Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – кратка характеристика на продукта - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоElmiron
ATC кодG04BX15
Веществоpentosan polysulfate sodium
Производителbene-Arzneimittel GmbH

Съдържание на статията

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

elmiron 100 mg твърди капсули

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 100 mg пентозан полисулфат натрий.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула.

Бели непрозрачни капсули размер 2.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

elmiron е показан за лечението на болков синдром в пикочния мехур, характеризиран от гломерулации или лезии на Хънър, при възрастни с умерена до тежка болка, позиви и честота на уриниране (вж. точка 4.4).

4.2. Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза пентозан полисулфат натрий е 300 mg/ден, като прием три пъти на ден по една капсула от 100 mg, перорално.

Отговорът към лечението с пентозан полисулфат натрий трябва да се преоценява на всеки 6 месеца. В случай че не е постигнато подобрение в рамките на 6 месеца след започване на лечението, лечението с пентозан полисулфат натрий трябва да бъде спряно. При пациенти, повлияли се от лечението с пентозан полисулфат натрий, то трябва да продължи като постоянно лечение, докато отговорът към него се запази.

Специални популации

Пентозан полисулфат натрий не е изучаван конкретно при специални пациентски популации като пациенти в старческа възраст или пациенти с бъбречни или чернодробни увреждания (вижте точка 4.4). При тези пациенти не е необходимо коригиране на дозата.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на пентозан полисулфат натрий при деца и юноши на възраст под 18 години не са установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Капсулите трябва да се вземат с вода поне 1 час преди хранене или 2 часа след хранене.

4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Поради слабия антикоагулантен ефект на пентозан полисулфат натрий, elmiron не трябва да се използва при пациенти, които активно кървят. Менструацията не е противопоказание.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Болковият синдром в пикочния мехур е диагноза на изключване и предписващият лекар трябва да изключи други урологични заболявания, например инфекция на пикочните пътища или рак на пикочния мехур.

Пентозан полисулфат натрий е слаб антикоагулант. Пациентите, които са подложени на инвазивни процедури или имат признаци/симптоми на подлежаща коагулопатия или друг повишен риск от кървене (поради лечение с други лекарствени продукти, които повлияват коагулацията, например антикоагуланти, производни на хепарин, тромболитични или антитромбоцитни средства, включително ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (вижте точка 4.5)), трябва да бъдат оценени за хеморагични събития. Пациентите, които имат анамнеза за тромбоцитопения, индуцирана от пентозан полисулфат натрий или от хепарин, трябва да бъдат наблюдавани внимателно, когато се лекуват с пентозан полисулфат натрий.

Чернодробна или бъбречна недостатъчност

elmiron не е проучен при пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност. Тъй като има доказателства за участието на черния дроб и бъбреците в елиминирането на пентозан полисулфат натрий, уврежданията на черния дроб или на бъбреците могат да имат въздействие върху фармакокинетиката на пентозан полисулфат натрий. Пациентите със съответна чернодробна или бъбречна недостатъчност трябва да бъдат наблюдавани внимателно, когато се лекуват с пентозан полисулфат натрий.

4.5. Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучването при здрави индивиди не демонстрира фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия между терапевтичните дози на варфарин и пентозан полисулфат натрий. Не са провеждани други проучвания за взаимодействия.

Поради слабия антикоагулантен ефект на пентозан полисулфат натрий, пациентите, които получават съпътстващо лечение с антикоагуланти, производни на хепарин, тромболитични или антитромбоцитни агенти, включително ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарствени средства, трябва да бъдат оценени за хеморагични събития, за да се адаптира дозата, ако е необходимо (вижте точка 4.4).

4.6. Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Липсват данни от употребата на пентозан полисулфат натрий при бременни жени. Не са

провеждани проучвания при животни по отношение на репродуктивната токсичност.

Еlmiron не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене Не е известно дали пентозан полисулфат натрий или метаболитите се екскретират в кърмата.

Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата.

Поради това пентозан полисулфат натрий не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Няма информация за потенциалното въздействие на пентозан полисулфат натрий върху фертилитета.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Пентозан полисулфат натрий не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност В следващата точка се изброяват нежеланите събития, съобщавани в литературата от клинични

проучвания на пентозан полисулфат натрий. Потенциалната връзка между тези нежелани събития и лечението с пентозан полисулфат натрий не е обсъждана в съответните публикации.

Най-често срещаните нежелани събития, съобщавани при клинични проучвания, са главоболие, замайване и гастроинтестинални събития като диария, гадене, коремна болка и ректално кървене.

Нежеланите събития, съобщавани при лечение с пентозан полисулфат натрий, са сравними с тези, които се съобщават при лечение с плацебо по отношение на вида и броя.

Таблично обобщение на нежеланите събития

Нежеланите събития са изброени по-долу според класификацията по орган и клас на MedDRA и по честота. Много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до <1/10), нечести (≥ 1/1000 до <1/100), редки (≥ 1/10 000 до <1/1000), много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Инфекции и инфестации

Чести

Инфекции, инфлуенца

 

Нечести

Анемия, екхимоза, кръвоизлив,

Нарушения на кръвта и

левкопения, тромбоцитопения

 

лимфната система

С неизвестна

Коагулационни нарушения

 

честота

 

 

Нарушения на имунната

Нечести

Фоточувствителност

С неизвестна

 

система

Алергични реакции

честота

 

 

 

 

 

Нарушения на метаболизма

Нечести

Анорексия, наддаване на тегло, загуба на

и храненето

тегло

 

Психични нарушения

Нечести

Тежка емоционална лабилност/депресия

Нарушения на нервната

Чести

Главоболие, замайване

 

Повишено потене, безсъние,

система

Нечести

хиперкинезия, парастезия

 

 

 

 

 

Нарушения на очите

Нечести

Сълзене, амблиопия

Нарушения на слуха

Нечести

Тинитус

Респираторни, гръдни и

Нечести

Диспнея

медиастинални нарушения

 

 

 

 

Гадене, диария, диспепсия, коремна

Стомашно-чревни

Чести

болка, раздуване на корема, ректално

 

кървене

нарушения

 

Нечести

Нарушено храносмилане, повръщане,

 

 

язви в устата, флатуленция, запек

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и

Чести

Периферни отоци, алопеция

подкожната тъкан

Нечести

Обрив, увеличение на размера на бенки

Нарушения на мускулно-

Чести

Болки в гърба

скелетната система и

 

 

Нечести

Мускулни болки, ставни болки

съединителната тъкан

 

 

Нарушения на бъбреците и

Чести

Честота на уриниране

пикочните пътища

 

 

Общи нарушения и ефекти

Чести

Слабост, тазова болка

на мястото на приложение

 

 

Изследване

С неизвестна

Аномалии на чернодробната функция

честота

 

 

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9. Предозиране

В случай на случайно предозиране, пациентите трябва да бъдат оценени за възможни нежелани реакции на пентозан полисулфат натрий като гастроинтестинални симптоми или кървене. В случай на нежелани реакции, лечението може да бъде прекратено, докато симптомите отзвучат, и лечението трябва да продължи с препоръчителната доза след критично оценяване на рисковете от този момент нататък.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Урологични средства, други урологични средства, АТС код:

G04BX15.

Механизъм на действие Хипотетичният механизъм на действие на пентозан полисулфат натрий включва локален ефект

в пикочния мехур след системно приложение и отделяне в урината, чрез свързване на глюкозоаминогликани с недостатъчната слуз в пикочния мехур. Това свързване на глюкозоаминогликани към лигавицата на пикочния мехур намалява прикрепянето на бактерии към вътрешната повърхност на пикочния мехур и в последствие честотата на инфекции също се намалява. Предполага се, че потенциалната бариерна функция на пентозан полисулфат натрий, вместо увредената уротелна слуз на, може да играе роля, както и противовъзпалителният ефект на пентозан полисулфат натрий.

Клинична ефикасност и безопасност В научната литература са публикувани общо четири рандомизирани, плацебо-контролирани,

двойнослепи клинични проучвания, които проспективно набират пациенти с болков синдром в пикочния мехур, диагностицирани чрез цистоскопско изследване със или без изпълване с вода на пикочния мехур, за оценка на ефикасността на пероралното лечение с пентозан полисулфат натрий. При всички тези проучвания пациентите съобщават за по-добро субективно подобрение на болковия синдром в пикочния мехур при лечение с пентозан полисулфат натрий в сравнение с плацебо. В три от проучванията наблюдаваната разлика е отчетливо статистически значима.

Първото проучване е двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване с планиран кръстосан дизайн, в което се оценява пентозан полисулфат натрий спрямо плацебо. Според това кой център посещават пациентите, те се лекуват с 3 х 100 mg или с 2 х 200 mg

НПП дневно. В проучването са рандомизирани 75 пациенти и 62 от тях завършват проучването. Ефикасността на лечението е оценявана на базата на съобщаваното подобрение от пациента по отношение на четири типични симптома на болка в пикочния мехур: болка, позиви, честота и никтурия, като не е дефинирана първична крайна точка. Пациентът се счита за повлиял се от лечението, ако се съобщава за 50% подобрение в сравнение с изходните стойности за определен симптом след 3 месеца лечение. Оценката на всички данни, генерирани в проучването, сочи, че за всички четири симптома, статистически значимо повече пациенти се повлияват от лечението с пентозан полисулфат натрий в сравнение с плацебо:

 

НПП

Плацебо

Р-стойност

Болка

 

 

 

Без отговор / общо (%)

19/42 (45)

7/38 (18)

0,02

Среден % подобрение*

33,0 ± 35

15,8 ± 26

0,01

Позиви

 

 

 

Без отговор / общо (%)

21/42 (50)

9/48 (19)

0,03

Среден % подобрение*

27,6 ± 31

14,0 ± 24

0,01

Честота

 

 

 

Без отговор / общо (%)

33/52 (63)

16/41 (39)

0,005

Среден % подобрение

-5,1

-0,4

0,002

Никтурия

 

 

 

Среден % подобрение*

-1,5 ± 2,9

-0,5 ± 0,5

0,04

Следващите две проучвания са проведени с много сходен двойно-сляп, рандомизиран, плацебо-контролиран, многоцентрови дизайн на проучването. Пациентите и в двете проучвания са лекувани в продължение на три месеца с 3х100 mg пентозан полисулфат натрий или с плацебо. Първичната крайната точка за ефикасност на проучването е цялостното подобрение, съобщено от самия пациент след три месеца на лечение. Пациентите са попитани дали усещат подобрение като цяло от началото на лечението и ако това е така, дали подобрението е „ в лека степен“ 25%, „умерено“ 50%, „значително“ 75% или „изцяло излекуван“ 100%. Пациентите, които съобщават за поне умерено (50%) подобрение, се считат за повлияли се от лечението. Вторичните крайни точки за ефикасност включват оценката на изследователите за подобрението. Скàлата, използвана за оценката на изследователите, включва категориите „по-зле“, „без промяна“, „задоволително“, „добре“, „много добре“ и „отлично“. Като повлиял се е определен този пациент, който е оценен поне като „добре“ в сравнение с изходното ниво. Освен това профилите на обема на изпразване на урина в рамките на три дни и влиянието на лечението върху болката и позивите са оценявани като вторични крайни точки. Влиянието върху болката и позивите е оценено чрез същия въпросник като първичната крайна точка, като за повлиял се е определен този пациент, който има поне умерено (50%) подобрение в сравнение с изходното ниво. В допълнение е оценено влиянието върху болката и позивите по скàла с 5 точки, където като повлиял се е определен този пациент, който изпитва поне подобрение с 1 точка спрямо изходните нива.

Вписани са и са лекувани 110 пациенти в продължение на три месеца в първото от двете много сходни проучвания. Демонстрирана е статистически значима полза от пентозан полисулфат натрий в сравнение с плацебо по отношение на първичната крайна точка, цялостната оценка на пациентите за подобрение, както и общата оценка на изследователите. Освен това се наблюдава и тенденция за по-добра ефикасност на пентозан полисулфат натрий по отношение на самостоятелната оценка на пациентите и по отношение на подобрението на болката и позивите, въпреки ефектът на отклонение, наблюдаван при оценката на позивите по скàлата. В допълнение са наблюдавани положителни ефекти върху профила на изпразване на пикочния мехур, въпреки че наблюдаваните разлики не са статистически значими.

 

НПП

 

Плацебо

Р-стойност

Пациенти, които са се повлияли на базата на

 

 

 

 

самостоятелната оценка на пациентите за

 

28%

13%

0,04

цялостно подобрение

 

 

 

 

Пациенти, които са се повлияли на базата на

 

 

 

 

оценката на изследователите за цялостно

 

26%

11%

0,03

подобрение

 

 

 

 

Пациенти, които са се повлияли по отношение

 

 

 

 

на болката и позивите

 

 

 

Болка (умерено/50% подобрение)

27%

14%

0,08

Скàла за болката (подобрение с 1 точка)

46%

29%

0,07

Напрежение за уриниране (умерен/50%

22%

11%

0,08

подобрение)

 

 

 

Скàла за позиви (подобрение с 1 точка)

39%

46%

не е значимо

Средно понижение в скора за болка спрямо

0,5

0,2

не е значимо

изходните нива

 

 

 

Промени спрямо изходните характеристики на

 

 

 

уриниране

 

 

 

Среден обем при уриниране (сс)

9,8

7,6

не е значимо

Повишение от ≥ 20 cc (% пациенти)

не е значимо

Общ дневен обем урина (cc)

+60

-20

не е значимо

Уринирания на ден

-1

-1

не е значимо

3 уринирания по-малко на ден (% пациенти)

не е значимо

Никтурия

-0,8

-0,5

не е значимо

Второто от двете много сходни проучвания включва 148 пациенти и демонстрира статистически значима полза от пентозан полисулфат натрий спрямо плацебо по отношение на съобщаваното от пациента цялостно подобрение, оценено като първична крайна точка за ефикасност, и като преценено от изследователя цялостно подобрение, всички оценки на болката и позивите. Наблюдава се тенденция за по-добра ефикасност при пентозан полисулфат натрий по отношение на подобряване на половия акт:

 

НПП

 

Плацебо

Р-стойност

Пациенти, които са се повлияли на базата на

 

 

 

 

самостоятелната оценка на пациентите за

 

32%

16%

0,01

цялостно подобрение

 

 

 

 

Пациенти, които са се повлияли на базата на

 

 

 

 

оценката на изследователите за цялостно

 

36%

15%

0,002

подобрение

 

 

 

 

Пациенти, които са се повлияли по отношение на

 

 

 

 

болката и позивите

 

 

 

 

Болка (умерено/50% подобрение)

 

38%

18%

0,005

Скàла за болката (подобрение с 1 точка)

 

66%

51%

0,04

Натиск за уриниране (умерен/50% подобрение)

 

30%

18%

0,04

Пациенти, които са се повлияли по отношение

 

61%

43%

0,01

на болката и позивите

 

 

 

 

Подобрен полов акт

 

31%

18%

0,06

Промени спрямо изходните нива на обема на

 

 

 

 

уриниране

 

 

 

 

Среден обем при уриниране (сс)

 

+20,4

-2,1

не е значимо

Повишение от ≥ 20 cc (% пациенти)

 

0,02

Общ дневен обем урина (cc)

 

+3

-42

не е значимо

Четвъртото проучване следва многофакторен дизайн, който е двойносляп, с два пъти плацебо и оценява ефектите на пентозан полисулфат натрий и хидроксизин в едно проучване. Пациентите са рандомизирани в четири терапевтични групи и са лекувани в продължение на шест месеца с 3х100 mg пентозан полисулфат натрий, 1х50 mg хидроксизин, като и двете са активни форми на лечение или плацебо. Като първична крайна точка се определя анализ на повлиялите се на базата на Глобална оценка на отговора (Global Response Assessment (GRA), ГОО), дадена от самите пациенти 24 седмици след лечението, и дефинирана като първична крайна точка. Оценката на ГОО се провежда по скàла, фокусирана върху 7 точки, при която пациентите могат да оценят глобалното си повлияване в сравнение с изходното ниво като „значително по-лошо“, „умерено по-лошо“, „по-лошо в лека степен“, „без промяна“, „леко подобрено“, „умерено подобрено“ или „значително подобрено“. Пациентите, които са съобщили някоя от последните две категории, се определят като повлияли се от лечението. Вторичните показатели за резултат включват индекса на симптомите на интерстициален цистит (ИЦ) на O’Лиъри-Сант и индекса

за проблемите, скàлата за симптоми на университета Уисконсин, симптомите на болка/дискомфорт, съобщавани от пациента и позивите и резултатите от 24-часов дневник на уринирането. Сравнението на пациентите, които приемат пентозан полисулфат натрий, с пациентите, които не приемат пентозан полисулфат натрий (независимо от лечението с перорален хидроксизин), сочи липса на статистически значима разлика между двете групи, но с тенденция към по-добра ефикасност за първичната крайна точка при тези пациенти, които са лекувани с пентозан полисулфат натрий (самостоятелно или в комбинация с хидроксизин) (20 от 59, 34%), в сравнение с тези пациенти, които не са приемали пентозан полисулфат натрий, но които могат да приемат хидроксизин (11 от 62, 18%, p0,064):

 

НПП

Плацебо

Брой рандомизирани

Брой отговорили (%)

20 (34)

11 (18)

Брой с пълни данни за вторични крайни точки (%)

49 (83)

47 (76)

Среден скор по скàлата за болката ± SD

-1,2 ± 1,9

-0,7 ± 1,8

(стандартно отклонение) (0-9)

 

 

Среден резултат за позивите ± SD (стандартно

-1,2 ± 1,6

-0,9 ± 1,6

отклонение) (0-9)

 

 

Средна честота за 24 часа ± SD

-0,7 ± 4,8

-0,9 ± 6,3

Средна стойност на индекса на симптомите на

-2,6 ± 3,4

-1,7 ± 3,5

ИЦ ± SD (0-20)

 

 

Средна стойност на индекса на проблемите на

-2,6 ± 3,6

-1,9 ± 2,8

ИЦ ± SD (0-16)

 

 

Среден резултат за ИЦ по скàлата Уисконсин ±

-6,2 ± 8,9

-6,7 ± 8,2

SD (стандартно отклонение) (0-42)

 

 

Проведен е сборен анализ на данните, описани по-горе от плацебо-контролираните клинични проучвания, за да се оцени дали пациентите, приемащи перорално пентозан полисулфат натрий, имат категорична полза от лечението. Този обобщен анализ сочи, че процентът от пациенти, които се повлияват от лечението с пентозан полисулфат натрий с клинично значимо подобрение на цялостната си оценка, болката и позивите, е приблизително 2 пъти по-висок от съответните нива на повлияване за плацебо:

 

НПП

Плацебо

ГОО

33,0%

15,8%

(95% ДИ)

(27,1% - 39,4%)

(11,6% - 21,2%)

Болка

32,7%

14,2%

(95% ДИ)

(26,0% - 40,3%)

(9,6% - 20,6%)

Позиви

27,4%

14,2%

(95% ДИ)

(21,1% - 34,8%)

(9,6% - 20,6%)

5.2. Фармакокинетични свойства

Абсорбция По-малко от 10% от перорално приетия пентозан полисулфат натрий се абсорбират бавно от

гастроинтестиналния тракт и достигат системното кръвообращение под формата на непроменен пентозан полисулфат натрий или негови метаболити. Всички проучвания описват много ниска системна наличност на непроменен пентозан полисулфат натрий след перорално приложение. Като цяло, съобщаваната системна бионаличност след перорално приложение на пентозан полисулфат натрий е под 1%.

Разпределение При здрави доброволци еднократното парентерално приложение на радиоактивно маркиран

пентозан полисулфат натрий води до прогресивно усвояване на цялата радиоактивност от черния дроб, далака и бъбреците (50 минути след приложение на 1 mg/kg i.v.: 60 % от дозата се разпределя в черния дроб, 7,7% в далака; 3 часа след приложение на доза: 60% от дозата се разпределят в черния дроб и далака, а 13% — в пикочния мехур).

Биотрансформация Пентозан полисулфат натрий се метаболизира екстензивно чрез десулфатиране в черния дроб и

далака и деполимеризация в бъбреците.

Елиминиране Привидният плазмен полуживот на пентозан полисулфат натрий зависи от начина на

приложение. Привидният плазмен полуживот след перорално приложение е в обхвата на 24-34 часа, въпреки че пентозан полисулфат натрий се отстранява бързо от кръвообращението след i.v. приложение. Респективно се очаква пероралното приложение на пентозан полисулфат натрий 3 пъти дневно да доведе до кумулиране на пентозан полисулфат натрий през първите 7 дни на приложение (фактор на кумулиране 5-6,7).

След перорално приложение неабсорбираният пентозан полисулфат натрий се отделя основно непроменен с изпражненията. Около 6% от приложената доза на пентозан полисулфат натрий се отделя чрез урината след десулфатиране и деполимеризация.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, генотоксичност и дългосрочна канцерогенност.

Ефектът на пентозан полисулфат натрий по отношение на репродуктивната токсичност и токсичност за развитието не е проучен.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо Микрокристална целулоза Магнезиев стеарат

Състав на капсулата Желатин

Титанов диоксид (E171)

6.2. Несъвместимости

Неприложимо.

6.3. Срок на годност

Бутилка 30 месеца

След първоначалното отваряне: да се използва в рамките на 30 дни.

Блистер 21 месеца

6.4. Специални условия на съхранение

Бутилка Съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от влага.

За условията на съхранение след първоначално отваряне на бутилката, вижте точка 6.3.

Блистер

Да не се съхранява над 30°C.

6.5. Вид и съдържание на опаковката

Бутилка от HDPE с 90 капсули, със защитена от отваряне и деца запушалка от РР . Блистер от PVC /Aclar-алуминий с 90 (9x10) капсули

Опаковка с 90 капсули.

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 Munich

тел: ++49 (0) 89 / 7 49 87-0 факс: ++49 (0) 89 / 7 49 87-142

имейл: contact@bene-arzneimittel.de

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1189/001

EU/1/17/1189/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: {ДД месец ГГГГ г.}

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта