Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – данни върху опаковката - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAerius
ATC кодR06AX27
Веществоdesloratadine
ПроизводителMerck Sharp

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ОПАКОВКА ОТ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 ТАБЛЕТКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 5 mg филмирани таблетки деслоратадин

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка таблетка съдържа 5 mg деслоратадин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа лактоза.

За повече информация вижте листовката.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

1 филмирана таблетка

2 филмирани таблетки

3 филмирани таблетки

5 филмирани таблетки

7 филмирани таблетки

10 филмирани таблетки

14 филмирани таблетки

15 филмирани таблетки

20 филмирани таблетки

21 филмирани таблетки

30 филмирани таблетки

50 филмирани таблетки

90 филмирани таблетки

100 филмирани таблетки

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Глътнете таблетката цяла с вода. Перорално приложение Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30°С. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Обединено кралство

12.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/160/001 1 таблетка

EU/1/00/160/002 2 таблетки

EU/1/00/160/003 3 таблетки

EU/1/00/160/004 5 таблетки

EU/1/00/160/005 7 таблетки

EU/1/00/160/006 10 таблетки

EU/1/00/160/007 14 таблетки

EU/1/00/160/008 15 таблетки

EU/1/00/160/009 20 таблетки

EU/1/00/160/010 21 таблетки

EU/1/00/160/011 30 таблетки

EU/1/00/160/012 50 таблетки

EU/1/00/160/036 90 таблетки

EU/1/00/160/013 100 таблетки

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Aerius

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ ОПАКОВКА ОТ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 ТАБЛЕТКИ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 5 mg таблетки деслоратадин

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

5.ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ОПАКОВКА ОТ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ В УСТАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 2,5 mg диспергиращи се в устата таблетки деслоратадин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка доза диспергираща се в устата таблетка съдържа 2,5 mg деслоратадин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа манитол и аспартам.

За повече информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

5 диспергиращи се в устата таблетки

6 диспергиращи се в устата таблетки

10 диспергиращи се в устата таблетки

12 диспергиращи се в устата таблетки

15 диспергиращи се в устата таблетки

18 диспергиращи се в устата таблетки

20 диспергиращи се в устата таблетки

30 диспергиращи се в устата таблетки

50 диспергиращи се в устата таблетки

60 диспергиращи се в устата таблетки

90 диспергиращи се в устата таблетки

100 диспергиращи се в устата таблетки

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Обединено кралство

12. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/160/037

5 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/038

6 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/039

10 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/040

12 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/041

15 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/042

18 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/043

20 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/044

30 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/045

50 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/046

60 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/047

90 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/048

100 диспергиращи се в устата таблетки

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Aerius 2,5 mg диспергиращи се в устата таблетки

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 2,5 mg диспергиращи се в устата таблетки деслоратадин

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

5. ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ОПАКОВКА ОТ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ В УСТАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 5 mg диспергиращи се в устата таблетки деслоратадин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка доза диспергираща се в устата таблетка съдържа 5 mg деслоратадин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа манитол и аспартам.

За повече информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

5 диспергиращи се в устата таблетки

6 диспергиращи се в устата таблетки

10 диспергиращи се в устата таблетки

12 диспергиращи се в устата таблетки

15 диспергиращи се в устата таблетки

18 диспергиращи се в устата таблетки

20 диспергиращи се в устата таблетки

30 диспергиращи се в устата таблетки

50 диспергиращи се в устата таблетки

60 диспергиращи се в устата таблетки

90 диспергиращи се в устата таблетки

100 диспергиращи се в устата таблетки

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Обединено кралство

12. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/160/049

5 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/050

6 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/051

10 диспергиращи се в устата таблетки

 

 

EU/1/00/160/052

12 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/053

15 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/054

18 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/055

20 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/056

30 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/057

50 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/058

60 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/059

90 диспергиращи се в устата таблетки

 

EU/1/00/160/060

100 диспергиращи се в устата таблетки

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Aerius 5 mg диспергиращи се в устата таблетки

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 5 mg диспергиращи се в устата таблетки деслоратадин

2. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

5. ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА БУТИЛКА ОТ 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Aerius 0,5 mg/ml перорален разтвор деслоратадин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки ml от пероралния разтвор съдържа 0,5 mg деслоратадин.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа пропиленгликол и сорбитол.

За повече информация вижте листовката.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

перорален разтвор 30 ml с 1 лъжичка 50 ml с 1 лъжичка 60 ml с 1 лъжичка 100 ml с 1 лъжичка 120 ml с 1 лъжичка 150 ml с 1 лъжичка

150 ml с 1 спринцовка за перорални форми

225 ml с 1 лъжичка

300 ml с 1 лъжичка

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Обединено кралство

12. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/160/061

 

30 ml с 1 лъжичка

 

 

EU/1/00/160/0625

 

50 ml с 1 лъжичка

 

 

EU/1/00/160/063

60 ml с 1 лъжичка

 

 

EU/1/00/160/064

100 ml с 1 лъжичка

 

 

EU/1/00/160/065

120 ml с 1 лъжичка

 

EU/1/00/160/066

150 ml с 1

лъжичка

 

EU/1/00/160/069

150 ml с 1

спринцовка за перорални форми

EU/1/00/160/067

225 ml с 1

лъжичка

 

EU/1/00/160/068

300 ml с 1

лъжичка

 

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Aerius

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

БУТИЛКИ ОТ 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Aerius 0,5 mg/ml перорален разтвор деслоратадин

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Перорално приложение

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Пapт. №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа пропиленгликол и сорбитол.

За повече информация вижте листовката.

7.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Обединено кралство

8. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта