Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – кратка характеристика на продукта - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEffentora
ATC кодN02AB03
Веществоfentanyl
ПроизводителTeva B.V.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Effentora 100 микрограма букални таблетки

Effentora 200 микрограма букални таблетки

Effentora 400 микрограма букални таблетки

Effentora 600 микрограма букални таблетки

Effentora 800 микрограма букални таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Effentora 100 микрограма букални таблетки

Всяка букална таблетка съдържа 100 микрограма фентанил (fentanyl) (като цитрат). Помощно вещество с известно действие: Всяка таблетка съдържа 10 mg натрий.

Effentora 200 микрограма букални таблетки

Всяка букална таблетка съдържа 200 микрограма фентанил (fentanyl) (като цитрат). Помощно вещество с известно действие: Всяка таблетка съдържа 20 mg натрий.

Effentora 400 микрограма букални таблетки

Всяка букална таблетка съдържа 400 микрограма фентанил (fentanyl) (като цитрат). Помощно вещество с известно действие: Всяка таблетка съдържа 20 mg натрий.

Effentora 600 микрограма букални таблетки

Всяка букална таблетка съдържа 600 микрограма фентанил (fentanyl) (като цитрат). Помощно вещество с известно действие: Всяка таблетка съдържа 20 mg натрий.

Effentora 800 микрограма букални таблетки

Всяка букална таблетка съдържа 800 микрограма фентанил (fentanyl) (като цитрат). Помощно вещество с известно действие: Всяка таблетка съдържа 20 mg натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Букална таблетка

Effentora 100 микрограма букални таблетки

Плоска, бяла, кръгла таблетка с остър ръб, с изпъкнало релефно означение от едната страна с “C” и от другата страна с “1”.

Effentora 200 микрограма букални таблетки

Плоска, бяла, кръгла таблетка с остър ръб, с изпъкнало релефно означение от едната страна с “C” и от другата страна с “2”.

Effentora 400 микрограма букални таблетки

Плоска, бяла, кръгла таблетка с остър ръб, с изпъкнало релефно означение от едната страна с “C” и от другата страна с “4”.

Effentora 600 микрограма букални таблетки

Плоска, бяла, кръгла таблетка с остър ръб, с изпъкнало релефно означение от едната страна с “C” и от другата страна с “6”.

Effentora 800 микрограма букални таблетки

Плоска, бяла, кръгла таблетка с остър ръб, с изпъкнало релефно означение от едната страна с “C” и от другата страна с “8”.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Effentora е показан за лечение на пробивна болка „breakthrough pain” (BTP) при възрастни хора с карцином, които вече получават поддържаща опиоидна терапия за хронична карциномна болка. BTP е преходно обостряне на болката, което настъпва на фона на вече овладяна персистираща болка.

Пациенти, които получават поддържаща опиоидна терапия, са тези, които приемат най-малко 60 mg перорален морфин дневно, най-малко 25 микрограма трансдермален фентанил на час, най-малко 30 mg оксикодон дневно, най-малко 8 mg перорален хидроморфон дневно или еднакво обезболяваща доза от друг опиоид в продължение на седмица или по-дълго.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне и проведе под наблюдението на лекар, който има опит при провеждане на опиоидна терапия при раковоболни пациенти. Лекарите трябва да имат пред вид потенциалната злоупотреба с фентанил. Пациентите трябва да се съветват да не приемат едновременно две различни дозировки на фентанил за лечението на пробивна болка и да изхвърлят фентанил-съдържащите продукти, предписани за BTP, когато ги заменят с Effentora. Броят на таблетките с различна дозировка, които са на разположение на пациента по всяко време, трябва да бъде сведен до минимум, за да се избегне объркване и възможно предозиране.

Дозировка

Титриране на дозата

Effentora трябва да бъде индивидуално титриран до постигане на “eфективна” доза, която осигурява адекватно обезболяване и намалява до минимум нежеланите лекарствени реакции. При клинични проучвания eфективната доза Effentora за BTP не е предсказуема на базата на дневната поддържаща опиоидна доза.

Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани до постигане на eфективна доза.

Титриране при пациенти, които не заменят други фентанил-съдържащи продукти

Началната доза Effentora трябва да бъде 100 микрограма, като се повишава при необходимост в рамките на наличните дози на таблетките (100, 200, 400, 600, 800 микрограма).

Титриране при пациенти, които заменят други фентанил-съдържащи продукти.

Поради различните характеристики на абсорбция, замяната не трябва да става в съотношение 1:1. Ако се заменя друг перорален продукт, съдържащ фентанил цитрат, се изисква независимо титриране на дозата на Effentora, тъй като бионаличността на продуктите се различава значително. Независимо от това при тези пациенти може да се обсъжда начална доза над 100 микрограма.

Метод на титриране

По време на титрирането, ако не се постигне адекватно обезболяване в рамките на 30 минути след приемането на една таблетка, може да бъде приета втора таблетка Effentora със същото количество на активното вещество.

Ако лечението на BTP епизод изисква повече от една таблетка, при лечението на следващия BTP епизод трябва да се обсъди повишаване на дозата със следващата налична таблетна форма с по-голямо количество на активното вещество.

По време на титрирането могат да бъдат приемани няколко таблетки: до четири таблетки от 100 микрограма или до четири таблетки от 200 микрограма могат да бъдат приети при лечението на изолиран епизод на BTP по време на адаптиране на дозата по следната схема:

Ако началната таблетка от 100 микрограма не е ефикасна, пациентът може да бъде съветван да лекува следващия епизод на BTP с две таблетки от 100 микрограма. Препоръчва се една таблетка да бъде поставена във всяка страна на устата. Ако се прецени, че тази доза е ефективната доза, лечението на следващите епизоди на BTP може да продължи с единична таблетка Effentora 200 микрограма.

Ако единична таблетка Effentora 200 микрограма (или две таблетки от 100 микрограма) не се счита за ефикасна, пациентът може да бъде посъветван да приеме две таблетки от 200 микрограма (или четири таблетки от 100 микрограма) за лечение на следващия епизод

на BTP. Препоръчва се две таблетки да бъдат поставени във всяка страна на устата. Ако се прецени, че тази доза е ефективната доза, лечението на следващите епизоди на BTP може да продължи с единична таблетка Effentora 400 микрограма.

За титриране дo 600 микрограма и 800 микрограма трябва да се приемат таблетки oт 200 микрограма.

Дози над 800 микрограма не са оценявани при клинични проучвания.

Не трябва да се приемат повече от две таблетки при лечение на отделен BTP епизод, с изключение при титриране, когато се приемат до четири таблетки, както е описано по-горе.

Пациентите трябва да изчакат най-малко 4 часа, преди да лекуват друг BTP епизод с Effentora по време на титриране.

Поддържаща терапия

След като ефективната доза бъде установена по време на титрирането, пациентът трябва да продължи да приема тази доза като единична таблетка със съответното количество на активното вещество. Eпизодите на пробивна болка могат да варират по интензивност и необходимата доза Effentora може да се повиши след време поради прогресиращото развитие на придружаващото раково заболяване. В тези случаи може да се употреби втора таблетка Effentora със същото количество на активното вещество. Ако втора таблетка Effentora е необходима няколко последователни пъти, обичайната поддържаща доза трябва да се адаптира повторно (вж. по-долу).

Пациентите трябва да чакат поне 4 часа, преди да лекуват друг BTP eпизод с Effentora по време на поддържаща терапия.

Повторно адаптиране на дозата

Поддържащата доза Effentora трябва да бъде повишена, когато пациентът се нуждае от повече от една таблетка по време на BTP eпизод, при няколко последователни BTP eпизода. При повторно адаптиране на дозата се прилагат същите принципи, изброени при титриране на дозата (вж. по-горе).

Допълнителното адаптиране на основната опиоидна терапия може да бъде необходимо, ако пациентите имат постоянно повече от четири BTP епизода за 24 часа.

Преустановяване на терапията

Приемът на Effentora трябва да бъде прекратен незабавно, ако пациентът вече няма епизоди на пробивна болка. Лечението на постоянната фонова болка трябва да се поддържа, както е предписано. Ако се налага пълно прекратяване на опиоидната терапия, пациентът трябва да бъде проследяван внимателно от лекаря, за да се овладее рискът от ефекти на внезапн отнемане.

Чернодробно или бъбречно увреждане

Effentora трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с умерено или тежко чернодробно или бъбречно увреждане (вж. точка 4.4).

Пациенти с ксеростомия

Пациенти с ксеростомия се съветват да пият вода, за да навлажнят устната кухина преди прилагането на Effentora. Ако тази препоръка не доведе до подходяща eфервесценция, може да бъде препоръчана промяна на терапията.

Употреба в старческа възраст (над 65 години)

При клинични проучвания, пациенти над 65 години са показали тенденция за титриране към по-ниска ефективна доза, отколкото по-младите пациенти. Препоръчва се да се подходи с повишено внимание при титриране на дозата на Effentora при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Effentora при деца на възраст 0 до 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

След излагане на влага таблетката Effentora освобождава активното вещество чрез eфервесцентна реакция. Поради това пациентите трябва да се съветват да не отварят блистера, преди да са готови да поставят таблетката в устната кухина.

Oтваряне на блистерната опаковка

Пациентите трябва да бъдат съветвани да НЕ се опитват да избутат таблетката през блистера, тъй като това може да повреди букалната таблетка. Правилният начин за освобождаване на таблетката от блистера е:

Една от блистерните единици трябва да бъде отделена от блистерната карта, като се откъсне по перфорациите. След това блистерната единица трябва да бъде сгъната по напечатаната линия на покривното фолио според указанията. Покривното фолио трябва да се отлепи назад до показване на таблетката.

Пациентите трябва да бъдат съветвани да не се опитват да смачкват или разделят таблетката.

Таблетката не трябва да се съхранява след изваждане от блистерната опаковка, тъй като не може да се гарантира нейната цялост и има опасност от случайно поглъщане.

Приложение на таблетката

Пациентите трябва да извадят таблетката от блистерната единица и веднага да поставят цялата таблетка Effentora в устната кухина (близо до кътник, между бузата и венеца).

Таблетката Effentora не трябва да се смуче, дъвче или гълта, тъй като това ще доведе до по-ниски плазмени концентрации, отколкото ако се приеме според указанията.

Effentora трябва да се постави и задържи в устната кухина за период, достатъчен за разтварянето на таблетката, което обикновено отнема приблизително 14-25 минути. Друг възможен начин е таблетката да се постави сублингвално (вж. точка 5.2.).

Ако след 30 минути има остатъци от таблетката Effentora, те могат да бъдат глътнати с чаша вода.

Времето, необходимо за пълното разтваряне на таблетката при оромукозно приложение, изглежда не повлиява ранната системна експозиция на фентанил.

Пациентите не трябва да приемат храна и вода, докато таблетката е в устната кухина.

В случай на раздразване на лигавицата на устата трябва да се препоръча смяна на мястото на поставяне на таблетката в устната кухина.

4.3

Противопоказания

 

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

 

изброени в точка 6.1.

Пациенти без поддържаща опиоидна терапия, тъй като има повишен риск oт

 

респираторна депресия.

Тежка респираторна депресия или тежки oбструктивни белодробни заболявания.

 

Лечение на остра болка, която не е пробивна болка.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Случайна употреба при деца

Пациентите и хората, които се грижат за тях, трябва да бъдат осведомени, че Effentora съдържа активно вещество, в количество , което може да бъде фатално, особено за дете. Затова, те трябва да съхраняват всички таблетки на място, недостъпно за деца.

Проследяване Наложително е пациентите да бъдат наблюдавани постоянно от медицински специалисти по

време на процеса на титриране, за да се намалят рисковете от опиоид-свързаните нежелани реакции и да се установи ефективната доза.

Поддържащо опиоидно лечение Важно е поддържащото опиоидно лечение, използвано за лечение на персистиращата болка на

пациента, да бъде стабилизирано, преди да започне терапията с Effentora и пациентът да продължи да се лекува с поддържащото опиоидно лечение, докато приема Effentora.

Потискане на дишането Както при всички опиоиди, има риск от клинично значима респираторна депресия, свързана с

употребата на фентанил. Изборът на неподходящи пациенти (напр. приложение при пациенти без поддържаща опиоидна терапия) и/или неподходящо дозиране са довели до случаи с летален изход с Effentora, както и с други продукти с фентанил.

Effentora трябва да се използва само при състоянията, посочени в точка 4.1.

Хронична обструктивна белодробна болест

Необходимо е особено повишено внимание, когато се титрира дозата на Effentora при пациенти с не-тежка хронична обструктивна белодробна болест или други болестни състояния, предразполагащи ги към респираторна депресия, тъй като дори обичайно терапевтични дози Effentora могат да потиснат допълнително дихателния рефлекс до степен на респираторна недостатъчност.

Алкохол Съпътстващата употреба на алкохол с фентанил може да предизвика по-силен ефект на

потискане, което може да има летален изход (вж. точка 4.5).

Повишено вътречерепно налягане, нарушения на съзнанието

Effentora трябва да се прилага с изключително внимание при пациенти, които могат да бъдат особено чувствителни към интракраниалните ефекти на задръжката на CO2 – например при пациенти с данни за повишено интракраниално налягане или нарушено съзнание. Oпиоидите могат да замъглят клиничната картина при пациент с травма на главата и трябва да се използват само ако са клинично обосновани.

Сърдечни заболявания Фентанил може да предизвика брадикардия. Фентанил трябва да се използва с повишено

внимание при пациенти с брадиаритмии в миналото или при пациенти с вече съществуващи брадиаритмии.

Чернодробно или бъбречно увреждане

Освен това Effentora трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане. Влиянието на чернодробното и бъбречното увреждане върху фармакокинетиката на лекарствения продукт не е оценявано, но въпреки това има данни, че при интравенозно приложение клирънсът на фентанил се променя при чернодробно и бъбречно увреждане поради промени на метаболитния клирънс и плазмените протеини. След прилагане на Effentora увредените чернодробни и бъбречни функции могат да увеличат бионаличността на погълнатия фентанил и да намалят системния клирънс, което би могло да доведе до повишени и удължени опиоидни ефекти. Поради това трябва да се отделят специални грижи по време на процеса на титриране на дозата при пациенти с умерено или тежко чернодробно или бъбречно увреждане.

Внимателна преценка трябва да се направи при пациенти с хиповолемия и хипотензия.

Серотонинов синдром

Препоръчва се повишено внимание, когато Effentora се прилага едновременно с лекарства, повлияващи серотонинергичните невротрансмитерни системи.

Възможна е поява на потенциално животозастрашаващ серотонинов синдром при съпътстваща употреба на серотонинергични лекарства като селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) и ихибитори на обратното захващане на серотонин норепинефрин (SNRI), както и с лекарства, които нарушават метаболизма на серотонина (включително инхибитори на моно-амино-оксидазата [МАО-инхибитори]). Възможно е това да се развие в рамките на препоръчителната доза.

Серотониновият синдром може да включва промени в психичното състояние (напр. възбуда, халюцинации, кома), нестабилност на автономната система (напр. тахикардия, нестабилно кръвно налягане, хипертермия), невромускулни арушения (напр. хиперрефлексия, нарушена координация, ригидност) и/или гастроинтестинални симптоми (напр. гадене, повръщане, диария).

При съмнение за серотонинов синдром лечението с Effentora трябва да бъде преустановено.

Толеранс, зависимост Толеранс и физическа/или психологична зависимост могат да се развият при многократно

приложение на опиоиди като фентанил. Въпреки това ятрогенното пристрастяване след терапевтична употреба на опиоиди е рядко.

Диета с ограничен прием на натрий

Effentora 100 микрограма букални таблетки съдържат 10 mg натрий в таблетка.

Effentora 200, 400, 600 и 800 микрограма букални таблетки съдържат 20 mg натрий в таблетка. Да се вземе под внимание от пациенти на диета с контролиран прием на натрий.

Анафилаксия и свръхчувствителност Има съобщения за анафилаксия и свръхчувствителност във връзка с употребата на съдържащи

фентанил перорални продукти (вж. точка 4.8).

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Вещества, които засягат активността на CYP3A4

Фентанил се метаболизира главно чрез изоензимната система (CYP3A4) на човешкия цитохром P450 3A4, поради което могат да настъпят потенциални взаимодействия, когато Effentora се дава едновременно с вещества, които засягат активността на CYP3A4.

CYP3A4 индуктори

Едновременното приложение с вещества, които индуцират активността на 3A4, може да намали ефикасността на Effentora.

CYP3A4 инхибитори

Съпътстващата употреба на Effentora с мощни CYP3A4 инхибитори (напр. ритонавир, кетоконазол, итраконазол, тролеандомицин, кларитромицин и нелфинавир) или умерени CYP3A4 инхибитори (напр. aмпренавир, aпрепитант, дилтиазем, eритромицин, флуконазол, фосaмпренавир, сок от грейпфрут и верапамил) може да доведе до повишени плазмени концентрации на фентанил, потенциално причинявайки сериозни нежелани лекарствени реакции, включително респираторна депресия с летален изход. Пациенти, приемащи Effentora едновременно с умерени или мощни CYP3A4 инхибитори, трябва да бъдат внимателно наблюдавани за продължителен период от време. Увеличаването на дозата трябва да се прави с повишено внимание.

Вещества, които могат да увеличат ефектите на потискане на ЦНС Едновременното приложение на фентанил с други депресанти на централната нервна система, включителнo други опиоиди, седативни и хипнотични средства, общи анестетици,

фенотиазини, транквилизатори, миорелаксанти, седативни антихистаминови средства и алкохол, може да предизвика допълнителни ефекти на потискане, което може да има летален изход (вж. точка 4.4).

Парциални опиоидни агонисти/антагонисти Не се препоръчва съпътстващата употреба на парциални опиоидни агонисти/антагонисти (напр.

бупренорфин, налбуфин, пентазоцин). Те имат висок афинитет към опиоидните рецептори с относително ниска вътрешна активност и поради това частично антагонизират обезболяващия ефект на фентанил и могат да индуцират синдром на отнемане при пациенти, зависими от опиоиди.

Серотонинергични средства Едновременното приложение на фентанил със серотонинергични средства като селективни

инхибитори на обратното захващане на серотонина (SSRI) или ихибитори на обратното захващане на серотонин норепинефрин (SNRI) или инхибитори на моно-амино-оксидазата (МАО-инхибитори]) може да повиши риска за развитие на серотонинов синдром – едно потенциално животозастрашаващо състояние. Effentora не се препоръчва за употреба при пациенти, които са приеамали МАО-инхибитори в рамките на 14 дни, тъй като има съобщения за тежко и непредсказуемо потенциране на ефекта на опиоидни аналгетици от MAO-инхибитори.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма достатъчно данни за употребата на фентанил при бременни жени. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Effentora не трябва да се използва по време на бременност, освен в случай на явна необходимост.

При продължителна употреба на фентанил по време на бременност има риск от синдром на опиоидно отнемане при новороденото, който ако не бъде разпознат и лекуван може да бъде животозастрашаващ, и изисква лечение в съответствие с протоколите, разработени от

експертите по неонатология. Ако се налага употреба на опиоиди за продължителен период при бременна жена, уведомете пациентката за риска от синдром на опиоидно отнемане при новороденото и се погрижете да бъде осигурено подходящо лечение (вж. точка 4.8).

Съветва се да не се употребява фентанил по време на дородовия период и раждането (включително с цезарево сечение), тъй като фентанилът минава през плацентата и може да причини респираторна депресия у фетуса. Ако е приложен Effentora, трябва да има постоянно на разположение антидот за детето.

Кърмене Фентанилът минава в кърмата и може да причини седиране и респираторна депресия у

кърмачето. Фентанил не трябва да се употребява при кърмещи жени и кърменето не трябва да се възобновява най-малко 5 дни след последното прилагане на фентанил.

Фертилитет Липсват данни при хора по отношение на фертилитета. При проучвания при животни

фертилитетът на мъжките индивиди е бил увреден (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това опиоидните аналгетици увреждат психическата и/или физическата способност, необходима за изпълнението на потенциално опасни дейности (напр. шофиране или работа с машини). Пациентите трябва да бъдат съветвани да не шофират или работят с машини, ако изпитват сънливост, замайване или имат зрителни нарушения, докато приемат Effentora, и да не шофират или работят с машини, преди да разберат как реагират.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

При прием на Effentora трябва да се очакват типични опиоидни нежелани лекарствени реакции. Често те престават или намаляват по сила при продължителна употреба на лекарствения продукт, след като дозата при съответния пациент е титрирана до най-подходящата. Въпреки това, тъй като най-сериозните нежелани лекарствени реакции са респираторна депресия (възможно водеща до апнея или спиране на дишането), циркулаторна депресия, хипотензия и шок, всички пациенти трябва да бъдат внимателно наблюдавани за тези реакции.

Клиничните проучвания на Effentora са предназначени да оценят безопасността и ефикасността при лечение на BTP, като всички пациенти са приемали едновременно и опиоиди, като морфин с удължено освобождаване или трансдермален фентанил за персистиращата болка. Поради това не е възможно окончателно да се отделят ефектите, дължащи се само на Effentora.

Списък на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид Следните нежелани лекарствени реакции са съобщени по време на клинични проучвания и

постмаркетингов опит с Effentora и/или други фентанил-съдържащи съставки. Нежеланите лекарствени реакции са изброени по-долу с предпочитаните термини по MedDRA, по системо- органни класове и честота (честотите са дефинирани както следва: много чести ≥1/10, чести

≥1/100 дo <1/10, нечести ≥1/1 000 дo <1/100; редки ( 1/10 000 дo <1/1 000), с неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка); при всяка група в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на сериозността:

 

Много

Чести

Нечести

Редки

С

 

чести

 

 

 

неизвестна

 

 

 

 

 

честота

Инфекции и

 

Кандидоза на

Фарингит

Пустула на

 

инфестации

 

устата

 

устата

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения

 

Aнемия

Tрoмбoцитoпения

 

 

на кръвта и

 

Нeутропения

 

 

 

лимфната

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

Нарушения

 

 

 

Свръхчувст

 

на имунната

 

 

 

вителност*

 

система

 

 

 

 

 

Нарушения

 

 

 

Хипогонади

Надбъбречн

на

 

 

 

зъм

а

ендокринната

 

 

 

 

недостатъчн

система

 

 

 

 

ост,

 

 

 

 

 

андрогенен

 

 

 

 

 

дефицит

Нарушения

 

Aнорексия

 

 

 

на

 

 

 

 

 

метаболизма

 

 

 

 

 

и храненето

 

 

 

 

 

Психични

 

Депресия

Еуфорично

 

 

нарушения

 

Тревожност

настроение

 

 

 

 

Състояние на

Нервност

 

 

 

 

обърканост

Халюцинации

 

 

 

 

Безсъние

Зрителни

 

 

 

 

 

халюцинации

 

 

 

 

 

Промени в

 

 

 

 

 

психичния статус

 

 

 

 

 

Зависимост от

 

 

 

 

 

лекарства

 

 

 

 

 

(пристрастеност)*

 

 

 

 

 

Дезориентация

 

 

Нарушения

Замаяност

Нарушение

Понижено ниво на

Когнитивно

Загуба на

на нервната

Главоболие

на вкуса

съзнание

нарушение

съзнание*

система

 

Сомнолентно

Нарушено

Moторна

Конвулсии

 

 

ст

внимание

дисфункция

 

 

 

Летаргия

 

 

 

 

 

Tремор

Нарушен баланс

 

 

 

 

Седиране

 

 

 

 

 

Хипоестезия

Дизартрия

 

 

 

 

Mигрена

 

 

 

Нарушения

 

 

Зрителни

Aбнормно

 

на очите

 

 

нарушения

усещане в

 

 

 

 

Очна хиперемия

очите

 

 

 

 

Замъглено зрение

Фотопсия

 

 

 

 

Намалена

 

 

 

 

 

зрителна острота

 

 

Нарушения

 

 

Вертиго

 

 

на ухото и

 

 

Тинитус

 

 

лабиринта

 

 

Дискомфорт в

 

 

 

 

 

ухото

 

 

 

Много

Чести

Нечести

Редки

С

 

чести

 

 

 

неизвестна

 

 

 

 

 

честота

Сърдечни

 

Tахикардия

Брадикардия

 

 

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдови

 

Хипoтония

Зачервяване

 

 

нарушения

 

Хипертония

Горещи вълни

 

 

 

 

 

 

 

 

Респираторни

 

Диспнея

Респираторна

 

Спиране на

, гръдни и

 

Фаринголари

депресия

 

дишането*

медиастиналн

 

нгеална болка

Синдром на сънна

 

 

и нарушения

 

 

апнея

 

 

Стомашно-

Гадене

Констипация

Илеус

Мехури на

 

чревни

Повръщане

Стоматит

Улцерация на

лигавицата

 

нарушения

 

Сухота в

устата

на устата

 

 

 

устата

Хипоестезия на

Сухи устни

 

 

 

Разстройство

устата

 

 

 

 

Стомашна

Дискомфорт в

 

 

 

 

болка

устата

 

 

 

 

Гастроезофаг

Промяна в цвета

 

 

 

 

еална

на лигавицата на

 

 

 

 

рефлуксна

устата

 

 

 

 

болест

Нарушение на

 

 

 

 

Стомашен

меките тъкани на

 

 

 

 

дискомфорт

устата

 

 

 

 

Диспепсия

Глосодиния

 

 

 

 

Зъбобол

Мехури на езика

 

 

 

 

 

Гингивална болка

 

 

 

 

 

Улцерация на

 

 

 

 

 

езика

 

 

 

 

 

Нарушение на

 

 

 

 

 

езика

 

 

 

 

 

Езофагит

 

 

 

 

 

Напукани устни

 

 

 

 

 

Нарушение на

 

 

 

 

 

зъбите

 

 

Хепатобилиар

 

 

Билиарна

 

 

ни нарушения

 

 

дилатация

 

 

Нарушения

 

Сърбеж

Студена пот

Онихорекси

 

на кожата и

 

Хиперхидроз

Оток на лицето

с

 

подкожната

 

а

Генерализиран

 

 

тъкан

 

Обрив

сърбеж

 

 

 

 

 

Aлопеция

 

 

Нарушения

 

Миалгия

Мускулно

 

 

на мускулно-

 

Болка в гърба

потрепване

 

 

скелетната

 

 

Мускулна слабост

 

 

система и

 

 

 

 

 

съединителна

 

 

 

 

 

та тъкан

 

 

 

 

 

Нарушения

 

 

Задръжка на

 

 

на бъбреците

 

 

урина

 

 

и пикочните

 

 

 

 

 

пътища

 

 

 

 

 

 

Много

Чести

Нечести

Редки

С

 

чести

 

 

 

неизвестна

 

 

 

 

 

честота

Общи

Реакции на

Периферен

Неразположение

 

Пирексия

нарушения и

мястото на

eдем, Умора

Мудност

 

Синдром на

ефекти на

приложение

Aстения

Тежест в гърдите

 

отнемане

мястото на

включителн

Синдром на

Чувство на

 

при

приложение

о кървене,

отнемане*

абнормност

 

новороденот

 

болка, язва, Втрисане

Чувство на

 

о (вж. точка

 

раздразване

 

неспокойство

 

4.6)

 

парестезия,

 

Жажда

 

 

 

анестезия,

 

Чувство на студ

 

 

 

eритем,

 

 

 

 

 

eдем,

 

Чувство на

 

 

 

подуване и

 

горещина

 

 

 

мехурчета

 

 

 

 

Изследвания

 

Намалено

Понижен брой

 

 

 

 

тегло

тромбоцити

 

 

 

 

 

Ускорен сърдечен

 

 

 

 

 

ритъм

 

 

 

 

 

Понижен

 

 

 

 

 

хематокрит

 

 

 

 

 

Понижен

 

 

 

 

 

хемоглобин

 

 

Наранявания,

 

Падане

 

 

 

отравяния и

 

 

 

 

 

усложнения,

 

 

 

 

 

възникнали в

 

 

 

 

 

резултат на

 

 

 

 

 

интервенции

 

 

 

 

 

* Вижте точка "Описание на избрани нежелани лекарствени реакции"

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции Поносимост, физическа и/или психологическа зависимост може да се развият при многократно прилагане на опиоиди като фентанил (вж. точка 4.4).

Признаци на опиоидно отказване като гадене, повръщане, разстройство, неспокойствие, втрисане, тремор и изпотяване са наблюдавани при трансмукозно приложен фентанил.

Загуба на съзнание и спиране на дишането са наблюдавани при предозиране (вж. точка 4.9).

През постмаркетинговия период има съобщения за реакции на свръхчувствителност, включващи обрив, еритем, оток на устните и лицето, и уртикария (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националнта система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Симптоми

Очаква се симптомите на предозиране на фентанил да имат прояви, подобни на тези при интравенозно приложение на фентанил и други опиоиди, в резултат на фармакологичните му действия, от които най-сериозните значими ефекти са нарушено съзнание, загуба на съзнание, хипотония, респираторна депресия, респираторен дистрес и дихателна недостатъчност, довели до смърт.

Овладяване

Незабавното овладяване на опиоидно предозиране включва изваждане на букалната таблетка Effentora, ако е все още в устата, осигуряване на свободен дихателен път, физикално и вербално стимулиране на пациента, оценка на нивото на съзнание, вентилаторния и циркулаторния статус, и асистирана вентилация (вентилаторна поддръжка) при нужда.

Предозиране (случайно поглъщане) при лице, което не приема опиоиди

За лечение на предозиране (случайно поглъщане) при лице, което не приема опиоиди, трябва да се установи интравенозен достъп и да се приложи налоксон или друг опиоиден aнтагонист при клинични индикации. Продължителността на респираторната депресия след предозиране може да бъде по-голяма от ефектите в резултат на действието на опиоидния aнтагонист (напр.

полуживотът на налоксон варира от 30 дo 81 минути) и може да е необходимо многократно приложение. Консултирайте се с Кратка характеристика на продукта на съответния опиоиден aнтагонист за подробности относно подобна употреба.

Предозиране при пациенти, поддържани с опиоиди

За лечение на предозиране при пациенти, поддържани с опиоиди, трябва да се установи интравенозен достъп. Разумната употреба на налоксон или друг опиоиден aнтагонист може да бъде обоснована в някои случаи, но тя е свързана с риск от провокиране на остър синдром на отнемане.

Въпреки че след употреба на Effentora не е наблюдавана мускулна ригидност, пречеща на дишането, това е възможно с фентанил и други опиоиди. Ако възникне такава ригидност, тя трябва да се овладее с асистирана вентилация, опиоиден aнтагонист и като крайна мярка с невромускулно блокиращо средство.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: аналгетици; опиоиди; ATC код: N02AB03.

Механизъм на действие и фармакодинамични ефекти

Фентанил е опиоиден aналгетик, взаимодействащ предимно с опиоидния µ-рецептор. Неговите първични терапевтични действия са обезболяване и седиране. Вторичните фармакологични ефекти са респираторна депресия, брадикардия, хипотермия, запек, миоза, физическа зависимост и еуфория.

Аналгетичните ефекти на фентанил са свързани с плазменото му ниво. По принцип ефективната концентрация и концентрацията, при която се появява токсичност, нарастват с повишаване на толеранса към опиоиди. Скоростта на развитие на толеранс варира в широки граници при хората. В резултат на това дозата на Effentora трябва да бъде индивидуално титрирана, за да се постигне желания ефект (вж. точка 4.2).

Всички агонисти на опиоидния µ-receptor, включително фентанил, предизвикват дозозависима респираторна депресия. Рискът oт респираторна депресия е по-малък при пациенти, приемащи

хронична опиоидна терапия, тъй като тези пациенти развиват толеранс към респираторния депресант.

Опиоидите могат да повлияят върху хипоталамо-хипофизо-адреналната ос или върху гонадната ос. Някои промени, които могат да бъдат наблюдавани, включват повишаване на серумния пролактин и понижаване на плазмените кортизол и тестостерон. Възможно е да се проявят клинични признаци и симптоми на тези хормонални промени (вж. също точка 4.8).

Клинична ефикасност и безопасност

Безопасността и ефикасността на Effentora са оценени при пациенти, приемащи лекарството при появата на епизод на пробивна болка. Предварителна употреба на Effentora за предсказуеми епизоди на болка не е изследвана при клиничните изследвания. Две двойно-слепи, рандомизирани, плацебo контролирани кръстосани проучвания са проведени, включващи общо 248 пациенти с BTP и карцином, които са имали средно 1 дo 4 eпизода на BTP дневно по време на прием на поддържаща терапия с опиоиди. По време на началната фаза на открито проучване дозата на пациентите титрирана до ефективната доза на Effentora. Пациентите, при които е установена ефективна доза, влизат в двойно-сляпата фаза на проучването. Променливата величина за първична ефикасност е оценката на пациента за сила на болката. Пациентите оценяват силата на болката по 11-точкова скала. За всеки BTP eпизод силата на болката е оценявана преди лечението и няколко пъти след него.

При шестдесет и седем процента от пациентите е било възможно да се титрира ефективна доза.

В основното клинично проучване (проучване 1), първичната крайна точка е средната сума от разликите в резултатите за сила на болката при прилагане на дозата до 60-та минута включително (SPID60), което е статистически значимо в сравнение с плацебо (p<0,0001).

При второто основно проучване (проучване 2) първичната крайна точка е SPID30, което е също статистически значимо в сравнение с плацебо (p<0,0001).

Статистически значимо подобрение на разликата в силата на болката е установено при Effentora срещу плацебо до 10 минути при Проучване 1 и до 15 минути (най-ранната измерена точка от времето) при Проучване 2. Teзи разлики продължават да бъдат значими във всяка следваща точка от времето, при всяко от проучванията.

5.2Фармакокинетични свойства

Общо въведение

Фентанил е силно липофилен и може да бъде абсорбиран много бързо през лигавицата на устата и по-бавно по обичайния гастроинтестинален път. Той се метаболизира при първото преминаване през черния дроб и червата, а метаболитите не допринасят за терапевтичните му ефекти.

Effentora прилага технология на доставяне с използване на ефервесцентна реакция, която засилва скоростта и степента на поглъщане на фентанил през букалната лигавица. Преходни pH промени, съпровождащи ефервесцентната реакция, могат да създадат оптимални условия за разтварянето (при по-ниско pH) и мембранното проникване (при по-високо pH).

„Dwell” времето (определено като продължителността от време, необходимо за пълното разтваряне на таблетката след букално приложение), не повлиява ранната системна експозиция на фентанил. Сравнително проучване за таблетка от 400 mcg Effentora, приложена букално (т.e., между бузата и венеца) или сублингвално, задоволява критериите за биоеквивалентност.

Ефектът на бъбречно и чернодробно увреждане върху фармакокинетиката на Effentora не е проучван.

Aбсорбция:

След оромукозното приложение на Effentora, фентанил се aбсорбира веднага с 65% aбсолютна бионаличност. Абсорбционният профил на Effentora е предимно резултат на началната бърза абсорбция от букалната лигавица, с пикови плазмени концентрации след венозни проби, достигнати главно в рамките на един час след оромукозно приложение. Приблизително 50% oт общата приложена доза е aбсорбирана бързо трансмукозно и е на системно разположение. Другата половина от общата доза се поглъща и бавно се aбсорбира от гастроинтестиналния тракт. Около 30% oт погълнатото количество (50% oт общата доза) избягва елиминирането при първо преминаване през черния дроб и червата и е системно налично.

Основните фармакокинетични параметри са показани в следващата таблица.

Фармакокинетични параметри* при възрастни хора, приемащи Effentora

Фармакокинетичен

Effentora 400 микрограма

параметър (средна стойност)

 

 

 

 

Aбсолютна

65% (±20%)

бионаличност

 

 

Трансмукозно aбсорбирана

48% (±31,8%)

фракция

 

 

Tmax (минути) **

46,8

(20-240)

Cmax (ng/ml)

1,02

(± 0,42)

AUC0-tmax (ng.hr/ml)

0,40

(± 0,18)

AUC0-inf (ng.hr/ml)

6,48

(± 2,98)

* На базата на венозни проби (плазма). Концентрациите на фентанил, измерени в серума, са по-високи от тези в плазмата: Серумните AUC и Cmax са съответно приблизително 20% и 30% по-високи от плазмените AUC и Cmax. Причината за тази разлика не е известна.

** Данните за Tmax представени като медиана (граници).

При фармакокинетични проучвания, които сравняват абсолютната и относителна бионаличност на Effentora и перoрален трансмукозен фентанил цитрат (OTFC), скоростта и степента на абсорбция на фентанил в Effentora показва между 30% дo 50% по-голяма експозиция от тази при перoрален трансмукозен фентанил цитрат. Ако се преминава от друг перорален продукт на фентанил цитрат, се изисква независимо титриране на дозата на Effentora, тъй като бионаличността на продуктите се различава значително. Независимо от това при тези пациенти може да се обсъжда начална доза, по-висока от 100 микрограма.

 

 

Средна плазмена концентрация срещу време

 

 

 

 

Профили след единични дози EFFENTORA и OTFC при здрави хора

 

 

 

 

 

 

 

400 mcg EFFENTORA

 

 

1.0

 

 

 

 

OTFC (нормализиран дo 400)

 

 

1.0

 

 

 

 

 

 

 

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фентанил

 

0.6

 

 

 

 

 

 

0.6

0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

концентрация

 

 

 

 

 

 

 

0.4

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

Плазмена

 

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Време след приложение на доза (часове)

 

 

Данните на OTFC са адаптирани (800 mcg към 400 mcg)

Разлики в експозицията с Effentora са установени в клинично проучване при пациенти с

мукозит от степен 1. Cmax и AUC0-8 са 1% и 25% по-високи при пациенти с мукозит, в сравнение съответно с тези без мукозит. Наблюдаваните разлики не са статистически значими.

Разпределение

Фентанил е силно липофилен и се разпределя добре извън съдовата система, с голям привиден обем на разпределение. След букално приложение на Effentora фентанил претърпява начално бързо разпределение, което представлява постигане на равновесие на фентанила между плазмата и силно перфузираните тъкани (мозък, сърце и бели дробове). Впоследствие фентанил се преразпределя между дълбоките тъкани (мускули и мастна тъкан) и плазмата.

Свързването на фентанил с плазмените протеини е 80% дo 85%. Главният свързващ протеин е aлфa-1-кисел гликопротеин, но както aлбуминът, така и липопротеините допринасят до известна степен за това. Свободната фракция на фентанил нараства при aцидоза.

Биотрансформация

Метаболитните пътища след букално приложение на Effentora не са определени при клинични проучвания. Фентанил се метаболизира в черния дроб и чревната лигавица дo нoрфентанил чрез изоформа на CYP3A4. Норфентанил не е фармакологично aктивен при проучвания върху животни. Повече от 90% oт приложената доза фентанил се отделя чрез биотрансформация дo N-деалкилирани и хидроксилирани неактивни метаболити.

Eлиминиране

След интравенозно приложение на фентанил по-малко от 7% oт приложената доза се екскретира непроменена в урината и само около 1% се екскретира непроменена във фекалиите. Метаболитите се екскретират предимно в урината, докато фекалната екскреция има по-малко значение.

След приложението на Effentora крайната фаза на елиминиране на фентанил е резултат на преразпределението между плазмата и дълбоките тъкани. Tази фаза на елиминиране е бавна и дава медиана на терминалния полуживот на елиминиране t1/2 от приблизително 22 часа след букално приложение на ефервесцентната форма и приблизително 18 часа след интравенозно приложение. Общият плазмен клирънс на фентанил след интравенозно приложение е приблизително 42 l/h.

Линейност/нелинейност

Установена е пропорционалност в дозовия диапазон от 100 микрограма дo 1 000 микрограма.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност и карциногенност.

Проучвания за токсичност по време на ембрио-феталното развитие, проведени при плъхове и зайци, не показват малформации или промени в развитието, свързани с активното вещество, когато е приложено през периода на органогенезата.

При проучване на фертилност и ранно ембрионално развитие при плъхове е наблюдаван ефект, опосредствен чрез мъжките плъхове, при високи дози (300 mcg/kg/ден), за който се приема, че е следствие на седативните ефекти на фентанил в проучвания при животни.

При проучвания на прe- и постнаталното развитие при плъхове степента на преживяемост на потомството е значително намалена при дози, които причиняват тежка майчина токсичност. Допълнителни находки с дози, които причиняват майчина токсичност при F1 малки животни са, забавено физическо развитие, сензорни функции, рефлекси и поведение. Tези ефекти могат да бъдат или индиректни ефекти, които се дължат на нарушена майчина грижа и/или намалена лактация, или директен ефект на фентанила върху малките животни.

Проучванията за карциногенност (26-седмично кожно алтернативно биологично изследване при Tg.AC трансгенни мишки; двегодишно проучване на подкожна карциногенност при плъхове) с фентанил не разкриват находки, показателни за онкогенен потенциал. Оценката на препаратите от мозък от проучването за карциногенност при плъхове показва лезии в мозъка на животни, на които са приложени високи дози фентанил цитрат. Не е известно, до колко тези находки имат значение и при хората.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Maнитол

Натриев нишестен гликолат тип A Натриев хидроген карбонат Натриев карбонат, безводен Лимонена киселина, безводна Maгнезиев стеарат

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Aлуминиев ламиниран блистер oт PVC/Aл. фолио/Полиамид/PVC с хартиено/полиестерно покритие.

Блистерните опаковки се доставят в картонени кутии, съдържащи 4 или 28 таблетки. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Пациентите и тези, които се грижат за тях, трябва да бъдат съветвани да изхвърлят останалите неотворени предписани таблетки веднага след като не са повече необходими.

Използваният и неизползваният лекарствен продукт, който не е повече необходим, или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

TEVA B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem

Нидерландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Effentora 100 микрограма букални таблетки

EU/1/08/441/001-002

Effentora 200 микрограма букални таблетки

EU/1/08/441/003-004

Effentora 400 микрограма букални таблетки

EU/1/08/441/005-006

Effentora 600 микрограма букални таблетки

EU/1/08/441/007-008

Effentora 800 микрограма букални таблетки

EU/1/08/441/009-010

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 04 април 2008 г.

Дата на последно подновяване: 20 февруари 2013 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта