Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Episalvan (betulae cortex dry extract (5-10 : 1);...) – листовка - D03AX13

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоEpisalvan
ATC кодD03AX13
Веществоbetulae cortex dry extract (5-10 : 1); extraction solvent: n-heptane 95% (w/w)
ПроизводителBirken AG

Листовка: информация за пациента

Episalvan гел

Екстракт от брезова кора

(Birch bark extract)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Episalvan и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Episalvan

3.Как да използвате Episalvan

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Episalvan

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Episalvan и за какво се използва

Episalvan гел е растителен лекарствен продукт, който съдържа сух екстракт от брезова кора.

Използва се при възрастни за лечение на кожни рани, например при такива, получени от изгаряния 2а степен или при хирургична трансплантация на кожа. Липсва опит от употребата на Episalvan за лечение на хронични рани, напр. диабетни язви на ходилото или венозни язви на долните крайници.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Episalvan

Не използвайте Episalvan

-ако сте алергични към брезова кора или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6); Episalvan не съдържа полени от бреза и поради тази причина може да бъде използван от хора с алергия към брезови полени.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра преди да използвате Episalvan.

Ако раната Ви се инфектира може да се наложи допълнително лечение. Раневата инфекция е сериозно усложнение, което може да настъпи при заздравяване на

 

ema-combined-h3938bg

Pg. 17

раните.

Възможни признаци за ранева инфекция са жълта или зеленикава секреция от раната (гной) или зачервяване, затопляне, отичане или повишена болезненост на кожата около раната.

Деца и юноши

Няма достатъчно опит от употребата на Episalvan при деца и юноши под 18- годишна възраст и поради тази причина не трябва да се използва при тези пациенти.

Други лекарства и Episalvan

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са проведени проучвания за да се установи дали Episalvan взаимодейства с други лекарства. Тъй като количеството Episalvan, което се абсорбира в организма е изключително малко, не се очаква Episalvan да взаимодейства с други лекарства.

Липсват данни за възможни взаимодействия между Episalvan и други лекарства, прилагани върху кожата. Не прилагайте други продукти върху участъка от кожа, върху който в същото време се прилага Episalvan.

Бременност, кърмене и фертилитет

Не са проведени проучвания за ефекта на Episalvan върху бременни, но тъй като абсорбцията на лекарството в тялото е изключително ниска, рискът за плода е пренебрежимо малък. Episalvan може да се използва по време на бременност.

Не е установено дали Episalvan преминава в кърмата, но тъй като абсорбцията на лекарството в организма е минимална, рискът за бебето е пренебрежимо малък. Episalvan може да се използва по време на кърмене, освен ако лечението не е в областта на гръдите.

Ефектът на Episalvan по отношение на фертилитета не е проучен, но тъй като абсорбцията на лекарството в организма е изключително ниска, не се очаква да има ефект върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Способността Ви за шофиране и работа с машини няма да се повлияе от това лекарство.

3.Как да използвате Episalvan

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

Начин на приложение

Когато е необходимо, преди прилагане на Episalvan раните трябва да се обработят с подходящ антисептичен разтвор.

Episalvan трябва да се нанася върху повърхността на раната като слой с дебелина около 1 mm и да се покрива със стерилна превръзка.

Нанасяйте гела всеки път при смяна на превръзката на раната, до нейното заздравяване.

След отваряне на тубата за еднократна употреба, използвайте гела веднага и изхвърлете тубата, дори да е останало количество от него.

 

ema-combined-h3938bg

Pg. 18

Продължителност на лечението

Употребата на Episalvan трябва да продължи до заздравяване на раната, но не по- дълго от 4 седмици. Вашия лекар или медицинска сестра ще Ви кажат колко дълго да трябва да използвате гела.

Липсва опит от дългосрочна употреба на Episalvan над 4 седмици.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Episalvan

Episalvan се прилага върху кожата и абсорбцията в организма е минимална. Това означава, че предозиране е много малко вероятно, дори ако се прилага върху големи кожни участъци за продължителен период от време.

Ако сте пропуснали да използвате Episalvan

Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приложете Episalvan на следващата планирана смяна на превръзката, като продължите с нормалния си режим.

Ако сте спрели употребата на Episalvan

Използвайте Episalvan, както Ви е предписал Вашият лекар или медицинска сестра. Не спирайте употребата на Episalvan без да се консултирате с Вашия лекар или медицинска сестра. Ако няма признаци на подобрение на състоянието на раната в хода на лечението, обърнете се към Вашия лекар или медицинска сестра.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Най-често съобщаваните нежелани реакции са:

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

-кожна болка

-сърбеж

-усложнения в процеса на зарастване на раната

Други нежелани реакции включват:

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

-ранева инфекция

-алергична реакция (свърхчувствителност)

-кожно възпаление (дерматит)

-сърбящ обрив

-лилаво оцветен обрив

-болка

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции

директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

ema-combined-h3938bg

Pg. 19

5.Как да съхранявате Episalvan

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се съхранява под 30°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или тубата след „Годен до“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този продукт е за еднократна употреба и трябва да се използва веднага след отваряне. Изхвърлете тубата след първата употреба.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Episalvan

Активното вещество е сух екстракт от брезова кора.

1 g гел съдържа: 100 mg екстракт от брезова кора (като сух екстракт, рафиниран) от Betula pendula, Betula pubescens, както и хибриди от двата вида (еквивалентни на 0,5-0,1g), съответстващи на 72-88 mg бетулин.

Екстрахиращ разтворител: n-хептан.

Другата съставка е рафинирано слънчогледово масло.

Как изглежда Episalvan и какво съдържа опаковката

Episalvan представлява безцветен до леко жълтеникав, опалесциращ гел.

Episalvan gel е опакован в бяла алуминиева туба. Тубите са затворени със защитена от отваряне алуминиева мембрана и снабдени с бяла полипропиленова капачка на винт. Тубата за еднократна употреба е опакована в картонена опаковка.

Опаковка: 1 туба, съдържаща 23,4g гел.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Birken AG Streiflingsweg 11

75223 Niefern-Öschelbronn

Германия Тел.: +49 (0) 7233 9749 - 0

Факс: +49 (0) 7233 9749 – 210 Имейл: info@birken.eu

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

 

ema-combined-h3938bg

Pg. 20

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта