Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fampyra (fampridine) – кратка характеристика на продукта - N07XX07

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFampyra
ATC кодN07XX07
Веществоfampridine
ПроизводителBiogen Idec Ltd  

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Fampyra 10 mg таблетки с удължено освобождаване

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка с удължено освобождаване съдържа 10 mg фампридин (fampridine).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка с удължено освобождаване

Почти бяла, филмирана, елипсовидна двойноизпъкнала таблетка 13 x 8 mm с плосък ръб, с вдлъбнато релефно означение A10 от едната страна.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Fampyra е показан за подобряване на ходенето при възрастни пациенти с множествена склероза с двигателни увреждания (EDSS 4-7).

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с Fampyra се предписва и наблюдава от лекар с опит в лечението на МС.

Дозировка

Препоръчителната доза е една таблетка от 10 mg два пъти дневно, приемана през интервал от 12 часа (една таблетка сутрин и една таблетка вечер). Fampyra не трябва да се прилага по-често или в по-високи дози от препоръчителните (вж. точка 4.4). Таблетките трябва да се приемат без храна (вж. точка 5.2).

Започване и оценка на лечението с Fampyra

Първоначалното предписание следва да бъде ограничено от две до четири седмици от лечението като най-общо клинични ползи следва да бъдат идентифицирани в рамките на две до четири седмици след започване на лечението с Fampyra.

Оценка на способността за ходене, напр. Време за извървяване на 25 фута (Timed 25-foot Walk, T25FW) или 12-степенна Скала за ходене при множествена склероза (Twelve Item Multiple Sclerosis Walking Scale, MSWS-12), за да се оцени подобрението след две седмици. Ако не се наблюдава подобрение, приемът на Fampyra трябва да се спре.

Приемът на Fampyra трябва да се прекрати, ако пациентите не съобщават за полза от него.

Преоценка на лечението с Fampyra

Ако се наблюдава намаляване на способността за ходене, лекарите трябва да обмислят прекъсване на лечението, за да се преценят отново ползите от Fampyra (вж. горе). Повторната

оценка трябва да включва преустановяване на приема на Fampyra и провеждане оценка на способността за ходене. Приемът на Fampyra трябва да се прекрати, ако пациентите вече не получават полза при ходене.

Пропусната доза Винаги трябва да се спазва обичайният режим на дозиране. Ако бъде пропусната доза, не

трябва да се приема двойна доза.

По-възрастни хора

Преди започване на лечението с Fampyra при по-възрастни хора трябва да се провери бъбречната функция. Препоръчва се проследяване на бъбречната функция при по-възрастни хора, за да се открие бъбречно увреждане (вж. точка 4.4).

Пациенти с бъбречно увреждане

Fampyra е противопоказан при пациенти с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 80 ml/min) (вж. точка 4.3).

Пациенти с чернодробно увреждане При пациенти с увреждане на черния дроб не се налага корекция на дозата.

Педиатрична популация Безопасността и ефикасността при деца на възраст от 0 до 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Fampyra е за перорално приложение.

Таблетката трябва да се поглъща цяла. Тя не трябва да се разделя, разтрошава, разтваря, смуче или дъвче.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към фампридин или към някое от помощните вещества, изброени в точка

6.1.

Съпътстващо лечение с други лекарствени продукти, съдържащи фампридин (4-аминопиридин).

Пациенти с анамнеза за или настоящи прояви на гърчове.

Пациенти с леко, умерено или тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 80 ml/min).

Едновременно приложение на Fampyra с лекарствени продукти, които са инхибитори на транспортера на органични катиони 2 (OCT2), например циметидин.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Риск от гърчове

Лечението с фампридин увеличава риска от гърчове (вж. точка 4.8).

Fampyra трябва да се прилага с повишено внимание при наличие на фактори, които могат да понижат гърчовия праг.

Fampyra трябва да се преустанови при пациенти, които получат гърч по време на лечението.

Бъбречно увреждане

Fampyra се екскретира непроменен главно през бъбреците. Пациентите с бъбречно увреждане имат по-високи плазмени концентрации, които са свързани с увеличаване на нежеланите реакции, по-конкретно неврологични ефекти. Определянето на бъбречната функция преди лечението и редовното й проследяване по време на лечението се препоръчва при всички пациенти (особено при по-възрастни хора, при които бъбречната функция може да е намалена). Креатининовият клирънс може да бъде определен с помощта на формулата на Cockroft-Gault. Fampyra не трябва да се прилага при пациенти с бъбречно увреждане (креатининов

клирънс < 80 ml/min) (вж. точка 4.3).

Едновременно предписване на Fampyra с лекарствени продукти, които са субстрати на ОСТ2, например карведилол, пропанолол и метформин трябва да става с повишено внимание.

Реакции на свръхчувствителност

При постмаркетинговия опит са съобщени сериозни реакции на свръхчувствителност (включително анафилактична реакция), по-голямата част от които настъпват в първата седмица от лечението. Специално внимание е необходимо при пациенти с анамнеза за алергични реакции. При поява на анафилактична или друга сериозна алергична реакция приложението на Fampyra трябва да се преустанови и да не се подновява повече.

Други предупреждения и предпазни мерки

Fampyra трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти със сърдечно-съдови симптоми на ритъмни и синоатриални или атриовентрикуларни проводни нарушения на сърцето (тези ефекти се наблюдават при предозиране). За тези пациенти има ограничена информация за безопасност.

Увеличената честота на световъртеж и нарушения на равновесието, наблюдавани с Fampyra, може да доведат до повишен риск от падания. Ето защо, пациентите трябва да използват помощни средства за ходене, при нужда.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействия са провеждани само при възрастни.

Едновременното лечение с други лекарствени продукти, съдържащи фампридин (4-аминопиридин) е противопоказано (вж. точка 4.3).

Фампридин се елиминира главно през бъбреците чрез активна бъбречна секреция, приблизително около 60% (вж. точка 5.2). OCT2 е транспортерът, отговорен за активната секреция на фампридин. Поради това едновременното приложение на фампридин с лекарствени продукти, които представляват инхибитори на OCT2, например циметидин, е противопоказано (вж. точка 4.3), а едновременното приложение на фампридин с лекарствени продукти, които са субстрати на OCT2, например, карведилол, пропанолол и метформин изисква повишено внимание (вж. точка 4.4).

Интерферон: фампридин е прилаган едновременно с интерферон-бета и не са наблюдавани фармакокинетични лекарствени взаимодействия.

Баклофен: фампридин е прилаган едновременно с баклофен и не са наблюдавани фармакокинетични лекарствени взаимодействия.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Има ограничени данни от употребата на фампридин при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Като предпазна мярка се предпочита да се избягва приложението на Fampyra по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали фампридин се екскретира в кърмата или животинското мляко. Fampyra не се препоръчва по време на кърмене.

Фертилитет

При проучвания върху животни не са наблюдавани ефекти върху фертилитета.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Fampyra повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини, тъй като Fampyra може да причини световъртеж.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Безопасността на Fampyra е оценена в рандомизирани контролирани клинични проучвания, в открити дългосрочни клинични проучвания и в постмаркетингови условия.

Идентифицираните нежелани реакции са главно неврологични и включват гърчове, безсъние, безпокойство, нарушение на равновесието, световъртеж, парестезии, тремор, главоболие и астения. Това отговаря на фармакологичната активност на фампридин. Най-високата честота на нежелани реакции, идентифицирани при плацебо-контролирани изпитвания при пациенти с множествена склероза, на които е даван Fampyra в препоръчителната доза, е докладвана за инфекции на пикочните пътища (при приблизително 12% от пациентите).

Нежеланите реакции са представени по-долу по системо-органен клас и абсолютна честота. Честотите се дефинират като: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

В рамките на всяко групиране по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

MedDRA СОК (системо-

Нежелана лекарствена

Честотна категория

органни класове)

реакция

 

Инфекции и инфестации

Инфекция на пикочните

Много чести

 

пътища

 

Нарушения на имунната

Анафилаксия

Нечести

система

Ангиоедем

Нечести

 

Свръхчувствителност

Нечести

Психични нарушения

Безсъние

Чести

 

Безпокойство

Чести

Нарушения на нервната

Световъртеж

Чести

система

Главоболие

Чести

 

Нарушение на равновесието

Чести

 

Парестезия

Чести

 

 

 

Тремор

Чести

 

Гърч

Нечести

 

Обостряне на тригеминална

Нечести

 

невралгия

 

Сърдечни нарушения

Палпитации

Чести

 

Тахикардия

Нечести

Съдови нарушения

Хипотония*

Нечести

Респираторни, гръдни и

Диспнея

Чести

медиастинални нарушения

Фаринголарингеална болка

Чести

Стомашно-чревни нарушения

Гадене

Чести

 

Повръщане

Чести

 

Запек

Чести

 

Диспепсия

Чести

Нарушения на кожата и

Обрив

Нечести

подкожната тъкан

Уртикария

Нечести

Нарушения на мускулно-

Болка в гърба

Чести

скелетната система и

 

 

съединителната тъкан

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Астения

Чести

мястото на приложение

Дискомфорт в областта на

Нечести

 

гърдите*

 

* Тези симптоми са наблюдавани в контекста на свръхчувствителност

Описание на избрани нежелани реакции

Гърч

При постмаркетинговия опит има съобщения за гърч, с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). За допълнителна информация за риска от гърч, моля, вижте точки 4.3 и 4.4.

Свръхчувствителност

При постмаркетинговия опит има съобщения за реакции на свръхчувствителност (включително анафилаксия) с една или повече от следните прояви: диспнея, дискомфорт в областта на гърдите, хипотония, ангиоедем, обрив и уртикария. За допълнителна информация относно реакциите на свръхчувствителност, моля, вижте точки 4.3 и 4.4.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Симптоми

Острите симптоми на предозиране с Fampyra съответстват на възбуждане на централната нервна система и включват обърканост, треперене, диафореза, гърч и амнезия.

Страничните ефекти от страна на централната нервна система при високи дози 4-аминопиридин включват обърканост, гърчове, статус епилептикус, неволеви и хореоатетоидни движения. Други странични ефекти при високи дози включват случаи на

сърдечни аритмии (например надкамерна тахикардия и брадикардия) и камерна тахикардия като следствие от потенциално удължаване на QT-интервала. Получени са съобщения и за хипертония.

Поведение

Пациентите с предозиране трябва да получат поддържащи грижи. Повторната гърчова активност трябва да се лекува с бензодиазепин, фенитоин и друга подходяща спешна противогърчова терапия.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за нервната система, ATC код: N07XX07.

Фармакодинамични ефекти

Fampyra е блокер на калиевите канали. Чрез блокиране на калиевите канали Fampyra намалява йонния ток през тези канали, като по този начин удължава реполяризацията и усилва формирането на акционен потенциал в демиелизираните аксони и неврологичната функция. Приема се, че посредством усилване на формирането на акционни потенциали ще се провеждат повече импулси в централната нервна система.

Клинична ефикасност и безопасност

Проведени са три рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани потвърдителни проучвания, фаза III (MS-F203, MS-F204 и 218MS305). Частта на повлиялите се пациенти не зависи от съпътстващата имуномодулираща терапия (включително интерферони, глатирамер ацетат, финголимод и натализумаб). Дозата на Fampyra е 10 mg два пъти дневно.

Проучвания MS-F203 и MS-F204

Първичната крайна точка в проучвания MS-F203 и MS-F204 е честотата на повлияване по отношение на скоростта на ходене, измерена чрез „Време за извървяване на 25 фута“ (Timed 25-foot Walk, T25FW). Лице, което се повлиява, се дефинира като пациент, който трайно има по-голяма скорост на ходене при най-малко три от четири възможни посещения по време на двойнозаслепения период, в сравнение с максималната стойност между петте посещения без лечение, които не са двойнозаслепени.

Значително по-голяма част от пациентите, лекувани с Fampyra, са лица, които се повлияват, в

сравнение с плацебо (MS-F203: 34,8% в сравнение с 8,3%, p < 0,001; MS-F204: 42,9% в сравнение с 9,3%, p < 0,001).

Пациентите, които се повлияват от Fampyra, увеличават скоростта си на ходене средно с 26,3% в сравнение с 5,3% при плацебо (p < 0,001) (MS-F203) и 25,3% в сравнение с 7,8% (p < 0,001) (MS-F204). Подобрението настъпва бързо (в рамките на седмици) след започване на Fampyra.

Наблюдават се статистически и клинично значими подобрения при ходене, измерени чрез 12- степенната скала за ходене при множествена склероза.

Таблица 1: Проучвания MS-F203 и MS-F204

ПРОУЧВАНЕ*

MS-F203

MS-F204

 

Плацебо

 

Fampyra 10 mg

Плацебо

 

Fampyra 10 mg

 

 

 

два пъти дневно

 

 

два пъти дневно

брой пациенти

 

 

Трайно подобрение

8,3%

 

34,8%

9,3%

 

42,9%

Разлика

 

 

26,5%

 

 

33,5%

CI95%

 

 

17,6%, 35,4%

 

 

23,2%, 43,9%

P-стойност

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 20% подобрение

11,1%

 

31,7%

15,3%

 

34,5%

Разлика

 

 

20,6%

 

 

19,2%

CI95%

 

 

11,1%; 30,1%

 

 

8,5%; 29,9%

P-стойност

 

 

< 0,001

 

 

< 0,001

Скорост на ходене

фута в

 

фута в секунда

фута в

 

 

фута в секунда

фута/секунда

секунда

 

 

 

секунда

 

 

 

Изходна

2,04

 

2,02

2,21

 

2,12

Крайна точка

2,15

 

2,32

2,39

 

2,43

Промяна

0,11

 

0,30

0,18

 

0,31

Разлика

 

 

0,19

 

 

0,12

p-стойност

 

 

0,010

 

 

0,038

Среден % на

5,24

 

 

13,88

7,74

 

 

14,36

промяната

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлика

 

 

8,65

 

 

6,62

p-стойност

< 0,001

 

 

0,007

Резултат по 12-

 

 

 

 

 

 

 

 

степенна MSWS

 

 

 

 

 

 

 

 

(средна стойност,

 

 

 

 

 

 

 

 

стандартна грешка на

 

 

 

 

 

 

 

 

средната)

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходен

69,27 (2,22)

 

71,06 (1,34)

67,03 (1,90)

 

73,81 (1,87)

Средна промяна

-0,01 (1,46)

 

-2,84 (0,878)

0,87 (1,22)

 

 

-2,77 (1,20)

Разлика

 

 

2,83

 

 

3,65

p-стойност

 

 

0,084

 

 

0,021

LEMMT (средна

 

 

 

 

 

 

 

 

стойност, стандартна

 

 

 

 

 

 

 

 

грешка на средната)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Мануален тест за

 

 

 

 

 

 

 

 

мускулите на долния

 

 

 

 

 

 

 

 

крайник)

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходен

3,92 (0,070)

 

4,01 (0,042)

4,01 (0,054)

 

3,95 (0,053)

Средна промяна

0,05 (0,024)

 

0,13 (0,014)

0,05 (0,024)

 

0,10 (0,024)

Разлика

 

 

0,08

 

 

0,05

p-стойност

 

 

0,003

 

 

0,106

Резултат по Ashworth

 

 

 

 

 

 

 

 

(Тест за мускулна

 

 

 

 

 

 

 

 

спастичност)

 

 

 

 

 

 

 

 

Изходен

0,98 (0,078)

 

0,95 (0,047)

0,79 (0,058)

 

0,87 (0,057)

Средна промяна

-0,09 (0,037)

 

-0,18 (0,022)

-0,07 (0,033)

 

-0,17 (0,032)

Разлика

 

 

0,10

 

 

0,10

p-стойност

 

 

0,021

 

 

0,015

 

 

 

 

 

 

 

Проучване 218MS305

Проучване 218MS305 е проведено при 636 участници с множествена склероза и двигателни увреждания. Продължителността на двойносляпото лечение е 24 седмици с 2-седмично проследяване след лечението. Първичната крайна точка е подобрение на способността за ходене, измерена като частта пациенти, постигащи средно подобрение от ≥ 8 точки от изходния резултат по MSWS-12 в продължение на 24 седмици. В това проучване има статистически значима разлика в лечението, като по-голямата част пациенти, лекувани с Fampyra, показват подобрение в способността за ходене в сравнение с пациентите, контролирани с плацебо (относителен риск от 1,38 (95% CI: [1,06; 1,70]). Обикновено подобрение се проявява в рамките на 2 до 4 седмици след започване на лечението и изчезва в рамките на 2 седмици след прекратяване на лечението.

Пациентите, лекувани с Fampyra показват статистически значимо подобрение и при Теста за време на изправяне и ходене (Timed Up and Go, TUG), начин за измерване на статичното и динамичното равновесие и физическата мобилност. При тази вторична крайна точка по-голяма част от пациентите, лекувани с Fampyra, постигат ≥ 15% средно подобрение от изходната скорост на TUG в рамките на период от 24 седмици в сравнение с плацебо. Разликата в Скалата за равновесието на Берг (Berg Balance Scale, BBS; мярка за статичното равновесие) не е статистически значима.

Освен това, пациентите, лекувани с Fampyra, показват статистически значимо средно подобрение от изходното ниво в сравнение с плацебо при физическия резултат по Скалата за въздействието при множествена склероза (Multiple Sclerosis Impact Scale, MSIS-29) (LSM разлика -3,31, p<0,001).

Таблица 2: Проучване 218MS305

В продължение на 24

Плацебо

Fampyra 10 mg

Разлика (95% CI)

седмици

N = 318*

Два пъти дневно

p – стойност

 

 

N = 315*

 

Част от пациентите със

34%

43%

Разлика в риска: 10,4%

средно подобрение от ≥ 8

 

 

(3% ; 17,8%)

на резултата по 12-

 

 

0,006

степенната MSWS от

 

 

 

изходното ниво

 

 

 

 

 

 

 

Резултат по 12-степенна

 

 

LSM: -4,14

MSWS

65,4

63,6

(-6,22 ; -2,06)

Изходен

-2,59

-6,73

<0,001

Подобрение от

 

 

 

изходното ниво

 

 

 

TUG

35%

43%

Разлика в риска: 9,2%

Част от пациентите със

 

 

(0,9% ; 17,5%)

средно подобрение от

 

 

0,03

≥ 15% на скоростта на

 

 

 

TUG

 

 

 

 

 

 

 

TUG

 

 

LSM: -1.36

Изходен

27.1

24.9

(-2.85 ; 0.12)

Подобрение от

-1.94

-3.3

0.07

изходното ниво (сек)

 

 

 

Физически резултат по

55,3

52,4

LSM: -3,31

MSIS-29

-4,68

-8,00

(-5,13 ; -1,50)

Изходен

 

 

<0,001

Подобрение от

 

 

 

изходното ниво

 

 

 

Резултат по BBS

 

 

LSM: 0,41

Изходен

40,2

40,6

(-0,13 ; 0,95)

Подобрение от

1,34

1,75

0,141

изходното ниво

 

 

 

*Популация с намерение за лечение (Intent to treat population) = 633; LSM = Средното на най-малките квадрати

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на резултатите от проучвания с Fampyra във всички подгрупи на педиатричната популация при лечението на множествена склероза с двигателни нарушения (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Перорално приложеният фампридин се резорбира бързо и напълно от стомашно-чревния тракт. Фампридин има тесен терапевтичен индекс. Абсолютната бионаличност на таблетките с удължено освобождаване Fampyra не е оценявано, но относителната бионаличност (в сравнение с воден перорален разтвор) е 95%. Таблетката с удължено освобождаване Fampyra има забавяне на абсорбцията на фампридин, проявяващо се с по-бавно нарастване до по-ниска пикова концентрация, без ефект върху степента на абсорбция.

Когато таблетките Fampyra се приемат с храна, намаляването на площта под кривата плазмена концентрация-време (AUC0-∞) на фампридин е приблизително 2-7% (10 mg доза). Не се очаква малкото намаляване на AUC да причини намаляване на терапевтичната ефикасност. Обаче, Cmax нараства с 15-23%. Тъй като съществува явна връзка между Cmax и свързаните с дозата нежелани реакции, препоръчва се Fampyra да се приема без храна (вж. точка 4.2).

Разпределение

Фампридин е мастно-разтворим лекарствен продукт, който лесно преминава през кръвно- мозъчната бариера. Фампридин в голяма степен не е свързан с плазмените протеини (фракцията на свързания варира между 3-7% в човешката плазма). Фампридин има обем на разпределение приблизително 2,6 l/kg.

Фампридин не е субстрат на P-гликопротеина.

Биотрансформация

Фампридин се метаболизира при човека чрез оксидиране до 3-хидрокси-4-аминопиридин и допълнително се конюгира до 3-хидрокси-4-аминопиридин сулфат. Не е открита фармакологична активност на метаболитите на фампридин срещу избрани калиеви канали in vitro.

3-хидроксилирането на фампридин до 3-хидрокси-4-аминопиридин от микрозомите в човешкия черен дроб изглежда се катализира от цитохром P450 2E1 (CYP2E1).

Съществуват данни за директно инхибиране на фампридин от CYP2E1 при 30 μM (приблизително 12% инхибиране), което е приблизително 100 пъти средната плазмена концентрация на фампридин, измерена за таблетка от 10 mg.

Третирането на култивирани човешки хепатоцити с фампридин има слаб или няма ефект върху индуцирането на CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 или CYP3A4/5 ензимната активност.

Елиминиране

Основният път за елиминиране на фампридин е бъбречната екскреция, с възстановяване на приблизително 90% от дозата в урината под формата на основния лекарствен продукт в рамките на 24 часа. Бъбречният клирънс (CLR 370 ml/min) е значително по-висок в сравнение със скоростта на гломерулна филтрация поради комбинирани гломерулна филтрация и активна екскреция от бъбречния OCT2 транспортер. По-малко от 1% от приложената доза се екскретира с фецеса.

Fampyra се характеризира с линейна (пропорционална на дозата) фармакокинетика с терминален елиминационен полуживот от приблизително 6 часа. Максималната плазмена концентрация (Cmax) и, в по-малка степен, площта под кривата „плазмена концентрация – време“ (AUC), нарастват пропорционално с дозата. Липсват данни за клинично значимо кумулиране на фампридин, приеман в препоръчителните дози от пациенти с незасегната бъбречна функция. При пациенти с бъбречно увреждане настъпва кумулиране в зависимост от степента на увреждане.

Специални популации

По-възрастни хора:

Клиничните проучвания на Fampyra не включват достатъчен брой пациент на възраст 65 или повече години, за да се определи дали те реагират различно от по-младите пациенти. Fampyra се екскретира главно непроменен през бъбреците, и, като е известно, че креатининовият клирънс намалява с възрастта, трябва да се има предвид проследяване на бъбречната функция при по-възрастни пациенти (вж. точка 4.2).

Педиатрична популация:

Липсват данни.

Пациенти с бъбречно увреждане:

Фампридин се елиминира главно чрез бъбреците като непроменен лекарствен продукт и поради това бъбречната функция трябва да се проверява при пациенти, при които тази функция може да бъде компрометирана. Може да се очаква, че пациентите с лека степен на бъбречно увреждане ще имат приблизително 1,7 до 1,9 пъти по-високи концентрации на фампридин в сравнение с пациентите с нормална бъбречна функция. Fampyra не трябва да се прилага при пациенти с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане (вж. точка 4.3).

5.3Предклинични данни за безопасност

Фампридин е изпитван в проучвания за токсичност при перорално многократно прилагане при няколко животински вида.

Нежеланите реакции към перорално приложения фампридин настъпват бързо, като се проявяват най-често през първите 2 часа след приема на дозата. Клиничните признаци, наблюдавани след високи единични дози или след многократно прилагане на по-ниски дози, са сходни при всички изследвани видове, като включват тремор, конвулсии, атаксия, диспнея, разширени зеници, прострация, абнормни звуци, хиперпнея и хиперсаливация. Наблюдавани са

също аномалии на походката и свръхвъзбудимост. Тези клинични признаци не са неочаквани и представляват засилени фармакологични ефекти на фампридин. Допълнително при плъхове са наблюдавани единични случаи на обструкции на пикочните пътища с фатален изход.

Клиничната значимост на тези находки остава да се изясни, но не може да се изключи причинно-следствена връзка с лечението с фампридин.

При проучвания за репродуктивна токсичност при плъхове и зайци са наблюдавани намалени тегло и жизнеспособност на фетусите и поколението при дози, токсични за майките. Не се отбелязват, обаче, повишен риск от малформации или нежелани ефекти върху фертилитета.

В батерия от in vitro и in vivo проучвания фампридин не демонстрира мутагенен, кластогенен или канцерогенен потенциал.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Хипромелоза Микрокристална целулоза

Силициев диоксид, колоиден безводен Магнезиев стеарат

Филмово покритие:

Хипромелоза

Титанов диоксид (E-171) Полиетиленгликол 400

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години.

След първото отваряне на бутилката да се използва в рамките на 7 дни.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява под 25°C. Таблетките да се съхраняват в оригиналната бутилка, за да се предпазят от светлина и влага.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Fampyra се доставя в бутилки или блистери.

Бутилки

Бутилка от HDPE (полиетилен с висока плътност) с полипропиленови капачки, всяка бутилка съдържа 14 таблетки и сушител силикагел.

Опаковка от 28 (2 бутилки по14) таблетки. Опаковка 56 (4 бутилки по 14) таблетки.

Блистери

Блистери от фолио (алуминий/алуминий), всеки блистер съдържа 14 таблетки Опаковка от 28 (2 блистера по14) таблетки.

Опаковка 56 (4 блистера по 14) таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Biogen Idec Limited Innovation House 70 Norden Road Maidenhead Berkshire

SL6 4AY

Великобритания

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/699/001

EU/1/11/699/002

EU/1/11/699/003

EU/1/11/699/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 20 юли 2011 г. Дата на последно подновяване: 18 май 2017 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта