Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enyglid (repaglinide) – кратка характеристика на продукта - A10BX02

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEnyglid
ATC кодA10BX02
Веществоrepaglinide
ПроизводителKrka, d.d., Novo mesto

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Enyglid 0,5 mg таблетки

Enyglid 1 mg таблетки

Enyglid 2 mg таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Enyglid 0,5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 0,5 mg репаглинид (repaglinide).

Enyglid 1 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 1 mg репаглинид (repaglinide).

Enyglid 2 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 2 mg репаглинид (repaglinide).

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Taблеткa

Enyglid 0,5 mg таблетки

Tаблетките са бели, кръгли и двойно изпъкнали със скосени ръбове.

Enyglid 1 mg таблетки

Tаблетките са бледокафяво-жълти, кръгли, двойно изпъкнали със скосени ръбове и с възможни по-тъмни петънца.

Enyglid 2 mg таблетки

Tаблетките са розови, мозаечни, кръгли, двойно изпъкнали със скосени ръбове и с възможни по-тъмни петънца.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Репаглинид е показан при възрастни със захарен диабет тип 2, при които с диета, намаляване на теглото и физическа активност, хипергликемията вече не може да се контролира добре. Репаглинид също е показан в комбинация с метформин при възрастни със захарен диабет тип 2, при които самостоятелното приложение на метформин не осигурява задоволителен контрол.

Лечението трябва да се започне като допълнение към диетата и физическата активност с цел понижаване на зависимата от храненето кръвна захар.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Репаглинид се дава препандиално и дозата се определя индивидуално, за да се оптимизира гликемичния контрол. Допълнително към обичайния самоконтрол на кръвната захар и/или захарта в урината, извършвани от пациента, кръвната захар на пациента трябва да бъде

мониторирана периодично от лекар, за да се определи минималната ефективна доза на пациента. Определянето на нивата на гликозилирания хемоглобин има значение при мониториране на отговора на пациента към лечението. Периодично мониториране е необходимо за установяване на неадекватно понижаване на кръвната захар при максималната препоръчвана доза (т.н. първично изчерпване) и за установяване на отслабването на адекватен понижаващ кръвната захар отговор след начален период на ефективност (т.н. вторично изчерпване).

Кратковременно приложение на репаглинид може да е достатъчно при преходно нарушаване на контрола при пациенти с диабет тип 2, които обикновено се контролират добре с диета.

Начална доза

Дозировката трябва да бъде определена от лекар, според нуждите на пациента. Препоръчваната начална доза е 0,5 mg. Една до две седмици трябва да преминат между отделните стъпки на промяна на дозата (в зависимост от отговора на кръвната захар). Ако пациентите преминават от друг перорален хипогликемизиращ лекарствен продукт, началната препоръчвана доза е 1 mg.

Поддържаща доза

Максималната препоръчвана единична доза е 4 mg, приета с основните хранения. Общата максимална дневна доза не трябва да превишава 16 mg.

Специални популации

Старческа възраст

Не са провеждани клинични проучвания при пациенти >75-годишна възраст.

Бъбречно увреждане

Репаглинид не се повлиява от бъбречни нарушения (вж. точка 5.2).

Осем процента от единична доза репаглинид се екскретират чрез бъбреците и общия плазмен клирънс на продукта е понижен при пациенти с нарушена бъбречна функция. При диабетно болни с бъбречни увреждания, инсулиновата чувствителност е повишена и титрирането на дозата трябва да се извършва внимателно.

Чернодробно увреждане

Няма проведени клинични проучвания при пациенти с чернодробна недостатъчност.

Изтощени или недохранени пациенти

При изтощени или недохранени пациенти началната и поддържащите дози трябва да бъдат умерени и за да се избегнат хипогликемичните реакции се изисква внимателно титриране на дозата.

Пациенти, получаващи други перорални хипогликемизиращи лекарствени продукти

Пациентите могат да преминат директно на репаглинид от други перорални хипогликемизиращи лекарствени продукти. Въпреки това, не съществува точна връзка между дозите на репаглинид и другите перорални хипогликемизиращи лекарствени продукти. Препоръчваната максимална начална доза за пациенти, които преминават на репаглинид е

1 mg, приет преди основните хранения.

Репаглинид може да са прилага в комбинация с метформин, когато кръвната захар не се контролира добре само с метформин. В този случай дозата на метформин трябва да бъде запазена и репаглинид да се прилага едновременно с него. Началната доза репаглинид е 0,5 mg, приет преди основните хранения; титрирането на дозата е в зависимост от отговора на кръвната захар, както при монотерапия.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на репаглинид при деца под 18-годишна възраст все още не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Репаглинид трябва да се приема преди основните хранения (т.е. препрандиално).

Дозите обикновено се приемат 15 минути преди хранене, но времето може да варира от непосредствено преди до 30 минути преди хранене (т.е. препрандиално 2, 3 или 4 хранения дневно). Пациенти, които пропуснат хранене (или прибавят допълнително хранене), трябва да бъдат инструктирани да пропуснат (или добавят) доза за това хранене.

В случай на едновременна употреба с други активни вещества, вижте точки 4.4 и 4.5, за да прецените дозирането.

4.3Противопоказания

-свръхчувствителност към репаглинид или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1,

-захарен диабет тип 1, С-пептид отрицателен,

-диабетна кетоацидоза, със или без кома,

-тежко чернодробно функционално нарушение,

-едновременна употреба с гемфиброзил (вж. точка 4.5).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

Репаглинид трябва да се предписва когато кръвната захар е лошо контролирана и симптомите на диабета персистират, независимо от адекватните опити с диета, физическа активност и понижаване на теглото.

Когато пациент, стабилизиран с перорален антидиабетен лекарствен продукт е изложен на стрес като повишена температура, травма, инфекция или хирургическа операция, може да се наруши контролът на кръвната захар. В такъв момент може да се наложи спиране на приема на репаглинид и временно приложение на инсулин.

Хипогликемия

Репаглинид, подобно на другите инсулинови секретагози, може да доведе до хипогликемия.

Комбинация с инсулинови секретагози

Понижаващият кръвната захар ефект на пероралните хипогликемични лекарствени продукти намалява при някои пациенти след продължителен прием. Това може да се дължи на прогресиране на тежестта на диабета или на понижения отговор към лекарствения продукт. Този феномен е известен като вторично изчерпване, за да се разграничи от първично изчерпване, където лекарственият продукт е неефективен при отделния пациент след първия прием. Коригирането на дозата и придържането към диета и физическа активност, трябва да се преценят, преди даден пациент да се класифицира като такъв с вторично изчерпване.

Репаглинид действа чрез специално свързващо място с краткотраен ефект върху β-клетките.

Употребата на репаглинид в случай на вторично изчерпване към инсулинови секретагози не е изследвана в клинични проучвания. Няма проведени проучвания за комбиниране с други инсулинови секретагози.

Комбинация с Neutral Protamine Hagedorn (NPH) инсулин или тиазолидиндиони

Проведени са проучвания за комбинирана терапия с Neutral Protamine Hagedorn (NPH) инсулин или тиазолидиндиони. Въпреки това, все още не е установен профилът на безопасност в сравнение с други комбинирани терапии.

Комбинация с метформин

Комбинираното лечение с метформин е свързано с повишен риск от хипогликемия.

Остър коронарен синдром

Употребата на репаглинид може да се свърже с повишена заболеваемост от остър коронарен синдром (напр. инфаркт на миокарда), вижте точки 4.8 и 5.1.

Едновременна употреба

Репаглинид трябва да се прилага с повишено внимание или да се избягва при пациенти, приемащи лекарствени продукти, които влияят върху метаболизма на репаглинид (вж. точка 4.5). Ако е наложителна едновременна употреба трябва да се провежда внимателно проследяване на кръвната захар и строго клинично наблюдение.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Известно е, че някои лекарствени продукти могат да повлияят върху метаболизма на репаглинид, следователно лекарят трябва да има предвид възможните взаимодействия:

In vitro данните показват, че репаглинид се метаболизира предимно от CYP2C8, но също и от CYP3A4. Клинични данни при здрави доброволци потвърждават, че CYP2C8 е най-важният ензим, участващ в метаболизма на репаглинид, с незначителна роля на CYP3A4, но относителният дял на CYP3A4 може да нарастне при инхибиране на CYP2C8. Следователно, метаболизмът, а оттам и клирънсът на репаглинид, могат да бъдат изменени от вещества, повлияващи тези цитохром Р-450 ензими чрез инхибиране или индуциране. Специално внимание трябва да се обърне, когато едновременно се прилагат инхибитори на CYP2C8 и 3A4 с репаглинид.

Въз основа на in vitro данни репаглинид се проявява като субстрат на активно чернодробно захващане (органичен анион-пренасящ протеин OATP1B1). Вещестaва, които инхибират OATP1B1, също така могат да повишат плазмените концентрации на репаглинид, както е доказано за циклоспорин (вж. по-долу).

Следните вещества могат да усилят и/или удължат хипогликемизиращия ефект на репаглинид: Гемфиброзил, кларитромицин, итраконазол, кетоконазол, триметоприм, циклоспорин, деферазирокс, клопидогрел, други антидиабетни вещества, инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори), неселективни бета-блокери, инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), салицилати, НСПВС, октреотид, алкохол и анаболни стероиди.

Едновременното прилагане на гемфиброзил (600 mg два пъти дневно), инхибитор на CYP2C8, и репаглинид (единична доза от 0,25 mg) увеличава AUC на репаглинид 8,1 пъти и Cmax 2,4 пъти при здрави доброволци. Времето на полуживот се удължава от 1,3 часа на 3,7 часа, което може да повиши и удължи понижаващия кръвната захар ефект на репаглинид, като плазмената

концентрация на репаглинид на 7ия час се увеличава 28,6 пъти от гемфиброзил. Едновременната употреба на гемфиброзил и репаглинид е противопоказана (вж. точка 4.3).

Едновременното приложение на триметоприм (160 mg два пъти дневно), умерен инхибитор на CYP2C8, и репаглинид (единична доза от 0,25 mg) увеличава AUC на репаглинид, Cmax и t½ (съответно 1,6-, 1,4-, и 1,2 пъти), без статистически значими ефекти върху нивото на кръвната захар. Тази липса на фармакодинамичен ефект е наблюдавана при приложение на по-ниска доза репаглинид от терапевтичната. Тъй като профилът на безопасност на тази комбинация не е установен за дози по-високи от 0,25 mg за репаглинид и 320 mg за триметоприм, едновременното им приложение трябва да се избягва. Ако е наложителна едновременна употреба трябва да се провежда внимателно проследяване на кръвната захар и строго клинично наблюдение. (вж. точка 4.4).

Рифампицинът, който е мощен индуктор на CYP3A4, а също и на CYP2C8, действа и като индуктор и като инхибитор на метаболизма на репаглинид. Седем дневно самостоятелно приложение на рифампицин (600 mg), последвано от добавяне на репаглинид (единична доза 4 mg) на седмия ден, води до намаляване на AUC с 50% (ефект от комбинирано индуциране и инхибиране). При приложение на репаглинид 24 часа след последната доза рифампицин се наблюдава 80% намаление на AUC на репаглинид (ефект само на индуциране). Затова едновременното приложение на рифампицин и репаглинид, може да наложи адаптиране на дозата на репаглинид, основано на внимателно наблюдение на концентрациите на глюкозата в кръвта при започване на лечение с рифампицин (остро инхибиране), последващо дозиране (комбинирано инхибиране и индуциране), спиране на лечението (само индуциране) и до две седмици след спиране на рифампицин, когато индуциращият му ефект вече е изчерпан. Не е изключено други индуктори, напр. фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, жълт кантарион да имат подобен ефект.

Ефектът на кетоконазолa, прототип на мощни и конкурентни инхибитори на CYP3A4, върху фармакокинетиката на репаглинид е проучен при здрави хора. Едновременното прилагане на 200 mg кетоконазол увеличава 1,2 пъти AUC и Cmax на репаглинид при промяна в профила на кръвната захар по-малко от 8% (при единична доза 4 mg репаглинид). Едновременното прилагане на 100 mg итраконазол, инхибитор на CYP3A4 също е проучено при здрави доброволци и увеличава AUC 1,4 пъти. Няма наблюдавано значително действие върху нивото на глюкозата при здрави доброволци. При проучване на взаимодействията при здрави доброволци едновременното прилагане на 250 mg кларитромицин, мощен, базиран на механизма на действие инхибитор на CYP3A4, леко увеличава 1,4 пъти AUC на репаглинид и 1,7 пъти Cmax, и увеличава 1,5 пъти средното инкрементално AUC на серумния инсулин и

1,6 пъти максималната концентрация. Точният механизъм на взаимодействието не е изясен.

Впроучване, проведено със здрави доброволци, едновременното приложение на репаглинид (единична доза от 0,25 mg) и циклоспорин (многократна доза от 100 mg) повишава AUC и Cmax на репаглинид съответно около 2,5 и 1,8 пъти. Тъй като взаимодействието не е установено с дози, по-високи от 0,25 mg репаглинид, едновременната употреба на циклоспорин и репаглинид трябва да се избягва. Ако комбинацията е наложителна, трябва да се извършва внимателно клинично наблюдение и проследяване на кръвната захар (вж. точка 4.4).

Впроучване за взаимодействията при здрави доброволци, едновременното приложение на деферазирокс (30 mg/kg/дневно, 4 дни), умерен инхибитор на CYP2C8 и CYP3A4, и репаглинид (единична доза 0,5 mg) води до увеличаване на системната експозиция на репаглинид (AUC) до

2,3 пъти (90% CI [2,03-2,63]) спрямо контролата, 1,6 пъти (90% CI [1,42-1,84]) увеличение на

Cmax и малко, значимо намаление на стойностите на кръвната захар. Тъй като не е установено взаимодействие с дози репаглинид, по-високи от 0,5 mg, едновременната употреба на деферазирокс и репаглинид трябва да се избягва. Ако комбинацията е необходима, трябва да се извършва внимателно клинично наблюдение и проследяване на кръвната захар (вж. точка 4.4)

Впроучване за взаимодействия при здрави доброволци, едновременното приложение на

клопидогрел (300 mg натоварваща доза), инхибитор на CYP2C8, увеличава експозицията на репаглинид (AUC0–∞) 5,1 пъти, а продължаващото приложение (75 mg дневна доза) увеличава експозицията на репаглинид (AUC0–∞) 3,9 пъти. Наблюдава се малко, значимо намаление на стойностите на кръвната захар.

Бета-блокерите могат да маскират симптомите на хипогликемия.

Едновременното приложение на циметидин, нифедипин, естроген или симвастатин с репаглинид, всичките субстрати на CYP3A4, не променя значително фармакокинетичните параметри на репаглинид.

Репаглинид няма клинично значим ефект върху фармакокинетичните свойства на дигоксин, теофилин или варфарин при стационарно състояние, когато се прилага при здрави доброволци. Следователно не е необходима корекция на дозата на тези съединения при едновременното им приложение с репаглинид.

Следните вещества могат да намалят хипогликемиращия ефект на репаглинид: Перорални контрацептиви, рифампицин, барбитурати, карбамазепин, тиазиди, кортикостероиди, даназол, тиреоидни хормони и симпатикомиметици.

Когато тези лекарствени продукти се прилагат или се спира приложението им при пациент, лекуван с репаглинид, пациентът трябва да се наблюдава внимателно за промени в гликемичния контрол.

Когато репаглинид се прилага заедно с други лекарствени продукти, които като него се излъчват основно с жлъчката, трябва да се имат предвид възможните взаимодействия.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействията не са провеждани при деца и юноши.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучвания с репаглинид при бременни жени не са провеждани. Репаглинид трябва да се избягва по време на бременност.

Кърмене

Проучвания с репаглинид при кърмещи жени не са провеждани. Репаглинид не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Данни от проучвания при животни, изследващи ефектите върху ембриофеталното развитие и развитието на потомството, както и екскреция в кърмата, са описани в точка 5.3.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Enyglid не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини, но може да причини хипогликемия.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да избягват появата на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно за тези от тях, които имат намален или липсва усет за

предупредителните белези на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. При такива случаи трябва внимателно да се прецени доколко е препоръчително шофирането.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции са промени в нивата на кръвната захар, т.е. хипогликемия. Появата на такива реакции зависи от индивидуални фактори, като хранителни навици, дозировка, физически упражнения и стрес.

Табличен списък на нежеланите реакции

Въз основа на опита с репаглинид и други хипогликемични лекарствени продукти са наблюдавани следните нежелани реакции. Честотата се определя както следва:

-Чести (≥1/100 до <1/10)

-Нечести (≥1/1 000 до <1/100)

-Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

-Много редки (<1/10 000)

-С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Нарушения на имунната

Алергични реакции*

Много редки

система

 

 

 

 

 

Нарушения на метаболизма и

Хипогликемия

Чести

храненето

 

 

Хипогликемична кома и

С неизвестна честота

 

 

хипогликемичен

 

 

припадък

 

 

 

 

Нарушения на очите

Рефракционно

Много редки

 

нарушение*

 

 

 

 

Сърдечни нарушения

Сърдечно-съдово

Редки

 

заболяване

 

 

 

 

Стомашно-чревни нарушения

Коремна болка, диария

Чести

 

 

 

 

Повръщане, запек

Много редки

 

 

 

 

Гадене

С неизвестна честота

 

 

 

Хепатобилиарни нарушения

Нарушена чернодробна

Много редки

 

функция, повишени

 

 

чернодробни ензими*

 

 

 

 

Нарушения на кожата и

Свръхчувствителност*

С неизвестна честота

подкожната тъкан

 

 

 

 

 

* вижте точка Описание на подбрани нежелани реакции по-долу

Описание на подбрани нежелани реакции

Алергични реакции

Генерализирани реакции на свръхчувствителност (напр. анафилактична реакция) или имунологични реакции като васкулит.

Рефракционни нарушения

Известно е, че промените в нивата на кръвната захар водят до преходни нарушения на зрението, особено в началото на лечението. Такива нарушения са съобщени само в много малко

случаи след началото на лечение с репаглинид. Такива случаи не са довели до спиране на лечението с репаглинид в клиничните проучвания.

Нарушена чернодробна функция, повишени чернодробни ензими

Отделни случаи на повишаване на чернодробните ензими са съобщени по време на лечение с репаглинид. Повечето случаи са леки и преходни и много малко пациенти са прекъснали лечението поради повишаване на чернодробните ензими. В много редки случаи е съобщено за чернодробна дисфункция.

Свръхчувствителност

Могат да се появят кожни реакции на свръхчувствителност като зачервяване, сърбеж, обрив и уртикария. Няма причина да се подозира кръстосана алергия със сулфонилурейно производно, поради различия в химичната структура.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9Предозиране

Симптоми

Репаглинид е прилаган четири пъти дневно за период от 6 седмици със седмично повишаване на дозите от 4 до 20 mg. Не са установени проблеми по отношение на безопасността. Тъй като хипогликемия в това проучване е избегната поради повишения калориен прием, относителното предозиране може да доведе до прекомерен понижаващ глюкозата ефект с развитие на хипогликемични симптоми (световъртеж, изпотяване, тремор, главоболие и т.н.).

Лечение

Ако тези симптоми се появят, трябва да се предприемат адекватни мерки за корекция на ниската кръвна захар (перорално въглехидрати). По-тежка хипогликемия с гърчове, загуба на съзнание или кома трябва да се лекува с интравенозно приложение на глюкоза.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармако-терапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, други лекарства, понижаващи глюкозата в кръвта, с изключение на инсулини, АТС код: A10BX02

Механизъм на действие

Репаглинид е краткодействащ перорален секретагог. Репаглинид понижава бързо нивата на кръвната захар чрез стимулиране освобождаването на инсулин от панкреаса, ефект, който зависи от функциониращите β-клетки в панкреасните островчета.

Репаглинид затваря АТФ-зависимите калиеви канали в мембраната на β-клетките чрез прицелен протеин, различен от този за другите секретагози. Това деполяризира β-клетките и води до отваряне на калциевите канали. В резултат на това повишеният калциев инфлукс води до секреция на инсулин от β-клетките.

Фармакодинамични ефекти

При пациенти с диабет тип 2, инсулинотропният отговор към храната настъпва до 30 минути след перорална доза репаглинид. Това води до ефект на понижаване на кръвната захар през целия период на хранене. Повишените нива на инсулин не персистират след хранене. Плазмените нива на репаглинид бързо се понижават и 4 часа след приложението му са установени ниски концентрации на веществото в плазмата при пациенти с диабет тип 2.

Клинична ефективност и безопасност

Дозо-зависимо понижаване на кръвната захар е наблюдавано при пациенти с диабет тип 2, когато се прилага в дози от 0,5 до 4 mg репаглинид.

Резултатите от клинично проучване показват, че е най-добре репаглинид да се прилага преди основните хранения (препрандиално приложение).

Приемът обикновено става 15 минути преди хранене, но това време може да варира от непосредствено преди хранене до 30 минути преди това.

Едно епидемиологично проучване предполага повишен риск от остър коронарен синдром при пациенти, лекувани с репаглинид в сравнение с пациенти, лекувани със сулфонилурейни препарати (вж. точки 4.4 и 4.8).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Репаглинид бързо се абсорбира в стомашно-чревния тракт, което води до бързо повишаване на плазмената концентрация на активното вещество. Максималната плазмена концентрация се достига до един час след приложение. След достигане на максимума, плазменото ниво бързо се понижава.

Фармакокинетиката на репаглинид се характеризира със средна абсолютната бионаличност от

63% (CV 11%).

Не се открива клинично значима разлика във фармакокинетиката на репаглинид, когато се прилага 0, 15 или 30 минути преди хранене, или на гладно.

При клиничните проучвания се открива висока интериндивидуална вариабилност (60%) по отношение на концентрацията на репаглинид в плазмата. Интраиндивидуалната вариабилност е ниска до умерена (35%) и тъй като дозата на репаглинид трябва да се титрира спрямо клиничния отговор, ефикасността не се влияе от интериндивидуалната вариабилност.

Разпределение

Фармакокинетиката на репаглинид се характеризира с малък обем на разпределение, 30 L (съответстващ на разпределение във вътреклетъчната течност) и висока степен на свързване с плазмените протеини при хора (повече от 98%).

Елиминиране

Репаглинид се елиминира бързо от кръвта в рамките на 4 – 6 часа. Плазменият елиминационен полуживот е приблизително един час.

Репаглинид почти напълно се метаболизира и не е открит метаболит с клинично значим хипогликемизиращ ефект.

Метаболитите на репаглинид се екскретират предимно чрез жлъчката. Само малка част (по- малко от 8%) от приложената доза се появява в урината, предимно като метаболити. По-малко

от 1% от репаглинид се установява в изпражненията.

Специални групи пациенти

Експозицията на репаглинид е увеличена при пациенти с чернодробна недостатъчност, както и при пациенти в старческа възраст с диабет тип 2. AUC (SD) след еднократен прием на 2 mg

(4 mg при пациенти с чернодробна недостатъчност) е била 31,4 ng/ml x hr (28,3) при здрави доброволци; 304,9 ng/ml x hr (228,0) при пациенти с чернодробна недостатъчност и 117,9 ng/ml x hr (83,8) при пациенти в напреднала възраст с диабет тип 2.

След 5 дневно прилагане на репаглинид (2 mg/три пъти на ден) при пациенти с тежки увреждания на бъбречната функция (креатининов клирънс: 20 – 39 ml/min), резултатите показват значително 2-кратно увеличение на експониране (AUC) и времето на полуживот (t½), в сравнение с пациенти с нормална бъбречна функция.

Педиатрична популация

Няма налични данни.

5.3Предклинични данни за безопасност

Преклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност и карциногенен потенциал.

В проучвания при животни репаглинид не показва тератогенност. При женски плъхове, експонирани на високи дози в последния етап на бременността и през периода на лактация, са наблюдавани ембриотоксичност, аномалии в развитието на крайниците на фетусите и новородените плъхове. Репаглинид е открит в млякото на животни.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Mикрокристална целулоза (E460) Калциев хидрогенфосфат, безводен Кроскармелоза натрий

Повидон K25 Глицерол Maгнезиев стеарат Meглумин Полоксамер

Железен оксид, жълт (E172) - само в таблетките от 1 mg Железен оксид, червен (E172) - само в таблетките от 2 mg

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Данни за опаковката

Блистерна опаковка (OPA/Al/PVC-Al): 30, 60, 90, 120, 180, 270 и 360 таблетки в кутия.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Enyglid 0,5 mg таблетки30 таблетки: EU/1/09/580/001 60 таблетки: EU/1/09/580/002

90 таблетки: EU/1/09/580/003

120 таблетки: EU/1/09/580/004

180 таблетки: EU/1/09/580/019

270 таблетки: EU/1/09/580/005

360 таблетки: EU/1/09/580/006

Enyglid 1 mg таблетки

30 таблетки: EU/1/09/580/007

60 таблетки: EU/1/09/580/008

90 таблетки: EU/1/09/580/009

120 таблетки: EU/1/09/580/010

180 таблетки: EU/1/09/580/020

270 таблетки: EU/1/09/580/011

360 таблетки: EU/1/09/580/012

Enyglid 2 mg таблетки

30 таблетки: EU/1/09/580/013

60 таблетки: EU/1/09/580/014

90 таблетки: EU/1/09/580/015

120 таблетки: EU/1/09/580/016

180 таблетки: EU/1/09/580/021

270 таблетки: EU/1/09/580/017

360 таблетки: EU/1/09/580/018

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 14 ноември 2009 г. Дата на последно подновяване: 22 август 2014 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта