Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Empliciti (elotuzumab) – кратка характеристика на продукта - L01XC

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEmpliciti
ATC кодL01XC
Веществоelotuzumab
ПроизводителBristol-Myers Squibb

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Empliciti 300 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Empliciti 400 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Empliciti 300 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор Всеки флакон съдържа 300 mg елотузумаб (elotuzumab)*.

Empliciti 400 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор Всеки флакон съдържа 400 mg елотузумаб (elotuzumab)*.

След разтваряне, всеки ml концентрат съдържа 25 mg елотузумаб.

* Елотузумаб се получава чрез рекомбинантна ДНК технология в NS0 клетки.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор (прах за концентрат)

Бял или почти бял прах под формата на цяла или фрагментирана компактна маса.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Empliciti, в комбинация с леналидомид и дексаметазон, е показан за лечение на мултиплен миелом при възрастни пациенти, които са получили поне една предходна терапия (вж.

точки 4.2 и 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с елотузумаб трябва да се започва и провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на мултиплен миелом.

Премедикация за превенция на инфузионна реакция

На пациентите трябва да се прилагат следните лекарства за премедикация 45-90 минути преди инфузия с Empliciti (вж. точка 4.4):

Дексаметазон 8 mg интравенозно

H1 блокер: дифенхидрамин (25-50 mg перорално или интравенозно) или еквивалентен H1 блокер.

H2 блокер: ранитидин (50 mg интравенозно или 150 mg перорално) или еквивалентен H2 блокер.

Парацетамол (650-1 000 mg перорално).

Овладяване на инфузионна реакция

В случай на поява на инфузионна реакция ≥ степен 2 по време на приложението на Empliciti, инфузията трябва да се прекъсне. След отзвучаване на реакцията до ≤ степен 1, приложението на Empliciti трябва да бъде възобновено при скорост на инфузията 0,5 ml/min и постепенно да се увеличава с 0,5 ml/min на всеки 30 минути, при добра поносимост, до достигане на скоростта, при която е настъпила инфузионната реакция. Ако инфузионната реакция не се повтори, увеличаването на скоростта на инфузията може да се възобнови (вж. Таблица 2).

При пациенти с инфузионна реакция, жизнените показатели трябва да се следят на всеки 30 минути в продължение на 2 часа след края на инфузията на Empliciti. Ако инфузионната реакция настъпи отново, инфузията на Empliciti трябва да бъде прекратена и да не се възобновява през този ден (вж. точка 4.4). При появата на много тежки инфузионни реакции

(≥ степен 3) може да се наложи окончателно прекратяване на терапията с Empliciti и прилагане на спешно лечение.

Дозировка за приложение с леналидомид и дексаметазон

Схемата на прилагане е представена в Таблица 1.

Лечението трябва да продължи до прогресия на заболяването или поява на неприемлива токсичност.

Препоръчителната доза Empliciti е 10 mg/kg, прилагана интравенозно всяка седмица (28-дневен цикъл) на 1, 8, 15 и 22 ден за първите два цикъла и след това на всеки 2 седмици на 1 и 15 ден.

Препоръчителната доза леналидомид е 25 mg перорално веднъж дневно на 1-21 ден на повтарящи се 28-дневни цикли и поне 2 часа след инфузия с Empliciti, когато се прилага в същия ден.

Приложението на дексаметазон е както следва:

В дните на приложение на Empliciti, дексаметазон трябва да се прилага като 28 mg перорално веднъж дневно от 3 до 24 часа преди Empliciti плюс 8 mg интравенозно между 45 и 90 минути преди Empliciti на 1, 8, 15 и 22 ден на повтарящи се 28-дневни цикли.

В дните, когато Emplitici не се прилага, но е планирана доза дексаметазон (8 и 22 ден от цикъл 3 и всички последващи цикли), дексаметазон трябва да се прилага с доза 40 mg перорално.

Таблица 1: Препоръчителна схема на прилагане на Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон

Цикъл

 

 

28-дневни цикли 1 и 2

 

 

 

 

28-дневни цикли 3+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден от цикъла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премедикация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empliciti (mg/kg) интравенозно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леналидомид (25 mg) перорално

 

 

 

Дни 1-21

 

 

 

 

 

Дни 1-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дексаметазон (mg) перорално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден от цикъла

 

 

 

 

За допълнителна информация относно леналидомид и дексаметазон вижте съответната кратка характеристика на продукта.

Вижте Начин на приложение по-долу за инструкции относно скоростта на инфузията.

Отлагане, прекъсване или прекратяване на лечението

Ако се отложи, прекъсне или прекрати лечението с едно лекарство от схемата, лечението с другите лекарствени продукти може да продължи според схемата. Ако обаче пероралното или интравенозно приложение на дексаметазон се отложи или прекрати, приложението на Empliciti трябва да се основава на клинична преценка (напр. риск от свръхчувствителност) (вж.

точка 4.4).

Специални популации

Педиатрична популация

Липсва подходящо приложение на Empliciti при педиатричната популация за лечение на мултиплен миелом.

Пациенти в старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата на елотузумаб при пациенти над 65-годишна възраст (вж. точка 5.2). Данните за ефикасност и безопасност на елотузумаб при пациенти ≥ 85-годишна възраст са силно ограничени.

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата на Empliciti при пациенти с леко (CrCl > 60-89 ml/min), умерено (CrCl = 30- 59 ml/min), тежко (CrCl < 30 ml/min) бъбречно увреждане или краен стадий на бъбречна недостатъчност, която налага диализа (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата на Empliciti при пациенти с леко чернодробно увреждане (общ билирубин [TB] ≤ на горната граница на нормата [ГГН] и AST > от ГГН или общият билирубин < от 1 до 1,5 пъти ГГН и всяко отклонение в стойността на AST). Empliciti не е проучван при пациенти с умерено (общ билирубин > от 1,5 до 3 пъти ГГН и всяко отклонение в стойността на AST) или тежко (общ билирубин > от 3 пъти ГГН и всяко отклонение в стойността на AST) чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Начин на приложение

Empliciti е само за интравенозно приложение.

Приложението на приготвения и разреден разтвор трябва да започне при скорост на инфузията 0,5 ml/min. Ако инфузията се понася добре, скоростта на инфузията може стъпаловидно да се увеличава, както е описано в Таблица 2. Максималната скорост на инфузията не трябва да надвишава 5 ml/min.

Таблица 2:

Скорост на инфузията на Empliciti

 

Цикъл 1, доза 1

Цикъл 1, доза 2

Цикъл 1, доза 3 и 4 и всички

 

 

 

 

последващи цикли

 

 

 

 

 

Интервал от

Скорост

Време

Скорост

Скорост

време

 

интервал

 

 

 

 

 

 

 

0 - 30 min

0,5 ml/min

0 - 30 min

3 ml/min

 

30 - 60 min

1 ml/min

≥ 30 min

4 ml/min*

5 ml/min*

≥ 60 min

2 ml/min*

-

-

 

* Продължавайте с тази скорост до приключване на инфузията, приблизително 1 час въз основа на теглото на пациента.

За инструкции относно разтваряне и разреждане на Empliciti преди приложение, вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Необходимо е да се направи справка с кратката характеристика на всички лекарствени продукти, използвани в комбинация с Empliciti, преди започване на лечението.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Инфузионна реакция

Съобщават се инфузионни реакции при пациенти, лекувани с елотузумаб (вж. точка 4.8).

Лекарствата за премедикация, включващи дексаметазон, H1 блокер, H2 блокер и парацетамол, трябва да се прилагат преди инфузията с Empliciti (вж. точка 4.2 Премедикация). Степента на инфузионни реакции при пациенти, които не са били подложени на премедикация е много по-висока.

Ако някой от симптомите на инфузионна реакция достигне степен ≥ 2, инфузията с Empliciti трябва да се прекъсне и да се приложи подходящо поддържащо лечение. Жизнените показатели трябва да се следят на всеки 30 минути в продължение на 2 часа след края на инфузията с Empliciti. След като реакцията отзвучи (симптоми ≤ степен 1), приложението на Empliciti може да бъде възобновено при първоначалната скорост на инфузията 0,5 ml/min. Ако симптомите не се появят отново, скоростта на инфузията може постепенно да се увеличава на всеки 30 минути до максимум 5 ml/min (вж. точка 4.2 Начин на приложение).

При появата на много тежки инфузионни реакции може да се наложи окончателно прекратяване на терапията с Empliciti и прилагане на спешно лечение. Пациенти с леки или умерени инфузионни реакции могат да получават Empliciti при намалена скорост на инфузията и внимателно наблюдение (вж. точка 4.2 Начин на приложение).

Условия за употреба на лекарствени продукти, прилагани с Empliciti

Empliciti се използва в комбинация с други лекарствени продукти; затова, условията за употреба, приложими за тези лекарствени продукти, се отнасят и за комбинираната терапия. Необходимо е да се направи справка с кратката характеристика на всички лекарствени продукти, използвани в комбинация с Empliciti, преди започване на лечението.

Инфекции

При клинични проучвания на пациенти с мултиплен миелом, честотата на всички инфекции, включително пневмония, е била по-висока при пациентите, лекувани с Empliciti (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат под наблюдение и инфекциите да се овладяват със стандартно лечение.

Втори първични злокачествени образувания (SPMs)

В клинично проучване на пациенти с мултиплен миелом, което сравнява лечението с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон и лечението с леналидомид и дексаметазон (проучване 1), честотата на втори първични злокачествени образувания и по-специално на солидни тумори и рак на кожата от немеланомен тип, е била по-висока при пациенти, лекувани с Empliciti (вж. точка 4.8). Известно е, че развитие на втори първични злокачествени образувания се свързва с експозиция на леналидомид като се увеличава при пациенти, лекувани

с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон, в сравнение с леналидомид и дексаметазон. Честотата на хематологичните злокачествени заболявания е била една и съща в двете групи на лечение. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за поява на втори първични злокачествени образувания.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за фармакокинетични взаимодействия. Тъй като Empliciti, като хуманизирано моноклонално антитяло, не се очаква да се метаболизира чрез цитохром P450 (CYP) изоензимите или други лекарство-метаболизиращи ензими, инхибирането или индуцирането на тези ензими от едновременно прилагани лекарствени продукти не се очаква да повлияе фармакокинетиката на Empliciti.

Empliciti може да се открие при електрофореза на серумни протеини (SPEP) и серумна имунофиксация при пациенти с мултиплен миелом, и може да попречи на правилното класифициране на отговора. Наличието на елотузумаб в серума на пациента може да доведе до появата на малък пик в гама областта на SPEP, който представлява IgGƙ в серумната имунофиксация. Тази намеса може да повлияе на определянето на пълен отговор и възможен рецидив от пълния отговор при пациенти с IgG капа миеломен протеин.

Ако се открият допълнителни пикове в серумната имунофиксация, трябва да се изключи възможността за биклонална гамапатия.

Необходимо е да се направи справка с кратката характеристика на всички лекарствени продукти, използвани в комбинация с Empliciti преди започване на лечението.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при мъже и жени

Empliciti не трябва да се използва при жени с детероден потенциал, освен в случаи, когато клиничното състояние на жената налага лечение с елотузумаб. Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция.

Пациентите от мъжки пол трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение и за 180 дни след лечение, ако партньорката им е бременна или е с детероден потенциал и не използва ефективна контрацепция.

Бременност Липсват данни относно употребата на елотузумаб при бременни жени. Елотузумаб се прилага в

комбинация с леналидомид, който е противопоказан по време на бременност. При проучвания при животни няма данни за ефект по отношение на репродуктивна токсичност поради липса на подходящ животински модел. Empliciti не трябва да се използва по време на бременност, освен в случаи, когато клиничното състояние на жената налага лечение с елотузумаб.

Необходимо е да се направи справка с кратката характеристика на всички лекарствени продукти, използвани в комбинация с Empliciti преди започване на лечението. Когато Empliciti се използва с леналидомид, съществува риск от увреждане на плода, включително тежки, животозастрашаващи вродени дефекти, свързани с тези средства, и с необходимостта да се спазват изискванията за избягване на бременност, в това число изследвания и използване на контрацептивни средства. Леналидомид присъства в кръвта и спермата на пациенти, лекувани с това лекарство. Вижте кратката характеристика на продукта относно изискванията за контрацепция поради неговото наличие и преминаване в спермата, както и за допълнителни подробности. Пациенти, получаващи Empliciti в комбинация с леналидомид, трябва да спазват програмата за превенция на бременността за леналидомид.

Кърмене Не се очаква елотузумаб да се екскретира в кърмата. Елотузумаб ще се прилага в комбинация с

леналидомид, затова кърменето трябва да бъде преустановено поради употребата на леналидомид.

Фертилитет Не са провеждани проучвания за оценка на ефекта на елотузумаб върху фертилитета. Поради

това ефектът на елотузумаб върху мъжкия и женския фертилитет не е известен.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на съобщенията за нежелани реакции, не се очаква Empliciti да повлияе способността за шофиране и работа с машини. Пациенти с инфузионни реакции трябва да бъдат съветвани да не шофират и работят с машини до отзвучаване на реакциите.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщен профил на безопасност Данните за безопасност на елотузумаб са оценени при общо 554 пациенти с мултиплен миелом,

лекувани с елотузумаб в комбинация с леналидомид и дексаметазон (451 пациенти) или бортезомиб и дексаметазон (103 пациенти), като данните са обобщени от 6 клинични проучвания. Повечето нежелани реакции са били леки до умерени (степен 1 или 2).

Най-сериозната нежелана реакция, която може да настъпи при лечение с елотузумаб е пневмония.

Най-честите нежелани реакции (при > 10% от пациентите) при лечение с елотузумаб са реакции, свързани с инфузията, диария, херпес зостер, назофарингит, кашлица, пневмония, инфекция на горните дихателни пътища, лимфопения и понижение на телесното тегло.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид Нежеланите реакции, съобщени при 554 пациенти с мултиплен миелом, лекувани с елотузумаб в 6 клинични проучвания, са представени в Таблица 3.

Тези реакции са представени по системо-органен клас и по честота. По честотата се определят като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100), редки

(≥ 1/10 000 до < 1/1 000), много редки (< 1/10 000) и с неизвестна честота (честотата не може да се определи от наличните данни).

Таблица 3: Нежелани реакции при пациенти с мултиплен миелом, лекувани с

Empliciti

Системо-органен

Нежелани реакции

Общо честота

клас

 

 

 

Инфекции и

Херпес зостерa

Много чести

Чести

инфестации

Назофарингит

Много чести

Не са съобщени

 

Пневмонияб

Много чести

Много чести

 

Инфекция на горните

Много чести

Чести

 

дихателни пътища

 

 

Нарушения на кръвта

Лимфопенияв

Много чести

Много чести

и лимфната система

 

 

 

Нарушения на

Анафилактична

Нечести

Нечести

имунната система

реакция

 

 

 

Свръхчувствителност

Чести

Нечести

Психични нарушения

Промени в

Чести

Не са съобщени

 

настроението

 

 

Нарушения на

Главоболие

Много чести

Нечести

нервната система

Хипоестезия

Чести

Нечести

Съдови нарушения

Дълбока венозна

Чести

Чести

 

тромбоза

 

 

Респираторни, гръдни

Кашлицаг

Много чести

Нечести

и медиастинални

Орофарингеална болка

Чести

Не са съобщени

нарушения

 

 

 

Стомашно-чревни

Диария

Много чести

Чести

нарушения

 

 

 

Нарушения на кожата

Нощно изпотяване

Чести

Не са съобщени

и подкожната тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Гръдна болка

Чести

Чести

ефекти на мястото

Умора

Много чести

Чести

на приложение

Пирексия

Много чести

Чести

Изследвания

Понижение на теглото

Много чести

Нечести

Наранявания,

Инфузионна реакция

Чести

Чести

отравяния и

 

 

 

усложнения,

 

 

 

възникнали в резултат

 

 

 

на интервенции

 

 

 

a Tерминът херпес зостер е обобщаващ за следните термини: херпес зостер, орален херпес и херпес вирусна инфекция.

бTерминът пневмония е обобщаващ за следните термини: пневмония, атипична пневмония,

бронхопневмония, лобарна пневмония, бактериална пневмония, гъбична пневмония, грипна пневмония и пневмококова пневмония.

в Tерминът лимфопения включва следните термини: лимфопения и понижен брой лимфоцити.

г Tерминът кашлица включва следните термини: кашлица, продуктивна кашлица и кашличен синдром на горните дихателни пътища.

В Таблица 4 са показани коригираните на база експозиция честоти на нежеланите реакции (всички степени и степен 3/4) в проучване 1, клинично проучване при пациенти с мултиплен миелом, което сравнява лечението с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (N = 318), с лечението с леналидомид и дексаметазон (N = 317).

Tаблица 4: Коригирани според експозицията честоти на нежеланите реакции при лекувани с Empliciti пациенти в сравнение с лекувани с леналидомид и дексаметазон пациенти [включва множество случаи при всички лекувани пациенти]

 

 

 

Empliciti +

 

 

Леналидомид и Дексаметазон

 

 

 

Леналидомид и Дексаметазон

 

 

 

 

 

 

 

N = 318

 

 

N = 317

 

 

 

Всички степени

Всички степени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежелана

 

Брой

Честота

Брой

Честота

Брой

Честота

Брой

Честота

реакция

 

съби

(честота/10

съби

(честота/10

съби

(честота/10

съби

(честота/10

 

 

тия

тия

тия

тия

 

 

 

пациенто-г

 

пациенто-г

 

пациенто-г

 

пациенто-г

 

 

 

одини)

 

одини)

 

одини)

 

одини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диария

 

59,2

3,7

49,3

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирексия

 

43,0

1,6

27,7

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умора

 

40,0

6,4

34,7

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашлицаa

 

33,2

0,2

20,3

-

-

Назофаринги

29,5

-

-

27,7

-

-

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекция

на

25,2

0,4

22,7

1,0

горните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дихателни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пътища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимфопенияб

17,6

12,7

13,6

7,4

Главоболие

 

17,2

0,2

9,6

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пневмонияв

15,6

10,5

12,9

8,1

Херпес

 

10,0

1,0

5,7

0,7

зостерг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орофарингеа

8,8

-

-

4,1

-

-

лна болка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понижение

 

8,6

0,8

4,8

-

-

на теглото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нощно

 

6,1

-

-

2,9

-

-

изпотяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гръдна болка

5,7

0,4

2,9

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дълбока

 

5,1

3,5

2,9

1,7

венозна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хипоестезия

4,9

0,2

2,9

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени

в

4,5

-

-

1,9

-

-

настроението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свръхчувстви

2,0

-

-

1,0

0,2

телност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Tерминът кашлица включва следните термини: кашлица, продуктивна кашлица и кашличен синдром на горните дихателни пътища.

б Tерминът лимфопения включва следните термини: лимфопения и понижен брой лимфоцити.

в Tерминът пневмония обобщава следните термини: пневмония, атипична пневмония, бронхопневмония, лобарна пневмония, бактериална пневмония, гъбична пневмония, грипна пневмония и пневмококова пневмония.

г Tерминът херпес зостер обобщава следните термини: херпес зостер, орален херпес и херпес вирусна инфекция.

Описание на избрани нежелани реакции

Инфузионни реакции

В клинично проучване при пациенти с мултиплен миелом (проучване 1), за инфузионни реакции се съобщава при около 10% от пациентите с премедикация, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (N = 318) (вж. точка 4.4). Степента на леки до умерени инфузионни реакции е > 50% при пациенти, които не са били подложени на премедикация. Всички съобщени инфузионни реакции са ≤ степен 3. Степен 3 инфузионни реакции са настъпили при 1% от пациентите. Най-честите симптоми на инфузионна реакция включват повишена температура, втрисане и хипертония. При пет процента (5%) от пациентите се е наложило прекъсване на приложението на Empliciti средно за 25 минути поради настъпване на инфузионна реакция, а при 1% от пациентите лечението е преустановено поради инфузионни реакции. От пациентите, получили инфузионна реакция, 70% (23/33) са получили реакцията при първата доза.

Инфекции

Честотата на инфекциите, включително пневмония, е била по-висока при лечение с Empliciti отколкото при контролите (вж. точка 4.4). В клинично проучване на пациенти с мултиплен миелом (проучване 1), за инфекции се съобщава при 81,4% от пациентите в групата на лечение с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (N=318) и 74,4% в групата лекувани с леналидомид и дексаметазон (N = 317). Инфекции степен 3-4 са наблюдавани при 28% и 24,3% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон, и съответно с леналидомид и дексаметазон. Инфекциите с летален изход са били нечести и за тях се съобщава при 2,5% от пациентите лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон и при 2,2% от лекуваните с леналидомид и дексаметазон. Честотата на пневмония е била по-висока в групата на Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон в сравнение с групата на леналидомид и дексаметазон – съответно 15,1% спрямо 11,7%, с летален изход 0,6% спрямо

0%.

Втори първични злокачествени образувания

Честотата на втори първични злокачествени заболявания е била по-висока в групата на лечение

сEmpliciti, отколкото в контролната група (вж. точка 4.4). В клинично проучване при пациенти

смултиплен миелом (проучване 1), инвазивни втори първични злокачествени образувания са наблюдавани при 6,9% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (N = 318), и 4,1% от пациентите, лекувани с леналидомид и дексаметазон

(N = 317). Известно е, че развитие на втори първични злокачествени образувания се свързва с експозиция на леналидомид като се увеличава при пациенти, лекувани с Empliciti в комбинация

сленалидомид и дексаметазoн, спрямо леналидамид и дексаметазон. Честотата на хематологичните злокачествени заболявания е била еднаква и в двете групи на лечение (1,6%). За солидни тумори се съобщава при 2,5% и 1,9% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон, и съответно с леналидомид и дексаметазон. За немеланомен рак на кожата се съобщава при 3,1% и 1,6% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон, и съответно с леналидомид и дексаметазон.

Дълбока венозна тромбоза

В клинично проучване при пациенти с мултиплен миелом (проучване 1) се съобщава за дълбока венозна тромбоза при 7,2% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (N = 318), и 3,8% от пациентите, лекувани с леналидомид и дексаметазон (N = 317). При пациенти, лекувани с аспирин се съобщава за дълбока венозна тромбоза при 4,1% от пациентите, лекувани с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон (E-Ld), и 1,4% от пациентите, лекувани с леналидомид и дексаметазон (Ld).

Степените на дълбока венозна тромбоза, наблюдавани при групите на лечение, са сходни с тези при пациенти, получавали превантивна терапия с хепарин с ниско молекулно тегло (2,2% в двете групи на лечение), а при пациенти, получавали антагонисти на витамин К, степента е 0% при пациенти, лекувани с E-Ld, и 6,7% при пациенти, лекувани с Ld.

Имуногенност

Както при всички терапевтични протеини, Empliciti има потенциал за имуногенност.

От 390 пациенти от четири клинични проучвания, в които пациентите са лекувани с Empliciti и оценявани за наличие на антитела срещу лекарството, 72 пациенти (18,5%) са показали положителни резултати за антитела срещу лекарството, възникнали в хода на лечението, при електрохемилуминисцентен (ECL) тест. Неутрализиращи антитела се откриват при 19 oт

299 пациенти в проучване 1. При повечето пациенти имуногенност е настъпила в ранен етап от лечението и е била преходна, като е отшумяла до 2-4 месеца. Въз основа на популационен фармакокинетичен и експозиция-отговор анализ няма ясно доказателство за промяна във фармакокинетичния профил, профила на ефикасност или токсичност, свързана с развитието на антитела срещу лекарството-.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Съобщава се за предозиране при един пациент с 23,3 mg/kg елотузумаб в комбинация с леналидомид и дексаметазон. Пациентът не е имал симптоми, не се е наложило лечение поради предозиране и е бил в състояние да продължи лечението с елотузумаб.

Вклинични изпитвания приблизително 78 пациенти са оценени при прилагане на 20 mg/kg елотузумаб без явни токсични ефекти.

Вслучай на предозиране, пациентите трябва внимателно да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на нежелани реакции, като се приложи подходящо симптоматично лечение.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антинеопластични средства, моноклонални антитела. ATC код: L01XC23.

Механизъм на действие

Елотузумаб представлява имуностимулиращо хуманизирано, IgG1 моноклонално антитяло, което таргетира специфично SLAMF7 протеина (молекула, сигнализираща лимфоцитната активация, член на семейство 7). SLAMF7 се експресира във висока степен от клетките на мултипления миелом, независимо от цитогенетичните аномалии. SLAMF7 се експресира и от естествените клетки убийци, нормалните плазмени клетки и други имунни клетки, включително някои подтипове Т-клетки, моноцити, B клетки и pDC (плазмацитоидни дендритни клетки), но не се открива при нормални солидни тъкани или хематопоетични стволови клетки.

Eлотузумаб директно активира естествените клетки убийци чрез SLAMF7 пътя и Fc рецепторите, като засилва анти-миеломната активност in vitro. Eлотузумаб таргетира и SLAMF7 на клетките на миелома и улеснява взаимодействието с естествените клетки убийци,

за да медиира унищожаването на миеломните клетки чрез антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност (ADCC). При неклинични модели, елотузумаб проявява синергична активност, когато е в комбинация с леналидомид или бортезомиб.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведени са две рандомизирани, отворени проучвания за оценка на ефикасността и безопасността на Empliciti (елотузумаб) при възрастни пациенти с мултиплен миелом, които са получили една или повече предходни терапии.

Проучване 1 представя основните данни за показанието на Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон.

Проучване 1

Проведено е рандомизирано, отворено проучване за оценка на ефикасността и безопасността на Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон при пациенти с мултиплен миелом, които са получили една до три предходни терапии. Всички пациенти са имали документирана прогресия след последната терапия. Пациенти, които са били рефрактерни на леналидомид, са били изключени, а 6% от пациентите са били лекувани преди това с леналидомид. Пациентите е трябвало да се възстановят след трансплантация най-малко 12 седмици от трансплантация на автоложни стволови клетки (SCT) и 16 седмици от алогенна SCT. Пациенти със сърдечна амилоидоза или левкемия на плазмените клетки са изключени от това проучване.

Подходящите за участие пациенти са били рандомизирани в съотношение 1:1 да получават или Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон, или леналидомид и дексаметазон. Лечението е провеждано на 4-седмични цикли до прогресия на заболяването или до поява на неприемлива токсичност. Eлотузумаб 10 mg/kg е прилаган интравенозно всяка седмица през първите 2 цикъла и след това на всеки 2 седмици. Преди инфузия на Empliciti е прилаган дексаметазон, разделен на две дози: перорална доза от 28 mg и интравенозна доза от 8 mg. В контролната група и в седмиците без прилагане на Еmpliciti, е прилаган дексаметазон 40 mg перорално веднъж седмично. Леналидомид 25 mg е прилаган перорално веднъж дневно през първите 3 седмици от всеки цикъл. Провеждана е оценка на туморния отговор на всеки 4 седмици.

Общо 646 пациенти са били рандомизирани да получават лечение: 321 на лечение с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон и 325 с леналидомид и дексаметазон.

Демографските и изходните данни са балансирани между групите на лечение. Средната възраст е 66 години (между 37 и 91); 57% oт пациентите са над 65 години; 60% от пациентите са мъже; 84% от изследваната популация са от бялата раса, 10% азиатци и 4% чернокожи. Стадият на заболяването според международната система ISS е бил I при 43%, II при 32% и III при 21% от пациентите. Високорисковите цитогенетични категории del17p и t(4;14) са присъствали съответно в 32% и 9% oт пациентите. Средният брой на предходни терапии е 2. Тридесет и пет процента (35%) oт пациентите са били рефрактерни (прогресия по време на или в рамките на 60 дни от последната терапия), а 65% са имали рецидив (прогресия след 60 дни от последната терапия). Предишните терапии включват: трансплантация на стволови клетки (55%), бортезомиб (70%), мелфалан (65%), талидомид (48%) и леналидомид (6%).

Първичните крайни точки на това проучване – преживяемост без прогресия (PFS), оценена чрез коефициента на риск, и обща степен на отговор (ORR) са определени на базата на оценка, направена от заслепена независима надзорна комисия. Резултатите за ефикасност са представени в Таблица 5 и Фигура 1. Средният брой на терапевтични цикли е 19 за групата на Empliciti и 14 за сравнителната група.

Taблица 5: Резултати за ефикасност в проучване 1

 

 

Empliciti +

 

 

 

Леналидомид/

Lenalidomide/

 

 

Дексаметазон

Дексаметазон

 

 

N = 321

N = 325

PFS (ITT)

 

 

 

Коефициент на риск [97,61% CI]

 

0,68 [0,55, 0,85]

Стратифициран log-rank тест

 

0,0001

p-стойностa

 

 

 

Степен на PFS на -година 1 (%)

[95% CI]

68 [63, 73]

56 [50, 61]

Степен на PFS на -година 2 (%)

[95% CI]

39 [34, 45]

26 [21, 31]

Степен на PFS на -година 3б

(%)

23 [18, 28]

15 [10, 20]

[95% CI]

 

 

 

Медиана на PFS в месеци [95% CI]

18,5 [16,5, 21,4]

14,3 [12,0, 16,0]

Отговор

 

 

 

Степен на отговор (ORR)в n (%)

[95% CI]

252 (78,5) [73,6, 82,9]

213 (65,5) [60,1, 70,7]

p-стойностг

 

 

0,0002

Пълен отговор (CR + sCR)д n (%)

 

14 (4,4)е

24 (7,4)

Много добър частичен отговор (VGPR) n

91 (28,3)

67 (20,6)

(%)

 

 

 

Частичен отговор (RR/PR) n (%)

 

147 (45,8)

122 (37,5)

Комбинирани отговори (CR+sCR+VGPR) n

105 (32,7)

91 (28,0)

(%)

 

 

 

Oбща преживяемостж

 

 

 

Коефициент на риск [95% CI]

 

0,77 [0,61, 0,97]

Стратифициран log-rank тест p-стойност

0,0257з

Медиана на общата преживяемост в месеци

43,7 [40,34, NE]

39,6 [33,25, NE]

[95% CI]

 

 

 

ap-стойност на базата на log-rank тест, стратифициран по B2 микроглобулини (<3,5 mg/l спрямо ≥ 3,5 mg/l), брой на предходни терапевтични линии (1 спрямо 2 или 3) и предходна имуномодулираща терапия (без терапия спрямо предходна терапия само с талидомид спрямо други терапии).

бПредварително определен анализ на 3-годишна преживяемост без прогресия на база минимум 33 месеца период на проследяване.

вКритерии на Европейска група по костно-мозъчна трансплантация (EBMT).

гp-стойност на база Хи-квадрат тест по Cochran-Mantel-Haenzel, -тест стратифициран по B2 микроглобулини (<3,5 mg/l спрямо ≥ 3,5 mg/l), брой на предходни терапевтични линии (1 спрямо 2 или 3) и предходна имуномодулираща терапия (без терапия спрямо предишна терапия само с талидомид спрямо други терапии).

дПълен отговор (CR) + неоспорим пълен отговор (sCR).

еСтепента на пълен отговор в групата на Empliciti може да бъде подценена, поради влияние на моноклоналното антитяло елотузумаб при имунофиксация и електрофореза на серумни протеини.

жНаправен е предварително определен междинен анализ на OS на база минимум 35,4 месеца период на проследяване.

зМеждинният анализ на OS не отговаря на определената по протокол граница за ранно спиране за OS (p ≤ 0,014).

Фигура 1: Преживяемост без прогресия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преживяемост без прогресия (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероятна

HR (97,61% CI): 0,68 (0,55, 0,85)

 

 

 

 

 

 

 

 

p-стойност: 0,0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преживяемост без прогресия (месеци)

Брой на рискови пациенти

 

 

 

 

 

E-Ld

Ld

E-Ld

Ld

12 1

Подобренията, наблюдавани по отношение на преживяемост без прогресия, присъстват във всички подгрупи независимо от възрастта (< 65 спрямо ≥ 65), статус на риска, присъствие или отсъствие на цитогенетични категории del17p или t(4;14), ISS стадий, брой на предходни терапии, предшестваща експозиция на имуномодулатор, предшестваща експозиция на бортезомиб, рецидив или рефрактерен статус или бъбречна функция, както е показано в Таблица 6.

Таблица 6: Резултати за ефикасност по подгрупи

 

E-Ld

 

Ld

 

 

N= 321

 

N= 325

 

Описание на подгрупата

Медиана на PFS

Медиана на PFS

HR [95% CI]

 

(месеци) [95% CI]

(месеци) [95% CI]

 

Възраст

 

 

 

 

< 65 години

19,4 [15,9, 23,1]

15,7

[11,2, 18,5]

0,74 [0,55, 1,00]

≥ 65 години

18,5 [15,7, 22,2]

12,9

[10,9, 14,9]

0,64 [0,50, 0,82]

Рискови фактори

 

 

 

 

Висок риск

14,8 [9,1, 19,6]

7,2

[5,6, 11,2]

0,63 [0,41, 0,95]

Стандартен риск

19,4 [16,5, 22,7]

16,4

[13,9, 18,5]

0,75 [0,59, 0,94]

Цитогенетична категория

 

 

 

 

Присъствие на del17p

19,6 [15,8, NE]

14,9

[10,6, 17,5]

0,65 [0,45, 0,93]

Отсъствие на del17p

18,5 [15,8, 22,1]

13,9

[11,1, 16,4]

0,68 [0,54, 0,86]

Присъствие на t(4;14)

15,8 [8,4, 18,4]

5,5

[3,1, 10,3]

0,55 [0,32, 0,98]

Отсъствие на t(4;14)

19,6 [17,0, 23,0]

14,9

[12,4, 17,1]

0,68 [0,55, 0,84]

ISS стадий

 

 

 

 

I

22,2 [17,8, 31,3]

16,4

[14,5, 18,6]

0,61 [0,45, 0,83]

II

15,9 [9,5, 23,1]

12,9

[11,1, 18,5]

0,83 [0,60, 1,16]

III

14,0 [9,3, 17,3]

7,4

[5,6, 11,7]

0,70 [0,48, 1,04]

Предходни терапии

 

 

 

 

Линии на предходна терапия = 1

18,5 [15,8, 20,7]

14,5

[10,9, 17,5]

0,71 [0,54, 0,94]

Линии на предходни терапии =

18,5 [15,9, 23,9]

14,0

[11,1, 15,7]

0,65 [0,50, 0,85]

2 или 3

 

 

 

 

Предходна експозиция на

18,4 [14,1, 23,1]

12,3 [9,3, 14,9]

0,61 [0,46, 0,80]

талидомид

 

 

 

 

Без предходна експозиция на

18,9 [15,8, 22,2]

17,5

[13,0, 20,0]

0,78 [0,59, 1,04]

талидомид

 

 

 

 

Предходна експозиция на

17,8 [15,8, 20,3]

12,3

[10,2, 14,9]

0,67 [0,53, 0,84]

бортезомиб

 

 

 

 

Без предходна експозиция на

21,4 [16,6, NE]

17,5

[13,1, 21,3]

0,70 [0,48, 1,00]

бортезомиб

 

 

 

 

Отговор на терапията

 

 

 

 

Рецидив

19,4 [16,6, 22,2]

16,6

[13,0, 18,9]

0,75 [0,59, 0,96]

Рефрактерност

16,6 [14,5, 23,3]

10,4 [6,6, 13,3]

0,55 [0,40, 0,76]

Бъбречна функция

 

 

 

 

Изходен CrCl < 60 ml/min

18,5 [14,8, 23,3]

11,7 [7,5, 17,4]

0,56 [0,39, 0,80]

Изходен CrCl ≥ 60 ml/min

18,5 [15,9, 22,2]

14,9

[12,1, 16,7]

0,72 [0,57, 0,90]

 

 

 

 

 

1-, 2- и 3-годишна обща преживяемост за лечение с Empliciti в комбинация с леналидомид и дексаметазон са съответно 91%, 73%, и 60%, в сравнение с 83%, 69%, и 53% съответно за лечение с леналидомид и дексаметазон (вж. Фигура 2).

Фигура 2: Oбща преживяемост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Ld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ld

 

Вероятна преживяемост (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR (95% CI): 0,77 (0,61, 0,97)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p-стойност: 0,0257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oбща преживяемост (месеци)

 

 

 

 

Брой на рискови пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Ld

Ld

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите от проучванията във всички подгрупи на педиатричната популация при лечение на мултиплен миелом (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката (PK) на елотузумаб е проучена при пациенти с мултиплен миелом. Елотузумаб проявява нелинейна фармакокинетика с намаляване на клирънса при повишаване на дозата от 0,5-20 mg/kg.

Абсорбция

Eлотузумаб се прилага интравенозно, поради което неговата бионаличност е незабавна и пълна.

Разпределение

Средно геометричният обем на разпределение на елотузумаб е 6,02 l (CV: 22,1%) в стационарно състояние при 10 mg/kg (в комбинация с леналидомид и дексаметазон).

Биотрансформация

Метаболитният път на елотузумаб не е характеризиран. Елотузумаб, като IgG моноклонално антитяло, се очаква да се разгради на малки пептиди и аминокиселини по катаболни пътища.

Eлиминиране

Средно геометричният общ клирънс на елотузумаб при 10 mg/kg (в комбинация с леналидомид и дексаметазон) в стационарно състояние е 0,194 l/ден (CV: 62,9%). След прекратяване на лечението с елотузумаб в комбинация с леналидомид и дексаметазон, концентрациите на елотузумаб ще намалеят до приблизително 3% (около 97% очистване, изчислено като 5 полуживота) от прогнозираната за популацията максимална серумна концентрация в стационарно състояние до 3 месеца.

Специални популации На базата на популационен фармакокинетичен анализ на данни от 375 пациенти, клирънсът на

елотузумаб се увеличава при повишение на телесното тегло, което е в подкрепа на дозировка на база телесно тегло. Популационният фармакокинетичен анализ показва, че следните фактори нямат клинично значим ефект върху клирънса на елотузумаб: възраст (37 до 88 години), пол, раса, изходни стойности на LDH, aлбумин, бъбречно увреждане и леко чернодробно увреждане.

Бъбречно увреждане

Едно отворено проучване оценява фармакокинетиката на елотузумаб в комбинация с леналидомид и дексаметазон при пациенти с мултиплен миелом, с различна степен на бъбречно увреждане (класифицирано според стойностите на CrCl ). Ефектът на бъбречното увреждане върху фармакокинетиката на елотузумаб е оценен при пациенти с нормална бъбречна функция (CrCl > 90 ml/min; N = 8), тежко бъбречно увреждане, което не налага диализа

(CrCl <30 ml/min; N = 9) или бъбречна недостатъчност в краен стадий, която налага диализа (CrCl < 30 ml/min; N = 9). Не са установени клинично значими различия във фармакокинетиката на елотузумаб между пациенти с тежко бъбречно увреждане (със или без диализа) и пациенти с нормална бъбречна функция (вж. точка 4.2).

Чернодробно увреждане

Empliciti е IgG1 моноклонално антитяло, което се елиминира основно чрез катаболизъм. Поради това нарушението на чернодробната функция вероятно няма да промени неговия клирънс. Ефектът на чернодробното увреждане върху клирънса на Empliciti е оценен чрез популационни фармакокинетични анализи при пациенти с леко чернодробно увреждане (общ билирубин [TB] ≤ горната граница на нормата [ГГН] и стойност на AST > ГГН или общ билирубин < 1 до 1,5 × ГГН и всяко отклонение в стойността на AST; N = 33). Не са установени клинично значими различия по отношение на клирънса на Empliciti между пациенти с леко чернодробно увреждане и пациенти с нормална чернодробна функция. Елотузумаб не е проучван при пациенти с умерено (общ билирубин повече от 1,5 до 3 × ГГН и всяко отклонение в стойността на AST) или тежко чернодробно увреждане (общ билирубин повече от 3 × ГГН и всяко отклонение в стойността на AST) (вж. точка 4.2).

5.3Предклинични данни за безопасност

Elotuzumab разпознава единствено човешкия SLAMF7 протеин. Тъй като елотузумаб не разпознава -форми на SLAMF7 протеина, които не съществуват при хората, in vivo данните за безопасност от проучвания с животни не са релевантни. В тази връзка, липсват данни за карциногенност на елотузумаб при животни и не са провеждани проучвания по отношение на фертилитет и ембриофетална токсичност. Неклиничната информация за безопасност се състои основно от ограничени in vitro проучвания с човешки клетки/тъкани, при които не са установени находки по отношение на безопасността.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Захароза Натриев цитрат

Лимонена киселина монохидрат Полисорбат 80

6.2Несъвместимости

Поради липсата на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

Неотворен флакон 3 години

След разтваряне и разреждане Приготвеният разтвор трябва незабавно да се прехвърли от флакона в инфузионния сак.

Химичната и физична стабилност на приготвения и разреден разтвор е доказана за 24 часа при температура 2°C - 8°C на защитено от светлина място.

От микробиологична гледна точка инфузионният разтвор трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да превишават 24 часа при температура 2°C - 8°C на защитено от светлина място. Приготвеният или разреден разтвор да не се замразява. Инфузионният разтвор може да се съхранява максимум 8 от общо 24 часа при температура 20°C − 25°C на стайна светлина. Tози 8-часов период трябва да включва и периода на приложение на продукта.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне и разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

20 ml флакон (стъкло тип I) със сива бутилова запушалка, запечатан с алуминиева обкатка с отчупващо се полипропиленово капаче, съдържащ 300 mg или 400 mg eлотузумаб. Отчупващото се капаче е с цвят слонова кост за опаковката от 300 mg и синьо за 400 mg. Опаковка с 1 флакон.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Изчисляване на дозата

Изчислете дозата (mg) и определете броя на флаконите, необходими за доза 10 mg/kg на база на теглото на пациента. Може да са необходими повече от един флакон Empliciti, за да се приложи цялата доза на пациента.

Общата доза елотузумаб в mg = теглото на пациента в kg x 10.

Приготвяне на инфузията

В асептични условия разтворете всеки флакон Empliciti с помощта на спринцовка с подходящ размер и игла 18G или по-малкa, както е показано на Таблица 7. Възможно е да се усети леко съпротивление при вкарването на водата за инжекции, което се счита за нормално.

Таблица 7:

Инструкции за разтваряне

 

 

Количество на

 

Количество вода за

Краен обем на

Концентрация

активното

 

инжекции, необходима

разтворения Empliciti

след разтваряне

вещество

 

за разтваряне

във флакона

 

 

 

 

(включително обема,

 

 

 

 

изместен от твърдата

 

 

 

 

компактна маса)

 

300 mg флакон

 

13,0 ml

13,6 ml

25 mg/ml

400 mg флакон

 

17,0 ml

17,6 ml

25 mg/ml

Дръжте флакона изправен и го завъртете, за да се разтвори лиофилизираната маса. След това обърнете флакона няколко пъти надолу, за да се разтвори праха по повърхността на флакона или запушалката. Избягвайте енергичното разбъркване, НЕ РАЗКЛАЩАЙТЕ.

Лиофилизираният прах трябва да се разтвори след по-малко от 10 минути.

След като останалата твърда маса се разтвори напълно, оставете приготвения разтвор за 5 - 10 минути. Приготвеният разтвор е безцветен до бледожълт, и бистър до силно опалесцентен. Empliciti трябва да се провери визуално за наличие на частици и промяна в цвета преди приложение. Изхвърлете разтвора, ако се наблюдават частици или промяна в цвета.

След като се разтвори напълно, изтеглете необходимия обем за изчислената доза от всеки флакон до максимум 16 ml от 400 mg флакон и 12 ml от 300 mg флакон. Разредете приготвения разтвор с 230 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или глюкоза 5% инжекционен разтвор в инфузионен сак от поливинил хлорид или полиолефин. Обемът на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или глюкоза 5% инжекционен разтвор не трябва да превишава 5 ml/kg тегло на пациента при всяка приложена доза Empliciti.

Приложение

Цялата инфузия на Empliciti трябва да се приложи с инфузионна система и стерилен, непирогенен филтър с ниско протеинно свързване (размер на порите 0,2-1,2 µm) като се използва автоматична инфузионна помпа.

Empliciti инфузия е съвместим със:

Контейнери от PVC и полиолефин

PVC инфузионни системи

полиетерсулфонови и найлонови вградени филтри с размер на порите 0,2 μm дo 1,2 μm.

Приложението на Empliciti трябва да започне при скорост на инфузията 0,5 ml/min. При добра поносимост, скоростта на инфузията може да се увеличава постепенно, както е описано в Таблица 2 (вж. точка 4.2 Начин на приложение). Максималната скорост на инфузията не трябва да надвишава 5 ml/min.

Инфузионният разтвор Empliciti трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 24 часа при температура 2°C - 8°C на защитено от светлина място. Приготвеният или разреден разтвор да не се замразява. Инфузионният разтвор може да се съхранява максимум 8 от общо 24 часа при температура 20°C − 25°C на стайна светлина. Този 8-часов период трябва да включва и времето за приложение на продукта.

Изхвърляне

Не съхранявайте неизползваната част от инфузионния разтвор за повторна употреба. Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1088/001-002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 11 май 2016 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта