Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – данни върху опаковката - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоellaOne
ATC кодG03AD02
Веществоulipristal
ПроизводителLaboratoire HRA Pharma

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ellaOne 30 mg таблетка Улипристалов ацетат

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка таблетка съдържа 30 mg улипристалов ацетат.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Съдържа лактоза.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

1 таблетка

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Перорално приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Ако през последните 4 седмици сте приемали други лекарства, по-специално за лечение на епилепсия, туберкулоза, ХИВ инфекция или лекарствени продукти от растителен произход, съдържащи жълт кантарион (виж листовката), възможно е действието на ellaOne да бъде по- малко ефективно. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате ellaOne.

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява под 25°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага. Съхранявайте блистера в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Laboratoire HRA Pharma

15, rue Béranger F-75003 Paris

Франция

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска без лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Спешна контрацепция Вземете една таблетка възможно най-скоро след незащитен полов акт или неуспешна контрацепция.

Трябва да вземете този продукт не по-късно от 120 часа (5 дни) след незащитения полов акт или неуспешната контрацепция.

Предвиденият за включване QR код с връзка към листовката за пациента

Листовка за пациента онлайн на:

 

ДЪРЖАВА

 

URL

 

АВСТРИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

БЕЛГИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

БЪЛГАРИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

ХЪРВАТСКА

 

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

КИПЪР

 

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

ЧЕШКА

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА

 

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

ДАНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

ЕСТОНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

ФИНЛАНДИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

ФРАНЦИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРМАНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

ГЪРЦИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

УНГАРИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

ИСЛАНДИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

ИРЛАНДИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

ИТАЛИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

ЛАТВИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

ЛИТВА

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

ЛЮКСЕМБУРГ

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

МАЛТА

 

Неприложимо

 

НИДЕРЛАНДИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

НОРВЕГИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

ПОЛША

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

ПОРТУГАЛИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

РУМЪНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

СЛОВАКИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

СЛОВЕНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

ИСПАНИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

ШВЕЦИЯ

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

ОБЕДИНЕНО

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЛСТВО

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

ellaOne

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

<Неприложимо.>

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

<Неприложимо.>

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ И ЛЕНТИТЕ

АЛУМИНИЕВ БЛИСТЕР

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ellaOne 30 mg таблетка Улипристалов ацетат

2.ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

HRA Pharma

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта