Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – данни върху опаковката - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEmadine
ATC кодS01GX06
Веществоemedastine
ПроизводителNovartis Europharm Limited

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ ЗА 1 БУТИЛКА, 5 ml & 10 ml.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EMADINE 0,5 mg/ml Капки за очи, разтвор.

Емедастин

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Емедастин 0,5 mg/ml като дифумарат

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа: бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml, трометамол, натриев хлорид, хипромелоза, хлороводородна киселина/натриев хидроксид (за корекция на pH), пречистена вода.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Капки за очи, разтвор; 1 x 5 ml

1 x 10 ml

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Очно приложение. Прочетете листовката преди употреба.

6.СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да не се използва повече от четири седмици след първото отваряне. Отворен на:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25 C.

10.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

12.НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/095/001 1 x 5 ml

EU/1/98/095/002 1 x 10 ml

13.ПАРТИДЕН НОМЕР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Парт. №:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Емадин

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ ЗА БУТИЛКА 5 ml & 10 ml

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

EMADINE 0,5 mg/ml Капки за очи, разтвор. Емедастин.

Очно приложение.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Прочетете листовката преди употреба.

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Да се изхвърли 4 седмици след първото отваряне. Отворен на:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №:

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

5 ml

10 ml

6.ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА ОПАКОВКИ 30 X 0,35 ML & КАРТОНЕНА КУТИЯ ЗА ОПАКОВКИ 60 x 0,35 ml

1 ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EMADINE 0,5 mg/ml Капки за очи, разтвор, еднодозова опаковка. Емедастин

2 ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Емедастин 0,5 mg/ml като дифумарат.

3 СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа: трометамол, натриев хлорид, хипромелоза, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и пречистена вода.

4 ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Капки за очи, разтвор; 0,35 ml x 30.

0,35 ml x 60

5 НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

Очно приложение. Прочетете листовката преди употреба.

6СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7 ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АКО Е НЕОБХОДИМО

Само за еднократна употреба; една опаковка е достатъчна за третиране и на двете очи. Не съдържа консерванти.

8 ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Изхвърлете неизползваното съдържание на еднодозовата опаковка веднага след употреба. Изхвърлете неизползваните опаковки една седмица след първото отваряне на пликчето.

9 СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 30ºC.

10СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство.

12 НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13 ПАРТИДЕН НОМЕР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Парт. №:

14 НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15 УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Емадин

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА, АКО НЯМА ТАКАВА, ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

ПЛИКЧЕ ОТ ФОЛИО

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

EMADINE 0,5 mg/ml Капки за очи, разтвор, еднодозова опаковка. Емедастин

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО

Емедастин 0,5 mg/ml като дифумарат.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа: трометамол, натриев хлорид, хипромелоза, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и пречистена вода.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Капки за очи, разтвор; 0,35 ml x 5.

5.Начин на прилагане и път на въвеждане

Очно приложение. Прочетете листовката преди употреба.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Само за еднократна употреба; една опаковка е достатъчна за третиране и на двете очи. Не съдържа консерванти.

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Изхвърлете неизползваното съдържание на еднодозовата опаковка веднага след употреба. Изхвърлете неизползваните опаковки една седмица след първото отваряне на пликчето.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 30°C.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство.

12.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/095/003 0,35 ml x 30

EU/1/98/095/004 0,35 ml x 60

13. ПАРТИДЕН НОМЕР НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Парт. №:

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разкъсайте пликчето на указаното място.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕДНОДОЗОВА ОПАКОВКА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ НА ВЪВЕЖДАНЕ

EMADINE.

Очно приложение

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Прочетете листовката преди употреба.

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт.№:

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта