Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – данни върху опаковката - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEbixa
ATC кодN06DX01
Веществоmemantine hydrochloride
ПроизводителH. Lundbeck A/S

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА БЛИСТЕРИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 10 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки. 14 филмирани таблетки. 28 филмирани таблетки. 30 филмирани таблетки. 42 филмирани таблетки.

49x 1 филмирани таблетки.

50филмирани таблетки.

56филмирани таблетки.

56 x 1 филмирани таблетки.

70 филмирани таблетки.

84 филмирани таблетки.

98 филмирани таблетки.

98 x 1 филмирани таблетки.

100 филмирани таблетки.

100 x 1 филмирани таблетки.

112 филмирани таблетки.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/016 14 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/007 28 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/001 30 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/017 42 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/010 49 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/002 50 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/008 56 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/014 56 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/018 70 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/019 84 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/020 98 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/015 98 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/003 100 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/011 100 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/009 112 филмирани таблетки.

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 10 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ, КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА / КОМПОНЕНТ НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (БЕЗ “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 10 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки. 50 филмирани таблетки 98 филмирани таблетки.

Компонент на груповата опаковка не може да се продава отделно.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/021 980 (10 опаковки от 98) филмирани таблетки

EU/1/02/219/012 1000 (20 опаковки от 50) филмирани таблетки

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 10 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ЕТИКЕТ ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА НА ОТ ГРУПОВАТА ОПАКОВКИ, ОБВИТИ ВЪВ ФОЛИО (ВКЛЮЧИТЕЛНО “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 10 mg филмирани таблетки мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки Съставна опаковка: 980 (съставена от 10 опаковки по 98) филмирани таблетки.

Групова опаковка: 1000 ( 20 опаковки по 50) филмирани таблетки

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА)

EU/1/02/219/021 980 (10 x 98) филмирани таблетки.

EU/1/02/219/ 012 1000 (20 x 50) филмирани таблетки

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 10 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ЛЕНТИТЕ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 10 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ} Вижте релефния печат.

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер} Вижте релефния печат.

5.ДРУГИ

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ И ЕТИКЕТ ЗА БУТИЛКА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 5 mg/ изпомпване перорален разтвор мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Едно изпомпване отделя 0,5 ml от разтвора, съдържащ 5 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 4,16 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Разтворът съдържа също калиев сорбат и сорбитол Е 420. Вижте листовката за повече информация.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Пероралeн разтвор. 50 ml.

100 ml.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30ºC.

Да се използва до 3 месеца след отваряне.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/005 50 ml.

EU/1/02/219/006 100 ml.

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 5 mg/изпомпване перорален разтвор

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ И ЕТИКЕТ ЗА БУТИЛКА КАТО МЕЖДИННА ОПАКОВКА / КОМПОНЕНТ ОТ ГРУПОВА ОПАКОВКА (БЕЗ “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 5 mg/изпомпване перорален разтвор мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Едно изпомпване отделя 0,5 ml от разтвора, съдържащ 5 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 4,16 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Разтворът съдържа също калиев сорбат и сорбитол Е 420. Вижте листовката за повече информация.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Пероралeн разтвор. 50 ml.

Компонент на груповата опаковка, не може да се продава отделно.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30ºC.

Да се използва до 3 месеца след отваряне.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/013 500 ml (10 бутилки от 50 ml)

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 5 mg/изпомпване перорален разтвор

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ЕТИКЕТ НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА НА ГРУПОВИТЕ ОПАКОВКИ , ОБВИТИ ВЪВ ФОЛИО (ВКЛЮЧИТЕЛНО “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 5 mg/изпомпване перорален разтвор мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

Едно изпомпване отделя 0,5 ml от разтвора, съдържащ 5 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 4,16 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Разтворът съдържа също калиев сорбат и сорбитол Е 420. Вижте листовката за повече информация.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Перорален разтвор

Групова опаковка: 500 ml (10 бутилки от 50 ml) перорален разтвор.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ПЪТИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30ºC.

Да се използва до 3 месеца след отваряне.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/013 500 ml (10 бутилки от 50 ml)

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 5 mg/изпомпване перорален разтвор

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА 28 ТАБЛЕТКИ – ОПАКОВКА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО – СХЕМА НА 4-СЕДМИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 5 mg филмирани таблетки Ebixa 10 mg филмирани таблетки Ebixa 15 mg филмирани таблетки Ebixa 20 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 5 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 4,15 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 8,31 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 12,46 mg мемантин.

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Опаковка за започване на лечение Всяка опаковка от 28 филмирани таблетки за 4-седмична схема на лечение съдържа: 7 филмирани таблетки Ebixa от 5 mg

7 филмирани таблетки Ebixa от 10 mg

7 филмирани таблетки Ebixa от 15 mg

7 филмирани таблетки Ebixa от 20 mg

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно Преди употреба прочетете листовката.

Перорално приложение

Приемайте само една таблетка дневно.

Ebixa 5 mg

Мемантин хидрохлорид

1ва Седмица, Ден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 филмирани таблетки Ebixa 5 mg

Ebixa 10 mg

Мемантин хидрохлорид

2раСедмица, Ден 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 филмирани таблетки Ebixa 10 mg

Ebixa 15 mg

Мемантин хидрохлорид

3та Седмица, Ден 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 филмирани таблетки Ebixa 15 mg

Ebixa 20 mg

Мемантин хидрохлорид

6та Седмица, Ден 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 7 филмирани таблетки Ebixa 20 mg

Относно продължителността на лечението, моля консултирайте се с Вашия лекар

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg филмирани таблетки. EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg филмирани таблетки

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА БЛИСТЕРИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 20 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 16.62 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки. 14 филмирани таблетки. 28 филмирани таблетки. 42 филмирани таблетки.

49 x 1 филмирани таблетки.

56 филмирани таблетки.

56 x 1 филмирани таблетки.

70 филмирани таблетки.

84 филмирани таблетки.

98 филмирани таблетки.

98 x 1 филмирани таблетки.

100 x 1 филмирани таблетки.

112 филмирани таблетки.

840 (20 x 42) филмирани таблетки.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/023 14 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/024 28 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/025 42 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/026 49 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/027 56 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/028 56 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/029 70 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/030 84 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/031 98 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/032 98 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/033 100 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/034 112 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/037 14 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/038 28 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/039 42 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/040 49 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/041 56 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/042 56 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/043 70 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/044 84 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/045 98 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/046 98 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/047 100 x 1 филмирани таблетки.

EU/1/02/219/048 112 филмирани таблетки.

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 20 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА МЕЖДИННА ОПАКОВКА / КОМПОНЕНТ ОТ ГРУПОВА ОПАКОВКА (БЕЗ “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 20 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки. 42 филмирани таблетки.

Компонент на груповата опаковка, не може да се продава отделно.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/035 840 42 (20 опаковки от 42) филмирани таблетки.

EU/1/02/219/049 840 42 (20 опаковки от 42) филмирани таблетки.

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 20 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ЕТИКЕТ ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА НА ГРУПОВИТЕ ОПАКОВКИ, ОБВИТИ ВЪВ ФОЛИО (ВКЛЮЧИТЕЛНО “BLUE BOX”)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 20 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Филмирани таблетки Групова опаковка: 840 ( 20 опаковки по 42) филмирани таблетки.

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Веднъж дневно.

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ММ.ГГГГ}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby

Дания

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/02/219/035 840 (20 опаковки по 42) филмирани таблетки.

EU/1/02/219/049 840 (20 опаковки по 42) филмирани таблетки.

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер}

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Ebixa 20 mg таблетки

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ БЛИСТЕР ЗА ТАБЛЕТКИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ebixa 20 mg филмирани таблетки Мемантин хидрохлорид

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

H. Lundbeck A/S

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до {ММ.ГГГГ} Вижте релефния печат.

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида: {номер} Вижте релефния печат.

5.ДРУГИ

пон → вт → ср → чтр → пет → съб → нед

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта