Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cystadane (betaine anhydrous) – кратка характеристика на продукта - A16AA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоCystadane
ATC кодA16AA06
Веществоbetaine anhydrous
ПроизводителOrphan Europe S.A.R.L.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Cystadane 1 g перорален прах

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 g от праха съдържа 1 g бетаин, безводен.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Перорален прах Бял, кристален, свободно течащ прах

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Адювантно лечение на хомоцистинурия, включваща дефицити или дефекти на:

цистатионин бета-синтаза (CBS),

5,10-метилен-тетрахидрофолат редуктаза (MTHFR),

метаболизма на кофактора на кобаламин (cbl).

Cystadane трябва да се използва като допълнение към други видове лечение като витамин B6 (пиридоксин), витамин B12 (кобаламин), фолати и специална диета.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с Cystadane трябва да се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на пациенти с хомоцистинурия.

Дозировка

Деца и възрастни

Препоръчителната обща дневна доза е 100 mg/kg/ден, в 2 приема на ден. Въпреки това, дозата трябва да се титрира индивидуално според плазмените нива на хомоцистеин и метионин. При някои пациенти, за постигане на терапевтични цели са необходими дози над 200 mg/kg/ден.

Трябва да се внимава с увеличаването на дозата при пациенти с дефицит на CBS поради риск от хиперметионинемия. При тези пациенти нивата на метионин трябва да се проследяват внимателно.

Специални популации

Чернодробно или бъбречно увреждане

Опитът с терапията с бетаин, безводен при пациенти с бъбречна недостатъчност или неалкохолна чернодробна стеатоза не показва необходимост за адаптиране на схемата на прилагане на Cystadane.

Начин на приложение Бутилката трябва да се разклати леко преди отваряне. Предоставени са три мерителни лъжици,

които отмерват 100 mg, 150 mg или 1 g бетаин, безводен. Препоръчва се препълнена мерителна лъжица да се извади от бутилката и да се прекара гладка повърхност, напр. гърба на нож, през върха на мярката. Това ще осигури следните дози: малка мярка 100 mg, средна мярка 150 mg и голяма мярка 1 g бетаин, безводен.

Прахът трябва да се смеси с вода, сок, мляко, мляко на прах или храна, докато напълно се разтвори, и да се погълне непосредствено след смесването.

Терапевтичен мониторинг

Целта на лечението е да се поддържат плазмените нива на общия хомоцистеин под 15 µM или колкото е възможно по-ниски. Стационарният отговор обикновено настъпва в рамките на един месец.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Съобщени са нечести случаи на тежък мозъчен оток, асоцииран с хиперметионинемия при терапия с бетаин, безводен при пациенти с дефицит на CBS (вж. точка 4.8). Наблюдавано е пълно възстановяване след преустановяване на лечението:

-Концентрацията на метоинин в плазмата трябва да се поддържа под 1000 µM. Препоръчва се нивото на метоинин в плазмата да се измерва в началото на лечението и след това веднъж или два пъти в годината.Ако концентрацията на метионин се повиши, особено над първия праг на безопасност 700 µmol/L, пациентът трябва да се проследява по-често и трябва да се проверява спазването на диетата. С цел намаляване нивото на метионин трябва да се обмисли промяна на диетата, както и намаляване на дозата Cystadane или временно прекъсване на лечението с Cystadane.

-Ако се появят някакви симптоми на мозъчен оток като сутрешно главоболие с повръщане и/или промени в зрението, трябва да се проверят плазменото ниво на метионина и спазването на диетата и лечението с Cystadane трябва да се прекъсне.

-Ако симптомите на мозъчния оток се появят отново след повторно започване на лечението, то тогава терапията с бетаин, безводен трябва да се преустанови за неопределено дълго време.

Препоръчва се да се оставят 30 минути между приема на бетаин, безводен и аминокиселинни смеси и/или лекарствени продукти, съдържащи вигабатрин и ГАМК-аналози, за да се сведе до минимум рискът от възможни лекарствени взаимодействия (вж. точка 4.5).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма проучвания за взаимодействията.

Въз основа на in vitro данните, бетаин, безводен би могъл да взаимодейства с аминокиселинни смеси и лекарствени продукти, съдържащи вигабатрин и ГАМК-аналози.

4.6Бременност и кърмене

Бременност Данните от ограничен брой експозирани бременности не показват, че бетаин, безводен оказва

неблагоприятно влияние върху бременността или здравето на фетуса/новороденото дете. До момента няма други релевантни епидемиологични данни. Не са провеждани проучвания върху животни за репродуктивна токсичност. По време на бременност приложението на бетаин, безводен в допълнение към пиридоксин, фолати, антикоагулант и диета при внимателно проследяване на плазмения хомоцистеин би съответствало на добри клинични резултати за

майката и плода. Cystadane обаче не трябва да се използва по време на бременност, освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене Не е известно дали бетаин, безводен се екскретира в кърмата (въпреки че прекурсорът в

метаболизма му, холин, се открива във високи нива в кърмата). Поради липсата на данни трябва да се подхожда предпазливо, когато Cystadane се предписва на кърмещи жени.

Фертилитет Липсват данни.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Cystadane не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Кратко изложение на профила на безопасност Обикновено нежеланите реакции, наблюдавани при терапията с бетаин, безводен не са

сериозни и са свързани основно със стомашно-чревния тракт. Нечесто могат да се появят стомашно-чревни нарушения като диария, глосит, гадене, стомашен дискомфорт, повръщане и дентални нарушения.

Най-често съобщаваната нежелана реакция при лечението е повишено ниво на метионин в кръвта. Наблюдавано е пълно възстановяване след преустановяване на лечението (вж. точка

4.4).

Изложение на нежеланите реакции в табличен формат Съобщените нежелани реакции са изброени по-долу по класове системи от органи и по честота.

Честотите са дефинирани като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести

(≥ 1/1 000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000). При всяко групиране в зависимост от честотата , нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тежестта.

Нарушения на метаболизма и

Нечести: анорексия

храненето

 

Психични нарушения

Нечести: неспокойство, раздразнимост

Нарушения на нервната система

Нечести: мозъчен оток*

Стомашно-чревни нарушения

Нечести: диария, глосит, гадене, стомашен

 

дискомфорт, повръщане

Нарушения на кожата и подкожната

Нечести: опадане на косата, уртикария, необичайна

тъкан

миризма на кожата

Нарушения на бъбреците и пикочните

Нечести: уринна инконтиненция

пътища

 

Изследвания

Много чести: повишение на метионина в кръвта *

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции Съобщават се нечести случаи на тежък мозъчен оток и хиперметионинемия в рамките на 2

седмици до 6 месеца от започването на терапията с бетаин, безводен при пациенти със CBS дефицит с пълно възстановяване след преустановяване на лечението.

Симптомите на мозъчен оток включват сутрешно главоболие с повръщане и/или промени в зрението При тези пациенти се забелязват големи повишения на плазмените нива на метионина в

границите от 1 000 до 3 000 µM. Тъй като мозъчен оток се съобщава също при пациенти с

хиперметионинемия, то приетият като възможен механизъм на действие е вторична хиперметионинемия поради терапията с бетаин, безводен.

За специални препоръки, вижте точка 4.4.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други продукти за храносмилателния тракт и метаболизма, ATC

код: A16AA06.

Механизъм на действие За бетаин, безводен е доказано, че понижава плазмените нива на хомоцистеина при трите вида

хомоцистинурия, т.е. CBS дефицит; MTHFR дефицит и дефект на cbl. Степента на този ефект е зависима от абсолютната степен на хиперхомоцистеинемията, като е по-висок при тежка хиперхомоцистеинемия.

Фармакодинамични ефекти Бетаин, безводен действа като донор на метилова група при реметилирането на хомоцистеин до

метионин при пациенти с хомоцистинурия. В резултат плазмените нива на хомоцистеина би трябвало да се понижат при тези пациенти до 20-30 % от нивата преди лечението.

За бетаин, безводен е доказано също, че повишава плазмените нива на метионин и S-аденозил метионин (SAM) при пациентите с MTHFR дефицит и дефекти на cbl. При пациентите със CBS дефицит без диетични ограничения на метионина се наблюдава прекомерно кумулиране на метионин.

Доказано е, че добавянето на бетаин, безводен подобрява метаболитните отклонения в цереброспиналната течност на пациенти с хомоцистинурия

Клинична ефикасност и безопасност Повишените плазмени нива на хомоцистеина са свързани с нежелани реакции от страна на

сърдечно-съдовата система като тромбоза, остеопороза, патологични промени на скелета и дислокация на зрителната леща. При неинтервенционалните проучвания клинично подобрение (на сърдечно-съдовата система и нервното развитие) се съобщава от лекуващия лекар при около 75% от пациентите, приемащи бетаин, безводен. Повечето от тези пациенти получават също други видове лечение като витамин B6 (пиридоксин), витамин B12 (кобаламин) и фолат с променливи биохимични отговори. В повечето случаи включването на бетаин, безводен води до последващо понижение на плазменото ниво на хомоцистеина. Съществува вероятност поради разностранното естество на терапията (диетична, фармацевтична, поддържаща) при тези пациенти да има елемент на надценяване на клиничните ефекти на лечението с бетаин, безводен. Късното откриване на хомоцистинурията в симптоматично състояние е причина за резидуалната болестност поради необратимото увреждане на съединителната тъкан (очна, скелетна), която не може да се коригира от по-нататъшната терапия. Наличните клинични данни не позволяват да се направи корелация между дозировката и клиничната ефикасност. Липсват доказателства за развитието на привикване.

В малък брой случаи повишените плазмени нива на метионина са били свързани с мозъчен оток

(вж. точки 4.4 и 4.8).

Проследяването на плазмените нива на хомоцистеина показва, че началото на действието на бетаин, безводен настъпва в рамките на няколко дни и че стационарният отговор се постига в рамките на един месец.

Педиатрична популация

При деца под 10-годишна възраст обичайната ефективна схема на прилагане е 100 mg/kg/ден, давани в 2 дози дневно, като повишаването на честотата над два пъти дневно и/или на дозата над 150 mg/kg/ден не подобрява хомоцистеин-понижаващия ефект.

Проследяването на плазмените концентрации на бетаин не спомага за определянето на ефикасността на лечението, тъй като тези концентрации не съответстват директно на потока през бетаин-хомоцистеин-метил трансферазния път в цитозола.

5.2Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните данни при пациенти с хомоцистинурия с дългосрочно добавяне на бетаин, безводен са много сходни с тези при здрави доброволци. Това показва, че разликите в кинетиката на бетаин, безводен най-вероятно се дължат на изчерпване на бетаин, безводен при нелекувана хомоцистинурия и са от значение само за началното лечение.

Абсорбция Абсолютната бионаличност на бетаин, безводен не е определена. При здрави възрастни

доброволци (на възраст между 21 до 49 години), след еднократна перорална доза бетаин,

безводен (50 mg/kg), абсорбцията е бърза (tmax = 0,9 ± 0,3 часа и Cmax = 0,9 ± 0,2 mM).

След схема с многократно прилагане на 100 mg/kg/ден за 5 дни, абсорбционната кинетика не се променя.

Разпределение

Бетаин, безводен бързо се разпределя в сравнително голям обем (V/F = 1,3 l/kg).

След схема с многократно прилагане на 100 mg/kg/ден за 5 дни полуживотът на разпределение е значимо удължен (до 36 часа), което показва насищаем транспорт и процеси на преразпределение.

Биотрансформация Бетаин, безводен е донор на метилова група.

Елиминиране Поради бавната скорост на елиминиране (среден полуживот = 14 часа, среден общ телесен

клирънс, CL/F, = 84 ml/час/kg) бъбречният клирънс е пренебрежим (5% от общия телесен клирънс), което предполага 100% бионаличност.

5.3Предклинични данни за безопасност

Във високи дози се наблюдава ЦНС потискащ ефект и дразнене на стомашно-чревния тракт при плъхове. Не са провеждани дългосрочни проучвания за карциногенност и репродуктивна токсичност с бетаин, безводен. Стандартният набор от тестове за генотоксичност не показва специален риск за хора.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Няма

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

Неотворена бутилка: 3 години След първото отваряне: 3 месеца.

6.4Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25 C.

Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка

6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Бутилки от HDPE със защитена от деца запушалка.

Всяка опаковка съдържа 1 бутилка със 180 g прах и три мерителни лъжици.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/379/001

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 февруари 2007 r. Дата на последно подновяване: 21 ноември 2016 r.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта