Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – кратка характеристика на продукта - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоellaOne
ATC кодG03AD02
Веществоulipristal
ПроизводителLaboratoire HRA Pharma

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ellaOne 30 mg таблетка

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 30 mg улипристалов ацетат (ulipristal acetate).

Помощни вещества с известно действие:

Всяка таблетка съдържа 237 mg лактоза (като монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Бяла до кремаво мраморна, кръгла, заоблена таблетка, гравирана с кода “еllа” от двете страни

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Спешна контрацепция до 120 часа (5 дни) след незащитен полов акт или при неуспешна контрацепция.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лечението се състои в перорално приемане на една таблетка колкото е възможно по-рано, но не по-късно от 120 часа (5 дни) след незащитения полов акт или неуспешната контрацепция.

ellaOne може да се взема по всяко време на менструалния цикъл.

При поява на повръщане до 3 часа след приемане на ellaOne трябва да се вземе друга таблетка.

Ако менструацията на жената се забави или в случай на симптоми на бременност, преди приемането на ellaOne трябва да се изключи наличието на бременност.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата.

Чернодробно увреждане

Не могат да бъдат направени други препоръки за дозата ellaOne поради липса на конкретни проучвания.

Тежко чернодробно увреждание

ellaOne не се препоръчва поради липса на конкретни проучвания.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на ellaOne при деца в предпубертетна възраст за показанието спешна контрацепция.

Девойки: ellaOne е подходящ за всяка жена в детеродна възраст, включително и в юношеска възраст. Не са показани разлики по отношение на безопасността и ефикасността в сравнение с възрастни жени на 18 или повече години (вж. точка 5.1).

Начин на приложение Перорално приложение

Таблетката може да се приема със или без храна.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

ellaOne е за употреба само в определени случаи. Той не трябва в никакъв случай да замества редовния контрацептивен метод. Във всеки случай, жените трябва да бъдат съветвани да възприемат редовен метод за контрацепция.

ellaOne не е предназначен за употреба по време на бременност и не трябва да се приема от жени, за които се предполага или е установено, че са бременни. ellaOne обаче не може да прекъсне съществуваща бременност (вж. точка 4.6).

ellaOne не предпазва от бременност във всеки случай.

В случай, че следващата менструация закъснее с повече от 7 дни, ако менструацията е необичайна по характер или ако има симптоми, които насочват към бременност, или в случай на съмнение, трябва да се направи тест за бременност. Както при всяка бременност, трябва да се мисли и за вероятността от ектопична бременност. Важно е да се знае, че появата на маточно кръвотечение не изключва ектопична бременност. Жени, които забременеят след прием на ellaOne, трябва да се свържат със своя лекар (вж. точка 4.6).

ellaOne инхибира или забавя овулацията (вж. точка 5.1). В случай, че овулацията вече е настъпила, ellaOne няма да бъде ефективен. Моментът на овулация не може да се предскаже и затова ellaOne трябва да се приеме възможно най-бързо след незащитен полов акт.

Няма налични данни за ефикасността на ellaOne, ако се приеме повече от 120 часа (5 дни) след незащитен полов акт.

Въз основа на ограничени и неубедителни данни се предполага, че ефикасността на ellaOne може да бъде намалена с увеличаване на телесното тегло или индекса на телесна маса (ИТМ) (вж. точка 5.1). При всички жени трябва да се прилага спешна контрацепция възможно най- скоро след полов акт без предпазни средства, независимо от тяхното телесно тегло или ИТМ.

След приема на ellaOne менструалните цикли понякога могат да настъпят до няколко дни по- рано или по-късно, отколкото се очаква. При около 7 % от жените менструалните периоди се наблюдават повече от 7 дни по-рано от очакваното. При около 18,5 % от жените се наблюдава закъснение от повече от 7 дни, а при 4 % закъснението е повече от 20 дни.

Не се препоръчва едновременната употреба на улипристалов ацетат и спешни контрацептиви, съдържащи левоноргестрел (вж. точка 4.5).

Контрацепция след прием на ellaOne

ellaOne е спешен контрацептив, който намалява риска от бременност след незащитен полов акт, но не осигурява контрацептивна защита при следващи полови актове. Ето защо, след

използване на спешна контрацепция, жените трябва да бъдат посъветвани да използват надеждни бариерни методи до настъпване на следващата менструация.

Въпреки, че употребата на ellaOne не е противопоказание за продължаване на използването на обичайната хормонална контрацепция, ellaOne може да намали контрацептивното действие (вж. точка 4.5). Ето защо, ако жената желае да започне или да продължи да използва хормонална контрацепция след като е използвала ellaOne, може да го прави, но трябва да бъде посъветвана да използва надежден бариерен метод до настъпване на следващата менструация.

Специални популации

Поради взаимодействие не се препоръчва едновременната употреба на ellaOne и индуктори на CYP3A4 (например барбитурати (включително примидон и фенобарбитал), фенитоин, фосфенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, лекарствени продукти от растителен произход, съдържащи Hypericum perforatum (жълт кантарион), рифампицин, рифабутин, гризеофулвин, ефавиренц, невирапин и продължителна употреба на ритонавир).

Не се препоръчва употреба при жени с тежка астма, лекувана с глюкокортикоиди.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Потенциал на други лекарствени продукти да влияят на улипристалов ацетат

Улипристалов ацетат се метаболизира in vitro от CYP3A4.

-индуктори на CYP3A4

Получените in vivo резултати показват, че прилагането на улипристалов ацетат със силни

индуктори на CYP3A4 , като например рифампицин, води до изразено намаляване на Cmax и на AUC на улипристалов ацетат с 90% или повече и намалява 2,2 пъти полуживота на улипристалов ацетат, което съответства на приблизително 10-кратно намаляване на експозицията на улипристалов ацетат. Следователно едновременната употреба на ellaOne с индуктори на CYP3A4 (например барбитурати (включително примидон и фенобарбитал), фенитоин, фосфенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, лекарствени продукти от растителен произход , съдържащи Hypericum perforatum (жълт кантарион), рифампицин, рифабутин, гризеофулвин, ефавиренц и невирапин) намалява плазмените концентрации на улипристалов ацетат като може да доведе до по-ниска ефикасност на ellaOne. При жени, които през последните 4 седмици са приемали ензим-индуциращи лекарства, ellaOne не се препоръчва (вж. точка 4.4) и следва да се обмисли употреба на нехормонален метод за спешна контрацепция (напр. медно вътрематочно изделие (Cu- IUD)).

-инхибитори на CYP3A4

Резултатите in vivo показват, че прилагането на улипристалов ацетат с мощен или умерен

инхибитор на CYP3A4 повишава Cmax и AUC на улипристалов ацетат съответно с максимум 2 и 5,9 пъти. Няма вероятност ефектите на инхибиторите на CYP3A4 да имат каквито и да е клинични последствия.

Инхибиторът на CYP3A4 ритонавир може да има индуциращ ефект върху CYP3A4, когато ритонавир се употребява за дълъг период. В тези случаи ритонавир може да намали плазмените концентрации на улипристалов ацетат. За това едновременната употреба не се препоръчва (вж. точка 4.4). Ензимната индукция изчезва бавно и ефектите върху плазмените концентрации на улипристалов ацетат могат да настъпят дори ако жената е спряла приема на ензимния индуктор през последните 4 седмици.

Лекарствени продукти, влияещи на стомашното pH

Прилагането на улипристалов ацетат (10 mg таблетки) заедно с инхибитора на протонната помпа есомепразол (20 mg дневно за 6 дни) води до приблизително 65% по-ниска средна Cmax,

забавяне на Tmax (от стойност на медианата 0,75 часа на 1,0 час) и 13% по-висока средна AUC (площ под кривата). Клиничното значение на това взаимодействие за приложение на единична

доза улипристалов ацетат с цел спешна контрацепция е неизвестно.

Потенциал на улипристалов ацетат да влияе на други лекарствени продукти

Хормонални контрацептиви

Тъй като улипристалов ацетат се свързва с висок афинитет с прогестероновия рецептор, той може да се намесва в действието на съдържащите прогестерон лекарствени продукти:

-Може да се намали контрацептивното действие на комбинираните хормонални контрацептиви и на контрацепцията само с прогестерон.

-Не се препоръчва едновременната употреба на улипристалов ацетат и спешна контрацепция, съдържаща левоноргестрел (вж. точка 4.4).

In vitro данни сочат, че в клинично значими концентрации улипристалов ацетат и неговите активни метаболити не инхибират значимо CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4. След прилагане на единична доза, индукция на CYP1A2 и CYP3A4 от улипристалов или на неговите активни метаболити не е вероятна. Затова е малко вероятно, прилагането на улипристалов ацетат да промени клирънса на лекарствени продукти, които се метаболизират от тези ензими.

Субстрати на P-gp (Р-гликопротеин)

Данните in vitro показват, че улипристалов ацетат може би е инхибитор на P-gp (Р- гликопротеина) в клинично значими концентрации. Резултатите с P-gp субстрата фексофенадин in vivo са неубедителни. Няма вероятност ефектите на субстратите на P-gp да имат някакви клинични последици.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

ellaOne не е предназначен за употреба по време на бременност и не трябва да се приема от жени, при които се подозира или е доказана бременност (вж. точка 4.2).

ellaOne не прекъсва съществуваща бременност.

В редки случаи след прием на ellaOne може да настъпи бременност. Въпреки, че не е наблюдаван тератогенен потенциал, данните при животни са недостатъчни по отношение на репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3). Ограничените данни при хора, относно експозиция на ellaOne по време на бременност, не насочват към съображения за безопасност. Въпреки това е важно всяка бременност при жена, която е приела ellaOne, да бъде съобщена на www.hra-pregnancy-registry.com. Целта на уеб базирания регистър е да се събере информация за безопасност от жени, които са приели ellaOne по време на бременност или които са забременели след прием на ellaOne. Всички събрани от пациентите данни ще останат анонимни.

Кърмене

Улипристалов ацетат се екскретира в кърмата (вж. точка 5.2). Ефектът на улипристалов при новородени/кърмачета не е известен. Не може да се изключи риск за новородените/кърмачетата. След прием на ellaOne кърменето не се препоръчва в продължение на една седмица. През този период се препоръчва изцеждане и изхвърляне на кърмата, с цел да се стимулира лактацията.

Фертилитет

След лечението с ellaOne за спешна контрацепция е вероятно да настъпи бързо възстановяване на фертилитета. Жените трябва да бъдат посъветвани да прилагат надежден бариерен метод за контрацепция при всички следващи полови актове до следващата менструация.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

ellaOne може да има незначително или умерено влияние върху способността за шофиране или работа с машини: леко до умерено замайване е обичайно след прием на ellaOne, сънливост и замъглено виждане са нечести; рядко е съобщавано за нарушаване на вниманието. Пациентът трябва да бъде информиран да не шофира или работи с машини, ако получи такива симптоми (вж. точка 4.8).

4.8Нежелани лекарствени реакции

Кратко описание на профила на безопасност

Нежеланите реакции, за които се съобщава най-често, са били главоболие, гадене, болка в корема и дисменорея.

Безопасността на улипристалов ацетат е оценена при 4 718 жени по време на програмата за клинично разработване.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

Нежеланите реакции, съобщени по време на програмата от фаза ІІІ при 2 637 жени, са представени в таблицата по-долу.

Нежеланите реакции, изброени по-долу, се класират според честотата и системо-органния клас. При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната честота.

Таблицата представя нежеланите реакции според системо-органен клас и честота: много чести

(≥1/10), чести (≥ 1/100 до <1/10), нечести (≥ 1/1 000 до <1/100) и редки (≥1/10 000 до <1/1 000).

MedDRA

 

Нежелани лекарствени реакции (честота)

Системо-органни

Много чести

Чести

Нечести

Редки

класове

 

 

 

 

Инфекции и

 

 

Грип

 

инфестации

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Нарушения на апетита

 

метаболизма и

 

 

 

 

храненето

 

 

 

 

Психични

 

Нарушения в

Емоционални

Дезориентация

нарушения

 

настроението

нарушения

 

 

 

 

Безпокойство

 

 

 

 

Безсъние

 

 

 

 

Нарушение, свързано с

 

 

 

 

хиперактивност

 

 

 

 

Променено либидо

 

Нарушения на

 

Главоболие

Сънливост

Тремор

нервната система

 

Виене на свят

Мигрена

Нарушение на

 

 

 

 

вниманието

 

 

 

 

Дисгеузия

 

 

 

 

Синкоп

Нарушения на очите

 

 

Нарушено зрение

Патологични усещания в

 

 

 

 

очите

 

 

 

 

Очна хиперемия

 

 

 

 

Фотофобия

Нарушения на ухото

 

 

 

Световъртеж

и лабиринта

 

 

 

 

Респираторни,

 

 

 

Сухо гърло

гръдни и

 

 

 

 

медиастинални

 

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

Стомашно-чревни

 

Гадене*

Диария

 

нарушения

 

Коремна

Сухота в устата

 

 

 

болка*

Диспепсия

 

 

 

Дискомфорт

Флатуленция

 

 

 

от корема

 

 

 

 

Повръщане*

 

 

Нарушения на

 

 

Акне

Уртикария

кожата и подкожната

 

 

Кожни лезии

 

тъкан

 

 

Сърбеж

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Миалгия

 

 

мускулно-скелетната

 

Болки в гърба

 

 

система и

 

 

 

 

съединителната

 

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

Нарушения на

 

Дисменорея

Менорагия

Сърбеж в гениталната

възпроизводителната

 

Болки в

Вагинално течение

област

система и гърдата

 

малкия таз

Менструални

Диспареуния

 

 

Напрежение

нарушения

Спукана киста на яйчника

 

 

в гърдите

Метрорагии

Вулвовагинална болка

 

 

 

Вагинит

Хипоменорея*

 

 

 

Горещи вълни

 

 

 

 

Предменструален

 

 

 

 

синдром

 

Общи нарушения и

 

Умора

Студени тръпки

Жажда

ефекти на мястото на

 

 

Общо неразположение

 

приложение

 

 

Пирексия

 

*Симптом, който може да е свързан също така и с недиагностицирана бременност (или свързани усложнения).

Девойки: профилът на безопасност, наблюдаван при жени на възраст под 18 години в рамките на изпитвания и в постмаркетинговия период, е подобен на профила на безопасност при възрастни в рамките на програмата фаза III (вж. точка 4.2).

Постмаркетингов период: спонтанно съобщените нежелани лекарствени реакции по време на постмаркетинговия период са сходни по характер и честота с профила на безопасност, описан по време на програмата фаза ІІІ.

Описание на подбрани нежелани реакции:

Мнозинството от жените (74,6 %) в проучванията от фаза ІІІ са имали следващ менструален цикъл в очакваното време или в рамките на ± 7 дни, докато 6,8 % са получили мензис над 7 дни по-рано от очакваното, а 18,5 % са имали забавяне от повече от 7 дни след очакваното начало на менструацията. Това забавяне е било по-голямо от 20 дни при 4 % от жените.,.

Малцинство (8,7%) от жените съобщават междуменструално кървене с продължителност средно 2,4 дни. В мнозинството от случаите (88,2 %) това кървене е докладвано като зацапване. От жените, които са получили ellaOne при проучванията от фаза III, само 0,4 % съобщават за тежко междуменструално кървене.

В проучванията от фаза III, 82 жени участват повече от веднъж и следователно са получили повече от една доза ellaOne (73 жени са включени по два пъти и 9 са включени по три пъти). Няма различия в безопасността при тези пациенти по отношение на честотата и тежестта на нежеланите лекарствени реакции, промяната в продължителността или обема на менструацията, или честотата на междуменструалното кървене.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Опитът с предозиране на улипристалов ацетат е ограничен. Единични дози до 200 mg са употребявани при жени без поява на съображение за безопасност. Такива високи дози се понасят добре обаче жените имат скъсен менструален цикъл (маточното кръвотечение започва 2-3 дни по-рано от очакваното), а при някои периодът на кървене е удължен, но то не е обилно (зацапване). Няма антидот и по-нататъшното лечение трябва да е симптоматично.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Полови хормони и модулатори на половата система, спешни контрацептиви. АТС код: G03AD02.

Улипристалов ацетат е орално активен синтетичен селективен модулатор на прогестероновите

рецептори, който действа чрез свързване с висок афинитет към човешкия прогестеронов рецептор. Когато се прилага за спешна контрацепция, механизмът на действие е инхибиране или забавяне на овулацията чрез потискане на повишаването на ЛХ (лутеинизиращия хормон). Фармакодинамичните данни показват, че дори и когато е приет непосредствено преди очакваната дата на настъпване на овулацията (след като вече е започнало повишаването на ЛХ), улипристалов ацетат може да отложи спукването на фоликула с най-малко 5 дни в 78,6% от случаите (p<0,005 спрямо левоноргестрел и спрямо плацебо) (вж. таблицата).

Предотвратяване на овулация1,§

 

Плацебо

Левоноргестрел

Улипристалов ацетат

 

n=50

n=48

n=34

Лечение преди

n=16

n=12

n=8

повишаването на ЛХ

0,0%

25,0%

100%

 

 

 

p<0,005*

Лечение след

n=10

n=14

n=14

повишаването на ЛХ, но

10,0%

14,3%

78,6%

преди пика на ЛХ

 

NS†

p<0,005*

Лечение след пика на ЛХ

n=24

n=22

n=12

 

4,2%

9,1%

8,3%

 

 

NS†

NS*

1: Brache et al, Contraception 2013

§: дефинира се като наличие на неспукан доминантен фоликул пет дни след лечение в късната фоликулна фаза *: в сравнение с левоноргестрел

NS: без статистическа достоверност †: в сравнение с плацебо

Улипристалов ацетат също има висок афинитет към глюкокортикоидния рецептор и in vivo при животни са наблюдавани антиглюкокортикоидни ефекти. Въпреки това при хората такъв ефект не се наблюдава дори и след многократно приложение на дневната доза от 10 mg. Той има минимален афинитет към андрогенния рецептор и няма афинитет към човешките естрогенни или минералокортикоидни рецептори.

Резултатите от две независими рандомизирани контролирани проучвания (вж. таблицата) показват, че ефикасността на улипристалов ацетат не е по-ниска от тази на левоноргестрел при жени, които са се явили за спешна контрацепция между 0 и 72 часа след незащитен полов акт или неуспешна контрацепция. При комбиниране на данните от двете проучвания чрез мета- анализ, се установява значително намаляване на риска от бременност при улипристалов ацетат в сравнение с този при левоноргестрел (p=0,046).

 

Честота на бременностите (%)

Съотношение на вероятностите

Рандомизирано

до 72 часа след незащитен полов акт или неуспешна

[в 95% ДИ] за риск от

контролирано

 

контрацепция2

бременност при улипристалов

проучване

Улипристалов ацетат

Левоноргестрел

ацетат спрямо левоноргестрел2

HRA2914-507

0,91

 

1,68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

 

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

 

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

 

(22/852)

 

Мета-анализ

1,36

 

2,15

0,58 [0,33-0,99]

 

(22/1617)

 

(35/1625)

 

2 – Glasier et al, Lancet 2010

При две проучвания са получени данни за ефикасността на ellaOne, приложен до 120 часа след незащитен полов акт. В отворено клинично проучване, включващо жени, които са се явили за спешна контрацепция и са третирани с улипристалов ацетат между 48 и 120 часа след незащитен полов акт, е наблюдавана честота на бременност 2,1% (26/1241). Освен това, при описаното по-горе второ сравнително проучване също са получени данни за 100 жени, третирани с улипристалов ацетат от 72 до 120 часа след незащитен полов акт, при които не е

наблюдавано настъпване на бременност.

Въз основа на ограничени и неубедителни данни от клинични изпитвания се предполага възможна тенденция за намалена ефикасност на контрацепцията на улипристалов ацетат при високо телесно тегло или ИТМ (вж. точка 4.4). Мета-анализът на четири клинични изпитвания, проведени с улипристалов ацетат, представен по-долу, изключва жени, които са имали допълнителни полови актове без предпазни средства.

 

 

 

 

Поднормено

 

Нормално

 

Наднормено

 

Затлъстяване

 

ИТМ (kg/m2)

 

 

тегло

 

тегло

 

тегло

 

 

 

 

 

 

 

30-

 

 

 

 

0 – 18,5

 

18,5-25

 

25-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой

 

Брой

 

 

бременности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент

 

0,00%

1,23%

1,29%

2,57%

 

бременности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверителен

 

 

0,00 – 2,84

 

0,78 – 1,84

 

0,59 – 2,43

 

1,34 – 4,45

 

интервал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постмаркетингово обсервационно проучване за оценка на ефикасността и безопасността на ellaOne при девойки на възраст 17 и под 17 години не показва разлика в профила на безопасност и ефикасност в сравнение с този при възрастни жени на възраст 18 или повече години.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорално приложение на еднократна доза от 30 mg улипристалов ацетат бързо се абсорбира, с пикова плазмена концентрация от 176 ± 89 ng/ml, възникваща около 1 час (0,5-2,0 часа) след поглъщането, както и с AUC0-∞ от 556 ± 260 ng.h/ml.

Приложението на улипристалов ацетат заедно със закуска с високо съдържание на мазнини води до приблизително 45% по-нисък среден Cmax, закъснял Tmax (от средно 0,75 часа до 3 часа) и с 25% по-висока средна AUC0-∞ в сравнение с приложението в гладно състояние. Подобни резултати са получени за активния монодеметилиран метаболит.

Разпределение

Улипристалов ацетат се свързва във висока степен (> 98%) с плазмените протеини, включително с албумин, с алфа-1-кисел гликопротеин и с липопротеин с висока плътност.

Улипристалов ацетат е липофилно съединение и се разпределя в кърмата, като средната му дневна екскреция е 13,35 µg [0-24 часа], 2,16 µg [24-48 часа], 1,06 µg [48-72 часа], 0,58 µg [72-96

часа] и 0,31 µg [96-120 часа]

Данните in vitro сочат, че е възможно улипристалов ацетат да е инхибитор на BCRP (Breast Cancer Resistance Protein – протеина за резистентност на рака на гърдата) транспортерите на чревно ниво. Няма вероятност за клинични последици от ефектите на улипристалов ацетат върху BCRP.

Улипристалов ацетатът не е субстрат нито на OATP1B1, нито на OATP1B3.

Биотрансформация/елиминиране

Улипристалов ацетат се метаболизира екстензивно до монодеметилирани, дидеметилирани и хидроксилирани метаболити. Монодеметилирания метаболит е фармакологично активен.

Данните in vitro показват, че това се медиира главно от CYP3A4 и в по-малка степен от CYP1A2 и CYP2A6. Терминалният полуживот на улипристалов ацетат в плазмата след единична доза от 30 mg се оценява на 32,4 ± 6,3 часа, със среден перорален клирънс (CL/F) от

76,8 ± 64,0 L/h.

Специални популации

Не са извършвани фармакокинетични проучвания с улипристалов ацетат при жени с нарушена бъбречна или чернодробна функция.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане и генотоксичност. Повечето находки в общи проучвания за токсичност са свързани с неговия механизъм на действие като модулатор на прогестерон и глюкокортикоидни рецептори, с антипрогестеронова активност, наблюдавана при експозиции, подобни на терапевтичните нива.

Информацията от изпитванията за репродуктивна токсичност са ограничени поради липсата на измервания на експозицията при въпросните проучвания. Улипристалов ацетат има ембриолетален ефект при плъхове, зайци (при многократни дози над 1 mg/kg) и при маймуни. При тези многократни дози не е известна безопасността за човешки ембрион. При дози, които са достатъчно ниски, за да поддържат бременността при животински видове, не са наблюдавани тератогенни ефекти.

Проучванията за карциногенност (при плъхове и мишки) показват, че улипристалов ацетат не е карциногенен.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

лактоза монохидрат повидон K30 кроскармелоза натрий магнезиев стеарат

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Съхранявайте блистера в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Вид и съдържание на опаковката

PVC-PE-PVDC-алуминиев блистер, съдържащ 1 таблетка. PVC-PVDC-алуминиев блистер, съдържащ 1 таблетка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба

Кутията съдържа един блистер с една таблетка.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoire HRA Pharma 15, rue Béranger F-75003 Paris

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/01/09/522/001

EU/1/09/522/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 15 май 2009 г. Дата на последно подновяване: 20 май 2014 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Дата на актуализиране:

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

A. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРTИДИ

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГОВОРНИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРTИДИ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите

Cenexi

17 Rue de Pontoise FR-95520 Osny

Франция

или

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina, s/n Pol. Ind. Navatejera 24008 Navatejera, León

Испания

или

Delpharm Lille S.A.S.

Parc d’activités Roubaix-Est 22, rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-Lez-Lannoy

Франция

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска без лекарско предписание.

Официално освобождаване на партиди

Съгласно чл. 114 от Директива 2001/83/EО официалното освобождаване на партидите се извършва от държавна лаборатория или лаборатория, определена за тази цел.

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Изискванията за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност за този лекарствен продукт са посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския уебпортал за лекарства.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

Ако подаването на ПАДБ и актуализирането на ПУР съвпадат, те може да се подадат едновременно.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта