Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – кратка характеристика на продукта - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоBeneFIX
ATC кодB02BD04
Веществоnonacog alfa
ПроизводителPfizer Ltd  

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

BeneFIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

BeneFIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 250 IU нонаког алфа (nonacog alfa) (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид, всеки ml от разтвора съдържа приблизително 50 IU нонаког алфа.

BeneFIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 500 IU нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид всеки ml от разтвора съдържа приблизително 100 IU нонаког алфа.

BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 1000 IU нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид всеки ml от разтвора съдържа приблизително 200 IU нонаког алфа.

BeneFIX 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 1500 IU нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид всеки ml от разтвора съдържа приблизително 300 IU нонаког алфа.

BeneFIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 2000 IU нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид всеки ml от разтвора съдържа приблизително 400 IU нонаког алфа.

BeneFIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Всеки флакон съдържа номинално 3000 IU нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор IX). След разтваряне в приложените 5 ml (0,234%) инжекционен разтвор на натриев хлорид всеки ml от разтвора съдържа приблизително 600 IU нонаког алфа.

Активността (IU) е определена чрез използване на едноетапния коагулационен тест на Европейската фармакопея. Специфичната активност на BeneFIX е не по-малко от 200 IU/mg белтък.

BeneFIX съдържа рекомбинантен коагулационен фактор IX (INN = нонаког алфа). Нонаког алфа е пречистен белтък, който има единична верига от 415 аминокиселини. Той притежава първична аминокиселинна структура, която е сравнима с Ala148 алелната форма на плазмения фактор IX, като някои посттранслационни модификации на рекомбинантната молекула се различават от тези на плазмената молекула. Рекомбинантният коагулационен фактор IX е гликопротеин, който се секретира от получени чрез генно инженерство клетки от бозайник от клетъчна линия от яйчник на китайски хамстер (CHO).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Бял/почти бял прах и бистър и безцветен разтворител

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия B (наследствен дефицит на фактор IX).

BeneFIX може да се използва при всички възрастови групи.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Мониториране на лечението

Препоръчва се в хода на лечението да се провежда съответно измерване на нивата на фактор IX за насока по отношение на дозата, която да се приложи, и честотата на многократните инфузии. Възможно е да съществуват различия в отговора към фактор IX при отделните пациенти, показващи разлики в полуживота и възстановяването. Може да се наложи корекция на дозата, определена на базата на телесното тегло, при пациенти с по-ниско или по-високо от нормалното телесно тегло. Особено в случаи на големи хирургични интервенции, прецизното мониториране на заместителната терапия чрез коагулационен анализ (плазмена активност на фактор IX) е от първа необходимост.

Когато за определяне на активността на фактор ІХ в кръвни проби от пациенти се използва едноетапно in vitro изследване на кръвосъсирването на базата на тромбопластиновото време (aPTT), резултатите за плазмената активност на фактор IX могат да бъдат значително повлияни както от типа реагент за aPTT, така и от използвания при изследването референтен стандарт. Това е от значение, особено при смяна на лабораторията и/или на реагентите, използвани за извършване на изследването.

Дозировка Дозата и продължителността на заместителната терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор IX, от локализацията и големината на кръвоизлива и от клиничното състояние на пациента.

Броят на прилаганите единици фактор ІХ се изразява в международни единици (IU), което е свързано с настоящия стандарт на СЗО за продукти, съдържащи фактор IX. Активността на фактор IX в плазмата се изразява или като процент (в сравнение с нормална човешка плазма), или в международни единици (спрямо международен стандарт за фактор IX в плазмата).

Една международна единица (IU) активност на фактор IX е еквивалентна на количеството на фактор IX в един ml нормална човешка плазма.

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза от BeneFIX може да се основава на известния факт, че се очаква една единица активност на фактор IX на kg телесно тегло да повиши нивото на фактор

IX в циркулацията средно с 0,8 IU/dl (обхват от 0,4 до 1,4 IU/dl) при пациенти ≥ 12 години (повече информация в точка 5.2).

Необходимата доза се определя чрез използване на следната формула:

Брой

=

Телесно тегло

X

Желано повишение

X

Реципрочна

необходими

 

(в kg)

 

(%) или (IU/dl) на

 

стойност на

IU фактор IX

 

 

 

фактор IX

 

наблюдаваното

 

 

 

 

 

 

възстановяване

Пример: За възстановяване със стойност 0,8 IU/dl формулата е, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой

=

Телесно тегло

X

Желано повишение

X

1,3 IU/kg

необходими

 

(в kg)

 

(%) или (IU/dl) на

 

 

IU фактор IX

 

 

 

фактор IX

 

 

Количеството, което ще се приложи, и честотата на прилагане трябва винаги да бъдат ориентирани към клиничната ефективност при всеки отделен случай.

В случай на някой от следните типове кръвоизливи активността на фактор IX не трябва да спада под зададените нива на активност в плазмата (в % от нормалните или в IU/dl) за съответния период. Следната таблица може да се използва като ръководство за дозиране при кръвоизливи и хирургични интервенции:

Тежест на

Желано ниво (%)

Честота на дозите

кръвоизлива/Вид на

или (IU/dl) на

(часове)/Продължителност на

хирургичната

фактор IX

терапията (дни)

интервенция

 

 

Кръвоизлив

 

 

Ранна хемартроза,

20-40

Да се повтаря на всеки 24 часа.

кръвоизлив в мускул или

 

Поне 1 ден, докато кръвоизливът

кръвотечение от устата

 

спре, изхождайки от оплакванията

 

 

за болка или се постигне

 

 

оздравяване

По-обширна хемартроза,

30-60

Да се повтаря инфузията на всеки

кръвоизлив в мускул или

 

24 часа за 3-4 дни или повече,

хематом

 

докато изчезнат болкатa и острото

 

 

ограничение на движенията.

Животозастрашаващи

60-100

Да се повтаря инфузията на всеки

кръвоизливи

 

8 до 24 часа, докато заплахата

 

 

отшуми.

Хирургични

 

 

интервенции

 

 

Малки:

30-60

Всеки 24 часа, поне

Включително екстракция

 

1 ден, до постигане на оздравяване.

на зъб

 

 

Големи

80-100

Да се повтаря инфузията на всеки

 

(пре- и

8-24 часа до пълно зарастване на

 

постоперативно)

раната, след това терапия за поне

 

 

още 7 дни за поддържане на

 

 

активността на фактор IX от 30%

 

 

до 60% (IU/dl)

Профилактика

BeneFIX може да се прилага за дългосрочна профилактика на кръвоизливите при пациенти с тежка хемофилия B. При едно клинично проучване за рутинна вторична профилактика средната доза за лекуваните преди това пациенти (ЛПП) е 40 IU/kg (обхват от 13 до 78 IU/kg) на интервали от 3 до 4 дни.

В някои случаи, особено при по-млади пациенти, е възможно да са необходими по-кратки интервали на прилагане или по-високи дози.

Педиатрична популация Съществуват ограничени данни за лечение при необходимост и хирургични интервенции при

педиатрични пациенти под 6 години, лекувани с BeneFIX.

Средната доза (± стандартно отклонение) за профилактика е 63,7 ( 19,1) IU/kg на интервали от 3 до 7 дни. При по-малки пациенти може да са необходими по-кратки интервали на дозиране или по-високи дози. Приемът на FIX за рутинна профилактика при 22, подлежащи на оценка пациенти, е 4 607 (±1 849) IU/kg годишно и 378 (±152) IU/kg месечно.

Трябва да се извършва внимателно мониториране на плазмената активност на фактор IX според клиничните показания, както и изчисляване на фармакокинетичните параметри, като възстановяване и полуживот, с цел адаптиране на дозите според нуждите.

Популация в старческа възраст

Клиничните проучвания с BeneFIX не са включвали достатъчен брой участници на възраст 65 и повече години, за да може да се определи дали те отговарят различно в сравнение с по-младите участници. Както при всеки пациент, получаващ BeneFIX, изборът на доза при пациент в старческа възраст трябва да става индивидуално.

Начин на приложение

BeneFIX се прилага чрез интравенозна инфузия след разтваряне на лиофилизирания прах за инжекционен разтвор с 0,234% стерилен разтвор на натриев хлорид (вж. точка 6.6).

BeneFIX трябва да се прилага с ниска скорост на инфузията. В повечето случаи е използвана инфузия със скорост до 4 ml в минута. Скоростта на приложение трябва да се определя от степента на комфорт на пациента.

При съмнение за поява на реакция на свръхчувствителност, за която се сметне, че е свързана с прилагането на BeneFIX, скоростта на инфузията трябва да се намали или инфузията да се спре

(вж. точка 4.4 и 4.8).

Аглутинация на еритроцитите в системата/спринцовката Има съобщения за аглутинация на еритроцитите в системата/спринцовката при приложението

на BeneFIX. Досега не са съобщавани нежелани събития във връзка с това наблюдение. За да се сведе до минимум възможността за аглутинация, е важно да се ограничи количеството кръв, навлизащо в системата. Не трябва да се допуска навлизане на кръв в спринцовката. Ако се наблюдава аглутинация на еритроцитите в системата/спринцовката, всички принадлежности трябва да се изхвърлят (система, спринцовка и разтвор BeneFIX) и да се започне приложение с нова опаковка.

Продължителна инфузия Приложение чрез продължителна инфузия не е одобрено и не се препоръчва (вж. също точки 4.4 и 6.6).

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Известна алергична реакция към белтъци от хамстер.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

При BeneFIX са възможни реакции на свръхчувствителност от алергичен тип. Продуктът съдържа следи от белтъци от хамстер. Потенциално животозастрашаващи анафилактични/ анафилактоидни реакции възникват при продукти с фактор IX, включително с BeneFIX. При поява на симптоми на свръхчувствителност, пациентите трябва да бъдат посъветвани незабавно да спрат употребата на лекарствения продукт и да се свържат със своя лекар. Пациентите трябва да са информирани за ранните признаци на реакциите на свръхчувствителност, включващи затруднено дишане, задух, подуване, уртикариален обрив, генерализирана уртикария, сърбеж, стягане в гърдите, бронхоспазъм, ларингоспазъм, хрипове, хипотония, замъглено виждане и анафилаксия.

В някои случаи тези реакции прогресират до тежка анафилаксия. В случай на шок трябва да се съблюдават настоящите медицински стандарти за лечение на шока. В случай на тежки алергични реакции трябва да се обмислят алтернативни мерки за хемостаза.

Инхибитори Инхибиторите са нечесто събитие при лекувани преди това пациенти (ЛПП), получаващи

съдържащи фактор ІХ продукти. Тъй като по време на клинични проучвания един ЛПП, лекуван с BeneFIX развива клинично значим слабоотговарящ инхибитор, и опитът с антигенността на рекомбинантния фактор IX все още е ограничен, пациентите, лекувани с BeneFIX трябва внимателно да се мониторират за развитие на инхибитори на фактор IX, които трябва да се титрират в Бетезда единици чрез подходящ биологичен тест.

В литературата има съобщения, показващи връзка между образуването на инхибитор на фактор IX и алергичните реакции. Затова пациентите, получаващи алергични реакции, трябва да бъдат изследвани за наличие на инхибитор. Трябва да се отбележи, че пациентите с инхибитори на фактор IX могат да са с повишен риск за анафилаксия при повторно приложение на фактор IX. Предварителната информация предполага съществуването на връзка между наличието на големи делеционни мутации в гена за фактор ІХ на пациента и повишения риск от образуване на инхибитор и от остри реакции на свръхчувствителност. Пациентите, за които е известно, че имат големи делеционни мутации в гена за фактор IX трябва да се наблюдават внимателно за признаци и симптоми на остри реакции на свръхчувствителност, особено в ранните фази от началното приложение на продукта.

Поради риска от алергични реакции при концентрати на фактор ІХ първоначалното приложение на фактор ІХ трябва, по преценката на лекуващия лекар, да се извърши под медицинско наблюдение, където е възможно да бъдат осигурени подходящи медицински грижи при алергични реакции.

Тромбоза

Въпреки че BeneFIX съдържа само фактор IX, трябва да се отчита рискът от тромбоза и дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК). Тъй като употребата на смесени концентрати на фактор ІХ исторически е свързана с развитие на тромбоемболични усложнения, употребата на съдържащи фактор IX продукти може да е потенциално опасна при пациенти с признаци на фибринолиза и при пациенти с дисеминирана интраваскуларна коагулация (ДИК). Поради потенциалния риск от тромботични усложнения, трябва да се започне клинично наблюдение за ранни признаци на тромботична и консумативна коагулопатия с подходящи биологични тестове, когато този продукт се прилага на пациенти с чернодробно заболяване, пациенти след операции, новородени или пациенти с риск от тромботични феномени или ДИК. Във всяка от тези ситуации ползата от лечението с BeneFIX трябва да се преценява спрямо риска от тези усложнения.

Безопасността и ефикасността на приложението на BeneFIX чрез продължителна инфузия не са установени (вж. също точки 4.2 и 4.8). Има постмаркетингови съобщения за тромботични събития, включително животозастрашаващ синдром на горната празна вена (ГПВ) при новородени в критично състояние, по време на продължителна инфузия на BeneFIX чрез централен венозен катетър (вж. също точка 4.8).

Сърдечносъдови събития При пациенти със съществуващи сърдечносъдови рискови фактори, заместителната терапия с

FIX може да повиши сърдечносъдовия риск.

Нефрозен синдром Съобщава се за нефрозен синдром след опит за индукция на имунен толеранс при пациенти с

хемофилия B с инхибитори на фактор IX и анамнеза за алергична реакция. Безопасността и ефикасността на BeneFIX, използван за индукция на имунен толеранс не са установени.

Специални популации Не са получени достатъчно данни от клинични проучвания за лечението на нелекувани преди

това пациенти (НПП) с BeneFIX.

Запис при употреба

Строго се препоръчва всеки път при прилагане на BeneFIX на пациент да се записват името и партидният номер на продукта, за да може да се поддържа връзка между пациента и партидата на лекарствения продукт. Пациентите могат да залепят един от отлепващите се етикети, които се намират на флакона, за да документират партидния номер в своя дневник или за целите на съобщаване на нежелани реакции.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не се съобщава за взаимодействия между продукти, съдържащи човешки коагулационен фактор ІХ (рДНК), и други лекарствени продукти.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Не са провеждани експериментални проучвания с фактор ІХ върху репродуктивните функции при животни. Поради редките случаи на хемофилия B при жени липсва опит по отношение употребата на фактор IX по време на бременност и кърмене. Следователно фактор ІХ не трябва да се използва по време на бременност и кърмене освен при категорични показания.

Ефектът на BeneFIX върху фертилитета не е установен.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

BeneFIX не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Наблюдавани са реакции на свръхчувствителност или алергични реакции (които може да

включват ангиоедем, парене и смъдене на мястото на инфузията, студени тръпки, зачервяване на лицето, генерализирана уртикария, главоболие, уртикария, хипотония, летаргия, гадене, безпокойство, тахикардия, стягане в гърдите, изтръпване, повръщане, хрипове) и в някои случаи може да прогресират до тежка анафилаксия (включително шок). В някои случаи тези реакции са прогресирали до тежка анафилаксия и са възниквали в строга времева зависимост от развитието на инхибитори на фактор IX (вж. също точка 4.4). Съобщава се за нефрозен синдром след опит за индукция на имунен толеранс при пациенти с хемофилия B, с инхибитори на фактор IX и анамнеза за алергична реакция.

Много рядко се наблюдава развитие на антитела срещу белтъци от хамстер и свързани с тях реакции на свръхчувствителност.

При пациенти с хемофилия B може да се развият неутрализиращи антитела (инхибитори) срещу фактор IX. При поява на тези инхибитори състоянието ще се прояви под формата на недостатъчен клиничен отговор. В такива случаи се препоръчва контакт със специализиран център по хемофилия.

Съществува потенциален риск от тромбоемболични епизоди след прилагане на продукти, съдържащи фактор IX, вж. точка 4.4.

Табличен списък на нежеланите реакции

Представената по-долу таблица е съобразена със системо-органната класификация на MedDRA (системо-органен клас и ниво „предпочитан термин“). Честотата е оценена според следната конвенция: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). В таблицата са изброени нежеланите реакции, съобщени при клинични изпитвания при лекувани преди това

пациенти и установени при постмаркетинговата употреба. Честотите се основават на появилите се по време на лечението нежелани събития по всякакви причини при сборни клинични изпитвания, включващи 224 участници.

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-

Много

Чести

Нечести

С неизвестна

органен клас

чести

≥1/100

≥1/1 000 до

честота

 

≥1/10

до <1/10

<1/100

(от наличните

 

 

 

 

данни не може

 

 

 

 

да бъде

 

 

 

 

направена

 

 

 

 

оценка)

Инфекции и

 

 

Целулит на

 

инфестации

 

 

мястото на

 

 

 

 

инфузияа

 

Нарушения на

 

 

Инхибиране на

 

кръвта и

 

 

фактор IXб

 

лимфната

 

 

 

 

система

 

 

 

 

Нарушения на

 

Свръхчувствителноств

 

Анафилактична

имунната система

 

 

 

реакция*

Нарушения на

Главоболиег

Замаяност,

Сомнолентност,

 

нервната система

 

дисгеузия

тремор

 

Нарушения на

 

 

Зрително

 

очите

 

 

нарушениед

 

Сърдечни

 

 

Тахикардияе

 

нарушения

 

 

 

 

Съдови

 

Флебит,

Хипотонияз

Синдром на

нарушения

 

зачервяване на

 

горната празна

 

 

лицетож

 

венаи,*,

 

 

 

 

дълбока венозна

 

 

 

 

тромбоза*,

 

 

 

 

тромбоза*,

 

 

 

 

тромбофлебит*

Респираторни,

Кашлицай

 

 

 

гръдни и

 

 

 

 

медиастинални

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

Стомашно-

 

Повръщане,

 

 

чревни

 

гадене

 

 

нарушения

 

 

 

 

Нарушения на

 

Обривк,

 

 

кожата и

 

уртикария

 

 

подкожната

 

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Бъбречен

 

бъбреците и

 

 

инфарктл

 

пикочните

 

 

 

 

пътища

 

 

 

 

 

Системо-

Много

Чести

 

Нечести

С неизвестна

 

органен клас

чести

≥1/100

 

≥1/1 000 до

честота

 

 

≥1/10

до <1/10

 

<1/100

(от наличните

 

 

 

 

 

 

данни не може

 

 

 

 

 

 

да бъде

 

 

 

 

 

 

направена

 

 

 

 

 

 

оценка)

Общи нарушения

Пирексия

Гръден дискомфорто,

 

 

Неадекватен

и ефекти на

 

реакция на мястото на

 

 

терапевтичен

мястото на

 

инфузиян,

 

 

отговор*

приложение

 

болка на мястото на

 

 

 

 

 

 

инфузиям

 

 

 

Изследвания

 

 

 

 

Неадекватно

 

 

 

 

 

 

възстановяване

 

 

 

 

 

 

на фактор IX п, *

*

НЛР, установена в постмаркетинговия период

 

 

а

включително целулит

 

 

 

 

б

преходно образуване на инхибитори с нисък титър

 

 

в

включително свръхчувствителност към лекарства, ангиоедем, бронхоспазъм, хрипове, диспнея и

г

ларингоспазъм

 

 

 

 

 

включително мигрена, синусово главоболие

 

 

д

включително сцинтилиращ скотом и замъглено зрение

 

 

е

включително повишена сърдечна честота и синусова тахикардия

 

 

ж включително горещи вълни, чувство на горещина, топла кожа

 

 

з

включително понижено кръвно налягане

 

 

и

синдром на горната празна вена (ГПВ) при критично болни новородени по време на продължителна

й

инфузия на BeneFIX през централен венозен катетър

 

 

включително продуктивна кашлица

 

 

 

 

к

включително макуларен обрив, папулозен обрив, макулопапулозен обрив

 

л

развили се при пациент, положителен за антитела срещу хепатит C, 12 дни след прилагане на доза BeneFIX

м

поради епизод на кървене

 

 

 

 

включително болка на мястото на инжектиране, дискомфорт на мястото на инфузия

 

н

включително сърбеж на мястото на инфузия, еритема на мястото на инфузия

 

о

включително гръдна болка и стягане в гърдите

 

 

п

Това е дословен термин. Не е намерен предпочитан термин в MedDRA 17.1.

 

Описание на избрани нежелани реакции

Реакции на свръхчувствителност/алергични реакции

При съмнение за поява на реакция на свръхчувствителност, за която се сметне, че е свързана с прилагането на BeneFIX, вж. точка 4.2 и 4.4.

Развитие на инхибитори

Клинично значим слабо отговарящ инхибитор е открит при 1 от 65 пациенти на BeneFIX (включително 9 пациенти, участващи само в проучването за хирургични интервенции), които преди са получавали плазмени продукти. Този пациент е бил в състояние да продължи лечението с BeneFIX без анамнестични данни за повишаване на инхибитора или анафилаксия

(вж. точка 4.4).

Педиатрична популация Алергични реакции може да се наблюдават по-често при деца, отколкото при възрастни.

Липсват достатъчно данни, които да дадат информация за честотата на развитие на инхибитор при НПП (вж. също точка 5.1).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Не са съобщавани симптоми на предозиране с продукти с рекомбинантен коагулационен фактор ІХ.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антихеморагични средства, кръвен коагулационен фактор ІХ, ATC код: B02BD04

Механизъм на действие

BeneFIX съдържа рекомбинантен коагулационен фактор ІХ (нонаког алфа). Рекомбинантният коагулационен фактор ІХ е едноверижен гликопротеин с приблизителна молекулна маса от 55 000 далтона, който е член на фамилията на сериновите протеази от витамин К-зависимите фактори на коагулацията. Рекомбинантният коагулационен фактор ІХ е терапевтичен белтък, получен от рекомбинантна ДНК, който притежава структурни и функционални характеристики, сравними с тези на ендогенния фактор ІХ. Фактор ІХ се активира от

комплекса фактор VІІ/тъканен фактор от външния път, както и от фактор ХІа от вътрешния път на коагулацията. Активираният фактор IX, заедно с активирания фактор VIII, активира фактор Х. Това в крайна сметка води до превръщането на протромбина в тромбин. След това тромбинът превръща фибриногена във фибрин и може да се образува съсирек. При пациенти с хемофилия B активността на фактор ІХ е липсваща или силно понижена и може да се налага заместителна терапия.

Фармакодинамични ефекти

Хемофилия B е свързано с пола наследствено нарушение на коагулацията, поради понижените нива на фактор ІХ и води до обилни кръвоизливи в ставите, мускулите и вътрешните органи, било то спонтанно или в резултат на случайна или хирургична травма. Чрез заместителната терапия се повишават плазмените нива на фактор ІХ, което позволява временна корекция на дефицита на фактора и корекция на склонността към кървене.

Педиатрична популация

Анализът на ефикасността в проучване 3090A1-301-WW се основава на 22, подлежащи на оценка, педиатрични участници на профилактичен режим, включително 4 пациенти, лекувани при необходимост, които наскоро са преминали на профилактика. Двама пациенти са били подложени на хирургични интервенции (циркумцизия и поставяне на порткат). Анализът на безопасността на 25, подлежащи на оценка пациенти, показва профил на безопасност според очакванията. Единственото документирано сериозно нежелано събитие, свързано с BeneFIX, се съобщава от единствения включен НПП, който е проявил свръхчувствителност и развитие на инхибитор.

В две отворени проучвания е установено, че BeneFIX може да се прилага безопасно при доза 100 IU/kg веднъж седмично. Полуживотът на продукта обаче (вж. точка 5.2), както и ограничените данни от фармакокинетичните проучвания при схема на прилагане веднъж седмично, не позволяват тази схема на прилагане да се препоръчва по принцип за дългосрочна профилактика при пациенти с тежка хемофилия B.

5.2Фармакокинетични свойства

Едно рандомизирано, кръстосано фармакокинетично проучване показва, че BeneFIX, разтворен в 0,234% разтвор на натриев хлорид, е фармакокинетично еквивалентен на предлагания преди това на пазара BeneFIX (разтворен в стерилна вода) при 24 лекувани преди това пациенти

(≥12 години) с доза 75 IU/kg. Освен това, фармакокинетичните параметри са проследени при 23 от същите пациенти след многократно прилагане на BeneFIX в продължение на шест месеца, като е установено, че те са останали непроменени в сравнение с тези, получени при първоначалната оценка. В таблица 1 е представено резюме на фармакокинетичните данни.

Таблица 1. Изчислени стойности на фармакокинетичните параметри на BeneFIX (75 IU/kg) на изходно ниво и на 6-ия месец при лекувани преди това пациенти с хемофилия B

Параметър

Изходно ниво n = 24

Месец 6 n = 23

Средна стойност ± СО

Средна стойност ± СО

 

Cmax (IU/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(IU∙h/dl)

± 237

± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

Клирънс (ml/h/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Възстановяване

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

(IU/dl на IU/kg)

 

 

 

 

Съкращения: AUC= площ под кривата плазмена концентрация–време от нула до безкрайност;

Cmax = пикова концентрация; t1/2 = плазмен елиминационен полуживот; СО = стандартно отклонение.

Разработен е фармакокинетичен популационен модел с използване на данни, събрани при 73 пациенти на възраст от 7 месеца до 60 години. Оценяваните, с използване на крайния 2-компартиментен модел, параметри са показани в Таблица 2. Кърмачетата и децата са с по- висок клирънс, по-голям обем на разпределение, по-кратък полуживот и по-слабо възстановяване, отколкото юношите и възрастните. Терминалната фаза не е обхваната категорично, поради липса на данни за периода след 24-тия час при педиатрични участници < 6 годишна възраст.

Таблица 2. Средни СО фармакокинетични параметри на базата на индивидуални изчисления от фармакокинетичния анализ на популацията

Възрастова

Кърмачета

Деца

Деца

Юноши

Възрастни

група (години)

<2

2 до <6

6 до <12

12 до <18

18 до 60

 

 

 

 

 

 

Брой

участници

 

 

 

 

 

Клирънс

13,1 2,1

13,1 ± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

(ml/h/kg)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

252 35

257 ± 25

234 ± 49

225 ± 59

Полуживот на

15,6 1,2

 

 

 

 

елиминиране

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

(h)

 

 

 

 

 

Възстановяване

0,61 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

(IU/dl на IU/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за генотоксичност.

Не са провеждани изследвания на карциногенността, увреждането на фертилитета и феталното развитие.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах

Захароза

Глицин L-хистидин Полисорбат 80

Разтворител Разтвор на натриев хлорид

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти. Трябва да се използва единствено предоставеният инфузионен набор. Неуспех от лечението може да възникне в резултат на адсорбция на човешкия коагулационен фактор ІХ към вътрешните повърхности на някои инфузионни системи.

6.3Срок на годност

2 години

Разтвореният продукт не съдържа консервант и трябва да се използва веднага и не по-късно от 3 часа след разтварянето му. Показано е, че продуктът е химически и физически стабилен при използване в продължение на 3 часа при температури до 25 C.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 30 C. Да не се замразява.

6.5Вид и съдържание на опаковката

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 250 IU, 500 IU, 1000 IU, 1500 IU, 2000 IU, 3000 IU прах във флакон 10 ml (стъкло

тип 1) със запушалка (хлоробутил) и отчупваща се обкатка (алуминий) и 5 ml бистър, безцветен разтворител в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип 1) с бутало-запушалка (бромобутил), капачка на върха (бромобутил) и стерилно устройство-адаптер на флакона, предназначено за разтварянето, стерилен набор за инфузия, два тампона със спирт, пластир и марля.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

BeneFIX се прилага чрез интравенозна инфузия след разтваряне на лиофилизирания прах за инжекции с предоставения разтворител (0,234% т./об. разтвор на натриев хлорид) в предварително напълнената спринцовка (вж. също точка 3 от листовката за пациента за указания за разтваряне).

След разтварянето BeneFIX съдържа полисорбат-80, за който е известно, че повишава степента на екстракция на ди-(2-етилхексил)фталат (DEHP) от поливинилхлорида (PVC). Това трябва да

се има пред вид при приготвяне и прилaгане на BeneFIX. Важно е строго да се спазват препоръките в точка 4.2.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Тъй като употребата на BeneFIX чрез продължителна инфузия не е оценена, BeneFIХ не трябва да се смесва с инфузионни разтвори или да се прилага капково.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ

Великобритания

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 27 август 1997 г. Дата на последно подновяване: 20 юли 2012

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта