Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betaferon (interferon beta-1b) – данни върху опаковката - L03AB08

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоBetaferon
ATC кодL03AB08
Веществоinterferon beta-1b
ПроизводителBayer AG  

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(15 ФЛАКОНА / 15 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

15 флакона с прах и 15 предварително напълнени спринцовки с разтворител:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*

II.1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител съдържа: разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/003

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(ОБЩА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА (15x1 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ) (ВКЛЮЧИТЕЛНО BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Общата опаковката съдържа 15 единични опаковки, всяка от които съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*

II.1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител съдържа разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/005

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(ОБЩА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА (14x1 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ) (ВКЛЮЧИТЕЛНО BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Общата опаковката съдържа 14 единични опаковки, всяка от които съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител съдържа разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за

3часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/009

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(ОБЩА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА (12x1 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ) (ВКЛЮЧИТЕЛНО BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Общата опаковката съдържа 12 единични опаковки, всяка от които съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител съдържа разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за

3часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/011

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(5 ФЛАКОНА / 5 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ (1,2 ml))

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

5 флакона с прах и 5 предварително напълнени спринцовки с разтворител

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b *.

II.1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител съдържа: разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/004

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(ОБЩА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА (5x1 ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА) (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковката мултипак съдържа 5 единични опаковки, всяка от които съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/006

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 45 (3х15) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка за 3 месеца, съдържаща 45 (3x15) единични опаковки, всяка съдържаща:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/007

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 42 (3х14) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка за 3 месеца, съдържаща 42 (3x14) единични опаковки, всяка съдържаща:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/0010

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 28 (2х14) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка за 2 месеца, съдържаща 28 (2x14) единични опаковки, всяка съдържаща:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/0012

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 15 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 45 (3х15) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща 15 единични опаковки като част от опаковка за 3 месеца, съдържаща 45 (3x15) единични опаковки. Отделните опаковки не се продават по единично. Всяка от единичните опаковки съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/007

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 42 (3х14) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща 14 единични опаковки като част от опаковка за 3 месеца, съдържаща 42 (3x14) единични опаковки. Отделните опаковки не се продават по единично. Всяка от единичните опаковки съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/010

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 28 (2х14) ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО

BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка, съдържаща 14 единични опаковки като част от опаковка за 2 месеца, съдържаща 28 (2x14) единични опаковки. Отделните опаковки не се продават по единично.

Всяка от единичните опаковки съдържа:

I. 1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU).

След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.1 предварително напълнена спринцовка разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/012

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ЕДИНИЧНA ОПАКОВКA (1 ФЛАКОН/ 1 ПНС) КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 15 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ В КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 3х15 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от опаковка, съдържаща 15 единични опаковки в опаковка за 3 месеца, съдържаща 3x15 единични опаковки. Отделните единични опаковки не се продават по единично.

1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU). След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml,

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/007

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ЕДИНИЧНA ОПАКОВКA (1 ФЛАКОН/ 1 ПНС) КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ В КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 3х14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от опаковка, съдържаща 14 единични опаковки в опаковка за 3 месеца, съдържаща 3x14 единични опаковки. Отделните единични опаковки не се продават по единично.

1 флакон с прах за инжекционен разтвор съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU). След разтваряне 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с разтворител съдържа 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml,

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/010

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ЕДИНИЧНA ОПАКОВКA (1 ФЛАКОН/ 1 ПНС) КАТО ЧАСТ ОТ КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ В КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 2х14 ЕДИНИЧНИ ОПАКОВКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от опаковка, съдържаща 14 единични опаковки в опаковка за 2 месеца, съдържаща 2x14 единични опаковки. Отделните единични опаковки не се продават по единично.

1 флакон с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) във флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 mg/ml,

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/012

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

(ОПАКОВКА ЗА ТИТРИРАНЕ С 4х1 ТРОЙНА ОПАКОВКА (3 ФЛАКОНА/3 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ)) ЗА ПЪРВИТЕ 12 ИНЖЕКЦИИ/ДНИ НА ЛЕЧЕНИЕ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка за титриране, съдържаща 4 тройни опаковки, всяка съдържаща:

I.3 флакона с прах за инжекционен разтвор, всеки съдържащ 300 микрограма

(9,6 милиона IU). След разтварянето 1 ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b*.

