат (E554)

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

18 месеца

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналния блистер, за да се предпази от влага и светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

Алуминий/алуминий блистери в картонени кутии, съдържащи 2, 4, 6 или 12 таблетки.

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

Алуминий/алуминий блистери в картонени кутии, съдържащи 2, 4 или 12 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU таблетки

EU/1/06/364/001 – 2 таблетки

EU/1/06/364/002 – 4 таблетки

EU/1/06/364/003 – 6 таблетки

EU/1/06/364/004 – 12 таблетки

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU таблетки

EU/1/06/364/006 – 2 таблетки

EU/1/06/364/007 – 4 таблетки

EU/1/06/364/008 – 12 таблетки

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 4 януари 2007 г.

Дата на последно подновяване: 21 ноември 2011 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта