Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ganfort (bimatoprost / timolol) – кратка характеристика на продукта - S01ED51

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоGanfort
ATC кодS01ED51
Веществоbimatoprost / timolol
ПроизводителAllergan Pharmaceuticals Ireland

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml разтвор съдържа 0,3 mg биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol) (като 6,8 mg тимололов малеат).

Помощно вещество с известно действие:

Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg бензалкониев хлорид.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капки за очи, разтвор.

Безцветен до леко жълт разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Понижение на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома или очна хипертензия, които се повлияват недостатъчно от локални бета-блокери или простагландинови аналози.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителна доза при възрастни (включително и при хора в старческа възраст)

Препоръчителната доза е една капка от GANFORT в засегнатото/ите око/очи, един път дневно, приложена или сутрин, или вечер. Дозата трябва да се прилага по едно и също време всеки ден.

Съществуващите литературни данни за GANFORT предполагат по-добра ефективност на вечерното прилагане, в сравнение със сутрешното, по отношение на понижаването на ВОН. Независимо от това, трябва да се направи преценка за възможността да се постигне съгласуваност при обмисляне на сутрешно или вечерно прилагане (вж. точка 5.1).

Ако е пропусната една доза, лечението трябва да продължи със следващата доза по план. Дозата не трябва да надвишава една капка дневно в засегнатото/ите око/очи.

Бъбречно и чернодробно увреждане

GANFORT не е изпитван при пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане. Поради това, трябва да се прилага с повишено внимание при лечение на такива пациенти.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на GANFORT при деца на възраст от 0 до 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение Ако се използва повече от един офталмологичен лекарствен продукт за локално приложение,

всеки един трябва да се прилага най-рано след 5 минути.

Когато се притиска назолакрималния канал или клепачите се затворят за 2 минути, системната абсорбция е намалена. Това може да доведе до намаляване на системните нежелани реакции и до увеличение на локалната активност.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1;

Заболяване с повишена реактивност на дихателните пътища, включително бронхиална астма или анамнеза за бронхиална астма и тежка хронична обструктивна белодробна болест;

Синусова брадикардия, синдром на болния синус, сино-атриален блок, атриовентрикуларен блок втора и трета степен, не-контролиран с пейсмейкър. Явно изразена сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Подобно на други локално приложени офталмологични лекарствени продукти, активните вещества (тимолол/биматопрост) в GANFORT могат да се абсорбират системно. Не е наблюдавана засилена системна абсорбция на отделните активни вещества. Заради бета- адренергичния компонент тимолол, могат да се получат същите сърдечно-съдови, белодробни и други нежелани реакции, които се забелязват и при системните бета-блокери. Честотата на системните нежелани реакции след локално приложение в окото е по-ниска спрямо тази при системното приложение. За да се намали системната абсорбция, вижте точка 4.2.

Сърдечни нарушения Пациенти със сърдечно-съдови заболявания (например коронарна болест на сърцето, ангина на

Принцметал и сърдечна недостатъчност) и на терапия, понижаваща кръвното налягане с бета- блокери, трябва критично да се оценяват и трябва да се обмисли терапия с други активни вещества. Пациенти със сърдечно-съдови заболявания трябва да се наблюдават за признаци на влошаване на тези заболявания и нежелани реакции.

Поради своите негативни ефекти върху проводното време, бета-блокерите трябва да се предписват с внимание на пациенти със сърдечен блок първа степен.

Съдови нарушения Пациенти с тежки периферни циркулаторни смущения/разстройства (напр. тежки форми на

болест на Рейно или синдром на Рейно) трябва да се лекуват с повишено внимание.

Респираторни нарушения Респираторни реакции, включително смърт, дължаща се на бронхоспазъм при пациенти с

астма, са съобщени при приложение на някои офталмологични бета-блокери.

GANFORT трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с лека/средна хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и то само ако потенциалните ползи надхвърлят потенциалния риск.

Нарушения на ендокринната система Бета-адренергичните блокиращи лекарствени продукти трябва да се прилагат с повишено

внимание при пациенти със спонтанна хипогликемия или при пациенти с лабилен диабет, тъй като бета-блокерите могат да маскират признаците и симптомите на остра хипогликемия.

Бета-блокерите могат също така да маскират признаците на хипертиреоидизъм.

Заболявания на роговицата Офталмологичните бета-блокери могат да предизвикат сухота в окото. Пациенти със

заболявания на роговицата трябва да се лекуват с повишено внимание.

Други бета-блокери Ефектът на вътреочното налягане или познатите ефекти от системните бета-блокади могат да

бъдат усилени, когато се приема тимолол от пациенти, които вече приемат системни бета- блокери. Реакцията на тези пациенти трябва да се наблюдава отблизо. Употребата на два локални бета-адренергични блокиращи агенти не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Анафилактични реакции Когато приемат бета-блокери, пациенти с анамнеза за атопия или тежка анафилактична реакция

към разнообразни алергени, могат да демонстрират по-тежка алергична реакция при повторно третиране с такива алергени и да не отговорят на обичайната доза адреналин, използвана за лечение на анафилактични реакции.

Хороидално отлепване Хороидално отлепване е съобщено при прилагането на терапия за намаляване на водното

съдържание (например тимолол, ацетазоламид) след процедурите на филтриране.

Хирургична анестезия Бета-блокиращи офталмологични препарати могат да блокират системните бета-агонистични

ефекти, например на адреналин. Анестезиологът трябва да бъде информиран, когато пациентът приема тимолол.

Чернодробни При пациенти с анамнеза за леко чернодробно заболяване или абнормни изходни стойности на

аланин аминотрансфераза (AST), аспартат аминотрансфераза (AST) и/или билирубин, биматопрост не дава нежелани реакции от страна на черния дроб в продължение на 24 месеца. Не са известни нежелани реакции на чернодробната функция, дължащи се на окуларен тимолол.

Очни Преди започване на лечението пациентите трябва да бъдат информирани за възможността за

растеж на миглите, потъмняване на кожата на клепачите или около очите и повишена кафява пигментация на ириса, тъй като такива са били наблюдавани при лечение с биматопрост и GANFORT. Повишената пигментация на ириса е с тенденция да бъде трайна и може да доведе до разлика във външния вид между двете очи, ако само едно от тях е лекувано. След спиране на GANFORT пигментацията на ириса може да бъде трайна. След 12 месеца лечение с GANFORT, честотата на пигментация на ириса е била 0,2%. След 12 месеца лечение само с капки биматопрост, честотата на пигментация на ириса е била 1,5% и не се е повишила при последващо 3-годишно лечение. Промяната в пигментацията се дължи по-скоро на повишено съдържание на меланин в меланоцитите, а не на повишен брой меланоцити. Дългосрочните ефекти от повишената пигментация на ириса не са известни. Промените в цвета на ириса при очно приложение на биматопрост може да не се забележат няколко месеца до години. Нито невусите, нито петънцата по ириса се повлияват от лечение. Има съобщения, че пигментацията на тъканите около очите е обратима при някои пациенти.

Едем на макулата, включително кистоиден едем на макулата е съобщен при GANFORT. Поради това GANFORT трябва да се използва с повишено внимание при афакични пациенти, при псевдофакични пациенти с разкъсана задна капсула на очната леща или при пациенти с известни рискови фактори за едем на макулата (напр. вътреочна операция, запушване на вените на ретината, възпалително заболяване на окото и диабетна ретинопатия).

GANFORT трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с активно вътреочно възпаление (напр. увеит), тъй като възпалението може да се обостри.

Кожа

Съществува потенциал за окосмяване на зоните, върху които разтвор на GANFORT влиза многократно в контакт с кожната повърхност. Поради това е важно GANFORT да се прилага според инструкциите и да не се оставя да потече по бузата или други кожни зони.

Помощни вещества

Бензалкониевият хлорид, който е консервант в GANFORT, може да предизвика дразнене на очите. Контактните лещи трябва да бъдат свалени преди поставянето на капките и поставени отново 15 минути след това. Известно е, че бензалкониевият хлорид обезцветява меките контактни лещи. Трябва да се избягва допира с меки контактни лещи.

Има съобщения, че бензалкониевият хлорид причинява точковидна кератопатия и/или токсична улцеративна кератопатия. Поради това се налага наблюдение при честа или продължителна употреба на GANFORT при пациенти със сухи очи или нарушена корнея.

Други състояния

GANFORT не е изпитван при пациенти с възпалителни очни заболявания, неоваскуларна, възпалителна, закритоъгълна глаукома, вродена глаукома или тесноъгълна глаукома.

При проучвания на биматопрост 0,3 mg/l при пациенти с глаукома или очна хипертония е доказано, че по-честата експозиция на окото на повече от 1 доза биматопрост дневно може да намали ефекта на понижаване на ВОН. Пациенти, които използват GANFORT с други простагландинови аналози, трябва да се наблюдават за промени в тяхното вътреочно налягане.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани специфични проучвания за взаимодействията с фиксираната комбинация биматопрост/тимолол.

Има вероятност за адитивен ефект, който да доведе до хипотония и/или подчертана брадикардия, когато очни разтвори с бета-блокери се прилагат едновременно с перорални блокери на калциевите канали, гванетидин, бета-адренергични блокиращи агенти, парасимпатикомиметици, антиаритмични средства (включително амиодарон) и дигиталисови гликозиди.

Потенциални системни бета-блокади (например понижен сърдечен ритъм, депресия) са съобщени при комбинирано лечение с CYP2D6 инхибитори (например хинидин, флуоксетин, пароксетин) и тимолол.

Понякога се съобщава за мидриаза, вследствие на едновременно приложение на офталмологични бета-блокери и адреналин (епинефрин).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма достатъчно данни за употребата на фиксираната комбинация биматопрост / тимолол при

бременни жени. GANFORT не трябва да се използват по време на бременност, освен ако не е абсолютно необходимо. За намаляване на системната абсорбция, вижте точка 4.2.

Биматопрост

Няма достатъчно клинични данни за експозиция по време на бременност. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност при висока токсична доза при майката (вж. точка 5.3).

Tимолол

Епидемиологичните проучвания не показват малформативни ефекти, но показват, че има риск за интраутеринно забавяне на растежа при перорално приложение на бета-блокери. Като

допълнение, признаци и симптоми на бета-блокада (напр. брадикардия, хипотония, респираторен дистрес и хипогликемия) са наблюдавани при новородени, когато бета-блокерите са били прилагани преди раждането. Ако GANFORT е прилаган преди раждането, новороденото трябва внимателно да се наблюдава през първите дни от живота му. Проучванията с тимолол при животни показват репродуктивна токсичност при значимо по- високи дози от тези, които биха се използвали в клиничната практика (вж. точка 5.3).

Кърмене

Tимолол

Бета-блокерите се екскретират в кърмата. Въпреки това, при терапевтичните дози на тимолол в очните капки, не е вероятно големи количества да се съдържат в кърмата, за да доведат до клинични симптоми на бета-блокада при бебето. За намаляване на системната абсорбция, вижте точка 4.2.

Биматопрост

Не е известно дали биматопрост се екскретира в кърмата, но се екскретира в млякото на лактиращи плъхове. GANFORT не трябва да се прилага при кърмещи жени.

Фертилитет

Няма данни за ефектите на GANFORT върху фертилитета при хора.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

GANFORT повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Както при всяко локално очно лечение, при поява на преходно замъгляване на зрението след приложение, пациентът трябва да почака, докато зрението се проясни, преди отново да шофира и работи с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

GANFORT

Обобщение на профила за безопасност

Нежеланите реакции, съобщавани по време на клиничните изпитвания с употреба на GANFORT, се свеждат до тези, описани в предишни съобщения за някое от двете активни вещества биматопрост и тимолол. При клиничните изпитвания не са наблюдавани нови нежелани реакции, специфични за GANFORT.

По-голямата част от нежеланите реакции по време на клиничните изпитвания с употреба на GANFORT са очни, леки по тежест и нито една от тях не е сериозна. На базата на 12-месечно изпитване, най-често съобщаваната нежелана реакция е конюнктивална хиперемия (предимно незначителна до слаба и считана за невъзпалителна по произход) в почти 26% от пациентите, което е довело до прекъсване на терапията при 1,5% от пациентите.

Табличен списък на нежеланите реакции

В Таблица 1 са представени нежеланите реакции, които са съобщавани по време на клиничните изпитвания при всички състави на лекарствената форма на GANFORT (многодозови и еднодозови опаковки) (при всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност) или в постмаркетинговия период.

Честотата на възможните нежелани реакции, посочени по-долу, е определена съгласно следната конвенция:

Много чести

≥1/10

Чести

≥1/100 до <1/10

Нечести

≥1/1 000 до <1/100

Редки

≥1/10 000 до <1/1 000

 

 

Много редки

<1/10 000

 

 

С неизвестна честота

От наличните данни не може да бъде направена оценка за

 

 

честотата

 

 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Системо-органен клас

 

Честота

Нежелана реакция

 

Нарушения на имунната

 

С неизвестна честота

реакции на

 

система

 

 

свръхчувствителност,

 

 

 

 

включително признаци и

 

 

 

 

симптоми на алергичен

 

 

 

 

дерматит, ангиоедем, очна

 

 

 

 

алергия

 

Психични нарушения

 

С неизвестна честота

безсъние2, кошмари2

 

Нарушения на нервната

 

Чести

главоболие, замаяност2

 

система

 

 

 

 

 

С неизвестна честота

дисгеузия2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на очите

 

Много чести

конюнктивална хиперемия

 

 

 

Чести

точковиден кератит, ерозия

 

 

 

 

на корнеята2, чувство на

 

 

 

 

парене2, конюнктивално

 

 

 

 

дразнене1, сърбеж в очите,

 

 

 

 

смъдене2, усещане за чуждо

 

 

 

 

тяло, сухо око, еритем на

 

 

 

 

клепача, болка в очите,

 

 

 

 

фотофобия, очна секреция2,

 

 

 

 

визуални нарушения2, сърбеж

 

 

 

 

на клепача, влошена зрителна

 

 

 

 

острота2, блефарит2, оток на

 

 

 

 

клепача, очно дразнене,

 

 

 

 

повишено сълзене, растеж на

 

 

 

 

мигли

 

 

 

Нечести

ирит2, конюнктивален оток2,

 

 

 

 

болка на клепача2,

 

 

 

 

необичайно усещане в окото1,

 

 

 

 

астенопия, трихиаза2,

 

 

 

 

хиперпигментация на ириса2,

 

 

 

 

хлътване на гънката на

 

 

 

 

клепача2, ретракция на

 

 

 

 

клепача2, промяна на цвета на

 

 

 

 

миглите (потъмняване) 1.

 

 

 

С неизвестна честота

кистоиден едем на макулата2,

 

 

 

 

оток на очите, замъглено

 

 

 

 

зрение2

 

Сърдечни нарушения

 

С неизвестна честота

брадикардия

 

Респираторни, гръдни и

 

Чести

ринит2

 

медиастинални нарушения

 

Нечести

диспнея

 

 

 

С неизвестна честота

бронхоспазъм (предимно при

 

 

 

 

пациенти с предшестващо

 

 

 

 

бронхоспастично

 

 

 

 

заболяване)2, астма

 

Нарушения на кожата и

 

Чести

блефарална пигментация,

 

подкожната тъкан

 

 

хирзутизъм2,

 

 

 

 

хиперпигментация на кожата

 

 

 

 

(около очите).

 

 

С неизвестна честота

алопеция2

Общи нарушения и ефекти

С неизвестна честота

умора

на мястото на приложение

 

 

1нежелани реакции, наблюдавани само при състав на лекарствената формата в еднодозовата опаковка на Ganfort

2нежелани реакции, наблюдавани само при състав на лекарствената формата в многодозовата опаковка на Ganfort

Подобно на други локално прилагани офталмологични лекарства, GANFORT (битамопрост/тимолол) се абсорбира в системното кръвообръщение. Абсорбцията на тимолол може да доведе до подобни нежелани реакции, както при системните бета-блокери. Честотата на системните нежелани реакции след локално офталмологично приложение е по-ниска спрямо тази при системното приложение. За да намалите системната абсорбция вижте точка 4.2.

Допълнителни нежелани реакции, които са били наблюдавани при всяко от активните вещества (биматопрост и тимолол) и потенциално биха могли да се появят при GANFORT, са изброени по-долу в Таблица 2:

Таблица 2

 

Системо-органен клас

Нежелана реакция

 

Нарушения на имунната система

системни алергични реакции, включително

 

 

анафилаксия1

 

Нарушения на метаболизма и храненето

хипогликемия1

 

Психични нарушения

депресия1, загуба на памет1

 

Нарушения на нервната система

синкоп1, мозъчно-съдов инцидент1,

 

 

засилване на признаците и симптомите на

 

 

миастения гравис1, парестезия1, церебрална

 

 

исхемия1

 

Нарушения на очите

намалена корнеална чувствителност1,

 

 

диплопия1, птоза1, хороидално отлепване

 

 

след филтрираща хирургична намеса (вж.

 

 

точка 4.4)1, кератит1, блефароспазъм2,

 

 

ретинален кръвоизлив2, увеит2

 

Сърдечни нарушения

атриовентрикуларен блок1, сърдечен арест1,

 

 

аритмия1, сърдечна недостатъчност1,

 

 

застойна сърдечна недостатъчност1, болка в

 

 

гърдите1, палпитации1, едем1

 

Съдови нарушения

хипотония1, хипертония2, феномен на

 

 

Рейно1, студени длани и ходила1

 

Респираторни, гръдни и медиастинални

Обостряне на астма2, обостряне на ХОББ2,

 

нарушения

кашлица1

 

Стомашно-чревни нарушения

гадене1,2, диария1, диспепсия1, сухота в

 

 

устата1, болка в корема1, повръщане1

 

Нарушения на кожата и подкожната

псориазиформен обрив1 или обостряне на

 

тъкан

псориазис1, обриви по кожата1

 

Нарушения на мускулно-скелетната

миалгия1

 

система и съединителната тъкан

 

 

Нарушения на възпроизводителната

сексуална дисфункция1, намалено либидо1

 

система и гърдата

 

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на

астения1,2

 

приложение

 

 

Изследвания

Отклонения във функционалните

 

 

чернодробни показатели2

1 нежелани реакции, наблюдавани при монотерапия с Timolol

2 нежелани реакции, наблюдавани при монотерапия с Bimatoprost

Нежелани реакции, съобщавани във връзка с капки за очи, съдържащи фосфат

Много рядко има съобщения за случаи на роговични калцификати във връзка с употребата на капки за очи, съдържащи фосфат, при някои пациенти със значително увредени роговици

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V*.

4.9Предозиране

Не е вероятно да се получи локално предозиране с GANFORT или да бъде свързано с токсичност.

Биматопрост

Следната информация може да бъде полезна, ако GANFORT бъде случайно погълнат: при 2- седмични изследвания на плъхове и мишки, перорални дози биматопрост до 100 mg/kg дневно не са дали никаква токсичност. Тази доза, изразена в mg/m2 е поне 70 пъти по-висока от дозата при случайно поглъщане на една бутилка GANFORT от дете с тегло 10 kg.

Tимолол

Симптомите на системно предозиране с тимолол включват: брадикардия, хипотония, бронхоспазъм, главоболие, замаяност, задух и спиране на сърцето. Изпитване при пациенти с бъбречна недостатъчност доказва, че тимолол не се диализира лесно.

В случай на предозиране, лечението трябва да бъде симптоматично и поддържащо.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Oфталмологични – бeтa-блокери – ATC код: S01ED51

Механизъм на действие

GANFORT се състои от две активни вещества: биматопрост и тимолол. Teзи две вещества намаляват повишеното вътреочно налягане (ВОН) чрез комплементарни механизми на действие и комбинираният ефект води до допълнително намаляване на ВОН, в сравнение с всяка съставка приложена самостоятелно. GANFORT има бързо начало на действие.

Биматопрост е активно вещество с мощно действие, предизвикващо понижаване на вътреочното налягане. Той е синтетичен простамид, структурно подобен с простагландин F2 (PGF2), който не действа чрез никой от познатите простагландинови рецептори. Биматопрост избирателно наподобява ефектите на новооткритите биосинтезирани субстанции, наречени простамиди. Простамидният рецептор обаче все още не е структурно идентифициран. Механизмът на действие, по който биматопрост намалява вътреочното налягане при човека, е свързан с повишено отделяне на водниста течност през трабекуларната мрежа и засилване на увеосклералното отделяне.

Тимолол е бета1 и бета2 неселективен блокиращ агент на адренергичните рецептори, който няма значима присъща симпатомиметична, директна миокардно потискаща или локално

обезболяваща (мембрано-стабилизираща) дейност. Тимолол понижава ВОН, като намалява образуването на водниста течност в окото. Tочният механизъм на действие не е ясно установен, но потискане на повишения синтез на цикличен AMP, предизвикан от ендогенна бета– адренергична стимулация, е възможно.

Клинични ефекти

Ефектът на понижаване на ВОН с GANFORT е не по-малък от този, постигнат от комбинираната терапия с биматопрост (един път дневно) и тимолол (два пъти дневно).

Съществуващите литературни данни за GANFORT предполагат по-добра ефективност на вечерното прилагане, в сравнение със сутрешното, по отношение на понижаването на ВОН. Независимо от това, трябва да се направи преценка за възможността да се постигне съгласуваност при обмисляне на сутрешно или вечерно прилагане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на GANFORT при деца от 0 до 18 години не са установени.

5.2Фармакокинетични свойства

Лекарствен продукт GANFORT

Плазмените концентрации на биматопрост и тимолол са определени чрез кръстосано изпитване, сравняващо монотерапевтични лечения с лечението с GANFORT при здрави хора. Системната абсорбция на отделните компоненти е минимална и не се повлиява от едновременното им приложение в една лекарствена форма.

При две 12-месечни изпитвания, при които е измервана системната абсорбция, не е наблюдавано кумулиране на нито един от компонентите.

Биматопрост

Биматопрост прониква добре през човешката корнея и склера in vitro. След очно приложение, системната експозиция на биматопрост е много ниска и не се кумулира след време. След еднократно, дневно, очно приложение на една капка 0,03% биматопрост в двете очи, в продължение на две седмици, кръвните концентрации са се повишили 10 минути след прилагане и са намалели под прага на откриване (0,025 ng/ml) 1,5 часа след прилагане. Средната Cmax и AUC0-24hrs стойности са били подобни на 7-мия и 14-тия ден и са били съответно приблизително 0,08 ng/ml и 0,09 ng hr/ml, което показва, че стационарната концентрация на лекарството е била постигната през първата седмица на очно приложение.

Биматопрост е умерено разпределен в тъканите на тялото и системният обем на разпределение при хора, при стационарно състояние, е 0,67 l/kg. В човешката кръв, биматопрост се намира предимно в плазмата. Биматопрост се свързва с плазмените протеини приблизително 88%.

Биматопрост е главното съединение, циркулиращо в кръвта, след като влезе в системното кръвообращение, при очно приложение. Биматопрост преминава през оксидиране, N-деетилиране и глюкурониране и образува разнообразни метаболити.

Биматопрост се елиминира главно чрез ренална екскреция, като до 67% oт интравенозно приложената доза при здрави доброволци се екскретира в урината, 25% oт дозата се екскретира с фекалиите. Елиминационният полуживот, определен след интравенозно приложение, е приблизително 45 минути; общият кръвен клирънс е 1,5 l/hr/kg.

Характеристика при по-възрастни хора

След двукратно дневно приложение, средната AUC0-24hr стойност от 0,0634 ng hr/ml биматопрост при хора в напреднала възраст (хора на 65 години или по-възрастни) е значимо по-висока от 0,0218 ng hr/ml при по-млади здрави възрастни. Независимо от това, тези данни не са клинично значими, тъй като системната експозиция, както при хора в напреднала възраст,

така и при по-млади хора, остава много ниска след очно приложение. Не е отбелязано кумулиране на биматопрост в кръвта с течение на времето и профилът на безопасност е подобен при хора в напреднала възраст и при млади пациенти.

Тимолол След очно приложение на 0,5% очни капки, разтвор при хора подложени на операция за

катаракта, пиковата концентрация на тимолол е 898 ng/ml във воднистата течност на окото, един час след прилагане на дозата. Част от дозата се абсорбира системно, където се метаболизира интензивно в черния дроб. Полуживотът на тимолол в плазмата е около 4 до 6 часа. Тимолол е частично метаболизиран от черния дроб, като тимолол и неговите метаболити се екскретират от бъбреците. Тимолол не е екстензивно свързан с плазмените протеини.

5.3Предклинични данни за безопасност

Лекарствен продукт GANFORT

Проучвания за очна токсичност при многократно приложение на GANFORT не показват особен риск за хората. Окуларният профил, както и профилът на системна безопасност на отделните компоненти са добре установени.

Биматопрост Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, генотоксичност, карциногенен потенциал. При изследвания на гризачи са наблюдавани видово-специфични аборти, при системни нива на експозиция 33 дo 97 пъти по-високи от тези, постигнати при хора след окуларна експозиция.

Очното приложение на биматопрост при маймуни, в концентрации 0,03% дневно, в продължение на 1 година е довело до повишена пигментация на ириса и обратими доза- зависими периокуларни ефекти, характеризиращи се с издаден горен и/или долен сулкус, и разширяване на палпебралната фисура. Повишената пигментация на ириса се причинява, вероятно, от повишеното стимулиране на продукцията на меланин в меланоцитите, а не поради повишаване на техния брой. Не са били наблюдавани функционални или микроскопични промени, свързани с наблюдаваните периокуларни ефекти и механизмът на действие при тези периокуларни промени не е известен.

Tимолол

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Бензалкониев хлорид Натриев хлорид

Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат Лимонена киселина монохидрат

Хлороводородна киселина или натриев хидроксид (за коригиране на pH) Пречистена вода

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

2 години

Химическа и физическа стабилност по време на употреба е демонстрирана в продължение на 28 дни при 25°C.

От микробиологична гледна точка, времето и условията на съхранение при употреба са отговорност на потребителя и не би трябвало да надвишават 28 дни при 25°C.

6.4Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Бели, непрозрачни бутилки от полиетилен,с ниска плътност, с полистиренова капачка на винт. Всяка бутилка има 3 ml обем на пълнене.

Налични са следните размери опаковки: картонени кутии, съдържащи 1 или 3 бутилки от 3 ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Ирландия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/340/001-002

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 май 2006 г. Дата на последно подновяване: 23 юни 2011 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

<{MM/ГГГГ}> <{ДД/MM/ГГГГ}> <{ДД месец ГГГГ}>

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор, в еднодозова опаковка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml разтвор съдържа 0,3 mg биматопрост (bimatoprost) и 5 mg тимолол (timolol) (като 6,8 mg тимололов малеат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капки за очи, разтвор, в еднодозова опаковка

Безцветен до леко жълт разтвор

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Понижение на вътреочното налягане (ВОН) при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома или очна хипертония, които се повлияват недостатъчно от локални бета-блокери или простагландинови аналози.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителна доза при възрастни (включително и при хора в старческа възраст)

Препоръчителната доза е една капка от GANFORT единична доза в засегнатото/ите око/очи, един път дневно, приложена или сутрин, или вечер. Дозата трябва да се прилага по едно и също време всеки ден.

Съществуващите литературни данни за GANFORT (многодозова форма) предполагат по-добра ефективност на вечерното прилагане, в сравнение със сутрешното, по отношение на понижаването на ВОН. Независимо от това, трябва да се направи преценка за възможността да се постигне съгласуваност при обмисляне на сутрешно или вечерно прилагане (вж. точка 5.1).

Еднодозовата опаковка е само за еднократна употреба; една опаковка е достатъчна за лечение и на двете очи. Неизползваното количество трябва да бъде изхвърлено веднага след употреба. Ако е пропусната една доза, лечението трябва да продължи със следващата доза по план. Дозата не трябва да надвишава една капка дневно в засегнатото/ите око/очи.

Бъбречно и чернодробно увреждане

GANFORT единична доза не е изпитван при пациенти с чернодробно или бъбречно увреждане. Поради това, трябва да се прилага с повишено внимание при лечение на такива пациенти.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на GANFORT единична доза при деца на възраст под 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Ако се използва повече от един офталмологичен лекарствен продукт за локално приложение, всеки един трябва да се прилага най-рано след 5 минути.

Когато се притиска назолакрималния канал или клепачите се затворят за 2 минути, системната абсорбция е намалена. Това може да доведе до намаляване на системните нежелани реакции и до увеличение на локалната активност.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1;

Заболяване с повишена реактивност на дихателните пътища, включително бронхиална астма или анамнеза за бронхиална астма и тежка хронична обструктивна белодробна болест;

Синусова брадикардия, синдром на болния синус, сино-атриален блок, атриовентрикуларен блок втора и трета степен, не-контролиран с пейсмейкър. Явно изразена сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Подобно на други локално приложени офталмологични лекарствени продукти, активните вещества (тимолол/биматопрост) в GANFORT единична доза могат да се абсорбират системно. Не е наблюдавана засилена системна абсорбция на отделните активни вещества при GANFORT (многодозова форма). Заради бета-адренергичния компонент тимолол, могат да се получат същите сърдечно-съдови, белодробни и други нежелани реакции, които се забелязват и при системните бета-блокери. Честотата на системните нежелани реакции след локално приложение в окото е по-ниска спрямо тази при системното приложение. За да се намали системната абсорбция, вижте точка 4.2.

Сърдечни нарушения Пациенти със сърдечно-съдови заболявания (например коронарна болест на сърцето, ангина на

Принцметал и сърдечна недостатъчност) и на терапия, понижаваща кръвното налягане с бета- блокери, трябва критично да се оценяват и трябва да се обмисли терапия с други активни вещества. Пациенти със сърдечно-съдови заболявания трябва да се наблюдават за признаци на влошаване на тези заболявания и нежелани реакции.

Поради своите негативни ефекти върху проводното време, бета-блокерите трябва да се предписват с внимание на пациенти със сърдечен блок първа степен.

Съдови нарушения Пациенти с тежки периферни циркулаторни смущения/разстройства (напр. тежки форми на

болест на Рейно или синдром на Рейно) трябва да се лекуват с повишено внимание.

Респираторни нарушения Респираторни реакции, включително смърт, дължаща се на бронхоспазъм при пациенти с

астма, са съобщени при приложение на някои офталмологични бета-блокери.

GANFORT единична доза трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с лека/средна хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и то само ако потенциалните ползи надхвърлят потенциалния риск.

Нарушения на ендокринната система Бета-адренергичните блокиращи лекарствени продукти трябва да се прилагат с повишено

внимание при пациенти със спонтанна хипогликемия или при пациенти с лабилен диабет, тъй като бета-блокерите могат да маскират признаците и симптомите на остра хипогликемия.

Бета-блокерите могат също така да маскират признаците на хипертиреоидизъм.

Заболявания на роговицата Офталмологичните бета-блокери могат да предизвикат сухота в окото. Пациенти със

заболявания на роговицата трябва да се лекуват с повишено внимание.

Други бета-блокери Ефектът на вътреочното налягане или познатите ефекти от системните бета-блокади могат да

бъдат усилени, когато се приема тимолол от пациенти, които вече приемат системни бета- блокери. Реакцията на тези пациенти трябва да се наблюдава отблизо. Употребата на два локални бета-адренергични блокиращи агенти не се препоръчва (вж. точка 4.5).

Анафилактични реакции Когато приемат бета-блокери, пациенти с анамнеза за атопия или тежка анафилактична реакция

към разнообразни алергени, могат да демонстрират по-тежка алергична реакция при повторно третиране с такива алергени и да не отговорят на обичайната доза адреналин, използвана за лечение на анафилактични реакции.

Хороидално отлепване Хороидално отлепване е съобщено при прилагането на терапия за намаляване на водното

съдържание (например тимолол, ацетазоламид) след процедурите на филтриране.

Хирургична анестезия Бета-блокиращи офталмологични препарати могат да блокират системните бета-агонистични

ефекти, например на адреналин. Анестезиологът трябва да бъде информиран, когато пациентът приема тимолол.

Чернодробни При пациенти с анамнеза за леко чернодробно заболяване или абнормни изходни стойности на

аланин аминотрансфераза (AST), аспартат аминотрансфераза (AST) и/или билирубин, биматопрост капки за очи не дава нежелани реакции от страна на черния дроб в продължение на 24 месеца. Не са известни нежелани реакции на чернодробната функция, дължащи се на окуларен тимолол.

Очни Преди започване на лечението пациентите трябва да бъдат информирани за възможността за

растеж на миглите и периорбитална хиперпигментация на кожата, тъй като такива са били наблюдавани при лечение с GANFORT единична доза. Повишена кафява пигментация на ириса е наблюдавана и по време на лечението с GANFORT (многодозова форма). Повишената пигментация на ириса е с тенденция да бъде трайна и може да доведе до разлика във външния вид между двете очи, ако само едно от тях е лекувано. След спиране на GANFORT пигментацията на ириса може да бъде трайна. След 12 месеца лечение с GANFORT (многодозова форма), честотата на пигментация на ириса е била 0,2%. След 12 месеца лечение само с капки биматопрост, честотата на пигментация на ириса е била 1,5% и не се е повишила при последващо 3-годишно лечение. Промяната в пигментацията се дължи по-скоро на повишено съдържание на меланин в меланоцитите, а не на повишен брой меланоцити. Дългосрочните ефекти от повишената пигментация на ириса не са известни. Промените в цвета на ириса при очно приложение на биматопрост може да не се забележат няколко месеца до години. Нито невусите, нито петънцата по ириса се повлияват от лечение. Има съобщения, че пигментацията на тъканите около очите е обратима при някои пациенти.

Едем на макулата, включително кистоиден едем на макулата, е съобщен при GANFORT (многодозова форма). Поради това GANFORT единична доза трябва да се използва с повишено внимание при афакични пациенти, при псевдофакични пациенти с разкъсана задна капсула на очната леща или при пациенти с известни рискови фактори за едем на макулата (напр. вътреочна операция, запушване на вените на ретината, възпалително заболяване на окото и диабетна ретинопатия).

GANFORT трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с активно вътреочно възпаление (напр. увеит), тъй като възпалението може да се обостри.

Кожа

Съществува потенциал за окосмяване на зоните, върху които разтвор на GANFORT влиза многократно в контакт с кожната повърхност. Поради това е важно GANFORT да се прилага според инструкциите и да не се оставя да потече по бузата или други кожни зони.

Други състояния

GANFORT единична доза не е изпитван при пациенти с възпалителни очни заболявания, неоваскуларна, възпалителна, закритоъгълна, вродена глаукома или тесноъгълна глаукома.

При проучвания на биматопрост 0,3 mg/l при пациенти с глаукома или очна хипертония е доказано, че по-честата експозиция на окото на повече от 1 доза биматопрост дневно може да намали ефекта на понижаване на ВОН. Пациенти, които използват GANFORT с други простагландинови аналози, трябва да се наблюдават за промени в тяхното вътреочно налягане.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани специфични проучвания за взаимодействията с фиксираната комбинация биматопрост/тимолол.

Има вероятност за адитивен ефект, който да доведе до хипотония и/или подчертана брадикардия, когато очни разтвори с бета-блокер се прилагат едновременно с перорални блокери на калциевите канали, гванетидин, бета-адренергични блокиращи агенти, парасимпатикомиметици, антиаритмични средства (включително амиодарон) и дигиталисови гликозиди.

Потенцирани системни бета-блокади (например забавена сърдечна честота, депресия) са съобщени при комбинирано лечение с CYP2D6 инхибитори (например хинидин, флуоксетин, пароксетин) и тимолол.

Понякога се съобщава за мидриаза, вследствие на едновременно приложение на офталмологични бета-блокери и адреналин (епинефрин).

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Няма достатъчно данни за употребата на фиксираната комбинация биматопрост / тимолол при

бременни жени. GANFORT единична доза не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не е абсолютно необходимо. За намаляване на системната абсорбция вижте точка 4.2.

Биматопрост

Няма достатъчно клинични данни за експозиция по време на бременност. Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност при висока токсична доза при майката (вж. точка 5.3).

Tимолол

Епидемиологичните проучвания не показват малформативни ефекти, но показват, че има риск за интраутеринно забавяне на растежа при перорално приложение на бета-блокери. Като допълнение, признаци и симптоми на бета-блокада (напр. брадикардия, хипотония,

респираторен дистрес и хипогликемия) са наблюдавани при новородени, когато бета-блокерите са били прилагани преди раждането. Ако GANFORT единична доза е прилаган преди раждането, новороденото трябва внимателно да се наблюдава през първите дни от живота му. Проучванията с тимолол при животни показват репродуктивна токсичност при значимо по- високи дози от тези, които биха се използвали в клиничната практика (вж. точка 5.3).

Кърмене

Tимолол

Бета-блокерите се екскретират в кърмата. Въпреки това, при терапевтичните дози на тимолол в очните капки, не е вероятно големи количества да се съдържат в кърмата, за да доведат до клинични симптоми на бета-блокада при бебето. За намаляване на системната абсорбция вижте точка 4.2.

Биматопрост

Не е известно дали биматопрост се екскретира в кърмата, но се екскретира в млякото на лактиращи плъхове. GANFORT единична доза не трябва да се прилага при кърмещи жени.

Фертилитет

Няма данни за ефектите на GANFORT единична доза върху фертилитета при хора.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

GANFORT единична доза повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини. Както при всяко локално очно лечение, при поява на преходно замъгляване на зрението след приложение, пациентът трябва да почака, докато зрението се проясни, преди отново да шофира и работи с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

GANFORT еднодозова опаковка

Обобщение на профила за безопасност

Нежеланите реакции, съобщавани по време на клиничното проучване с употреба на GANFORT единична доза, се свеждат до тези, описани в предишни съобщения за GANFORT (многодозова форма) или за някое от двете активни вещества биматопрост или тимолол. При клиничните проучвания не са наблюдавани нови нежелани реакции, специфични за GANFORT единична доза.

По-голямата част от нежеланите реакции, съобщавани за GANFORT единична доза са очни, леки по тежест и нито една не е сериозна. На базата на 12-седмично проучване на GANFORT единична доза, приложена веднъж дневно, най-често съобщаваната нежелана реакция при GANFORT единична доза е конюнктивална хиперемия (предимно незначителна до слаба и считана за невъзпалителна по произход) при почти 21% от пациентите и води до прекъсване на терапията при 1,4% от пациентите.

Табличен списък на нежеланите реакции

В Таблица 1 са представени нежеланите лекарствени реакции, съобщавани по време на клинични проучвания на състава както на еднодозовата опаковка на GANFORT, така и на многодозовата опаковка на GANFORT (при всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност) или в постмаркетинговия период.

Честотата на възможните нежелани реакции, посочени по-долу, е определена съгласно следната конвенция:

Много чести

≥1/10

Чести

≥1/100 до <1/10

 

 

Нечести

≥1/1 000 до <1/100

 

 

 

 

Редки

≥1/10 000 до <1/1 000

 

 

 

 

Много редки

<1/10 000

 

 

 

 

С неизвестна честота

От наличните данни не може да бъде направена оценка

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системо-органен клас

Честота

Нежелани лекарствени

 

 

 

 

 

реакции

 

 

 

Нарушения на имунната

С неизвестна честота

реакции на

 

 

 

система

 

свръхчувствителност,

 

 

 

 

 

включително признаци и

 

 

 

 

 

симптоми на алергичен

 

 

 

 

 

дерматит, ангиоедем, очна

 

 

 

 

 

алергия

 

 

 

Психични нарушения

С неизвестна честота

безсъние2, кошмари2

 

 

 

Нарушения на нервната

Чести

главоболие, замаяност2

 

 

 

система

 

 

 

 

С неизвестна честота

Дисгуезия (променен вкус)2

 

 

 

 

 

 

Нарушения на очите

Много чести

конюнктивална хиперемия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чести

точковиден кератит, ерозия на

 

 

 

 

 

корнеята2, чувство на парене2,

 

 

 

 

 

конюнктивално дразнене1,

 

 

 

 

 

сърбеж в очите, смъдене2,

 

 

 

 

 

усещане за чуждо тяло, сухо

 

 

 

 

 

око, еритем на клепача, болка

 

 

 

 

 

в очите, фотофобия, очна

 

 

 

 

 

секреция2, визуални

 

 

 

 

 

нарушения2, сърбеж на

 

 

 

 

 

клепача, влошена зрителна

 

 

 

 

 

острота2, блефарит2, оток на

 

 

 

 

 

клепача, очно дразнене,

 

 

 

 

 

повишено сълзене, растеж на

 

 

 

 

 

мигли

 

 

 

 

Нечести

ирит2, конюнктивален оток2,

 

 

 

 

 

болка на клепача2,

 

 

 

 

 

необичайно усещане в окото1,

 

 

 

 

 

астенопия, трихиаза2,

 

 

 

 

 

хиперпигментация на ириса2,

 

 

 

 

 

хлътване на гънката на

 

 

 

 

 

клепача2, ретракция на

 

 

 

 

 

клепача2, промяна на цвета на

 

 

 

 

 

миглите (потъмняване) 1.

 

 

 

 

С неизвестна честота

кистоиден едем на макулата2,

 

 

 

 

 

оток на очите, замъглено

 

 

 

 

 

зрение2

 

 

 

Сърдечни нарушения

С неизвестна честота

брадикардия

 

 

 

Респираторни, гръдни и

Чести

ринит2

 

 

 

медиастинални нарушения

Нечести

диспнея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С неизвестна честота

бронхоспазъм (предимно при

 

 

 

 

 

пациенти с предшестващо

 

 

 

 

 

бронхоспастично заболяване)

 

 

 

 

 

2, астма

 

 

 

Нарушения на кожата и

Чести

блефарална пигментация,

 

 

 

подкожната тъкан

 

хирзутизъм2,

 

 

 

хиперпигментация на кожата

 

 

(около очите).

 

С неизвестна честота

алопеция2

 

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Нечести

умора

мястото на приложение

 

 

 

 

 

1нежелани реакции, наблюдавани само при състав на лекарствената форма в еднодозовата опаковка на Ganfort

2нежелани реакции, наблюдавани само при състав на лекарствената форма в многодозовата опаковка на Ganfort

Подобно на други локално прилагани офталмологични лекарства, GANFORT (битамопрост/тимолол) се абсорбира в системното кръвообръщение. Абсорбцията на тимолол може да доведе до подобни нежелани реакции, както при системните бета-блокери. Честотата на системните нежелани реакции след локално офталмологично приложение е по-ниска спрямо тази при системното приложение. За да намалите системната абсорбция вижте точка 4.2.

Допълнителни нежелани реакции, които са били наблюдавани при всяко от активните вещества (биматопрост или тимолол) и потенциално биха могли да се появят при GANFORT, са изброени по-долу в Таблица 2:

Таблица 2

Системо-органен клас

Нежелана реакция

Нарушения на имунната система

системни алергични реакции, включително

 

анафилаксия1

Нарушения на метаболизма и храненето

хипогликемия1

Психични нарушения

депресия1, загуба на памет1

Нарушения на нервната система

синкоп1, мозъчно-съдов инцидент1, засилване

 

на признаците и симптомите на миастения

 

гравис1, парестезия1, церебрална исхемия1

Нарушения на очите

намалена корнеална чувствителност1,

 

диплопия1, птоза1, хороидално отлепване

 

след филтрираща хирургична намеса (вж.

 

точка 4.4)1, кератит1, блефароспазъм2,

 

ретинален кръвоизлив2, увеит2

Сърдечни нарушения

атриовентрикуларен блок1, сърдечен арест1,

 

аритмия1 , сърдечна недостатъчност1,

 

застойна сърдечна недостатъчност1, болка в

 

гърдите1, палпитации1, едем1

Съдови нарушения

хипотония1, хипертония2, феномен на Рейно1,

 

студени длани и ходила1

Респираторни, гръдни и медиастинални

Обостряне на астма2, обостряне на ХОББ2,

нарушения

кашлица1

Стомашно-чревни нарушения

гадене1,2, диария1, диспепсия1, сухота в

 

устата1, болка в корема1, повръщане1

Нарушения на кожата и подкожната

псориазиформен обрив1 или обостряне на

тъкан

псориазис1, обриви по кожата1

Нарушения на мускулно-скелетната

миалгия1

система и съединителната тъкан

 

Нарушения на възпроизводителната

сексуална дисфункция1, намалено либидо1

система и гърдата

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на

астения1,2

приложение

 

Изследвания

отклонения във функционалните

 

чернодробни показатели 2

1нежелани реакции, наблюдавани при монотерапия с Timolol

2нежелани реакции, наблюдавани при монотерапия с Bimatoprost

Нежелани реакции, съобщавани във връзка с капки за очи, съдържащи фосфат

Много рядко има съобщения за случаи на роговични калцификати във връзка с употребата на капки за очи, съдържащи фосфат, при някои пациенти със значително увредени роговици.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

V.

4.9 Предозиране

Не е вероятно да се получи локално предозиране с GANIFORT единична доза или да бъде свързано с токсичност.

Биматопрост

Следната информация може да бъде полезна, ако GANFORT единична доза бъде случайно погълнат: при 2-седмични проучвания при мишки и плъхове за перорално приложение, дози биматопрост до 100 mg/kg/дневно не са дали никаква токсичност; това съответства на еквивалентна за човек доза съответно от 8,1 и 16,2 mg/kg. Тези дози са най-малко 7,5 пъти по- високи от количеството биматопрост при случайно поглъщане на цялото съдържание на кутия GANFORT единична доза (90 еднодозови опаковки x 0,4 ml; 36 ml) при дете с тегло 10 kg

[(36 ml*0,3 mg/ml биматопрост)/10 kg; 1,08 mg/kg].

Tимолол

Симптоми на системно предозиране с тимолол включват: брадикардия, хипотония, бронхоспазъм, главоболие, замаяност, задух и спиране на сърцето. Проучване при пациенти с бъбречна недостатъчност показа, че тимолол не се диализира лесно.

В случай на предозиране, лечението трябва да бъде симптоматично и поддържащо.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Oфталмологични бeтa-блокери – ATC код: S01ED51

Механизъм на действие

GANFORT единична доза се състои от две активни вещества: биматопрост и тимолол. Teзи две вещества намаляват повишеното вътреочно налягане (ВОН) чрез комплементарни механизми на действие и комбинираният ефект води до допълнително намаляване на ВОН, в сравнение с всяка съставка приложена самостоятелно. GANFORT единична доза има бързо начало на действие.

Биматопрост е активно вещество с мощно действие, предизвикващо понижаване на вътреочното налягане. Той е синтетичен простамид, структурно сроден на простагландин F2 (PGF2 ), който не действа чрез никой от познатите простагландинови рецептори. Биматопрост избирателно наподобява ефектите на новооткритите биосинтезирани субстанции, наречени

простамиди. Простамидният рецептор, обаче, все още не е структурно идентифициран. Механизмът на действие, по който биматопрост намалява вътреочното налягане при човека, е свързан с повишено отделяне на водниста течност през трабекуларната мрежа и засилване на увеосклералното отделяне.

Тимолол е бета1 и бета2 неселективен блокиращ агент на адренергичните рецептори, който няма значима присъща симпатомиметична, директна миокардно подтискаща или локално обезболяваща (мембрано-стабилизираща) дейност. Тимолол понижава ВОН като намалява образуването на воднистата течност в окото. Tочният механизъм на действие не е ясно установен, но подтискане на повишения синтез на цикличен AMP, предизвикан от ендогенна бета–адренергична стимулация, е възможно.

Клинични ефекти Едно 12-седмично (двойномаскирано, рандомизирано, с паралелни групи) клинично проучване

сравнява ефикасността и безопасността на GANFORT единична доза с GANFORT (многодозова форма) при пациенти с глаукома или очна хипертония. GANFORT единична доза постига не по-малка ефикасност при понижаване на ВОН в сравнение с GANFORT (многодозова форма): горната граница на 95% CI на разликата между леченията е в рамките на предварително дефинираната граница от 1,5 mm Hg във всяка оценявана времева точка (часове 0, 2 и 8) в седмица 12 (за основния анализ), а също и в седмици 2 и 6, за средна промяна на ВОН в по- засегнатото око спрямо изходно ниво (ВОН на по-засегнатото око се отнася за окото с по- висока средна стойност на дневното ВОН на изходно ниво). На практика, горната граница на 95% CI не надвишава 0,14 mm Hg в седмица 12.

И двете лекувани групи показват статистически и клинично значимо средно понижение спрямо изходните стойности на ВОН в по-засегнатото око във всички времеви точки за проследяване в хода на проучването (p < 0,001). Средните промени спрямо изходните стойности на ВОН на по- засегнатото око са в границите на -9,16 до -7,98 mm Hg за групата на GANFORT (единична доза) и от -9,03 до -7,72 mm Hg за групата на GANFORT (многодозова форма) в 12-седмичното проучване.

GANFORT единична доза също постига еквивалентна ефикасност при понижаване на ВОН спрямо GANFORT (многодозова форма) в средното за очите и на по-засегнатото око ВОН във всяка времева точка от проследяването в седмици 2, 6 и 12.

На базата на проучванията върху GANFORT (многодозова форма) ефектът на понижаване на ВОН с GANFORT е не по-малък от ефекта, постигнат с комбинираната терапия на биматопрост (един път дневно) и тимолол (два пъти дневно).

Съществуващите литературни данни за GANFORT (многодозова форма) предполагат по-добра ефективност на вечерното прилагане, в сравнение със сутрешното, по отношение на понижаването на ВОН. При все това, трябва да се вземе предвид възможността за съгласуване при обмисляне на или сутрешно или вечерно прилагане.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на GANFORT единична доза при деца на възраст под 18 години не са установени.

5.2 Фармакокинетични свойства

Лекарствен продукт GANFORT

Плазмените концентрации на биматопрост и тимолол са определени чрез кръстосано проучване, сравняващо монотерапевтични лечения с лечението с GANFORT (многодозова форма) при здрави хора. Системната абсорбция на отделните компоненти е минимална и не се повлиява от едновременното им приложение в една лекарствена форма.

При две 12-месечни проучвания на GANFORT (многодозова форма), при които е измервана системната абсорбция, не е наблюдавано кумулиране на нито един от компонентите.

Биматопрост

Биматопрост прониква добре през човешката корнея и склера in vitro. След очно приложение, системната експозиция на биматопрост е много ниска и не кумулира с времето. След еднократно, дневно, очно приложение на една капка 0,03% биматопрост в двете очи в продължение на две седмици, кръвните концентрации достигат пикови стойности в рамките на 10 минути след прилагане и спадат под прага на откриване (0,025 ng/ml) в рамките на 1,5 часа след прилагане. Средните Cmax и AUC0-24hrs стойности са били подобни на 7-мия и 14-тия ден и са били съответно приблизително 0,08 ng/ml и 0,09 ng hr/ml, което показва, че стационарната концентрация на лекарството е била постигната през първата седмица на очно приложение.

Биматопрост е умерено разпределен в тъканите на тялото и системният обем на разпределение при хора, при стационарно състояние, е 0,67 l/kg. В човешката кръв, биматопрост се намира предимно в плазмата. Биматопрост се свързва с плазмените протеини приблизително 88%.

Биматопрост е главното съединение, циркулиращо в кръвта, след като навлезе в системното кръвообращение, при очно приложение. Биматопрост преминава през оксидиране, N-деетилиране и глюкурониране и образува разнообразни метаболити.

Биматопрост се отделя главно чрез ренална екскреция, като до 67% oт интравенозно приложената доза при здрави доброволци се екскретира в урината, 25% oт дозата се екскретира с фекалиите. Елиминационният полуживот, определен след интравенозно приложение, е приблизително 45 минути; общият кръвен клирънс е 1,5 l/hr/kg.

Характеристика при по-възрастни хора

След двукратно дневно приложение на биматопрост 0,3 mg/ml средната AUC0-24hr стойност от 0,0634 ng hr/ml биматопрост при хора в напреднала възраст (хора на 65 години или по- възрастни) е била значимо по-висока от 0,0218 ng hr/ml при по-млади здрави възрастни. Независимо от това, тези данни не са клинично значими, тъй като системната експозиция, както при хора в напреднала възраст, така и при по-млади хора, остава много ниска след очно приложение. Не е отбелязано кумулиране на биматопрост в кръвта с течение на времето и профилът на безопасност е подобен при хора в напреднала възраст и при млади пациенти.

Тимолол След очно приложение на 0,5% очни капки, разтвор при хора подложени на операция за

катаракта, пиковата концентрация на тимолол е 898 ng/ml във воднистата течност на окото, един час след прилагане на дозата. Част от дозата се абсорбира системно, където се метаболизира екстензивно в черния дроб. Полуживотът на тимолол в плазмата е около 4 до 6 часа. Тимолол е частично метаболизиран от черния дроб, като тимолол и неговите метаболити се екскретират от бъбреците. Тимолол не е екстензивно свързан с плазмените протеини.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Лекарствен продукт GANFORT

Проучвания за очна токсичност при многократно приложение на GANFORT (многодозова форма) не показват особен риск за хората. Окуларният профил, както и профилът на системна безопасност на отделните компоненти са добре установени.

Биматопрост Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност. При изследвания на гризачи са наблюдавани видово-специфични аборти, при системни нива на експозиция 33 дo 97 пъти по-високи от тези, постигнати при хора след очно приложение.

Очното приложение на биматопрост при маймуни, в концентрация 0,03% дневно, в продължение на 1 година е довело до повишена пигментация на ириса и обратими доза- зависими периокуларни ефекти, характеризиращи се с издаден горен и/или долен сулкус и разширяване на палпебралната фисура. Повишената пигментация на ириса се причинява, вероятно, от повишеното стимулиране на продукцията на меланин в меланоцитите, а не поради повишаване на техния брой. Не са били наблюдавани функционални или микроскопични промени, свързани с наблюдаваните периокуларни ефекти и механизмът на действие при тези периокуларни промени не е известен.

Tимолол

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на база на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Натриев хлорид Динатриев хидрогенфосфат хептахидрат

Лимонена киселина монохидрат

Хлороводородна киселина или натриев хидроксид (за коригиране на pH) Пречистена вода

6.2 Несъвместимости

Неприложимо

6.3 Срок на годност

2 години

След отварянето на торбичката използвайте опаковките в рамките на 7 дни. Изхвърлете отворената еднодозова опаковка веднага след първата употреба.

6.4 Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални температурни условия на съхранение. Съхранявайте еднодозовите опаковки в торбичката, за да ги предпазите от светлина и влага.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Прозрачни, еднодозови опаковки от полиетилен с ниска плътност (LDPE) с отчупващ се край.

Всяка еднодозова опаковка съдържа 0,4 ml разтвор.

Налични са следните видове опаковки: картонени кутии, съдържащи 5, 30 или 90 еднодозови опаковки; всяка лента с 5 еднодозови опаковки е опакована в торбичка от алуминиево фолио. Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Ирландия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/340/003 5 еднодозови опаковки

EU/1/06/340/004 30 еднодозови опаковки

EU/1/06/340/005 90 еднодозови опаковки

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 19 май 2006 г. Дата на последно подновяване: 23 юни 2011 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

<{MM/ГГГГ}> <{ДД/MM/ГГГГ}> <{ДД месец ГГГГ}>

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта