Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebilfumin (oseltamivir) – кратка характеристика на продукта - J05AH02

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEbilfumin
ATC кодJ05AH02
Веществоoseltamivir
ПроизводителActavis Group PTC ehf

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebilfumin 30 mg твърди капсули

Ebilfumin 45 mg твърди капсули

Ebilfumin 75 mg твърди капсули

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Ebilfumin 30 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа озелтамивир фосфат, еквивалентен на 30 mg озелтамивир

(oseltamivir).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Ebilfumin 45 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа озелтамивир фосфат, еквивалентен на 45 mg озелтамивир (oseltamivir). За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

Ebilfumin 75 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа озелтамивир фосфат, еквивалентен на 75 mg озелтамивир

(oseltamivir).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Ebilfumin 30 mg твърди капсули

Твърдата капсула се състои от наситеножълто тяло и капаче с отпечатан в черно надпис “OS 30”. Размер на капсулата: 4 Капсулата съдържа бял гранулиран прах.

Ebilfumin 45 mg твърди капсули

Твърдата капсула се състои от бяло непрозрачно тяло и капаче с отпечатан в черно надпис “OS 45”. Размер на капсулата: 4 Капсулата съдържа бял гранулиран прах.

Ebilfumin 75 mg твърди капсули

Твърдата капсула се състои от бяло непрозрачно тяло и наситено жълто капаче с отпечатан в черно надпис “OS 75”. Размер на капсулата: 2

Капсулата съдържа бял гранулиран прах.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение на грип

Ebilfumin е показан при възрастни и деца, включително доносени новородени, със симптоми, типични за грип, когато грипният вирус циркулира в обществото. Доказана е ефикасност, когато лечението започне до два дни от началото на симптомите.

Профилактика на грип

-Постекспозиционна профилактика при лица на възраст 1 година или по-големи след контакт с клинично диагностициран случай на грип, когато в обществото циркулира грипен вирус.

-Уместността на приложението на Ebilfumin за профилактика на грип трябва да се определя във всеки отделен случай според обстоятелствата и популацията, изискваща защита. При

извънредни ситуации (напр. в случай на несъвпадане между циркулиращите и ваксиналните вирусни щамове и при пандемична ситуация) би могло да се обмисли сезонна профилактика при лица на възраст една година или по-големи.

-Ebilfumin е показан за профилактика на грип след експозиция при кърмачета на възраст под 1 година при избухване на грипна пандемия (вж. точка 5.2).

Ebilfumin не замества противогрипната ваксинация.

Приложението на антивирусни средства за лечение и профилактика на грип трябва да се решава въз основа на официалните препоръки. При вземане на решение за употреба на озелтамивир за лечение и профилактика трябва да се има предвид съществуващата информация относно характеристиките на циркулиращите вируси на грипа, наличната информация относно модела на чувствителността към лекарствата против грип за всеки сезон и значението на заболяването за различните географски области и популации пациенти (вж. точка 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Ebilfumin твърди капсули са биоеквивалентни дозови форми. Дози от 75 mg могат да се прилагат или

-като една капсула от 75 mg, или

-като една капсула от 30 mg плюс една капсула от 45 mg.

Промишлено произведен озелтамивир прах за перорална суспензия (6 mg/ml) е предпочитаният продукт за педиатрични и възрастни пациенти, които имат затруднения при преглъщането на капсули, или когато са необходими по-ниски дози.

Възрастни и юноши на възраст 13 и повече години

Лечение: При юноши (на възраст от 13 до 17 години) и възрастни препоръчителната перорална доза е 75 mg озелтамивир два пъти дневно в продължение на 5 дни.

Телесно тегло

Препоръчителна доза за 5 дни

> 40 kg

75 mg два пъти дневно

Лечението трябва да се започне възможно най-рано в рамките на първите два дни от началото на грипните симптоми.

Профилактика след експозиция: При юноши (на възраст от 13 до 17 години) и възрастни препоръчителната доза за профилактика на грип след близък контакт със заразен човек е 75 mg озелтамивир веднъж дневно в продължение на 10 дни.

Телесно тегло

Препоръчителна доза за 10 дни

> 40 kg

75 mg веднъж дневно

Лечението трябва да се започне възможно най-рано в рамките на първите два дни от контакта със заразен човек.

Профилактика по време на грипна епидемия в обществото: Препоръчителната доза за профилактика на грип по време на епидемия в обществото е 75 mg озелтамивир веднъж дневно до 6 седмици.

Педиатрична популация Деца на възраст от 1 до 12 години

За кърмачета и деца на възраст 1 година или по-големи, са налични Ebilfumin 30 mg, 45 mg и 75 mg капсули.

Лечение: За лечение на кърмачета и деца на възраст 1 година или по-големи, се препоръчват следните схеми на прилагане, коригирани според теглото:

Телесно тегло

Препоръчителна доза за 5 дни

10 kg до 15 kg

30 mg два пъти дневно

> 15 kg до 23 kg

45 mg два пъти дневно

> 23 kg до 40 kg

60 mg два пъти дневно

> 40 kg

75 mg два пъти дневно

 

 

Лечението трябва да се започне възможно най-рано в рамките на първите два дни от началото на грипните симптоми.

Профилактика след експозиция: Препоръчителната доза Ebilfumin за профилактика след експозиция е:

Телесно тегло

Препоръчителна доза за 10 дни

10 kg до 15 kg

30 mg веднъж дневно

> 15 kg до 23 kg

45 mg веднъж дневно

> 23 kg до 40 kg

60 mg веднъж дневно

> 40 kg

75 mg веднъж дневно

Профилактика по време на грипна епидемия в обществото: Профилактиката по време на грипна епидемия не е проучвана при деца на възраст под 12 години.

Кърмачета на възраст 0 12 месеца

Лечение: Препоръчителната доза за лечение при кърмачета на възраст 0 – 12 месеца е 3 mg/kg два пъти дневно. Тя се основава на фармакокинетични данни и данни за безопасност, които показват, че тази доза при кърмачета на възраст 0 – 12 месеца осигурява плазмени концентрации на предлекарството и активния метаболит, които се очаква да са клинично ефикасни с профил на безопасност, сравним с този при по-големи деца и възрастни (вж. точка 5.2). При кърмачета на възраст 0 – 12 месеца се препоръчват следните схеми на прилагане:

Телесно тегло*

Препоръчителна доза за 5 дни

3 kg

9 mg два пъти дневно

4 kg

12 mg два пъти дневно

5 kg

15 mg два пъти дневно

6 kg

18 mg два пъти дневно

7 kg

21 mg два пъти дневно

8 kg

24 mg два пъти дневно

9 kg

27 mg два пъти дневно

10 kg

30 mg два пъти дневно

*Тази таблица не съдържа всички възможни телесни тегла за тази популация. За всички пациенти на възраст под 1 година трябва да се използва доза от 3 mg/kg, независимо от теглото на пациента.

Лечението трябва да се започне възможно най-рано в рамките на първите два дни от началото на грипните симптоми.

Тези препоръки за дозиране, не са предназначени за недоносени кърмачета, т.е. тези с постконцепционна възраст под 36 седмици. Няма достатъчно данни за тези пациенти, тъй като за тях може да се наложи различна дозировка поради недоразвитост на физиологичните функции.

Постекспозиционна профилактика: Препоръчителната доза за профилактика при кърмачета на възраст под 1 година при избухване на грипна пандемия е половината от дневната доза за лечение. Тя се основава на клинични данни при кърмачета и деца на възраст 1 година или по-големи и възрастни, за които е доказано, че профилактична доза, еквивалентна на половината от дневната доза за лечение, е клинично ефикасна за профилактика на грип. При кърмачета на възраст 0 – 12 месеца се препоръчва следната схема на прилагане за профилактика, адаптирана според възрастта (вж. точка 5.2 за симулация на експозиция):

Възраст

Препоръчителна доза за 10 дни

0 - 12 месеца

3 mg/kg веднъж дневно

Тази препоръка за дозиране не е предназначена за недоносени кърмачета, т.е. тези с постконцепционна възраст под 36 седмици. Няма достатъчно данни за тези пациенти, тъй като за тях може да се наложи различна дозировка поради недоразвитост на физиологичните функции.

Профилактика по време на грипна епидемия в обществото: Профилактиката по време на грипна епидемия не е проучвана при деца на възраст 0-12 месеца.

За указания относно приготвянето на екстемпоралната форма вижте точка 6.6.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата за лечение или профилактика при пациенти с нарушена чернодробна функция. Не са провеждани проучвания при педиатрични пациенти с чернодробно нарушение.

Бъбречно увреждане Лечение на грип: Препоръчва се коригиране на дозата при възрастни и юноши (на възраст от 13 до

17 години) с умерено или тежко бъбречно увреждане. Препоръчителните дози са представени подробно в таблицата по-долу.

Креатининов клирънс

Препоръчителна доза за лечение

>

60 (ml/min)

75 mg два пъти дневно

> 30

до 60 (ml/min)

30 mg два пъти дневно

> 10

до 30 (ml/min)

30 mg веднъж дневно

10 (ml/min)

Не се препоръчва (няма данни)

Пациенти на хемодиализа

30 mg след всяка сесия на хемодиализа

Пациенти на перитонеална

30 mg еднократна доза

 

диализа*

 

*Данните са получени от проучвания при пациенти на продължителна амбулаторна перитонеална диализа (CAPD); очаква се клирънсът на озелтамивир карбоксилат да бъде по-висок, когато се прилага автоматична перитонеална диализа (APD). Начинът на лечение може да се промени от APD на CAPD, ако нефрологът счита това за необходимо.

Профилактика на грип: Препоръчва се коригиране на дозата при възрастни и юноши (на възраст от 13 до 17 години) с умерено или тежко бъбречно увреждане, както подробно е представено в таблицата по-долу.

Креатининов клирънс

Препоръчителна доза за профилактика

>

60 (ml/min)

75 mg веднъж дневно

> 30

до 60 (ml/min)

30 mg веднъж дневно

> 10

до 30 (ml/min)

30 mg през ден

10 (ml/min)

Не се препоръчва (няма данни)

Пациенти на хемодиализа

30 mg след всяка втора сесия на хемодиализа

Пациенти на перитонеална

30 mg веднъж седмично

 

 

Креатининов клирънс

Препоръчителна доза за профилактика

диализа*

*Данните са получени от проучвания при пациенти на продължителна амбулаторна перитонеална диализа (CAPD); очаква се клирънсът на озелтамивир карбоксилат да бъде по-висок, когато се прилага автоматична перитонеална диализа (APD). Начинът на лечение може да се промени от APD на CAPD, ако нефрологът счита това за необходимо.

Няма достатъчно клинични данни при кърмачета и деца (на възраст 12 години и по-малки) с бъбречно увреждане, за да може да се направят препоръки за дозировката.

Старческа възраст

Не се изисква коригиране на дозата, освен ако няма данни за умерено или тежко бъбречно увреждане.

Имунокомпрометирани пациенти

При имунокомпрометирани пациенти е оценявана по-продължителна сезонна профилактика до

12 седмици (вж. точки 4.4, 4.8 и 5.1).

Начин на приложение Перорално приложение.

Пациентите, които не могат да поглъщат капсули, може да получават подходящи екстемпорални форми, вижте точка 6.6 за приготвяне.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Озелтамивир е ефикасен само срещу заболяване, причинено от грипни вируси. Няма данни за ефикасност на озелтамивир при заболяване, предизвикано от други причинители освен вирусите на грипа (вж. точка 5.1).

Озелтамивир не замества противогрипната ваксинация.

Употребата на озелтамивир не трябва да повлиява на оценката на хората за ежегодно ваксиниране против грип. Защитата срещу грип продължава само докато се прилага озелтамивир. Озелтамивир трябва да се използва за лечение и профилактика на грип само когато надеждни епидемиологични данни показват, че в обществото циркулира грипен вирус. Установено е, че чувствителността на циркулиращите щамове грипни вируси към озелтамивир варира значително (вж. точка 5.1). Поради това, когато решават дали да използват озелтамивир, предписващите лекари трябва да вземат предвид най-скорошната налична информация за характеристиките на чувствителност към озелтамивир на циркулиращите в момента вируси.

Тежко съпътстващо състояние Няма информация относно безопасността и ефикасността на озелтамивир при пациенти с толкова

тежко или нестабилно болестно състояние, че да се считат изложени на непосредствен риск, който налага хоспитализация.

Имунокомпрометирани пациенти Ефикасността на озелтамивир при лечение или профилактика на грип при имунокомпрометирани

пациенти не са категорично установени (вж. точка 5.1).

Сърдечно/респираторно заболяване Ефикасността на озелтамивир при лечение на лица с хронично сърдечно заболяване и/или

респираторно заболяване не е установена. Не е наблюдавана разлика в честотата на усложненията между групите на лечение и на плацебо при тази популация (вж. точка 5.1).

Педиатрична популация Понастоящем няма данни, които да позволят да се направи препоръка за дозиране при недоносени

деца (постконцепционна възраст < 36 седмици).

Тежко бъбречно увреждане Препоръчва се коригиране на дозата за лечение и профилактика при юноши (на възраст от 13 до

17 години) и възрастни с тежко бъбречно увреждане. Няма достатъчно клинични данни при кърмачета и деца (на възраст 1 година или по-големи) с бъбречно увреждане, за да могат да се направят препоръки за дозировката (вж. точки 4.2 и 5.2).

Невро-психични събития Има съобщения за невро-психични събития по време на приложение на озелтамивир при пациенти с

грип, особено при деца и юноши. Тези събития са наблюдавани също и при пациенти с грип без приложение на озелтамивир. Пациентите трябва внимателно да се наблюдават за промени в поведението, като ползите и рисковете от продължаване на лечението трябва внимателно да се преценяват при всеки пациент (вж. точка 4.8).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на фармакокинетичните свойства на озелтамивир, като ниската степен на свързване с протеините и метаболизъм, независим от CYP450 и глюкуронидазните системи (вж. точка 5.2), може да се предположи, че клинично значимите лекарствени взаимодействия чрез тези механизми не са вероятни.

Пробенецид Не се изисква коригиране на дозата, когато се прилага едновременно с пробенецид при пациенти с

нормална бъбречна функция. Едновременното приложение на пробенецид, мощен инхибитор на анионните пътища на бъбречната тубулна секреция, води до близо двукратно увеличение на експозицията на активния метаболит на озелтамивир.

Амоксицилин Озелтамивир няма кинетично взаимодействие с амоксицилин, който се елиминира по същия път,

което показва, че взаимодействието на озелтамивир с този път е слабо изразено.

Бъбречно елиминиране Клинично значими лекарствени взаимодействия, включващи конкуриране за бъбречната тубулна

секреция, са малко вероятни поради известната граница на безопасност на повечето от тези лекарства, свойствата на елиминиране на активния метаболит (гломерулна филтрация и анионна тубулна секреция) и възможностите на тези пътища за екскреция. Трябва да се внимава обаче, когато се предписва озелтамивир на лица, които приемат лекарства с тесни терапевтични граници, екскретиращи се по същите пътища (напр. хлорпропамид, метотрексат, фенилбутазон).

Допълнителна информация Не са наблюдавани фармакокинетични взаимодействия между озелтамивир или главния му

метаболит, когато озелтамивир се прилага едновременно с парацетамол, ацетилсалицилова киселина, циметидин, антиациди (магнезиев и алуминиев хидроксид и калциеви карбонати), римантадин или варфарин (при лица, стабилни при лечение с варфарин и без грип).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Не са провеждани контролирани клинични проучвания за употребата на озелтамивир при бременни

жени, обаче, има данни от постмаркетингови и обсервационни проучвания (моля вижте също и точка 5.1 „Лечение на грип при бременни жени“; за данни върху експозицията при бременни жени, моля прочетете точка 5.2). Тези данни в съответствие с проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти върху бременността, ембрионалното/феталното или постнаталното развитие

(вж. точка 5.3). Бременни жени може да приемат озелтамивир, след като се вземе под внимание наличната информация за безопасност, патогенността на циркулиращия щам на грипен вирус и основното състояние на бременната жена.

Кърмене Озелтамивир и активният метаболит се екскретират в млякото на плъхове с лактация. Има много

ограничена информация за деца, кърмени от майки, които приемат озелтамивир, и относно екскрецията на озелтамивир в кърмата. Ограничени данни показват, че озелтамивир и активният му метаболит се откриват в кърмата, но нивата са ниски, което би довело до прием на субтерапевтична доза от кърмачето. Като се има предвид тази информация, патогенността на циркулиращия щам на грипния вирус и основното състояние на кърмещата жена, може да се обмисли приложение на озелтамивир, когато има категорична потенциална полза за кърмещите майки.

Фертилитет Въз основа на неклиничните данни, няма доказателства, че озелтамивир оказва ефект върху мъжкия

или женския фертилитет (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Озелтамивир не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Общият профил на безопасност на озелтамивир се основава на данни от 6 049 възрастни/юноши и

1 473 педиатрични пациенти, лекувани с озелтамивир или плацебо за грип, и на данни от 3 990 възрастни/юноши и 253 педиатрични пациенти, получавали озелтамивир или плацебо/без лечение за профилактика на грип по време на клиничните проучвания. В допълнение,

475 имунокомпрометирани пациенти (включително 18 деца, от които 10 на озелтамивир и 8 на плацебо) са получавали озелтамивир или плацебо за профилактика на грип.

При възрастни/юноши най-често съобщаваните нежелани реакции (НР) са гадене и повръщане в проучванията за лечение, и гадене в проучванията за профилактика. Повечето от тези НР се съобщават в единични случаи през първия или втория ден от лечението и отзвучават спонтанно до 1-2 дни. При деца най-често съобщаваната нежелана реакция е повръщане. При повечето пациенти, тези НР не са довели до преустановяване на лечението с озелтамивир.

Следните сериозни нежелани реакции са съобщавани рядко след пускането на озелтамивир на пазара: анафилактични и анафилактоидни реакции, чернодробни нарушения (фулминантен хепатит, нарушение на чернодробната функция и жълтеница), ангионевротичен оток, синдром на Stevens- Johnson и токсична епидермална некролиза, стомашно-чревно кървене и невропсихични нарушения. (Относно невропсихичните нарушения вж. точка 4.4.)

Табличен списък на нежеланите реакции Изброените в таблиците по-долу НР спадат към следните категории: много чести ( 1/10), чести

( 1/100 до < 1/10 ), нечести ( 1/1 000 до < 1/100), редки ( 1/10 000 до < 1/1 000) и много редки

(< 1/10 000). НР се включват в съответната категория в таблиците според сборния анализ от клиничните проучвания.

Лечение и профилактика на грип при възрастни и юноши:

При проучванията за лечение и профилактика при възрастни/юноши, НР, които възникват най-често при препоръчителната доза (75 mg 2 пъти дневно за 5 дни за лечение и 75 mg веднъж дневно в продължение на 6 седмици за профилактика), са показани в Таблица 1.

Профилът на безопасност при лица, които са получавали препоръчителната доза озелтамивир за профилактика (75 mg веднъж дневно в продължение на 6 седмици), е качествено подобен на този,

наблюдаван при проучванията за лечение, независимо от по-голямата продължителност на приложение при проучванията за профилактика.

Таблица 1 Нежелани реакции при проучванията, изследващи озелтамивир за лечение и профилактика на грип при възрастни и юноши или по време на постмаркетинговото наблюдение

Системо-

 

Нежелани реакции според честотата

органен клас

Много чести

Чести

Нечести

Редки

(СОК)

 

 

 

 

Инфекции и

 

Бронхит,

 

 

инфестации

 

Херпес

 

 

 

 

симплекс,

 

 

 

 

Назофарингит,

 

 

 

 

Инфекции на

 

 

 

 

горните

 

 

 

 

дихателни

 

 

 

 

пътища,

 

 

 

 

Синузит

 

 

Нарушения на

 

 

 

Тромбоцитопения

кръвта и

 

 

 

 

лимфната

 

 

 

 

система

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Реакция на

Анафилактични

имунната

 

 

свръхчувствител

реакции,

система

 

 

ност

Анафилактоидни

 

 

 

 

реакции

Психични

 

 

 

Ажитация,

нарушения

 

 

 

Отклонения в

 

 

 

 

поведението,

 

 

 

 

Тревожност,

 

 

 

 

Объркване,

 

 

 

 

Налудности, Делир,

 

 

 

 

Халюцинация,

 

 

 

 

Кошмари,

 

 

 

 

Самонараняване

Нарушения на

Главоболие

Безсъние

Променено ниво

 

нервната

 

 

на съзнание,

 

система

 

 

Гърчове

 

Нарушения на

 

 

 

Зрително

очите

 

 

 

нарушение

Сърдечни

 

 

Сърдечна

 

нарушения

 

 

аритмия

 

Респираторни,

 

Кашлица,

 

 

гръдни и

 

Възпалено

 

 

медиастинални

 

гърло,

 

 

нарушения

 

Ринорея

 

 

Стомашно-

Гадене

Повръщане

 

Кървене от

чревни

 

Коремна болка

 

стомашно-чревния

нарушения

 

(вкл. болка в

 

тракт,

 

 

горната част на

 

Хеморагичен

 

 

корема),

 

колит

 

 

Диспепсия

 

 

Хепатобилиарн

 

 

Повишени

Фулминантен

и нарушения

 

 

чернодробни

хепатит,

 

 

 

ензими

Чернодробна

 

 

 

 

недостатъчност,

 

 

 

 

Хепатит

Нарушения на

 

 

Екзема,

Ангионевротичен

кожата и

 

 

Дерматит,

оток, Еритема

подкожната

 

 

Обрив,

мултиформе,

тъкан

 

 

Уртикария

Синдром на

 

 

 

 

Stevens-Johnson,

 

 

 

 

Токсична

 

 

 

 

епидермална

 

 

 

 

некролиза

Общи

 

Болка

 

 

нарушения и

 

Замайване (вкл.

 

 

ефекти на

 

световъртеж),

 

 

мястото на

 

Умора,

 

 

приложение

 

Пирексия,

 

 

 

 

Болка в

 

 

 

 

крайниците

 

 

Лечение и профилактика на грип при деца:

Общо 1 473 деца (включително иначе здрави деца на възраст 1-12 години и деца с астма на възраст 6- 12 години) са участвали в клинични проучвания на озелтамивир за лечение на грип. От тях, 851 деца са получавали лечение с озелтамивир суспензия. Общо 158 деца са получавали препоръчителната доза озелтамивир веднъж дневно в проучване за профилактика след експозиция в домакинствата

(n = 99), 6-седмично педиатрично проучване за сезонна профилактика (n = 49) и 12-седмично педиатрично проучване за сезонна профилактика при имунокомпрометирани лица (n = 10).

Таблица 2 показва най-често съобщаваните НР от педиатричните клинични проучвания.

Таблица 2 Нежелани реакции при проучванията, изследващи приложението на озелтамивир за лечение и профилактика на грип при деца (дозировка според възрастта/теглото

[30 mg до 75 mg веднъж дневно])

Системо-органен

 

Нежелани реакции според честотата

 

клас (СОК)

Много чести

 

Чести

Нечести

 

Редки

Инфекции и

 

 

Отит на

 

 

 

инфестации

 

 

средното ухо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Главоболие

 

 

 

нервната система

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Конюнктивит

 

 

 

очите

 

 

(вкл. зачервени

 

 

 

 

 

 

очи, секреция

 

 

 

 

 

 

от окото и

 

 

 

 

 

 

болка в окото)

 

 

 

Нарушения на

 

Болка в ухото

Нарушение на

 

ухото и лабиринта

 

 

тъпанчевата

 

 

 

 

мембрана

 

Респираторни,

Кашлица,

Ринорея

 

 

гръдни и

Назална

 

 

 

медиастинални

конгестия

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

Стомашно-чревни

Повръщане

Коремна болка

 

 

нарушения

 

(вкл. болка в

 

 

 

 

горната част на

 

 

 

 

корема),

 

 

 

 

Диспепсия,

 

 

 

 

Гадене

 

 

Нарушения на

 

 

Дерматит (вкл.

 

кожата и

 

 

алергичен и

 

подкожната тъкан

 

 

атопичен

 

 

 

 

дерматит)

 

Описание на избрани нежелани реакции

 

 

 

Психични нарушения и нарушения на нервната система

Грипът може да е свързан с различни неврологични и поведенчески симптоми, които могат да включват събития като халюцинации, делириум и необичайно поведение, в някои случаи водещи до фатален изход. Тези събития може да възникнат при наличие на енцефалит или енцефалопатия, но може да се наблюдават без видимо тежко заболяване.

При пациенти с грип, които са приемали озелтамивир, има постмаркетингови съобщения за гърчове и делириум (включително симптоми като промяна в съзнанието, объркване, необичайно поведение, налудности, халюцинации, ажитация, тревожност, кошмари), които в много малко от случаите са довели до самонараняване или фатален изход. Тези събития се съобщават предимно при педиатрични пациенти и юноши и често имат внезапно начало и бързо отзвучаване. Приносът на озелтамивир за тези събития е неизвестен. Такива невро-психични събития са съобщени също и при пациенти с грип, които не са приемали озелтамивир.

Хепатобилиарни нарушения

Нарушения на хепатобилиарната система, включително хепатит и повишени чернодробни ензими при пациенти с грипоподобно заболяване. Тези случаи включват фатален фулминантен хепатит/чернодробна недостатъчност.

Други специални популации

Педиатрична популация (кърмачета на възраст под една година)

В две проучвания за характеризиране на фармакокинетиката, фармакодинамиката и профила на безопасност на лечението с озелтамивир при 135 заразени с грип деца на възраст под една година, профилът на безопасност е бил сходен между кохортите по възраст като най-често съобщаваните нежелани реакции са повръщане, диария и обрив от пелени (вж. точка 5.2). Няма достатъчно данни при кърмачета с постконцепционна възраст под 36 седмици.

Наличната информация за безопасност на озелтамивир, приложен за лечение на грип при кърмачета под едногодишна възраст, от проспективни и ретроспективни обсервационни проучвания (обхващащи общо повече от 2 400 деца от тази възрастова група), епидемиологично изследване на база-данни и постмаркетингови съобщения предполагат, че профилът на безопасност при кърмачета на възраст под една година е подобен на установения профил на безопасност при деца на възраст една година и по-големи.

Хора в старческа възраст и пациенти с хронично сърдечно и/или респираторно заболяване

Популацията, включена в проучванията за лечение на грип, се състои от иначе здрави възрастни/юноши и “рискови” пациенти (пациенти с по-висок риск от развитие на усложнения, свързани с грипа, напр. хора в старческа възраст и пациенти с хронично сърдечно или респираторно заболяване). По принцип, профилът на безопасност при “рисковите” пациенти е качествено подобен на този при иначе здрави възрастни/юноши.

Имунокомпрометирани пациенти

При едно 12-седмично проучване за профилактика при 475 имунокомпрометирани пациенти, включително 18 деца на възраст от 1 до 12 години и по-големи, профилът на безопасност при 238-те пациенти, които са получавали озелтамивир съответства на този, наблюдаван преди това при клиничните проучвания на озелтамивир за профилактика.

Деца със съществуваща бронхиална астма

По принцип, профилът на нежеланите реакции при деца със съществуваща бронхиална астма е качествено подобен на този при иначе здравите деца.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Получени са съобщения за предозиране с озелтамивир от клинични изпитвания и постмаркетинговия опит. При повечето от случаите на предозиране не са съобщени нежелани събития.

Нежеланите събития, съобщени след предозиране, са подобни по характер и разпространение на тези, наблюдавани при терапевтични дози озелтамивир, описани в точка 4.8 Нежелани лекарствени реакции.

Не е известен специфичен антидот.

Педиатрична популация По-често се съобщават случаи на предозиране при деца, отколкото при възрастни и юноши.

Приготвянето на озелтамивир перорална суспензия трябва да става внимателно, както и приложението на озелтамивир при деца.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антивирусни средства за системно приложение, инхибитори на невраминидазата ATC код: J05AH02

Озелтамивир фосфат е предлекарство на активния метаболит (озелтамивир карбоксилат). Активният метаболит е селективен инхибитор на невраминидазните ензими на вируса на грипа, които представляват глюкопротеини, намиращи се на повърхността на вируса. Активността на вирусния невраминидазен ензим е важна както за навлизането на вируса в неинфектираните клетки, така и за освобождаването на скоро образуваните вирусни частици от заразените клетки и за по-нататъшното разпространение на вирусната инфекция в организма.

Озелтамивир карбоксилат инхибира in vitro невраминидазите на грипните вируси тип А и В. Озелтамивир фосфат инхибира инфектирането и репликацията на грипния вирус in vitro. Озелтамивир, приложен перорално, инхибира in vivo репликацията и патогенността на грипните вируси тип А и В при животински модели на грипна инфекция при антивирусна експозиция, подобна на тази, постигната при човека със 75 mg два пъти дневно.

Антивирусната активност на озелтамивир към грипните вируси тип А и В е била подкрепена от експериментални провокационни проучвания при здрави доброволци.

Стойностите на ІС50 на невраминидазния ензим за озелтамивир при клинично изолиран грипен вирус тип А са варирали от 0,1 nM до 1,3 nM, а за грипен вирус тип В са били 2,6 nM. По-високи стойности на ІС50 за грипен вирус тип В до медиана от 8,5 nM са били наблюдавани при публикувани проучвания.

Клинични проучвания

Лечение на грипна инфекция

Това показание се основава на клинични проучвания при естествено възникнал грип, при който преобладаващата инфекция е грипен вирус тип А.

Озелтамивир е ефективен само срещу заболявания, причинени от грипен вирус. Поради това са представени статистически анализи само за лица, заразени с грип. В сборната популация на проучването за лечение, която е включвала и грип-положителни и отрицателни индивиди (ITT), първичната ефикасност е била понижена пропорционално на броя на грип-отрицателните лица. В общата популация, на която е приложено лечение, грипната инфекция е била потвърдена при 67 % (с граници 46 % до 74 %) от набраните пациенти. 64 % от лицата в старческа възраст и 62 % от тези с хронично сърдечно и/или респираторно заболяване са били грип-положителни. При всички проучвания фаза ІІІ с цел лечение пациентите са били набирани само през периода, когато грипът е циркулирал сред местното население.

Възрастни и юноши на 13-годишна възраст и по-големи: Пациентите са били избирани за участие,

ако са съобщавали до 36 часа след появата на симптомите, ако са имали висока температура37,8 С, придружена най-малко от един респираторен симптом (кашлица, назални симптоми или болки в гърлото) и най-малко един системен симптом (миалгия, студени тръпки/изпотяване, неразположение, умора или главоболие). В сборен анализ на резултатите от всички грип-

положителни възрастни и юноши (N = 2 413), включени в проучванията за лечение, озелтамивир 75 mg два пъти дневно в продължение на 5 дни е намалил медианата на продължителността на

грипното заболяване приблизително с един ден, от 5,2 дни (95 % доверителен интервал 4,9 – 5,5 дни) в групата с плацебо до 4,2 дни (95 % доверителен интервал 4,0 – 4,4 дни; р 0,0001).

Процентът на лицата, които са развили определени усложнения от страна на долните дихателни пътища (предимно бронхит), лекувани с антибиотици, е бил намален от 12,7 % (135/1 063) в групата с плацебо на 8,6 % (116/1 350) при популацията, лекувана с озелтамивир (р = 0,0012).

Лечение на грип при популации с висок риск: Медианата на продължителността на заболяването от грип при лица в старческа възраст ( 65 години) и при лица с хронично сърдечно и/или респираторно заболяване, получавали озелтамивир 75 mg два пъти дневно в продължение на 5 дни, не е била значимо намалена. Общата продължителност на фебрилитета е била намалена с един ден в групите, лекувани с озелтамивир. При грип-положителните лица в старческа възраст озелтамивир значимо е намалил честотата на определени усложнения от страна на долните дихателни пътища (предимно бронхит), лекувани с антибиотици, от 19 % (52/268) в групата с плацебо на 12 % (29/250) при популацията, лекувана с озелтамивир (р = 0,0156).

При грип-положителни пациенти с хронично сърдечно и/или респираторно заболяване, комбинираната честота на усложнения от страна на долните дихателни пътища (предимно бронхит),

лекувани с антибиотици, е била 17 % (22/133) в групата с плацебо и 14 % (16/118) при популацията, лекувана с озелтамивир (р = 0,5976).

Лечение на грип при бременни жени: Не са провеждани контролирани клинични проучвания за употребата на озелтамивир при бременни жени, въпреки че има доказателства от постмаркетингови и ретроспективни обсервационни проучвания, които показват полза от настоящата схема на дозиране при тази пациентска популация, в условията на ниска морбидност/смъртност. Резултатите от фармакокинетичните анализи показват ниска експозиция на активни метаболити, въпреки че не се препоръчва приспособяване на дозата при бременни жени при лечението или профилактиката на грипа (вж. точка 5.2, Фармакокинетика, Специални популации).

Лечение на грип при деца: В клинично изпитване при иначе здрави деца (65 % грип-положителни) на възраст от 1 до 12 години (средна възраст 5,3 години), които са имали висока температура ( 37,8 С) плюс кашлица или ринит, 67 % от грип-положителните пациенти са били заразени с грипен вирус тип А и 33 % с грипен вирус тип В. Лечението с озелтамивир, започнало до 48 часа от появата на симптомите, значимо е намалило времето за оздравяване (определено като едновременно възвръщане към нормалното здравословно състояние и активност и спадане на високата температура, облекчаване на кашлицата и ринита) с 1,5 дни (95 % доверителен интервал 0,6 – 2,2 дни; р < 0,0001) в сравнение с плацебо. Озелтамивир е намалил честотата на остър отит на средното ухо от 26,5% (53/200) в групата с плацебо до 16 % (29/183) при децата, лекувани с озелтамивир (р = 0,013).

Второ проучване е било завършено при 334 деца с астма на възраст от 6 до 12 години, от които 53,6 % са били грип-положителни. В групата, лекувана с озелтамивир, медианата на продължителността на заболяването не е била намалена значимо. До ден 6 (последният ден от лечението) FEV1 се е повишил с 10,8 % в групата, лекувана с озелтамивир, в сравнение с 4,7 % от тази популация с плацебо (р = 0,0148).

Европейската Агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с озелтамивир в една или повече подгрупи на педиатричната популация при грип. Вижте точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията.

Показанието при кърмачета на възраст под 1 година се основава на екстраполация на данните за ефикасност при по-големи деца, а препоръчителната дозировка се основава на данни от фармакокинетично моделиране (вж. точка 5.2).

Лечение на инфекция с грипен вирус тип В: Общо, 15 % от грип-положителната популация е била инфектирана с грипен вирус тип В, като процентът е бил в граници от 1 до 33 % при отделните проучвания. Медианата на продължителността на заболяването при лица, заразени с грипен вирус тип В, не се е различавала значимо между различните групи на лечение в отделните проучвания. Данните от 504 лица, заразени с грипен вирус тип В, са били събрани от всички проучвания за анализ. Озелтамивир е намалил времето до облекчаване на всички симптоми с 0,7 дни (95 % доверителен интервал 0,1 – 1,6 дни; р = 0,022) и продължителността на фебрилитета ( 37,8С), кашлицата и ринита с един ден (95 % доверителен интервал 0,4 – 1,7 дни; р < 0,001) в сравнение с плацебо.

Профилактика на грип

Ефикасността на озелтамивир за профилактика на естествено възникнало грипно заболяване е доказана в проучване за постекспозиционна профилактика в домакинствата и две проучвания с цел сезонна профилактика. Първичната крайна точка за ефикасност при всички тези проучвания е била честотата на лабораторно потвърдени случаи на грип. Вирулентността на грипната епидемия не е предвидима и варира в рамките на областта и от сезон на сезон, поради това броят лица, които е необходимо да се лекуват (БНЛ), за да се предотврати един случай на грипно заболяване, е различен.

Постекспозиционна профилактика: В проучване при лица в контакт с изолиран случай на грип (12,6 % ваксинирани срещу грип), приложението на озелтамивир 75 mg веднъж дневно е започнало до 2 дни от появата на симптомите при заразения с грип и е продължило седем дни. Грип е бил

потвърден при 163 от 377 отделни случая. Озелтамивир значително е понижил честотата на клинично проявено грипно заболяване, възникнало при контактните лица, при които е потвърдено заболяването, от 24/200 (12 %) в групата с плацебо на 2/205 (1 %) в групата с озелтамивир (92 % намаление [95 % доверителен интервал 6 – 16; р ≤ 0,0001]). Броят лица, които е било необходимо да се лекуват (БНЛ) в контакт с истински случаи на грип, е бил 10 (95 % доверителен интервал 9 – 12) и е бил 16 (95 % доверителен интервал 15 – 19) в цялата популация (ITT), независимо от състоянието на инфекцията в отделния случай.

Ефикасността на озелтамивир за предотвратяване на естествено възникнало грипно заболяване е доказана в проучване за постекспозиционна профилактика в домакинствата, което е включвало възрастни, юноши и деца на възраст от 1 до 12 години, както като отделни случаи, така и като контактни в семейството. Показателят за първична ефикасност в това проучване е честотата на лабораторно-потвърден клинично проявен грип в домакинствата. Профилактиката с озелтамивир е продължила 10 дни. В общата популация е имало понижение в честотата на лабораторно-потвърден клинично проявен грип в домакинствата от 20 % (27/136) в групата, която не е получавала профилактика, на 7 % (10/135) в групата, която е получавала профилактика (намаление с 62,7 % [95 % доверителен интервал 26,0 - 81,2; p = 0,0042]). В домакинствата, където е имало отделни случаи на инфектирани с грип, е наблюдавано понижение на честотата на заболеваемост от грип от 26 % (23/89) в групата, която не е получавала профилактика, на 11 % (9/84) в групата, получавала профилактика

(намаление с 58,5 % [95 % доверителен интервал 15,6 – 79,6; р = 0,0114]).

Според подгрупов анализ при деца на възраст от 1 до 12 години, честотата на лабораторно-потвърден клинично проявен грип сред децата е намалена значително от 19 % (21/111) в групата, която не е получавала профилактика, на 7 % (7/104) в групата, получавала профилактика (64,4 % намаление [95 % доверителен интервал 15,8 – 85,0; р = 0,0188]). При децата, които в началото на изпитването още не отделят вируса, честотата на лабораторно-потвърден клинично проявен грип е намаляла от 21 % (15/70) в групата, която не получавала профилактика, на 4 % (2/47) в групата, получавала профилактика (80,1 % намаление [95 % доверителен интервал 22,0 – 94,9; р = 0,0206]). БНЛ за цялата педиатрична популация е 9 (95 % доверителен интервал 7 – 24) и 8 (95 % доверителен интервал 6, горната граница не е измерена) за цялата популация (ITT) и съответно при децата, контактни с отделни инфектирани случаи (ITTII).

Профилактика на грип след експозиция при кърмачета под 1-годишна възраст по време на пандемия:

Профилактиката по време на пандемия на грип не е проучвана в контролирани клинични изпитвания при деца на възраст 0-12 месеца. Вижте точка 5.2 за подробности относно симулацията на експозиция.

Профилактика по време на грипна епидемия в обществото: В сборен анализ на две други проучвания, проведени при неваксинирани, иначе здрави възрастни, озелтамивир 75 mg веднъж дневно, прилаган в продължение на 6 седмици, значимо намалява честотата на клинично проявеното грипно заболяване от 25/519 (4,8 %) в групата с плацебо на 6/520 (1,2 %) в групата с озелтамивир (76 % намаление [95 % доверителен интервал 1,6 – 5,7; р = 0,0006]) по време на грипна епидемия в обществото. БНЛ при това проучване е 28 (95 % доверителен интервал 24 – 50).

При проучване на хора в старческа възраст, в домове за възрастни хора, където 80 % са били ваксинирани през сезона на проучването, озелтамивир 75 mg веднъж дневно, прилаган в продължение на 6 седмици, значимо намалява честотата на клинично проявеното грипно заболяване от 12/272 (4,4 %) в групата с плацебо на 1/276 (0,4 %) в групата с озелтамивир (92 % намаление [95 % доверителен интервал 1,5 – 6,6; р = 0,0015]). БНЛ при това проучване е 25 (95 % доверителен интервал 23 – 62).

Профилактика на грип при имунокомпрометирани пациенти: Проведено е двойно-сляпо, плацебо контролирано, рандомизирано изпитване за сезонна профилактика на грип при 475 имунокомпрометирани пациенти (388 пациенти с трансплантация на солиден орган [195 плацебо;

193 озелтамивир], 87 пациенти с трансплантация на хемопоетични стволови клетки [43 плацебо; 44 озелтамивир], няма пациенти с други имуносупресивни състояния), включително 18 деца на възраст от 1 до 12 години. Първичната крайна точка при това клинично изпитване е честотата на лабораторно потвърден клинично проявен грип, определен чрез култивиране на вируси и/или

четирикратно повишение на HAI антителата. Честотата на лабораторно потвърден клинично проявен грип е 2,9 % (7/238) в групата с плацебо и 2,1 % (5/237) в групата с озелтамивир (95 % ДИ -

2,3 % - 4,1 %; p = 0,772).

Не са провеждани специфични проучвания за оценка на намалението на риска от усложнения.

Резистентност към озелтамивир Клинични проучвания: Рискът от поява на грипни вируси с намалена чувствителност или изявена

резистентност към озелтамивир е изследван по време на спонсорирани от Roche клинични изпитвания. Развитието на вирус, резистентен към озелтамивир, по време на лечението е по-често при деца отколкото при възрастни, като това варира от под 1% при възрастните до 18% при кърмачетата на възраст под 1 година. Децата, при които е установено, че са носители на вирус, резистентен към озелтамивир, по принцип отделят вируса по-продължително време в сравнение с лицата с чувствителен вирус. Резистентността към озелтамивир, възникваща по време на лечение, обаче не повлиява отговора към лечението и не предизвиква удължаване на симптомите на грипа.

 

Пациенти с мутации на резистентност (%)

 

Фенотипизиране*

Гено- и

Популация пациенти

 

фенотипизиране*

Възрастни и юноши

0,62% (14/2 253)

0,67% (15/2 253)

 

 

 

Деца (1-12 години)

3,89% (66/1 698)

4,24% (72/1 698)

 

 

 

Кърмачета (<1 година)

18,31% (13/71)

18,31% (13/71)

*Пълно генотипизиране не е било извършено във всички проучвания.

Няма данни за поява на лекарствена резистентност, свързана с употребата на озелтамивир при клиничните изпитвания, проведени досега при групи след експозиция (7 дни), при групи след експозиция в домакинството (10 дни) и сезонна (42 дни) профилактика на грип при имунокомпетентни пациенти. Не е наблюдавана резистентност по време на 12-седмично проучване за профилактика при имунокомпрометирани пациенти.

Клинични данни и данни от наблюдение: Открити са естествени мутации, свързани с намалена чувствителност към озелтамивир in vitro при вируси тип A и B, изолирани от пациенти без експозиция на озелтамивир. Резистентни щамове, селектирани по време на лечение с озелтамивир, са изолирани както от имунокомпетентни, така и от имунокомпрометирани пациенти. Имунокомпрометираните пациенти и малките деца са изложени на най-висок риск от развитие на резистентни на озелтамивир вируси по време на лечението.

Установено е, че резистентни на озелтамивир вируси, изолирани от пациенти, лекувани с озелтамивир, и резистентни на озелтамивир лабораторни щамове на грипните вируси, съдържат мутации в N1 и N2 невраминидазите. Има тенденция мутациите за резистентност да бъдат специфични за вирусния подтип. От 2007 г. спорадично се открива естествено възникващата резистентност, свързана с мутацията H275Y при сезонните щамове H1N1. Чувствителността към озелтамивир и широкото разпространение на тези вируси изглежда варират сезонно и географски. През 2008 г. H275Y е била открита при > 99 % от циркулиращите H1N1 грипни изолати в Европа. През 2009 г. грипният вирус H1N1 (“свински грип”) е бил почти еднакво чувствителен към озелтамивир, като е имало само спорадични съобщения за резистентност във връзка както с терапевтични, така и с профилактични схеми на прилагане.

5.2Фармакокинетични свойства

Обща информация

Абсорбция

Озелтамивир се абсорбира добре от стомашно-чревния тракт след перорално приложение на озелтамивир фосфат (прекурсор) и се метаболизира в голяма степен като се превръща в активния метаболит (озелтамивир карбоксилат) предимно с помощта на чернодробните естерази. Най-малко 75 % от пероралната доза достига системното кръвообращение под формата на активен метаболит. Експозицията на предлекарството по отношение на активния метаболит е по-малка от 5 %. Плазмените концентрации на прекурсора и на активния метаболит са пропорционални на дозата и не се повлияват от едновременно приложение с храна.

Разпределение

Средният обем на разпределение в стационарно състояние на озелтамивир карбоксилат при хора е приблизително 23 литра – обем, еквивалентен на екстрацелуларната телесна течност. Тъй като невраминидазната активност е екстрацелуларна, озелтамивир карбоксилат се разпределя във всички места на разпространение на грипния вирус.

Свързването на озелтамивир карбоксилат с плазмените протеини при хора е незначително (приблизително 3 %).

Биотрансформация

Озелтамивир е подложен на екстензивно превръщане до озелтамивир карбоксилат от естеразите, намиращи се предимно в черния дроб. Проучвания in vitro са показали, че нито озелтамивир, нито активният му метаболит са субстрати или инхибитори на основните изоформи на цитохром Р450. Не са идентифицирани in vivo конюгати от фаза 2 на нито едно от двете съединения.

Елиминиране

Абсорбираният озелтамивир се елиминира предимно (> 90 %) чрез превръщането му в озелтамивир карбоксилат. След това той не се метаболизира по-нататък и се елиминира с урината. Пиковите плазмени концентрации на озелтамивир карбоксилат намаляват с полуживот от 6 до 10 часа при повечето индивиди. Активният метаболит се елиминира изцяло чрез бъбречна екскреция. Бъбречният клирънс (18,8 l/h) превишава степента на гломерулна филтрация (7,5 l/h), което показва, че освен гломерулна филтрация се извършва и тубулна секреция. По-малко от 20 % от пероралната белязана доза се елиминира с фекалиите.

Други специални популации

Педиатрична популация Кърмачета на възраст под 1 година: Фармакокинетиката, фармакодинамиката и безопасността на

озелтамивир са оценени в две неконтролирани отворени проучвания, включващи заразени с грип деца на възраст под една година (n=135). Скоростта на клирънс на активния метаболит, коригирана за телесното тегло, намалява при възраст под една година. Експозицията на метаболита също е по- променлива при най-малките кърмачета. Наличните данни показват, че експозицията след доза

3 mg/kg при кърмачета на възраст 0 – 12 месеца осигурява експозиции на предлекарството и метаболита, които се очаква да бъдат ефикасни, с профил на безопасност, сравним с този при по- големи деца и възрастни, получаващи одобрената доза (вж. точки 4.1 и 4.2). Съобщените нежелани реакции са в съответствие с установения профил на безопасност при по-големи деца.

Липсват данни при кърмачета на възраст под 1 година за профилактика на грип след експозиция. Профилактиката по време на грипна епидемия в обществото не е проучвана при деца на възраст под 12 години.

Профилактика на грип след експозиция при кърмачета под 1-годишна възраст по време на пандемия:

Симулацията на приложение веднъж дневно на 3 mg/kg при кърмачета < 1 година показва експозиция в същите граници или по-висока от тази при приложение веднъж дневно на 75 mg при възрастни.

Експозицията не превишава тази при лечение на кърмачета < 1 година (3 mg/kg два пъти дневно) и се очаква да доведе до сравним профил на безопасност (вж. точка 4.8). Не са провеждани клинични изпитвания с профилактика при кърмачета на възраст < 1 година.

Кърмачета и деца на възраст 1 година или по-големи: Фармакокинетиката на озелтамивир е оценявана във фармакокинетични проучвания с еднократно приложение при кърмачета, деца и юноши на възраст от 1 до 16 години. Фармакокинетиката при многократно приложение е била проучена при малък брой деца, включени в клинично изпитване за ефикасност. По-малките деца са отделили предлекарството и активния му метаболит по-бързо от възрастните, което е довело до по- ниска експозиция за дадена доза в mg/kg. Дози от 2 mg/kg дават експозиции на озелтамивир карбоксилат, сравними с тези, постигнати при възрастни, получаващи еднократна доза от 75 mg (приблизително 1 mg/kg). Фармакокинетиката на озелтамивир при деца и юноши на възраст

12 години или по-големи, е подобна на тази при възрастните.

Старческа възраст

Експозицията на активния метаболит в стационарно състояние е 25 до 35 % по-висока при хора в старческа възраст (на възраст от 65 до 78 години) в сравнение с възрастни под 65 години след приложение на сравними дози озелтамивир. Полуживотът, наблюдаван при хора в старческа възраст е подобен на този, наблюдаван при млади възрастни. Въз основа на лекарствената експозиция и поносимостта, не е необходимо коригиране на дозата при хора в старческа възраст, освен ако няма данни за умерено или тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 60 ml/min) (вж.

точка 4.2).

Бъбречно увреждане

Приложението на 100 mg озелтамивир фосфат два пъти дневно в продължение на 5 дни при пациенти с различна степен на бъбречно увреждане показва, че експозицията на озелтамивир карбоксилат е обратно пропорционална на намалението на бъбречната функция. За дозировката вижте точка 4.2.

Чернодробно увреждане

Проучвания in vitro са показали, че не се очаква значимо повишаване на експозицията на озелтамивир, нито пък значимо намаление на експозицията на активния метаболит при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 4.2).

Бременни жени

Обобщен популационен фармакокинетичен анализ показва, че схемата на прилагане на Ebilfumin, описана в точка 4.2 „Дозировка и начин на приложение“, води до по-ниска експозиция (30% средна величина за всички триместри) на активния метаболит при бременни жени, в сравнение с жени, които не са бременни. По-ниската очаквана екпозиция обаче остава над инхибиторните концентрации (IC95 стойности) и в границите на терапевтичното ниво за редица щамове на грипния вирус. Освен това, има данни от обсервационни проучвания, показващи ползата от настоящата схема на прилагане при тази популация пациенти. Следователно, не се препоръчва коригиране на дозата за бременни жени при лечение или профилактика на грип (вж. точка 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене).

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане и генотоксичност. Резултатите от конвенционални проучвания за карциногенност при гризачи показват тенденция към доза-зависимо повишение на честотата на някои тумори, които са типични за използваните видове гризачи. Като се имат предвид границите на експозиция по отношение на очакваната експозиция при употреба при хора, тези данни не променят съотношението полза/риск на озелтамивир при одобрените терапевтични показания.

Тератологичните проучвания са проведени върху плъхове и зайци в дози съответно до

1 500 mg/kg/дневно и 500 mg/kg/дневно. Не е наблюдаван ефект върху феталното развитие. Проучване на фертилитета при плъхове в дози до 1 500 mg/kg/дневно не е показало нежелани реакции върху двата пола. При пре- и постнаталните проучвания при плъхове е отбелязано

удължаване на раждането при 1 500 mg/kg/дневно: границата на безопасност между експозицията при хора и най-високата доза без ефект (500 mg/kg/дневно) при плъхове е съответно 480 пъти за озелтамивир и 44 пъти за активния метаболит. Феталната експозиция при плъхове и зайци е приблизително 15 до 20 % от тази на майката.

При плъхове с лактация озелтамивир и активният метаболит се екскретират в млякото. Ограничени данни показват, че озелтамивир и активният метаболит се екскретират в кърмата при хора. При екстраполиране на данните от животни се получават стойности от 0,01 mg/дневно и 0,3 mg/дневно за съответните съединения.

Наблюдаван е потенциал за кожно сенсибилизиране към озелтамивир в "maximisation" тест върху морски свинчета. Приблизително 50 % от животните, третирани само с активното вещество, показват еритема след провокация на индуцирани животни. Наблюдавано е обратимо дразнене на очи на зайци.

Въпреки че много високи еднократни перорални дози озелтамивир фосфат под формата на сол, до най-високата изследвана доза (1 310 mg/kg), нямат нежелани реакции при възрастни плъхове, тези дози са предизвикали токсичност, включително смърт, при малки 7-дневни плъхчета. Тези реакции са наблюдавани при дози от 657 mg/kg и по-високи. При 500 mg/kg не са установени нежелани реакции, включително и след хронично третиране (500 mg/kg дневно, прилагани от 7 до 21 ден след раждането).

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ebilfumin 30 mg твърди капсули

Капсулно съдържимо

Прежелатинизирано нишесте (получено от царевично нишесте) Талк

Повидон (K-29/32)

Кроскармелоза натрий Натриев стеарилфумарат

Състав на капсулата

Желатин

Железен оксид, жълт (E172) Титанов диоксид (E171)

Печатно мастило

Шеллак гланц-45% (20% естерифициран) Железен оксид, черен (E172) Пропиленгликол (E1520)

Амониев хидроксид 28% (E527)

Ebilfumin 45 mg твърди капсули

Капсулно съдържимо

Прежелатинизирано нишесте (получено от царевично нишесте) Талк

Повидон (K-29/32)

Кроскармелоза натрий Натриев стеарилфумарат

Състав на капсулата

Желатин

Титанов диоксид (E171)

Печатно мастило

Шеллак гланц-45% (20% естерифициран) Железен оксид, черен (E172) Пропиленгликол (E1520)

Амониев хидроксид 28% (E527)

Ebilfumin 75 mg твърди капсули

Капсулно съдържимо

Прежелатинизирано нишесте (получено от царевично нишесте) Талк

Повидон (K-29/32)

Кроскармелоза натрий Натриев стеарилфумарат

Състав на капсулата

Капаче: Желатин

Железен оксид, жълт (E172) Титанов диоксид (E171) Тяло:

Желатин

Титанов диоксид (E171)

Печатно мастило

Шеллак гланц-45% (20% естерифициран) Железен оксид, черен (E172) Пропиленгликол (E1520)

Амониев хидроксид 28% (E527)

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

5 години

Съхранение на приготвената в аптека суспензия Срок на годност 3 седмици при съхранение под 25°C. Срок на годност 6 седмици при 2°C - 8°C.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°С.

За условията на съхранение на приготвената в аптека суспензия вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

PVC/PE/PVdC/Al блистери или HDPE опаковка за таблетки с LDPE капачка (и сушител). Размер на опаковката: 10 капсули.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Екстемпорална форма

Когато няма озелтамивир прах за перорална суспензия

Промишлено произведен озелтамивир прах за перорална суспензия (6 mg/ml) е предпочитаният продукт за педиатрични и възрастни пациенти, които имат затруднения при преглъщането на капсули, или когато са необходими по-ниски дози. В случай, че няма промишлено произведен озелтамивир прах за перорална суспензия, фармацевтът може да приготви суспензия (6 mg/ml) от Ebilfumin капсули, или пациентите може да си приготвят суспензията от капсули вкъщи.

Трябва да се предпочита препарат, приготвен в аптеката, пред приготвения в домашни условия. Подробна информация за приготвяне в домашни условия може да се намери в листовката за пациента на Ebilfumin капсули в „Приготвяне на течен Ebilfumin вкъщи”.

За прилагане на суспензията, приготвена в аптеката, както и за процедурите за домашно приготвяне, трябва да се осигурят спринцовки с подходящ обем и градуиране. В двата случая правилните обеми трябва да са отбелязани върху спринцовките.

Приготвяне в аптеката

6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката от капсули

Възрастни, юноши и кърмачета, и деца на възраст 1 година или по-големи, които не са в състояние да поглъщат цели капсули

Тази процедура описва приготвянето на 6 mg/ml суспензия, която ще осигури на един пациент достатъчно лекарство за 5-дневен курс на лечение или 10-дневен курс за профилактика.

Фармацевтът може да приготви 6 mg/ml суспензия от Ebilfumin 30 mg, 45 mg или 75 mg капсули, като използва вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант.

Първо, изчислете общия обем, необходим за приготвяне и отпускане, който ще осигури 5-дневен курс на лечение или 10 дневен курс за профилактика на пациента. Необходимият общ обем се определя според теглото на пациента, съгласно препоръките в таблицата по-долу. За да може да се изтегли точния обем до 10 дози (2 изтегляния за дневна доза за лечение в продължение на 5 дни), при приготвяне на дозата трябва да се вземе предвид колонката, показваща загубата при измерването.

Обем на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката въз основа на теглото на пациента

Телесно тегло

Общ обем за приготвяне

Общ обем за приготвяне

(kg)

според теглото на пациента

според теглото на пациента

 

(ml)

(ml)

 

Загуба при измерването, която

Загуба при измерването, която

 

не е взета предвид

е взета предвид

10 kg до 15 kg

50 ml

60 ml или 75 ml*

> 15 kg до 23 kg

75 ml

90 ml или 100 ml*

> 23 kg до 40 kg

100 ml

125 ml

> 40 kg

125 ml

137,5 ml (или 150 ml)*

*В зависимост от количеството на активното вещество в използваната капсула.

Второ, определете броя на капсулите и количеството на носителя (вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант), необходими за приготвяне на общия обем (изчислен от горната таблица) на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката, както е показано в таблицата по-долу:

Брой на капсулите и количество на носителя, необходими за приготвяне на общия обем на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката

Общ обем на

Необходим брой капсули озелтамивир

Необходим

суспензията за

 

(mg озелтамивир)

 

обем на

приготвяне

75 mg

45 mg

30 mg

носителя

60 ml

Моля използвайте

8 капсули

12 капсули

59,5 ml

 

капсули с друго

(360 mg)

(360 mg)

 

 

количество на

 

 

 

 

активното

 

 

 

 

вещество*

 

 

 

75 ml

6 капсули

10 капсули (450 mg)

15 капсули

74 ml

 

(450 mg)

 

(450 mg)

 

90 ml

Моля използвайте

12 капсули

18 капсули

89 ml

 

капсули с друго

(540 mg)

(540 mg)

 

 

количество на

 

 

 

 

активното

 

 

 

 

вещество*

 

 

 

100 ml

8 капсули

Моля използвайте

20 капсули

98,5 ml

 

(600 mg)

капсули с друго

(600 mg)

 

 

 

количество на

 

 

 

 

активното

 

 

 

 

вещество*

 

 

125 ml

10 капсули

Моля използвайте

25 капсули

123,5 ml

 

(750 mg)

капсули с друго

(750 mg)

 

 

 

количество на

 

 

 

 

активното

 

 

 

 

вещество*

 

 

137,5 ml

11 капсули

Моля използвайте

Моля използвайте

136 ml

 

(825 mg)

капсули с друго

капсули с друго

 

 

 

количество на

количество на

 

 

 

активното

активното

 

 

 

вещество*

вещество*

 

*Няма комбинация с такова количество на активното вещество в капсула, която може да се използва за постигане на желаната концентрация; затова моля използвайте капсула с друго количество на активното вещество.

Трето, следвайте процедурата по-долу за приготвяне на 6 mg/ml суспензия от Ebilfumin капсули:

1.В стъклена чаша с подходящ размер сложете посоченото количество вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант.

2.Отворете посоченото количество Ebilfumin капсули и прехвърлете съдържанието на всяка капсула директно във водата с консервант в стъклената чаша.

3.Разбърквайте в продължение на 2 минути с подходяща бъркалка.

(Забележка: Лекарственото вещество озелтамивир фосфат се разтваря лесно във вода. Суспензията се дължи на някои от помощните вещества на Ebilfumin капсули, които са неразтворими.)

4.Прехвърлете суспензията в бутилка от тъмно стъкло или тъмен полиетилентерефталат (PET). Може да използвате фуния, за да избегнете разливане.

5.Затворете бутилката като използвате защитена от деца капачка.

6.Поставете помощен етикет върху бутилката с надпис “Разклатете внимателно преди употреба”.

(Забележка: Тази приготвена суспензия трябва да се разклати леко преди приложение, за да се сведе до минимум тенденцията за задържане на въздух.)

7.Дайте указания на родителя или на болногледача, че всички останали материали след приключване на лечението трябва да се изхвърлят. Препоръчва се тази информация да се даде като се постави помощен етикет на бутилката или се добави указание към етикета с инструкции от аптеката.

8.Поставете етикет със съответната дата на изтичане на срока на годност съгласно условията на съхранение (вж. точка 6.3).

Поставете аптечен етикет върху бутилката, който включва името на пациента, указания за прилагане, дата до която може да се използва, име на лекарствения продукт и друга необходима информация в съответствие с местните регулаторни изисквания за аптеките. Направете справка с таблицата по-долу за подходящите указания за прилагане.

Таблица за прилагане на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката от озелтамивир капсули, за кърмачета и деца на възраст 1 година или по-големи

Телесно тегло

Доза

 

Доза за лечение

Профилактична доза

(kg)

(mg)

Обем за доза 6 mg/ml

(за 5 дни)

(за 10 дни)

10 kg до 15 kg

30 mg

5 ml

5 ml два пъти дневно

5 ml веднъж дневно

> 15 kg до 23 kg

45 mg

7,5 ml

7,5 ml два пъти дневно

7,5 ml веднъж дневно

> 23 kg до 40 kg

60 mg

10 ml

10 ml два пъти дневно

10 ml веднъж дневно

> 40 kg

75 mg

12,5 ml

12,5 ml два пъти дневно

12,5 ml веднъж дневно

Отпускайте суспензията, приготвена в аптеката, с градуирана спринцовка за перорални форми за измерване на малки количества от суспензията. Ако е възможно, отбележете или подчертайте делението на спринцовката за перорални форми, съответстващо на подходящата доза (съгласно таблицата за дозиране по-горе) за всеки пациент.

Болногледачът трябва да смеси подходящата доза с равно количество сладка течна храна, напр. подсладена вода, шоколадов сироп, сироп от череши, десертни заливки (напр. сироп от карамел или нуга), за да се маскира горчивия вкус.

Кърмачета на възраст под 1 година

Тази процедура описва приготвянето на 6 mg/ml суспензия, която ще осигури на един пациент достатъчно лекарство за 5-дневен курс на лечение или 10-дневен курс за профилактика.

Фармацевтът може да приготви 6 mg/ml суспензия от Ebilfumin 30 mg, 45 mg или 75 mg капсули, като използва вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант.

Първо, изчислете общия обем, необходим за приготвяне и отпускане за всеки пациент. Необходимият общ обем се определя според теглото на пациента, съгласно препоръките в таблицата по-долу. За да може да се изтегли точния обем от 10 дози (2 изтегляния за дневна доза за лечение в продължение на 5 дни), при приготвяне на дозата трябва да се вземе предвид колонката, показваща загубата при измерването.

Обем на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката въз основа на теглото на пациента

Телесно тегло

Общ обем за приготвяне според

Общ обем за приготвяне

(kg)

теглото на пациента

според теглото на пациента

 

(ml)

(ml)

 

Загуба при измерването, която

Загуба при измерването, която

 

не е взета предвид

е взета предвид

7 kg

до 40 ml

50 ml

> 7 kg до 10 kg

50 ml

60 ml или 75 ml*

*В зависимост от количеството на активното вещество в използваната капсула.

Второ, определете броя на капсулите и количеството на носителя (вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант), необходими за приготвяне на общия обем (изчислен от горната таблица) на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката, както е показано в таблицата по-долу:

Брой на капсулите и количество на носителя, необходими за приготвяне на общия обем на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката

Общ обем на

Необходим брой капсули озелтамивир

 

Необходим

суспензията за

 

(mg озелтамивир)

 

обем на

приготвяне

75 mg

45 mg

30 mg

носителя

50 ml

4 капсули

Моля използвайте

10 капсули

49,5 ml

 

(300 mg)

капсули с друго

(300 mg)

 

 

 

количество на

 

 

 

 

активното вещество*

 

 

60 ml

Моля използвайте

8 капсули

12 капсули

59,5 ml

 

капсули с друго

(360 mg)

(360 mg)

 

 

количество на

 

 

 

 

активното вещество*

 

 

75 ml

6 капсули

10 капсули

15 капсули

74 ml

 

(450 mg)

(450 mg)

(450 mg)

 

*Няма комбинация с такова количество на активното вещество в капсула, която може да се използва за постигане на желаната концентрация; затова моля използвайте капсула с друго количество на активното вещество.

Трето, следвайте процедурата по-долу за приготвяне на 6 mg/ml суспензия от Ebilfumin капсули:

1.В стъклена чаша с подходящ размер сложете посоченото количество вода, съдържаща 0,05 % т./об. натриев бензоат, добавен като консервант.

2.Отворете посоченото количество Ebilfumin капсули и прехвърлете съдържанието на всяка капсула директно във водата с консервант в стъклената чаша.

3.Разбърквайте в продължение на 2 минути с подходяща бъркалка.

(Забележка: Лекарственото вещество озелтамивир фосфат се разтваря лесно във вода. Суспензията се дължи на някои от помощните вещества на Ebilfumin капсули, които са неразтворими.)

4.Прехвърлете суспензията в бутилка от тъмно стъкло или тъмен полиетилентерефталат (PET). Може да използвате фуния, за да избегнете разливане.

5.Затворете бутилката като използвате защитена от деца капачка.

6.Поставете помощен етикет върху бутилката с надпис “Разклатете внимателно преди употреба”. (Забележка: Тази приготвена суспензия трябва да се разклати леко преди приложение, за да се

сведе до минимум тенденцията за задържане на въздух.)

7.Дайте указания на родителя или на болногледача, че всеки останал материал след приключване на лечението трябва да се изхвърли. Препоръчва се тази информация да се даде като се постави помощен етикет на бутилката или се добави указание към етикета с инструкции от аптеката.

8.Поставете етикет със съответната дата на изтичане на срока на годност съгласно условията на съхранение (вж. точка 6.3).

Поставете аптечен етикет върху бутилката, който включва името на пациента, указания за прилагане, дата до която може да се използва, име на лекарствения продукт и друга необходима информация в съответствие с местните регулаторни изисквания за аптеките. Направете справка с таблицата по-долу за подходящите указания за прилагане.

Таблица за прилагане на 6 mg/ml суспензия, приготвена в аптеката от Ebilfumin капсули, за кърмачета на възраст под 1 година

Телесно

Доза

Обем за

Доза за лечение

Доза за

Размер на

тегло

(mg)

доза

(за 5 дни)

профилактика

дозатора,

(закръглено

 

(6 mg/ml)

 

(за 10 дни)

който да се

към 0,5 kg)

 

 

 

 

използва

 

 

 

 

 

(с деления от

 

 

 

 

 

0,1 ml)

3 kg

9 mg

1,5 ml

1,5 ml два пъти

1,5 ml веднъж

2,0 ml или

 

 

 

дневно

дневно

3,0 ml

3,5 kg

10,5 mg

1,8 ml

1,8 ml два пъти

1,8 ml веднъж

2,0 ml или

 

 

 

дневно

дневно

3,0 ml

4 kg

12 mg

2,0 ml

2,0 ml два пъти

2,0 ml веднъж

3,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

4,5 kg

13,5 mg

2,3 ml

2,3 ml два пъти

2,3 ml веднъж

3,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

5 kg

15 mg

2,5 ml

2,5 ml два пъти

2,5 ml веднъж

3,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

5,5 kg

16,5 mg

2,8 ml

2,8 ml два пъти

2,8 ml веднъж

3,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

6 kg

18 mg

3,0 ml

3,0 ml два пъти

3,0 ml веднъж

3,0 ml (или

 

 

 

дневно

дневно

5,0 ml)

6,5 kg

19,5 mg

3,3 ml

3,3 ml два пъти

3,3 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

7 kg

21 mg

3,5 ml

3,5ml два пъти

3,5 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

7,5 kg

22,5 mg

3,8 ml

3,8 ml два пъти

3,8 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

8 kg

24 mg

4,0 ml

4,0 ml два пъти

4,0 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

8,5 kg

25,5 mg

4,3 ml

4,3 ml два пъти

4,3 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

9 kg

27 mg

4,5 ml

4,5 ml два пъти

4,5 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

9,5 kg

28,5 mg

4,8 ml

4,8 ml два пъти

4,8 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

10 kg

30 mg

5,0 ml

5,0 ml два пъти

5,0 ml веднъж

5,0 ml

 

 

 

дневно

дневно

 

Отпускайте суспензията, приготвена в аптеката, с градуирана спринцовка за перорални форми за измерване на малки количества от суспензията. Ако е възможно, отбележете или подчертайте делението на спринцовката за перорални форми, съответстващо на подходящата доза (съгласно таблицата за дозиране по-горе) за всеки пациент.

Болногледачът трябва да смеси подходящата доза с равно количество сладка течна храна, напр. подсладена вода, шоколадов сироп, сироп от череши, десертни заливки (напр. сироп от карамел или нуга), за да се маскира горчивия вкус.

Приготвяне в домашни условия

Когато няма промишлено произведен озелтамивир прах за перорална суспензия, трябва да се използва суспензия, приготвена в аптеката от Ebilfumin капсули (вж. подробни указания по-горе). Ако няма промишлено произведен Ebilfumin прах за перорална суспензия и суспензия, приготвена в аптеката, Ebilfumin суспензия може да се приготви вкъщи.

Когато има капсули с подходящо количество на активното вещество за нужната доза, дозата се прилага чрез отваряне на капсулата и смесване на съдържимото й с не повече от една чаена лъжичка подходяща подсладена храна. Горчивият вкус може да се маскира с продукти като подсладена вода, шоколадов сироп, сироп от череши, десертни заливки (напр. сироп от карамел или нуга). Сместа

трябва да се разбърка и да се даде на пациента цялото количество. Сместа трябва да се погълне веднага след приготвянето й.

Когато има само капсули от 75 mg, а са необходими дози от 30 mg или 45 mg, приготвянето на Ebilfumin суспензия включва допълнителни стъпки. Подробни указания може да се намерят в листовката за пациента на Ebilfumin капсули в „Приготвяне на течен Ebilfumin вкъщи”.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður

Исландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ebilfumin 30 mg твърди капсули

EU/1/14/915/001 (10 твърди капсули, блистер)

EU/1/14/915/002 (10 твърди капсули, опаковка за таблетки)

Ebilfumin 45 mg твърди капсули

EU/1/14/915/003 (10 твърди капсули, опаковка за таблетки)

EU/1/14/915/004 (10 твърди капсули, блистер)

Ebilfumin 75 mg твърди капсули

EU/1/14/915/005 (10 твърди капсули, блистер)

EU/1/14/915/006 (10 твърди капсули, опаковка за таблетки)

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 22.05.2014 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта