Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – кратка характеристика на продукта - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFablyn
ATC кодG03
Веществоlasofoxifene tartrate
ПроизводителDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

FABLYN 500 микрограма филмирани таблетки.

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

б

Всяка филмирана таблетка съдържа лазофоксифен тартарат (lasofoxifene tartrate), еквивалентен на

 

500 микрограма лазофоксифен (lasofoxifene).

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

Помощно вещество: Всяка филмирана таблетка съдържа 71,34 mg лактоза.

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

е

Филмирана таблетка.

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

Триъгълни филмирани таблетки с прасковен цвят, с вдлъбнато релефно означение “Pfizer” от

едната страна и “OPR 05” от другата страна.

 

а

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

не

4.1 Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN е показан за лечение на остеопороза причжени след менопауза с повишен риск от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

фрактури. Демонстрирано е статистически значимо намаляване на честотата на вертебралните и

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

невертебралните фрактури, но не и на шийката на бедрената кост (вж. точка 5.1).

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

При определяне на избора на FABLYN или други терапии, включително естрогени, при жени след

 

 

 

 

 

 

к

 

 

на симптомите на менопаузата, ефектите върху тъканите

менопауза трябва да се обърне вниманиео

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

на матката и гърдите и сърдечно-съдовите рискове и ползи (вж. точка 5.1).

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

р

д

 

 

 

 

 

 

 

Възрастни (жени следоменопауза):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчител ата доза е една таблетка от 500 микрограма дневно.

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетката може да бъде приемана по всяко време на деня, независимо от приема на храна и

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

течно ти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако дневният прием на калций и/или витамин D e недостатъчен, то те трябва да бъдат добавени

към храната. Жените след менопауза се нуждаят средно от 1500 mg/ден йонизиран калций.

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еПрепоръчителният прием на витамин D е 400-800 IU дневно.

Деца и подрастващи под 18 години:

Няма показание за FABLYN при деца и подрастващи под 18-годишна възраст, тъй като този лекарствен продукт е за употреба само при постменопаузални жени. Следователно, безопасността и ефикасността не е проучвана (вж. точка 5.2).

Жени в старческа възраст (65 и повече години):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е необходимо коригиране на дозата при жени в старческа възраст (вж. точка 5.2).

 

 

 

 

 

 

Чернодробна недостатъчност:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с лека до умерена чернодробна недостатъчност

б

(вж. точка 5.2). Безопасността и ефикасността на лазофоксифен не са оценявани при пациенти с

 

 

чернодробна недостатъчност с функционален чернодробен тест > 1,5 ULN; следователно, FABLYNе

 

трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти.

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

Бъбречна недостатъчност:

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

п

 

 

 

 

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с лека или умерена бъбречнаанедостатъчност

 

(вж. точка 5.2). Безопасността и ефикасността на лазофоксифен не са оценява и при пациенти с

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

тежка бъбречна недостатъчност; следователно, FABLYN трябва да се използванс повишено

 

 

 

 

внимание при тези пациенти.

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради хроничния характер на болестния процес FABLYN е предназначен за дългосрочна

 

 

 

 

 

ра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреба (вж. точка 5.1).

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3Противопоказания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

Свръхчувствителност към активното вещество или къмнякое от помощните вещества.

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Сегашна или минала анамнеза за венозен тромбочмболизъм, включително дълбока венозна

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

тромбоза, белодробен емболизъм и тромбоза на ретиналната вена.

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

Неизяснено маточно кръвотечение.

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

Бременност и кърмене: FABLYN еопредназначен за употреба само при жени след менопауза. Не

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

трябва да се приема от жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени (виж точка 4.6).

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

В клинични проучванияолекуваните с FABLYN жени са имали повишен риск от венозен

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоемболизъм

р(дълбока венозна тромбоза и белодробен тромбоемболизъм) в сравнение с тези

 

на плацебо. Могат да настъпят и други венозни тромбоемболични събития. Едно по-леко събитие-

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повърхност нтромбофлебит- също се съобщава по-често с FABLYN в сравнение с плацебо.

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съотношението риск-полза трябва да се има предвид при пациенти с повишен риск от венозен

 

тромбоемболизъмт

, независимо от етиологията (вж. точки 4.3 и 4.8). Тъй като имобилизацията

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повишавас риска от венозен тромбоемболизъм независимо от лечението, FABLYN трябва да се спре

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н й-малко 3 седмици преди и по време на продължителна имобилизация (напр. възстановяване

 

кслед операция, продължителен постелен режим), а лечението трябва да се възобнови само след

епълно възстановяване на подвижността на пациента. Освен това жени, приемащи FABLYN, трябва

Л

да бъдат съветвани периодично да се раздвижват по време на продължително пътуване.

Всяко необяснимо маточно кръвотечение трябва да бъде изследвано като клинично показано. Групите, приемащи FABLYN и приемащи плацебо, са имали сходна честота на ендометриална хиперплазия и ендометриален рак (вж. точка 5.1).

 

Лазофоксифен е свързан с доброкачествени ендометриални ефекти. При някои пациенти те

 

 

 

 

 

включват леко увеличаване на честотата на вагинално кръвотечение, както и ендометриална

 

 

 

 

кистозна промяна, която се вижда с ултразвук, и хистологично доказана доброкачествена кистична

 

 

атрофия (вариант на атрофичния ендометриум). Тези кистични находки допринасят за увеличаване

 

 

с приблизително 1,5 mm на средната дебелина на ендометриума. Вследствие на тези

 

 

 

 

 

 

 

 

доброкачествени ефекти повече лекувани с FABLYN пациенти, са имали диагностична маточна

 

 

 

 

процедура в сравнение с пациентите на плацебо в проучването PEARL (вж. точка 5.1). Въпреки

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

това в клиничната практика тези доброкачествени находки не налагат допълнителна оценка при

б

 

жени без вагинално кръвотечение (в съответствие с указанията за жени след менопауза), тъй като

 

 

 

рискът от диагностични маточни процедури при асимптомни жени надвишава всички ползи.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

Патолозите трябва да бъдат уведомени относно анамнезата за прием на лазофоксифен, кога ор

 

 

 

правят оценка на ендометриалната хистология, за да се гарантира точна диагноза за

у

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доброкачествена кистична атрофия, когато има такава.

 

 

з

 

п

 

 

 

 

 

Едновременната употреба на FABLYN и системна естрогенна или хормонална терапия не е

 

 

 

 

 

проучена и следователно не се препоръчва.

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN не е проучен при жени с минала анамнеза за рак на гърдата. Липсват данни за неговата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

едновременна употреба с продукти, използвани при лечението на ран н илишнапреднал рак на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

само след

 

 

 

гърдата. По тази причина FABLYN трябва да се използва за лечението на остеопороза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като лечението за рак на гърдата, включително адювантната тер пияз, е завършено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяко неизяснено изменение на гърдата, настъпващо по вр ме на терапия с FABLYN, трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бъде изследвано. FABLYN не премахва риска от рак на гърдатае

(вж. точка 5.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN може да увеличи честотата на горещите вълни и не е ефективен за намаляване на

 

 

 

 

 

горещите вълни, свързани с естрогенен дефицит. При някои асимптомни пациенти може да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

появят горещи вълни при започване на терапия.ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничени клинични данни дават осн вание да се смята, че при пациенти с анамнеза за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

от перорални естрогени, лазофоксифен може да

 

 

хипертриглицеридемия (>5,6 mmol/l), индуциранао

 

 

е свързан със значително повишение на серумните триглицериди. При пациенти с такава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарствена анамнеза трябва да сеом ниторират серумните триглицериди, когато приемат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифен.

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазофоксифен се свързва в значителна степен с протеините, елиминира се главно чрез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метаболизъм и е много вероятно да премине ентерохепатална циркулация (виж точка 5.2).

 

 

 

 

 

Безопасността и ефикасносттао

на FABLYN не са оценявани при пациенти с функционален

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

следователно, FABLYN трябва да се използва с повишено внимание

 

 

 

чернодробен тест >р1,5 ULN;

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при тези пацие ти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасността и ефикасността на FABLYN не са оценени при пациенти с тежка бъбречна

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недо а ъчност; следователно, FABLYN трябва да се използва с повишено внимание при тези

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациентис (виж точка 4.2 и точка 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кFABLYN съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми като галактозна

 

 

 

 

 

 

енепоносимост, Lapp-лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат

 

Л

този лекаркарствен продукт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Въз основа на отсъствието на клинично значими ефекти на холестирамин (анионообменна смола), флуконазол (инхибитор на CYP2C9), кетоконазол (инхибитор на CYP3A4/5) и пароксетин

(инхибитор на CYP2D6) върху фармакокинетиката на лазофоксифен е малко вероятно други анионообменни смоли и други инхибитори на тези CYP изоформи да предизвикат клинично значими промени в експозицията на FABLYN, поради което не се изисква промяна в дозата.

 

Клирънсът на лазофоксифен може да бъде повишен при пациенти, хронично лекувани с индуктори

 

на CYP3A4 и уридиндифосфат глюкуронозилтрансферазите (напр. фенитоин, карбамазепин,

 

 

 

барбитурати и жълт кантарион), което води до намалени равновесни концентрации и може да

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доведе до намалена ефикасност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

Кетоконазол Мощният инхибитор на CYP3A4/5 кетоконазол увеличава системната експозиция ена

 

лазофоксифен с 20%, което не се счита за клинично значимо.

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пароксетин - Мощният инхибитор на CYP2D6 пароксетин увеличава системната експозицияп

 

 

лазофоксифен с 35%, което не се счита за клинично значимо.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

Инхибитори на протонната помпа – Данни за ефекта от едновременното приложение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

инхибитори на протонната помпа (ИПП) с лазофоксифен не са налични; затованупотребата на тези

 

продукти с лазофоксифен трябва да се обмисли внимателно.

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

В клинични проучвания лазофоксифен не променя метаболизма на декстрометорфан (субстрат на

 

 

CYP2D6) и хлорзоксазон (субстрат на CYP2E1) или фармакокинетикатаз

на варфарин

(субстрат на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

CYP2C9), метилпреднизолон (субстрат на CYP3A4) или дигоксина(субстрат на MDR1 P-

 

 

 

 

гликопротеин). Следователно е малко вероятно FABLYN да променя фармакокинетиката на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

лекарствени продукти, клирънсът на които се осъществяваечр з метаболизъм през тези CYP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

изоформи или се транспортират чрез MDR1 P-гликопрот ин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варфарин - Лазофоксифен няма ефект върху фармакокинетиката на R- и S-варфарин. Средните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

отношение (international normalized ratio,

 

 

стойности за AUC на международното нормализираноч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INR) и максималната стойност на INR след приложение на единична доза варфарин с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифен са приблизително с 8% и съ тветно 16% по-ниски, отколкото след самостоятелно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение на варфарин. Тези промени не се считат за клинично значими.

 

 

 

 

 

 

4.6 Бременност и кърмене

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бременност

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN е предназначен за употреба само при жени след менопауза. FABLYN не трябва да се

 

 

приема от жени в дете дна възраст (вж. точка 4.3). Няма достатъчно данни за употребата на

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифен

рирб еменни жени. Проучвания при животни са показали репродуктивна

 

 

 

 

токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск за хора е неизвестен. Не се знае дали

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифенсе екскретира в кърмата при хора. Проучвания при животни са показали екскреция

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лазофоксифен в млякото. Следователно клиничната му употреба при кърмещи жени не се

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препоръчват . FABLYN не трябва да се използва по време на кърмене.

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кърмене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еFABLYN е предназначен за употреба само при жени след менопауза. FABLYN не трябва да се

 

Л

приема по време на кърмене (вж. точка 4.3). Не се знае дали лазофоксифен се екскретира в кърмата

 

при хора. Проучвания при животни са показали екскреция на лазофоксифен в млякото.

 

 

 

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Не е известно FABLYN да оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

 

Безопасността на FABLYN при лечението на остеопороза е проучено в голямо (8 556 пациенти),

 

 

 

двойно-сляпо, рандомизирано, плацебо контролирано многонационално проучване Фаза 3 за

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактури (проучването PEARL). Продължителността на лечението при жени след менопауза е

 

б

 

била 60 месеца, 2 852 са били рандомизирани да получават FABLYN и 2 852 са били

 

 

 

 

р

 

 

 

рандомизирани да получават плацебо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

Терапията е била прекратена поради нежелана лекарствена реакция при 12,9% от жените, лекувани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

с FABLYN, и 12,3% от жените, лекувани с плацебо.

 

 

з

 

п

 

 

 

 

 

 

Венозен тромбоемболизъм: Най-сериозната нежелана лекарствена реакция, свър

ана с FABLYN, е

 

 

ВТЕ (дълбока венозна тромбоза, белодробен емболизъм и тромбоза на ретинал ата вена). През 5-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годишен период на проследяване 37 жени, лекувани с FABLYN (1,3% или 2,90нна 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

пациентогодини), са имали ВТЕ в сравнение с 18 жени, лекувани с плацебо (0,6% или 1,41 на 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пациентогодини), а съотношението на рисковете е било 2,06 (95% CI: 1,17,ш3,61).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

наблюдавано е слабо

 

 

 

 

 

Както при други селективни естроген-рецепторни модулатори (SERM),з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понижаване (приблизително 4%) на броя на тромбоцитите и п иап циентите, лекувани с

 

 

 

 

 

 

 

лазофоксифен в PEARL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести нежелани реакции, за които се счита, че са свърза и с терапия с FABLYN, са мускулни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спазми, горещи вълни и вагинална секреция. Мускулни спазми са настъпили при около един от 9

 

 

 

пациента. Горещи вълни са настъпили при около 1 от 11 пациента и най-често се съобщават през

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

първите 6 месеца от лечението. Вагинална секр

чция е настъпила при около един от 26 пациента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасността на FABLYN при лечението на остеопороза е оценена в плацебо контролирано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проучване фаза 2 при жени от Япония, Корея и Тайван. Продължителността на лечението при жени

 

 

след менопауза е била 12 месеца, 124 са лекувани с FABLYN и 125 с плацебо. Терапията е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

от жените, лекувани с FABLYN, и при 8,0% от

 

 

 

 

прекратена поради нежелана реа цияопри 3,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жените, лекувани с плацебо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В таблица 1 са изброени нежеланите реакции, наблюдавани в двете клинични проучвания за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечение на остеопороза, които са настъпили с честота, по-голяма от тази при плацебо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

реакции, настъпили по време на проучванията, са били леки и

по принцип

 

 

Повечето от нежеланитер

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не са наложили прекратяване на терапията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежеланите реакции са изброени по системо-органен клас и честота: много чести (≥1/10), чести

 

 

 

 

(≥1/100тдо <1/10), нечести (≥1/1000 до <1/100) и редки (≥1/10 000 до <1/1000)). Във всички

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системос-органни класове и честоти нежеланите реакции са представени не по реда на намаляваща

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сериозност, а по азбучен ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еТаблица 1: Нежелани реакции, наблюдавани в плацебо контролирани клинични проучвания,

 

Л

за лечение на остеопороза при повече жени, лекувани с FABLYN, отколкото при жени,

 

 

 

 

 

лекувани с плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекции и инфестации

Нечести: Вагинална кандидоза, вагинална инфекция, вулвовагинит, инфекция на пикочните пътища

Редки: Бронхит, генитална кандидоза, дивертикулит, импетиго, инфекциозен артрит, лабиринтит, микоза, пиелонефрит, пиометра, фурункул, херпес симплекс офталмикус, целулит, цервицит

Неоплазми – доброкачествени, злокачествени и неопределени (вкл. кисти и полипи)

Нечести: Лейомиом на матката, фибром

 

 

Редки:

 

 

 

Доброкачествена неоплазма на гърдата, доброкачествен паратиреоиден туморфибром на

а

 

 

 

 

 

 

гърдата, злокачествена чернодробна неоплазма, лейомиом, меланоцитен невус,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

мултиплен миелом, неоплазма, неоплазма на женската репродуктивна система, фибром

 

 

 

 

 

 

 

на гърдата, хемангиом, хронична лимфоцитна левкемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

р

 

 

 

 

Нечести:

 

Анемия, макроцитоза, тромбоцитопения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

Мегалобластна анемия, хипохромазия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на имунната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

Сезонна алергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на ендокринната система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

Хиперпаратиреоидизъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на метаболизма и храненето

 

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Захарен диабет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анорексия, захарен диабет тип 2, намален апетит, тет ния, увеличен апетит,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хипертриглицеридемия, хипоалбуминемия, хипофосфатемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психични нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

Патологични сънища, циклотимно нарушение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения

 

на нервната система

 

 

 

 

 

ч

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Главоболие, мозъчен инфаркт, синдромена неспокойните крака, усещане за парене

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амнезия, болест на моторния неврон, деменция от Ацхаймеров тип, епилепсия, извратен

 

 

 

 

 

 

 

вкус, ишиас, компресия на нерв, мигрена, мигрена с аура, намален вкус, нарушение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

паметта, постурално замайване, пареза, пресинкоп, съдово главоболие, хидроцефалия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

 

о

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Сухота в очите

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афакия, зрително смущение, конюнктивален кръвоизлив, конюнктивална хиперемия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

макуларна дегенерация, нееднакви зеници, намалена зрителна острота, отлепване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ретината, оток накклепача, очен кръвоизлив, очен сърбеж, очна хиперемия, ретинопатия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сух кератоконюнктивит, съдово нарушение на ретината, хориоретинопатия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на ухото и лабиринта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискомфорт в ушите, нарушение на вътрешното ухо, позиционен световъртеж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърдечни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

Палпитации, тахикардия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

т

Белодробно сърце, инсуфициенция на трикуспидалната клапа, кардиомегалия,

 

 

 

 

 

 

 

 

с

надкамерни екстрасистоли, синусов арест, сърдечна недостатъчност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

Съдовир

нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

кЧести

 

 

 

Горещи вълни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

Венозна стаза, дълбока венозна тромбоза, зачервяване, повърхностен тромбофлебит,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбофлебит, флебит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки: Аортна аневризма, артериална оклузивна болест, венозна тромбоза, венозна тромбоза на крайниците, емболизъм, интермитентна клаудикация, капилярно нарушение, кръвоизлив, лимфостаза, съдова стеноза, тромбоза, хематом

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Нечести: Алергичен ринит, белодробен емболизъм, кашлица

Редки: Белодробен гранулом, вазомоторен ринит, хронична обструктивна белодробна болест

Стомашно-чревни нарушения

 

 

Чести:

 

 

Констипация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Болка в долната част на корема, болка в горната част на корема, гастрит, коремна болка,

а

 

 

 

 

 

 

 

метеоризъм, синдром на дразнимото червосухота в устата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

Редки:

 

 

Анална фисура, анален спазъм, дисфагия, дуоденална язва, дуоденит, езофагит,

 

р

 

 

 

 

 

 

 

ингвинална херния, коремна болезненост, орална болка, ректален полип, ректална язвае,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стомашен полип, стомашен дискомфорт,улцеративен колит, хейлоза, хейлит, язви в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

о

 

 

 

 

 

Хепато-билиарни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Холелитиаза, чернодробна стеатоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

Камък в жлъчните пътища, холецистит, хепатит, жълтеница, чернодробноз

нарушение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

Хиперхидроза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Холелитиаза, чернодробна стеатоза

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

Ангионевротичен оток, генерализиран пруритус, кожно дразнене, кожна лезия, кожна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хиперпигментация, кожен оток, макулопапуларен обрив, нокътно нарушение, реакции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на фоточувствителност, розацея, суха кожа, патологична структура на косъма, сърбящ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обрив, уртикария, чупливост на ноктите

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения

 

на мускулно-скелетната система, съединит лната тъкан и костите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много

 

 

Мускулни спазми

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чести:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Болка в гърба, болка в шията, болка вчкрайниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артропатия, бурсит, бухалковидни пръсти, болка в челюстта, дактилит, екзостоза,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кокцидиния (болка в опашната к ст), костохондрит, контрактура на крайниците,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мускулна контрактура, мускулни потрепвания, мускулно-скелетен дискомфорт,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ревматоиден артрит, периартритй

, скованост на ставите, синдром на ротаторния маншон,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тендовагинит, хемартрозао

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на бъбреците и пикочните,

пътища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инконтиненция на урина, ноктурия, позиви за уриниране, полакиурия, уретрално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нарушение,

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камък в пик чния мехур, нефросклероза, хиперкалциурия, нарушение на пикочните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пътища, олип на пикочния мехур, уретрален кръвоизлив, хипертоничен пикочен мехур

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения а репродуктивната система и гърдата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

 

 

Вагинална секреция, вагинално нарушение, ендометриално нарушение, ендометриална

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

хипертрофия* (дебелина на ендометриума чрез ехографско изследване), полип на

 

 

 

 

 

 

 

тматката, цистоцеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

 

Болки в гърдата, вагинален кръвоизлив, вагинален пролапс, вулвовагинален пруритус,

 

 

 

 

а

 

 

 

генитална секреция, генитален кръвоизлив, ендометриална хиперплазия** (на базата на

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

к

 

 

 

 

съобщение на изследователя), ерозия на шийката на матката, индурация на гърдата,

 

 

 

 

 

 

 

 

колпоцеле, метрорагия, нарушение на гърдите при жени, пролапс на матката, ректоцеле,

 

 

 

 

 

 

 

постменопаузална хеморагия, хидрометра, цервикално нарушение, цервикална

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дисплазия, цервикален полип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки: Аденомиоза, болка на гръдното зърно, вагинална ерозия, вагинално възпаление, вагинална болка, варикозни вени на вулвата, генитален пруритус, киста на аднексите, конгестия на вагиналната стена, киста на фалопиевата тръба, маточен кръвоизлив, маточно образувание, нарушение на гръдното зърно, нарушение на вулвата, набъбване

на гърдата, образувание на аднексите, разкъсване на перинеума, секреция от гърдата, сквамозна метаплазия на шийката на матката, увеличен клитор, фиброза на гърдата,

Вродени, фамилни и генетични нарушения

Редки: Венозна малформация

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

 

Чести:

Неочаквано терапевтично повлияване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

Нечести:

Гръдна болка, периферен оток, умора, чувство на горещина,

 

 

 

 

 

 

б

 

 

Редки:

 

Гръден дискомфорт, възпаление, образувание, оток, полипхипертермия, чувство на

 

 

 

 

 

 

 

опиянение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

Изследвания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

Чести:

Увеличена аспартат аминотрансфераза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нечести:

Патологична цервикална намазка, увеличена аланин аминотрансфераза, увеличенау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвна захар, увеличени трансаминази, увеличено телесно тегло

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

Кръв в урината, намален брой на тромбоцитите, намалена костна плът ост, намален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серумен албумин, намалени липопротеини с висока плътност, намалнпулс на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стъпалото, патологично рентгеново изследване на гръдния кош, патологична Т- вълна на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електрокардиограмата, патологично ултразвуково изследванешна яйчника, патологичен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серумен креатинин, патологично ултразвуково изследване на гърдата, положителен тест

 

 

 

 

 

 

 

за повърхностен антиген на хепатит В, увеличена 5′ нуклеотидазаз

, увеличени серумни

 

 

 

 

 

 

 

 

триглицериди, увеличена гама-глутамил трансферазаа, увеличени липопротеини с ниска

 

 

 

 

 

 

 

плътност

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултате

на интервенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редки:

 

Генитално увреждане, екскориация, увреждаее на крайниците, увреждане на скелета,

 

 

 

 

 

 

 

 

увреждане на меките тъкани, фрактура на гръбначния стълб, фрактура на гръдните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прешлени, фрактура на зъб

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ендометриална хипертрофия е термин от вречника MedRA, който представлява ехографски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

находки за ендометриална дебелина.

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

се базират по-скоро на съобщения на изследователите,

 

 

 

** Случаите на ендометриална хиперплазияй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отколкото на хистопатологични находки, и не са изисквали хистологично потвърждаване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9

Предозиране

о

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не е описан нито единдслучай на предозиране с FABLYN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазофоксифен е риложен на жени след менопауза в еднократни дози до 100 mg (200 пъти над

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

препоръчител ата единична доза) и многократни дози до 10 mg/ден (20 пъти над препоръчителната

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доза) за срок до една година без дозозависими сериозни нежелани ефекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Няма

 

пецифичен антидот на FABLYN. В случай на предозиране трябва да бъдат назначени общи

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддъ жащи мерки въз основа на обективната и субективната симптоматика при пациента.

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

5.

 

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Селективен естроген-рецепторен модулатор (SERM), ATC код: {not yet assigned}

 

 

Намаляването на естрогенните концентрации след менопауза или оваректомия води до ускорена

 

 

 

 

костна загуба поради увеличен костен обмен, при което костната резорбция превишава костното

 

 

 

 

образуване. Увеличеният костен обмен предизвиква ускорена костна загуба, тъй като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компенсаторното увеличаване на костното образуване не е достатъчно да компенсира увеличената

 

 

 

костна резорбция. При някои жени тези промени рано или късно ще доведат до намалена костна

 

 

 

 

маса, остеопороза и увеличен риск от фрактури, особено на гръбначния стълб, шийката на

 

 

 

 

 

 

 

бедрената кост и китката. Вертебралните фрактури са най-честият вид остеопоротични фрактури

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при жени след менопауза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Лазофоксифен е SERM, чиито биологични действия до голяма степен са опосредствани чрез

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

свързване с естрогенните рецептори. Това свързване води до активиране на някои естрогенни

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

пътища и блокиране на други. Лазофоксифен предизвиква тъканни и клетъчноспецифични ефекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

в естроген-чувствителни тъкани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

п

 

 

 

 

 

 

 

Клиничните данни показват, че FABLYN има естрогеноподобен агонистичен ефектавърху костта,

 

 

 

 

както и антагонистични ефекти върху гърдата. Ефектите на FABLYN върху костта се проявяват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като намаляване на серумните и уринни концентрации на маркерите за кост ннобмен, увеличаване

 

 

 

на костната минерална плътност (bone mineral density, BMD) и намаляване на честотата на

 

 

 

 

 

 

 

фрактурите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефекти върху скелета:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костен обмен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проучванията за лечение на остеопороза терапията с FABLYN е довела до последователно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статистически значимо потискане на костната резорбцияни костното образуване, което намира

 

 

 

 

 

отражение в промените на серумните и уринните маркери за костен обмен (напр. C-телопептид и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

пропептид на проколаген тип 1 и костно-

 

 

 

маркери за костообразуване: остеокалцин, N-т рминаленч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специфична алкална фосфатаза). Потискането на маркерите за костен обмен е било очевидно към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-я месец и се е запазило през 36-месечния период на наблюдение в подпроучване на проучването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEARL.

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати на 5та година от голямоо, мултинационално проучване за фрактури (PEARL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефектите на FABLYN върхутчестотата на фрактурите (таблица 2) са били изследвани в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължение на 5 години; BMD и костните биомаркери при жени след менопауза с остеопороза са

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

били изследвани в про ължение на 3 години в проучването PEARL. Проучваната популация се е

 

 

 

 

състояла от 8 556 жениослед менопауза с остеопороза, определена по ниската BMD (BMD на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вертебрални прешленир

или на шийката на бедрената кост минимум 2,5 стандартни отклонения под

 

 

 

средната стой ост за здрави млади жени). Жените, включени в това проучване, са били на средна

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възраст 67 години (от 59 до 80) и среден срок след менопауза 20 години. Всички жени в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проучването са получавали калций (1000 mg/ден) и витамин D (400-800 IU/ден).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицас 2: Честота на фрактурите при жени след менопауза в продължение на 5 години

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN

Плацебо

Редукция на относителния

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риск (95% CI) спрямо

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови рентгенологично доказани вертебрални

 

 

n=2748

n=2744

 

 

41%a

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,%

 

9,%

 

 

 

(28%, 52%)

 

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти с нови фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова рентгенологично доказана вертебрална

 

 

n=778

 

n=774

 

 

42%b

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактура при пациенти с ≥ 1 фрактура в началото

 

 

8,7%

 

14,2%

 

 

(21%, 57%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на проучването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти с нова фрактура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова рентгенологично доказана вертебрална

 

 

 

 

n=1970

 

n=1970

 

 

 

41%c

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактура при пациенти без фрактура в началото на

 

 

 

4,4%

 

7,4%

 

 

(23%, 55%)

 

 

 

 

 

 

проучването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти с нова фрактура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

Невертебрални фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=2852

 

n=2852

 

 

 

24%d

 

 

 

 

 

 

 

Процент пациенти с невертебрални фрактури

 

 

 

 

 

8,1%

 

10,4%

 

 

(9%, 36%)

 

 

е

 

Всички клинични фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=2852

 

n=2852

 

 

 

25%e

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

Процент пациенти с клинична фрактура

 

 

 

 

 

 

 

9,3%

 

12,1%

 

 

(12%, 36%)

 

р

 

 

 

Съкращения: n= брой пациенти; CI = доверителен

 

интервалa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

p < 0,0001; b p = 0,0004; c p = 0,0002; d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

p = 0,0020; e p = 0,0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рентгенологично доказани вертебрални фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN намалява значимо честотата на новите рентгенологично доказани вертебрални фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

за FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

(изключващи влошаване на предишни фрактури) от 9,3% за плацебо на 5,6%ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(редукция на относителния риск = 41%, p < 0,0001). Това намаляване се наблюдава през първата

 

 

 

година и се поддържа до края на 5-та година.

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени с преобладаващи преди началото на проучването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в ртебрални фрактури FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

намалява значимо честотата на новите рентгенологично доказание

вертебрални фрактури от 14,2%

 

 

 

за плацебо на 8,7% за FABLYN (редукция на относител ия риск = 42%, p = 0,0004). При жени без

 

 

 

предшестващи вертебрални фрактури в началото на проучванетон

честотата на новите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентгенологично доказани вертебрални фрактури намалява значимо от 7,4% за плацебо на 4,4% за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN (редукция на относителния риск = 41%,чp = 0,0002).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимо по-малък брой жени са претърпели многократни рентгенологично доказани вертебрални

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрактури в групата с FABLYN спрямо групата на плацебо през 5-годишния период на лечение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(p < 0,0001).

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимо по-малък брой жени лекувани с FABLYN, са получили умерени или тежки вертебрални

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

в сравнение с жени, лекувани с плацебо (5,2% от жените, лекувани

 

 

фрактури (по скалата на Genant)т

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с плацебо, срещу 3,3% от жените, лекувани с FABLYN; p = 0,0006).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Невертебрални ф актури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN намалява значимо честотата на невертебралните фрактури от 10,4% за плацебо на 8,1%

 

 

 

за FABLYN (нр дукция на относителния риск = 24%, p = 0,0020). Това намаляване се наблюдава

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

през пър атаегодина и се запазва през всичките 5 години. Намаляването на честотата на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невер ебралните фрактури се наблюдава и при жени след менопауза с тежка остеопороза

 

 

 

 

 

 

 

 

р

като изходен Т-скор за BMD на лумбални прешлени ≤ -2.5 + обичайна фрактура или

 

 

 

(оп еделенас

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-скор за BMD ≤ -3) (p = 0,0183).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е-Всички клинични фрактури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN намалява значимо честотата на всички клинични фрактури от 12,1% за плацебо на 9,3% за FABLYN (редукция на относителния риск = 25%, p = 0,0004). Това намаляване се наблюдава през първата година и се запазва през всичките 5 години.

-Костна минерална плътност

В едно 3-годишно подпроучване на проучването PEARL (n=760) FABLYN е увеличил значимо

 

 

BMD (в сравнение с плацебо) на лумбалните прешлени (3,3%), на бедрената кост като цяло (3,0%),

 

на шийката на бедрената кост (3,3%), на големия трохантер (3,6%), на интертрохантерната обаст

 

(2,6%), на триъгълника на Ward (5,9%) и на предмишницата (1,8%) на 3-та година. FABLYN е

 

 

увеличил значимо и минералното съдържание на костите (BMC) на цялото тяло в сравнение с

 

 

плацебо на 3-та година. Значимо увеличаване на BMD се наблюдава още на 3-я месец за

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лумбалните прешлени и бедрената кост като цяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

Направен е анализ на пациентите, които са били насочени към техните лекари за обсъждане на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

лечение с алтернативен лекарствен продукт за остеопороза при установяване на един от следнире

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

показатели: a) ≥7% загуба на BMD в областта на лумбалните прешлени или ≥10% загуба на BMD в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

областта на шийката на бедрената кост на 12-ия месец; б) ≥11% загуба на BMD в областтапна

 

 

лумбалните прешлени (LS) или ≥14% загуба на BMD в областта на шийката на бедрен та кост на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

24-ия месец ; в) ≥2 рентгенологични вертебрални фрактури в проучването

на 24-ияамесец. Тези

 

 

насочвания са били значимо по-редки в групата с FABLYN (0,9%), отколкото в групата на плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

(3,3%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

н

 

 

 

 

Резултати от едногодишно проучване при пациенти от Азия

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

Ефектите на FABLYN върху BMD при жени след менопауза от Японияз

, Корея и Тайван с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остеопороза са били също изследвани в едногодишно, рандомизиано, плацебо контролирано,

 

 

двойно-сляпо проучване за лечение на остеопороза. Проуч ната популация се е състояла от 497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жени с остеопороза, определена чрез ниска вертебрална BMDе(T-скор ≤ 2.5). Жените в това

 

 

проучване са били на средна възраст 63 години (от 44 до 79) и средно време след настъпването на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менопауза 13 години. Всички жени в проучването са нполучавали калций (600-1200 mg/ден) и

 

 

витамин D (400-800 IU/ден).

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В това проучване FABLYN е увеличил значимо вертебралната и бедрената (общо бедрена кост и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всички съставни части на бедрената кост) BMD с 2 до 4%. Той е намалил и маркерите за костен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обмен.

 

 

 

 

 

к

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костна хистоморфометрия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костта, образувана по времетна двугодишното приложение на лазофоксифен, е с нормални

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качества. За оценка на качеството на костта са взети костни биопсии от 71 от жените след

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менопауза, включени в проучванията за BMD след двугодишно лечение. Не се установяват данни

 

за остеомалация, костн мозъчна фиброза, клетъчна токсичност, ембрионална костна структура

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(woven bone) или други аномалии, засягащи качеството на костта след лечение с лазофоксифен.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефекти върхундометриума:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следните резултати за ефектите на FABLYN върху ендометриума през 5-годишната експозиция се

 

р

от проучването PEARL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съобщаватс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кНе се установява разлика между лекуваните с FABLYN и лекуваните с плацебо жени в честотата

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ена ендометриалния карцином и ендометриалната хиперплазия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазофоксифен може да бъде свързан с доброкачествени ендометриални ефекти: ендометриална кистична промяна, наблюдаваща се с ултразвук, и хистологично доброкачествена кистична атрофия (вариант на атрофичния ендометриум), допринасящи за увеличаване на дебелината на ендометриума с приблизително 1,5 mm. В клиничната практика тези доброкачествени находки не

налагат допълнителни изследвания при жени без вагинално кръвотечение в съответствие с указанията за жени след менопауза (вж. точка 4.4).

 

Честотата на ендометриалната кистична промяна и ендометриалната дебелина е била анализирана

 

 

в подгрупа от проучваната популация (298 пациенти) чрез ежегодно трансвагинално ултразвуково

 

 

изследване (TVU) за период от 3 години. Сред лекуваните с плацебо жени честотата на кистичната

 

 

промяна е била 1,9% за периода от 3 години, докато сред лекуваните с FABLYN жени честотата е

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

била 20,4%. Всички хистологични находки са били доброкачествени. При лекуваните с плацебо

 

б

 

жени е настъпило средно намаляване на дебелината на ендометриума спрямо изходните стойности

 

 

с 0,7 mm за период от 3 години, докато при лекуваните с FABLYN жени е настъпило средно

 

р

 

 

 

 

 

е

 

 

увеличение с 1,4 mm. Увеличението е отчетено на 12-я месец и не е претърпяло значимо

 

т

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

увеличение до края на 3-годишния период. В някои случаи е било наблюдавано спонтанно

 

братно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие на тези находки при продължаване на лечението.

 

 

 

з

п

 

 

 

 

 

 

 

При всички жени с неотстранена матка хистологично доброкачествени ендометриални полипи се

 

 

 

съобщават при 34 от 2 302 (1,5%) жени, лекувани с FABLYN, срещу 18 от 2 309 (0,8%) жени,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лекувани с плацебо. При подгрупа от проучваната популация, за която е планиранан

ендометриална

 

 

хистология (1 080 пациенти) с TVU на края на 3-та година, хистологично доброкачествени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ендометриални полипи се съобщават при 20 от 366 (5,5%) жени, лекуванишс FABLYN, и 12 от 360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,3%) жени, лекувани с плацебо.

 

 

 

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общата честота на вагинално кръвотечение е била ниска (≤ 2,6%авъв всички терапевтични групи).

 

 

Вагинално кръвотечение се съобщава при 74 (2,6%) жени, л кувани с FABLYN, срещу 37 (1,3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

лечението в резултат на вагинално

 

 

 

жени, лекувани с плацебо. Броят на пациентите, прекратяващие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кръвотечение, е нисък [FABLYN: 4 (0,1%), плацебо: 0].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броят на хистеректомиите в групата, лекувана с FABLYN (27/2302 пациенти, 1,2%), и групата на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плацебо (24/2309 пациенти, 1,0%) е бил сход н.чЗа оценяване на ефекта на FABLYN върху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностичните утеринни процедури (т.е. хистероскопия, хистерография с инфузия на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физиологичен серум, ендометриална би псия, полипектомия или дилатация и кюретаж) е проведен

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализ при жени без планово наблюдение с TVU (4055 пациенти). Повече пациенти, лекувани с

 

 

 

 

FABLYN (7,0%), са имали диагностични процедури в сравнение с лекуваните с плацебо пациенти

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2,7%). Диагностичните маточни процедури са били проведени при по-голям брой лекувани с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABLYN пациенти поради вагинално кръвотечение (както изисква протоколът) и безсимптомни

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ендометриални находки (напрт. подозрение за полипи на матката, ендометриално задебеляване).

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефекти върху гърдата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 5-те години нарголямото, многонационално проучване за лечение на остеопороза (включващо

 

 

8 556 пацие ти) лечението с FABLYN, в сравнение с плацебо, е намалило риска от инвазивен рак

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на гърдата с н85% (HR 0.15, CI 0.04, 0.50), риска от всякакъв рак на гърдата е със 79% (HR 0.21; CI

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.08, 0.55), риска от позитивен за естрогенни рецептори (ER) инвазивен рак на гърдата с 83% (HR

 

 

 

0.17, CIт0.05, 0.57) и риска от позитивен за естрогенни рецептори (ER) карцином на гърдата с 81%

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HR 0.19,с CI 0.07, 0.56). FABLYN няма ефект върху риска от ER-негативен рак на гърдата. Тези

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н блюдения подкрепят извода, че лазофоксифен няма вътрешна естрогенна агонистична активност

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

квърху тъканите на гърдата.