II.3 предварително напълнени спринцовки с разтворител, всяка съдържаща 1,2 ml

разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

III.3 адаптера за флакон с игли + 6 алкохолни тампона

*Betaferon е така съставен, че да съдържа определен излишък от 20%.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с 1,2 ml от разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Използвайте жълтата тройна опаковка с номер 1 за дни на лечение 1, 3 и 5. Използвайте червената тройна опаковка с номер 2 за дни на лечение 7, 9 и 11. Използвайте зелената тройна опаковка с номер 3 за дни на лечение 13, 15 и 17. Използвайте синята тройна опаковка с номер 4 за дни на лечение 19, 21 и 23.

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА (1 ФЛАКОН/1 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА В ОБЩА ОПАКОВКА С 15 БРОЯ (БЕЗ BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от обща опаковка, съдържаща 15 единични опаковки. Единичните опаковки не се продават поотделно.

1 флакон с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) във флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Стабилност 3 часа при температура

2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/005

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА (1 ФЛАКОН/1 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА В ОБЩА ОПАКОВКА С 14 БРОЯ (БЕЗ BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферион бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от обща опаковка, съдържаща 14 единични опаковки. Единичните опаковки не се продават поотделно.

1 флакон с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) във флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 mg/ml.

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Стабилност 3 часа при температура

2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/009

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА (1 ФЛАКОН/1 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА В ОБЩА ОПАКОВКА С 12 БРОЯ (БЕЗ BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от обща опаковка, съдържаща 12 единични опаковки. Единичните опаковки не се продават поотделно.

1 флакон с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) във флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 mg/ml.

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Стабилност 3 часа при температура

2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/011

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С ЕДИНИЧНА ОПАКОВКА (1 ФЛАКОН/1 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА В ОБЩА ОПАКОВКА С 5 БРОЯ (БЕЗ BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Част от обща опаковка, съдържаща 5 единични опаковки. Единичните опаковки не се продават по отделно.

1 флакон с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) във флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

1 предварително напълнена спринцовка с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml.

1 адаптер за флакон с игла + 2 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворителя. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Стабилност 3 часа при температура

2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/006

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ТРОЙНА ОПАКОВКА (3 ФЛАКОНА/3 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА ОТ ОПАКОВКАТА ЗА ТИТРИРАНЕ С 4 ТРОЙНИ ОПАКОВКИ – ДНИ НА ЛЕЧЕНИЕ 1, 3, 5

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Тройна опаковка 1

1-ва дозова стъпка (0,25 ml) за дни на лечение 1, 3, 5

Част от опаковката за титриране. Не се продава отделно.

3 флакона с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) на флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

3 прeдварително напълнени спринцовки с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 mg/ml,

3 адаптера за флакон с игли + 6 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (текст за вътрешната страна на капачето)

Уважаеми пациенти,

Тройната опаковка 1 е създадена с цел да Ви помогне да приготвите първите 3 инжекции (дни

1, 3, и 5).

Използвайте цялото количество разтворител от спринцовката, за да разтворите праха

Betaferon във флакона.

След това изтеглете от разтвора до маркировката на спринцовката: 0,25 ml за първите три инжекции (дни 1, 3 и 5 от лечението).

Изхвърлете флакона с остатъците неизползван разтвор.

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ТРОЙНА ОПАКОВКА (3 ФЛАКОНА/3 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА ОТ ОПАКОВКАТА ЗА ТИТРИРАНЕ С 4 ТРОЙНИ ОПАКОВКИ – ДНИ НА ЛЕЧЕНИЕ 7, 9, 11

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Тройна опаковка 2

2-ра дозова стъпка (0,5 ml) за дни на лечение 7, 9, 11

Част от опаковката за титриране. Не се продава отделно.

3 флакона с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) на флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

3 предварително напълнени спринцовки с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 mg/ml,

3 адаптера за флакон с игли + 6 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (текст за вътрешната страна на капачето)

Уважаеми пациенти,

Тройната опаковка 2 е създадена с цел да Ви помогне да приготвите следващите 3 инжекции

(дни 7, 9, и 11).

Използвайте цялото количество разтворител от спринцовката, за да разтворите праха

Betaferon във флакона.

След това изтеглете от разтвора до маркировката на спринцовката: 0,5 ml за инжекциите през дни 7, 9 и 11 от лечението.

Изхвърлете флакона с остатъците неизползван разтвор.

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ТРОЙНА ОПАКОВКА (3 ФЛАКОНА/3 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА ОТ ОПАКОВКАТА ЗА ТИТРИРАНЕ С 4 ТРОЙНИ ОПАКОВКИ – ДНИ НА ЛЕЧЕНИЕ 13, 15, 17

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 икрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Тройна опаковка 3

3-та дозова стъпка (0,75 ml) за дни на лечение 13, 15, 17

Част от опаковката за титриране. Не се продава отделно.

3 флакона с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) на флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

3 предварително напълнени спринцовки с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 g/ml,

3 адаптера за флакон с игли + 6 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (текст за вътрешната страна на капачето)

Уважаеми пациенти,

Тройната опаковка 3 е създадена с цел да Ви помогне да приготвите следващите 3 инжекции

(дни 13, 15, и 17).

Използвайте цялото количество разтворител от спринцовката, за да разтворите праха

Betaferon във флакона.

След това изтеглете от разтвора до маркировката на спринцовката: 0,75 ml за инжекциите през дни 13, 15 и 17 от лечението.

Изхвърлете флакона с остатъците неизползван разтвор.

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА С 1 ТРОЙНА ОПАКОВКА (3 ФЛАКОНА/3 ПНС) КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА ОТ ОПАКОВКАТА ЗА ТИТРИРАНЕ С 4 ТРОЙНИ ОПАКОВКИ – ДНИ НА ЛЕЧЕНИЕ 19, 21, 23

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Betaferon 250 микрограма/ml, прах и разтворител за инжекционен разтвор интерферон бета-1b

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 ml след разтварянето съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) интерферон бета-1b.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: човешки албумин, манитол

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Тройна опаковка 4

4-та дозова стъпка (1,0 ml) за дни на лечение 19, 21, 23

Част от опаковката за титриране. Не се продава отделно.

3 флакона с прах: 300 микрограма (9,6 милиона IU) на флакон. След разтваряне 250 микрограма/ml (8,0 милиона IU/ml) интерферон бета-1b.

3 предварително напълнени спринцовки с 1,2 ml разтворител: разтвор на натриев хлорид

5,4 g/ml,

3 адаптера за флакон с игли + 6 алкохолни тампона

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

За подкожно инжектиране след разтваряне с разтворител. Еднократно приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

{ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Готовият разтвор има стабилност за 3 часа при температура 2°C-8°C.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 25°C. Да не се замразява.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/95/003/008

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА (текст за вътрешната страна на капачето)

Уважаеми пациенти,

Тройната опаковка 4 е създадена с цел да Ви помогне да приготвите следващите 3 инжекции

(дни 19, 21, и 23).

Използвайте цялото количество разтворител от спринцовката, за да разтворите праха

Betaferon във флакона.

След това изтеглете от разтвора до маркировката 1,0 ml на спринцовката: 1,0 ml за инжекциите през дни 19, 21 и 23 от лечението.

Изхвърлете флакона с остатъците неизползван разтвор.

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Betaferon

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

(РАЗТВОРИТЕЛ / БЛИСТЕР НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНАТА СПРИНЦОВКА)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Разтворител за приготвяне на Betaferon 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bayer AG

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP {ММ/ГГГГ}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.ДРУГО

Преди употреба прочетете листовката.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

(РАЗТВОРИТЕЛ / ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Разтворител за приготвяне на Betaferon 1,2 ml разтвор на натриев хлорид 5,4 mg/ml

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP {ММ/ГГГГ}

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1,2 ml

6.ДРУГО

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

(ФЛАКОНИ BETAFERON (ФЛАКОНИ/ ПНС))

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Betaferon 250 микрограма/ml прах за инжекционен разтвор

Interferon beta-1b

Подкожно приложение

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP { ММ/ГГГГ}

След разтваряне се препоръчва незабавно приложение. Стабилност 3 часа при температура

2°C-8°C.

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

250 микрограма (8,0 милиона IU) на милилитър след разтваряне

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта