Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Enurev Breezhaler (glycopyrronium bromide) – кратка характеристика на продукта - R03BB06

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEnurev Breezhaler
ATC кодR03BB06
Веществоglycopyrronium bromide
ПроизводителNovartis Europharm Ltd

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Enurev Breezhaler 44 микрограма прах за инхалация, твърди капсули

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка капсула съдържа 63 микрограма гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide), съответстващи на 50 микрограма гликопирониум.

Всяка доставена доза (дозата, която се отделя от накрайника на инхалатора) съдържа 55 микрограма гликопирониев бромид, съответстващи на 44 микрограма гликопирониум.

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Всяка капсула съдържа 23,6 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инхалация, твърда капсула (прах за инхалация)

Прозрачни оранжеви капсули, съдържащи бял прах, с кода на продукта “GPL50”, отпечетан в черно над, и логото на компанията (), отпечатано в черно под черна черта.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Enurev Breezhaler е показан за поддържащо бронходилататорно лечение, с цел облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка Препоръчваната доза е инхалиране на съдържанието на една капсула веднъж дневно, като се

използва инхалатора Enurev Breezhaler.

Препоръчва се Enurev Breezhaler да се прилага по едно и също време всеки ден. Ако се пропусне една доза, следващата доза трябва да се вземе колкото се може по-бързо. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да не приемат повече от една доза дневно.

Специални популации

Старческа възраст

Enurev Breezhaler може да се използва в препоръчителната доза при пациенти в старческа възраст (75 години и повече) (вж. точка 4.8).

Бъбречно увреждане

Enurev Breezhaler може да се използва при пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане в препоръчителната доза. При пациенти с тежко бъбречно увреждане или пациенти с терминална бъбречна недостатъчност, нуждаещи се от диализа, Enurev Breezhaler трябва да се използва само ако очакваната полза превишава потенциалния риск, тъй като системната експозиция на гликопирониум може да бъде повишена в тази популация (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не са провеждани проучвания при пациенти с чернодробно увреждане. Гликопирониум се очиства предимно чрез бъбречна екскреция и поради тази причина не се очаква значително повишаване на експозицията при пациенти с чернодробно увреждане. Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с чернодробно увреждане.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Enurev Breezhaler в педиатричната популация (под 18 години) за показанието ХОББ.

Начин на приложение Само за инхалаторно приложение.

Капсулите трябва да се прилагат само с помощта на инхалатора Enurev Breezhaler (вж. точка 6.6).

Капсулите трябва да се изваждат от блистера само непосредствено преди употреба.

Капсулите не трябва да се гълтат.

Пациентите трябва да бъдат инструктирани как правилно да прилагат лекарствения продукт. Пациентите, при които не се наблюдава подобрение по отношение на дишането, трябва да бъдат попитани, дали не гълтат лекарствения продукт вместо да го инхалират.

За указания относно употребата на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Не се използва при остри случаи

Enurev Breezhaler се прилага веднъж дневно като дългосрочно, поддържащо лечение и не е показан за първоначално лечение на остри епизоди на бронхоспазъм, т.е. като “спасителна” терапия.

Свръхчувствителност Съобщава се за реакции на свръхчувствителност, възникващи незабавно след приложението на

Enurev Breezhaler. Ако се появят признаци, предполагащи наличие на алергична реакция, по- специално ангиоедем (включващи затруднено дишане или преглъщане, оток на езика, устните и лицето), уртикария или обрив по кожата, лечението трябва незабавно да се преустанови и да се премине към алтернативна терапия.

Парадоксален бронхоспазъм

В клиничните проучвания със Enurev Breezhaler не са наблюдавани случаи на парадоксален бронхоспазъм. Въпреки това, при други инхалаторни терапии се наблюдава парадоксален бронхоспазъм, който може да бъде животозастрашаващ. Ако възникне парадоксален бронхоспазъм, лечението трябва да се спре незабавно и да се премине към алтернативно лечение.

Антихолинергичен ефект

Enurev Breezhaler трябва да се използва с повишено внимание при пациенти със закритоъгълна глаукома или ретенция на урината.

Пациентите трябва да бъдат информирани за признаците и симптомите на остра закритоъгълна глаукома и за необходимостта да спрат употребата на Enurev Breezhaler и да се свържат незабавно със своя лекар, ако се появи някой от тези признаци или симптоми.

Пациенти с тежко бъбречно увреждане

Наблюдава се умерено повишаване на общата системна експозиция (AUClast) до 1,4 пъти при индивиди с леко до умерено бъбречно увреждане и до 2,2 пъти при индивиди с тежко бъбречно увреждане или терминална бъбречна недостатъчност. При пациентите с тежко бъбречно увреждане (изчислена скорост на гломерулна филтрация под 30 ml/min/1,73 m2), включително при такива с терминална бъбречна недостатъчност, нуждаещи се от диализа, Enurev Breezhaler трябва да се прилага само ако очакваната полза превишава потенциалния риск (вж. точка 5.2). Тези пациенти трябва да бъдат внимателно проследени за поява на потенциални нежелани реакции.

Пациенти с анамнеза за сърдечносъдово заболяване Пациентите с нестабилна исхемична болест на сърцето, левокамерна дисфункция, анамнеза за

миокарден инфаркт, аритмия (с изключение на хронично стабилно предсърдно мъждене), анамнеза за синдром на удължен QT интервал или такива с удължен QTc интервал (метод на Fridericia) (>450 ms при мъжете или >470 ms при жените) са изключвани от клиничните проучвания и поради тази причина опитът с тези групи пациенти е ограничен. Enurev Breezhaler трябва да се прилага с повишено внимание при тези групи пациенти.

Помощни вещества

Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Едновременното приложение на Enurev Breezhaler с други антихолинергични лекарствени продукти не е проучено и поради тази причина не се препоръчва.

Въпреки че не са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия, Enurev Breezhaler е прилаган съвместно с други лекарствени продукти, които обикновено се използват за лечение на ХОББ, без клинични данни за лекарствени взаимодействия. Тези продукти включват симпатикомиметични бронходилататори, метилксантини и перорални и инхалаторни кортикостероиди.

В клинично проучване при здрави доброволци циметидин, инхибитор на транспорта на органичните катиони, за който се смята, че допринася за бъбречната екскреция на гликопирониум, повишава общата експозиция (AUC) на гликопирониум с 22% и намалява бъбречния клирънс с 23%. Въз основа на величината на тези промени не се очакват клинично значими лекарствени взаимодействия при едновременното приложение на гликопирониум с циметидин или други инхибитори на транспорта на органичните катиони.

Едновременното приложение на гликопирониум с перорално инхалиран индакатерол, бета2- адренергичен агонист, при стационарно състояние на двете активни вещества, не повлиява фармакокинетиката на нито един от двата лекарствени продукта.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на Enurev Breezhaler при бременни жени. Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Гликопирониум трябва да се използва по време на бременност само ако очакваната полза за пациента оправдава потенциалния риск за плода.

Кърмене Не е известно дали гликопирониевият бромид се екскретира в кърмата. Въпреки това,

гликопирониевият бромид (включително неговите метабилити) се екскретира в млякото на лактиращи плъхове (вж. точка 5.3). Употребата на гликопирониум от кърмещи жени трябва да се има предвид само ако очакваната полза за жената е по-голяма от възможния риск за кърмачето (вж. точка 5.3).

Фертилитет Репродуктивните проучвания и другите данни при животни не показват някакви проблеми във

връзка с фертилитета, както при мъжките, така и при женските (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Гликопирониум не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Най-честата нежелана реакция при антихолинергичните лекарства е сухота в устата (2,4%). В

повечето случаи съобщената сухота в устата се подозира, че е била свързана с лекарствения продукт и е била лека, като в нито един случай не е била тежка.

Профилът на безопасност се отличава и с други симптоми, свързани с антихолинергичните ефекти, включително признаци на ретенция на урината, нечесто. Наблюдават се също така гастроинтестинални ефекти, включително гастроентерит и диспепсия. Нежеланите реакции, свързани с локалната поносимост включват дразнене на гърлото, назофарингит, ринит и синузит.

Таблично обобщение на нежеланите реакции Нежеланите реакции, съобщени през първите шест месеца на две сборни основни проучвания

фаза III с продължителност 6 и 12 месеца са изброени съгласно MedDRA по системо-органни класове (Таблица 1). В рамките на всеки системо-органен клас нежеланите реакции са подредени по честота, като най-честите нежелани реакции са първи. При всяко групиране по честота нежелани реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност. Освен това съответната категоря по честота за всяка нежелана реакция се базира на следната конвенция: много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 1 Нежелани реакции

Нежелани реакции

Честота

Инфекции и инфестации

 

Назофарингит1)

Чести

Ринит

Нечести

Цистит

Нечести

Нарушения на имунната система

 

Свръхчувствителност

Нечести

Ангиоедем2)

Нечести

Нарушения на метаболизма и храненето

 

Хипергликемия

Нечести

Психични нарушения

 

Безсъние

Чести

Нарушения на нервната система

 

Главоболие3)

Чести

Хипоестезия

Нечести

Сърдечни нарушения

 

Предсърдно мъждене

Нечести

Сърцебиене

Нечести

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Синусова конгестия

Нечести

Продуктивна кашлица

Нечести

Дразнене на гърлото

Нечести

Епистаксис

Нечести

Дисфония2)

Нечести

Парадоксален бронхоспазъм2)

С неизвестна честота

Стомашно-чревни нарушения

 

Сухота в устата

Чести

Гастроентерит

Чести

Гадене2)

Нечести

Повръщане1) 2)

Нечести

Диспепсия

Нечести

Зъбен кариес

Нечести

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

Обрив

Нечести

Сърбеж2)

Нечести

Нарушения на мускулно-скелетната система и

 

съединителната тъкан

 

Мускулно-скелетна болка1) 2)

Чести

Болка в крайниците

Нечести

Мускулно-скелетна гръдна болка

Нечести

 

 

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

 

Инфекция на пикочните пътища3)

Чести

Дизурия

Нечести

Ретенция на урина

Нечести

Общи нарушения и ефекти на мястото на

 

приложение

 

Умора

Нечести

Астения

Нечести

 

 

1)По-чести при гликопирониум, отколкото при плацебо, само в 12-месечната база данни.

2)Съобщенията са получени по време на постмаркетинговия опит свързан с употребата на Enurev Breezhaler. Съобщавани са доброволно от популация с неопределена големина и поради

тази причина не винаги е възможно да се определи достоверно честотата или наличието на причинно-следствена връзка с експозицията на лекарството. Поради тази причина честотата е определена на базата на опита от клиничните изпитвания.

3) Срещат се по-често при гликопирониум, отколкото при плацебо, само при пациенти в старческа възраст >75 години

Описание на избрани нежелани реакции В сборната 6-месечна база данни честотата на сухота в устата е 2,2% спрямо 1,1%, на безсъние

е 1,0% спрямо 0,8%, а на гастроентерит 1,4% спрямо 0,9% съответно за Enurev Breezhaler и плацебо.

Сухота в устата се съобщава предимно през първите 4 седмици от лечението и медианата на продължителността е четири седмици при повечето пациенти. При 40% от случаите обаче симптомите продължават през целия 6-месечен период. Не се съобщават нови случаи на сухота в устата през следващите 7-12 месеци.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Високите дози гликопирониум могат да доведат до антихолинергични признаци и симптоми, за които може да се наложи провеждането на симптоматично лечение.

Остра интоксикация чрез поглъщане по невнимание на капсулите Enurev Breezhaler е малко вероятна поради ниската перорална бионаличност (около 5%).

Пиковите плазмени нива и тоталната системна експозиция след интравенозно приложение на 150 микрограма гликопирониев бромид (съответстващи на 120 микрограма гликопирониум) при здрави доброволци са съответно около 50 пъти и 6 пъти по-високи от пиковата и тоталната експозиция в стационарно състояние при прием на препоръчителната доза (44 микрограма веднъж дневно) Enurev Breezhaler и се понасят добре.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за обструктивни заболявания на дихателните пътища, антихолинергични средства, ATC код: R03BB06

Механизъм на действие Гликопирониум е инхалаторен дългодействащ антагонист на мускариновите рецептори

(антихолинергично средство), прилаган веднъж дневно за поддържащо бронходилататорно лечение при ХОББ. Парасимпатиковите нерви са основният бронхоконстриктивен неврален път в дихателните пътища и холинергичният тонус е ключовият обратим компонент на обструкцията на дихателните пътища при ХОББ. Гликопирониум действа като потиска бронхоконстриктивното действие на ацетилхолина върху гладкомускулните клетки на дихателните пътища и по този начин дилатира дихателните пътища.

Гликопирониевият бромид е антагонист на мускариновите рецептори с висок афинитет. Проучвания при свързване с радиолиганди показват над 4 пъти по-висока селективност към човешките M3 рецептори, отколкото към човешките M2 рецептори. В клиничните проучвания има бързо начало на действие, доказано чрез наблюдение на кинетичните параметри за рецепторна асоциация/дисоциация и началото на действие след инхалация.

Продължителното действие може частично да се обясни със запазването на концентрацията на активното вещество в белия дроб, както се вижда от удължения терминален елиминационен полуживот на гликопирониум след инхалиране с инхалатора Enurev Breezhaler за разлика от полуживота след интравенозно приложение (вж. точка 5.2).

Фармакодинамични ефекти

Клиничната Фаза III програма на развитие включва две проучвания фаза III: 6-месечно плацебо контролирано проучване и 12-месечно плацебо и активно контролирано проучване (открит прием на тиотропиум 18 микрограма веднъж дневно), двете при пациенти с клинична диагноза умерена до тежка ХОББ.

Ефекти върху функцията ня белия дроб

Enurev Breezhaler 44 микрограма, приложен веднъж дневно осигурява и поддържа статистически значимо подобрение на белодробната функция (форсиран експираторен обем за една секунда, ФЕО1, форсиран витален капацитет, ФВК и инспираторен капацитет, ИК) в голям брой клинични проучвания. В проучванията фаза III бронходилататорният ефект се наблюдава в рамките на 5 минути след прилагане на първата доза и се задържа в продължение на 24- часовия интервал на дозиране от първата доза. Не се наблюдава отслабване на бронходилататорния ефект в течение на времето в 6- и 12-месечните проучвания. Големината на ефекта зависи от степента на обратимост на обструкцията на дихателните пътища на изходно ниво (определена чрез приложението на бързодействащ бронходилататор, мускаринов антагонист). Пациентите с най-ниска степен на обратимост на обструкцията на изходно ниво (<5%) като цяло имат по-слаб бронходилататорен отговор, отколкото пациентите с по-висока степен на обратимост на обструкцията на изходно ниво (≥5%). На 12-та седмица (първична крайна точка) Enurev Breezhaler повишава ФЕО1 в края на дозовия интервал със 72 ml при пациентите с най-ниска степен на обратимост на обструкцията (<5%) и със 113 ml при пациентите с по-висока степен на обратимост на обструкцията на изходно ниво (≥5%) спрямо плацебо (двете p<0,05).

В 6-месечното проучване Enurev Breezhaler повишава ФЕО1 след прилагане на първата доза с подобрение от 93 ml в рамките на 5 минути и 144 ml в рамките на 15 минути след прилагане на дозата спрямо плацебо (двете p<0,001). В 12-месечното проучване подобрението е 87 ml на 5-тата минута и 143 ml на 15-тата минута (двете p<0,001). В 12-месечното проучване, Enurev Breezhaler води до статистически значимо подобрение на ФЕО1 спрямо тиотропиум през първите 4 часа след прилагане на дозата на 1- ия ден и на 26-та седмица, и до числено по- високи стойности на ФЕО1 през първите 4 часа след прилагане на дозата спрямо тиотропиум на 12-та и 52-ра седмица.

Стойностите на ФЕО1 в края на дозовия интервал (24 часа след прилагане на дозата) са подобни при първата доза и след прилагане на дозата в продължение на 1 година. На 12-та седмица (първична крайна точка) Enurev Breezhaler повишава ФЕО1 в края на дозовия интервал със

108 ml в 6-месечното проучване и с 97 ml в 12-месечното проучване спрямо плацебо (двете p<0,001). В 12-месечното проучване подобрението спрямо плацебо за тиотропиум е 83 ml (p<0,001).

Симптоматично повлияване

Enurev Breezhaler, приложен в доза 44 микрограма веднъж дневно, статистически значимо намалява задуха, оценено чрез Индекс за транзиторна диспнея (Transitional Dyspnoea Index) (TDI). В сборен анализ на данните от 6- и 12-месечните основни проучвания, статистически значимо по-висок процент от пациентите на лечение със Enurev Breezhaler отговарят с подобрение от 1 точка или повече в TDI скора на 26-та седмица спрямо плацебо (58,4% и 46,4% съответно, p<0,001). Находката е подобна на наблюдаваната при пациентите на лечение с тиотропиум, 53,4% от които отговарят с подобрение от 1 точка или повече (p=0,009 спрямо плацебо).

Enurev Breezhaler, приложен веднъж дневно, повлиява статистически значимо и свързаното със здравето качество на живот, оценено чрез Респираторния въпросник на лондонския университет Св. Георги (St. George’s Respiratory Questionnaire) (SGRQ). Сборен анализ на данните от 6- и 12-месечните основни проучвания установява, че при статистически значимо по-висок процент пациенти на лечение със Enurev Breezhaler се наблюдава подобрение от

4 точки или повече в SGRQ спрямо плацебо на 26-та седмица (57,8% и 47,6% съответно, p<0,001). При пациентите на лечение с тиотропиум при 61,0% се наблюдава подобрение от 4 точки или повече в SGRQ (p=0,004 спрямо плацебо).

Намаляване на екзацербациите на ХОББ

Данните относно екзацербациите на ХОББ, са събирани в хода на 6- и 12- месечните основни пилотни проучвания. И в двете проучвания процентът на пациентите, получили умерена или тежка екзацербация (дефинирана като необходимост от провеждане на лечение със системни кортикостероиди и/или антибиотици или хоспитализация) е намален. В 6-месечното проучване процентът на пациентите, получили умерена или тежка екзацербация е бил 17,5% за Enurev Breezhaler и 24,2% за плацебо (Коефициент на риска: 0,69, p=0,023), а в 12-месечното проучване е бил 32,8% за Enurev Breezhaler и 40,2% за плацебо (Коефициент на риска: 0,66, p=0,001). В сборен анализ на данните от първите 6-месеца на лечение в 6- и 12-месечните проучвания спрямо плацебо, Enurev Breezhaler удължава статистически значимо времето до първата умерена или тежка екзацербация и намалява честотата на умерените и тежките екзацербации на ХОББ (0,53 екзацербации/година спрямо 0,77 екзацербации/година, p<0,001). Сборният анализ на данните показва също така, че от пациентите на лечение с Enurev Breezhaler по-малък брой получават екзацербация, изискваща хоспитализация, отколкото от тези на лечение с плацебо (1,7% спрямо 4,2%, p=0,003).

Други ефекти

Enurev Breezhaler, приложен веднъж дневно, статистически значимо намалява необходимостта от използване на “спасителна” терапия (салбутамол) съответно с 0,46 впръсквания дневно (p=0,005) на 26-та седмица и с 0,37 впръсквания дневно (p=0,039) на 52-ра седмица спрямо плацебо, съответно в хода на 6- и 12 месечното проучване.

В 3-седмично проучване, в което е изследван толерансът към физическо натоварване при субмаксимално натоварване (80%) (тест за толеранс към субмаксимално натоварване), Enurev Breezhaler, приложен сутринта, намалява динамичната хиперинфлация и удължава продължителността на упражненията още след прилагане на първата доза. На първия ден от лечението инспираторният капацитет по време на упражненията е подобрен с 230 ml, а издръжливостта по време на упражненията е подобрена с 43 секунди (повишение с 10%) спрямо плацебо. След три седмично лечение подобрението в инспираторния капацитет при Enurev Breezhaler е подобно на това през първия ден (200 ml), издръжливостта по време на упражненията е подобрена с 89 секунди (повишение с 21%) спрямо плацебо. Установено е, че Enurev Breezhaler намалява задуха и дискомфорта в краката при движение по време на упражненията, измерени по скалата на Borg. Enurev Breezhaler също така намалява задуха в покой, измерен с помощта на Transitional Dyspnoea Index.

Вторични фармакодинамични ефекти

Не се наблюдава промяна в средната сърдечна честота или QTc интервала при приложение на Enurev Breezhaler в дози до 176 микрограма при пациенти с ХОББ. В задълбочено проучване на QT интервала при 73 здрави доброволци, еднократното инхалиране на гликопирониум в доза 352 микрограма (8 пъти превишаваща терапевтичната доза) не води до удължаване на QTc интервала и намалява леко сърдечната честота (максимален ефект -5,9 удара в минута; среден ефект в продължение на 24 часа -2,8 удара в минута) спрямо плацебо. Ефектът върху сърдечната честота и QTc интервала на 150 микрограма гликопирониев бромид (съответстващи на 120 микрограма гликопирониум), приложени интравенозно, е изследван при млади, здрави доброволци. Достигнатата пиковата експозиция (Cmax), около 50 пъти по-висока, отколкото при инхалиране на гликопирониум 44 микрограма в стационарно състояние, не води до тахикардия или удължаване на QTc интервала. Наблюдава се леко понижение на сърдечната честота (средна разлика в продължение на 24 часа -2 удара в минута спрямо плацебо), което е известен ефект при млади здрави индивиди, при експозиция на ниски дози антихолинергични вещества.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията със Enurev Breezhaler във всички подгрупи на педиатричната популация при ХОББ (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорална инхалация с помощта на инхалатора Enurev Breezhaler, гликопирониум се абсорбира бързо и достига пикова плазмена концентрация на 5-тата минута след прилагане на дозата.

Абсолютната бионаличност на гликопирониум след инхалиране чрез инхалатора Enurev Breezhaler се изчислява на около 45% от доставената доза. Около 90% от системната експозиция след инхалиране е вследствие на белодробна абсорбция и около 10% е в резултат на гастроинтестинална абсорбция.

При пациенти с ХОББ фармакокинетично стационарно състояние на гликопирониум се достига в рамките на една седмица след започване на лечението. Средната пикова и най-ниска плазмена концентрация в стационарно състояние на гликопирониум 44 микрограма, прилаган веднъж дневно, е съответно 166 пикограма/ml и 8 пикограма/ml. Експозицията на гликопирониум в стационарно състояние (AUC при 24-часов интервал на дозиране) е около 1,4 до 1,7 пъти по- висока, отколкото след прилагане на първата доза.

Разпределение След интравенозно приложение обемът на разпределение на гликопирониум в стационарно

състояние е 83 литра, а обемът на разпределение в крайната фаза на елиминиране е 376 литра. Привидният обем на разпределение в крайната фаза на елиминиране след инхалация е около 20 пъти по-голям, което отразява много по-бавното елиминиране след инхалация. In vitro свързването на гликопирониум с човешките плазмени протеини е от 38% до 41% при концентрация от 1 до 10 нанограма/ml.

Биотрансформация

In vitro проучвания на метаболизма показват сходни метаболитни пътища на гликопирониевия бромид при животни и хора. Наблюдава се хидроксилиране, което води до образуването на редица моно- и дихидроксилирани метаболити, както и директна хидролиза, която води до образуването на производно на карбоксилна киселина (M9). In vivo M9 се образува от погълнатата част от дозата инхалиран гликопирониев бромид. Глюкуронидни и/или сулфатни конюгати на гликопирониум се установяват в урината при хора след повторно инхалиране, и представляват около 3% от дозата.

Множество CYP изоензими допринасят за окислителната биотрансформация на гликопирониум. Инхибирането или индукцията на метаболизма на гликопирониум е малко вероятно да доведе до съществени промени в системната експозиция на активното вещество.

In vitro проучвания за инхибиране показват, че гликопирониевият бромид няма значим капацитет да инхибира CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 или

CYP3A4/5, ефлуксните транспортери MDR1, MRP2 или MXR и ъптейк транспортерите OCT1 или OCT2. In vitro проучвания за ензимна индукция не показват клинично значима индукция от гликопирониевия бромид на цитохром P450 изоензимите или на UGT1A1 и на транспортерите

MDR1 и MRP2.

Елиминиране

След интравенозно приложение на [3H]-белязан гликопирониев бромид при хора, средната екскреция на радиоактивността в урината за 48 часа представлява 85% от приложената доза. Допълнителни 5% от приложената доза се установяват в жлъчката.

Бъбречното елиминиране на основното вещество представлява около 60 до 70% от общия клирънс на гликопирониум в системната циркулация, докато не-реналният клирънс съставлява около 30 до 40%. Билиарният клирънс допринася за не-реналния клирънс, но се счита, че по- голямата част от не-реналния клирънс се дължи на метаболизъм.

Средният бъбречен клирънс на гликопирониум след инхалация е в интервала от 17,4 до 24,4 литра/час. Активната тубулна секреция допринася за бъбречното елиминиране на гликопирониум. До 23% от приложената доза се установява непроменена в урината.

Плазмената концентрация на гликопирониум намалява многофазово. Средният терминален елиминационен полуживот е много по-дълъг след инхалация (33 до 57 часа), отколкото след интравенозно приложение (6,2 часа) и перорално приложение (2,8 часа). Начинът на елиминиране предполага продължителна белодробна абсорбция и/или преминаване на гликопирониум в системната циркулация 24 часа и повече след инхалацията.

Линейност/нелинейност При пациенти с ХОББ както системната експозиция, така и тоталната уринарна екскреция на

гликопирониум във фармакокинетично стационарно състояние се повишава пропорционално на дозата в дозовия интервал от 44 до 176 микрограма.

Специални популации Популационен фармакокинетичен анализ на данните при пациенти с ХОББ установява, че

телесното тегло и възрастта са фактори, които допринасят за интериндивидуалната вариабилност при пациентите по отношение на системната експозиция. Enurev Breezhaler 44 микрограма, приложен веднъж дневно, може да се използва безопасно във всички възрастови групи и във всички групи по отношение на телесното тегло.

Полът, статусът по отношение на пушене и изходният ФЕО1 нямат видим ефект върху системната експозиция.

Няма големи различия в общата системна експозиция (AUC) между японци и представители на бялата раса след инхалаторно приложение на гликопирониев бромид. Няма достатъчно данни за фармакокинетиката при останалите етноси и раси.

Пациенти с чернодробно увреждане

Не са провеждани клинични проучвания при пациенти с чернодробно увреждане. Гликопирониум се очиства от системната циркулация предимно чрез бъбречна екскреция. Счита се, че нарушенията в чернодробния метаболизъм на гликопирониум не водят до клинично значимо повишаване на системната експозиция.

Пациенти с бъбречно увреждане

Бъбречното увреждане оказва влияние върху системната експозиция на гликопирониев бромид. Наблюдава се умерено повишаване на тоталната системна експозиция (AUClast) до 1,4 пъти при индивиди с леко до умерено бъбречно увреждане и до 2,2 пъти при индивиди с тежко бъбречно увреждане и терминална бъбречна недостатъчност. При пациенти с ХОББ с леко до умерено бъбречно увреждане (изчислена скорост на гломерулна филтрация, eGFR ≥30 ml/min/1,73 m2) Enurev Breezhaler може да се прилага в препоръчителната доза. При пациенти с тежко бъбречно увреждане (eGFR <30 ml/min/1,73 m2), включително такива с терминална бъбречна недостатъчност, нуждаещи се от диализа, Enurev Breezhaler трябва да се използва само ако очакваната полза превишава потенциалния риск (вж. точка 4.4).

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието.

Ефектите, дължащи се на свойствата на гликопирониевия бромид като антагонист на мускариновите рецептори, включват леко до умерено повишаване на сърдечната честота при кучета, помътняване на лещата при плъхове и обратими промени, свързани с намалена секреция на жлезите, при плъхове и кучета. При плъховете се наблюдава леко дразнене или адаптивни промени в дихателните пътища. Всички тези находки възникват при експозиция, която значително превишава очакваната експозиция при хора.

Гликопирониум не е тератогенен при плъхове и зайци след инхалаторно приложение. Фертилитетът, пре- и постнаталното развитие не се повлияват при плъхове. Гликопирониевият бромид и неговите метаболити не преминават в значима степен през плацентарната бариера при бременни мишки, зайци и кучета. Гликопирониевият бромид (включително неговите метабилити) се екскретира в млякото при лактиращи плъхове и достига концентрация до 10 пъти по-висока отколкото в кръвта на майката.

Проучванията за генотоксичност не показват никакъв мутагенен или кластогенен потенциал на гликопирониевия бромид. Проучванията за канцерогенност при трансгенни мишки, при които е прилаган перорално, и плъхове, при които е прилаган инхалаторно, не показват канцерогенност при системна експозиция (AUC) превишаваща приблизително 53 пъти при мишките и 75 пъти при плъховете максималната препоръчителна доза при хора от 44 микрограма веднъж дневно.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Капсулно съдържимо Лактоза монохидрат Магнезиев стеарат

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

2 години

Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

6.4Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25°C.

Капсулите трябва винаги да се съхраняват в оригиналния блистер, за да се предпазят от влага. Капсулите трябва да се изваждат само непосредствено преди употреба.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Enurev Breezhaler е еднодозов инхалатор. Тялото и капачката на инхалатора са направени от акрилонитрил бутадиен стирен, бутоните за натискане са направени от метил метакрилат акрилонитрил бутадиен стирен. Иглите и пружините са от неръждаема стомана. Всеки блистер съдържа или 6, или 10 твърди капсули.

PA/Al/PVC – Al перфориран еднодозов блистер

Опаковки, съдържащи 6х1, 10х1, 12х1 или 30х1 твърди капсули, заедно с един инхалатор.

Групови опаковки, съдържащи 90 (3 опаковки по 30x1) твърди капсули и 3 инхалатора. Групови опаковки, съдържащи 96 (4 опаковки по 24x1) твърди капсули и 4 инхалатора. Групови опаковки, съдържащи 150 (15 опаковки по 10x1) твърди капсули и 15 инхалатора. Групови опаковки, съдържащи 150 (25 опаковки по 6x1) твърди капсули и 25 инхалатора.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Трябва да се използва нов инхалатор при всяко ново предписване. Всеки инхалатор трябва да се изхвърли след 30 дни употреба.

Инструкции за работа и употреба

Как да използвате Вашия инхалатор

Издърпайте капачката.

Отворете инхалатора:

Задръжте основата на инхалатора и наклонете накрайника. По този начин инхалаторът се отваря.

Подгответе капсулата:

Отделете едно гнездо от блистера като скъсате по хода на перфорацията.

Отлепете предпазното фолио, за да получите достъп до капсулата.

Не изваждайте капсулата през фолиото.

Вземете капсулата:

Капсулите трябва винаги да се съхраняват в блистера и да се изваждат непосредствено преди употреба.

Със сухи ръце вземете капсулата от блистера. Не гълтайте капсулата.

Поставете капсулата:

Поставете капсулата в камерата за капсула на инхалатора.

Никога не поставяйте капсулата директно в накрайника.

Затворете инхалатора:

Затворете инхалатора, докато чуете

щракване.

Пробийте капсулата:

Задръжте инхалатора в изправено положение с накрайника сочещ нагоре.

Пробийте капсулата като натиснете едновременно бутоните, разположени от двете страни. Направете го само

веднъж.

При пробиване на капсулата трябва да се чуе “щракване”.

Освободете напълно страничните бутони.

Издишайте:

Преди да поставите накрайника в устата си издишайте напълно.

Не духайте срещу накрайника.

Инхалирайте лекарството:

За да вдишате лекарството дълбоко в белите дробове:

Дръжте инхалатора, както е показано на фигурата. Страничните бутони трябва да сочат ляво и дясно. Не ги натискайте.

Поставете накрайника в устата си и затворете устните си около него.

Вдишайте бързо, но без прекъсване, колкото можете по-дълбоко. Не

натискайте страничните бутони.

Забележка:

Като вдишвате през инхалатора, капсулата се завърта в камерата и трябва да чуете бръмчене. Ще усетите сладък вкус при преминаване на лекарството в белите дробове.

Ако не чувате бръмчене:

Капсулата може да се е блокирала в камерата за капсула. Ако това се случи:

Отворете инхалатора и внимателно освободете капсулата, като почуквате основата на инхалатора. Не натискайте

страничните бутони.

Инхалирайте лекарството отново, като повторите стъпки 9 и 10.

Задръжте дъха си:

След като сте инхалирали лекарството:

Задръжте дъха си за поне 5-10 секунди или колкото можете, докато изваждате инхалатора от устата си.

След това издишайте.

Отворете инхалатора, за да видите дали не е останал някакъв прах в капсулата.

Ако е останал прах в капсулата:

Затворете инхалатора.

Повторете стъпки от 9 до 12.

Повечето хора са способни да изпразнят капсулата с една или две инхалации.

Допълнителна информация

Понякога е възможно някои хора да се закашлят за кратко скоро след инхалиране на лекарството. Ако това стане, не се тревожете. Щом капсулата е празна, значи сте приели достатъчно от Вашето лекарство.

След като сте приключили с приема на Вашата дневна доза Enurev Breezhaler:

Отворете отново накрайника и отстранете празната капсула, като я изсипете от камерата за капсула. Изхвърлете празната капсула в боклука.

Затворете инхалатора и поставете капачката.

Не съхранявайте капсули в инхалатора

Enurev Breezhaler.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR

Обединено кралство

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/12/789/001-008

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 28 септември 2012 г. Дата на последно подновяване:

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта