Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – кратка характеристика на продукта - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоAflunov
ATC кодJ07BB02
Веществоinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ПроизводителSeqirus S.r.l.  

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

AFLUNOV инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Ваксина срещу предпандемичен грип (H5N1) (повърхностен антиген, инактивиран, с адювант)

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Повърхностни антигени на грипен вирус (хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-подобен щам (NIBRG-23)

7,5 микрограма**

за доза от 0,5 ml

 

*култивиран в оплодени кокоши яйца от млади здрави птици

**изразен в микрограма хемаглутинин.

Адювант MF59C.1, съдържащ:

 

 

сквален

9,75

милиграма за 0,5 ml

полисорбат 80

1,175

милиграма за 0,5 ml

сорбитанов триолеат

1,175

милиграма за 0,5 ml

Помощни вещества с известно действие:

Ваксината съдържа 1,899 милиграма натрий и 0,081 милиграма калий на доза от 0,5 ml.

AFLUNOV може да съдържа следи от остатъчни количества от яйца и пилешки белтъци, овалбумин, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ), които се използват в производствения процес (вж. точка 4.3).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. Млечнобяла течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Активна имунизация срещу H5N1 подтип на грипния вирус тип А.

Това показание се основава на данни за имуногенност при здрави лица на възраст 18 и повече години след приложение на две дози от ваксината, съдържаща

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-подобен щам (вж. точка 5.1).

AFLUNOV трябва да се използва съгласно официалните указания.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и лица в старческа възраст (≥18 години): Една доза от 0,5 ml на избрана дата.

Втора доза от 0,5 ml трябва да се приложи след интервал от най-малко 3 седмици.

AFLUNOV е оценявана при здрави възрастни (на възраст 18-60 години) и здрави лица в старческа възраст (над 60 години) след схема за първична ваксинация на ден 1, ден 22 и реваксинация (вж. точки 4.8 и 5.1).

Опитът при лица в старческа възраст над 70 години е ограничен (вж. точка 5.1).

В случай на официално обявена грипна пандемия, причинена от вирус тип A/H5N1, на лица, които преди това са били ваксинирани с една или две дози AFLUNOV, съдържаща хемаглутининов (HA) антиген, получен от различна монофилетична група (clade) на същия подтип на грипния вирус като пандемичния грипен щам, може да бъде приложена еднократна доза AFLUNOV вместо две дози, изисквани при лицата, които преди това не са били ваксинирани (вж. точка 5.1).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на AFLUNOV при деца на възраст до 18 години все още не са становени.

Наличните понастоящем данни при деца на възраст от 6 месеца до 18 години са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Липсват данни при деца на възраст по-малка от 6 месеца.

Начин на приложение

Имунизацията трябва да се извършва чрез интрамускулно инжектиране в делтоидния мускул.

4.3Противопоказания

Анамнеза за анафилактична (т.е. животозастрашаваща) реакция към някоя от съставките или към следите от остатъчни продукти (яйчни и пилешки белтъци, овалбумин, канамицин и неомицинов сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ)) на тази ваксина.

Все пак при пандемична ситуация, причинена от включен в тази ваксина щам, може да е подходящо ваксината да се приложи на лица с анамнеза за анафилаксия, както е определена по-горе, при условие че са налице средства за реанимация при нужда.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Трябва да се внимава при прилагане на тази ваксина върху хора с известна свръхчувствителност (различна от анафилактична реакция) към активното вещество, към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, или остатъчни вещества (яйца и пилешки белтъци, овалбумин, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид ЦТАБ)).

Много ограничени данни при лица със съпътстващи заболявания, включително такива с нарушен имунитет, са налични за тази H5N1 ваксина.

Както при всички инжекционни ваксини, винаги трябва да бъде осигурено подходящо медицинско лечение и наблюдение в редките случаи на анафилактична реакция след прилагане на ваксината.

Имунизацията трябва да се отложи при пациенти с фебрилно заболяване или остра инфекция.

При никакви обстоятелства ваксината не трябва да се прилага вътресъдово или вътрекожно.

Няма данни за подкожното приложение на AFLUNOV. Следователно медицинските специалисти трябва да преценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината а лица с тромбоцитопения или друго нарушение на кръвосъсирването, което би било противопоказание за интрамускулното инжектиране, освен ако потенциалната полза надхвърля риска от кървенето.

Образуването на антитела при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да е недостатъчно.

Защитна имунна реакция може да не бъде предизвикана при всички ваксинирани (вж. точка 5.1).

Известна кръстосана защита е наблюдавана срещу подобни варианти на H5N1 вируса в клинични проучвания (вж. точка 5.1).

След като е препоръчана втора доза, трябва да се отбележи, че няма данни за безопасност, имуногенност или ефикасност в подкрепа на взаимозаменяемостта на AFLUNOV с други моновалентни ваксини, съдържащи щам H5N1.

След ваксиниране, а дори и преди това, може да настъпи синкоп (припадък) като психогенен отговор към инжектирането с игла. Това може да бъде придружено от определени неврологични признаци, като преходно зрително смущение, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяването. Важно е да съществуват процедури за избягване на нараняване вследствие на припадък.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Данните, получени при възрастни, показват, че едновременното прилагане на H5N1 ваксина

с адювант и сезонни (инактивирани повърхностни, без адювант) антигени не водят до никакво повлияване нито на сезонните щамове, нито на H5N1 щамовете. Образуването на антитела срещу хомоложен щам H5N1 Vietnam на ден 43, установени посредством проста радиална хемолиза (SRH), постига всички критерии на CHMP за сезонни щамове и щама H5N1. Едновременното прилагане не е свързано с по-високи честоти на локалните или системните реакции в сравнение със самостоятелното прилагане на AFLUNOV.

Следователно данните показват, че AFLUNOV може да се прилага едновременно със сезонни грипни ваксини без адювант (като инжекциите се поставят на противоположни крайници).

Няма данни за едновременното прилагане на AFLUNOV заедно с други ваксини.

Ако се обмисля едновременно прилагане с друга ваксина, имунизацията трябва да се извърши на различни крайници. Трябва да се отбележи, че нежеланите реакции могат да се засилят.

Имунологичният отговор може да е намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.

След ваксинация срещу грип могат да се получат фалшиво-положителни резултати от серологични тестове с метода ELISA за антитела срещу човешкия имунодефицитен

вирус-1 (HIV-1), вируса на хепатит C и, особено, срещу човешкия T-лимфотропен вирус тип 1 (HTLV-1). В такива случаи методът Western Blot е отрицателен. Тези преходни фалшиво-положителни резултати могат да се дължат на продукция на IgM като отговор към ваксината.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Ограничени данни са получени от жени, забременели в хода на клинични проучвания

с AFLUNOV (H5N1) или H1N1v ваксини с адювант MF59C.1.

Смята се, че повече от 90 000 жени са били ваксинирани по време на бременност с ваксината Focetria H1N1v, която съдържа същото количество адювант MF59C.1 като AFLUNOV. Информацията за резултатите обаче понастоящем е ограничена. Предварителните данни от спонтанно съобщени събития и продължаващи постмаркетингови проучвания (регистър на бременностите и проспективно интервенционно проучване) не предполагат преки или непреки редни ефекти на грипните ваксини с адювант MF59 по отношение на бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането или постнаталното развитие.

Тъй като се очаква AFLUNOV да не се използва в спешна ситуация, прилагането й по време на ременност може да бъде отложено като предпазна мярка.

Медицинските специалисти трябва да преценят ползата и потенциалните рискове от прилагането на ваксината при бременни жени, като вземат предвид официалните препоръки.

Кърмене

Липсват данни относно приложението на AFLUNOV по време на кърмене. Потенциалните ползи за майката и рисковете за кърмачето трябва да бъдат обсъдени преди прилагането на AFLUNOV по време на кърмене.

Фертилитет

Проучване при зайци не показва репродуктивна токсичност или токсичност на AFLUNOV, свързана с развитието (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Някои от нежеланите лекарствени реакции, посочени в точка 4.8, могат да повлияят на пособността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

а. Резюме на профила на безопасност

Честотата на нежеланите реакции е оценявана в седем клинични проучвания при възрастни (на 18 и повече години) с участието на ад 4 300 възрастни и лица в старческа възраст, на които

е прилагана AFLUNOV (най-малко 7,5 µg HA, с адювант). От тях 3 872 са били на възраст 18-60 години, 365 на възраст 61-70 години и 89 на възраст над 70 години.

В съгласие с данните, наблюдавани в проучването за търсените реакции, налице е и обща тенденция за намаление на съобщенията за местни реакции след втората ваксинация в сравнение с първата инжекция. Независимо от дозата на антигена, почти всички системни реакции са съобщени в деня на ваксинацията (ден 1) или непосредствено през следващите 3 дни.

Данните относно безопасността на доза за реваксинация на сегашния състав на AFLUNOV са ограничени до три проучвания (V87P1, V87P2 иV87P1E1), включващи 116 възрастни и 56 лица в старческа възраст. Не е съобщено за увеличение на реакциите при прилагане на доза за реваксинация 6–18 месеца по-късно, след първоначалната серия на прилагане. Леко увеличение на реакциите при възрастни е съобщено при прилагане на доза за реваксинация 18 месеца след първоначалната серия на прилагане. При лицата в старческа възраст съобщените реакции се увеличават с третата доза за реваксинация само в сравнение с втората доза.

б. Списък на нежеланите реакции

Честотите на нежеланите реакции, съобщени след всяка доза за ваксинация (т.е. 1-ва, 2-ра или реваксинация) са подобни и са изброени съгласно следната конвенция:

Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100 до <1/10)

Нечести (≥1/1 000 до <1/100)

Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

Нарушения на нервната система Много чести: главоболие Редки: гърчове

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Чести: изпотяване Нечести: уртикария Редки: оток на очите

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Много чести: миалгия Чести: артралгия

Стомашно-чревни нарушения Чести: гадене

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Много чести: подуване на мястото на инжектиране, болка на мястото на инжектиране,

уплътнение на мястото на инжектиране, зачервяване на мястото на инжектиране, умора Чести: екхимоза на мястото на инжектиране, повишена температура, неразположение, треперене Нечести: грипоподобно заболяване

Редки: анафилаксия

По-голямата част от тези нежелани реакции обикновено изчезват в рамките на 1-2 дни без лечение.

Постмаркетингово наблюдение

Няма налични данни за постмаркетингово наблюдение след прилагане на AFLUNOV.

в. Описание на избрани нежелани реакции

Следните допълнителни нежелани реакции са съобщени от постмаркетинговото наблюдение на ваксината Focetria H1N1v (разрешена за употреба при деца на възраст 6 и повече месеца, възрастни, както и хора в старческа възраст, и сходна по състав с AFLUNOV):

Нарушения на кръвта и лимфната система Лимфаденопатия.

Сърдечни нарушения Палпитации, тахикардия.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Астения.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Мускулна слабост, болки в крайниците.

Респираторни нарушения Кашлица.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Генерализирани кожни реакции, включително сърбеж, уртикария или неспецифичен обрив; ангиоедем.

Стомашно-чревни нарушения Стомашно-чревни нарушения като гадене, повръщане, болки в корема и диария.

Нарушения на нервната система Главоболие, замаяност, сънливост, синкоп. Неврологични нарушения като невралгия, парестезия, гърчове и неврит.

Нарушения на имунната система Алергични реакции, анафилаксия, включително задух, бронхоспазъм, оток на ларинкса, в редки случаи водещи до шок.

Следните допълнителни нежелани реакции са съобщени от постмаркетинговото наблюдение със сезонни тривалентни ваксини без адювант във всички възрастови групи и със сезонна тривалентна ваксина, сходна по състав с AFLUNOV (повърхностен антиген, инактивиран, с адювант MF59C.1), разрешени за употреба при лица в старческа възраст ≥65 години:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Тромбоцитопения (в някои случаи намаляване на броя на тромбоцитите под 5000 mm³, което е обратимо).

Нарушения на имунната система Васкулит с преходно ангажиране на бъбреците и ексудативен мултиформен еритем.

Нарушения на нервната система

Неврологични нарушения, като енцефаломиелит и синдром на Guillain-Barré.

г. Педиатрична популация

Честотата на нежеланите реакции е оценена в едно клинично изпитване (проучване V87P6) при деца (на възраст от 6 месеца до 17 години): Независимо от възрастта, реактогенността е по-висока след първата доза в сравнение с втората ваксинация. Реактогенността след трета

доза, приложена 12 месеца след първата доза, е по-висока в сравнение както след първата, така

ислед втората доза. Процентите на участниците, съобщаващи за местни реакции, са по-високи в групите с по-голяма възраст, което се дължи главно на по-честите съобщения за болка. При прохождащи деца най-често съобщаваните търсени местни реакции са еритем и болезненост; раздразнителност и необичаен плач са най-често съобщаваните търсени системни реакции. При деца и юноши болката е най-често съобщаваната търсена местна реакция, а умората

иглавоболието са най-често съобщаваните търсени системни реакции. Във всички възрастови групи малък процент от участниците съобщават за повишаване на температурата.

 

Инжекция 1

Инжекция 2

Инжекция 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Прохождащи деца (6-<36 месеца)

N=145

N=138

N=124

Всякакви нежелани реакции

76%

68%

80%

Местни

47%

46%

60%

Системни

59%

51%

54%

Треска ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Всякаква друга нежелана реакция

54%

49%

35%

Деца (3-<9 години)

N=96

N=93

N=85

Всякакви нежелани реакции

72%

68%

79%

Местни

66%

58%

74%

Системни

32%

33%

45%

Треска ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Всякаква друга нежелана реакция

36%

31%

19%

Юноши (9-<18 години)

N=93

N=91

N=83

Всякакви нежелани реакции

91%

82%

89%

Местни

81%

70%

81%

Системни

69%

52%

69%

Треска ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Всякаква друга нежелана реакция

30%

27%

22%

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена

в Приложение V.

4.9Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Ваксина срещу грип, ATC код: J07BB02.

Тази точка описва клиничния опит с AFLUNOV след прилагане на две дози и реваксинация.

Имунен отговор към хомоложни шамове [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

и A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]

Възрастни (18-60 години)

Клинично проучване (Проучване V87P1) е проведено с H5N1 ваксина в комбинация с адювант MF59C.1 при 312 здрави възрастни. Две дози от ваксината, съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/доза с адювант), са приложени през интервал от три седмици на 156 здрави възрастни. В друго клинично проучване (Проучване V87P13) 2 693 възрастни участници са записани и са получили две дози от ваксината,

съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/доза с адювант), които са приложени през интервал от три седмици. Имуногенността е оценена в подгрупа (n=197) от популацията на проучването. В трето клинично проучване (Проучване V87P11) са включени 194 възрастни участници, които са получили две дози от ваксината, съдържаща H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/доза с адювант), приложени през интервал от три седмици. Имуногенността е оценена в подгрупа (n=182) от популацията на проучването

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитялото към H5N1 A/Vietnam/1194/2004 и към A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 при възрастни, измерени с помощта на SRH тест, са следните:

 

Проучване

Проучване

Проучване

 

V87P1

V87P13

V87P11

Анти-HA антитяло (SRH)

21 дни

21 дни

21 дни

 

след 2ра доза

след 2ра доза

след 2ра доза

 

N=149

N=197

N=182

Степен на серопротекция (95% CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

91% (85-94)

Степен на сероконверсия (95% CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

85% (79-90)

Фактор на сероконверсия (95% CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Проучване

Проучване

 

 

V87P13

V87P13

 

Анти-HA антитяло (SRH)

21 дни

21 дни

-

 

след 2ра доза

след 2ра доза

 

 

N=69

N=128

 

Серологичен статус на изходно ниво

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Степен на серопротекция (95% CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Степен на сероконверсия (95% CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Фактор на сероконверсия (95% CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*измерени с SRH тест ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения (GMR) на SRH

MN резултатите срещу хомоложен A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и ероконверсия в диапазона от 67% (60-74) до 85% (78-90) и 65% (58-72) до 83% (77-89),

съответно. Имунният отговор към ваксинацията, измерен с микронеутрализационния (MN) тест, съответства на резултатите, получени с SRH тест.

В проучване V87P11 MN резултатите срещу хомоложен A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 показват степен на серопротекция и сероконверсия 85% (79-90) и 93% (89-96), съответно.

Имунният отговор към ваксинацията, измерен с MN тест, съответства на резултатите, получени с SRH тест.

Задържането на антителата след първична ваксинация в тази популация се измерва с HI, SRH и MN тестове. В сравнение с нивата на антителата, получени в ден 43 след завършването на

схемите за първична ваксинация, нивата на антителата в ден 202 са понижени с 1/5 до ½ спрямо предишните си нива.

В клинично проучване фаза II (Проучване V87P3) на възрастни участници на 18-65 години, ваксинирани първично 6-8 години преди това с 2 дози H5N3 ваксина /A/Duck/Singapore/97 с адювант MF59, са приложени 2 дози AFLUNOV за реваксинация. SRH резултатите след първата доза, която наподобява предпандемичната първична ваксинация плюс еднократна хетероложна доза за реваксинация, отговарят на всички CHMP критерии.

Лица в старческа възраст (≥60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитялото към H5N1 A/Vietnam/1194/2004 и към

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Проучване V87P11) при участници на възраст над 60 години (ограничен брой участници са били на възраст над 70 години), измерени с помощта на SRH тест, оценени в три клинични проучвания, са следните:

 

 

Проучване

 

Проучване

 

Проучване

 

 

V87P1

 

 

V87P13

 

V87P11

Анти-HA антитяло SRH

21 дни

 

 

21 дни

 

21 дни

 

 

след 2ра доза

 

след 2ра доза

 

след 2ра доза

 

 

N=84

 

 

N=210

 

N=210

Степен на серопротекция (95% CI)*

80% (70-88)

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Степен на сероконверсия (95% CI)*

70% (59-80)

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Фактор на сероконверсия (95% CI)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

 

 

Проучване V87P13

 

Проучване V87P13

Анти-HA антитяло (SRH)

21 дни след 2ра доза

 

21 дни след 2ра доза

 

 

N=66

 

 

 

 

N=143

Серологичен статус на изходно ниво

< 4 mm2

 

 

 

 

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

 

82% (75-88)

Степен на сероконверсия (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

 

54% (45-62)

Фактор на сероконверсия (95% CI)**

8,58 (6,57-11)

 

 

1,91 (1,72-2,12)

*

измерени с SRH тест ≥ 25 mm2

 

 

 

 

 

 

 

**

GMR на SRH

 

 

 

 

 

 

 

MN резултатите срещу хомоложен A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и ероконверсия в диапазона от 57% (50-64) до 79% (68-87) и 55% (48-62) до 58% (47-69),

съответно. MN резултатите, подобно на SRH резултатите, показват силен имунен отговор след завършване на първичната серия на ваксинация в популация на лица в старческа възраст.

В проучване V87P11 MN резултатите срещу хомоложен A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 показват степен на серопротекция и сероконверсия 68% (59-75) и 81% (74-87), съответно.

Имунният отговор към ваксинацията, измерен с MN тест, е подобен на резултатите, получени с RH тест.

Задържането на антителата след първична ваксинация в тази популация, измерено с HI, SRH и N тестове, намалява от 1/2 1/5 от тяхното постваксинално ниво в ден 202 в сравнение

сден 43 след завършването на първичните схеми, измерено с инхибиране на хемаглутинацията (HI), SRH и MN тестове. До 50% от ицата в старческа възраст, имунизирани

сAFLUNOV, са със серопротекция след 6 месеца.

Трета (реваксинация) доза AFLUNOV е приложена 6 месеца напред след първичната ваксинация. Резултатите са показани за SRH.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитялото към H5N1 A/Vietnam/1194/2004, измерени с помощта на SRH тест, са следните:

 

 

Проучване

Проучване

Проучване

 

 

V87P1 – Лица

 

 

V87P1 –

V87P2 –

 

 

в старческа

 

 

Възрастни

Възрастни

 

 

възраст

 

 

реваксинация

реваксинация

 

 

реваксинация

 

 

след 2

ра

доза

след 2

ра

доза

 

 

 

 

след 2ра доза

SRH

 

N=71

N=13

N=38

Степен на серопротекция (95% CI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Степен на сероконверсия (95% CI)*

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Фактор на сероконверсия (95% CI)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*

измерени с SRH тест ≥ 25 mm2

 

 

 

 

 

 

 

**

GMR на SRH

 

 

 

 

 

 

 

Опитът при лица в старческа възраст е ограничен.

Подкрепящи данни при възрастни

а) Кръстосана реактивност

Кръстосанореактивен имунен отговор, предизвикан от A/H5N1/Vietnam/1194/2004 срещу

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 и A/H5N1/Indonesia/5/05

Известен хетероложен имунен отговор срещу A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; монофилетична група (clade 2.2)) и A/H5N1/Indonesia/5/05 (монофилетична група (clade 2.1)) е и откриваем както след втората, така и след третата ваксинации, което показва кръстосана реактивност на ваксината от монофилетичната група (clade) 1 срещу щамове от монофилетичната група (clade) 2.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антителата към H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 след 2ра доза при възрастни

на 18-60 години, измерени с SRH и HI тестове, са следните:

 

 

Проучване

Проучване

Проучване

 

 

V87P12

V87P3

V87P13

 

Анти-HA антитяло

21 дни

21 дни

21 дни

 

 

след 2ра доза

след 2ра доза

след 2ра доза

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Степен на серопротекция (95% CI)*

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

SRH

Степен на сероконверсия (95% CI)*

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

Фактор на сероконверсия

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

(95% CI)**

 

 

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Степен на серопротекция (95% CI)°

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

HI

Степен на сероконверсия (95% CI)°

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

 

Фактор на сероконверсия (95% CI)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*измерени с SRH тест ≥ 25 mm2

**GMR на SRH

° измерени с HI тест ≥ 40

°°GMR на HI

MN резултатите за трите клинични проучвания в таблицата по-горе разкриват степен на серопротекция и степен на сероконверсия срещу A/turkey/Turkey/05 в диапазона от 10% (2-27) до 39% (32-46) и от 10% (2-27) до 36% (29-43), съответно. MN резултатите дават GMR срещу

A/turkey/Turkey/05 в диапазона от 1,59 до 2,95.

Кръстосанореактивен имунен отговор, предизвикан от A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 срещу

A/H5N1/Indonesia/5/05 и A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Хетероложен имунен отговор срещу A/H5N1/Indonesia/5/05 (монофилетична група (clade 2.1)) е ил откриваем в Проучване V87P11 след втората ваксинация, което показва кръстосана реактивност на ваксината от монофилетичната група (clade) 2.2 срещу щамове от монофилетичната група (clade) 2.1.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антителата към A/H5N1/Indonesia/5/05 и A/H5N1/Vietnam/1194/2004 след 2ра доза при възрастни (18-60 години) и лица в старческа възраст (>60 години), измерени с SRH и HI тестове, са следните:

Анти-HA

 

V87P11 възрастни

V87P11 старческа възраст

 

(18-60 години)

(>60 години)

антитяло

 

 

N=186

N=142

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Степен на серопротекция

(95%CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Степен на сероконверсия

 

(95%CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Фактор на сероконверсия

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(95%CI)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

HI

Степен на серопротекция

(95%CI) °

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Степен на сероконверсия

 

(95%CI) °

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Фактор на сероконверсия

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(95%CI) °°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*измерени с SRH тест ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с HI тест ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

MN резултатите за A/H5N1/Indonesia/5/05 разкриват степен на серопротекция 38% (31-45) при възрастни (18-60 години) и 14% (8-20) при лица в старческа възраст (>60 години); степен на сероконверсия 58% (50-65) при възрастни и 30% (23-38) при лица в старческа възраст; и накрая GMR 4,67 (3,95-5,56) при възрастни и 2,19 (1,86-2,58) при лица в старческа възраст.

MN резултатите за A/H5N1/Vietnam/1194/2004 разкриват степен на серопротекция 10% (6-16) при възрастни (18-60 години) и 6% (3-11) при лица в старческа възраст (>60 години); степен на сероконверсия 19% (13-25) при възрастни и 7% (4-13) при лица в старческа възраст; и накрая GMR 1,86 (1,63-2,12) при възрастни и 1,33 (1,17-1,51) при лица в старческа възраст.

б) Дългосрочна имунна памет след реваксинация

Еднократна ваксинация с AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) индуцира силен и бърз серологичен отговор при участници, ваксинирани първично 6-8 години преди това с две дози на друга сурогатна H5N ваксина със същия състав като AFLUNOV, но използваща щама H5N3.

в) Проучване на различни схеми за ваксинация В клинично проучване за оценка на 4 различни схеми за ваксинация при 240 участници на

възраст от 18 до 60 години, в което втората доза е прилагана 1, 2, 3 или 6 седмици след първата доза AFLUNOV, CHMP критериите за SRH са постигнати при всички групи от схемите за ваксинация след период от 3 седмици след 2та ваксинация. Имунният отговор е бил по-слаб

в групата, в която 2та доза е прилагана 1 седмица по-късно, и по-силен в групите с по-продължителни интервали в схемата.

Налични данни при педиатрични популации

Клинично проучване (Проучване V87P6) е проведено с H5N1 ваксина в комбинация с адювант MF59C.1 при 471 деца и юноши на възраст от 6 месеца до 17 години. Прилагани са две дози AFLUNOV с интервал от три седмици между дозите и трета доза 12 месеца след първата доза. След период от 3 седмици след 2та ваксинация (ден 43) всички възрастови групи (т.е. 6-35 месеца, 3-8 години и 9-17 години) постигат високи нива на антителата към

A/Vietnam/1194/2004, съгласно оценките с SRH и HI тестове, представени в таблицата по-долу*. В това проучване не са наблюдавани сериозни нежелани реакции, свързани с ваксината.

 

 

Прохождащи деца

Деца (3-<9 години)

Юноши

 

 

(6-<36 месеца)

(9-<18 години)

 

 

 

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95% CI)

97%

97%

89%

 

ден 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

HI

GMR

ден 43 до ден 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SC (95% CI)

97%

97%

89%

 

ден 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95% CI)

100%

100%

100%

 

ден 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH

GMR (95% CI)

 

ден 43 до ден 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (95% CI)

98%

100%

99%

 

ден 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*В отсъствието на CHMP критерии за имуногенност при деца, CHMP критериите за имуногенност, използвани за оценка на сезонни грипни ваксини при възрастни,

са прилагани за серологичните данни, получени след ваксинация на деца. SP= серопротекция

SC= сероконверсия

MN резултатите срещу A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция 99% (95% CI: 94-100), степен на сероконверсия в диапазона от 97% (95% CI: 91-99) до 99% (95% CI: 96-100) и GMR в диапазона от 29% (95% CI: 25-35) до 50% (95% CI: 44-58).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от роучванията с AFLUNOV в една или повече подгрупи на педиатричната популация при активна имунизация срещу H5N1 субтип на грипен вирус А (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Информация от неклинични проучвания Ефикасността при хомоложна и хетероложна вирусна провокация на ваксиналните

щамове е оценена в модела с порове. Тествани са AFLUNOV, съдържаща HA от A/Vietnam/1194/2004 (хомоложен на провокирания щам) и AFLUNOV-подобна H5N1 ваксина, съдържаща хемаглутинин от A/turkey/Turkey/½005-подобен щам (хетероложен на провокирания щам). В групи от 8 пора са прилагани една (ден 21) или две (ден 0 и ден 21) дози от ваксина, съдържаща 3,75 или 7,5 микрограма антиген. На контролните животни е прилаган само адювант. Животните са провокирани по интраназален път на ден 42 с летална доза на вируса A/Vietnam/1203/04. Животните са мониторирани в продължение на 16-17 дни след провокацията с цел изчерпателна оценка на прогресията на заболяването, включително за времето на появата на симптомите, смъртността или последващото оздравяване.

Всички (100%) животни, на които са прилагани 2 дози AFLUNOV, са били защитени, както и 94% от животните, на които е прилагана еднократна доза AFLUNOV. 87% от животните,

провокирани с вирус, хетероложен на ваксиналния щам, след 2 дози ваксина са били защитени, а еднократна доза хетероложна ваксина защитава 56% от животните. Всички контролни животни умират в течение на 7 дни след провокацията. Ваксинацията защитава животните от летална провокация с вируси, които са хомоложни и хетероложни на ваксината.

В подобно проучване интраназалната провокация е забавена до приблизително 4 месеца след втората доза ваксина, съдържаща 3,75 или 7,5 микрограма от прилагания антиген. В това проучване 100% от животните са защитени срещу хомоложна провокация, а 81% от животните са защитени срещу хетероложна провокация. Ваксинацията защитава животните от летална провокация дори когато титрите на HI антителата са ниски или неоткриваеми.

Ефикасността срещу провокация с хетероложен вирус A/Indonesia/5/05 също е тествана. В групи от 6 пора са прилагани една доза ваксина (ден 21), съдържаща 3,75 микрограма

антиген, или две дози ваксина (ден 0 и ден 21), съдържаща 1,0 или 3,75 микрограма антиген (A/Vietnam/1194/2004). Летална провокация е прилагана по интратрахеален път в ден 49. Две дози ваксина защитават 92% от животните, а еднократна доза от ваксината защитава 50% от животните срещу вируса A/Indonesia/5/05. Увреждането на белите дробове е редуцирано във ваксинираните групи в сравнение с контролната група с адювант. Разпространението на вируса и вирусните титри в белите дробове също са редуцирани, което предполага, че ваксинацията може да намали риска от предаване на вируса.

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни, получени от AFLUNOV и от сезонната грипна ваксина, съдържаща адювант MF59C.1, не показват особен риск за хората на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, местна поносимост, фертилитет при жени, както и репродуктивна токсичност и токсичност, свързана с развитието (до края на периода на кърмене).

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид, Калиев хлорид (E508),

Калиев дихидрогенфосфат (E340), Динатриев фосфат дихидрат (E339), Магнезиев хлорид хексахидрат (E511), Калциев хлорид дихидрат (E509), Натриев цитрат (E331),

Лимонена киселина (E330), Вода за инжекции.

За адюванта вижте точка 2.

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

2 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

0,5 ml в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с бутало (бромобутилова гума).

Опаковки от 1 или 10 предварително напълнени спринцовки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инспектирайте визуално суспензията преди прилагане. При наличие на каквито и да било астици и/или променен външен вид ваксината трябва да се изхвърли.

Ваксината трябва да бъде оставена да достигне стайна температура преди употреба. Внимателно разклатете преди употреба.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Италия.

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/10/658/001-002

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ПОТРЕБА

29 ноември 2010 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта