Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – данни върху опаковката - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоDuoTrav
ATC кодS01ED51
Веществоtravoprost / timolol
ПроизводителNovartis Europharm Limited

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА ЕДНА БУТИЛКА 2,5 ml + КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА 3 x 2,5 ml БУТИЛКИ+ КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА 6 x 2,5 ml БУТИЛКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

DuoTrav 40 микрограма/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор травопрост/тимолол

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки ml от разтвора съдържа 40 микрограма травопрост и 5 mg тимолол (като тимолол малеат).

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа: Поликватерниум-1, манитол (E421), пропиленгликол (E1520), полиоксиетилен хидрогенирано рициново масло 40 (HCO-40), борна киселина, натриев хлорид, натриев хидроксид и/или хлороводородна киселина (за корекция на pH), пречистена вода.

Вижте листовката за повече информация.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Капки за очи, разтвор

1 x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Очно приложение Преди употреба прочетете листовката.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне. Отворен на

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30°C.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

12.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/338/001 1 x 2,5 ml – бутилка ПП

EU/1/06/338/002 3 x 2,5 ml – бутилка ПП

EU/1/06/338/003 6 x 2,5 ml – бутилка ПП

EU/1/06/338/004 1 x 2,5 ml– бутилка ПЕНП

EU/1/06/338/005 3 x 2,5 ml– бутилка ПЕНП

EU/1/06/338/006 6 x 2,5 ml– бутилка ПЕНП

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16 ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Дуотрав

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ЕТИКЕТ НА БУТИЛКАТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

DuoTrav 40 микрограма/ml + 5 mg/ml капки за очи травопрост/тимолол Очно приложение

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. <Отворете тук>

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне.

Отворен на

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

2,5 ml

6 ДРУГО

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ОБВИВКА (ПЛИКЧЕ)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

DuoTrav 40 микрограма/ml + 5 mg/ml капки за очи

травопрост/тимолол

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да не се използва повече от 4 седмици след първото отваряне.

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

2,5 ml

6.ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта