Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – кратка характеристика на продукта - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоBretaris Genuair
ATC кодR03BB
Веществоaclidinium bromide, micronised
ПроизводителAstraZeneca AB

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Bretaris Genuair 322 микрограма прах за инхалация

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доставена доза (дозата, която излиза от мундщука) съдържа 375 µg аклидиниев бромид (aclidinium bromide), еквивалентен на 322 µg аклидиниум. Това съответства на отмерена доза от 400 µg аклидиниев бромид, еквивалентен на 343 µg аклидиниум.

Помощни вещества с известно действие

Всяка доставена доза съдържа приблизително 12 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инхалация

Бял или почти бял прах в бял инхалатор с вграден дозов индикатор и зелен бутон за дозиране.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Bretaris Genuair е показан за поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптоми при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка Препоръчителната доза е една инхалация от 322 микрограма аклидиниум два пъти дневно.

Ако бъде пропусната доза, следващата доза трябва да се приеме колкото може по-скоро. Ако обаче вече е почти време за следващата доза, пропуснатата доза трябва да не се приема.

Старческа възраст

Не се налагат корекции на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не се налагат корекции на дозата при пациенти с бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налагат корекции на дозата при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Bretaris Genuair при деца и юноши (на възраст под 18 години) за показанието ХОББ.

Начин на приложение За инхалаторно приложение.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани как правилно да използват продукта.

Указания за употреба:

Запознаване с Bretaris Genuair:

Дозов

Зелен бутон

индикатор

 

Предпазна

 

капачка

 

 

Цветно контролно

 

прозорче

Мундщук

Извадете инхалатора Genuair от торбичката и се запознайте с неговите компоненти.

Как да използвате Bretaris Genuair

Кратко описание

За да използвате своя инхалатор Genuair, трябва да изпълните 2 стъпки, след като свалите капачката:

Стъпка 1 – Натиснете и ОСВОБОДЕТЕ зеления бутон и издишайте напълно, встрани от инхалатора.

Стъпка 2 – Поставете устните си плътно около мундщука и вдишайте СИЛНО и ДЪЛБОКО през инхалатора.

След инхалация не забравяйте да поставяте обратно предпазната капачка.

Първоначално използване

Преди първото използване скъсайте запечатаната торбичка по маркираната линия и извадете инхалатора Genuair.

Когато ще приемате доза от лекарствения продукт, свалете предпазната капачка, като леко притиснете стрелките, обозначени от двете страни, и издърпате навън (вж. илюстрация 1).

ИЛЮСТРАЦИЯ 1

Уверете се, че нищо не блокира мундщука.

Задръжте инхалатора Genuair хоризонтално с мундщука към Вас и зеления бутон насочен право нагоре (вж. илюстрация 2).

Задръжте зеления бутон, насочен право нагоре. НЕ

НАКЛАНЯЙТЕ.

ИЛЮСТРАЦИЯ 2

СТЪПКА 1: НАТИСНЕТЕ зеления бутон докрай и след това го ОСВОБОДЕТЕ (вж. илюстрации 3 и 4).

НЕ ДРЪЖТЕ ЗЕЛЕНИЯ БУТОН НАТИСНАТ НЕПРЕКЪСНАТО.

НАТИСНЕТЕ зеления бутон

ОСВОБОДЕТЕ зеления

надолу докрай

бутон

 

ИЛЮСТРАЦИЯ 3

ИЛЮСТРАЦИЯ 4

Спрете и проверете: уверете се, че дозата е готова за инхалиране.

Уверете се, че цветното контролно прозорче се е променило в зелено (вж. илюстрация 5).

Зеленото контролно прозорче потвърждава, че лекарственият продукт е готов за инхалиране.

Готов за употреба

ЗЕЛЕНО

ИЛЮСТРАЦИЯ 5

АКО ЦВЕТНОТО КОНТРОЛНО ПРОЗОРЧЕ ОСТАВА ЧЕРВЕНО, МОЛЯ, ПОВТОРЕТЕ ДЕЙСТВИЯТА НАТИСКАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ (ВЖ. СТЪПКА 1).

Преди да поставите инхалатора в устата си, издишайте напълно. Не издишвайте в инхалатора.

СТЪПКА 2: Поставете устните си плътно около мундщука на инхалатора Genuair и вдишайте СИЛНО и ДЪЛБОКО през мундщука (вж. илюстрация 6).

Това силно, дълбоко вдишване придвижва лекарствения продукт през инхалатора в белите дробове.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДРЪЖТЕ ЗЕЛЕНИЯ БУТОН НАТИСНАТ НАДОЛУ ДОКАТО ВДИШВАТЕ

ПРАВИЛНО

НЕПРАВИЛНО

ИЛЮСТРАЦИЯ 6

Докато вдишвате, ще чуете „ЩРАКВАНЕ“, което сигнализира, че използвате инхалатора Genuair правилно.

Продължавайте да вдишвате и след като чуете инхалатора да ЩРАКВА“, за да сте сигурни, че приемате цялата доза.

Извадете инхалатора Genuair от устата си и задръжте дишането си колкото Ви е възможно, след което издишайте бавно през носа.

Забележка: Някои пациенти може да усетят лек сладък или слабо горчив вкус, или да имат усещане за зърниста консистенция, в зависимост от пациента, при инхалиране на лекарствения

продукт. Не приемайте допълнителна доза, ако не усетите никакъв вкус или нямате някакво друго усещане при инхалиране.

Спрете и проверете: уверете се, че сте инхалирали правилно.

Уверете се, че контролното прозорче се е променило в червено (вж. илюстрация 7). Това потвърждава, че сте инхалирали правилно пълната доза.

Правилно

ЧЕРВЕНО

ИЛЮСТРАЦИЯ 7

АКО ЦВЕТНОТО КОНТРОЛНО ПРОЗОРЧЕ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЗЕЛЕНО, МОЛЯ, ВДИШАЙТЕ ОТНОВО СИЛНО И ДЪЛБОКО ПРЕЗ МУНДЩУКА (ВЖ. СТЪПКА 2).

Ако прозорецът пак не се променя в червено, може да сте забравили да освободите зеления бутон преди инхалиране или може да не сте инхалирали правилно. Ако се случи това, опитайте отново.

Уверете се, че сте ОСВОБОДИЛИ зеления бутон и направете СИЛНО дълбоко вдишване през мундщука.

Забележка: Ако не можете да инхалирате правилно след няколко опита, консултирайте се с Вашия лекар.

След като прозорчето стане червено, поставете предпазната капачка, като я натиснете обратно върху мундщука (вж. илюстрация 8).

ИЛЮСТРАЦИЯ 8

Кога трябва да вземете нов инхалатор Genuair?

Инхалаторът Genuair има дозов индикатор, който показва приблизително колко дози остават в инхалатора. Дозовият индикатор се придвижва бавно надолу, показвайки

интервали от 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (вж. илюстрация A). Всеки инхалатор Genuair

ще достави най-малко 30 или 60 дози, в зависимост от вида на опаковката.

Когато в дозовия индикатор се появи червена защрихована лента (вж. илюстрация A), това означава, че сте близо до последната доза и трябва да вземете нов инхалатор

Genuair.

Дозовият индикатор се придвижва надолу на интервали от 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

Червена защрихована лента

Дозов индикатор

ИЛЮСТРАЦИЯ A

Забележка: Ако инхалаторът Ви Genuair изглежда повреден или загубите капачката, той трябва да бъде сменен. НЕ Е НУЖНО да почиствате инхалатора Genuair. Ако обаче желаете да го почистите, това трябва да стане с избърсване на външната част на мундщука със суха кърпа или хартиена салфетка. НИКОГА не използвайте вода за почистване на инхалатора Genuair, тъй като това може да повреди лекарството Ви.

Как да познаете, че Вашият инхалатор Genuair е празен?

Когато в средата на дозовия индикатор се появи 0 (нула), трябва да продължите и да използвате всички останали в инхалатора Genuair дози.

Когато последната доза бъде подготвена за инхалиране, зеленият бутон не се връща в крайно горно положение, а остава фиксиран в средно положение (вж. илюстрация Б). Дори при заключен зелен бутон, последната Ви доза може да бъде инхалирана. След това инхалаторът Genuair не може да се използва отново и трябва да започнете да използвате нов инхалатор Genuair.

Заключено

ИЛЮСТРАЦИЯ Б

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към аклидиниев бромид или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Парадоксален бронхоспазъм:

Прилагането на Bretaris Genuair може да причини парадоксален бронхоспазъм. Ако се случи това, лечението с Bretaris Genuair трябва да се спре и да се обмислят други лечения.

Влошаване на заболяването:

Аклидиниев бромид е поддържащ бронходилататор и не трябва да се използва за облекчаване на остри пристъпи на бронхоспазъм, т.e. като спасителна терапия. В случай на промяна на тежестта на ХОББ и при провеждано лечение с аклидиниев бромид, пациентът счете, че е необходима допълнителна спасителна терапия, трябва да се направи преоценка на състоянието на пациента и на схемата му на лечение.

Ефекти върху сърдечно-съдовата система:

Сърдечно-съдовият профил на безопасност се характеризира с антихолинергични ефекти. Bretaris Genuair трябва да се използва внимателно при пациенти, които са имали инфаркт на миокарда през предходните 6 месеца, нестабилна стенокардия, новодиагностицирана аритмия в предходните 3 месеца или хоспитализация в предходните 12 месеца по повод на сърдечна недостатъчност функционален клас III и IV по скалата на Нюйоркската кардиологична асоциация (New York Heart Association). Такива пациенти са изключвани от клиничните изпитвания, защото такива състояния може да се повлияят от антихолинергичния механизъм на действие.

Антихолинергична активност:

Сухотата в устата, която се наблюдава при антихолинергично лечение, може в дългосрочен план да се свърже със зъбен кариес.

В съответствие с антихолинергичната му активност аклидиниев бромид трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със симптоматична хиперплазия на простатата или обструкция на шийката на пикочния мехур, или с тесноъгълна глаукома (макар че директен контакт на продукта с очите е много малко вероятен).

Помощни вещества:

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да вземат този лекарствен продукт.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Едновременното приложение на аклидиниев бромид с други лекарствени продукти, съдържащи антихолинергици, не е проучвано и не се препоръчва.

Макар че няма официално провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия in vivo, инхалационният аклидиниев бромид е използван съпътстващо с други лекарствени продукти за лечение на ХОББ, включително симпатикомиметични бронходилататори, метилксантини и перорални и инхалационни стероиди, без клинични данни за лекарствени взаимодействия.

Проучвания in vitro са показали, че аклидиниев бромид или метаболитите на аклидиниев бромид в терапевтичната доза не се очаква да причинят взаимодействия с активни вещества, които са субстрати на Р-гликопротеин (P-gp) или активни вещества, метаболизирани чрез цитохром P450 (CYP450) ензими и естерази (вж. точка 5.2).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Липсват данни от употребата на аклидиниев бромид при бременни жени.

Проучванията при животни показват фетотоксичност само в дози, много по-високи от

максималната експозиция на аклидиниев бромид при хора (вж. точка 5.3). Аклидиниев бромид трябва да се използва по време на бременност, само ако очакваните ползи превишават потенциалните рискове.

Кърмене Не е известно дали аклидиниев бромид/метаболитите му се екскретират в кърмата.

Проучванията при животни показват екскреция в малки количества на аклидиниев бромид/метаболитите му в млякото. Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се преустанови/не се приложи терапията с Bretaris Genuair, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет Проучванията при плъхове показват леко намаляване на фертилитета само при дозови нива,

много по-високи от максималната експозиция на аклидиниев бромид при хора (вж. точка 5.3). Счита се малко вероятно аклидиниев бромид, приложен в препоръчителните дози, да повлияе върху фертилитета при хора.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Аклидиниев бромид може да повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Появата на главоболие, замайване или замъглено зрение след приложението на аклидиниев бромид (вж. точка 4.8), може да повлияе на способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции при Bretaris Genuair са главоболие

(6,6 %) и назофарингит (5,5 %).

Таблично обобщение на нежеланите лекарствени реакции Честотата, определена за изброените по-долу нежелани лекарствени реакции, е на база

необработена честота на нежеланите реакции (т.e. събития, приписвани на Bretaris Genuair), наблюдавани в сборен анализ на едно 6-месечно и две 3-месечни рандомизирани, плацебо- контролирани клинични изпитвания с Bretaris Genuair 322 µg (636 пациенти).

Честотата на нежеланите лекарствени реакции е определена при използване на следната конвенция: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000) и с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Системо-органен клас

Предпочитан термин

Честота

Инфекции и инфектации

Синузит

Чести

 

Назофарингит

Чести

Нарушения на имунната

Свръхчувствителност

Редки

система

Ангиоедем

С неизвестна

 

 

честота

 

Анафилактична реакция

С неизвестна

 

 

честота

Нарушения на нервната

Главоболие

Чести

система

Замайване

Нечести

Нарушения на очите

Замъглено зрение

Нечести

Сърдечни нарушения

Тахикардия

Нечести

 

Палпитации

Нечести

Респираторни, гръдни и

Кашлица

Чести

медиастинални нарушения

Дисфония

Нечести

Стомашно-чревни нарушения

Диария

Чести

 

Гадене*

Чести

 

Сухота в устата

Нечести

 

Стоматит

Нечести

Нарушения на кожата и

Обрив

Нечести

подкожната тъкан

Пруритус

Нечести

Нарушения на бъбреците и

Задръжка на урина

Нечести

пикочните пътища

 

 

* Честотата на гадене в клиничните изпитвания е по-ниска за аклидиниев бромид, отколкото за плацебо (съответно 43,9 спрямо 48,3 на 1 000 пациентогодини)

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Високи дози аклидиниев бромид може да доведат до антихолинергични признаци и симптоми. В същото време единични инхалационни дози до 6 000 µg аклидиниев бромид са прилагани на здрави доброволци без системни антихолинергични нежелани реакции. Освен това не са наблюдавани клинично значими нежелани реакции след прилагане на до 800 µg аклидиниев бромид два пъти дневно в продължение на 7 дни при здрави доброволци.

Остра интоксикация при поглъщане на лекарствения продукт аклидиниев бромид по невнимание е малко вероятна, поради ниската му перорална бионаличност и задействания от вдишването механизъм на дозиране на инхалатора Genuair.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, антихолинергични средства; ATC код: R03BB05

Механизъм на действие Аклидиниев бромид е конкурентен, селективен антагонист на мускариновите рецептори

(известен още като антихолинергик), с по-дълго време на престой при M3 рецепторите, отколкото при M2 рецепторите. M3 рецепторите медиират контракцията на гладката мускулатура в дихателните пътища. Инхалираният аклидиниев бромид действа локално в белите дробове с антагонистичен ефект върху M3 рецепторите на гладката мускулатура на дихателните пътища и така индуцира бронходилатация. Неклинични in vitro и in vivo проучвания показват бързо, зависимо от дозата и дълготрайно потискане с аклидиниум на индуцираната от ацетилхолин бронхоконстрикция. Аклидиниев бромид бързо се разгражда в плазмата, поради което нивото на системните антихолинергични нежелани реакции е ниско.

Фармакодинамични ефекти

Проучванията за клинична ефикасност показват, че Bretaris Genuair дава клинично значимо подобрение на белодробната функция (измерена с форсиран експираторен обем за 1 секунда [ФЕО1]) над 12 часа след прилагане сутрин и вечер, което се проявява 30 минути след първата доза (нарастване спрямо изходното ниво от 124 – 133 ml). Максимална бронходилатация се постига от 1 до 3 часа след прилагане със средни пикови подобрения във ФЕО1 спрямо изходното ниво от 227 – 268 ml в стационарно състояние.

Сърдечна електрофизиология

Не са наблюдавани ефекти върху QT интервала (коригиран или по метода на Fridericia, или по метода на Bazett, или индивидуално коригиран) при приложение на аклидиниев бромид (200 µg или 800 µg) един път дневно за 3 дни на здрави доброволци в обстойно проучване на QT.

В допълнение не са наблюдавани клинично значими ефекти на Bretaris Genuair върху сърдечния ритъм при 24-часово холтер-мониториране след 3 месеца лечение на 336 пациенти (от които 164 получават Bretaris Genuair 322 µg два пъти дневно).

Клинична ефикасност и безопасност

Програмата за клинично разработване фаза III на Bretaris Genuair включва 269 пациенти, лекувани с Bretaris Genuair 322 µg два пъти дневно в едно 6-месечно рандомизирано, плацебо- контролирано изпитване и 190 пациенти, лекувани с Bretaris Genuair 322 µg два пъти дневно в едно 3-месечно рандомизирано, плацебо-контролирано изпитване. Ефикасността се оценява с измерване на белодробната функция и симптоматичните резултати като задух, специфичен за болестта здравен статус, използване на спасителна терапия и настъпване на обостряния. В дългосрочните изпитвания за безопасност Bretaris Genuair се свързва с ефикасна бронходилатация при прилагане за 1-годишен период на лечение.

Бронходилатация

В 6-месечното изпитване пациентите, които получават Bretaris Genuair 322 µg два пъти дневно, показват клинично значимо подобрение в белодробната функция (измерено с ФЕО1). Максимални бронходилататорни ефекти се наблюдават от първия ден и се запазват през целия 6-месечен лечебен период. След 6-месечно лечение средното подобрение в сутрешния, преди прилагане (най-ниска стойност), ФЕО1, в сравнение с плацебо, е 128 ml (95 % CI=85-170;

p< 0,0001).

Подобни са наблюденията върху Bretaris Genuair в 3-месечното изпитване.

Специфичен за болестта здравен статус и симптоматични ползи

Bretaris Genuair дава клинично значими подобрения по отношение на задуха (оценен с индекса за преходен задух [Transition Dyspnoea Index, TDI]) и специфичния за болестта здравен статус (оценен с респираторния въпросник на болница Св. Георги [St. George Respiratory Questionnaire, SGRQ]). На таблицата по-долу е показано облекчаването на симптомите, постигнато след лечение с Bretaris Genuair в продължение на 6 месеца.

 

 

Лечение

 

Подобрение в

p-стой-

 

Променлива

Bretaris

 

 

сравнение с

 

 

Плацебо

ност

 

 

Genuair

 

плацебо

 

 

 

 

 

 

TDI

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти,

 

 

 

1,68-кратноc

 

 

56,9

 

45,5

повишаване на

0,004

 

постигнали MCIDa

 

 

 

 

 

 

вероятността

 

 

Средна промяна спрямо

1,9

 

0,9

1,0 единица

< 0,001

 

изходно ниво

 

 

 

 

 

 

 

 

SGRQ

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти,

57,3

 

41,0

1,87-кратноc

< 0,001

 

постигнали MCIDb

 

повишаване на

 

 

 

вероятността

 

Средна промяна спрямо

-7,4

-2,8

-4,6 единици

< 0,000

изходно ниво

 

 

 

aМинимална клинично значима разлика (MCID) с най-малко 1 единица промяна в TDI.

bMCID с най-малко – 4 единици промяна в SGRQ.

cСъотношение на шансовете, повишаване на вероятността да се постигне MCID в сравнение с плацебо.

Пациентите, лекувани с Bretaris Genuair са се нуждаели от по-малко спасителна терапия в сравнение с пациентите, третирани с плацебо (намаление с 0,95 впръсквания на ден на 6-ти месец [p=0,005]). Bretaris Genuair подобрява също дневната симптоматика на ХОББ (задух, кашлица и храчки), както и симптомите през нощта и рано сутрин.

Сборният анализ на ефикасността при 6-месечното и 3-месечното плацебо-контролирани изпитвания показва статистически значимо намаление на честотата на умерени до тежки обостряния (налагащо лечение с антибиотици или кортикостероиди, или водещо до хоспитализация) за аклидиниум 322 µg два пъти дневно в сравнение с плацебо (честота на пациент за година: съответно 0,31 спрямо 0,44; p=0,0149).

Физическа издръжливост

В 3-седмично кръстосано, рандомизирано, плацебо-контролирано клинично проучване Bretaris Genuair се свързва със статистически значимо подобрение във времето на физическата издръжливост в сравнение с плацебо с 58 секунди (95 % CI=9-108; p=0,021; стойност преди лечението: 486 секунди). Bretaris Genuair статистически значимо намалява белодробната хипервентилация в покой (функционален остатъчен капацитет [FRC]=0,197 l [95 % CI=0,321, 0,072; p=0,002]; остатъчен обем [RV]=0,238 l [95 % CI=0,396, 0,079; p=0,004]), а показва и подобрение в минималния инспираторен капацитет (с 0,078 l; 95 % CI=0,01, 0,145; p=0,025) и намаляване на диспнеята при физическо натоварване (скала на Borg) (с 0,63 Borg единици;

95 % CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с Bretaris Genuair във всички подгрупи на педиатричната популация при ХОББ (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция Аклидиниев бромид се абсорбира бързо от белите дробове, като достига максимална плазмена

концентрация до 5 минути след инхалацията при здрави доброволци и обикновено в първите 15 минути при пациенти с ХОББ. Частта от инхалираната доза, която достига системното кръвообращение като непроменен аклидиниум, е много ниска – под 5 %.

Пиковите плазмени концентрации в стационарно състояние, постигнати след инхалация на сух прах от пациенти с ХОББ при 400 µg аклидиниев бромид, са приблизително 224 pg/ml. Плазмени нива в стационарно състояние се постигат в рамките на седем дни след прилагане два пъти дневно.

Разпределение

Пълното отлагане в белите дробове на инхалиран аклидиниев бромид чрез инхалатор Genuair средно достига приблизително 30 % от отмерената доза.

Свързването с плазмените протеини на аклидиниев бромид определено in vitro най-вероятно съответства на свързването с протеини на метаболитите, поради бързата хидролиза на аклидиниев бромид в плазмата; свързването с плазмените протеини е 87 % за киселия карбокси

метаболит и 15 % за алкохолния метаболит. Основният плазмен протеин, който свързва аклидиниев бромид, е албумин.

Биотрансформация Аклидиниев бромид се хидролизира бързо и екстензивно до фармакологично неактивните си

алкохолен и кисел карбокси метаболит. Хидролизата настъпва както на химично (неензимно), така и на ензимно ниво чрез естерази като бутирилхолинестеразата е основната човешка естераза, участваща в хидролизата. Плазмените нива на киселия метаболит са приблизително 100-кратно по-високи от тези на алкохолния метаболит и непромененото активно вещество след инхалация.

Ниската абсолютна бионаличност на инхалирания аклидиниев бромид (< 5 %) се дължи на това, че аклидиниев бромид претърпява екстензивна системна и пресистемна хидролиза, независимо дали е отложен в белия дроб или погълнат.

Биотрансформацията чрез CYP450 ензими играе незначителна роля в общия метаболитен клирънс на аклидиниев бромид.

Проучвания in vitro показват, че аклидиниев бромид в терапевтична доза или неговите метаболити не потискат и не индуцират нито един от цитохром P450 (CYP450) ензимите и не потискат естеразите (карбоксилестераза, ацетилхолинестераза и бутирилхолинестераза). Проучвания in vitro показват, че аклидиниев бромид или метаболитите на аклидиниев бромид не са субстрати или инхибитори на P-гликопротеин.

Елиминиране Терминалният елиминационен полуживот и ефективният полуживот на аклидиниев бромид са

съответно приблизително 14 часа и 10 часа след инхалация два пъти дневно на дози от 400 µg при пациенти с ХОББ.

След интравенозно приложение на 400 µg изотопно маркиран аклидиниев бромид на здрави доброволци, приблизително 1 % от дозата се екскретира като непроменен аклидиниев бромид в урината. До 65 % от дозата се елиминира като метаболити в урината и до 33 % като метаболити във фекалиите.

След инхалиране на 200 µg и 400 µg аклидиниев бромид от здрави доброволци или пациенти с ХОББ, екскрецията в урината на непроменен аклидиниум е много ниска – около 0,1 % от приложената доза, което показва, че бъбречният клирънс играе незначителна роля в общия клирънс на аклидиниев бромид от плазмата.

Линейност/нелинейност Аклидиниев бромид показва кинетична линейност и независимо от времето фармакокинетично

поведение в терапевтичния диапазон.

Специални популации

Пациенти в старческа възраст

Фармакокинетичните свойства на аклидиниев бромид при пациенти с умерена до тежка форма на ХОББ са сходни с тези при пациентите на възраст 40 – 59 години и при пациентите на възраст ≥ 70 години. Поради това не се налага корекция на дозата при пациенти в старческа възраст с ХОББ.

Пациенти с чернодробно увреждане

Не са правени проучвания при пациенти с чернодробно увреждане. Тъй като аклидиниев бромид се метаболизира основно чрез химично и ензимно разграждане в плазмата, малко вероятно е чернодробна дисфункция да промени неговата системна експозиция. Не се налага корекция на дозата при пациенти с чернодробно увреждане с ХОББ.

Пациенти с бъбречно увреждане

Не са наблюдавани значими фармакокинетични разлики между индивиди с нормална бъбречна функция и такива с бъбречно увреждане. Поради това не се изисква корекция на дозата и допълнително наблюдение при пациенти с бъбречно увреждане с ХОББ.

Раса

След многократни инхалации, се наблюдава сходна системна експозиция на аклидиниев бромид при пациенти от японски произход и при пациенти от бялата раса.

Връзка фармакокинетика-фармакодинамика Тъй като аклидиниев бромид действа локално в белите дробове и бързо се разгражда в

плазмата, няма директна връзка между фармакокинетиката и фармакодинамиката.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност, токсичност за развитието.

При неклиничните проучвания само при експозиции, за които се счита, че са в достатъчна степен по-големи от максималната експозиция при хора, се наблюдават ефекти върху сърдечно-съдовите параметри (ускорен сърдечен ритъм при кучета), репродуктивната токсичност (фетотоксични ефекти) и фертилитета (леко понижена честота на зачеване, брой на жълтите тела и пре- и пост-имплантационни загуби), които показват малкo значение за клиничната употреба.

Ниската токсичност, наблюдавана при неклинични изпитвания за токсичност, се дължи отчасти на бързия метаболизъм на аклидиниев бромид в плазмата и на липсата на значима фармакологична активност на основните метаболити. Границите за безопасност за системна експозиция при хора с доза 400 µg два пъти дневно над нивата без наблюдавани нежелани реакции в тези проучвания е в диапазона от 7- до 73-кратна.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Лактоза монохидрат

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

Да се използва до 90 дни от отварянето на торбичката.

6.4Специални условия на съхранение

Съхранявайте инхалатора прибран в торбичката до началото на периода на прилагане.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Инхалаторът е многокомпонентно изделие изработено от поликарбонат, акрилонитрил- бутадиен-стирен, полиоксиметилен, полиестер-бутилен-терефталат, полипропилен, полистирен и неръждаема стомана. На цвят е бял, с вграден индикатор за дозата и зелен бутон за дозиране. Мундщукът е покрит със зелена предпазна капачка, която може да се сваля. Инхалаторът се доставя в ламинирана торбичка, поставена в картонена кутия.

Опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 30 дози. Опаковка, съдържаща 1 инхалатор с 60 дози. Опаковка, съдържаща 3 инхалатора, всеки с 60 дози.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

За указания относно употребата, моля, вижте точка 4.2.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje

Швеция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/12/781/001

EU/1/12/781/002

EU/1/12/781/003

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 20 юли 2012 г. Дата на последно подновяване: 20 април 2017 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта