Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – данни върху опаковката - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоBeneFIX
ATC кодB02BD04
Веществоnonacog alfa
ПроизводителPfizer Ltd  

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ВТОРИЧНА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

BeneFIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор Нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор ІХ)

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 флакон: 250 IU нонаког алфа (приблизително 50 IU/ml след разтваряне). 1 флакон: 500 IU нонаког алфа (приблизително 100 IU/ml след разтваряне).

1 флакон: 1000 IU нонаког алфа (приблизително 200 IU/ml след разтваряне). 1 флакон: 1500 IU нонаког алфа (приблизително 300 IU/ml след разтваряне). 1 флакон: 2000 IU нонаког алфа (приблизително 400 IU/ml след разтваряне). 1 флакон: 3000 IU нонаког алфа (приблизително 600 IU/ml след разтваряне).

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Захароза, глицин, L-хистидин, натриев хлорид, полисорбат 80.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

1 флакон с 250 UI нонаког алфа

1 флакон с 500 IU нонаког алфа

1 флакон с 1000 IU нонаког алфа

1 флакон с 1500 IU нонаког алфа

1 флакон с 2000 IU нонаког алфа

1 флакон с 3000 IU нонаког алфа

1 предварително напълнена спринцовка с 5 ml разтворител

1 стерилно устройство-адаптер на флакона за разтваряне

1 стерилен набор за инфузия

2 тампона със спирт

1 пластир

1 марля

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

За интравенозно приложение, само за еднократно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

За разтваряне използвайте само предварително напълнената спринцовка с разтворител, предоставена в кутията.

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Използвайте веднага или до 3 часа след разтваряне.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 30°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Великобритания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ФЛАКОНА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

BeneFIX 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

BeneFIX 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Нонаког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор ІХ) Интравенозно приложение

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Еднократна инжекция.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

Вж. лицевия етикет (Партиден №, Годен до)

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

250 IU

500 IU

1000 IU

1500 IU

2000 IU

3000 IU

6.ДРУГО

Да се съхранява под 30°C. Да не се замразява.

За разтваряне използвайте само предварително напълнената спринцовка, предоставена в кутията.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА СПРИНЦОВКАТА С РАЗТВОРИТЕЛ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Разтворител за BeneFIX

За интравенозно приложение.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Използвайте цялото количество.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

Pfizer Limited

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

Съдържа 5 ml 0,234% инжекционен разтвор на натриев хлорид.

6.ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта