Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Foclivia (influenza virus surface antigens, inactivated:...) – кратка характеристика на продукта - J07BB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоFoclivia
ATC кодJ07BB02
Веществоinfluenza virus surface antigens, inactivated: A/Viet Nam/1194/2004 (H5N1)
ПроизводителSeqirus S.r.l.  

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Foclivia инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Пандемична ваксина срещу грип (H5N1) (повърхностни антигени, инактивирани, с адювант)

Pandemic Influenza Vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Повърхностни антигени на грипен вирус (хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 микрограма** за доза от 0,5 ml

*произведени в яйца

**изразен в микрограма хемаглутинин.

Адювант MF59C.1, съдържащ:

 

Сквален

9,75 милиграма

Полисорбат 80

1,175 милиграма

Сорбитанов триолеат

1,175 милиграма

Тази ваксина отговаря на препоръките на СЗО и на решението на ЕС за пандемията.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. Млечно-бяла течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Профилактика на грип в ситуация на официално обявена пандемия. Foclivia трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и хора в старческа възраст: 0,5 ml на избрана дата.

Втора доза от ваксината трябва да се приложи след интервал от най-малко 3 седмици.

Foclivia е оценена при възрастни (от 18 до 60 години) и при хора в старческа възраст (над 60 години) съгласно схема за приложение на първична ваксинация на ден 1 и ден 22. Данните за трета доза (бустер), приложена 6 месеца след първата доза, са ограничени (вж. точки 4.8 и 5.1).

Педиатрична популация:

Безопасността и ефикасността на Foclivia при деца на възраст под 18 години не са установени. Наличните понастоящем данни при деца на възраст от 6 месеца до 18 години са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Липсват данни при деца на възраст под 6 месеца.

Начин на приложение Имунизацията трябва да се извършва чрез интрамускулно инжектиране в делтоидния мускул

или антеролатералната част на бедрото (в зависимост от мускулната маса).

4.3Противопоказания

Анамнеза за анафилактична (т.е. животозастрашаваща) реакция към някоя от съставките в тази ваксина или към следите от яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ). В пандемична ситуация обаче може да е уместно прилагането на ваксината, при условиe че в случай на нужда има на непосредствено разположение средства за ресусцитация.

Вижте точка 4.4.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Трябва да се внимава при прилагане на тази ваксина върху хора с известна свръхчувствителност (различна от анафилактична реакция) към активното вещество, към някое от помощните вещества изброени в точка 6.1 или към яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ).

Както с всички инжекционни ваксини, на непосредствено разположение трябва винаги да има подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на рядко анафилактично събитие след прилагане на ваксината.

Ако пандемичната ситуация позволява, имунизацията се отлага при пациенти с тежко фебрилно заболяване или остра инфекция.

Foclivia не трябва при никакви обстоятелства да се прилага вътресъдово или подкожно. Затова медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината при лица с тромбоцитопения или с нарушение в кръвосъсирването, което би било противопоказано при интрамускулна инжекция, освен ако потенциалната полза надвишава риска от кървене.

Образуването на антитела при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да е недостатъчно.

Може да не се постигне защитен отговор при всички ваксинирани (вж. точка 5.1).

Кръстосана защита се наблюдава в известна степен срещу сродни вирусни варианти на H5N1 в клинични изпитвания (вж. точка 5.1).

Тъй като втората доза е препоръчителна, трябва да се отбележи, че липсват данни за безопасността, имуногенността или ефикасността в подкрепа на взаимозаменяемостта на Foclivia с други моновалентни H5N1 ваксини.

Въпреки че няма данни за използването на Foclivia, се съобщава за случаи на конвулсии със или без висока температура при пациенти, ваксинирани с Focetria: MF59.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia.

Болшинството фебрилни конвулсии са при педиатрични пациенти. Наблюдавани са някои случаи при пациенти с анамнеза за епилепсия. Трябва да се обръща особено внимание на пациенти, страдащи от епилепсия, а лекарят трябва да информира тези пациенти (или родителите им) относно възможността за получаване на конвулсии (вж. точка 4.8).

След всяка ваксинация или дори преди нея пациентът може да получи синкоп (припадък) като психогенен отговор към иглата на инжекцията. Това може да е придружено от някои неврологични признаци, като преходно нарушение на зрението, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяване. Важно

е въвеждането на процедури за предотвратяване на наранявания вследствие на припадъци.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Foclivia не трябва да се прилага едновременно с други ваксини. Ако обаче са налице показания за едновременното приложение с друга ваксина, имунизацията трябва да се извърши на различни крайници. Трябва да се има предвид, че нежеланите реакции може да са по-силни.

Имунологичният отговор може да бъде намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.

След противогрипно ваксиниране могат да се получат грешно положителни лабораторни резултати по метода ELISA за антитела към човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1), вируса на хепатит C и особено HTLV-1. В такива случаи методът Western blot дава отрицателни резултати. Тези временни грешно положителни резултати могат да се дължат на синтеза на IgM в отговор на ваксината.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за употребата на Foclivia при бременни жени.

Съществуват обаче данни за безопасността при бременни жени, изложени на Focetria (H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia), която съдържа същото количество MF59C.1, като това при Foclivia. Постмаркетинговите спонтанни съобщения за нежелани реакции

и данните от интервенционално проучване не предполагат пряко или косвено вредно въздействие върху бременността при експозиция на Focetria. Освен това две обсервационни проучвания за оценка на безопасността при излагане на Focetria през бременността не показват увеличение в честотата на гестационен диабет, прееклампсия, абортиране, мъртвораждане, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, неонатална смърт и вродени аномалии сред почти 10 000 ваксинирани бременни жени и поколението им в сравнение с неваксинираните контроли.

Медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината Foclivia при бременни жени, като се съобразяват с официалните препоръки.

Кърмене Ваксината може да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Няма данни за фертилитета.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Някои от ефектите, споменати в точка 4.8 „Нежелани лекарствени реакции“, могат да повлияят върху способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години):

Данните, получени от клинични изпитвания, проведени с пандемичната моделна адювантна H5N1 ваксина при възрастни и хора в старческа възраст (за повече информация вж. точка 5.1), показват, че повечето реакции са с лек характер, кратка продължителност и качествено подобни на породените от традиционни противогрипни ваксини. Широко прието е, че адювантното действие, причиняващо повишена имуногенност, е свързано със слабо увеличаване на честотата на локалните реакции (предимно лека болка) в сравнение с традиционните неадювантни противогрипни ваксини. След втората доза се отчитат по-малко реакции в сравнение с първата.

Деца и юноши на възраст от 6 месеца до 17 години:

В клинично изпитване фаза II (Проучване V87P6) е оценена безопасността на пандемична моделна адювантна H5N1 ваксина при деца и юноши (за повече информация вж. точка 5.1). Независимо от възрастта, реактогенността е по-висока след първата доза, отколкото след второто ваксиниране. Реактогенността след третата доза, приложена 12 месеца след втората, е по-висока от тази както след първата, така и след втората доза. Процентът на пациентите, съобщаващи за локални реакции, е по-голям в групите на по-възрастните пациенти, предимно поради по-честите оплаквания от болка. При прохождащи деца най-често съобщаваните очаквани локални реакции са еритема и болезненост, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – раздразнителност и необичаен плач. При деца и юноши най-често

съобщаваната очаквана локална реакция е болка, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – умора и главоболие. Нисък процент от пациентите във всички възрасти съобщават за висока температура. Данните за безопасността на подобна пандемична ваксина (Focetria H1N1v) след първата и втората доза при деца и юноши предполагат профил на безопасност, сравним с този, съобщен за моделната ваксина aH5N1 (Foclivia).

По-долу е представена честотата на нежеланите реакции от клинични изпитвания и по време на постмаркетинговото наблюдение.

Клинични изпитвания

Нежелани реакции от клинични изпитвания при възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години)

Честотата на нежеланите реакции е оценена в четири клинични изпитванияс различни грипни щамове и различен състав на ваксината (H5N3, H9N2 и H5N1); експонирани са 3 696 възрастни и участници в старческа възраст. 3 618 от тези участници получават моделната ваксина Foclivia (A/H5N1) (вж. точка 5.1).

Нежеланите реакции от клинични изпитвания с моделната ваксина Foclivia са изброени по-долу.

Честотата на симптомите, наблюдавани при пациенти на възраст над 60 години, е по-ниска в сравнение с популацията на възраст 18-60 години.

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тежестта:

Нарушения на нервната система Чести (>1/100, <1/10): главоболие

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Чести (>1/100, <1/10): изпотяване

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Чести (>1/100, <1/10): артралгия и миалгия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Чести (>1/100, <1/10): зачервяване на мястото на инжектиране, подуване на мястото на

инжектиране, уплътнение на мястото на инжектиране, екхимоза на мястото на инжектиране

иболка на мястото на инжектиране, повишена температура, неразположение, умора

итреперене

Болшинството от тези реакции обикновено изчезват в рамките на 1-2 дни без лечение.

Нежелани реакции от клинични изпитвания при деца на възраст от 6 месеца до 17 години

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1 (n=334), спрямо сезонна противогрипна ваксина (n=137).

 

Първа доза

 

Втора доза (21 дни

Трета доза (12 месеца

 

 

 

след първата доза)

след втората доза)

 

 

H5N1 ваксина с адювант

Прохождащи деца

N=145

 

N=138

N=124

(6-<36 месеца)

 

 

 

 

Каквато и да е

76%

 

68%

80%

Локална

47%

 

46%

60%

Системна

59%

 

51%

54%

Висока температура

0%

 

0%

0%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всякo другo нежеланo

54%

 

49%

35%

събитие

 

 

 

 

Деца (3-<9 години)

N=96

 

N=93

N=85

Каквато и да е

72%

 

68%

79%

Локална

66%

 

58%

74%

Системна

32%

 

33%

45%

Висока температура

4%

 

2%

6%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всяко друго нежелано

36%

 

31%

19%

събитие

 

 

 

 

Юноши (9-<18 години)

N=93

 

N=91

N=83

Каквато и да е

91%

 

82%

89%

Локална

81%

 

70%

81%

Системна

69%

 

52%

69%

Висока температура

0%

 

1%

2%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всяко друго нежелано

30%

 

27%

22%

събитие

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 77 деца на възраст 3-8 години и 80 деца и юноши на възраст 9-17 години, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Деца (3-8-годишна възраст)

N= 77

N= 75

Каквато и да е нежелана

74%

69%

лекарствена реакция

 

 

Локална

62%

56%

Системна

39%

35%

Висока температура ≥ 38°C

4%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C до 39,9°C

0%

1%

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

14%

17%

Юноши (9-17-годишна възраст)

N= 80

N= 79

Каквато и да е нежелана

79%

66%

лекарствена реакция

 

 

Локална

70%

58%

Системна

45%

30%

Висока температура ≥ 38°C

3%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C до 39,9°C

0%

0%

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

13%

10%

 

 

Данните при деца и юноши на възраст 3-17 години предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при деца и юноши на възраст от 3 до 17 години: Болка, уплътнение и еритема, общо неразположение, миалгия, главоболие и умора.

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 73 кърмачета на възраст 6-11 месеца и 73 прохождащи деца на възраст 12-35 месеца, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Кърмачета (6-11-месечна

N= 73

N= 68

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

79%

65%

лекарствена реакция

 

 

Локална

44%

26%

Системна

70%

56%

Висока температура ≥ 38°C

11%

9%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

3%

4%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

32%

31%

Прохождащи деца (12-35-месечна

N= 73

N= 71

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

70%

71%

лекарствена реакция

 

 

Локална

51%

49%

Системна

60%

49%

Висока температура ≥ 38°C

10%

11%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

4%

1%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

1%

0%

Всяко друго нежелано събитие

21%

24%

Данните при кърмачета и прохождащи деца на възраст 6-35 месеца предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при 146 кърмачета и прохождащи деца на възраст от 6 до 35 месеца:

Болезненост, еритема, раздразнителност, необичаен плач, сънливост, диария, повръщане и промени в хранителните навици. Уплътнение и екхимоза са много чести реакции при прохождащи деца, но с по-малка честота при кърмачета.

Постмаркетингово наблюдение

Освен нежеланите реакции, съобщавани в клиничните изпитвания, се съобщават следните при постмаркетинговия опит с Focetria H1N1v:

Нарушения на кръвта и лимфната система Лимфаденопатия.

Сърдечни нарушения Сърцебиене, тахикардия.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Астения.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Мускулна слабост, болка в крайниците.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Кашлица.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Общи кожни реакции, включително сърбеж, уртикария или неспецифичен обрив, ангиоедем.

Стомашно-чревни нарушения Стомашно-чревни нарушения, като гадене, повръщане, болка в корема и диария.

Нарушения на нервната система Главоболие, замайване, сънливост, синкоп. Неврологични нарушения, като невралгия, парестезия, конвулсии и неврит.

Нарушения на имунната система Алергични реакции, анафилаксия, включително затруднено дишане, бронхоспазъм, оток на ларинкса, в редки случаи водещи до шок.

От постмаркетинговото наблюдение с междупандемични тривалентни ваксини с адювант, със състав, сходен с този на Foclivia (MF59C.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина),

се съобщават следните допълнителни нежелани лекарствени реакции:

Редки (>1/10 000, <1/1 000):

Тромбоцитопения (някои много редки случаи са тежки, с брой на тромбоцитите по-малък от 5 000 на mm3).

Много редки (<1/10 000):

Васкулит с преходно ангажиране на бъбреците и ексудативен мултиформен еритем. Неврологични нарушения, като енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain Barré.

Нежелана(и) лекарствена(и) реакция(и) от постмаркетинговото наблюдение с ваксината срещу пандемичен грип: не е приложимо.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена

в Приложение V.

4.9Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Ваксина срещу грип, ATC код: J07BB02

Тази точка описва клиничния опит с моделните ваксини H5N1 след приложение на две дози по 7,5 микрограма.

Моделните ваксини съдържат грипни антигени, които са различни от тези в циркулиращите в момента грипни вируси. Тези антигени могат да се считат за „нови“ и симулират ситуация, при която целевата популация за ваксиниране не е била в контакт с тях. Данните, получени

смоделна ваксина, ще подкрепят стратегия за ваксиниране, която вероятно ще се използва за ваксината срещу пандемичен грип: клиничната ефктивност и данните за безопасност, получени

смоделни ваксини, са приложими за ваксините срещу пандемичен грип.

Възрастни (18-60 години)

Проведено е клинично изпитване във фаза II (Проучване V87P1) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1, при 312 здрави възрастни. Две дози ваксина, съдържаща

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg хемаглутинин (HA)/доза с адювант), са приложени през интервал от три седмици при 156 участника.

В друго клинично проучване (фаза III) (Проучване V87P13) са включени 2 693 здрави възрастни, които получават две дози ваксина, съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/доза с адювант), приложени през интервал от три седмици. Имуногенността е оценена

в една подгрупа (n=197) от проучваната популация.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при възрастни, измерени по метода на простата радиална хемолиза (SRH), са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=149

N=197

Степен на серопротекция (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=69

N=128

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Резултатите от микронеутрализация (MN) за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия, варираща съответно от 67% (60-74) до 85% (78-90) и от 65% (58-72) до 83% (77-89). Имунният отговор към ваксините, оценен чрез MN метода, съответства на резултатите, получени с SRH.

Персистирането на антителата след първична ваксинация в тази популация е оценено по методите на инхибиране на хемаглутинацията (HI), SRH и MN. В сравнение с нивата на антителата, получени в ден 43 след приключването на схемата за първична ваксинация, нивата на антителата в ден 202 са намалени с 1/5 до ½ от предишните им нива.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при участници на възраст над 60 години (с ограничен брой участници на възраст над 70 години), измерени с SRH метода и оценени

в две клинични проучвания, са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=84

N=210

Степен на серопротекция (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=66

N=143

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия,

варираща съответно от 57% (50-64) до 79% (68-87) и от 55% (48-62) до 58% (47-69). MN резултатите са подобни на SRH резултатите и показват силен имунен отговор след

приключването на схемата за първична ваксинация в популацията на участниците в старческа възраст.

Персистирането на антителата след първичната ваксинация при тази популация, оценено с HI, SRH и MN тестове, намалява с ½ до 1/5 от постваксинационното им ниво в ден 202 в сравнение с ден 43 след приключването на първичната схема, оценено с HI, SRH и MN тестове. До 50% от участниците в старческа възраст, имунизирани с ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, са със серопротекция след шест месеца.

Бустер доза

Трета (бустер) доза на ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, е приложена 6 месеца след първичните ваксинационни серии. Резултатите са показани чрез SRH.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004, измерени с помощта на SRH метода, са следните:

 

Проучване

Проучване

 

V87P1 Възрастни

V87P1 Старческа възраст

 

бустер (6 месеца след 2ра

бустер (6 месеца след 2ра

 

доза)

доза)

SRH

N=71

N=38

Степен на серопротекция (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Има ограничен опит за бустер дозата при популацията в старческа възраст.

Потвърждаващи данни при популациите на възрастни и на хора в старческа възраст

При две проучвания за определяне на доза 78 възрастни получават моделна ваксина с адювант (H5N3 или H9N2). Две дози от ваксината с щам H5N3 (A/Duck/Singapore/97) в 3 различни дозировки (7,5, 15 и 30 µg HA/доза) са приложени през интервал от три седмици.

Изследвани са серумни проби срещу оригиналния H5N3 и също срещу голям брой H5N1 изолати.

Серологичните реакции, получени с метода SRH, показват, че 100% от пациентите постигат серопротекция и 100% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g. Оказва се, че ваксината с адювант също предизвиква образуване на антитела, които създават кръстосана защита срещу щамовете H5N1, изолирани през 2003 г. и 2004 г., които демонстрират известен антигенен дрифт в сравнение с оригиналните щамове.

Две дози ваксина, съдържаща щама H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) в 4 различни дозировки (3,75, 7,5, 15 и 30 μg HA/доза), са приложени през интервал от четири седмици. Получените серологични реакции чрез HI показват, че 92% от пациентите постигат серопротекция и 75% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g.

Кръстосана реактивност

Възрастни (18-60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при възрастни

от 18 до 60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=70

N=197

SRH

Степен на серопротекция (95%CI)*

70% (58-80)

59% (52-66)

 

Степен на сероконверсия (95%CI)*

Неприложимо***

49% (42-56)

 

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

Неприложимо***

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=69

N=197

HI

Степен на серопротекция (95%CI)°

36%(25-49)

23% (18-30)

 

Степен на сероконверсия (95%CI)°

Неприложимо***

19% (14-25)

 

Фактор на сероконверсия (95%CI)°°

Неприложимо***

1,92 (1,64-2,25)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: изходните стойности не са тествани

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 27% (17-39) (V87P1) до 39% (32-46) (V87P13), и степен на сероконверсия 36% (29-43) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средно геометрично съотношение 2,77 (2,4-3,2) срещу

A/turkey/Turkey/05.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при хора в старческа възраст на >60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=37

N=207

SRH

Степен на серопротекция (95%CI)*

57% (39-73)

20% (18-23)

 

Степен на сероконверсия (95%CI)*

Неприложимо***

48% (41-55)

 

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

Неприложимо***

1,74 (1,57-1,94)

 

 

N=36

N=208

HI

Степен на серопротекция (95%CI)°

36% (21-54)

25% (19-32)

 

Степен на сероконверсия (95%CI)°

Неприложимо***

19% (14-25)

 

Фактор на сероконверсия (95%CI)°°

Неприложимо***

1,79 (1,56-2,06)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: не са провеждани тестове на изходно ниво

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 11% (3-25) (V87P1) до 30% (24-37) (V87P13), и степен на сероконверсия 25% (19-31) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средни геометрични съотношения 2,01 (1,78-2,26) срещу

A/turkey/Turkey/05.

Данни при педиатричните популации

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с H5N1 ваксина, комбинирана с адювант MF59C.1, при 471 деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Прилагани са две дози

по 7,5 микрограма с интервал от три седмици между дозите и трета доза 12 месеца след първата доза. 3 седмици след 2-та ваксинация (ден 43) всички възрастови групи (т.е. 6-35 месеца,

3-8 години и 9-17 години) постигат високи нива на антитела срещу A/Vietnam/1194/2004, оценени с методите SRH и HI (представени в таблицата по-долу*). В това проучване не са наблюдавани свързани с ваксината сериозни НЛР.

 

 

Прохождащи деца

Деца

Юноши

 

 

(6-<36 месеца)

(3-<9 години)

(9-<18 години)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Степен на

97%

97%

89%

 

серопротекция

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

HI

сероконверсия

(109-151)

(97-142)

(51-88)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

97%

97%

89%

 

сероконверсия

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Степен на

100%

100%

100%

 

серопротекция

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

SRH

сероконверсия

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

98%

100%

99%

 

сероконверсия

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

* При липсата на критерии на CHMP за имуногенност при деца за серологичните данни, получени след ваксинация на деца, се прилагат критериите на CHMP за имуногенност, използвани за оценка на сезонни противогрипни ваксини при възрастни. Значението им за клиничната защита обаче не е известно.

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция 99% (95%CI: 94-100), степен на сероконверсия, варираща 97% (95% CI: 91-99) до 99% (95% CI: 96-100), и средни геометрични съотношения, вариращи от 29 (95% CI: 25-35) до 50 (95% CI: 44-58).

Резултати за имуногенност с Focetria H1N1v (Проучване V111_03):

Оценени са степените на серопротекция и на сероконверсия, измерени чрез HI анализ, както и факторът на сероконверсия, изразени като средни геометрични съотношения на HI за анти-HA антитела срещу H1N1, след прилагане на една и две дози Focetria по 7,5 µg

при 70 деца и юноши (9-17 години), 60 деца (3-8 години), 58 деца (12-35 месеца) и 49 кърмачета (6-11 месеца). CHMP критериите за имуногенност, определени за възрастни (18-60 години), са били изпълнени както след първата, така и след втората доза при всички изброени по-горе слоеве според възрастовата стратификация (както в цялата популация, така и в подгрупата на серонегативните лица преди първи прием на лекарствения продукт).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Foclivia в една или повече подгрупи на педиатричната популация при активна имунизация срещу H5N1 подтип на вируса на грип А. За информация относно употреба

в педиатрията вижте точка 4.2.

Foclivia е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“.

Това означава, че по научни съображения до момента не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт. Всяка година Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП ще се актуализира според изискванията.

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни, получени за Foclivia и сезонните противогрипни ваксини, съдържащи адювант MF59C.1, не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, локална поносимост, фертилитет при женските животни, както и репродуктивна токсичност и токсичност за развитието (до края на периода на кърмене).

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид, Калиев хлорид,

Калиев дихидрогенфосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Вода за инжекции.

За адюванта вижте точка 2.

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

1 година.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5Данни за опаковката

0,5 ml в предварително напълнена спринцовка (стъкло тип I) с бутало (бромобутилова гума). Опаковки по 1 и по 10.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Ваксината трябва да бъде оставена да достигне стайна температура преди употреба. Внимателно разклатете преди употреба.

Преди употреба проверете визуално суспензията. Ако съдържа частици и/или има необичаен вид, ваксината трябва да се изхвърли.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1 Siena

Италия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 октомври 2009 Дата на последно подновяване: 19 октомври 2014

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Foclivia инжекционна суспензия

Пандемична ваксина срещу грип (H5N1) (повърхностни антигени, инактивирани, с адювант)

Pandemic Influenza Vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted)

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Повърхностни антигени на грипен вирус (хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 микрограма** за доза от 0,5 ml

*произведени в яйца

**изразен в микрограма хемаглутинин.

Адювант MF59C.1, съдържащ:

 

Сквален

9,75 милиграма

Полисорбат 80

1,175 милиграма

Сорбитанов триолеат

1,175 милиграма

Тази ваксина отговаря на препоръките на СЗО и на решението на ЕС за пандемията.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия. Млечно-бяла течност.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Профилактика на грип в ситуация на официално обявена пандемия. Foclivia трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и хора в старческа възраст: 0,5 ml на избрана дата.

Втора доза от ваксината трябва да се приложи след интервал от най-малко 3 седмици. Foclivia е оценена при възрастни (от 18 до 60 години) и при хора в старческа възраст (над 60 години) съгласно схема за първична ваксинация в ден 1 и ден 22.

Данните за трета доза (бустер), приложена 6 месеца след първата доза, са ограничени (вж. точки 4.8 и 5.1).

Педиатрична популация:

Безопасността и ефикасността на Foclivia при деца на възраст под 18 години не са установени. Наличните понастоящем данни при деца на възраст от 6 месеца до 18 години са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Липсват данни при деца на възраст под 6 месеца.

Начин на приложение

Имунизацията трябва да се извършва чрез интрамускулно инжектиране в делтоидния мускул или антеролатералната част на бедрото (в зависимост от мускулната маса).

4.3 Противопоказания

Анамнеза за анафилактична (т.е. животозастрашаваща) реакция към някоя от съставките в тази ваксина или към следите от яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ). В пандемична ситуация обаче може да е уместно прилагането на ваксината, при условиe че в случай на нужда има на непосредствено разположение средства за ресусцитация.

Вижте точка 4.4.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Трябва да се внимава при прилагане на тази ваксина върху хора с известна свръхчувствителност (различна от анафилактична реакция) към активното вещество, към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, или към яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ).

Както с всички инжекционни ваксини, на непосредствено разположение трябва винаги да има подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на рядко анафилактично събитие след прилагане на ваксината.

Ако пандемичната ситуация позволява, имунизацията се отлага при пациенти с тежко фебрилно заболяване или остра инфекция.

Foclivia не трябва при никакви обстоятелства да се прилага вътресъдово или подкожно. Затова медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината при лица с тромбоцитопения или с нарушение в кръвосъсирването, което би било противопоказано при интрамускулна инжекция, освен ако потенциалната полза надвишава риска от кървене.

Образуването на антитела при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да е недостатъчно.

Може да не се постигне защитен отговор при всички ваксинирани (вж. точка 5.1).

Кръстосана защита се наблюдава в известна степен срещу сродни вирусни варианти на H5N1 в клинични изпитвания (вж. точка 5.1).

Тъй като втората доза е препоръчителна, трябва да се отбележи, че липсват данни за безопасността, имуногенността или ефикасността в подкрепа на взаимозаменяемостта на Foclivia с други моновалентни H5N1 ваксини.

Въпреки че няма данни за използването на Foclivia, се съобщава за случаи на конвулсии със или без висока температура при пациенти, ваксинирани с Focetria: MF59.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia.

Болшинството фебрилни конвулсии са при педиатрични пациенти. Наблюдавани са някои случаи при пациенти с анамнеза за епилепсия. Трябва да се обръща особено внимание на пациенти, страдащи от епилепсия, а лекарят трябва да информира тези пациенти (или родителите им) относно възможността за получаване на конвулсии (вж. точка 4.8).

След всяка ваксинация или дори преди нея пациентът може да получи синкоп (припадък) като психогенен отговор към иглата на инжекцията. Това може да е придружено от някои неврологични признаци, като преходно нарушение на зрението, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяване. Важно

е въвеждането на процедури за предотвратяване на наранявания вследствие на припадъци.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Foclivia не трябва да се прилага едновременно с други ваксини. Ако, обаче, са налице показания за едновременното приложение с друга ваксина, имунизацията трябва да се извърши на различни крайници. Трябва да се има предвид, че нежеланите реакции може да са по-силни.

Имунологичният отговор може да бъде намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.

След противогрипно ваксиниране могат да се получат грешно положителни лабораторни резултати по метода ELISA за антитела към човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1), вируса на хепатит C и особено HTLV-1. В такива случаи методът Western blot дава отрицателни резултати. Тези временни грешно положителни резултати могат да се дължат на синтеза на IgM в отговор на ваксината.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за употребата на Foclivia при бременни жени.

Съществуват обаче данни за безопасността при бременни жени, изложени на Focetria (H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia), която съдържа същото количество MF59C.1, като това при Foclivia. Постмаркетинговите спонтанни съобщения за нежелани реакции

и данните от интервенционално проучване не предполагат пряко или косвено вредно въздействие върху бременността при експозиция на Focetria. Освен това две обсервационни проучвания за оценка на безопасността при излагане на Focetria през бременността не показват увеличение в честотата на гестационен диабет, прееклампсия, абортиране, мъртвораждане, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, неонатална смърт и вродени аномалии сред почти 10 000 ваксинирани бременни жени и поколението им в сравнение с неваксинираните контроли.

Медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината Foclivia при бременни жени, като се съобразяват с официалните препоръки.

Кърмене Ваксината може да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Няма данни за фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Някои от ефектите, споменати в точка 4.8 „Нежелани лекарствени реакции“, могат да повлияят върху способността за шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години):

Данните, получени от клинични изпитвания, проведени с пандемичната моделна адювантна H5N1 ваксина при възрастни и хора в старческа възраст (за повече информация вж. точка 5.1), показват, че повечето реакции са с лек характер, кратка продължителност и качествено подобни на породените от традиционни противогрипни ваксини. Широко прието е, че адювантното действие, причиняващо повишена имуногенност, е свързано със слабо увеличаване на честотата на локалните реакции (предимно лека болка) в сравнение с традиционните неадювантни противогрипни ваксини. След втората доза се отчитат по-малко реакции в сравнение с първата.

Деца и юноши на възраст от 6 месеца до 17 години:

В клинично изпитване фаза II (Проучване V87P6) е оценена безопасността на пандемична моделна адювантна H5N1 ваксина при деца и юноши (за повече информация вж. точка 5.1). Независимо от възрастта, реактогенността е по-висока след първата доза, отколкото след второто ваксиниране. Реактогенността след третата доза, приложена 12 месеца след втората, е по-висока от тази както след първата, така и след втората доза. Процентът на пациентите, съобщаващи за локални реакции, е по-голям в групите на по-възрастните пациенти, предимно поради по-честите оплаквания от болка. При прохождащи деца най-често съобщаваните очаквани локални реакции са еритема и болезненост, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – раздразнителност и необичаен плач. При деца и юноши най-често

съобщаваната очаквана локална реакция е болка, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – умора и главоболие. Нисък процент от пациентите във всички възрасти съобщават за висока температура. Данните за безопасността на подобна пандемична ваксина (Focetria H1N1v) след първата и втората доза при деца и юноши предполагат профил на безопасност, сравним с този, съобщен за моделната ваксина aH5N1 (Foclivia).

По-долу е представена честотата на нежеланите реакции от клинични изпитвания и по време на постмаркетинговото наблюдение.

Клинични изпитвания

Нежелани реакции от клинични изпитвания при възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години)

Честотата на нежеланите реакции е оценена в четири клинични изпитвания с различни грипни щамове и различен състав на ваксината (H5N3, H9N2 и H5N1); експонирани са 3 696 възрастни и участници в старческа възраст. 3 618 от тези участници получават моделната ваксина Foclivia (A/H5N1) (вж. точка 5.1).

Нежеланите реакции от клинични изпитвания с моделната ваксина Foclivia са изброени по-долу.

Честотата на симптомите, наблюдавани при пациенти на възраст над 60 години, е по-ниска в сравнение с популацията на възраст 18-60 години.

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тежестта:

Нарушения на нервната система Чести (>1/100, <1/10): главоболие

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Чести (>1/100, <1/10): изпотяване

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Чести (>1/100, <1/10): артралгия и миалгия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Чести (>1/100, <1/10): зачервяване на мястото на инжектиране, подуване на мястото на

инжектиране, уплътнение на мястото на инжектиране, екхимоза на мястото на инжектиране

иболка на мястото на инжектиране, повишена температура, неразположение, умора

итреперене

Болшинството от тези реакции обикновено изчезват в рамките на 1-2 дни без лечение.

Нежелани реакции от клинични изпитвания при деца на възраст от 6 месеца до 17 години

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1 (n=334), спрямо сезонна противогрипна ваксина (n=137).

 

Инжекция 1

Инжекция 2

Инжекция 3

 

H5N1 ваксина

H5N1 ваксина

H5N1 ваксина

 

с адювант

с адювант

с адювант

Прохождащи деца

N=145

N=138

N=124

(6-<36 месеца)

 

 

 

Каквато и да е

76%

68%

80%

Локална

47%

46%

60%

Системна

59%

51%

54%

Висока температура

0%

0%

0%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

Всяко друго нежелано

54%

49%

35%

събитие

 

 

 

Деца (3-<9 години)

N=96

N=93

N=85

Каквато и да е

72%

68%

79%

Локална

66%

58%

74%

Системна

32%

33%

45%

Висока температура

4%

2%

6%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

Всяко друго нежелано

36%

31%

19%

събитие

 

 

 

Юноши (9-<18 години)

N=93

N=91

N=83

Каквато и да е

91%

82%

89%

Локална

81%

70%

81%

Системна

69%

52%

69%

Висока температура

0%

1%

2%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

Всяко друго нежелано

30%

27%

22%

събитие

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 77 деца на възраст 3-8 години и 80 деца и юноши на възраст 9-17 години, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Деца (3-8-годишна възраст)

N= 77

N= 75

Каквато и да е нежелана

74%

69%

лекарствена реакция

 

 

Локална

62%

56%

Системна

39%

35%

Висока температура ≥ 38°C

4%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

0%

1%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

14%

17%

Юноши (9-17-годишна възраст)

N= 80

N= 79

Каквато и да е нежелана

79%

66%

лекарствена реакция

 

 

Локална

70%

58%

Системна

45%

30%

Висока температура ≥ 38°C

3%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

0%

0%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

13%

10%

Данните при деца и юноши на възраст 3-17 години предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при деца и юноши на възраст от 3 до 17 години: Болка, уплътнение и еритема, общо неразположение, миалгия, главоболие и умора.

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 73 кърмачета на възраст 6-11 месеца и 73 прохождащи деца на възраст 12-35 месеца, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Кърмачета (6-11-месечна

N= 73

N= 68

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

79%

65%

лекарствена реакция

 

 

Локална

44%

26%

Системна

70%

56%

Висока температура ≥ 38°C

11%

9%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

3%

4%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

32%

31%

Прохождащи деца (12-35-месечна

N= 73

N= 71

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

70%

71%

лекарствена реакция

 

 

Локална

51%

49%

Системна

60%

49%

Висока температура ≥ 38°C

10%

11%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

4%

1%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

1%

0%

Всяко друго нежелано събитие

21%

24%

Данните при кърмачета и прохождащи деца на възраст 6-35 месеца предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при 146 кърмачета и прохождащи деца на възраст от 6 до 35 месеца:

Болезненост, еритема, раздразнителност, необичаен плач, сънливост, диария, повръщане и промени в хранителните навици. Уплътнение и екхимоза са много чести реакции при прохождащи деца, но с по-малка честота при кърмачета.

Постмаркетингово наблюдение

Освен нежеланите реакции, съобщавани в клиничните изпитвания, се съобщават следните при постмаркетинговия опит с Focetria H1N1v:

Нарушения на кръвта и лимфната система Лимфаденопатия.

Сърдечни нарушения Сърцебиене, тахикардия.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Астения.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Мускулна слабост, болка в крайниците.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Кашлица.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Общи кожни реакции, включително сърбеж, уртикария или неспецифичен обрив, ангиоедем.

Стомашно-чревни нарушения Стомашно-чревни нарушения, като гадене, повръщане, болка в корема и диария.

Нарушения на нервната система Главоболие, замайване, сънливост, синкоп. Неврологични нарушения, като невралгия, парестезия, конвулсии и неврит.

Нарушения на имунната система Алергични реакции, анафилаксия, включително затруднено дишане, бронхоспазъм, оток на ларинкса, в редки случаи водещи до шок.

От постмаркетинговото наблюдение с междупандемични тривалентни ваксини с адювант, със състав, сходен с този на Foclivia (MF59C.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина),

се съобщават следните допълнителни нежелани лекарствени реакции:

Редки (>1/10 000, <1/1 000):

Тромбоцитопения (някои много редки случаи са тежки, с брой на тромбоцитите по-малък от 5 000 на mm3).

Много редки (<1/10 000):

Васкулит с преходно ангажиране на бъбреците и ексудативен мултиформен еритем. Неврологични нарушения, като енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain Barré.

Нежелана(и) лекарствена(и) реакция(и) от постмаркетинговото наблюдение с ваксината срещу пандемичен грип: не е приложимо.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Ваксина срещу грип, ATC код: J07BB02

Тази точка описва клиничния опит с моделните ваксини H5N1 след приложение на две дози по 7,5 микрограма.

Моделните ваксини съдържат грипни антигени, които са различни от тези в циркулиращите в момента грипни вируси. Тези антигени могат да се считат за „нови“ и симулират ситуация, при която целевата популация за ваксиниране не е била в контакт с тях. Данните, получени

смоделна ваксина, ще подкрепят стратегия за ваксиниране, която вероятно ще се използва за ваксината срещу пандемичен грип: клиничната ефктивност и данните за безопасност, получени

смоделни ваксини, са приложими за ваксините срещу пандемичен грип.

Възрастни (18-60 години)

Проведено е клинично изпитване във фаза II (Проучване V87P1) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1, при 312 здрави възрастни. Две дози ваксина, съдържаща

H5N1 (A/Vietnam/1194/2004): 7,5 µg хемаглутинин (HA)/доза с адювант), са приложени през интервал от три седмици при 156 участника.

В друго клинично проучване (фаза III) (Проучване V87P13) са включени 2 693 здрави възрастни, които получават две дози ваксина, съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/доза с адювант), приложени през интервал от три седмици. Имуногенността е оценена

в една подгрупа (n=197) от проучваната популация.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при възрастни, измерени по метода на простата радиална хемолиза (SRH), са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=149

N=197

Степен на серопротекция (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=69

N=128

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Резултатите от микронеутрализация (MN) за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия, варираща съответно от 67% (60-74) до 85% (78-90) и от 65% (58-72) до 83% (77-89). Имунният отговор към ваксините, оценен чрез MN метод, съответства на резултатите, получени с SRH.

Персистирането на антителата след първична ваксинация в тази популация е оценено по методите на инхибиране на хемаглутинацията (HI), SRH и MN. В сравнение с нивата на антителата, получени в ден 43 след приключването на схемата за първична ваксинация, нивата на антителата в ден 202 са намалени с 1/5 до ½ от предишните им нива.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при участници на възраст над 60 години (с ограничен брой участници на възраст над 70 години), измерени с SRH метода и оценени

в две клинични проучвания, са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=84

N=210

Степен на серопротекция (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=66

N=143

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия,

варираща съответно от 57% (50-64) до 79% (68-87) и от 55% (48-62) до 58% (47-69). MN резултатите са подобни на SRH резултатите и показват силен имунен отговор след приключването на графиците за първична ваксинация в популацията на участниците в старческа възраст.

Персистирането на антителата след първичната ваксинация при тази популация, оценено с HI, SRH и MN тестове, намалява с ½ до 1/5 от постваксинационното им ниво в ден 202 в сравнение с ден 43 след приключването на първичната схема, оценено с HI, SRH и MN тестове. До 50% от участниците в старческа възраст, имунизирани с ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, са със серопротекция след шест месеца.

Бустер доза

Трета (бустер) доза на ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, е приложена 6 месеца след първичните ваксинационни серии. Резултатите са показани чрез SRH.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004, измерени с помощта на SRH метода, са следните:

 

Проучване

Проучване

 

V87P1 Възрастни

V87P1 Старческа възраст

 

бустер (6 месеца след 2ра

бустер (6 месеца след 2ра

 

доза)

доза)

SRH

N=71

N=38

Степен на серопротекция (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Има ограничен опит за бустер дозата при популацията в старческа възраст.

Потвърждаващи данни при популациите на възрастни и на хора в старческа възраст

При две проучвания за определяне на доза 78 възрастни получават моделна ваксина с адювант (H5N3 или H9N2). Две дози от ваксината с щам H5N3 (A/Duck/Singapore/97) в 3 различни дозировки (7,5, 15 и 30 µg HA/доза) са приложени през интервал от три седмици.

Изследвани са серумни проби срещу оригиналния H5N3 и също срещу голям брой H5N1 изолати.

Серологичните реакции, получени с метода SRH, показват, че 100% от пациентите постигат серопротекция и 100% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g. Оказва се, че ваксината с адювант също предизвиква образуване на антитела, които създават кръстосана защита срещу щамовете H5N1, изолирани през 2003 г. и 2004 г., които демонстрират известно антигенен дрифт в сравнение с оригиналните щамове.

Две дози ваксина, съдържаща щама H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) в 4 различни дозировки (3,75, 7,5, 15 и 30 μg HA/доза), са приложени през интервал от четири седмици. Получените серологични реакции чрезHI показват, че 92% от пациентите постигат серопротекция и 75% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g.

Кръстосана реактивност

Възрастни (18-60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при възрастни

от 18 до 60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=70

N=197

SRH

Степен на серопротекция

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%CI)*

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

49% (42-56)

 

(95%CI)*

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

N=69

N=197

HI

Степен на серопротекция

36% (25-49)

23% (18-30)

 

(95%CI)°

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

19% (14-25)

 

(95%CI)°

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%CI)°°

 

 

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: изходните стойности не са тествани

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 27% (17-39) (V87P1) до 39% (32-46) (V87P13), и степен на сероконверсия 36% (29-43) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средно геометрично съотношение 2,77 (2,4-3,2) срещу

A/turkey/Turkey/05.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при хора в старческа възраст на >60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=37

N=207

SRH

Степен на серопротекция

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%CI)*

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

48% (41-55)

 

(95%CI)*

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,74 (1,57-1,94)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

N=36

N=208

HI

Степен на серопротекция

36% (21-54)

25% (19-32)

 

(95%CI)°

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

19% (14-25)

 

(95%CI)°

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,79 (1,56-2,06)

 

(95%CI)°°

 

 

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: не са провеждани тестове на изходно ниво

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 11% (3-25) (V87P1) до 30% (24-37) (V87P13), и степен на сероконверсия 25% (19-31) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средно геометрично съотношение 2,01 (1,78-2,26) срещу

A/turkey/Turkey/05.

Данни при педиатричните популации

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с H5N1 ваксина, комбинирана с адювант MF59C.1, при 471 деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Прилагани са две дози

по 7,5 микрограма с интервал от три седмици между дозите и трета доза 12 месеца след първата доза. 3 седмици след 2-та ваксинация (ден 43) всички възрастови групи (т.е. 6-35 месеца,

3-8 години и 9-17 години) постигат високи нива на антитела срещу A/Vietnam/1194/2004, оценени с методите SRH и HI (представени в таблицата по-долу*). В това проучване не са наблюдавани свързани с ваксината сериозни НЛР.

 

 

Прохождащи деца

Деца

Юноши

 

 

(6-<36 месеца)

(3-<9 години)

(9-<18 години)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Степен на

97%

97%

89%

 

серопротекция

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

HI

сероконверсия

(109-151)

(97-142)

(51-88)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

97%

97%

89%

 

сероконверсия

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Степен на

100%

100%

100%

 

серопротекция

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

SRH

сероконверсия

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

98%

100%

99%

 

сероконверсия

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

* При липсата на критерии на CHMP за имуногенност при деца за серологичните данни, получени след ваксинация на деца, се прилагат критериите на CHMP за имуногенност, използвани за оценка на сезонни противогрипни ваксини при възрастни. Значението им за клиничната защита обаче не е известно.

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция 99% (95%CI: 94-100), степен на сероконверсия, варираща 97% (95% CI: 91-99) до 99% (95% CI: 96-100), и средни геометрични съотношения, вариращи от 29 (95% CI: 25-35) до 50 (95% CI: 44-58).

Резултати за имуногенност с Focetria H1N1v (Проучване V111_03):

Оценени са степените на серопротекция и на сероконверсия, измерени чрез HI анализ, както и факторът на сероконверсия, изразени като средни геометрични съотношения на HI за анти-HA антитела срещу H1N1, след прилагане на една и две дози Focetria по 7,5 µg

при 70 деца и юноши (9-17 години), 60 деца (3-8 години), 58 деца (12-35 месеца) и 49 кърмачета (6-11 месеца). CHMP критериите за имуногенност, определени за възрастни (18-60 години),

са били изпълнени както след първата, така и след втората доза при всички изброени по-горе слоеве според възрастовата стратификация (както в цялата популация, така и в подгрупата на серонегативните лица преди първи прием на лекарствения продукт).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Foclivia в една или повече подгрупи на педиатричната популация при активна имунизация срещу H5N1 подтип на вируса на грип А. За информация относно употреба

в педиатрията вижте точка 4.2.

Foclivia е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“.

Това означава, че по научни съображения до момента не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП ще актуализира според изискванията.

5.2 Фармакокинетични свойства

Неприложимо.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни, получени за Foclivia и сезонните противогрипни ваксини, съдържащи адювант MF59C.1, не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, локална поносимост, фертилитет при женските животни, както и репродуктивна токсичност и токсичност за развитието (до края на периода на кърмене).

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев хлорид, Калиев хлорид,

Калиев дихидрогенфосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Вода за инжекции.

За адюванта вижте точка 2.

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

1 година.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5 Данни за опаковката

0,5 ml в еднодозов флакон (стъкло тип I) със запушалка (халобутилова гума). Опаковки по 10. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Ваксината трябва да бъде оставена да достигне стайна температура преди употреба. Внимателно разклатете преди употреба.

Преди употреба проверете визуално суспензията. Ако съдържа частици и/или има необичаен вид, ваксината трябва да се изхвърли.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena

Италия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/577/003

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 октомври 2009 Дата на последно подновяване: 19 октомври 2014

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Foclivia инжекционна суспензия в многодозова опаковка.

Пандемичена ваксина срещу грип (H5N1) (повърхностни антигени, инактивирани, с адювант)

(Pandemic Influenza Vaccine (H5N1) (surface antigen, inactivated, adjuvanted))

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Повърхностни антигени на грипен вирус (хемаглутинин и невраминидаза)* от щам:

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

7,5 микрограма** за доза от 0,5 ml

*произведени в яйца

**изразен в микрограма хемаглутинин.

Адювант MF59C.1, съдържащ:

 

Сквален

9,75 милиграма

Полисорбат 80

1,175 милиграма

Сорбитанов триолеат

1,175 милиграма

Помощни вещества:

 

Тиомерсал

0,05 милиграма

Това е многодозова опаковка. Вижте точка 6.5 за броя на дозите във флакон.

Тази ваксина отговаря на препоръките на СЗО и на решението на ЕС за пандемията.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия. Млечно-бяла течност.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Профилактика на грип в ситуация на официално обявена пандемия. Foclivia трябва да се използва в съответствие с официалните указания.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни и хора в старческа възраст: 0,5 ml на избрана дата.

Втора доза от ваксината трябва да се приложи след интервал от най-малко 3 седмици. Foclivia е оценена при възрастни (от 18 до 60 години) и при хора в старческа възраст (над 60 години) съгласно схема на първична ваксинация в ден 1 и ден 22.

Данните за трета доза (бустер), приложена 6 месеца след първата доза, са ограничени (вж. точки 4.8 и 5.1).

Педиатрична популация:

Безопасността и ефикасността на Foclivia при деца на възраст под 18 години не са установени. Наличните понастоящем данни при деца на възраст от 6 месеца до 18 години са описани в точка 5.1, но препоръки за дозировката не могат да бъдат дадени.

Липсват данни при деца на възраст под 6 месеца.

Начин на приложение

Имунизацията трябва да се извършва чрез интрамускулно инжектиране в делтоидния мускул или антеролатералната част на бедрото (в зависимост от мускулната маса).

4.3 Противопоказания

Анамнеза за анафилактична (т.е. животозастрашаваща) реакция към някоя от съставките в тази ваксина или към следите от яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ). В пандемична ситуация, обаче, може да е уместно прилагането на ваксината, при условиe, че, в случай на нужда, има на непосредствено разположение средства за ресусцитация.

Вижте точка 4.4.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Трябва да се внимава при прилагане на тази ваксина върху хора с известна свръхчувствителност (различна от анафилактична реакция) към активното вещество, към някое от помощните вещества изброени в точка 6.1, към тиомерсал или към яйца, пилешки белтъци, канамицин и неомицин сулфат, бариев сулфат, формалдехид и цетилтриметиламониев бромид (ЦТАБ).

Както с всички инжекционни ваксини, на непосредствено разположение трябва винаги да има подходящо медицинско лечение и наблюдение в случай на рядко анафилактично събитие след прилагане на ваксината.

Ако пандемичната ситуация позволява, имунизацията се отлага при пациенти с тежко фебрилно заболяване или остра инфекция.

Foclivia не трябва при никакви обстоятелства да се прилага вътресъдово или подкожно. Затова медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината при лица с тромбоцитопения или с нарушение в кръвосъсирването, което би било противопоказано при интрамускулна инжекция, освен ако потенциалната полза надвишава риска от кървене.

Образуването на антитела при пациенти с ендогенна или ятрогенна имуносупресия може да е недостатъчно.

Може да не се постигне защитен отговор при всички ваксинирани (вж. точка 5.1).

Кръстосана защита се наблюдава в известна степен срещу сродни вирусни варианти на H5N1 в клинични изпитвания (вж. точка 5.1).

Тъй като втората доза е препоръчителна, трябва да се отбележи, че липсват данни за безопасността, имуногенността или ефикасността в подкрепа на взаимозаменяемостта на Foclivia с други моновалентни H5N1 ваксини.

Въпреки че няма данни за използването на Foclivia, се съобщава за случаи на конвулсии със или без висока температура при пациенти, ваксинирани с Focetria: MF59.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia.

Болшинството фебрилни конвулсии са при педиатрични пациенти. Наблюдавани са някои случаи при пациенти с анамнеза за епилепсия. Трябва да се обръща особено внимание на пациенти, страдащи от епилепсия, а лекарят трябва да информира тези пациенти (или родителите им) относно възможността за получаване на конвулсии (вж. точка 4.8).

След всяка ваксинация или дори преди нея пациентът може да получи синкоп (припадък) като психогенен отговор към иглата на инжекцията. Това може да е придружено от някои неврологични признаци, като преходно нарушение на зрението, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяване. Важно

е въвеждането на процедури за предотвратяване на наранявания вследствие на припадъци.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Foclivia не трябва да се прилага едновременно с други ваксини. Ако обаче са налице показания за едновременното приложение с друга ваксина, имунизацията трябва да се извърши на различни крайници. Трябва да се има предвид, че нежеланите реакции може да са по-силни. Имунологичният отговор може да бъде намален, ако пациентът е подложен на имуносупресивно лечение.

След противогрипно ваксиниране могат да се получат грешно положителни лабораторни резултати по метода ELISA за антитела към човешкия имунодефицитен вирус-1 (HIV-1), вируса на хепатит C и особено HTLV-1. В такива случаи методът Western blot дава отрицателни резултати. Тези временни грешно положителни резултати могат да се дължат на синтеза на IgM в отговор на ваксината.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма данни за употребата на Foclivia при бременни жени.

Съществуват обаче данни за безопасността при бременни жени, изложени на Focetria (H1N1-пандемична ваксина, подобна на Foclivia), която съдържа същото количество MF59C.1, като това при Foclivia. Постмаркетинговите спонтанни съобщения за нежелани реакции

и данните от интервенционално проучване не предполагат пряко или косвено вредно въздействие върху бременността при експозиция на Focetria. Освен това две обсервационни проучвания за оценка на безопасността при излагане на Focetria през бременността не показват увеличение в честотата на гестационен диабет, прееклампсия, абортиране, мъртвораждане, ниско тегло при раждане, преждевременно раждане, неонатална смърт и вродени аномалии сред почти 10 000 ваксинирани бременни жени и поколението им в сравнение с неваксинираните контроли.

Медицинските специалисти трябва да оценят ползите и потенциалните рискове от прилагането на ваксината Foclivia при бременни жени, като се съобразяват с официалните препоръки.

Кърмене Ваксината може да се използва по време на кърмене.

Фертилитет Няма данни за фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Някои от ефектите, споменати в точка 4.8 „Нежелани лекарствени реакции“, могат да повлияят върху способността за шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години):

Данните, получени от клинични изпитвания, проведени с пандемичната моделна адювантна H5N1 ваксина при възрастни и хора в старческа възраст (за повече информация вж. точка 5.1),

показват, че повечето реакции са с лек характер, кратка продължителност и качествено подобни на породените от традиционни противогрипни ваксини. Широко прието е, че адювантното действие, причиняващо повишена имуногенност, е свързано със слабо увеличаване на честотата на локалните реакции (предимно лека болка) в сравнение с традиционните неадювантни противогрипни ваксини. След втората доза се отчитат по-малко реакции в сравнение с първата.

Деца и юноши на възраст от 6 месеца до 17 години:

В клинично изпитване фаза II (Проучване V87P6) е оценена безопасността на пандемична моделна адювантна H5N1 ваксина при деца и юноши (за повече информация вж. точка 5.1). Независимо от възрастта, реактогенността е по-висока след първата доза, отколкото след второто ваксиниране. Реактогенността след третата доза, приложена 12 месеца след втората, е по-висока от тази както след първата, така и след втората доза. Процентът на пациентите, съобщаващи за локални реакции, е по-голям в групите на по-възрастните пациенти, предимно поради по-честите оплаквания от болка. При прохождащи деца най-често съобщаваните очаквани локални реакции са еритема и болезненост, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – раздразнителност и необичаен плач. При деца и юноши най-често

съобщаваната очаквана локална реакция е болка, а най-често съобщаваните очаквани системни реакции – умора и главоболие. Нисък процент от пациентите във всички възрасти съобщават за висока температура. Данните за безопасността на подобна пандемична ваксина (Focetria H1N1v) след първата и втората доза при деца и юноши предполагат профил на безопасност, сравним с този, съобщен за моделната ваксина aH5N1 (Foclivia).

По-долу е представена честотата на нежеланите реакции от клинични изпитвания и по време на постмаркетинговото наблюдение.

Клинични изпитвания

Нежелани реакции от клинични изпитвания при възрастни и хора в старческа възраст (над 18 години)

Честотата на нежеланите реакции е оценена в четири клинични изпитвания с различни грипни щамове и различен състав на ваксината (H5N3, H9N2 и H5N1); експонирани са 3 696 възрастни и участници в старческа възраст. 3 618 от тези участници получават моделната ваксина Foclivia (A/H5N1) (вж. точка 5.1).

Нежеланите реакции от клинични изпитвания с моделната ваксина Foclivia са изброени по-долу.

Честотата на симптомите, наблюдавани при пациенти на възраст над 60 години, е по-ниска в сравнение с популацията на възраст 18-60 години.

При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тежестта:

Нарушения на нервната система Чести (>1/100, <1/10): главоболие

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Чести (>1/100, <1/10): изпотяване

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Чести (>1/100, <1/10): артралгия и миалгия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Чести (>1/100, <1/10): зачервяване на мястото на инжектиране, подуване на мястото на

инжектиране, уплътнение на мястото на инжектиране, екхимоза на мястото на инжектиране

иболка на мястото на инжектиране, повишена температура, неразположение, умора

итреперене

Болшинството от тези реакции обикновено изчезват в рамките на 1-2 дни без лечение.

Нежелани реакции от клинични изпитвания при деца на възраст от 6 месеца до 17 години

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1 (n=334), спрямо сезонна противогрипна ваксина (n=137).

 

Първа доза

 

Втора доза (21 дни

Трета доза (12 месеца

 

 

 

след първата доза)

след втората доза)

 

 

H5N1 ваксина с адювант

Прохождащи деца

N=145

 

N=138

N=124

(6-<36 месеца)

 

 

 

 

Каквато и да е

76%

 

68%

80%

Локална

47%

 

46%

60%

Системна

59%

 

51%

54%

Висока температура

0%

 

0%

0%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всякакво друго нежелано

54%

 

49%

35%

събитие

 

 

 

 

Деца (3-<9 години)

N=96

 

N=93

N=85

Каквато и да е

72%

 

68%

79%

Локална

66%

 

58%

74%

Системна

32%

 

33%

45%

Висока температура

4%

 

2%

6%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всяко друго нежелано

36%

 

31%

19%

събитие

 

 

 

 

Юноши (9-<18 години)

N=93

 

N=91

N=83

Каквато и да е

91%

 

82%

89%

Локална

81%

 

70%

81%

Системна

69%

 

52%

69%

Висока температура

0%

 

1%

2%

≥ 38°C (≥ 40°C)

 

 

 

 

Всяко друго нежелано

30%

 

27%

22%

събитие

 

 

 

 

Focetria (H1N1v)

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 77 деца на възраст 3-8 години и 80 деца и юноши на възраст 9-17 години, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Деца (3-8-годишна възраст)

N= 77

N= 75

Каквато и да е нежелана

74%

69%

лекарствена реакция

 

 

Локална

62%

56%

Системна

39%

35%

Висока температура ≥ 38°C

4%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

0%

1%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

14%

17%

Юноши (9-17-годишна възраст)

N= 80

N= 79

Каквато и да е нежелана

79%

66%

лекарствена реакция

 

 

Локална

70%

58%

Системна

45%

30%

Висока температура ≥ 38°C

3%

1%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

0%

0%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

13%

10%

Данните при деца и юноши на възраст 3-17 години предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при деца и юноши на възраст от 3 до 17 години: Болка, уплътнение и еритема, общо неразположение, миалгия, главоболие и умора.

Съобщават сe следните нежелани реакции през седмицата след ваксиниране с Focetria H1N1v при 73 кърмачета на възраст 6-11 месеца и 73 прохождащи деца на възраст 12-35 месеца, получаващи доза от 7,5 µg:

 

Инжектиране 1

Инжектиране 2

Кърмачета (6-11-месечна

N= 73

N= 68

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

79%

65%

лекарствена реакция

 

 

Локална

44%

26%

Системна

70%

56%

Висока температура ≥ 38°C

11%

9%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

3%

4%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

0%

0%

Всяко друго нежелано събитие

32%

31%

Прохождащи деца (12-35-месечна

N= 73

N= 71

възраст)

 

 

Каквато и да е нежелана

70%

71%

лекарствена реакция

 

 

Локална

51%

49%

Системна

60%

49%

Висока температура ≥ 38°C

10%

11%

до 38,9°C

 

 

Висока температура 39°C

4%

1%

до 39,9°C

 

 

Висока температура ≥ 40°C

1%

0%

Всяко друго нежелано събитие

21%

24%

Данните при кърмачета и прохождащи деца на възраст 6-35 месеца предполагат леко отслабване на реактогенността след втората доза без увеличаване на честотата на висока температура.

Много чести реакции, съобщавани при 146 кърмачета и прохождащи деца на възраст от 6 до 35 месеца:

Болезненост, еритема, раздразнителност, необичаен плач, сънливост, диария, повръщане и промени в хранителните навици. Уплътнение и екхимоза са много чести реакции при прохождащи деца, но с по-малка честота при кърмачета.

Постмаркетингово наблюдение

Освен нежеланите реакции, съобщавани в клиничните изпитвания, се съобщават следните при постмаркетинговия опит с Focetria H1N1v:

Нарушения на кръвта и лимфната система Лимфаденопатия.

Сърдечни нарушения Сърцебиене, тахикардия.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение Астения.

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан Мускулна слабост, болка в крайниците.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения Кашлица.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан Общи кожни реакции, включително сърбеж, уртикария или неспецифичен обрив, ангиоедем.

Стомашно-чревни нарушения Стомашно-чревни нарушения, като гадене, повръщане, болка в корема и диария.

Нарушения на нервната система Главоболие, замайване, сънливост, синкоп. Неврологични нарушения, като невралгия, парестезия, конвулсии и неврит.

Нарушения на имунната система Алергични реакции, анафилаксия, включително затруднено дишане, бронхоспазъм, оток на ларинкса, в редки случаи водещи до шок.

От постмаркетинговото наблюдение с междупандемични тривалентни ваксини с адювант, със състав, сходен с този на Foclivia (MF59C.1-адювантна H1N1-пандемична ваксина),

се съобщават следните допълнителни нежелани лекарствени реакции:

Редки (>1/10 000, <1/1 000):

Тромбоцитопения (някои много редки случаи са тежки, с брой на тромбоцитите по-малък от 5 000 на mm3).

Много редки (<1/10 000):

Васкулит с преходно ангажиране на бъбреците и ексудативен мултиформен еритем. Неврологични нарушения, като енцефаломиелит, неврит и синдром на Guillain Barré.

Нежелана(и) лекарствена(и) реакция(и) от постмаркетинговото наблюдение с ваксината срещу пандемичен грип: не е приложимо.

Този лекарствен продукт съдържа тиомерсал (органично живачно съединение) като консервант и затова е възможно да възникнат реакции на сенсибилизация (вж. точка 4.4).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез националната система за съобщаване, посочена

в Приложение V.

4.9 Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Ваксина срещу грип, ATC код: J07BB02

Тази точка описва клиничния опит с моделните ваксини H5N1 след приложение на две дози по 7,5 микрограма.

Моделните ваксини съдържат грипни антигени, които са различни от тези в циркулиращите в момента грипни вируси. Тези антигени могат да се считат за „нови“ и симулират ситуация, при която целевата популация за ваксиниране не е била в контакт с тях. Данните, получени

смоделна ваксина, ще подкрепят стратегия за ваксиниране, която вероятно ще се използва за ваксината срещу пандемичен грип: клиничната ефктивност и данните за безопасност, получени

смоделни ваксини, са приложими за ваксините срещу пандемичен грип.

Възрастни (18-60 години)

Проведено е клинично изпитване във фаза II (Проучване V87P1) с ваксина H5N1, комбинирана с адювант MF59C.1, при 312 здрави възрастни. Две дози ваксина, съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004): 7,5 µg хемаглутинин (HA)/доза с адювант), са приложени през интервал от три седмици при 156 участника.

В друго клинично проучване (фаза III) (Проучване V87P13) са включени 2 693 здрави възрастни, които получават две дози ваксина, съдържаща H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg HA/доза с адювант), приложени през интервал от три седмици. Имуногенността е оценена

в една подгрупа (n=197) от проучваната популация.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при възрастни, измерени по метода на простата радиална хемолиза (SRH), са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=149

N=197

Степен на серопротекция (95%CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=69

N=128

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Резултатите от микронеутрализация (MN) за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия, варираща съответно от 67% (60-74) до 85% (78-90) и от 65% (58-72) до 83% (77-89). Имунният отговор към ваксините, оценен чрез MN метода, съответства на резултатите, получени с SRH.

Персистирането на антителата след първична ваксинация в тази популация е оценено по методите на инхибиране на хемаглутинацията (HI), SRH и MN. В сравнение с нивата на антителата, получени в ден 43 след приключването на схемата за първична ваксинация, нивата на антителата в ден 202 са намалени с 1/5 до ½ от предишните им нива.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004 при участници на възраст над 60 години (с ограничен брой участници на възраст над 70 години), измерени с SRH метода и оценени

в две клинични проучвания, са следните:

Анти-HA антитела (SRH)

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=84

N=210

Степен на серопротекция (95%CI)*

80% (70-88)

82% (76-87)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

70% (59-80)

63% (56-69)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

4,96 (3,87-6,37)

2,9 (2,53-3,31)

 

 

 

 

Проучване V87P13

Проучване V87P13

Анти-HA антитела (SRH)

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

N=66

N=143

Изходен серологичен статус

< 4 mm2

≥ 4 mm2

Степен на серопротекция (95%CI)*

82% (70-90)

82% (75-88)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

82% (70-90)

54% (45-62)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

8,58 (6,57-11)

1,91 (1,72-2,12)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция и сероконверсия,

варираща съответно от 57% (50-64) до 79% (68-87) и от 55% (48-62) до 58% (47-69). MN резултатите са подобни на SRH резултатите и показват силен имунен отговор след приключването на графиците за първична ваксинация в популацията на участниците в старческа възраст.

Персистирането на антителата след първичната ваксинация при тази популация, оценено с HI, SRH и MN тестове, намалява с ½ до 1/5 от постваксинационното им ниво в ден 202 в сравнение с ден 43 след приключването на първичната схема, оценено с HI, SRH и MN тестове. До 50% от участниците в старческа възраст, имунизирани с ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, са със серопротекция след шест месеца.

Бустер доза

Трета (бустер) доза на ваксина H5N1, комбинирана с MF59C, е приложена 6 месеца след първичните ваксинационни серии. Резултатите са показани чрез SRH.

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/Vietnam/1194/2004, измерени с помощта на SRH метода, са следните:

 

Проучване

Проучване

 

V87P1 Възрастни

V87P1 Старческа възраст

 

бустер (6 месеца

бустер (6 месеца

 

след 2ра доза)

след 2ра доза)

SRH

N=71

N=38

Степен на серопротекция (95%CI)*

89% (79-95)

84% (69-94)

Степен на сероконверсия (95%CI)*

83% (72-91)

63% (46-78)

Фактор на сероконверсия (95%CI)**

5,96 (4,72-7,53)

5,15 (3,46-7,66)

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH

Има ограничен опит за бустер дозата при популацията в старческа възраст.

Потвърждаващи данни при популациите на възрастни и на хора в старческа възраст

При две проучвания за определяне на доза 78 възрастни получават моделна ваксина с адювант (H5N3 или H9N2). Две дози от ваксината с щам H5N3 (A/Duck/Singapore/97) в 3 различни дозировки (7,5, 15 и 30 µg HA/доза) са приложени през интервал от три седмици.

Изследвани са серумни проби срещу оригиналния H5N3 и също срещу голям брой H5N1 изолати.

Серологичните реакции, получени с метода SRH, показват, че 100% от пациентите постигат серопротекция и 100% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g. Оказва се,

че ваксината с адювант също предизвиква образуване на антитела, които създават кръстосана защита срещу щамовете H5N1, изолирани през 2003 г. и 2004 г., които демонстрират известен антигенен дрифт в сравнение с оригиналните щамове.

Две дози ваксина, съдържаща щама H9N2 (A/chicken/Hong Kong/G9/97) в 4 различни дозировки (3,75, 7,5, 15 и 30 μg HA/доза), са приложени през интервал от четири седмици. Получените серологични реакции чрез HI показват, че 92% от пациентите постигат серопротекция и 75% постигат сероконверсия след две инжекции от 7,5 g.

Кръстосана реактивност

Възрастни (18-60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при възрастни

на 18-60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=70

N=197

SRH

Степен на серопротекция

70% (58-80)

59% (52-66)

 

(95%CI)*

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

49% (42-56)

 

(95%CI)*

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

2,37 (2,1-2,67)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

N=69

N=197

HI

Степен на серопротекция

36%(25-49)

23% (18-30)

 

(95%CI)°

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

19% (14-25)

 

(95%CI)°

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,92 (1,64-2,25)

 

(95%CI)°°

 

 

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: изходните стойности не са тествани

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 27% (17-39) (V87P1) до 39% (32-46) (V87P13), и степен на сероконверсия 36% (29-43) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средно геометрично съотношение 2,77 (2,4-3,2) срещу A/turkey/Turkey/05.

Старческа възраст (>60 години)

Степента на серопротекция*, степента на сероконверсия* и факторът на сероконверсия** за анти-HA антитела срещу H5N1 A/turkey/Turkey/05 след 2рата доза при хора в старческа възраст на >60 години, измерени с помощта на методите SRH и HI, са следните:

 

Анти-HA антитела

Проучване V87P1

Проучване V87P13

 

 

21 дни след 2ра доза

21 дни след 2ра доза

 

 

N=37

N=207

SRH

Степен на серопротекция

57% (39-73)

20% (18-23)

 

(95%CI)*

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

48% (41-55)

 

(95%CI)*

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,74 (1,57-1,94)

 

(95%CI)**

 

 

 

 

N=36

N=208

HI

Степен на серопротекция

36% (21-54)

25% (19-32)

 

(95%CI)°

 

 

 

Степен на сероконверсия

Неприложимо***

19% (14-25)

 

(95%CI)°

 

 

 

Фактор на сероконверсия

Неприложимо***

1,79 (1,56-2,06)

 

(95%CI)°°

 

 

*измерени с метода SRH ≥ 25 mm2

**средни геометрични съотношения на SRH ° измерени с метода HI ≥ 40

°° средни геометрични съотношения на HI

***В V87P1: не са провеждани тестове на изходно ниво

MN резултатите за клиничните проучвания в таблицата по-горе показват степен на серопротекция срещу A/turkey/Turkey/05, варираща от 11% (3-25) (V87P1) до 30% (24-37) (V87P13), и степен на сероконверсия 25% (19-31) за проучването V87P13. MN резултатите в проучването V87P13 дават средно геометрично съотношение 2,01 (1,78-2,26) срещу A/turkey/Turkey/05.

Данни при педиатричните популации

Проведено е клинично изпитване (Проучване V87P6) с H5N1 ваксина, комбинирана с адювант MF59C.1, при 471 деца на възраст от 6 месеца до 17 години. Прилагани са две дози по

7,5 микрограма с интервал от три седмици между дозите и трета доза 12 месеца след първата доза. 3 седмици след 2-та ваксинация (ден 43) всички възрастови групи (т.е. 6-35 месеца,

3-8 години и 9-17 години) постигат високи нива на антитела срещу A/Vietnam/1194/2004, оценени с SRH и HI (представени в таблицата по-долу*). В това проучване не са наблюдавани свързани с ваксината сериозни НЛР.

 

 

Прохождащи деца

Деца

Юноши

 

 

(6-<36 месеца)

(3-<9 години)

(9-<18 години)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

Степен на

97%

97%

89%

 

серопротекция

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

HI

сероконверсия

(109-151)

(97-142)

(51-88)

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

97%

97%

89%

 

сероконверсия

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

Степен на

100%

100%

100%

 

серопротекция

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

 

Фактор на

SRH

сероконверсия

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43 до ден 1

 

 

 

 

Степен на

98%

100%

99%

 

сероконверсия

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

(95% CI)

 

 

 

 

ден 43

 

 

 

* При липсата на критерии на CHMP за имуногенност при деца за серологичните данни, получени след ваксинация на деца, се прилагат критериите на CHMP за имуногенност, използвани за оценка на сезонни противогрипни ваксини при възрастни. Значението им за клиничната защита обаче не е известно.

MN резултатите за A/Vietnam/1194/2004 показват степен на серопротекция 99% (95%CI: 94-100), степен на сероконверсия, варираща 97% (95% CI: 91-99) до 99% (95% CI: 96-100), и средни геометрични съотношения, вариращи от 29 (95% CI: 25-35) до 50 (95% CI: 44-58).

Резултати за имуногенност с Focetria H1N1v (Проучване V111_03):

Оценени са степените на серопротекция и на сероконверсия, измерени чрез HI анализ, както и факторът на сероконверсия, изразени като средни геометрични съотношения на HI за анти-HA антитела срещу H1N1, след прилагане на една и две дози Focetria по 7,5 µg

при 70 деца и юноши (9-17 години), 60 деца (3-8 години), 58 деца (12-35 месеца) и 49 кърмачета (6-11 месеца). CHMP критериите за имуногенност, определени за възрастни (18-60 години),

са били изпълнени както след първата, така и след втората доза при всички изброени по-горе слоеве според възрастовата стратификация (както в цялата популация, така и в подгрупата на серонегативните лица преди първи прием на лекарствения продукт).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от проучванията с Foclivia в една или повече подгрупи на педиатричната популация при активна имунизация срещу H5N1 подтип на вируса на грип А. За информация относно употреба

в педиатрията вижте точка 4.2.

Foclivia е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“.

Това означава, че по научни съображения до момента не е било възможно да се получи пълната информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП ще актуализира според изискванията.

5.2 Фармакокинетични свойства

Не приложимо.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни, получени за Foclivia и сезонните противогрипни ваксини, съдържащи адювант MF59C.1, не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните проучвания за токсичност при многократно прилагане, локална поносимост, фертилитет при женските животни, както и репродуктивна токсичност и токсичност за развитието (до края на периода на кърмене).

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев хлорид, Калиев хлорид,

Калиев дихидрогенфосфат, Динатриев фосфат дихидрат, Магнезиев хлорид хексахидрат, Калциев хлорид дихидрат, Натриев цитрат, Лимонена киселина, Тиомерсал, Вода за инжекции.

За адюванта вижте точка 2.

6.2 Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

1 година.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

6.5 Данни за опаковката

5,0 ml във флакон за 10 дози (стъкло тип I) със запушалка (халобутилова гума). Опаковки по 10. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди употреба проверете визуално суспензията. Ако съдържа частици и/или има необичаен вид, ваксината трябва да се изхвърли.

Внимателно разклатете многодозовия флакон, всеки път, преди да изтеглите доза (0,5 ml) от ваксината в спринцовка. Преди прилагане изтеглената ваксина трябва да се остави да достигне стайна температура.

Въпреки че Foclivia в многодозови флакони съдържа консервант, възпиращ бактериалния растеж, ограничаването до минимум на риска от замърсяване на многодозовия флакон при изтегляне на всяка доза е отговорност на потребителя.

Запишете датата и часа на първото изтегляне върху етикета на флакона.

За времето, когато не се използва, върнете многодозовия флакон в препоръчителните условия за съхранение между 2° и 8°C. За предпочитане е многодозовият флакон да са използва

до 24 часа след първото изтегляне.

Налице са данни, според които многодозовите флакони биха могли да се използват до 72 часа след първото изтегляне, но не би следвало да се предпочита такъв продължителен период на съхранение.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Seqirus S.r.l. Via Fiorentina, 1 Siena

Италия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/09/577/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 октомври 2009 Дата на последно подновяване: 19 октомври 2014

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта