Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – кратка характеристика на продукта - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоBiopoin
ATC кодB03XA01
Веществоepoetin theta
ПроизводителTeva GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Една предварително напълнена спринцовка съдържа 1 000 международни единици (IU) (8,3 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 0,5 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 2 000 IU (16,7 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 2 000 международни единици (IU)

(16,7 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 0,5 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 4 000 IU (33,3 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

Една предварително напълнена спринцовка съдържа 3 000 международни единици (IU) (25 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 0,5 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 6 000 IU (50 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 4 000 международни единици (IU)

(33,3 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 0,5 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 8 000 IU (66,7 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 5 000 международни единици (IU)

(41,7 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 0,5 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 10 000 IU (83,3 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 10 000 международни единици (IU)

(83,3 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 1 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 10 000 IU (83,3 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 20 000 международни единици (IU)

(166,7 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 1 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 20 000 IU (166,7 µg) епоетин тета в милилитър.

Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Една предварително напълнена спринцовка съдържа 30 000 международни единици (IU)

(250 µg) епоетин тета (epoetin theta) в 1 ml инжекционен разтвор, съответстващи на 30 000 IU (250 µg) епоетин тета в милилитър.

Епоетин тета (рекомбинантен човешки ериторпоетин) е произведен в яйчникови клетки от китайски хамстер (CHO-K1) по рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция).

Разтворът е прозрачен и безцветен.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

-

Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност при

 

възрастни пациенти.

-

Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти с рак с

 

немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи химиотерапия.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с епоетин тета трябва да се провежда от лекари с опит в посочените по-горе показания.

Дозировка Симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност

Симптомите и последиците от анемията може да се различават според възрастта, пола и общото болестно натоварване; като е необходима лекарска оценка на хода на заболяването на отделния пациент и състоянието му. Епоетин тета трябва да се въвежда подкожно или интравенозно, за да се повиши нивото на хемоглобина до не повече от 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Поради разликите между отделните пациенти може да се наблюдават отделни стойности на хемоглобина за даден пациент над или под желаното ниво на хемоглобина. Колебанията на хемоглобина трябва да се коригират чрез адаптиране на дозата, като се има предвид целеви диапазон на хемоглобина 10 g/dl (6,21 mmol/l) до 12 g/dl (7,45 mmol/l). Трябва да се избягва постоянно ниво на хемоглобина над 12 g/dl (7,45 mmol/l); като по-долу са дадени указания за правилно адаптиране на дозата при стойности на хемоглобина над 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Трябва да се избягва повишаване на хемоглобина над 2 g/dl (1,24 mmol/l) за период от четири седмици. Ако повишаването на хемоглобина е над 2 g/dl (1,24 mmol/l) за 4 седмици или ако стойността на хемоглобина е над 12 g/dl (7,45 mmol/l), дозата трябва да бъде намалена с 25 до 50%. Препоръчва се хемоглобинът да бъде проследяван на всеки две седмици, докато нивата се стабилизират, както и периодично след това. Ако нивото на хемоглобина продължи да се повишава, терапията трябва да бъде прекъсната, докато нивото на хемоглобина не започне да намалява, като в този момент терапията може да започне отново с доза, приблизително с 25% по-ниска от предишната прилагана доза.

При наличие на хипертония или съществуващо сърдечносъдово, мозъчносъдово или периферносъдово заболяване повишаването на хемоглобина и на целевата стойност на хемоглобина трябва да се определят индивидуално, като се вземе предвид клиничната картина.

Лечението с епоетин тета се разделя на два етапа.

Фаза на корекция

Подкожно приложение: Първоначалната дозировка е 20 IU/kg телесно тегло 3 пъти седмично. Дозата може да бъде повишена след 4 седмици на 40 IU/kg, 3 пъти седмично, ако повишаването на нивото нa хемоглобина не е адекватно (< 1 g/dl [0,62 mmol/l] в рамките на 4 седмици).

Допълнително повишаване с 25% от предишната доза може да се извършва през интервали от един месец, докато се достигне индивидуалното целево ниво на хемоглобина.

Интравенозно приложение: Първоначалната дозировка е 40 IU/kg телесно тегло 3 пъти седмично. Дозата може да бъде увеличена след 4 седмици на 80 IU/kg, 3 пъти седмично, и допълнително да бъде увеличавана с 25% от предишната доза през интервали от един месец, ако е необходимо.

И при двата пътя на въвеждане максималната доза не трябва да превишава 700 IU/kg телесно тегло за седмица.

Фаза на поддържане Дозата трябва да бъде адаптирана според нуждите, за да се поддържа индивидуалното целево

ниво на хемоглобина между 10 g/dl (6,21 mmol/l) до 12 g/dl (7,45 mmol/l), като не трябва да се надвишава ниво на хемоглобина 12 g/dl (7,45 mmol/l). Ако е необходимо адаптиране на дозата, за да се поддържа желаното ниво на хемоглобина, препоръчва се дозата да бъде адаптирана с приблизително 25%.

Подкожно приложение: Седмичната доза може да бъде прилагана като една инжекция седмично или три пъти седмично.

Интравенозно приложение: Пациентите, които са стабилни при режим на дозиране три пъти седмично, може да преминат на приложение два пъти седмично.

Ако бъде променена честотата на приложение, нивото на хемоглобина трябва внимателно да се проследява и може да е необходимо адаптиране на дозата.

Максималната доза не трябва да надвишава 700 IU/kg телесно тегло за седмица.

Ако епоетин тета бъде заменен с друг епоетин, трябва внимателно да се проследява нивото на хемоглобина и трябва да се използва същият път на приложение.

Пациентите трябва внимателно да се проследяват, за да се гарантира, че се използва най-ниската одобрена ефективна доза епоетин тета, за да се осигури адекватен контрол на симптомите на анемията, докато се поддържа концентрация на хемоглобина под или равна на

12 g/dl (7,45 mmol/l).

Трябва да се внимава при повишаване на дозата на епоетин тета при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. При пациенти със слаб отговор на хемоглобина към епоетин тета, трябва да се помисли за други обяснения за слабия отговор (вж. точки 4.4 и 5.1).

Симптоматична анемия при онкологични пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи химиотерапия.

Епоетин тета трябва да се въвежда чрез подкожен път на въвеждане при пациенти с анемия (т.е. концентрация на хемоглобина ≤ 10 g/dl [6,21 mmol/l]). Симптомите и последиците от анемията може да се различават според възрастта, пола и общото болестно натоварване; като е необходима лекарска оценка на хода на заболяването на отделния пациент и състоянието му.

Поради разликите между отделните пациенти може да се наблюдават отделни стойности на хемоглобина за даден пациент над или под желаното ниво на хемоглобина. Колебанията на хемоглобина трябва да се коригират чрез адаптиране на дозата, като се има предвид целеви диапазон на хемоглобина 10 g/dl (6,21 mmol/l) до 12 g/dl (7,45 mmol/l). Трябва да се избягва постоянно ниво на хемоглобина над 12 g/dl (7,45 mmol/l); като по-долу са дадени указания за правилно адаптиране на дозата при стойности на хемоглобина над 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Препоръчителната първоначална доза е 20 000 IU, независимо от телесното тегло, давана един път седмично. Ако след 4-седмично лечение стойността на хемоглобина се е повишила

най-малко с 1 g/dl (0,62 mmol/l), трябва да се продължи с текущата доза. Ако стойността на хемоглобина не се е повишила с най-малко 1 g/dl (0,62 mmol/l), трябва да се има предвид двукратно увеличаване на седмичната доза до 40 000 IU. Ако след допълнителни 4 седмици лечение повишаването на хемоглобина все още не е достатъчно, трябва да се има предвид повишаване на седмичната доза до 60 000 IU.

Максималната доза не трябва да надвишава 60 000 IU за седмица.

Ако след 12-седмично лечение стойността на хемоглобина не се е повишила най-малко с 1 g/dl (0,62 mmol/l), повлияването е малко вероятно и лечението трябва да бъде преустановено.

Ако повишаването на хемоглобина е над 2 g/dl (1,24 mmol/l) за 4 седмици или ако нивото на хемоглобина е над 12 g/dl (7,45 mmol/l), дозата трябва да бъде намалена с 25 до 50%. Лечението с епоетин тета трябва да бъде временно преустановено, ако нивото на хемоглобина надвиши 13 g/dl (8,07 mmol/l). Терапията трябва да започне отново при приблизително с 25% по-ниска от предишната доза, след като хемоглобинът спадне до 12 g/dl (7,45 mmol/l) или по-ниско.

Терапията трябва да продължи до 4 седмици след края на химиотерапията.

Пациентите трябва внимателно да се проследяват, за да се гарантира, че се използва най-ниската одобрена доза епоетин тета, за да се осигури адекватен контрол на симптомите на анемията.

Специални популации Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Biopoin при деца и юноши на възраст до 17 години все още не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Разтворът може да бъде въвеждан подкожно или интравенозно. Подкожното приложение се предпочита при пациенти, които не са на хемодиализа, за да се избегне пунктирането на периферни вени. Ако епоетин тета бъде заменен с друг епоетин, трябва да се използва същият път на въвеждане. При онкологични пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи химиотерапия, eпоетин тета трябва да се прилага само подкожно.

Подкожните инжекции трябва да се правят в корема, мишницата или бедрото.

Местата на инжектиране трябва да бъдат редувани и инжектирането да се извършва бавно, за да се избегне дискомфорт в мястото на инжектиране.

За указания относно боравенето с лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

-

Свръхчувствителност към активното вещество, други епоетини и производни или към

 

някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

-

Неконтролирана хипертония

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

За всички пациенти със стойности на серумния феритин под 100 µg/l или с насищане на трансферина под 20% се препоръчва допълнителна терапия с железни препарати. За да се гарантира ефективна еритропоеза, железният статус трябва да се оценява при всички пациенти преди и по време на лечението.

При липса на повлияване от терапията с епоетин тета трябва да се търсят причиняващи фактори. Дефицитът на желязо, фолева киселина или витамин B12 намаляват ефективността на

епоетините и поради това трябва да бъде коригиран. Интеркурентни инфекции, възпалителни или травматични епизоди, окултна кръвозагуба, хемолиза, алуминиева интоксикация, подлежащи хематологични заболявание или фиброза на костния мозък също могат да компрометират повлияването на еритропоезата. Като част от оценката трябва да се има предвид броят на ретикулоцитите.

Чиста аплазия на еритроцитите (PRCA)

Ако бъдат изключени обичайните причини за липсата на повлияване и пациентът има внезапно спадане на хемоглобина, свързано с ретикулоцитопения, трябва да се има предвид изследване за анти-еритропоетинови антитела и изследване на костния мозък за диагностициране на чиста аплазия на еритроцитите. Трябва да се има предвид и преустановяването на лечението с епоетин тета.

Има съобщения за PRCA, причинена от неутрализиращи анти-еритропоетинови антитела, във връзка с терапия с еритропоетин, включително с епоетин тета. Доказано е, че тези антитела реагират кръстосано с всички епоетини и пациентите, за които има съмнение или е потвърдено, че имат неутрализиращи антитела срещу еритропоетин, не трябва да преминават на епоетин тета (вж. точка 4.8).

С цел да се подобри проследяемостта на епоетините, името на приложения епоетин трябва ясно да бъде записано в картона на пациента.

Евентуално парадоксално спадане на хемоглобина и развитие на тежка анемия, свързана с нисък брой ретикулоцити, трябва да бъде сигнал за преустановяване на лечението с епоетин и провеждане на изследвания за търсене на антиеритропоетин антитела. Има съобщения за случаи при пациенти с хепатит С, лекувани с интерферон и рибавирин, когато успоредно са били използвани и епоетини. Епоетините не са одобрени за лечение на анемия, която е свързана с хепатит С.

Хипертония

Пациентите на терапия с епоетин тета може да получат повишаване на кръвното налягане или влошаване на съществуваща хипертония, по-конкретно по време на фазата на първоначално лечение.

Поради това при пациентите, лекувани с епоетин тета, трябва да се обръща специално внимание на стриктното проследяване и контрола на кръвното налягане. Кръвното налягане трябва да бъде адекватно контролирано преди започване и по време на терапията, за да се избегнат остри усложнения като хипертонична криза с подобни на енцефалопатия симптоми (напр. главоболие, състояние на обърканост, нарушения на речта, нарушения на походката) и свързани с това усложнения (гърчове, удар), които могат да възникнат и при отделни пациенти с иначе нормално или ниско кръвно налягане. Ако възникнат тези реакции, те изискват незабавната намеса на лекар и интензивни медицински грижи. Особено внимание трябва да се обърне на внезапното остро мигреноподобно главоболие като възможен предупредителен сигнал.

Повишаванията на кръвното налягане може да изискват лечение с антихипертензивни лекарствени продукти или повишаване на дозата на съществуващи антихипертензивни лекарствени продукти. Допълнително трябва да се има предвид намаляване на въвежданата доза епоетин тета. Ако стойностите на кръвното налягане остават високи, може да е необходимо временно прекъсване на терапията с епоетин тета. След като се постигне контрол на хипертонията с по-интензифицирана терапия, терапията с епоетин тета трябва да бъде започната отново при намалена доза.

Неправилна употреба

Неправилната употреба на епоетин тета при здрави лица може да доведе до прекалено повишаване на хемоглобина и хематокрита. Това може да бъде свързано с животозастрашаващи сърдечносъдови усложнения.

Специални популации

Поради ограничените данни, ефикасността и безопасността на епоетин тета не може да бъде оценена при пациенти с нарушена чернодробна функция или хомозиготна сърповидноклетъчна анемия.

При клинични проучвания пациентите на възраст над 75 години имат по-висока честота на сериозни и тежки нежелани събития независимо от причинната връзка с лечението с епоетин тета. Освен това случаите на смърт са по-чести в тази група пациенти в сравнение с по-младите пациенти.

Лабораторно проследяване

Препоръчва се редовно да се извършват изследвания на хемоглобин, пълна кръвна картина и брой тромбоцити.

Симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност

Употребата на епоетин тета при пациенти с нефросклероза, които все още не са на диализа, трябва да бъде определена индивидуално, тъй като не може със сигурност да се изключи възможна акцелерирана прогресия на бъбречната недостатъчност.

По време на хемодиализа пациентите, лекувани с епоетин тета, може да се нуждаят от засилено антикоагулантно лечение, за да се предотврати образуването на съсирек в артерио-венозния шънт.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност поддържащата концентрация на хемоглобина не трябва да надвишава горната граница на целевата концентрация на хемоглобина, препоръчана в точка 4.2. В клинични проучвания са наблюдавани повишен риск от смърт и сериозни сърдечносъдови събития, когато епоетини са въвеждани с целево ниво на хемоглобина над 12 g/dl (7,45 mmol/l). Контролирани клинични проучвания не показват значими ползи, дължащи се на приложението на епоетини, когато концентрацията на хемоглобина е по-висока от нивото, необходимо за контролиране на симптомите на анемия и за избягване на кръвопреливания.

Трябва да се внимава при повишаване на дозата на епоетин тета при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, тъй като високите кумулативни дози епоетин могат да бъдат свързани с повишен риск от смърт и сериозни сърдечносъдови и мозъчносъдови събития. При пациенти със слаб отговор на хемоглобина към епоетин, трябва да се помисли за други обяснения за слабия отговор (вж. точки 4.2 и 5.1).

Симптоматична анемия при онкологични пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи химиотерапия.

Ефект върху туморния растеж

Епоетините представляват растежни фактори, които стимулират главно образуването на червени кръвни клетки. Еритропоетиновите рецептори може да са експресирани на повърхността на различни туморни клетки. Както при всички растежни фактори, съществува опасение, че епоетините могат да стимулират растежа на всички видове злокачествени новообразувания (вж. точка 5.1).

При няколко контролирани проучвания не е доказано, че епоетините подобряват общата преживяемост или намаляват риска от прогресиране на тумора при пациенти с анемия, свързана с ракови заболявания. При контролирани клинични проучвания при употреба на епоетини е доказано:

-скъсено време до туморна прогресия при пациенти с авансирал рак на главата и шията, получаващи лъчетерапия, когато се прилагат при целево ниво на хемоглобина над 14 g/dl (8,69 mmol/l),

-скъсена обща преживяемост и повече случаи на смърт, дължащи се на прогресия на заболяването на 4-тия месец, при пациенти с метастатичен рак на млечната жлеза,

получаващи химиотерапия, когато се прилагат при целево ниво на хемоглобина 12-14 g/dl (7,45-8,69 mmol/l),

-повишен риск от смърт при прилагане при целева стойност на хемоглобина 12 g/dl

(7,45 mmol/l) при пациенти с активно злокачествено заболяване, които не получават нито

химиотерапия, нито лъчетерапия.

Епоетините не са показани за употреба при тази популация пациенти.

Като се има предвид посоченото по-горе, в някои клинични ситуации трябва да се предпочете кръвопреливане за контрол на анемията при пациенти с ракови заболявания. Решението за приложение на рекомбинантни еритропоетини трябва да се основава на оценка на ползите и рисковете с участието на конкретния пациент, като се взема предвид конкретният клиничен контекст. Факторите, които трябва да се вземат предвид при тази оценка, трябва да включват вида на тумора и неговият стадий, степента на анемията, очакваната продължителност на живота, средата, в която се лекува пациентът, и предпочитанията на пациента (вж. точка 5.1).

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа натрий, по-малко от 1 mmol (23 mg) на предварително напълнена спринцовка, т.е. практически не съдържа натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни (за изхода на по-малко от 300 случая на бременност) от употребата на епоетин тета при бременни жени. Проучванията при животни с други епоетини не показват преки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна мярка е за предпочитане да се избягва употребата на Biopoin по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали епоетин тета/метаболитите се екскретират в кърмата, но данните при новородени не показват абсорбция или фармакологична активност на еритропоетина, когато

той се дава едновременно с кърма. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се приложи терапията с Biopoin, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет

Липсват данни.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Епоетин тета не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Очаква се, че приблизително 9% от пациентите ще получат нежелана реакция. Най-честите нежелани реакции са хипертония, грипоподобно заболяване и главоболие.

Табличен списък на нежеланите реакции

Безопасността на епоетин тета е оценена въз основа на резултатите от клинични проучвания включващи 972 пациенти.

Изброените по-долу нежелани реакции в таблица 1 са класифицирани по системо-органни класове. Групирането по честота е дефинирано съгласно следната конвенция:

Много чести:

≥ 1/10;

 

 

 

Чести:

≥ 1/100 до < 1/10;

 

 

 

Нечести:

≥ 1/1 000 до < 1/100;

 

 

 

Редки:

≥ 1/10 000 до < 1/1 000;

 

 

 

Много редки:

< 1/10 000;

 

 

 

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка.

 

 

 

 

Tаблица 1: Нежелани реакции

 

 

 

Системо-органен

Нежелана реакция

Честота

 

 

клас

 

Симптоматична

 

Симптоматична

 

 

анемия, свързана с

 

анемия при

 

 

хронична бъбречна

 

онкологични

 

 

недостатъчност

 

пациенти с

 

 

 

 

немиелоидни

 

 

 

 

злокачествени

 

 

 

 

заболявания,

 

 

 

 

получаващи

 

 

 

 

химиотерапия

Нарушения на кръвта

Чиста аплазия на

С неизвестна честота

и лимфната система

еритроцитите

 

 

 

 

(PRCA)*

 

 

 

Нарушения на

Реакции на

С неизвестна

честота

имунната система

свръхчувствителност

 

 

 

Нарушения на

Главоболие

 

Чести

нервната система

 

 

 

 

Съдови нарушения

Хипертония*

 

Чести

 

Хипертонична криза*

Чести

 

 

Шънтова тромбоза*

Чести

 

 

Тромбоемболични

 

С неизвестна честота

 

събития

 

 

 

Нарушения на

Кожни реакции*

 

Чести

кожата и

 

 

 

 

подкожната тъкан

 

 

 

 

Нарушения на

Артралгия

 

Чести

мускуло-скелетната

 

 

 

 

система и

 

 

 

 

съединителната

 

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

Общи нарушения и

Грипоподобно

 

Чести

ефекти на мястото

заболяване*

 

 

 

на приложение

 

 

 

 

*Вижте подточка „Описание на избрани нежелани реакции” по-долу.

Описание на избрани нежелани реакции

По време на постмаркетинговата употреба при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност се съобщава за медиирана от неутрализиращи антиеритропоетинови антитела чиста аплазия на еритроцитите (PRCA), свързана с терапия с епоетин тета. Ако е диагностицирана PRCA, терапията с епоетин тета трябва да бъде преустановена и пациентите не трябва да минават на лечение с друг рекомбинантен епоетин (вж. точка 4.4).

Една от най-честите нежелани реакции по време на лечението с епоетин тета е повишаване на кръвното налягане или влошаване на съществуваща хипертония, по-конкретно по време на

фазата на първоначално лечение. Хипертония възниква при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност по-често през фазата на корекция, отколкото във фазата на поддържане. Хипертонията може да бъде лекувана с подходящи лекарствени продукти (вж. точка 4.4).

Хипертонична криза с подобни на енцефалопатия симптоми (напр. главоболие, състояние на обърканост, нарушения на речта, нарушения на походката) и свързани с това усложнения (гърчове, удар) могат да възникнат и при отделни пациенти с иначе нормално или ниско кръвно налягане (вж. точка 4.4).

Може да възникне шънтова тромбоза, особено при пациенти, които имат склонност към хипотония, или при тези, при които артерио-венозните фистули са с усложнения (напр. стенози, аневризми) (вж. точка 4.4).

Може да възникнат кожни реакции като обрив, пруритус или реакции на мястото на инжектиране.

Съобщавани са симптоми на грипоподобно заболяване, като повишена температура, студени тръпки и астенични състояния.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Терапевтичният диапазон на епоетин тета е много широк. В случай на предозиране може да възникне полицитемия. В случай на полицитемия епоетин тета трябва временно да бъде спрян.

Ако възникне тежка полицитемия, за намаляване на нивото на хемоглобина може да са показани конвенционални методи (флеботомия).

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други антианемични препарати, ATC код: B03XA01

Механизъм на действие

Човешкият еритропоетин представлява ендогенен глюкопротеинов хормон, който е основен регулатор на еритропоезата посредством специфично взаимодействие с еритропоетиновия рецептор върху еритроидните стволови клетки в костния мозък. Той действа като стимулиращ митозите фактор и диференциращ хормон. Образуването на еритропоетин се извършва главно в бъбреците и се регулира от бъбреците в отговор на промените в тъканното оксигениране. Образуването на ендогенен еритропоетин се нарушава при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и главната причина за тяхната анемия е дефицит на еритропоетин. При онкологични пациенти, получаващи химиотерапия, етиологията на анемията е многофакторна. При тези пациенти както дефицитът на еритропоетин, така и намаленият отговор на еритроидните стволови клетки към ендогенния еритропоетин значително допринасят за анемията.

Епоетин тета е идентичен по аминокиселинната си верига и сходен по въглехидратния си състав (гликозилиране) с ендогенния човешки еритропоетин.

Предклинична ефикасност

Биологичната ефикасност на епоетин тета е демонстрирана след интравенозно и подкожно приложение при различни животински модели in vivo (мишки, плъхове, кучета). След приложението на епоетин тета броят на еритроцитите, стойностите на хематокрита и броят на ретикулоцитите се повишават.

Клинична ефикасност и безопасност Симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност

Данните от клинични проучвания във фаза на корекция при 284 пациенти с хронична бъбречна недостатъчност показват, че честотата на повлияване на хемоглобина (дефинирана като нива на хемоглобина над 11 g/dl при две последователни измервания) в групата на епоетин тета (съответно 88,4% и 89,4% при проучвания при пациенти на хемодиализа и при пациенти, които все още не са на хемодиализа) са сравними с епоетин бета (съответно 86,2% и 81,0%). Средното време до повлияването е сходно в групите на лечение с 56 дни при пациенти на хемодиализа и 49 дни при пациенти, които все още не са на хемодиализа.

Две рандомизирани контролирани проучвания са проведени при 270 пациенти на хемодиализа и 288 пациенти, които все още не са на хемодиализа, които са били на стабилно лечение с епоетин бета. Пациентите са рандомизирани да продължат текущото си лечение или да преминат на епоетин тета (същата доза като епоетин бета), за да поддържат нивата на хемоглобина си. По време на периода на оценяване (седмици 15 до 26), средно аритметичното ниво и медианата на нивото на хемоглобина при пациенти, лекувани с епоетин тета, са почти идентични с изходното им ниво на хемоглобина. При тези две проучвания 180 пациенти на хемодиализа и 193 пациенти, които все още не са на хемодиализа, са преминали от лечение във фаза на поддържане с епоетин бета към лечение с епоетин тета за период от шест месеца, като са демонстрирали стабилни стойности на хемоглобина и сходен профил на безопасност с този на епоетин бета. При клинични проучвания пациентите, които все още не са на хемодиализа (подкожно приложение), преустановяват участието си в проучването по-често в сравнение с пациентите на хемодиализа (интравенозно приложение), тъй като трябва да прекратят участието си при започване на диализата.

При две дългосрочни проучвания е оценена ефикасността на епоетин тета при 124 пациенти на хемодиализа и 289 пациенти, които все още не са на хемодиализа. Нивата на хемоглобина остават в рамките на желания целеви диапазон и епоетин тета е понесен добре за период до 15 месеца.

При клиничните проучвания пациенти, които все още не са на диализа са лекувани един път седмично с епоетин тета, 174 пациенти в проучване във фаза на поддържане и 111 пациенти в дългосрочно проучване.

Проведени са сборни post hoc анализи на клиничните проучвания на епоетини при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (пациенти на диализа и недиализирани пациенти, и пациенти с диабет и без диабет). Наблюдавана е тенденцията към оценки за увеличен риск от смърт, сърдечносъдови и мозъчносъдови събития по всякаква причина, свързан с по-високи кумулативни дози епоетин, независимо от диабетния или диализния статус (вж. точки 4.2 и 4.4).

Симптоматична анемия при онкологични пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи химиотерапия.

409 пациенти с ракови заболявания, получаващи химиотерапия, са включени в две проспективни рандомизирани двойно-слепи плацебо контролирани проучвания. Първото проучване е проведено при 186 пациенти с анемия с немиелоидни злокачествени заболявания (55% с хематологични злокачествени заболявания и 45% със солидни тумори), получаващи химиотерапия, която не е базирана на платина. Второто изпитване е проведено при 223 пациенти с различни солидни тумори, получаващи химиотерапия, съдържаща платина. При

двете проучвания лечението с епоетин тета води до значимо повлияване на хемоглобина

(p < 0,001), дефинирано като повишаване на хемоглобина с ≥ 2 g/dl без кръвопреливане и значимо намаляване на нуждите от кръвопреливане (p < 0,05) в сравнение с плацебо.

Ефект върху туморния растеж

Еритропоетинът представлява растежен фактор, който стимулира главно образуването на червени кръвни клетки. Еритропоетиновите рецептори може да са експресирани на повърхността на различни туморни клетки.

Преживяемостта и туморната прогресия са изследвани при пет големи контролирани проучвания, включващи общо 2 833 пациенти, от които четири са двойно-слепи плацебо контролирани проучвания и едно е незаслепено изпитване. Две от проучванията набират пациенти, които се лекуват с химиотерапия. Целевата концентрация на хемоглобина в две изпитвания е > 13 g/dl; в останалите три проучвания е 12-14 g/dl. При незаслепеното проучване няма разлика в общата преживяемост между пациентите, лекувани с рекомбинантен човешки еритропоетин, и контролите. В четирите плацебо контролирани проучвания рисковите съотношения за общата преживяемост са в диапазона между 1,25 и 2,47 в полза на контролите. Тези проучвания демонстрират постоянна необяснена статистически значимо повишена смъртност при пациентите с анемия, свързана с различни често срещани ракови заболявания, които получават човешки рекомбинантен еритропоетин, в сравнение с контролите. Резултатът за общата преживяемост на проучванията не може да се обясни задоволително с разликите в честотата на тромбозите и свързаните усложнения между тези, на които е даван рекомбинантен човешки еритропоетин, и тези в контролната група.

Данните от три плацебо контролирани клинични проучвания при 586 анемични пациенти с ракови заболявания, проведени с епоетин тета, не показват отрицателен ефект на епоетин тета върху преживяемостта. По време на проучванията смъртността е по-ниска в групата на епоетин тета (6,9%) в сравнение с групата на плацебо (10,3%).

Извършен е и систематичен преглед, включващ повече от 9 000 пациенти с ракови заболявания, участващи в 57 клинични проучвания. Мета-анализът на данните за общата преживяемост дава оценка на съотношението на риска 1,08 в полза на контролите (95% CI: 0,99, 1,18; 42 проучвания и 8 167 пациенти). Повишен относителен риск от тромбоемболични събития (RR 1,67, 95% CI: 1,35, 2,06; 35 проучвания и 6 769 пациенти) е наблюдаван при пациенти, лекувани с рекомбинантен човешки еритропоетин. Следователно съществуват постоянни данни, въз основа на които може да се предполага, че може да има значителна вреда за пациентите с ракови заболявания, които се лекуват с човешки рекомбинантен еритропоетин. Не е ясна степента, до която тези резултати може да са валидни за приложението на рекомбинантен човешки еритропоетин при пациенти с ракови заболявания, лекувани с химиотерапия, за да се достигнат концентрации на хемоглобина 13 g/dl, тъй като в разглежданите данни са включени малко пациенти с тези характеристики.

Извършен е също така анализ на данните на ниво пациент при повече от 13 900 онкологично болни (с химиотерапия, с лъчетерапия или без лечение), които са били включени в 53 контролирани клинични проучвания с няколко различни епоетини. Мета-анализът на

данните за общата преживяемост дава оценка на съотношението на риска 1,06 в полза на контролите (95% CI: 1,00, 1,12; 53 проучвания и 13 933 пациенти) и за онкологично болните, които получават химиотерапия, съотношението на риска за общата преживяемост е било 1,04 (95% CI: 0,97, 1,11; 38 проучвания и 10 441 пациенти). Мета-анализът също така показва устойчиво значително повишен относителен риск за тромбоемболични събития при онкологично болните, които получават рекомбинантен човешки еритропоетин (вж. точка 4.4).

5.2Фармакокинетични свойства

Общи

Фармакокинетиката на епоетин тета е изследвана при здрави доброволци, при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност и при пациенти с ракови заболявания, получаващи химиотерапия. Фармакокинетиката на епоетин тета не зависи от възрастта и пола.

Подкожно приложение

След подкожно инжектиране на 40 IU/kg телесно тегло епоетин тета на три различни места (горна част на мишницата, корем, бедро) при здрави доброволци са наблюдавани сходни профили на плазмените нива. Степента на абсорбция (AUC) е малко по-висока след инжектиране в корема в сравнение с другите места. Максималната концентрация се достига след средно 10 до 14 часа и средният диапазон на терминалния полуживот варира от около 22 до 41 часа.

Средната бионаличност на епоетин тета след подкожно приложение е приблизително 31% в сравнение с интравенозно приложение.

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, които все още не са на диализа, след подкожно инжектиране на 40 IU/kg телесно тегло, протрахираната абсорбция води до плато на концентрацията, докато максималната концентрация се достига след средно приблизително 14 часа. Терминалният полуживот е по-дълъг, отколкото след интравенозно приложение, средно 25 часа след единична доза и 34 часа в стационарно състояние след многократно прилагане три пъти седмично, без това до води до кумулиране на епоетин тета.

При пациенти с ракови заболявания, получаващи химиотерапия, след многократно подкожно приложение на 20 000 IU епоетин тета един път седмично, терминалният полуживот е 29 часа след първата доза и 28 часа в стационарно състояние. Не се наблюдава кумулиране на епоетин тета.

Интравенозно приложение

При пациенти с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа елиминационният полуживот на епоетин тета е 6 часа след единична доза и 4 часа в стационарно състояние след многократно интравенозно приложение на 40 IU/kg телесно тегло епоетин тета три пъти седмично. Не се наблюдава кумулиране на епоетин тета. След интравенозно приложение обемът на разпределение е приблизително равен на общия кръвен обем.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни за епоетин тета не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност и токсичност при многократно прилагане.

Неклиничните данни за други епоетини не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за генотоксичност и репродуктивна токсичност.

При проучванията за репродуктивна токсичност, извършвани с други епоетини, ефектите, интерпретирани като вторични поради намаленото тегло на майката, са наблюдавани при дози, които са доста по-високи от препоръчваната при хора доза.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев дихидрогенфосфат дихидрат Натриев хлорид Полисорбат 20 Трометамол

Хлороводородна киселина (6 M) (за корекция на pH) Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

2 години

За амбулаторна употреба пациентът може да извади продукта от хладилника и да го съхранява при температура не по-висока от 25 °C за еднократен период до 7 дни в рамките на срока на годност. След като се извади от хладилника, лекарственият продукт трябва да се използва в рамките на този период или да се изхвърли.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C).

Да не се замразява.

Съхранявайте предварително напълнената спринцовка във външната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 0,5 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки; 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 0,5 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки; 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 0,5 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки; 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 0,5 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки; 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 0,5 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки; 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 1 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковки с 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки; 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 1 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковки с 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки; 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка 1 ml разтвор в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с капачка за върха

(бромобутилова гума), запушалка-бутало (тефлонизиран хлоробутилов каучук) и инжекционна игла (неръждаема стомана) или инжекционна игла (неръждаема стомана) с предпазител (обезопасена игла), или инжекционна игла (неръждаема стомана) с обезопасяващо устройство.

Опаковки с 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки; 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасена игла или 1, 4 и 6 предварително напълнени спринцовки с обезопасяващо устройство.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Предварително напълнените спринцовки са само за еднократна употреба.

Този разтвор трябва да се провери визуално преди употреба. Трябва да се използват само бистри, безцветни разтвори без частици. Инжекционният разтвор не трябва да се разклаща. Трябва да се остави да достигне до подходяща температура (15 °C - 25 °C) за инжектиране.

За указания относно инжектирането на лекарствения продукт вижте листовката.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

TEVA GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm

Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Biopoin 1 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/001

EU/1/09/565/002

EU/1/09/565/029

Biopoin 2 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/003

EU/1/09/565/004

EU/1/09/565/030

Biopoin 3 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/005

EU/1/09/565/006

EU/1/09/565/031

Biopoin 4 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/007

EU/1/09/565/008

EU/1/09/565/032

Biopoin 5 000 IU/0,5 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/009

EU/1/09/565/010

EU/1/09/565/033

Biopoin 10 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/011

EU/1/09/565/012

EU/1/09/565/013

EU/1/09/565/014

EU/1/09/565/015

EU/1/09/565/016

EU/1/09/565/034

EU/1/09/565/035

EU/1/09/565/036

Biopoin 20 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/017

EU/1/09/565/018

EU/1/09/565/019

EU/1/09/565/020

EU/1/09/565/021

EU/1/09/565/022

EU/1/09/565/037

EU/1/09/565/038

EU/1/09/565/039

Biopoin 30 000 IU/1 ml инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

EU/1/09/565/023

EU/1/09/565/024

EU/1/09/565/025

EU/1/09/565/026

EU/1/09/565/027

EU/1/09/565/028

EU/1/09/565/040

EU/1/09/565/041

EU/1/09/565/042

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото разрешаване: 23 октомври 2009 г. Дата на последно подновяване: 26 Август 2014

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта