Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fasturtec (rasburicase) – листовка - V03AF07

Updated on site: 06-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFasturtec
ATC кодV03AF07
Веществоrasburicase
ПроизводителSanofi-aventis groupe  

Листовка: информация за потребителя

Fasturtec 1,5 mg/ml прах и разтворител за концентрат за инфузионен разтвор

расбуриказа (rasburicase)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Fasturtec и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Fasturtec

3.Как да използвате Fasturtec

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Fasturtec

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Fasturtec и за какво се използва

Fasturtec съдържа активното вещество расбуриказа.

Расбуриказа се използва за лечение на или предпазване от увеличение на нивата на пикочната киселина в кръвта при възрастни, деца и юноши (на възраст от 0 до 17 години) с нарушения на кръвните клетки (хематологични заболявания), при които ще се провежда или се провежда химиотерапия.

При провеждане на химиотерапия, раковите клетки се разрушават, освобождавайки значителни количества пикочна киселина, които циркулират в кръвта.

Fasturtec действа като улеснява отделянето на пикочната киселина от организма през бъбреците.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Fasturtec

Не използвайте Fasturtec, ако Вие:

-сте алергични (свръхчувствителни) към расбуриказа, други урикази или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-сте имали хемолитична анемия в миналото (заболяване, причинено от абнормно разрушаване на червените кръвни клетки).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт, ако сте имали някакъв вид алергия в миналото.

Информирайте Вашия лекар, ако сте имали алергичен тип реакция към други лекарства; Fasturtec може да предизвика алергичен тип реакции, като например тежка анафилаксия, включително анафилактичен шок (внезапни животозастрашаващи или фатални алергични реакции).

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции, тъй като може да се наложи да спрете лечението:

подуване на лицето, устните, езика или гърлото

кашлица или хрипове

затруднено дишане или преглъщане

обрив, сърбеж или уртикария (копривна треска) по кожата

Това може да са първите признаци на тежка алергична реакция. Може да се наложи Вашето лечение с Fasturtec да бъде спряно и да имате нужда от по-нататъшно лечение.

Не е известно дали вероятността за възникване на алергична реакция се увеличава при повторно лечение с Fasturtec.

При нарушения на кръвта, при които се наблюдава абнормно разрушаване на червените кръвни клетки (хемолиза) или абнормни нива на хемоглобина (метхемоглобинемия), Вашият лекар ще прекрати веднага и окончателно лечението с Fasturtec.

Други лекарства и Fasturtec

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Информирайте Вашия лекар ако сте бременна, смятате че може да сте бременна, или ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Няма информация за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

3.Как да използвате Fasturtec

Fasturtec ще Ви бъде приложен преди или по време на започване на курса на химиотерапия.

Fasturtec се прилага чрез бавно инжектиране във вена, което трябва да продължи около 30 минути.

Дозата Ви ще бъде изчислена в зависимост от Вашето телесно тегло. Препоръчителната доза е 0,20 mg на kg телесно тегло на ден при възрастни и при деца.

Ще се прилага веднъж дневно в продължение на 7 дни.

По време на лечението с Fasturtec, Вашият лекар ще назначи кръвни изследвания, за да проследява нивата на пикочната киселина и да определи точната продължителност на лечението Ви.

Вашият лекар може да назначи също кръвни изследвания, за да бъде сигурен, че нямате някакви нарушения на кръвта.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Fasturtec

Ако това се случи, лекарят ще проследи внимателно ефекта върху Вашите червени кръвни клетки и ще предприеме лечение при възникване на някакви симптоми.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Fasturtec ще бъде прилаган едновременно с други лекарства, които също могат да предизвикат нежелани реакции.

Ако внезапно забележите:

-оток на лицето, устните, езика или други части на Вашето тяло

-задух, хриптене или проблеми с дишането

-обрив, сърбеж или уртикария

Уведомете веднага Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт, тъй като това може да са признаци на сериозна алергична реакция (анафилаксия). Те са редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души).

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

-диария

-повръщане

-гадене

-главоболие

-повишена температура

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души):

-алергични реакции, главно обриви и уртикария.

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души):

-тежки реакции на свръхчувствителност, като анафилаксия (рядко), включително анафилактичен шок (с неизвестна честота), който може да е фатален

-ниско кръвно налягане (хипотония)

-хрипове или затруднено дишане (бронхоспазъм)

-нарушения на кръвта като нарушение, при което се наблюдава абнормно разрушаване на червените кръвни клетки (хемолиза), анемия в резултат на разрушаване на хемоглобина (хемолитична анемия) или абнормен хемоглобин (метхемоглобинемия)

-припадъци (гърчове).

Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 души):

-течащ или запушен нос, кихане, напрежение или болка в областа на лицето (ринит).

Снеизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)

-неволеви мускулни движения (неволеви мускулни съкращения).

Уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт, ако забележите някои от тези симптоми.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, медицинска сестра или болничен фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Fasturtec

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºС – 8ºС). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър и/или съдържа частици.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Fasturtec

-Активното вещество е расбуриказа 1,5 mg/ml. Расбуриказа се произвежда по генна технология в щам на микроорганизъм, наречен Saccaromyces cerevisiae.

-Другите съставки на праха са: аланин, манитол, динатриев фосфат додекахидрат, динатриев фосфат дихидрат, натриев дихидроген фосфат динитрат.

-Другите съставки на разтворителя са: полоксамер 188, вода за инжекции.

Как изглежда Fasturtec и какво съдържа опаковката

Fasturtec се доставя като прах за концентрат за инфузионен разтвор (прах за стерилен концентрат) и разтворител.

Прахът представлява цяла или разчупена бяла до леко кремава пелета. Разтворителят е безцветна и бистра течност.

Опаковка от 3 флакона с 1,5 mg расбуриказа и 3 ампули с 1 ml разтворител. Прахът се доставя в 3 ml флакон от прозрачно стъкло с гумена капачка и разтворител в 2 ml ампула от прозрачно стъкло.

Опаковка от 1 флакон с 7,5 mg расбуриказа и 1 ампула с 5 ml разтворител. Прахът се доставя в 10 ml флакон от прозрачно стъкло с гумена капачка и разтворител в 5 ml ампула от прозрачно стъкло.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F - 75008 Paris

Франция

Производители

Sanofi S.p.A. Via Valcanello, 4

03012 Anagni (FR)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB «SANOFI-AVENTIS LIETUVA»

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: +39.800.536389

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

 

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

Tel.: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Вижте точка 3 „Как да използвате Fasturtec” и практическата информация за приготвяне и работа, дадена по-долу.

Fasturtec трябва да бъде разтворен с целия обем на приложения разтворител (т.е. флаконът с 1,5 mg расбуриказа се разтваря с ампула от 1 ml разтворител; флаконът с 7,5 mg расбуриказа се разтваря с ампула от 5 ml разтворител). Полученият разтвор е с концентрация 1,5 mg/ml и трябва допълнително да се разреди с разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0.9%).

Приготвяне на разтвора:

Добавете съдържанието на една ампула разтворител към един флакон, съдържащ расбуриказа и смесете като въртите внимателно при спазване на контролирани и валидирани асептични условия.

Не разклащайте.

Проверете визуално преди употреба. Трябва да се използват само бистри и безцветни разтвори без частици.

Само за еднократна употреба, неизползваният разтвор трябва да се изхвърли. Разтворителят не съдържа консерванти. Следователно приготвеният разтвор трябва да бъде разреден при спазване на контролирани и валидирани асептични условия.

Разреждане преди вливане:

Необходимият обем от получения разтвор зависи от теглото на пациента. Може да се наложи използването на няколко флакона, за да се постигне количеството расбуриказа, необходимо за едно приложение. Необходимият обем на приготвения разтвор, взет от един или повече флакона, трябва допълнително да се разреди с разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0.9%), за да се получи общ обем от 50 ml. Концентрацията на расбуриказа в крайния разтвор за инфузия зависи от теглото на пациента.

Приготвеният разтвор не съдържа консерванти. Следователно разреденият разтвор трябва да бъде инфузиран веднага.

Инфузия:

Крайният разтвор трябва да бъде вливан в продължение на 30 минути.

Взимане на кръв:

Ако е необходимо да се мониторира нивото на пикочната киселина на пациента, трябва стриктно да се спазва процедурата за взимане на кръв, за да се минимизира разграждането ex vivo на анализираното вещество. Кръвта трябва да се събира в охладени контейнери,

съдържащи антикоагулант хепарин. Пробите трябва да се поставят в ледена/водна баня. Плазмените проби трябва незабавно да се центрофугират в предварително охладена центрофуга (4°С). Накрая плазмата трябва да се съхранява в ледена/водна баня и да се анализира за пикочна киселина в рамките на 4 часа.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта