Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – кратка характеристика на продукта - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Наименование на лекарствотоCaelyx
ATC кодL01DB
Веществоdoxorubicin hydrochloride
ПроизводителJanssen-Cilag International N.V.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма.

Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохлорид, включен в липозоми със свързан към повърхността им метоксиполиетиленгликол (MPEG). Този процес е известен като пегилиране и защитава липозомите от откриване от клетките на мононуклеарно-фагоцитарната система (МФС), което води до удължаване на времето на циркулацията им в кръвта.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Суспензията е стерилна, прозрачна, оцветена в червено.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Caelyx е показан за:

-Като монотерапия при пациенти с метастази от рак на гърдата, които са с повишен сърдечно-съдов риск.

-За лечение на авансирал рак на яйчника при жени, неотговорили на лечение от първа линия, проведено по схема, включваща препарати на платината.

-В комбинация с бортезомиб за лечение на прогресиращ множествен миелом при пациенти, преминали преди това поне един курс на лечение, и които вече са били подложени на костномозъчна трансплантация или не са подходящи за такава.

-За лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши (СК) при пациенти с нисък брой CD4 клетки (< 200 CD4 лимфоцити/mm3) и обширно кожно-лигавично или висцерално ангажиране. Caelyx може да се използва като системна химиотерапия от първа линия или като химиотерапия от втора линия при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, прогресирал въпреки предшестваща комбинирана системна химиотерапия, включваща поне два от следните препарати: винка алкалоиди, блеомицин и стандартен доксорубицин (или друг антрациклин), както и при пациенти с непоносимост към терапията.

4.2Дозировка и начин на приложение

Caelyx трябва да се прилага само под контрола на специалист онколог, квалифициран в лечението с цитотоксични препарати.

Уникалните фармакокинетични характеристики на Caelyx не позволяват да се заменя с други форми на доксорубицинов хидрохлорид.

Дозировка

Рак на гърдата/рак на яйчника

Caelyx се прилага интравенозно в доза 50 mg/m2 веднъж на 4 седмици докато болестта не прогресира и пациентът понася лечението.

Множествен миелом

Caelyx се прилага в доза 30 mg/m² на ден 4 от 3-седмичната схема на лечение с бортезомиб като едночасова инфузия непосредствено след инфузията на бортезомиб. Бортезомиб се прилага в доза 1,3 mg/m² на ден 1, 4, 8 и 11 през 3 седмици. Дозата трябва да се повтаря дотогава, докато пациентът отговаря задоволително и докато понася лечението. При необходимост прилагането на двата лекарствени продукта на 4 ден може да бъде отложено до 48 часа. Между отделните дози бортезомиб трябва да има интервал поне от 72 часа.

Свързан със СПИН сарком на Капоши

Caelyx се прилага интравенозно в доза 20 mg/m2 веднъж на две до три седмици. Избягвайте интервали, по-кратки от 10 дни, защото тогава не може да се изключат кумулиране на лекарствения продукт и повишена токсичност. Препоръчва се лечението на пациентите да продължи 2 до 3 месеца, за да може да се постигне терапевтичен отговор. По необходимост, с цел поддържане на терапевтичния отговор, лечението може да продължи.

За всички пациенти

Ако пациентът проявява ранни симптоми или признаци на инфузионна реакция (вж. точка 4.4 и 4.8), веднага прекъснете инфузията, и дайте подходяща премедикация (антихистамин и/или краткодействащ кортикостероид), след което подновете инфузията при по-ниска скорост.

Указания за коригиране на дозата на Caelyx

За овладяване на нежеланите реакции като палмо-плантарна еритродизестезия (ППЕ), стоматит или хематологична токсичност, дозата може да бъде редуцирана или отложена. Препоръки за коригиране на дозата на Caelyx при поява на нежелани реакции са дадени в таблици по-долу. Степенуването на токсичността е според Критериите за обща токсичност на Националния Раков Институт на САЩ

(NCI-CTC).

Втаблиците за ППЕ (Таблица 1) и стоматит (Таблица 2) е представена схемата за корекция на дозата, следвана при клинични проучвания на лечението на рак на гърдата или рак на яйчника (за коригиране на препоръчания 4-седмичен терапевтичен цикъл): ако тези прояви на токсичност се развият при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, препоръчаният 2- до 3-седмичен терапевтичен цикъл може да се коригира по подобен начин.

Втаблицата за хематологична токсичност (Таблица 3) е представена схемата за корекция на дозата, следвана при клинични проучвания на лечението на пациенти само с рак на гърдата или рак на яйчника. Корекцията на дозата при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши е представена в точка 4.8.

Таблица 1. ПАЛМО-ПЛАНТАРНА ЕРИТРОДИЗЕСТЕЗИЯ

 

Седмици след предишната доза Caelyx

Степен на

4 седмици

5 седмици

6 седмици

токсичност към

 

 

 

момента

 

 

 

Първа степен

Същата доза,

Същата доза,

Намалете дозата с

(лек еритем, оток

освен ако преди

освен ако преди

25 %; върнете се

или десквамация,

това пациентът не е

това пациентът не е

към 4-седмичен

които не пречат на

имал кожна

имал кожна

интервал

ежедневните

токсичност 3 или 4

токсичност 3 или 4

 

дейности)

степен – в този

степен – в този

 

 

случай изчакайте

случай изчакайте

 

 

още една седмица

още една седмица

 

Втора степен

Изчакайте

Изчакайте

Намалете дозата с

(еритем,

допълнително една

допълнително една

25 %; върнете се

десквамация или

седмица

седмица

към 4-седмичен

оток, които пречат

 

 

интервал

на ежедневните

 

 

 

дейности, но не и на

 

 

 

физическата

 

 

 

активност на

 

 

 

пациента. Малки

 

 

 

були или улцерации

 

 

 

под 2 см в диаметър)

 

 

 

Трета степен

Изчакайте

Изчакайте

Прекратете

(Були, улцерации

допълнително една

допълнително една

лечението

или оток, които

седмица

седмица

 

пречат на ходенето

 

 

 

или нормалната

 

 

 

ежедневна дейност;

 

 

 

невъзможност за

 

 

 

носене на

 

 

 

обичайното облекло)

 

 

 

Четвърта степен

Изчакайте

Изчакайте

Прекратете

(дифузен или

допълнително една

допълнително една

лечението

локален процес,

седмица

седмица

 

водещ до

 

 

 

инфекциозни

 

 

 

усложнения,

 

 

 

налагащи постелен

 

 

 

режим или

 

 

 

хоспитализация)

 

 

 

Таблица 2. СТОМАТИТ

 

 

 

Седмици след предишната доза Caelyx

Степен на

4 седмици

5 седмици

6 седмици

токсичност към

 

 

 

момента

 

 

 

Първа степен

Същата доза,

Същата доза,

Намалете дозата с

(неболезнени язви,

освен ако преди

освен ако преди

25 %; върнете се

зачервяване, лека

това пациентът не е

това пациентът не е

към 4-седмичен

болезненост)

имал стоматит

имал стоматит

интервал или по

 

3 или 4 степен –

3 или 4 степен –

преценка на лекаря

 

в този случай

в този случай

прекратете

 

изчакайте още една

изчакайте още една

лечението

 

седмица

седмица

 

Втора степен

Изчакайте

Изчакайте

Намалете дозата с

(болезнено

допълнително една

допълнително една

25 %; върнете се

зачервяване, оток

седмица

седмица

към 4-седмичен

или язви, но

 

 

интервал или по

пациентът може да

 

 

преценка на лекаря

се храни)

 

 

прекратете

 

 

 

лечението

Трета степен

Изчакайте

Изчакайте

Прекратете

(болезнено

допълнително една

допълнително една

лечението

зачервяване, оток

седмица

седмица

 

или язви, пациентът

 

 

 

не може да се храни)

 

 

 

Четвърта степен

 

Изчакайте

Изчакайте

Прекратете

 

(необходимост от

 

допълнително една

допълнително една

лечението

 

парентерално или

 

седмица

седмица

 

 

ентерално хранене)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Хематологична токсичност (според абсолютния неутрофилен брой – АNC,

 

 

или тромбоцитите) при лечение на пациенти с рак на гърдата или

 

 

яйчника

 

 

 

 

 

СТЕПЕН

 

ANC

ТРОМБОЦИТИ

КОРЕКЦИЯ

 

Степен 1

1 500 – 1 900

75 000 – 150 000

Подновете лечението без

 

 

 

 

 

 

 

редукция на дозата.

 

Степен 2

1 000 – < 1 500

50 000 – < 75 000

Изчакайте до ANC 1 500 и

 

 

 

 

 

 

 

тромбоцити 75 000; приложете

 

 

 

 

 

 

 

същата доза – без редукция на

 

 

 

 

 

 

 

дозата.

 

 

Степен 3

500 – < 1 000

25 000 – < 50 000

Изчакайте до ANC 1 500 и

 

 

 

 

 

 

 

тромбоцити 75 000; приложете

 

 

 

 

 

 

 

същата доза – без редукция на

 

 

 

 

 

 

 

дозата.

 

 

Степен 4

 

< 500

< 25 000

Изчакайте до ANC 1,500 и

 

 

 

 

 

 

 

тромбоцити 75 000; намалете

 

 

 

 

 

 

 

дозата с 25 % или продължете със

 

 

 

 

 

 

 

същата доза, но съвместно с

 

 

 

 

 

 

 

приложение на растежни фактори.

 

При пациентите с множествен миелом, лекувани с Caelyx в комбинация с бортезомиб, но развили ППЕ или стоматит, дозата на Caelyx трябва да бъде коригирана както е описано по-горе, съответно, в таблица 1 и 2. В Таблица 4 по-долу са представени промените в дозите при клиничното проучване на пациенти с множествен миелом, на които е прилагано комбинирано лечение с Caelyx и бортезомиб. За по-подробна информация за бортезомиб, вижте КХП на бортезомиб.

Таблица 4. Корекция на дозата при комбинирано лечение с caelyx + бортезомиб – пациенти с множествен миелом

Състояние на пациента

Caelyx

Бортезомиб

Температура ≥ 38C и

Преди ден 4 – не прилагайте

Намалете следващата доза с

ANC < 1 000/mm3

през този цикъл; след ден 4 –

25 %.

 

намалете следващата доза с

 

 

25 %.

 

На който и да е ден след

Преди ден 4 – нe прилагайте

Не прилагайте; ако за даден

прилагане на лекарството

през този цикъл; след ден 4 –

цикъл са пропуснати 2 или

след ден 1 от всеки цикъл:

намалете следващата доза с

повече дози, в следващите

Тромбоцитен брой

25 % през следващите

цикли намалете дозата с 25 %.

< 25 000/mm3

цикли, ако дозата на

 

Хемоглобин < 8 g/dl

бортезомиб е намалена

 

ANC < 500/mm3

заради хематологична

 

 

токсичност*

 

Нехематологична

Не прилагайте до

Не прилагайте до

лекарствена токсичност

възстановяване до степен < 2

възстановяване до степен < 2 и

степен 3 или 4

и намалете дозата с 25 % при

намалете дозата с 25 % при

 

всички следващи дози.

всички следващи дози.

Невропатична болка или

Не се налага корекция на

Вижте КХП на бортезомиб.

периферна невропатия.

дозата.

 

*За по-подробна информация за дозировката на бортезомиб и корекцията на дозата, вижте КХП на бортезомиб

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на Caelyx, определена при малък брой пациенти със завишен общ билирубин, не се различава от фармакокинетиката при пациенти с нормален общ билирубин; все пак, до натрупване на повече опит, при пациенти с нарушена чернодробна функция дозата на Caelyx трябва да се намали според опита, събран от клиничните проучвания за лечение на рак на гърдата и яйчника както следва: Ако в началото на терапията общият билирубин е между 1,2 и 3,0 mg/dl, първата доза трябва да се редуцира с 25 %. Ако общият билирубин е > 3.0 mg/dl, първата доза трябва да се редуцира с 50 %. Ако пациентът понася добре първата доза без повишаване на серумния билирубин или чернодробните ензими, дозата за втория цикъл може да бъде повишена до следващото дозово ниво – ако първата доза е била редуцирана с 25 %, по време на втория терапевтичен цикъл може да се приложи пълната доза; ако първата доза е била редуцирана с 50 %, по време на втория терапевтичен цикъл може да се приложат 75 % от пълната доза. Ако пациентът понася добре лечението, при следващите терапевтични цикли дозата може да се повиши до пълната доза. Caelyx може да се прилага при пациенти с чернодробни метастази с повишение на билирубина и чернодробните ензими до 4 пъти над горната граница на нормата. Преди приложението на Caelyx оценете чернодробната функция с помощта на стандартни лабораторни показатели като АЛАТ/АСАТ, алкална фосфатаза, и билирубин.

Бъбречно увреждане

Понеже доксорубицин се метаболизира в черния дроб и се екскретира с жлъчката, не се налага корекция на дозата. Данните от популационния фармакокинетичен анализ (при креатининов клирънс от 30 до 156 ml/min) показват, че клирънсът на Caelyx не се влияе от бъбречната функция. Няма фармакокинетични данни за пациенти с креатининов клирънс под 30 ml/min.

Пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши и спленектомия

Понеже няма опит с Caelyx при пациенти, претърпели спленектомия, при такива пациенти не се препоръчва лечение с Caelyx.

Педиатрични популация

Опитът при деца е ограничен. Caelyx не се препоръчва при пациенти под 18-годишна възраст.

Старческа възраст

Популационният анализ на изследваните възрастови групи (21 - 75 години) показва, че възрастта не оказва значимо влияние върху фармакокинетиката на Caelyx.

Начин на приложение

Caelyx се прилага под формата на интравенозна инфузия. За по-нататъшни инструкции при приготвяне и специални предпазни мерки при работа вижте точка 6.6.

Не прилагайте Caelyx като болус инжекция или като неразреден разтвор. Препоръчва се Caelyx да се влива през система, през която в същото време да се влива и 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на глюкоза за да се постигне още по-голямо разреждане и да се намали рискът от тромбозиране или екстравазация. Инфузията може да се прави през периферна вена. Не използвайте инфузионни филтри. Caelyx не трябва да се прилага мускулно или подкожно (вж. точка 6.6).

За дози < 90 mg: разредете Caelyx в 250 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на глюкоза. За дози 90 mg: разредете Caelyx в 500 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на глюкоза.

Рак на гърдата/Рак на яйчника/Множествен миелом

За да се намали рискът от инфузионни реакции, първоначалната доза се прилага със скорост на вливане не повече от 1 mg/минута. Ако не се развие инфузионна реакция, следващата доза Caelyx може да се приложи в продължение на 60 минути.

При пациентите, при които се развие инфузионна реакция, начинът на приложение трябва да се промени както следва:

5 % от общата доза трябва да се влеят бавно през първите 15 минути. Ако поносимостта е добра и не се наблюдава инфузионна реакция, през следващите 15 минути скоростта на вливане може да се

удвои. Ако поносимостта е добра, инфузията може да се приключи през следващия час, като по този начин общата продължителност на инфузията е 90 минути.

Свързан със СПИН сарком на Капоши

Дозата Caelyx се разрежда в 250 ml 5 % (50 mg/ml) инфузионен разтвор на глюкоза и се прилага интравенозно като 30-минутна инфузия.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Caelyx не трябва да се използва за лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши, който може да се лекува ефикасно с локално или системно лечение с интерферон-алфа.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Поради разликите във фармакокинетичните профили и дозовите схеми, Caelyx не трябва да се използва взаимозаменяемо с други лекарствени форми на доксорубицин хидрохлорид.

Кардиотоксичност

Препоръчва се при всички пациенти, получаващи Caelyx, да се осъществява чест ЕКГ контрол. Преходни ЕКГ промени като например изглаждане на Т-вълната, депресия на S-T сегмента и доброкачествени аритмии не са показание за прекратяване на лечението с Caelyx. Намаляването на височината на QRS-комплекса обаче се смята за показателно за кардиотоксичност. Ако се установи подобна промяна, трябва да се обсъди най-информативното изследване за антрациклинова кардиотоксичност – ендомиокардна биопсия.

По-специфични методи за оценка и контрол на сърдечната функция в сравнение с ЕКГ са ехокардиографското измерване на фракцията на изтласкване на лявата камера или, за предпочитане – чрез радионуклидна ангиография. Тези изследвания може да се правят рутинно преди започване на лечението с Caelyx, след което да се повтарят периодично по време на лечението. Оценката на левокамерната функция се смята за задължителна преди всяко отделно приложение на Caelyx след достигане на кумулативна доза антрациклинов препарат 450 mg/m2.

Споменатите по-горе изследвания и методи за проследяване на сърдечната функция по време на лечение с антрациклинови препарати трябва да се прилагат в следната последователност: ЕКГ-контрол, измерване на фракцията на изтласкване на лявата камера, ендомиокардна биопсия. Ако резултатите от някое от изследванията говорят за възможна кардиотоксичност, свързана с лечението с Caelyx, трябва внимателно да се прецени дали ползата от продължаване на лечението надвишава риска от миокардно увреждане.

При пациенти със сърдечно заболяване, налагащо лечение, Caelyx трябва да се прилага само тогава, когато ползата от лечението надвишава риска за пациента.

Caelyx трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с нарушена сърдечна функция.

Когато има съмнения за кардиомиопатия, например когато фракцията на изтласкване на лявата камера е значително намалена в сравнение със стойностите преди започване на лечението и/или фракцията на изтласкване е значително по-ниска от очакваната стойност (напр. < 45 %), трябва да се обсъди ендомиокардна биопсия и внимателно да се прецени дали ползата от продължаване на лечението надвишава риска от развитие на необратимо увреждане на сърцето.

Застойна сърдечна недостатъчност в резултат на кардиомиопатия може да се развие внезапно, без предшестващи ЕКГ-промени, като може да се развие няколко седмици след прекратяване на лечението.

Към пациенти, получавали други антрациклинови продукти, трябва да се подхожда с повишено внимание. При оценка на кумулативната доза доксорубицинов хидрохлорид под внимание трябва да се вземе и предшестващо или съпътстващо лечение с кардиотоксични препарати – напр. други антрациклини, антрахинони или напр. 5-флуороурацил. Кардиотоксичност може да се наблюдава и при кумулативна доза антрациклин под 450 mg/m2 при пациенти с предшестващо облъчване на медиастинума или при такива, получаващи съпътстващо лечение с циклофосфамид.

Профилът на безопасност по отношение на сърцето за схемите, препоръчани за лечение на рак на гърдата и рак на яйчника (50 mg/m2), е сходен с този при доза 20 mg/m2 за лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши (вж. точка 4.8).

Миелосупресия

Много от пациентите, лекувани с Caelyx, са с предшестваща миелосупресия поради фактори като СПИН, съпътстващ или предшестващ прием на лекарства, ангажиране на костния мозък от туморния процес. При пилотно проучване при пациенти с рак на яйчника, лекувани с доза 50 mg/m2, миелосупресията е била лека до умерена, обратима, и не е водила до неутропенични инфекции или развитие на сепсис. Освен това, при контролирано клинично проучване на Caelyx срещу топотекан, честотата на свързания с лечението сепсис е била значително по-ниска в групата пациенти с рак на яйчника, лекувана с Caelyx в сравнение с групата, лекувана с топотекан. Сходна ниска честота на миелосупресия е наблюдавана при клинично проучване на пациенти с метастази от рак на гърдата, получаващи Caelyx като лечение от първа линия. За разлика от наблюдаваното при пациенти с рак на гърдата или рак на яйчника, миелосупресията изглежда е дозо-ограничаващата нежелана реакция при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши (вж. точка 4.8). Поради риска от миелосупресия, по време на лечението с Caelyx периодично трябва да се изследва пълна кръвна картина – най-малко преди всяка доза Caelyx.

Персистиращата тежка миелосупресия може да доведе до развитие на суперинфекция или кръвоизлив.

При контролирани клинични проучвания на терапия с Caelyx при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши срещу включващ блеомицин/винкристин режим, опортюнистичните инфекции са били по-чести при лечението с Caelyx. Пациентите и лекарите трябва да знаят за тази по-висока честота и да взимат навременни мерки.

Вторични злокачествени хематологични заболявания Както и при други антинеопластични препарати, нарушаващи структурата на ДНК, при пациенти на

комбинирано лечение, включващо доксорубицин, има съобщения за вторични остри миелоидни левкемии и миелодисплазии. Поради това всеки пациент, лекуван с доксорубицин, трябва да е под стриктен хематологичен контрол.

Вторични неоплазми на устната лигавица Много редки случаи на вторичен рак на устната лигавица са докладвани при пациенти с дългосрочно

(над една година) приложение на Caelyx или тези, които получават кумулативна доза Caelyx над 720 mg/m2. Случаи на вторичен рак на устната лигавица са били диагностицирани, както по време на лечението с Caelyx, така и до 6 години след последната доза. Пациентите трябва да се преглеждат редовно за наличието на разранявания по устата или устен дискомфорт, които могат да бъдат показателни за вторичен рак на устната лигавица.

Свързани с вливането реакции Сериозни и дори животозастрашаващи инфузионни реакции с характеристика на алергични или

анафилактични, със симптоми като астматичен пристъп, зачервяване на лицето, уртикария, болка в гърдите, фебрилни реакции, хипертонични реакции, тахикардия, пруритус, потене, задух, оток на лицето, втрисане, болка в гърба, стягане в гърдите и гърлото, и/или хипотонични кризи са били наблюдавани в рамките на минути от началото на инфузията с Caelyx. Макар и много рядко, са наблюдавани гърчове свързани с инфузията (вж. точка 4.8). Временното спиране на инфузията обикновено води до овладяване на симптомите без нужда от допълнително лечение. Въпреки това, на разположение трябва да има продукти, необходими за лечението на тези симптоми (напр.

антихистамини, кортикостероиди, адреналин или антиконвулсанти), както и набор за спешна помощ. При повечето пациенти лечението може да се поднови след овладяване на симптомите, без те да се проявят отново. След първия терапевтичен цикъл рядко се наблюдават инфузионни реакции. За да се намали рискът от инфузионни реакции, началната доза трябва да се прилага със скорост не повече от

1 mg/min (вж. точка 4.2).

Пациенти с диабет

Трябва да се има предвид, че всеки флакон Caelyx съдържа захароза, както и това, че се прилага разреден в 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия.

За честите нежелани събития, които налагат корекция на дозата или прекратяване на лечението, вижте точка 4.8.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са правени специални проучвания за лекарствените взаимодействия на Caelyx, макар при пациенти с гинекологични неоплазми да са провеждани фаза ІІ проучвания на комбинирано лечение със стандартни химиотерапевтици. При съвместно приложение с продукти, за които са известни лекарствени взаимодействия със стандартния доксорубицинов хидрохлорид, трябва да се подхожда с повишено внимание. Caelyx, както и другите продукти, съдържащи доксорубицинов хидрохлорид, могат да потенцират токсичните ефекти на други антинеопластични продукти. По време на клинични проучвания при пациенти със солидни тумори (включително на гърдата и на яйчника), които са получавали съпътстващо лечение с циклофосфамид или таксани, не са забелязани нови прояви на адитивна токсичност. При пациенти със СПИН има съобщения за обостряне на циклофосфамид- индуцирания хеморагичен цистит и потенциране на хепатотоксичния ефект на 6-меркаптопурина при съвместно лечение със стандартен доксорубицинов хидрохлорид. При едновременно приложение с други цитотоксични продукти, особено с миелотоксични такива, трябва да се подхожда с повишено внимание.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Смята се, че ако се приложи по време на бременността, доксорубициновият хидрохлорид

предизвиква тежки увреждания на плода. Поради това Caelyx не трябва да се прилага по време на бременност, освен ако не е абсолютно необходимо.

Жени в детеродна възраст Жени в детеродна възраст трябва да бъдат съветвани да избягват забременяване, докато те или

техният партньор са на лечение с Caelyx, както и 6 месеца след прекратяване на лечението с Caelyx (вж. точка 5.3).

Кърмене

Не е известно дали Caelyx се излъчва в човешкото мляко. Понеже множество лекарствени продукти, включително и антрациклини, се излъчват в млякото, както и поради риска от сериозни нежелани реакции при кърмачета, преди започване на лечението с Caelyx майките трябва да прекратят кърменето. Специалистите съветват инфектираните с HIV жени да не кърмят децата си при никакви обстоятелства, за да се избегне предаването на HIV.

Фертилитет Ефектът на доксорубицин хидрохлорид върху фертилитета при хора не е изследван (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Caelyx не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, при клинични изпитвания рядко (< 5 %) са наблюдавани замаяност и сънливост. Пациентите, при които се проявяват тези нежелани реакции, трябва да избягват шофирането и работата с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-честата нежелана лекарствена реакция при клинични проучвания за лечение на рак на гърдата

или яйчника (50 mg/m2 веднъж на 4 седмици) е била палмо-плантарна еритродизестезия (ППЕ). Честота на ППЕ е била от 44,0 % до 46,1 %. В повечето случаи тази нежелана реакция е била лека, като съобщенията за тежки случаи (3 степен) са от 17 % до 19,5 %. Съобщенията за животозастрашаваща ППЕ (4 степен) са под 1%. Макар и рядко, понякога ППЕ е причина за прекратяване на лечението (3,7 % - 7,0 %). ППЕ се характеризира с болезнено макулозно зачервяване на кожата с ерупции. При пациентите, които са получили тази нежелана реакция, обикновено тя е възниквала след 2 или 3 терапевтични цикъла. Подобрението обикновено започва след 1-2 седмици, а в някои случаи възстановяването може да продължи до 4 седмици или по-дълго. За профилактика и лечение на ППЕ е използван пиридоксин в доза от 50-150 mg дневно и кортикостероиди, но тяхното приложение не е оценявано във фаза ІІІ клинични проучвания. Сред другите методи за профилактика и лечение на ППЕ са поддържането на ръцете студени чрез обливането им със студена вода (накисване, бани или плуване), избягването на затоплянето им или контакта с топла вода, избягването на стегнати чорапи, ръкавици или обувки. Изглежда, че ППЕ е свързана главно с дозовия режим и честотата ù може да се намали чрез удължаване на дозовия интервал с 1-2 седмици (вж. точка 4.2). При някои пациенти обаче тази реакция може да бъде тежка и да причини сериозно увреждане, налагащо прекратяване на лечението. Също така има чести съобщения за стоматит/мукозит при лечение на пациенти с рак на гърдата или яйчника, докато при терапевтичната схема за свързан със СПИН сарком на Капоши (20 mg/m2 веднъж на 2 седмици) най-честата нежелана реакция е миелосупресия (предимно левкопения – виж свързан със СПИН сарком на Капоши). Съобщения за ППЕ има при 16 % от пациентите с множествен миелом, лекувани с Caelyx плюс бортезомиб. За ППЕ степен 3 съобщения има при 5 % от пациентите. Няма съобщения за ППЕ степен 4. Най-често съобщаваните нежелани събития (свързани с лекарството, възникнали по време лечението), при комбинирано лечение (Caelyx + бортезомиб) са гадене (40 %), диария (35 %), неутропения (33 %), тромбоцитопения (29 %), повръщане (28 %), умора (27 %) и констипация (22 %).

Рак на гърдата 509 пациенти с авансирал рак на гърдата, които преди това не са били лекувани с цитостатици за

метастазите, са били лекувани с Caelyx (n=254) в доза 50 mg/m2 веднъж на 4 седмици, или доксорубицин (n=255) в доза 60 mg/m2 веднъж на 3 седмици при фаза ІІІ клинично проучване (I97- 328). За следните чести нежелани реакции е съобщавано по-често при пациентите, лекувани с доксорубицин, отколкото при тези, лекувани с Caelyx: гадене (53 % срещу 37 %; 3/4 степен - 5 % срещу 3 %), повръщане (31 % срещу 19 %; 3/4 степен – 4 % срещу по-малко от 1 %), всяка алопеция (66 % срещу 20 %), изразена алопеция (54 % срещу 7 %), неутропения (10 % срещу 4 %; 3/4 степен - 8 % срещу 2 %).

Съобщенията за мукозит (23 % срещу 13 %; 3/4 степен – 4 % срещу 2 %), и стоматит (22 % срещу 15 %; 3/4 степен – 5 % срещу 2 %) са по-чести при лекуваните с Caelyx в сравнение с пациентите, лекувани с доксорубицин. Средната продължителност на най-честите тежки (3/4 степен) нежелани реакции е била 30 дни или по-малко и в двете групи. За пълен списък на нежеланите реакции при лекуваните с Caelyx пациенти, вж. таблица 5.

Честотата на животозастрашаващи (4 степен) хематологични нежелани реакции е била < 1,0 %, а честота на сепсиса – 1 %. Лечение с растежни фактори и трансфузии са били необходими съответно при 5,1 % and 5,5 % от пациентите (вж. точка 4.2).

Клинично значимите лабораторни отклонения (3 и 4 степен) са били редки в тази група – за повишен билирубин, АСАТ и АЛАТ има съобщения съответно при 2,4 %, 1,6 % и < 1 % от пациентите. Няма съобщения за клинично значимо завишаване на серумния креатинин.

Таблица 5. Свързани с лечението нежелани реакции при клинични проучвания за лечение на рак на гърдата (50 mg/m2 веднъж на 4 седмици) (при пациенти, лекувани с

Caelyx) по тежест и системо-органна класификация и предпочитани термини по

MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

CIOMS III

Нежелани реакции

 

Рак на гърдата

Рак на гърдата

Рак на гърдата

по системи

 

Всички тежести

3/4 степен

n=404

 

 

n=254

n=254

(1-5 %)

 

 

( 5 %)

( 5 % )

Реакции, за които

 

 

 

 

няма съобщения от

 

 

 

 

предишни клинични

 

 

 

 

проучвания

Инфекции и инфестации

 

 

Чести

 

Фарингит

 

Фоликулит, гъбични

 

 

 

 

инфекции,

 

 

 

 

нехерпетични обриви,

 

 

 

 

инфекции на горните

 

 

 

 

дихателни пътища

Нечести

 

 

Фарингит

 

Нарушения на кръвта и лимфната системa

 

 

Чести

 

Левкопения, анемия,

Левкопения, анемия

Тромбоцитопения

 

 

неутропения,

 

 

 

 

тромбоцитопения

 

 

Нечести

 

 

Неутропения

 

Нарушения на метаболизма и храненето

 

 

Много чести

 

Анорексия

 

 

Чести

 

 

Анорексия

 

Нарушения на нервната система

 

 

Чести

 

Парестезии

Парестезии

Периферна

 

 

 

 

невропатия

Нечести

 

Сомнолентност

 

 

Нарушения на очите

 

 

 

Чести

 

 

 

Сълзене, замъглено

 

 

 

 

виждане

Сърдечни нарушения

 

 

 

Чести

 

 

 

Камерни аритмии

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Чести

 

 

 

Епистаксис

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене, стоматит,

 

 

 

 

повръщане

 

 

 

Чести

Болка в корема,

Болка в корема,

 

Болки в устата

 

констипация, диария,

диария, гадене,

 

 

 

диспепсия, язви в

стоматит

 

 

 

устата

 

 

 

Нечести

 

Язви в устата,

 

 

 

 

констипация,

 

 

 

 

повръщане

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

Много чести

ППЕ*, алопеция,

ППЕ*

 

 

 

обриви

 

 

 

Чести

Суха кожа,

Обриви

 

Булозни ерупции,

 

обезцветяване на

 

 

дерматит,

 

кожата, патологична

 

 

еритематоден обрив,

 

пигментация, еритем

 

 

нарушения на

 

 

 

 

ноктите, лющеща се

Нечести

 

Патологична

 

кожа

 

 

 

 

 

пигментация, еритем

 

 

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

 

Чести

 

 

 

Крампи на краката,

 

 

 

 

болки в костите,

 

 

 

 

костно-мускулни

 

 

 

 

болки

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

 

Чести

 

 

 

Болки в гърдите

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Много чести

Астения, отпадналост,

 

 

 

 

неуточнен другаде

 

 

 

 

мукозит

 

 

 

Чести

Слабост, фебрилитет,

Астения, неуточнен

 

 

 

болки

другаде стоматит

 

 

Нечести

 

Отпадналост,

 

Отоци, отоци по

 

 

слабост, болки

 

подбедриците

*палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

Рак на яйчника

512 пациенти с рак на яйчника (подгрупа на 876 пациенти със солидни тумори) са лекувани с Caelyx в доза 50 mg/m2 по време на клинични проучвания. В Таблица 6 са дадени нежеланите реакции при лекуваните с Caelyx пациенти.

Таблица 6 Свързани с лечението нежелани реакции при клинични проучвания за лечение на рак на яйчника (50 mg/m2 веднъж на 4 седмици) (при пациенти, лекувани с

Caelyx)по тежест и системо-органна класификация и предпочитани термини по MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100)

CIOMS III

Нежелани

 

Рак на яйчника

Рак на яйчника

Рак на яйчника

реакции

 

Всички тежести

3/4 степен

n=512

по системи

 

n=512

n=512

(1-5 %)

 

 

( 5 %)

( 5 %)

 

 

 

 

 

Инфекции и инфестации

 

 

Чести

 

Фарингит

 

Инфекции, орална

 

 

 

 

монилиаза, херпес

 

 

 

 

зостер, инфекции на

 

 

 

 

пикочните пътища

Нечести

 

 

Фарингит

 

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

 

Много чести

 

Левкопения, анемия,

Неутропения

 

 

 

неутропения,

 

 

 

 

тромбоцитопения

 

 

Чести

 

 

Левкопения, анемия,

Хипохромна анемия

 

 

 

тромбоцитопения

 

 

 

 

 

Нарушения на имунната система

 

 

Чести

 

 

 

Алергични реакции

Нарушения на метаболизма и храненето

 

 

Много чести

 

Анорексия

 

 

Чести

 

 

 

Обезводняване,

Нечести

 

 

Анорексия

кахексия

 

 

 

Психични нарушения

 

 

Чести

 

 

 

Тревожност,

 

 

 

 

депресия, безсъние

Нарушения на нервната система

 

 

Чести

 

Парестезии,

 

Главоболие,

 

 

сомнолентност

 

замайване,

 

 

 

 

невропатия,

 

 

 

 

хипертония

Нечести

 

 

Парестезии,

 

 

 

 

сомнолентност

 

Нарушения на очите

 

 

 

Чести

 

 

 

Конюнктивит

Сърдечни нарушения

 

 

Чести

 

 

 

Сърдечно-съдови

 

 

 

 

нарушения

Съдови нарушения

 

 

 

Чести

 

 

 

Вазодилатация

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Чести

 

 

Диспнея, засилена

 

 

 

кашлица

Стомашно-чревни нарушения

 

 

Много чести

Констипация, диария,

 

 

гадене, стоматит,

 

 

повръщане

 

Чести

Болки в корема,

Гадене, стоматит,

 

диспепсия, язви в

повръщане, болки в

 

устата

корема, диария

Нечести

Констипация,

 

диспепсия, язви в

 

устата

Язви в устата, езофагит, гадене и повръщане, гастрит, дисфагия, сухота в устата, флатуленция, гингивит, извратен вкус

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много чести

ППЕ*, алопеция,

ППЕ*

 

 

 

обриви

 

 

 

Чести

Суха кожа,

Алопеция, обриви

 

Везикулобулозен

 

обезцветяване на

 

 

обрив, пруритус,

 

кожата

 

 

ексфолиативен

 

 

 

 

дерматит, нарушения

 

 

 

 

на кожата,

 

 

 

 

макулопапулозен

 

 

 

 

обрив, потене, акне,

 

 

 

 

кожни язви

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

 

Чести

 

 

 

Болки в гърба,

 

 

 

 

миалгия

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

 

Чести

 

 

 

Дизурия

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

 

Чести

 

 

 

Вагинит

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Много чести

Астения, нарушения

 

 

 

 

на лигавиците

 

 

 

Чести

Фебрилитет, болки

Астения, нарушения на

 

Втрисане, болки в

 

 

лигавиците, болки

 

гърдите, отпадналост,

 

 

 

 

периферни отоци

Нечести

 

Фебрилитет

 

 

Изследвания

 

 

 

 

Чести

 

 

 

Загуба на тегло

*палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

Вповечето случаи миелосупресията е била лека до умерена и овладяема. Сепсис вследствие на левкопения е наблюдаван рядко (< 1 %). Лечение с растежни фактори се е налагало рядко (< 5 %), а трансфузии са се налагали приблизително при 15 % от пациентите (вижте точка 4.2).

Вподгрупа от 410 пациенти с рак на яйчника клинично значимите лабораторни отклонения при клиничните проучвания на Caelyx са включвали повишаване на общия билирубин (обикновено при

пациенти с чернодробни метастази) (5 %) и серумния креатинин (5 %). За повишаване на АСАТ се съобщава още по-рядко (< 1 %).

Пациенти със солидни тумори: В голяма кохорта от 929 пациенти със солидни тумори (включително рак на гърдата и рак на яйчника), лекувани предимно в доза 50 mg/m2 веднъж на 4 седмици, профилът на безопасност и честотата на нежеланите реакции са били сравними с тези при пациентите, участвали в пилотните проучвания за лечение на рак на гърдата и рак на яйчника.

Програма множествен миелом От общо 646 пациенти с множествен миелом, преминали поне един предшестващ терапевтичен курс,

318 са получили или комбинирано лечение - Caelyx 30 mg/m2 като едночасова интравенозна инфузия, приложена на ден 4 от приложението на бортезомиб, който е прилаган в доза 1,3 mg/m² на ден 1, 4, 8 и 11 през три седмици, или монотерапия с бортезомиб, при клинично изпитване фаза ІІІ. За нежеланите реакции, за които има съобщения при ≥ 5 % при пациентите, получили комбинирано лечение Caelyx плюс бортезомиб, вижте Таблица 7.

Най-често съобщаваните хематологични събития, съобщени както при пациентите на комбинирана терапия Caelyx плюс бортезомиб, така и при пациентите на монотерапия с бортезомиб, са били неутропения, тромбоцитопения и анемия. Честотата на развитие на неутропения степен 3 и 4 е била по-висока в групата на комбинирано лечение в сравнение с групата на монотерапия (28 % срещу 14%). Честотата на развитие на тромбоцитопения степен 3 и 4 е била по-висока в групата на комбинирано лечение в сравнение с групата на монотерапия (22% срещу 14%). Честотата на развитие на анемия е била сходна в двете групи (7 % срещу 5 %).

Съобщенията за стоматит са били по-чести в групата на комбинирано лечение (16 %), отколкото в групата на монотерапия (3 %), като повечето случаи са били 2 или по-ниска степен на тежест. Съобщения за стоматит 3 степен е имало при 2% от пациентите в групата на комбинирано лечение. Няма съобщения за стоматит 4 степен.

Съобщенията за гадене и повръщане са били по-чести в групата на комбинирано лечение (40 % и 28 %), отколкото в групата на монотерапия (32 % и 15 %), като по тежест се били предимно 1 и 2 степен.

При 38 % от пациентите приложението на единия или и на двата продукта е било преустановено поради нежелани събития. Честите нежелани събития, довели до преустановяване на лечението с бортезомиб и Caelyx, включват ППЕ, невралгия, периферна невропатия, периферна сетивна невропатия, тромбоцитопения, намалена фракция на изтласкване и умора.

Таблица 7 Свързани с лечението нежелани реакции от клинично проучване на множествен миелом (Caelyx 30 mg/m2 в комбинация с бортезомиб през 3 седмици), по тежест и системо-органна класификация и предпочитани термини по MedDRA

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100, < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000, < 1/100)

CIOMS III

Нежелани реакции

Всички степени на

Степен 3/4**

Всички степени на

по системи

тежест

n=318

тежест

 

n=318

( 5% )

n=318

 

( 5 %)

 

(1-5 %)

Инфекции и инфестации

 

 

Чести

Херпес симплекс,

Херпес зостер

Пневмония,

 

херпес зостер

 

назофарингит, инфекция

 

 

 

на горните дихателни

 

 

 

пътища, орална

 

 

 

кандидоза

Нарушения на кръвта и лимфната система

Много чести

 

Анемия, неутропения,

Неутропения,

 

 

 

тромбоцитопения

тромбоцитопения

 

Чести

 

Левкопения

Анемия,

Фебрилна неутропения,

 

 

 

левкопения

лимфопения

Нарушения на метаболизма и храненето

 

 

Много чести

 

Анорексия

 

 

Чести

 

Намален апетит

Анорексия

Дехидратация,

 

 

 

 

хипокалиемия,

 

 

 

 

хиперкалиемия,

 

 

 

 

хипомагнезиемия,

 

 

 

 

хипонатриемия,

 

 

 

 

хипокалциемия

Нечести

 

 

Намален апетит

 

Психични нарушения

 

 

 

Чести

 

Безсъние

 

Тревожност

 

 

 

 

Нарушения на нервната система

 

 

Много чести

 

Периферна сетивна

 

 

 

 

невропатия, невралгия,

 

 

 

 

главоболие

 

 

Чести

 

Периферна

Невралгия,

Летаргия, хипоестезия,

 

 

невропатия,

периферна

синкоп, дизестезия

 

 

невропатия,

невропатия,

 

 

 

парестезии,

невропатия

 

 

 

полиневропатия,

 

 

 

 

замайване, дисгеузия

 

 

Нечести

 

 

Главоболие,

 

 

 

 

периферна сетивна

 

 

 

 

невропатия,

 

 

 

 

парестезии,

 

 

 

 

замайване

 

Нарушения на очите

 

 

 

Чести

 

 

 

Конюнктивит

Съдови нарушения

 

 

 

Чести

 

 

 

Хипотония,

 

 

 

 

ортостатична хипотония,

 

 

 

 

зачервяване, хипертония,

 

 

 

 

флебит

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Чести

 

Диспнея

 

Кашлица, епистаксис,

 

 

 

 

диспнея при усилие

Нечести

 

 

Диспнея

 

Стомашно-чревни нарушения

Много чести

Гадене, диария,

 

 

 

повръщане,

 

 

 

констипация, стоматит

 

 

Чести

Болка в корема,

Гадене, диария,

Горна абдоминална

 

диспепсия

повръщане,

болка, язви в устата,

 

 

стоматит

сухота в устата,

 

 

 

дисфагия, афтозен

Нечести

 

Констипация,

стоматит

 

 

 

 

болка в корема,

 

 

 

диспепсия

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

Много чести

ППЕ*, обрив

 

 

Чести

Суха кожа

ППЕ*

Пруритус, папулозен

 

 

 

обрив, алергичен

 

 

 

дерматит, еритема,

 

 

 

кожна

 

 

 

хиперпигментация,

 

 

 

петехии, алопеция,

 

 

 

медикаментозни

 

 

 

ерупции

Нечести

 

Обрив

 

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Болки в крайниците

 

Артралгия, миалгия,

 

 

 

мускулни спазми,

 

 

 

мускулна слабост,

 

 

 

мускулно-скелетна

 

 

 

болка, мускулно-

 

 

 

скелетна болка в

 

 

 

областта на гърдите

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

 

 

 

 

 

Чести

 

 

Еритем на скротума

 

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Много чести

Астения, умора,

 

 

 

пирексия

 

 

Чести

 

Астения, умора

Периферен оток, студени

 

 

 

тръпки, грипоподобно

 

 

 

заболяване,

 

 

 

неразположение,

 

 

 

хипертермия

Нечести

 

Пирексия

 

Изследвания

 

 

 

Чести

Намалено тегло

 

Повишена аспартат

 

 

 

аминотрансфераза,

 

 

 

намалена фракция на

 

 

 

изтласкване, повишен

 

 

 

креатинин в кръвта,

 

 

 

повишена аланин

 

 

 

аминотрансфераза

*палмо-плантарна еритродизестезия (синдром „ръка-крак”).

**Нежеланите събития степен 3/4 се основават на нежеланите събития от всички степени на тежест с обща честота ≥ 5 % (вижте нежеланите събития, изброени в първата колона).

Свързан със СПИН сарком на Капоши

При клиничните проучвания за лечение на свързан със СПИН сарком на Капоши с Caelyx в доза

20 mg/m2 най-честата нежелана реакция, свързана с лечението с Caelyx, е била миелосупресията, като такава е наблюдавана много често (приблизително при половината от пациентите).

В тази група най-честата нежелана реакция е била левкопенията; Наблюдавани са и неутропения, анемия и тромбоцитопения. Тези реакции могат да се проявят рано в хода на лечението. Хематологичната токсичност може да налага намаляване на дозата, прекратяване или временно спиране на лечението. Лечението с Caelyx трябва да бъде спряно временно при пациенти с абсолютен неутрофилен брой < 1 000/mm3 и/или тромбоцитен брой < 50 000/mm3. Като съпътстваща терапия може да се даде G-CSF (или GM-CSF) за преодоляване на миелосупресията, когато в следващите цикли абсолютният неутрофилен брой е < 1 000/mm3. Хематологичната токсичност при пациенти с рак на яйчника не е така тежка, както при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши (виж раздела за рак на яйчника по-горе).

Нежеланите реакции от страна на дихателната система са били чести в клиничните проучвания на Caelyx и може да се дължат на опортюнистични инфекции при болните от СПИН. При пациенти със сарком на Капоши след приложение на Caelyx се наблюдават опортюнистични инфекции (ОИ), като се наблюдават често при пациенти с HIV-индуцирана имунна недостатъчност. Най-често наблюдаваните ОИ в клиничните проучвания са били кандидоза, цитомегаловирусна инфекция, херпес симплекс, пневмоцистна пневмония, инфекция с Mycobacterium avium.

Таблица 8. Нежелани реакции, наблюдавани при пациентите със свързан със СПИН сарком на Капоши според класификацията по CIOMS III

Много чести (≥ 1/10); Чести (≥ 1/100, < 1/10); Нечести (≥ 1/1 000, < 1/100)

Инфекции и инфестации

чести

орална монилиаза

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

много чести

неутропения, анемия, левкопения

 

 

чести

тромбоцитопения

Нарушения на метаболизма и храненето

 

чести

анорексия

Психични нарушения

 

 

 

нечести

обърканост

 

 

Нарушения на нервната система

 

 

 

чести

замайване

нечести

парестезии

 

 

Нарушения на очите

 

 

 

чести

ретинит

 

 

Съдови нарушения

 

 

 

чести

вазодилатация

 

 

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

 

чести

диспнея

 

 

Стомашно-чревни нарушения

много чести

гадене

чести

диария, стоматит, повръщане, язви в устата,

 

болки в корема, глосит, констипация, гадене и

 

повръщане

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

чести

алопеция, обриви

нечести

палмо-плантарна еритродизестезия (ППЕ)

 

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

 

чести

астения, фебрилитет, свързани с инфузията

 

остри реакции

Изследвания

 

 

 

чести

загуба на тегло

 

 

Други по-рядко наблюдавани (< 5 %) нежелани реакции включват реакции на свръхчувствителност, включително и анафилактични реакции. В постмаркетинговия период рядко се съобщава за булозни ерупции в тази група пациенти.

Честите клинично значими лабораторни отклонения ( 5 %) са включвали повишаване на алкалната фосфатаза; смята се, че повишаването на АСАТ и билирубина се е дължало на основната болест, а не на Caelyx. Спадането на хемоглобина и тромбоцитите е било по-рядко (< 5 %). Сепсис, дължащ се на левкопения, е наблюдаван рядко (< 1 %). Някои от тези отклонения е възможно да са се дължали на подлежащата инфекция с HIV, а не на Caelyx.

За всички пациенти При 100 от 929 пациенти (10,8 %) със солидни тумори са описани следните свързани с инфузията

реакции по Costart терминологията по време на лечението с Caelyx: алергични реакции, анафилактоидни реакции, астма, оток на лицето, хипотония, вазодилатация, уртикария, болка в гърба, болка в гърдите, втрисане, фебрилитет, хипертонични реакции, тахикардия, диспепсия, гадене, замайване, диспнея, фарингит, обриви, пруритус, потене, реакции на мястото на инжектиране, лекарствени взаимодействия. Дефинитивно спиране на лечението се е налагало нечесто – в 2 % от случаите. Сходна честота на инфузионните реакции (12 ,4 %) и прекратяване на лечението (1,5 %) са наблюдавани и при лечение на рак на гърдата. При пациенти с множествен миелом, лекувани с Caelyx плюс бортезомиб, свързани с инфузията реакции се съобщават при 3 %. При пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши свързаните с инфузията реакции са били зачервяване на лицето, задух, оток на лицето, главоболие, втрисане, болка в гърба, стягане в гърдите и гърлото и/или хипотония, като могат да се очакват при 5 до 10 % от пациентите. Макар и много рядко, инфузионните реакции са се проявявали с гърч. При всички пациенти инфузионните реакции са се проявявали главно по време на първата инфузия. Временното спиране на инфузията обикновено води до отзвучаване на симптомите без необходимост от допълнително лечение. При почти всички пациенти лечението с Caelyx може да бъде възобновено след отзвучаването на всички симптоми, без да възникнат нови реакции. Инфузионните реакции рядко рецидивират след първия терапевтичен курс с Caelyx (вж. точка 4.2).

При пациенти, лекувани с Caelyx, има съобщения за миелосупресия с анемия, тромбоцитопения, левкопения, а рядко – и с фебрилна неутропения.

При пациенти, лекувани с продължителни инфузии на стандартен доксорубицинов хидрохлорид, има съобщения за развитие на стоматит, като чести съобщения за развитие на стоматит има и при пациенти, лекувани с Caelyx. Стоматитът не е предизвиквал необходимост от прекратяване на

лечението и не е налагал коригиране на дозата, освен ако не е нарушавал способността на пациента да се храни. В този случай, дозовият интервал може да бъде удължен с 1-2 седмици или дозата – редуцирана (вж. точка 4.2).

При лечение с доксорубицин и достигане на кумулативна доза за целия живот > 450 mg/m2 е повишена честотата на застойната сърдечна недостатъчност, а при пациенти с рискови фактори от страна на сърдечно-съдовата система – и при по-ниска кумулативна доза. Ендомиокардните биопсии на 9 от 10 пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, получили кумулативна доза Caelyx над 460 mg/m2 не показват данни за антрациклин-индуцирана кардиомиопатия. Препоръчаната доза Caelyx за пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши е 20 mg/m2 веднъж на 2 до 3 седмици. За да се достигне кумулативната доза, при която опасенията от кардиотоксичност биха станали основателни при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши (> 400 mg/m2) са необходими над 20 курса Caelyx в рамките на 40 до 60 седмици.

Вдопълнение ендомиокардни биопсии са направени при 8 пациенти със солидни тумори с кумулативни антрациклинови дози от 509 mg/m2 до 1 680 mg/m2. При тях скорът за кардиотоксичност по Билингам е бил от 0 до 1,5. Подобен скор е равнозначен на липсваща до лека кардиотоксичност.

Впилотно фаза ІІІ проучване на Caelyx срещу доксорубицин 58 от 509-те (11,4 %) рандомизирани пациенти (10 лекувани с Caelyx в доза от 50 mg/m2 веднъж на 4 седмици срещу 48 лекувани с доксорубицин в доза от 60 mg/m2 веднъж на 3 седмици) са покривали дефинираните в протокола критерии за кардиотоксичност по време на лечението и/или периода на проследяване. Кардиотоксичността е била дефинирана като понижаване с 20 или повече пункта на фракцията на изтласкване на лявата камера (ФИЛК) в сравнение с изходната стойност, при положение че ФИЛК в покой остава в границите на нормата, или понижаване с 10 или повече пункта при стойности на ФИЛК извън границите на нормата (под долната граница на нормата). Нито един от 10-те пациенти, лекувани с Caelyx, покриващи критериите за кардиотоксичност според ФИЛК, не е развил симптоми на застойна сърдечна недостатъчност. За разлика от тях, 10 от 48-те пациенти, лекувани с доксорубицин и покриващи критериите за кардиотоксичност според ФИЛК, са развили симптоми на застойна сърдечна недостатъчност.

При пациенти със солидни тумори, включително и подгрупа от пациенти с рак на гърдата и рак на яйчника, лекувани с Caelyx в доза 50 mg/m2/на цикъл и кумулативна антрациклинова доза през целия живот до 1 532 mg/m2, честотата на клинично значимите нарушения на сърдечната функция е била ниска. От 418-те пациенти, лекувани с Caelyx в доза 50 mg/m2/ на цикъл, при които изходно е била определена фракцията на изтласкване на лявата камера (ФИЛК) и е направено поне едно контролно измерване чрез радионуклидна ангиография, 88 са имали кумулативна антрациклинова доза

> 400 mg/m2, стойност, свързана с повишен риск от сърдечносъдова токсичност при лечение със стандартен доксорубицин. Само при 13 от тези 88 пациенти (15 %) е имало поне една значима промяна във ФИЛК, дефинирана като стойност на ФИЛК под 45 % или понижаване с поне 20 пункта в сравнение с изходната стойност. Освен това, само при един пациент (кумулативна антрациклинова доза 944 mg/m2) се е наложило прекратяване на лечението поради клинични данни за застойна сърдечна недостатъчност.

Както и при други антинеопластични продукти, нарушаващи структурата на ДНК, при пациенти на комбинирано лечение, включващо доксорубицин, има съобщения за вторични остри миелоидни левкемии и миелодисплазии. Поради това всеки пациент, лекуван с доксорубицин, трябва да е под стриктен хематологичен контрол.

Макар съобщенията за некроза след екстравазация на доксорубицин да са много редки, се смята, че Caelyx има иритативно действие. Проучванията при животни показват, че прилагането на доксорубицинов хидрохлорид като липозомална форма намалява опасността от увреждане при екстравазация. Ако има симптоми на екстравазация (например парене или еритем), инфузията трябва да се прекрати веднага и да се възобнови през друга вена. Налагането с лед над мястото на екстравазацията в продължение на 30 минути може да помогне за облекчаване на локалната реакция. Caelyx не трябва да се прилага мускулно или подкожно.

При лечение с Caelyx рядко се наблюдават рецидиви на кожна реакция, развила се при предшестваща лъчетерапия.

Постмаркетингов опит

Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани по време на постмаркетинговия опит с Caelyx са описани в таблица 9. Честотите се предоставят съгласно следната конвенция:

Много чести

≥ 1/10

Чести

≥ 1/100 и < 1/10

Нечести

≥ 1/1 000 и < 1/100

Редки

≥ 1/10 000, < 1/1 000

Много редки

< 1/10 000 включително отделни случаи

Таблица 9. Нежелани реакции, установени по време на постмаркетинговия опит с Caelyx

Неоплазми - доброкачествени, злокачествени и неопределени (вкл. кисти и полипи)

много редки

вторични неоплазми на устната лигавица1

Съдови нарушения

 

 

 

нечести

венозна тромбоемболия, включително

 

тромбофлебит, венозна тромбоза и белодробен

 

емболизъм

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

много редки

еритема мултиформе, синдром на Stevens-

 

Johnson и токсична епидермална некролиза

1 Случаи на вторичен рак на устната лигавица са били докладвани при пациенти с дългосрочна (над една година) експозиция на Caelyx или тези, които получават кумулативна доза Caelyx над 720 mg/m2 (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Острото предозиране на доксорубицинов хидрохлорид утежнява проявите на мукозит, левкопения и тромбоцитопения. Лечението на острото предозиране при пациент с тежка миелосупресия се състои в хоспитализация, антибиотично лечение, трансфузии на тромбоцитна и гранулоцитна маса и симптоматично лечение на мукозита.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Цитотоксични средства (антрациклини и сродни субстанции), ATC код: L01DB01.

Механизъм на действие

Активната съставка на Caelyx е доксорубицинов хидрохлорид, цитотоксичен антрациклинов антибиотик, който се получава от Streptomyces peucetius var. caesius. Точният механизъм на противотуморната активност на доксорубицин не е известен. Смята се, че основната част от цитотоксичните му ефекти се дължи на инхибиране на синтеза на ДНК, РНК и протеини. Това вероятно е резултат от вмъкването на антрациклина между съседните бази в двойната спирала на ДНК, като по този начин се блокира разплитането на двойната спирала при репликация.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведено е фаза ІІІ рандомизирано проучване на Caelyx срещу доксорубицин при 509 пациенти с метастатичен рак на гърдата. Дефинираната в протокола цел на проучването - да се докаже, че ефикасността на Caelyx не е по-малка от тази на доксорубицин, е постигната. Коефициентът на вероятност (HR) по отношение на свободната от прогресия преживяемост (СПП) е 1,00 (95 % CI за HR = 0,82-1,22). При коригиране спрямо прогностичните променливи на HR или СПП, те са сравними със СПП при общата популация подходящи за лечение пациенти.

Първичният анализ на кардиотоксичността показа, че рискът от развитие на нежелани реакции от страна на сърцето като функция от кумулативната антрациклинова доза е значително по-нисък при Caelyx в сравнение с доксорубицин (HR = 3,16, p < 0,001). При кумулативна доза над 450 mg/m2 в групата, лекувана с Caelyx, не е имало нежелани реакции от страна на сърцето.

Проведено е фаза ІІІ проучване, сравняващо Caelyx с топотекан при 474 пациенти с епителен рак на яйчника и неуспех на химиотерапия от първа линия, базирана на платина. По отношение на общата преживяемост (ОП) Caelyx има предимство пред топотекан, което се вижда от коефициента на вероятност (HR) – 1,216 (95 % CI; 1 000, 1 478), p=0.050. Преживяемостта на първата, втората и третата година беше съответно 56,3 %, 34,7 % и 20,2 % за Caelyx, а за топотекан – 54,0 %, 23,6 % и 13,2 %.

При подгрупата пациенти с чувствителна на лечение с платина болест разликите са по-големи:

HR 1, 432 (95 % CI; 1,066, 1,923), p=0,017. Преживяемостта на първата, втората и третата година беше съответно 74,1 %, 51,2 % и 28,4 % за Caelyx, докато за топотекан – 66,2 %, 31,0 % и 17,5 %.

Резултатите са сходни в групата пациенти с рефрактерна на платина болест: HR 1,069 (95 % CI; 0,823, 1,387), p = 0,618. Преживяемостта на първата, втората и третата година беше съответно 41,5 %,

21,1 % и 13,8 % за Caelyx, докато за топотекан – 43,2 %, 17,2 % и 9,5 %.

646 пациенти са били включени в рандомизирано, с паралелни групи, открито многоцентрово Фаза III изпитване за сравнение на безопасността и ефикасността на комбинираната терапия с Caelyx плюс бортезомиб и монотерапията с бортезомиб при пациенти с множествен миелом, получили преди това поне 1 терапевтичен курс и при които болестта не е прогресирала, докато са получавали лечение с антрациклини. По отношение на първичната крайна точка – времето до прогресия (TTP), при пациентите на комбинирано лечение с Caelyx и бортезомиб е имало значимо подобрение в сравнение

спациентите, получаващи монотерапия с бортезомиб, оценено чрез намаляване на риска (RR) с 35 % (95 % доверителен интервал; 21-47 %), p < 0,0001, изчислено въз основа на TTP при 407 случая. Медианата на времето до прогресия е била 6,9 месеца при пациентите на монотерапия с бортезомиб, в сравнение с 8,9 месеца за пациентите на комбинирано лечение с Caelyx и бортезомиб. Определен по протокол междинен анализ (въз основа на TTP при 249 случая) е довел до ранно прекратяване на проучването за ефикасност. Този междинен анализ показва намаляване на риска при TTP с 45 %

(95 % доверителен интервал; 29-57 %), p < 0,0001. Медианата на TTP при пациентите на монотерапия

сбортезомиб е била 6,5 месеца, в сравнение с 9,3 месеца при пациентите на комбинирано лечение с Caelyx и бортезомиб. Тези резултати, макар и не напълно развити, са в основата на определения по протокол окончателен анализ. Крайният анализ на общата преживяемост (overall survival, OS), проведен за медиана на проследяване 8,6 години, не показва значима разлика в OS между двете групи на лечение. Медианата на OS е 30,8 месеца (95% CI; 25,2–36,5 месеца) за пациенти на монотерапия с бортезомиб и 33,0 месеца (95% CI; 28,9–37,1 месеца) за пациентите на комбинирана терапия с Caelyx плюс бортезомиб.

5.2Фармакокинетични свойства

Caelyx представлява пегилирана липозомална формула на доксорубицинов хидрохлорид с дълъг период на циркулация. Към повърхността на липозомите са свързани сегменти от молекулите на хидрофилния полимер метоксиполиетиленгликол (MPEG). Тези линейни групи на MPEG изпъкват от повърхността на липозомата и създават покритие, което намалява взаимодействието между двуслойната липидна мембрана и съставките на плазмата. Това води до удължаване на периода на циркулация на липозомите Caelyx в кръвта. Пегилираните липозоми са достатъчно малки (среден

диаметър приблизително 100 nm), за да минат интактни (да екстравазират) през стените на дефектните съдове, кръвоснабдяващи туморите. Данни за излизането на пегилираните липозоми от кръвоносните съдове, навлизането и кумулирането им в туморите, са наблюдавани при мишки с

C-26 рак на дебелото черво и при трансгенни мишки със сходни със сарком на Капоши тумори. Освен това пегилираните липозоми имат липиден матрикс с нисък пермеабилитет и вътрешна водна буферна система, които задържат доксорубициновия хидрохлорид инкапсулиран, докато липозомите циркулират в кръвта.

Плазмената фармакокинетика на Caelyx при хора се различава значително от описаната в литературата фармакокинетика на стандартните форми доксорубицинов хидрохлорид. В ниски дози (10 mg/m2 – 20 mg/m2) Caelyx показва линейна фармакокинетика. В дозовия интервал 10 mg/m2

60 mg/m2 Caelyx показва нелинейна фармакокинетика. Стандартният доксорубицинов хидрохлорид показва висока степен на тъканно разпределение (обем на разпределение: 700 до 1 100 l/m2) и бърз елиминационен клирънс (24 до 73 l/h/m2). Обратно, фармакокинетичният профил на Caelyx показва, че Caelyx се задържа във вътресъдовото пространство и че клирънсът на доксорубицина от кръвта зависи от липозомалния носител. Доксорубицинът става наличен след екстравазацията на липозомите и навлизането им в тъканния компартмент.

При еквивалентни дози плазмената концентрация и AUC на Caelyx, които отразяват предимно пегилирания липозомален доксорубицинов хидрохлорид (съдържащ 90 % до 95 % от измереното количество доксорубицин), са значително по-високи от тези, които се постигат със стандартни форми доксорубицинов хидрохлорид.

Caelyx не трябва да се използва взаимозаменяемо с други съдържащи доксорубицин продукти.

Популационна фармакокинетика

Фармакокинетиката на Caelyx е оценена при 120 пациенти, участвали в 10 различни клинични проучвания, чрез популационния фармакокинетичен метод. Фармакокинетиката на Caelyx в дозовия интервал 10 mg/m2 до 60 mg/m2 най-добре се описва с двукомпартментния нелинеен модел от нулев порядък и Михаелис-Ментеново елиминиране. Средният вътрешен клирънс на Caelyx е бил

0,030 l/h/m2 (от 0,008 до 0,152 l/h/m2), а средният централен обем на разпределение – 1,93 l/m2 (0,96 – 3.85 l/m2), доближава плазмения обем. Привидният полуживот е варирал от 24 до 231 часа, със средна стойност 73,9 часа.

Пациенти с рак на гърдата

Фармакокинетиката на Caelyx, определена при 18 пациенти с рак на гърдата, е била сходна с фармакокинетиката, определена при по-голямата група от 120 пациенти с различни тумори. Средният вътрешен клирънс е бил 0,016 l/h/m2 (от 0,008 до 0,027 l/h/m2), средният централен обем на разпределение – 1,46 l/m2 (от 1,10 до 1,64 l/m2). Средният привиден полуживот е бил 71,5 часа (от

45,2 до 98,5 часа).

Пациенти с рак на яйчника

Фармакокинетиката на Caelyx, определена при 11 пациенти с рак на яйчника, е била сходна с фармакокинетиката, определена при по-голямата група от 120 пациенти с различни тумори. Средният вътрешен клирънс е бил 0,021 l/h/m2 (от 0,009 до 0,041 l/h/m2), средният централен обем на разпределение – 1,95 l/m2 (от 1,67 до 2,40 l/m2). Средният привиден полуживот е бил 75,0 часа (от

36,1 до 125 часа).

Пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши

Плазмената фармакокинетика на Caelyx е определена при 23 пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши, получили единична доза от 20 mg/m2 като 30-минутна инфузия. Фарамакокинетичните параметри на Caelyx (отразяващи главно пегилирания липозомален доксорубицинов хидрохлорид и малкото количество некапсулиран доксорубицинов хидрохлорид), наблюдавани след прилагане на доза от 20 mg/m2, са представени на Таблица 10.

Таблица 10. Фармакокинетични параметри на Caelyx при пациенти със свързан със СПИН сарком на Капоши

Средно + стандартна грешка

Параметър

20 mg/m2 (n=23)

 

 

 

Максимална плазмена концентрация* (µg/ml)

8,34

0,49

Плазмен клирънс (l/h/m2)

0,041

0,004

Обем на разпределение (l/m2)

2,72 0,120

AUC (µg/ml h)

590,00 58,7

1 полуживот (часове)

5,2

1,4

2 полуживот (часове)

55,0 4,8

*Измерена в края на 30-минутната инфузия

5.3Предклинични данни за безопасност

При проучвания на многократно приложение на лекарството при животни, профилът на токсичност на Caelyx изглежда много сходен с установения при хора, получаващи продължително лечение със стандартен доксорубицинов хидрохлорид. Понеже при Caelyx доксорубициновият хидрохлорид е инкапсулиран в пегилирани липозоми, тези нежелани реакции се изразяват с различна сила.

Кардиотоксичност

Проучванията при зайци показват, че кардиотоксичността на Caelyx е по-ниска от тази на стандартните продукти, съдържащи доксорубицинов хидрохлорид.

Кожна токсичност

При проучвания, направени след многократно приложение на Caelyx при плъхове и кучета, в дози, съответстващи на клиничните, се наблюдават тежки кожни възпалителни реакции и образуване на язви. При проучването при кучета честотата и тежестта на тези лезии е била намалена чрез намаляване на дозата или удължаване на интервала между отделните дози. Сходни кожни лезии, описани като палмо-плантарна еритродизестезия, са наблюдавани и при пациенти след продължително лечение (вж. точка 4.8).

Анафилактични реакции П време на проучвания при кучета за токсичност при многократно приложение е наблюдавана остра

реакция, характеризираща се с хипотония, побледняване на лигавиците, хиперсаливация, повръщане и хиперактивност, последвани от понижена активност и летаргия, след приложение на пегилирани липозоми (плацебо). Подобна, но не така тежка реакция е наблюдавана и при кучета, получили Caelyx и стандартен доксорубицин.

След премедикация с антихистамини хипотоничната реакция е била по-лека. Реакцията не е била животозастрашаваща и кучетата са се възстановявали бързо след прекратяване на вливането.

Токсичност на мястото на приложение Проучванията на подкожната толерантност показват, че в сравнение със стандартния доксорубицин

Caelyx причинява малко по-леко локално дразнене и тъканно увреждане след възможна екстравазация.

Мутагенност и карциногенен потенциал

Макар с Caelyx да не са провеждани проучвания, фармакологично активната съставка на Caelyx – доксорубицинов хидрохлорид, е мутагенна и карциногенна. Пегилираните липозоми (плацебо) не са нито мутагенни, нито генотоксични.

Репродуктивна токсичност

Caelyx, приложен като еднократна доза от 36 mg/kg, причинява лека до умерена атрофия на яйчниците и тестисите при мишки. При плъхове след многократно приложение на дози

0.25 mg/kg/дневно се наблюдават намалена маса на тестисите и хипоспермия, а след многократно

приложение на дози от 1 mg/kg/дневно при кучета се наблюдават дифузна дегенерация на семиниферните каналчета и значително потискане на сперматогенезата (вж. точка 4.6).

Нефротоксичност

При проучване при маймуни е установено, че еднократна венозна доза Caelyx, надвишаваща два и повече пъти клиничната доза, е нефротоксична. При плъхове и зайци нефротоксичност е наблюдавана и при по-ниски еднократни дози доксорубицинов хидрохлорид. Понеже при преоценката на постмаркетинговите данни за безопасността на Caelyx не са установени значими нефротоксични ефекти, получените при проучвания при маймуни резултати е възможно да са без отношение за преценката на риска.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

-(2-[1,2-дистеарил-sn-глицеро(3)фосфоокси]етилкарбамоил)- -метоксиполи(оксиетилен)- 40 натриева сол (MPEG-DSPE)

Напълно хидрогениран соев фосфатидилхолин (HSPC) холестерол амониев сулфат захароза хистидин вода за инжекции

хлороводородна киселина натриев хидроксид

6.2Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на тези, посочени в точка 6.6.

6.3Срок на годност

20 месеца.

След разреждане:

-Доказано е, че остава химически и физически стабилен в продължение на 24 часа при температура от 2°C до 8°C.

-От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, спазването на препоръчаните срокове и условия за съхранение е отговорност на потребителя, като срокът на съхранение не трябва да превишава 24 часа при температура от

2°C до 8°C.

-Частично използваните флакони трябва да се изхвърлят.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (от 2°C до 8°C). Да не се замразява.

За условията на съхранение на разредения лекарствен продукт, вижте точка 6.3.

6.5Данни за опаковката

Стъклен флакон тип I със силиконизирана сива бромобутилова запушалка и алуминиево уплътнение,

с обем 10 ml (20 mg) или 25 ml (50 mg).

Caelyx се доставя в опаковки по 1 или 10 флакона.

Възможно е не всички видовe опаковки да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специфични предпазни мерки при изхвърляне и работа

Не използвайте продукта, ако има данни за преципитация или се виждат каквито и да е частици.

С разтвора на Caelyx трябва да се работи с повишено внимание. Носенето на ръкавици е задължително. При контакт с кожата или лигавиците, веднага измийте с вода и сапун. Работата с Caelyx и изхвърлянето на неизползвания продукт или отпадъчните материали от него трябва да става в съответствие с изискванията за противотуморни лекарствени продукти, както и в съответствие с местните изисквания.

Определете каква доза Caelyx трябва да се приложи (въз основа на препоръчаната доза и телесната площ на пациента). Изтеглете необходимото количество Caelyx със стерилна спринцовка. Необходимо е стриктно спазване на правилата за асептика, понеже в Caelyx няма консерванти или бактериостатични съставки. Преди инфузията подходящата доза Caelyx трябва да бъде разредена в 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия. За дози < 90 mg разредете Caelyx в 250 ml, а за дози

90 mg разредете Caelyx в 500 ml. Продължителността на инфузията може да бъде 60 или 90 минути, както е описано подробно в точка 4.2.

Използването на какъвто и да е разредител, освен 5 % (50 mg/ml) разтвор на глюкоза за инфузия, или на бактериостатичен агент, например бензилов алкохол, може да предизвика преципитиране на

Caelyx.

Препоръчва се инфузионната система, през която се влива Caelyx, да бъде свързана чрез кранче със система с 5 % (50 mg/ml) глюкоза. Инфузията може да се прави през периферна вена. Да не се използват инфузионни филтри.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Белгия

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/96/011/001

EU/1/96/011/002

EU/1/96/011/003

EU/1/96/011/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 21 юни 1996 г. Дата на последно подновяване: 19 май 2006 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата (EMEA) http://www.emа.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта