Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DaTSCAN (ioflupane (123l)) – листовка - V09AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоDaTSCAN
ATC кодV09AB03
Веществоioflupane (123l)
ПроизводителGE Healthcare Limited

Листовка: информация за потребителя

DaTSCAN 74 MBq/ml инжекционен разтвор

Йофлупан (123I) ((Ioflupane ) (123I))

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви приложат това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, който ще ръководи процедурата.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна медицина. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява DaTSCAN и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да ce използва DaTSCAN

3.Как ce използва DaTSCAN

4.Възможни нежелани реакции

5.Как ce съхранява DaTSCAN

6.Съдържание на опаковката и друга информация

1.Какво представлява DaTSCAN и за какво се използва

DaTSCAN съдържа активната съставка йофлупан (123I), който спомага да се установяват (да се диагностицират) различни състояния на мозъка. Той принадлежи към група лекарства, наричани радиофармацевтици, съдържащи малко количество радиоактивност.

Когато се инжектира радиофармацевтик, той се натрупва в определен орган или част от тялото за кратко време.

Тъй като съдържа малко количество радиоактивност, той може да се открие в тялото отвън чрез специални камери.

Може да се направи снимка, наречена сканиращо изображение. Това сканиращо изображение ще покаже точно къде е радиоактивността вътре в органа и тялото. Това може да даде на лекаря надеждна информация за функционирането на този орган.

Когато се инжектира DaTSCAN на възрастен, той се пренася в тялото с кръвта. Той се натрупва в малка област в мозъка Ви. Промени в тази част на мозъка възникват при:

Паркинсонизъм (в т.ч. Паркинсонова болест) и

деменцията с телца на Леви.

Сканиращото изображение ще даде на Вашия лекар информация за промените в тази област на мозъка Ви. Вашият лекар може да прецени, че сканиращата снимка ще помогне да се научи повече за Вашето състояние и да се вземе решение за възможното лечение.

Когато се използва DaTSCAN, Вие сте изложени на малки количества радиоактивност. Това излагане е по-малко, отколкото при някои видове рентгенови изследвания. Вашият лекар и лекарят по нуклеарна медицина са преценили, че клиничната полза от тази процедура с радиофармацевтичен продукт е по-голяма от риска от излагане на тези малки количества радиация.

Този лекарствен продукт се използва само за диагностика. Използва се само за откриване на заболяване.

2. Какво трябва да знаете, преди да ce използва DaTSCAN

DaTSCAN не трябва да се използва

ако сте алергични към йофлупан од или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако сте бременна

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар по нуклеарна медицина преди да Ви бъде приложен DaTSCAN, ако имате умерени или тежки проблеми с Вашите бъбреци или черен дроб.

Деца и юноши

DaTSCAN не се препоръчва за деца на възраст от 0 до 18 години.

Други лекарства и DaTSCAN

Информирайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства. Някои лекарства или вещества могат да повлияят начина на действие на

DaTSCAN.

Те включват:

бупропион (използван за лечение на депресия (тъга))

бензатропин (използван за лечение на болестта на Паркинсон)

мазиндол (намалява апетита като средство за лечение на затлъстяване)

сертралин (използван за лечение на депресия (тъга)

метилфенидат (използван за лечение на хиперактивност при деца и нарколепсия (прекомерна сънливост))

фентермин (намалява апетита като средство за лечение на затлъстяване)

амфетамин (използван за лечение на хиперактивност при деца и нарколепсия (прекомерна сънливост); също и лекарство, с което се злоупотребява)

кокаин (понякога използван като упойка за операция на носа; също и лекарство, с което се злоупотребява)

Някои лекарства могат да влошат качеството на получената картина. Лекарят може да Ви помоли да спрете да ги приемате за кратко време, преди да получите DaTSCAN.

Бременност и кърмене

Не използвайте DaTSCAN, ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна. Това е така, защото детето може да получи известна доза радиация. Говорете с Вашия лекар по нуклеарна медицина, ако смятате, че може да сте бременна. Трябва да се обмислят алтернативни техники, невключващи радиоактивност.

Ако кърмите, лекарят по нуклеарна медицина може да забави приема на DaTSCAN или да ви помоли да спрете да кърмите. Не е известно дали йофлупан (123I) преминава в кърмата.

Не трябва да кърмите детето си в продължение на 3 дни след приема на DaTSCAN.

Вместо това използвайте сухо мляко. Изцеждайте кърмата си редовно и изхвърляйте изцедената кърма.

Ще трябва да продължите да правите това в продължение на 3 дни, докато в тялото ви няма повече радиоактивност.

Шофиране и работа с машини

Не е известно DaTSCAN да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

DaTSCAN съдържа алкохол (етанол) 5 % обемни. Всяка доза съдържа до 197 mg алкохол. Това е почти същото като 5 ml бира или 2 ml вино. Това е вредно за страдащите от алкохолизъм и трябва да се има предвид при бременни жени или кърмачки, деца и високорискови групи като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия. Кажете на лекаря си, ако някое от тези неща се отнася до Вас.

3.Как ce използва DaTSCAN

Съществуват строги закони за употребата, работата и изхвърлянето на радиоактивни продукти. DaTSCAN винаги трябва да се използва в болница или подобно място. С него ще се работи и той ще Ви бъде приложен само от хора, които са обучени и квалифицирани да го използват безопасно. Те трябва да Ви кажат какво трябва да направите, за да използвате безопасно това лекарство. Вашият лекар по нуклеарна медицина ще реши каква да бъде дозата, която е най- подходяща за Вас.

Преди да приемете DaTSCAN Вашият лекар по нуклеарна медицина ще Ви помоли да вземете няколко таблетки или течност, които съдържат йод. Те ще предотвратят натрупването на радиоактивност в щитовидната Ви жлеза. Важно е да приемете таблетките или течността така, както Ви е казал Вашият лекар.

DaTSCAN Ви се дава като инжекция, обикновено във вена на мишницата. Препоръчаната радиоактивност, приложена чрез инжекция, е между 111 и 185 MBq (мегабекерел или MBq е единица за измерване на радиоактивността). Единична инжекция е достатъчна. Снимките с камера обикновено се правят между 3 и 6 часа след инжектирането на DaTSCAN.

Ако сте получили повече от необходимата доза DaTSCAN

Тъй като DaTSCAN се дава от лекар при контролирани условия, няма вероятност да получите по-голяма доза. Вашият лекар по нуклеарна медицина ще Ви препоръча да приемате много течности, които да помогнат на организма Ви да изхвърли лекарството. Трябва да обърнете внимание на урината, която отделяте – Вашият лекар ще Ви каже какво да правите. Това е нормална практика с лекарства като DaTSCAN. Количеството йофлупан (123I), което остава във Вашия организъм, ще загуби радиоактивността си по естествен път.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар по нуклеарна медицина, който ръководи процедурата.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, DaTSCAN може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на нежеланите реакции е:

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 потребители - Главоболие

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 потребители

-Повишен апетит

-Замаяност

-Нарушение на вкуса

-Гадене

-Сухота в устата

-Световъртеж

-Кратко дразнещо чувство, все едно че мравки полазват по кожата Ви (мравучкане)

-Силна болка при инжектиране. Съобщава се от пациенти, получаващи DaTSCAN в малка вена

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка - Свръхчувствителност (алергична)

Количеството радиоактивност в организма от DaTSCAN е много малко. То ще се изчисти от организма за няколко дни, без да е необходимо да вземате специални предпазни мерки.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар по нуклеарна медицина. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V*. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как ce съхранява DaTSCAN

Няма да Ви се налага да съхранявате това лекарство. Това лекарство се съхранява под отговорността на специалист в подходящи помещения. Съхранението на радиофармацевтичните лекарствени продукти ще бъде в съответствие с националните разпоредби за радиоактивните материали.

Посочената по-долу информация е предназначена само за специалиста:

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Да не се съхранява над 25 C.

Да не се замразява.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след “Годен до”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. Болничният персонал ще осигури правилното съхранение и изхвърляне на продукта и това, че няма да се използва след изтичане срока на годност, обявен на етикета.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа DaTSCAN

Активното вещество е: йофлупан (123I). Всеки ml от разтвора съдържа йофлупан (123I) 74 MBq в референтното време (0,07 до 0,13 µg/ml йофлупан).

Другите съставки са: оцетна киселина, натриев ацетат, етанол и вода за инжекции.

Как изглежда DaTSCAN и какво съдържа опаковката

DaTSCAN е 2,5 или 5 ml безцветен инжекционен разтвор, предоставят в еднократен безцветен 10 ml стъклен флакон, запечатан с гумена запушалка и метална обкатка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GE Healthcare Limited Little Chalfont

Bucks HP7 9NA

Великобритания

Производител:

GE Healthcare B.V. Den Dolech 2

NL-5612 AZ, Eindhoven

Холандия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GE Healthcare BVBA

General Electric International Inc.

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Tel.: +370 68 726 753

България

Luxembourg/Luxemburg

GE Healthcare Bulgaria EOOD

GE Healthcare BVBA

Teл/Fax: + 359 2 9712561

België/Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 (0) 2 719 7410

Česká republika

Magyarország

M.G.P. spol. s r.o.

Radizone Diagnost-X Kft.

Tel.: +420 577 212 140

Tel: +36 1 787-5720

Danmark

Malta

GE Healthcare A/S

Pharma-Cos Ltd.

Tlf: +45 70 2222 03

Tel: +356 21441 870

Deutschland

Nederland

GE Healthcare Buchler GmbH & Co. KG

GE Healthcare B.V.

Tel: +49 (0) 5 307 93 00

Tel: +31 (0) 40 299 10 00

Eesti

Norge

GE Healthcare Estonia OÜ

GE Healthcare AS

Tel: +372 6260 061

Tlf: + 47 23 18 50 50

Ελλάδα

Österreich

GE Healthcare A.E.

GE Healthcare Handels GmbH

Τηλ: +30 210 8930600

España

Polska

GE Healthcare Bio-Sciences, S.A.U

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 663 25 00

Tel: + 4822 330 83 00

France

Portugal

GE Healthcare SAS

Satis – GE Healthcare

Tél: +33 1 34 49 54 54

Tel: + 351 214251352

Hrvatska

România

GE Healthcare d.o.o.

S.C. GENERAL ELECTRIC MEDICAL

Tel: +385 (0)1 61 70 280

SYSTEMS ROMANIA S.R.L.

 

Tel. + 40 37 2074527

Ireland

Slovenija

GE Healthcare Limited

Biomedis M.B. trgovina d.o.o.

UK

Tel: + 386 2 4716300

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

 

Ísland

Slovenská republika

Icepharma

MGP, spol. s r. o.

Sími: + 354 540 8000

Tel: +421 2 5465 4841

Italia

Suomi/Finland

GE Healthcare S.r.l.

Oy GE Healthcare Bio-Sciences Ab

Tel: +39 02 26001 111

Puh/Tel: +358 10 39411

Κύπρος

Sverige

Phadisco Ltd

GE Healthcare AB

Τηλ: +357 22 715000

Tel: + 46 (0) 8 559 504 00

Latvija

United Kingdom

General Electric International Inc.

GE Healthcare Limited

Tel: +371 6780 7086

Tel: +44 (0) 1494 54 40 00

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ/ГГГГ}

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта