Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – кратка характеристика на продукта - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоGardasil
ATC кодJ07BM01
Веществоhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ПроизводителMSD VACCINS

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна). (Human Papillomavirus Vaccine [Types 6, 11, 16, 18] (Recombinant, adsorbed)).

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 доза (0,5 ml) съдържа приблизително:

Човешки папиломавирус тип 6 L1 протеин 2,3 (Human Papillomavirus1 Type 6 L1 protein2,3)

20 микрограма

Човешки папиломавирус тип 11 L1 протеин 2,3 (Human Papillomavirus1 Type 11 L1 protein2,3)

40 микрограма

Човешки папиломавирус тип 16 L1 протеин 2,3 (Human Papillomavirus1 Type 16 L1 protein2,3)

40 микрограма

Човешки папиломавирус тип 18 L1 протеин 2,3 (Human Papillomavirus1 Type 18 L1 protein2,3)

20 микрограма

1Човешки папиломавирус = HPV.

2L1 протеин под формата на вирусоподобни частици, произведени в дрождеви клетки (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Щам 1895)) чрез рекомбинантна ДНК технология. 3адсорбирани върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат адювант (0,225 милиграма

Al).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Gardasil инжекционна суспензия

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

Преди разклащане, Gardasil може да има вид на бистра течност с бяла утайка. След като се разклати енергично, представлява бяла, мътна течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Gardasil е ваксина, която се използва след 9-годишна възраст, за предпазване от:

-премалигнени генитални лезии (цервикална, вулварна и вагинална), премалигнени анални лезии, цервикален рак и анален рак, обикновено свързвани с определени онкогенни типове човешки папиломавирус (HPV)

-генитални лезии (остър кондилом), обикновено свързани с определени типове HPV

Вижте точки 4.4 и 5.1 за важна информация относно данните, които подкрепят това показание.

Използването на Gardasil трябва да става в съответствие с официалните препоръки.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лица на възраст от 9 до 13 години включително

Gardasil може да се прилага по 2-дозова схема (0,5 ml на 0, 6 месец) (вж. точка 5.1).

Ако втората доза на ваксината се постави по-рано от 6 месеца след първата доза, винаги трябва да се поставя и трета доза.

Gardasil може да се приложи алнернативно и по 3-дозова схема (0,5 ml на 0, 2, 6 месец). Втората доза трябва да се приложи не по-рано от един месец след първата доза, а третата доза трябва да се приложи не по-рано от 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се приложат в рамките на период от 1 година.

Лица на 14 и повече години

Gardasil трябва да се прилага по 3-дозова схема (0,5 ml на 0, 2, 6 месец).

Втората доза трябва да се приложи не по-рано от един месец след първата доза, а третата доза трябва да се приложи не по-рано от 3 месеца след втората доза. Трите дози трябва да се приложат в рамките на период от 1 година.

Gardasil трябва да се прилага съгласно официалните препоръки.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Gardasil при деца на възраст под 9 години не е установена. Няма налични данни (вж. точка 5.1).

Препоръчително е лица, на които като първа доза е поставен Gardasil да завършат ваксинационния курс със Gardasil (вж. точка 4.4).

Необходимостта от бустер доза не е установена.

Начин на приложение

Ваксината трябва да се прилага като интрамускулна инжекция. Предпочитаното място е делтоидната област в горната част на мишницата или горната предно-латерална област на бедрото.

Gardasil не трябва да се инжектира вътресъдово. Не е проучено нито подкожното, нито интрадермалното приложение. Тези начини на приложение не се препоръчват (вж. точка 6.6).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Лица, които развиват симптоми, показателни за свръхчувствителност след като получат доза Gardasil, не трябва да получават повече дози Gardasil.

Прилагането на Gardasil трябва да се отложи при хора, които имат остро, тежко фебрилно заболяване. В същото време, наличието на лека инфекция, като лека форма на инфекция на горните дихателни пътища или с ниска температура, не представляват противопоказания за имунизиране.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Решението да се ваксинира индивид трябва да става след преценка на риска от предходна експозиция на HPV и потенциалната полза от ваксинацията.

Както при всички инжекционни ваксини, винаги следва да има готовност за съответно медицинско лечение в случай на рядка анафилактична реакция след прилагане на ваксината.

Особено при юноши, след ваксиниране, а дори и преди това, може да настъпи синкоп (припадък), понякога свързан с падане, като психогенен отговор към инжекцията с игла. Това може да бъде придружено от определени неврологични признаци, като преходно зрително смущение, парестезия и тонично-клонични движения на крайниците по време на възстановяването. Затова е необходимо наблюдение за около 15 минути след ваксиниране. Важно е да съществуват процедури за избягване на нараняване вследствие на припадъците.

Както при всяка ваксина, ваксинирането с Gardasil може да не доведе до защита на всички ваксинирани.

Gardasil може да предпази само от заболявания, които се причиняват от HPV тип 6, 11, 16 и 18, и до известна степен от заболявания, причинени от някои свързани HPV типове (вж. точка 5.1). Поради това трябва да продължи вземането на предпазни мерки срещу полово предавани болести.

Gardasil е само за профилактично приложение и няма ефект върху НРV инфекция или развито клинично заболяване. Gardasil не е демонстрирал терапевтичен ефект. Поради това, ваксината не е показана за лечение на цервикален карцином, високостепенни цервикални, вулварни и вагинални диспластични лезии или генитални кондиломи. Освен това, не е предназначена за предотвратяване прогресирането на други доказано HPV-свързани лезии.

Gardasil не предотвратява лезии, причинени от ваксинален HPV тип при лица, които са инфектирани с този HPV тип в момента на ваксинирането (вж. точка 5.1).

При използване на Gardasil при възрастни жени трябва да се има предвид вариабилността при разпространението на HPV типове в различните географски области.

Ваксинирането не замества рутинния цервикален скрининг. Тъй като няма ваксина, която да е 100 % ефикасна, и Gardasil не осигурява защита срещу всеки HPV тип или срещу съществуващи HPV инфекции, рутинното цервикално скриниране остава от критично значение и трябва да се осъществява в съответствие с местните препоръки и указания.

Безопасността и имуногенността на ваксината са оценени при лица на възраст от 7 до

12 години, за които е известно, че са инфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV) (вж. точка 5.1). Лицата с увредена имунна реактивност, дължаща се на прилагането на мощно имуносупресивно лечение, генетичен дефект или други причини, може да не отговорят на ваксината.

Тази ваксина трябва да се прилага с повишено внимание при лица с тромбоцитопения или някакво нарушение на кръвосъсирването, тъй като при интрамускулно приложение при тези лица може да се получи кървене.

Дългосрочни проучвания за проследяване на ефекта на ваксината продължават понастоящем, за да се определи продължителността на защитата (вж. точка 5.1).

Няма данни за безопасност, имуногенност или ефикасност, които да подкрепят преминаването по време на имунизационната схема от Gardasil към други HPV ваксини, които не са предназначени за същите HPV типове. Поради това е важно да се предписва една и съща ваксина по време на цялата имунизационна схема.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

При всички клинични изпитвания, получилите имуноглобулини или продукти, получени от кръв 6 месеца преди първата доза ваксина, са били изключени от участие.

Приложение с други ваксини

Прилагането на Gardasil едновременно (но, за инжекционни ваксини, на друго място за инжектиране) като ваксина срещу хепатит B (рекомбинантна) не повлиява имунния отговор към HPV типовете. Нивата на серопротекция (част от хората, които достигат ниво на серопротекция анти-HBs > 10 mIU/ml) са непроменени (96,5 % за едновременно ваксинираните срещу 97,5 % за ваксинирани само с ваксина срещу хепатит B). Средните геометрични титри на анти- HBs антитела са по-ниски при едновременно приложение, но клиничното значение на това наблюдение е неизвестно.

Gardasil може да се прилага едновременно с комбинирана бустер ваксина срещу дифтерия (d) и тетанус (T), с коклюш [ацелуларна компонента] (aр) и/или полиомиелит [инактивиран] (IPV) (dТaр, dТ-IPV, dТaр-IPV ваксини) без значимо повлияване на антитяловия отговор към някой от компонентите на всяка от ваксините. Все пак е наблюдавана тенденция за намаляване на анти- HPV GMTs в групата на едновременно ваксинираните. Не е известно клиничното значение на това наблюдение. Основава се на резултатите от клинични изпитвания, в които комбинирана dТaр-IPV ваксина е прилагана едновременно с първата доза Gardasil (вж. точка 4.8).

Едновременното приложение на Gardasil с ваксини различни от тези, описани по-горе, не е било проучвано.

Приложение с хормонални контрацептиви

При клинични проучвания 57,5 % от жените на възраст 16 до 26 години и 31,2 % от жените на възраст 25 до 45 години, които са получили Gardasil, използват хормонални контрацептиви през периода на ваксиниране. Използването на хормонални контрацептиви като че ли няма ефект върху имунния отговор, предизвикван от Gardasil.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Конкретни проучвания върху прилагането на ваксината при бременни жени не са провеждани. В хода на програма за клинично разработване, 3 819 жени (ваксинирани = 1 894 срещу плацебо = 1 925) съобщават за поне една бременност. Няма значителни разлики във вида аномалии или процента бременности с нежелан изход при хора, лекувани с Gardasil и плацебо. Тези данни от бременни жени (повече от 1 000 експозиции на завършила бременност) показват липса на малформации или фето/неонатална токсичност.

Данните за Gardasil, прилагана по време на бременност, не дават основание за повишено внимание по отношение на безопасността. В същото време тези данни са недостатъчни, за да може да се препоръча използването на Gardasil по време на бременност. Поради това, ваксинирането трябва да се отложи до приключване на бременността.

Кърмене

При майки кърмачки, получили Gardasil или плацебо през ваксинационния период на клиничните изпитвания, честотата на нежеланите реакции при майката и кърмачето в групата на ваксинираните са били сравними с групите на плацебо. В допълнение, имуногенността е била сравнима при майки кърмачки и жени, които не кърмят при прилагането на ваксината.

Следователно Gardasil може да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Проучванията при животни не показват преки или косвени вредни ефекти във връзка с репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3). Не са наблюдавани ефекти върху мъжкия фертилитет при плъхове (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

А. Резюме на профила на безопасност

В 7 клинични изпитвания (6 плацебо-контролирани) на участниците в изпитването е бил прилаган Gardasil или плацебо в деня на включване и приблизително 2 и 6 месеца след това. Малко участници (0,2 %) са преустановили участието си поради нежелани лекарствени реакции. Безопасността е била определена или при цялата проучвана популация (6 проучвания), или при предварително определена група (едно проучване) от изследваната популация, като за контрол е използвана ваксинационна карта за отчитане (VRC) в продължение на 14 дни след всяко инжектиране на Gardasil или плацебо. Наблюдавани с помощта на VRC са били

10 088 участници (6 995 жени на възраст 9 до 45 години и 3 093 мъже на възраст 9 до 26 години при включване в изпитването), получили Gardasil, и 7 995 участници (5 692 жени и 2 303 мъже) получили плацебо.

Най-често наблюдаваните нежелани реакции са реакции в мястото на инжектиране (77,1 % от ваксинираните до 5 дни след всяка визита за ваксиниране) и главоболие (16,6 % от ваксинираните). Тези нежелани реакции са обикновено леки или умерени по интензивност.

Б. Таблично обобщение на нежеланите реакции

Клинични изпитвания

Таблица 1 представя свързани с ваксината нежелани реакции, които са наблюдавани при получилите Gardasil с честота не по-малка от 1,0 %, а също и с по-висока честота от наблюдаваната при третираните с плацебо. Подредени са според честотата на проява, като се съблюдават следните условия:

[Много чести(≥ 1/10); Чести (≥ 1/100 до 1/10); Нечести (≥ 1/1 000 до 1/100); Редки (≥ 1/10 000 до 1/1 000); Много редки ( 1/10 000)]

Постмаркетингов опит

Таблица 1 включва и допълнителни нежелани събития, които са спонтанно съобщени по време на постмаркетинговата употреба на Gardasil в световен мащаб. Тъй като тези събития се съобщават доброволно, от популация с неустановен размер, не винаги е възможно надеждно да бъде оценена тяхната честота или да се установи причинна връзка с експозицията на ваксината. Следователно, честотата на тези нежелани лекарствени реакции е определена като „неизвестна“.

Таблица 1: Нежелани събития след приложението на Gardasil от клинични изпитвания и постмаркетингово наблюдение

Системен органен клас

Честота

Нежелани събития

 

 

 

Инфекции и инфестации

С неизвестна

Целулит на мястото на инжектиране*

 

честота

 

Системен органен клас

Честота

Нежелани събития

 

 

 

Наушения на кръвта и лимфната

С неизвестна

Идиопатична тромбоцитопенична

система

честота

пурпура*, лимфаденопатия*

Нарушения на имунната система

С неизвестна

Реакции на свръхчувствителност,

 

честота

включително

 

 

анафилактични/анафилактоидни

 

 

реакции*

Нарушения на нервната система

Много чести

Главоболие

 

С неизвестна

Остър дисеминиран енцефаломиелит*,

 

честота

Замаяност1 *, синдром на Guillain-Barré*,

 

 

синкоп, придружен в някои случаи от

 

 

тонично-клонични движения*

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене

 

С неизвестна

Повръщане*

 

честота

 

Нарушения на мускулно-

Чести

Болки в крайниците

скелетната и съединителна тъкан

 

 

 

С неизвестна

Артралгия*, миалгия*

 

честота

 

Общи нарушения и ефекти на

Много чести

На мястото на инжектиране: еритема,

мястото на приложение

 

болка, оток

 

Чести

Пирексия

 

 

на мястото на инжектиране: хематом,

 

 

пруритус

 

С неизвестна

Астения*, втрисане*, умора*,

 

честота

неразположение*

* Постмаркетингови нежелани събития (честотата не може да бъде определена въз основа на наличните данни).

1 По време на клинични изпитвания се наблюдава замаяност като честа нежелана реакция при жени. При мъже замаяност не се наблюдава в по-голяма честота при пациентите с поставена ваксина в сравнение с тези, получаващи плацебо.

В допълнение, по време на клиничните изпитвания са наблюдавани и нежелани лекарствени реакции, преценени от изследователите като имащи връзка с ваксината или плацебо с честота под 1 %:

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения: Много редки: бронхоспазъм.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан: Редки: уртикария.

Девет случая (0,06 %) на уртикария са наблюдавани в групата на Gardasil и 20 случая (0,15 %) са в групата на плацебо, съдържащо адювант.

Вклиничните проучвания, участниците от популация за определяне на безопасността съобщават за наблюдавани от тях нежелани реакции през периода на проследяване. От

15 706 участници, получили Gardasil, и 13 617 участници, получили плацебо, има 39 съобщени случая на неспецифичен артрит/артропатия, 24 в групата на Gardasil и 15 в групата на плацебо.

Вклинично изпитване при 843 клинично здрави младежи и девойки на възраст 11-17 години, показват, че при прилагането на първата доза Gardasil едновременно с комбинирана бустер ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (ацелуларен компонент) и полиомиелит (инактивиран) показва, че има повече съобщения за оток на мястото на приложение и главоболие след едновременно прилагане. Наблюдаваните разлики са < 10 % и при повечето доброволци нежеланите събития са съобщени като слаби до умерени по интензитет.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Има съобщения за прилагане на дози Gardasil по-високи от препоръчваните.

Като цяло, профилът на нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани при предозиране, е сходен с този при прилагане на препоръчваните дози Gardasil.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Противовирусна ваксина, ATC код: J07BM01

Механизъм на действие

Gardasil е адювантна неинфекциозна, рекомбинантна, квадривалентна ваксина, приготвена от високопречистени вирусоподобни частици (VLPs) от основния капсид L1 протеин на HPV тип 6, 11, 16 и 18. VLPs не съдържат вирусна ДНК, те не могат да инфектират клетки, да се възпроизвеждат (репродуцират) или да причиняват заболяване. HPV инфектира само хора, но проучванията при животни с аналогични папиломавируси показва, че ефективността на LI ВПЧ ваксините се реализира чрез развитието на хуморален имунен отговор.

Счита се, че HPV 16 и HPV 18 причиняват приблизително 70 % от случаите на цервикален рак и 75-80 % от случаите на анален рак; 80 % от аденокарцином ин ситу (AIS); 45-70 % от високостепенна цервикална интраепителиална неоаплазия (CIN 2/3); 25 % от нискостепенна цервикална интраепителиална неоплазия (CIN 1); близо 70 % от свързаните с HPV случаи на високостепенна вулварна (VIN 2/3) и вагинална (VaIN 2/3) интраепителиална неоплазия, и 80 % от свързаните с HPV случаи на високостепенна анална (AIN 2/3) интраепителиална неоплазия. HPV 6 и 11 причиняват приблизително 90 % от гениталните кондиломи и 10 % от случаите на нискостепенна цервикална интраепителиална неоплазия (CIN 1). CIN 3 и AIS са приети като непосредствени прекурсори на инвазивния цервикален рак.

Понятието „премалигнени генитални лезии“ в точка 4.1 отговаря на високостепенна интраепителиална неоплазия (CIN 2/3), високостепенна вулварна интраепителиална неоплазия (VIN 2/3) и високостепенна вагинална интраепителиална неоплазия (VaIN 2/3).

Понятието „премалигнени анални лезии“ в точка 4.1 отговаря на високостепенна анална интраепителиална неоплазия (AIN 2/3).

Показанието се основава на доказване на ефикасността на Gardasil при жени на възраст от 16 до 45 години и мъже на възраст от 16 до 26 години и на доказване на имуногенността на Gardasil при деца и юноши на възраст от 9 до 15 години.

Клинични проучвания

Ефикасност при жени на възраст 16 до 26 години

Ефикасността на Gardasil при жени на възраст 16 до 26 години е била оценена в

4 плацебо-контролирани, двойнослепи, рандомизирани фаза II и III клинични проучвания с общо 20 541 жени, включени и ваксинирани без преди това да са изследвани за наличие на HPV инфекция.

Първичните крайни точки за ефикасност включват HPV 6-, 11-, 16- или 18-свързани вулварни и вагинални лезии (генитални кондиломи, VIN, VaIN) и CIN от каквато и да е степен и цервикален рак (Протокол 013, FUTURE I), HPV 16 или 18-свързани CIN 2/3 и AIS и цервикален рак (Протокол 015, FUTURE II), HPV 6-, 11-, 16 или 18-свързани с персистираща инфекция и заболяване (Протокол 007) и HPV 16-свързан с персистираща инфекция

(Протокол 005). Първичният анализ на ефикасността по отношение на ваксиналните HPV типове (HPV 6, 11, 16 и 18) е направен върху съответната на протокола ефикасност (PPE) при обхванатата популация (т.е. всички 3 ваксинации в рамките на 1 година след включването, без съществени отклонения от протокола и неинфектирани със съответния(ите) HPV тип(ове) преди доза 1 и в продължение на 1 месец след доза 3 (месец 7)).

Резултатите за ефикасност са представени на база комбиниран анализ на протоколите за проучванията. Ефикасността за HPV 16/18 свързани CIN 2/3 или AIS се основават на данни от протоколи 005 (само свързани с 16 крайни точки), 007, 013 и 015. Ефикасността за всички останали крайни точки се основава на протоколи 007, 013 и 015. Медианата на продължителност на проследяването при тези изпитвания е 4,0, 3,0, 3,0 и 3,0 години съответно за Протокол 005, Протокол 007, Протокол 013 и Протокол 015. Медианата на продължителност на проследяването при комбинираните протоколи (005, 007, 013 и 015) е 3,6 години. Резултатите от отделните проучвания подкрепят резултатите от комбинирания анализ. Gardasil е ефикасен срещу HPV заболяване, причинено от четирите ваксинални HPV типа. В края на изпитването, пациентите, участвали в две изпитвания фаза III (Протокол-013 и Протокол-015), са проследявани за период до 4 години (средно 3,7 години).

Цервикалната интраепителиална неоплазия (CIN) Степен 2/3 (средна до високостепенна дисплазия) и аденокарцином in situ (AIS) са били използвана в клиничните изпитвания като сурогатен маркер за цервикален рак.

В дългосрочното разширено проучване с Протокол 015 са проследени 2 084 жени на възраст 16-23 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В РРЕ популацията в рамките на приблизително 12 години не са наблюдавани случаи на HPV заболявания

(HPV типове 6/11/16/18-свързана високостепенна CIN). В това проучване продължителна защита е статистически демонстрирана за приблизително 10 години.

Ефикасност при жени, неинфектирани със съответните ваксинални HPV типове

Ефикасността е измерена след посещението в месец 7. Като цяло, 73 % от жените при включването са били неинфектирани (PCR негативни и серонегативни) с който и да е от четирите HPV типа.

Резултатите за ефикасност за съответните крайни точки, анализирани на 2-та година след включването и в края на изпитването (медиана на продължителност на проследяването = 3,6 години) при популацията по протокол са представени на Таблица 2.

В допълнителен анализ ефикасността на Gardasil е оценена по отношение на HPV 16/18- свързани CIN 3 и AIS.

Таблица 2: Анализ на ефикасността на Gardasil по отношение на високостепенни цервикални лезии в PPE популация

 

 

Gardasil

 

 

Плацебо

 

%

 

Gardasil

 

 

Плацебо

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефикаснос

 

 

 

 

 

 

ефикасност

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

***

 

 

случаи

 

 

случаи

 

 

случаи

 

 

случаи

 

 

 

 

 

 

на 2-ра

 

 

 

 

в края на

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

 

 

 

 

година

 

 

 

 

изпитванет

 

 

участни

 

 

участници

 

 

участници*

 

 

участници*

 

 

 

 

 

 

(95 % CI)

 

 

 

 

о(95 % CI)

 

 

ци*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 16/18-

 

 

 

100,0

 

2**

 

 

98,2

свързани

 

 

 

 

 

 

(92,9;

 

 

 

 

 

 

(93,5; 99,8)

8 487

8 460

 

8 493

8 464

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

или AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 16/18-

 

 

 

 

2**

 

 

96,9

свързани

 

 

 

 

 

 

(86,5;

 

 

 

 

 

 

(88,4; 99,6)

8 487

8 460

 

8 493

8 464

CIN 3

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

HPV 16/18-

 

 

 

 

 

 

свързани

 

 

 

 

 

 

(14,8;

 

 

 

 

 

 

(30,6; 100,0)

8 487

8 460

 

8 493

8 464

AIS

 

 

 

 

 

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Брой участници с най-малко едно посещение за проследяване след месец 7

**Според вирусологичните доказателства, първият CIN 3 случай при пациент, с хронична инфекция с HPV 52 е вероятно причинно свързан с HPV 52. Само при 1 от 11 проби се открива HPV 16 (на месец 32,5) като не се открива в тъкани, получени при LEEP (Loop Electro-Excision Procedure). При втория случай на CIN 3, наблюдаван при пациент, заразен с HPV 51 в ден 1 (в 2 от 9 проби), HPV 56 е открит при биопсия през месец 51 (в 1 от 9 проби) и HPV 56 е открит в 3 от 9 проби в тъкан, взета по време на LEEP през месец 52.

***Пациентите са проследявани за период до 4 години (средно 3,6 години)

Забележка: Изчислените стойности и доверителните интервали са коригирани по човеквреме на проследяване.

В края на изпитването и комбинираните протоколи,

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързан CIN 1 е 95,9 % (95 % CI: 91,4; 98,4),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързан CIN (1, 2, 3) и AIS е 96,0 % (95 % CI: 92,3; 98,2),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани VIN2/3 и VaIN 2/3 е съответно 100 % (95 % CI: 67,2; 100) и 100 % (95 % CI: 55,4; 100),

ефикасността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързаните генитални брадавици е

99,0 % (95 % CI: 96,2; 99,9).

При протокол 012 ефикасността на Gardasil срещу 6-месечно определена персистираща инфекция [положителни проби при две или повече последователни визити преди 6 месеца (± 1

месец) или повече], свързана с HPV 16, e била 98,7 % (95 % CI: 95,1, 99,8) и 100,0 % (95 % CI: 93,2, 10,0) съответно за HPV 18 след проследяване от повече от 4 години (средно 3,6 години). При 12 месечно определена персистираща инфекция, ефикасността срещу HPV 16 и HPV 18 е

била 100,0 % (95 % CI: 93,9, 100,0) и 100,0 % (95 % CI; 79,9, 100,0).

Ефикасност при жени с признаци на HPV 6, 11, 16 или 18 инфекция или заболяване през ден 1

Няма данни за защита от заболяване причинено от HPV типовете във ваксината, към които жените са били PCR положителни през Ден 1. Жени, които вече са били инфектирани с един или повече свързани с ваксината HPV типа преди ваксинирането, са защитени от клинично изразено заболяване, причинено от останалите HPV типове.

Ефикасност при жени със или без предходна инфекция или заболяване в резултат на HPV 6, 11, 16 или 18

Резултатите от променена intention to treat (ITT) популация, включваща жени независимо от техния начален HPV статус в ден 1, които са получили поне една ваксинация и при които броенето на случаите започва 1 месец след прилагане на доза 1. Тази популация се приближава до общата популация жени по отношение разпространението на HPV инфекция или заболяване при включването в съответното проучване. Тези резултати са обобщени в Таблица 3.

Таблица 3: Ефикасност на Gardasil при високостепенни цервикални лезии при променена ITT- популация включваща жени независимо от техния начален HPV статус

 

 

Gardasil

 

 

Плацебо

 

%

 

Gardasil

 

 

Плацебо

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефикасност*

 

 

Брой

 

 

Брой

 

ефикасност*

 

Брой

 

 

Брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

случаи

 

 

случаи

 

*

 

случаи

 

 

случаи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в края на

 

 

 

 

 

 

 

за 2 години

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

Брой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитването

 

 

участни

 

 

участници

 

(95 % CI)

 

участници

 

 

участници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % CI)

 

 

ци*

 

*

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV 16-

 

 

 

39,0

 

 

 

51,8

или HPV

 

9 831

 

 

9 896

 

(23,3; 51,7)

 

9 836

 

 

9 904

 

(41,1; 60,7)

18-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свързани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV

 

 

 

34,3

 

 

 

46,0

16/18-

 

9 831

 

 

9 896

 

(12,7; 50,8)

 

9 836

 

 

9 904

 

(31,0; 57,9)

свързан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIN 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPV

 

 

 

54,3

 

 

 

60,0

16/18-

 

9 831

 

 

9 896

 

(< 0; 87,6)

 

9 836

 

 

9 904

 

(< 0; 87,3)

свързан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Брой участници с най-малко едно посещение за проследяване след 30 дни след Ден 1 **Процентът на ефикасност се изчислява по комбинираните протоколи. Ефикасността за HPV 16/18 свързан CIN 2/3 или AIS се основава на данни от протоколи 005 (само свързани с

16 крайни показатели), 007, 013 и 015. Пациентите са проследявани за период до 4 години (средно 3,6 години).

Забележка: Изчислените стойности и доверителните интервали са коригирани по човек-време на проследяване.

Ефикасност срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани VIN 2/ 3 е била 73,3 % (95 % CI: 40,3, 89,4), срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързаните VaIN 2/3 е била 85,7 % (95 % CI: 37,6, 98,4) и срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързаните кондиломи е била 80,3 % (95 % CI: 73,9, 85,3) при комбинирани протоколи в края на изпитването.

Общо 12 % от комбинираната проучвана популация има абнормни резултати от натривки (Рар test), предполагащи наличието на CIN в ден 1. Сред жените с абнормни резултати от натривки в Ден 1, които не са били инфектирани със съответния HPV ваксинален тип в ден 1, ефикасността на ваксината е останала висока. Сред жените с абнормни резултати от натривки в ден 1, които вече са били инфектирани със съответния HPV ваксинален тип в ден 1, не е била наблюдавана ефикасност на ваксината.

Защита срещу обща обремененост от цервикално HPV заболяване при жени на възраст 16 до 26 години

Ефектът на Gardasil върху общия риск от развитие на цервикално НРV заболяване (т.е. заболяване, причинено от който и да е тип НРV) е оценен с начало 30 дни след първата доза,

при 17 599 участници, включени в двете изпитвания за ефикасност Фаза ІІІ (Протоколи 013 и 015). Сред жените, за които няма данни за инфектиране с 14 често срещани НРV типа и са с отрицателна цитонамазка в Ден 1, прилагането намалява разпространението на CIN 2/3 или AIS причинени от ваксинален или неваксинален HPV тип с 42,7 % (95 % CI : 23,7, 57,3) и на гениталните брадавици с 82,8 % (95 % CI: 74,3, 88,8) в края на изпитването.

В модифицираната ІТТ популация, ползата от ваксината по отношение на общото разпространение на CIN 2/3 или AIS (причинени от който и да е HPV тип) и на гениталните брадавици е много по-ниско, с намаление съответно от 18,4 % (95 % CI: 7,0, 28,4) и 62,5 % (95 % CI: 54,0, 69,5), тъй като Gardasil не влияе върху протичането на инфекциите или заболяването, които съществуват към момента на ваксиниране.

Влияние върху процедури за дефинитивно цервикално лечение

Влиянието на Gardasil върху честотата на процедури за дефинитивно цервикално лечение, независимо от причиняващия HPV тип, е оценено при 18 150 участници, включени

протокол 007, протоколи 013 и 015. При неинфектирана с HPV популация (неинфектирана с 14 често срещани HPV типа и отрицателна цитонамазка през ден 1), Gardasil намалява процента на жените, при които е провеждана процедура за дефинитивно цервикално лечение (Loop Electro- Excision Procedure или Cold-Knife Conization) с 41,9 % (95 % CI: 27,7, 53,5) в края на изпитването. Сред ІТТ популацията съответстващото намаление е 23,9 % (95 % СІ: 15,2, 31,7).

Кръстосана защитна ефикасност

Ефикасността на Gardasil срещу CIN (всяка степен) и CIN 2/3 или AIS причинени от 10 не-

ваксинални HPV типа (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), структурно свързани с HPV 16

или HPV 18, е оценена в комбинираната Фаза ІІІ (N = 17 599) база данни за ефикасност след медиана на продължителност на проследяване от 3,7 години (в края на изпитването). Измерена е ефикасността срещу крайни точки за заболяване, причинено от предварително определена комбинация от не-ваксинални HPV типове. Проучванията не могат да оценят ефикасността срещу заболяване, причинено от отделни HPV типове.

Първичният анализ е направен на типово-специфични популации, който изисква жените да бъдат отрицателни за анализирания тип, но които би могло да бъдат положителни за други HPV типове (96 % от цялата популация). Първичният времеви анализ след 3 години не е достигнал статистическа значимост за всички предварително определени крайни точки. Последните, от края на проучването резултати за комбинираното разпространение на CIN 2/3 или AIS в тази популация след проследяване със средна продължителност от 3,7 години са показани в таблица 4. За комбинираните крайни точки, статистически значима ефикасност срещу заболяване е демонстрирана срещу HPV типове, филогенетично свързани с HPV 16 (преди

всичко HPV 31), докато при HPV типове, филогенетично свързани с HPV 18 (включително HPV 45), не е наблюдавана статистически значима ефикасност. За 10 индивидуални HPV типове, статистическа значимост е постигната само за HPV 31.

Таблица 4 Резултати за CIN 2/3 или AIS при неинфектирани с типово-специфични HPV участници(резултати от края на изпитването)

Неинфектирана с ≥ 1 HPV тип

Комбиниран краен

Gardasil

Плацебо

 

 

показател

случаи

случаи

% Ефикасност

95 % CI

(HPV 31/45)

43,2 %

12,1; 63,9

(HPV 31/33/45/52/58) §

25,8 %

4,6; 42,5

10 не-ваксинални HPV

23,0 %

5,1; 37,7

типа

 

 

 

 

свързани с HPV-16 типа

29,1 %

9,1; 44,9

(A9 филогенетична

 

 

 

 

група)

 

 

 

 

HPV 31

55,6 %

26,2; 74,1

Неинфектирана с ≥ 1 HPV тип

Комбиниран краен

Gardasil

Плацебо

 

 

показател

случаи

случаи

% Ефикасност

95 % CI

HPV 33

19,1 %

< 0; 52,1

HPV 35

13,0 %

< 0; 61,9

HPV 52

14,7 %

< 0; 44,2

HPV 58

31,5 %

< 0; 61,0

свързани с HPV-18 типа

25,9 %

< 0; 53,9

(A7 филогенетична

 

 

 

 

група)

 

 

 

 

HPV 39

37,5 %

< 0; 69,5

HPV 45

0,0 %

< 0; 60,7

HPV 59

39,9 %

< 0; 76,8

A5 типа (HPV 51)

16,3 %

< 0; 48,5

A6 типа (HPV 56)

-13,7 %

< 0; 32,5

Изпитванията не могат да оценят ефикасността срещу заболяване причинено от отделни HPV типове.

Ефикасността е основана на намаляване на HPV 31-свързани CIN 2/3 или AIS

§Ефикасността е основана на намаляване на HPV 31-, 33-, 52-, и 58- свързани CIN 2/3 или

AIS

Включва аналитично-определени не-ваксинални HPV типа 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,

и 59.

Ефикасност при жени на възраст 24 до 45 години

Ефикасността на Gardasil при жени на възраст 24 до 45 години е оценена в 1 плацебо- контролирано, двойносляпо, рандомизирано фаза III клинично изпитване (Протокол 019, FUTURE III), включващо общо 3 817 жени, които са включени в изпитването и ваксинирани без предварителен скрининг за наличие на HPV инфекция.

Първичната крайна точка за ефикасност включва комбинираната честота на HPV 6-, 11-, 16- или 18-свързана и комбинирана честота на HPV 16- или HPV 18-свързана персистираща инфекция (6 месеца по определение), генитални брадавици, вулварни и вагинални лезии, CIN от всяка степен, AIS и цервикален рак. Медианата на продължителност на проследяване при това изпитване е 4,0 години.

В дългосрочното разширено проучване с Протокол 019 са проследени 685 жени на възраст 24-45 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В РРЕ популацията в продължение на 10,2 години (с медиана на продължителност на проследяването 9,2 години) не са наблюдавани случаи на HPV заболявания (HPV типове 6/11/16/18-свързани CIN от каквато и да е степен, и генитални брадавици).

Ефикасност при жени, неинфектирани със съответния(те) ваксинален(ни) HPV тип(ове)

Първичният анализ на ефикасността е при популация с ефикасност по протокол (PPE) (т.e. всички 3 ваксинации в рамките на 1 година от включването, без съществени отклонения от протокола и неинфектирани със съответния (те) HPV тип(ове) преди доза 1 и до 1 месец след доза 3 (месец 7)). Ефикасността се измерва като се започне след посещението в месец 7. Общо 67 % от участниците са неинфектирани (PCR негативни и серонегативни) към всичките 4 HPV типа при включване.

Ефикасността на Gardasil по отношение на комбинираната честота на HPV 6-, 11-, 16-, или 18- свързана персистираща инфекция, генитални брадавици, вулварни и вагинални лезии, CIN от каквато и да е степен, AIS и цервикален рак е 88,7 % (95 % CI: 78,1, 94,8).

Ефикасността на Gardasil по отношение на комбинираната честота на HPV 16- или 18-свързана персистираща инфекция, генитални брадавици, вулварни и вагинални лезии, CIN от каквато и д,а е степен AIS и цервикален рак е 84,7 % (95 % CI: 67,5, 93,7).

Ефикасност при жени със и без предшестваща инфекция или заболяване, причинени от HPV 6, 11, 16 или 18

Популацията с пълен анализ (известна още като ITT популация) включва жени, независимо от техния изходен HPV статус в ден 1, които са получили най-малко една ваксина и при които броенето започва с ден 1. Тази популация се приближава до общата популация жени по отношение на разпространението на HPV инфекция или заболяване при включване.

Ефикасността на Gardasil по отношение на комбинираната честота на HPV 6-, 11-, 16- или 18-свързана персистираща инфекция, генитални брадавици, вулварни и вагинални лезии, CIN от всяка степен, AIS и цервикален рак е 47,2 % (95 % CI: 33,5, 58,2).

Ефикасността на Gardasil по отношение на комбинираната честота на HPV 16- или 18-свързана персистираща инфекция, генитални брадавици, вулварни и вагинални лезии, CIN от всяка степен, AIS и цервикален рак е 41,6 % (95 % CI: -24,3, 55,2).

Ефикасност при жени (16 до 45 години) с данни за предшестваща инфекция с ваксинален HPV тип (серопозитивни), която вече е неоткриваема преди началото на ваксинацията (PCR негативни).

В post hoc анализ на лица (които са получили поне една ваксинация) с данни за предшестваща инфекция с ваксинален HPV тип (серопозитивни), която вече е неоткриваема преди началото на ваксинацията (PCR негативни), ефикасността на Gardasil за предотвратяване на заболявания, дължащи се на повторната поява на същия HPV тип е 100 % (95 % CI: 62,8, 100,0; 0 срещу

12 случая [n = 2 572 от сборни проучвания при млади жени]) срещу HPV 6-, 11-, 16- и 18- свързани CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3, и генитални брадавици при жени на възраст 16 до

26 години. Ефикасността е 68,2 % (95 % CI: 17,9, 89,5; 6 срещу 20 случая [n = 832 от комбинирани проучвания при млади и възрастни жени]) срещу HPV 16- и 18-свързани съществуващи инфекции при жени на възраст 16 до 45 години.

Ефикасност при мъже на възраст от 16 до 26 години

Ефикасността е оценена срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани външни генитални брадавици, пенилна/перинеална/перианална интраепителиална неоплазия (PIN) степен 1/2/3 и персистираща инфекция.

Ефикасността на Gardasil при мъже на възраст от 16 до 26 години е оценена в 1 плацебо- контролирано, двойно сляпо, рандомизирано фаза III клинично проучване (Протокол 020), обхващащо общо 4 055 мъже, включени в изпитването и ваксинирани без предварителен скрининг за наличие на HPV инфекция. Средната продължителност на проследяване е

2,9 години.

В подгрупата от 598 мъже (Gardasil = 299; плацебо = 299) в Протокол 020, които се определят като мъже, които правят секс с мъже (МСМ) е оценена ефикасността срещу анална интраепителиална неоплазия (AIN степени 1/2/3) и анален рак и персистираща интраанална инфекция.

МСМ са с по-висок риск от анална HPV инфекция, в сравнение с с общата популация; абсолютната полза от ваксинацията, определена като предпазване от анален рак в общата популация, се очаква да бъде много малка.

HIV инфекцията е била изключващ критерий (вж. също точка 4.4).

Ефикасност при мъже, неинфектирани със съответните ваксинални HPV типове

Първичният анализ на ефикасността по отношение на ваксиналните HPV типове (HPV 6, 11, 16, 18) е направен върху ефикасност при популацията по протокол (PPE) (т.e. всички 3 ваксинации в рамките на 1 година от включването, без съществени отклонения от протокола и неинфектирани със съответния(те) HPV тип(ове) преди доза 1 и 1 месец след доза 3 (месец 7)). Ефикасността е измерена с отправна точка след визитата на месец 7. Общо 83% от мъжете (87% от хетеросексуалните участници и 61% от МСМ участници) са неинфектирани (PCR отрицателни и серонегативни) към всичките 4 HPV типа при включването.

Аналната интраепителиална неоплазия (AIN) степен 2/3 (умерена до високостепенна дисплазия) е използвана в клиничните изпитвания като заместителен маркер за анален рак.

Резултатите за ефикасност за съответните крайни точки, анализирани в края на изпитването (средна продължителност на проследяването до 2,4 години) в популацията по протокол са представени в Таблица 5.Степени 1/2/3 на ефикасност срещу PIN не са демонстрирани.

Таблица 5: Ефикасност на Gardasil срещу външни генитални лезии на PPE* популация от мъже на възраст 16-26 години

 

 

 

Gardasil

 

Плацебо

% Ефикасност

Крайна точка

 

N

 

Брой случаи

N

 

Брой случаи

(95 %CI)

 

Външни генитални лезии, свързани с HPV 6/11/16/18

 

Външни генитални

 

1 394

 

1 404

 

90,6 (70,1; 98,2)

лезии

 

 

 

 

 

 

 

 

Генитални

 

1 394

 

1 404

 

89,3 (65,3; 97,9)

брадавици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 394

 

1 404

 

100,0 (-52,1; 100,0)

*Участниците в PPE популацията, получили всички 3 ваксинации в рамките на 1 година от включването, без съществени отклонения от протокола и неинфектирани с съответния(те) HPV тип(ове) преди доза 1 и 1 месец след доза 3 (месец 7).

При анализa за анални лезии при МСМ популацията в края на проучването (средна продължителност на проследяването 2,15 години), превантивният ефект срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани AIN 2/3 е 74,9% (95% CI 8,8, 95,4; 3/194 срещу 13/208) и срещу HPV 16- или 18-свързани AIN 2/3 86,6% (95% CI 0,0, 99,7; 1/194 срещу 8/208).

Понастоящем продължителността на защитата срещу анален рак е неизвестна. В дългосрочното разширено проучване с Протокол 020 са проследени 918 мъже на възраст 16-26 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В РРЕ популацията в продължение на

9,6 години (с медиана на продължителност на проследяването 8,5 години) не са наблюдавани случаи на HPV типове 6/11-свързани генитални брадавици, HPV 6/11/16/18-свързани външни генитални лезии или HPV 6/11/16/18 високостепенна АIN в МСМ популацията.

Ефикасност при мъже със и без предхождаща инфекция или заболяване причинени от HPV 6, 11, 16 или 18

Пълният анализ на определената популация включва мъже независимо от техния начален HPV статус в ден 1, които са получили най-малко една ваксинация и при които отчитането на състоянието започва на ден 1. Тази популация се приближава до общата популация мъже по отношение на преобладаването на HPV инфекция или заболяване при включването.

Ефикасността на Gardasil срещу генитални брадавици, свързани с HPV 6-, 11-, 16-, 18- е 68,1% (95% CI: 48,8, 79,3).

Ефективността на Gardasil срещу HPV 6-, 11-, 16-, 18-свързани AIN 2/3 and HPV 16- или 18- свързани AIN 2/3 при MСM подизпитване е 54,2% (95 % CI 18,0, 75,3; 18/275 срещу 39/276) и съответно 57,5% (95% CI: -1,8, 83,9; 8/275 срещу 19/276 случая).

Защита срещу общата тежест на HPV заболяване при мъже на възраст от 16 до 26 години

Въздействието на Gardasil срещу общия риск от външни генитални лезии е оценен след първата доза при 2 545 участници, включени във фаза III изпитване за ефикасност (Протокол 020). При мъже, неинфектирани с 14 често срещани HPV типове, приложението на Gardasil намалява честотата на външни генитални лезии, причинени от ваксинални или неваксинални HPV типове с 81,5% (95% CI: 58,0, 93,0). При пълния анализ (FAS) на популацията, ползата от ваксината по отношене на общата честота на външни генитални лезии (EGL) е по-малка, с понижение от 59,3% (95% CI: 40,0, 72,9), тъй като Gardasil не въздейства върху хода на инфекциите или заболяванията, които са налични при поставяне на ваксината.

Въздействие върху биопсията и процедурите за дефинитивно лечение

Въздействието на Gardasil върху качеството на биопсия и лечение на външните генитални лезии (EGL), независимо от HPV типовете, причинили заболяването, е оценено при 2 545 лица включени в Протокол 020. При неинфектирана с HPV популация (неинфектирани към 14 често срещани HPV типове), в края на изпитването Gardasil намалява процента мъже с взета биопсия с 54,2% (95% CI: 28,3, 71,4) и с проведено лечение 47,7% (95% CI: 18,4, 67,1). Във FAS популацията, съответното понижение е 45,7% (95% CI: 29,0, 58,7) и 38,1% (95% CI: 19,4, 52,6).

Имуногенност

Методи за измерване на имунния отговор

При НРV ваксините няма установено минимално ниво на антителата, което да осигурява предпазване от инфекция.

Имуногенността на Gardasil е била оценена при 20 132 (Gardasil n = 10 723; плацебо n = 9 409) момичета и жени на възраст 9 до 26 години, 5 417 (Gardasil n = 3 109; плацебо n = 2 308) момчета и мъже на възраст от 9 до 26 години и 3 819 жени на възраст 24 до 45 години (Gardasil n = 1 911, плацебо n = 1 908).

За оценка на имуногенността при всеки ваксинален тип са използвани типово-специфични имунологични тестове, конкурентен, основаващ се на Luminex, имунологичен тест (cLIA), с типово-специфични стандарти. С този метод се измерват антитела срещу един неутрализиращ епитоп на всеки отделен HPV тип.

Имунни отговори при Gardasil на първия месец след доза 3

В клиничните изпитвания при жени на възраст 16 до 26 години, 99,8 %, 99,8 %, 99,8 % и 99,5 % от получилите Gardasil стават съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV- 18 серопозитивни на 1 месец след доза 3. В клиничното изпитване при жени на възраст 24 до 45 години, 98,4 %, 98,1 %, 98,8 % и 97,4 % от участниците получили Gardasil стават съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни, към първия месец след доза 3. В клинично изпитване при мъже на възраст от 16 до 26 години, 98,9%, 99,2%, 98,8% и 97,4% от участниците, които са получили Gardasil стават съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни, до един месец след доза 3. Gardasil индуцира високо ниво на анти-HPV средно геометрични титри (GMTs) 1 месец след доза 3 при всички изследвани групи.

Както се очаква, при жени на възраст 24 до 45 години (протокол 019), наблюдаваните титри на антителата са по-ниски в сравнение с жени на възраст 16 до 26 години.

Нивата на анти-HPV при участниците, на които е приложено плацебо, които са се изчистили от HPV инфекция (серопозитивни и PCR негативни) са били значително по-ниски от тези, индуцирани от ваксината. Освен това, анти-HPV нивата (GMTs) при ваксинираните участници

остават равни или надвишаващи серумните гранични стойности при дългосрочното проследяване на клиничните изпитвания фаза ІІІ (вж. по-долу в Персистиране на имунния отговор от Gardasil).

Свързване на ефикасността на Gardasil при жени към момичета

Едно клинично изпитване (Протокол 016) сравнява имуногенността на Gardasil при 10- до 15- годишни момичета с тази при 16- до 23-годишни жени. При групата на ваксинираните, 99,1 до 100% са серопозитивни към всички ваксинални серотипове до 1 месец след доза 3.

В Таблица 6 се сравняват 1 месец след доза 3 анти-HPV 6, 11, 16 и 18 GMTs при 9- до 15- годишни момичета с тези при 16- до 26-годишни жени.

Таблица 6: Свързване на имуногенността при 9- до 15-годишни момичета и 16- до 26-годишни жени (популация по протокол) според титрите, определени с cLIA

 

Момичета на възраст

9-15 години

Жени на възраст 16-26 години

 

(Протоколи 016 и 018)

 

(Протоколи 013 и 015)

 

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

НРV 6

(874;

987)

2 631

543 (526; 560)

НРV 11

1 303 (1 223; 1 388)

2 655

762 (735; 789)

НРV 16

4 909 (4 548; 5 300)

2 570

2 294 (2 185; 2 408)

HPV 18

1 040

(965;

1 120)

2 796

462 (444; 480)

GMT- Средно геометричен титър в mMU/ml (mMU= мили-Merck единици)

Анти-HPV отговорите на месец 7 при 9- до 15-годишните момичета не са били по-ниски от анти-HPV отговорите при 16- до 26-годишни жени, при които ефикасността е била определена в клинични изпитвания фаза ІІІ. Имуногенността е била свързана с възрастта и нивата на анти- HPV на месец 7 са били значително по-високи при по-младите лица на възраст под 12 години, отколкото при тези над тази възраст.

Въз основа на проучената връзка в имуногенността може да се предполага наличие на ефикасност на Gardasil при 9- до 15-годишни момичета.

В дългосрочното разширено проучване с Протокол 018 са проследени 369 момичета на възраст 9-15 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В PPE популацията в продължение на 10,7 години (с медиана на продължителност на проследяване 10,0 години) не са наблюдавани случаи на HPV заболявания (HPV типове 6/11/16/18-свързани CIN от каквато и да е степен, и генитални брадавици).

Свързване на ефикасността на Gardasil при мъже към момчета

Три клинични проучвания (Протоколи 016, 018 и 020) са използвани, за сравняване на имунгенността на Gardasil при момчета на възраст от 9 до 15 години и мъже на възраст от 16 до 26 години. При групата на ваксинираните, 97,4 до 99,9% са станали серопозитивни към всички ваксинални серотипове до 1 месец след доза 3.

В Таблица 7 се сравняват анти-HPV 6, 11, 16 и 18 GMTs 1 месец след доза 3, при 9- до 15- годишни момчета с тези при 16- до 26-годишни мъже.

Таблица 7: Свързване на имуногенността при 9- до 15-годишни момчета и 16- до 26-годишни мъже (популация по протокол) според титрите, определени с cLIA

 

Момчета на възраст

Мъже на възраст от 16 до 26 години

 

от 9 до 15 години

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95 % CI)

n

GMT (95 % CI)

HPV 6

1 038 (964; 1 117)

1 093

448 (419, 479)

 

 

 

 

 

 

Момчета на възраст

Мъже на възраст от 16 до 26 години

 

от 9 до 15 години

 

 

 

 

 

 

n

GMT (95 % CI)

n

GMT (95 % CI)

HPV 11

1 387 (1 299; 1 481)

1 093

624 (588, 662)

HPV 16

6 057 (5 601; 6 549)

1 136

2 403 (2 243, 2 575)

HPV 18

1 357 (1 249; 1 475)

1 175

403 (375, 433)

GMT- Средно геометричен титър в mMU/ml (mMU= мили-Merck единици)

Анти-HPV отговорите на месец 7 при 9- до 15-годишните момчета не са били по-ниски от анти- HPV отговорите при 16- до 26-годишни мъже, при които ефикасността е била определена във фаза ІІІ проучвания. Имуногенността е била свързана с възрастта и нивата на анти-HPV на месец 7 са били значително по-високи при по-младите лица.

Въз основа на това сравняване на имуногенността, е определена ефикасността на Gardasil при 9- до 15-годишни момчета.

В дългосрочното разширено проучване с Протокол 018 са проследени 326 момчета на възраст 9-15 години при имунизиране с Gardasil в основното проучване. В РРЕ популацията в продължение на 10,6 години (с медиана на продължителност на проследяването 9,9 години) не са наблюдавани случаи на HPV заболявания (HPV типове 6/11/16/18-свързани външни генитални лезии).

Персистиране на имунния отговор на Gardasil

Една подгрупа участници, включени в проучванията фаза III, са проследени за дълъг период от време за безопасност, имуногенност и ефективност. За оценка на устойчивостта на имунния отговор, в допълнение към cLIA, е използван Luminex тест за общо определяне на имуноглобулин (IgG Luminex Immunoassay (IgG LIA)).

Във всички популации (жени на възраст от 9 – 45 години, мъже на възраст 9 – 26 години) са наблюдавани пикове на анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 при GMT cLIA на месец 7. По-късно GMT намаляват през месеци 24-48, след което като цяло се стабилизират. Точната продължителност на имунитета след три-дозовите серии не е установена и все още се проучва.

Момичетата и момчетата, ваксинирани с Gardasil на 9-15 годишна възраст в основното проучване с Протокол 018, са проследени в разширено проучване. В зависимост от типа HPV, 60-96 % и 78-98 % от участниците са оценени като серопозитивни по cLIA и IgG LIA съответно 10 години след ваксинирането (вж. таблица 8).

Таблица 8: Данни за дългосрочна имуногенност (популация по протокол) на база на процента серопозитивни участници, оценени посредством cLIA и IgG LIA (Протокол 018) на 10-та година, при момичета и момчета на възраст 9-15 години

 

 

cLIA

 

IgG LIA

 

 

 

 

 

 

n

% серопозитивни

n

% серопозитивни

 

участници

участници

 

 

 

HPV 6

89 %

93 %

HPV 11

89 %

90 %

HPV 16

96 %

98 %

HPV 18

60 %

78 %

Жени, ваксинирани с Gardasil на възраст 16-23 години в основното проучване с Протокол 015, ще бъдат проследени за период до 14 години в разширено проучване. Девет години след ваксинирането 94 %, 96 %, 99 % и 60 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и

анти-HPV 18 серопозитивни по cLIA, а 98 %, 96 %, 100 % и 91 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни по IgG LIA.

Жени, ваксинирани с Gardasil на възраст 24-45 години в основното проучване с Протокол 019, са проследени за период до 10 години в разширено проучване. Десет години след ваксинирането 79 %, 85 %, 94 %, и 36 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни по cLIA, а 86 %, 79 %, 100 % и 83 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни по IgG LIA.

Мъже, ваксинирани с Gardasil на възраст 16-26 години в основното проучване с Протокол 020, ще бъдат проследени за период до 10 години в разширено проучване. Шест години след ваксинирането 84 %, 87 %, 97 % и 48 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни по cLIA, а 89 %, 86 %, 100 % и 82 % са съответно анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти-HPV 18 серопозитивни по IgG LIA.

При тези проучвания серонегативните участници по cLIA за анти-HPV 6, анти-HPV 11, анти-HPV 16 и анти- HPV 18, в края на проучването, са били все още защитени от клинично заболяване след 9-годишно проследяване на жени на възраст от 16-23 години, 10-годишно проследяване на жени на възраст 24-45 години и 6-годишно проследяване на мъже на възраст от 16-26 години.

Данни за анамнестичен (имунна памет) отговор

Данните за анамнестичен отговор са били наблюдавани при ваксинирани жени, които са били серопозитивни към съответния(ите) HPV тип(ове) преди ваксиниране. Освен това, една част от ваксинираните жени, получили пробна доза Gardasil 5 години след първата ваксинация, са демонстрирали бърз и силен анамнестичен отговор, който превъзхожда анти-HPV GMTs наблюдавани 1 месец след доза 3.

HIV-инфектирани участници

Проведено е академично проучване за документиране на безопасността и имуногенността на Gardasil при 126 участници, инфектирани с HIV на възраст от 7 до 12 години (96 от които са получили Gardasil). Сероконверсия настъпва и към четирите антигена при повече от деветдесет и шест процента от участниците. GMT до известна степен са по-ниски от тези, съобщени при неинфектирани с HIV участници на същата възраст в други проучвания. Клиничната значимост на по-ниския отговор не е известна. Профилът на безопасност е подобен на този при неинфектирани с HIV участници в други проучвания. Процентът на CD4 или плазмената

HIV РНК не се повлияват от ваксинацията.

Имунен отговор към Gardasil при 2-дозовата схема при лица на възраст 9-13 години

Клинично изпитване показва, че при момичета, на които са приложени 2 дози HPV ваксина през 6 месеца, антитяло отговорите към 4-те HPV типа един месец след последната доза са били неинфериорни на тези, при които 3 дози ваксина са били приложени на млади жени в рамките на 6 месеца.

На 7-ия месец при популацията по протокол, имунният отговор при момичета на възраст 9-13 години (n=241), на които са приложени 2 дози Gardasil (на 0, 6 месец), е неинфериорен и числено по-висок от имунния отговор при жени на възраст 16-26 години (n=246), на които са приложени 3 дози Gardasil (на 0, 2, 6 месец).

При проследяване на 36-ия месец GMT при момичета (2 дози, n=86) се запазва неинфериорен спрямо GMT при жени (3 дози, n=86) при всички 4 типа HPV.

В същото проучване, при момичета на възраст 9-13 години имунният отговор след 2-дозов режим е числово по-нисък отколкото след 3-дозов режим (n=248 на 7-ми месец; n=82 на 36-ти месец). Клиничната значимост на тези данни е неизвестна.

Продължителността на защита при 2-дозов режим на Gardasil не е установена.

5.2Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3Предклинични данни за безопасност

Проучванията за токсичност при еднократно и многократно прилагане и за локална поносимост не показват наличие на специфични рискове при хора.

Gardasil индуцира специфичен антитяло отговор срещу HPV типове 6, 11, 16 и 18 при бременни плъхове, след еднократна или многократни интрамускулни инжекции. Антитела срещу всичките четири HPV типа са преминали в потомството през гестационния период и вероятно по време на кърменето. Не са наблюдавани свързани с третирането ефекти върху развитието, поведението, репродукцията или фертилитета на потомството.

Пълна доза за хора Gardasil (120 µg общ протеин), приложена на мъжки плъхове, не оказва ефект върху репродуктивните функции, в това число фертилитет, брой сперматозоиди и подвижност на сперматозоидите и няма свързани с ваксината макроскопски или хистоморфологични промени на тестисите, както и ефект върху теглото на тестисите.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Натриев хлорид L-хистидин Полисорбат 80 Натриев борат Вода за инжекции.

За адювант вижте точка 2.

6.2Несъвместимости

Поради липса на проучвания върху съвместимостта, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

3 години

6.4Специални условия на съхранение

Gardasil инжекционна суспензия:

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Да не се замразява. Флаконът да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Gardasil трябва да се приложи възможно най-скоро след като е изваден от хладилника.

Данните от проучвания за стабилност показват, че компонентите на ваксината са стабилни в продължение на 72 часа, когато се съхранява при температура от 8°C до 42°C. В края на този период Gardasil трябва да се използва или да се изхвърли. Тези данни са предназначени да насочат медицинските специалисти само в случай на временно отклонение от необходимата температура за съхранение.

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка:

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C).

Да не се замразява. Предварително напълнената спринцовка да се съхранява в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Gardasil трябва да се приложи възможно най-скоро след като е изваден от хладилника.

Данните от проучвания за стабилност показват, че компонентите на ваксината са стабилни в продължение на 72 часа, когато се съхраненява при температура от 8°C до 42°C. В края на този период Gardasil трябва да се използва или да се изхвърли. Тези данни са предназначени да насочат медицинските специалисти само в случай на временно отклонение от необходимата температура за съхранение.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Gardasil инжекционна суспензия:

0,5 ml суспензия във флакон (стъкло) със запушалка (хлоробутилов еластомер с покритие FluroTec или с тефлоново покритие) и отчупващо се пластмасово капаче (алуминиева обкатка) в опаковки от 1, 10 или 20.

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка:

0,5 ml суспензия в предварително напълнена спринцовка (стъкло) с глава на бутало (силиконизиран бромбутилов еластомер с покритие FluroTec или непокрит хлорбутилов еластомер) и предпазно капаче (бромбутил), без игла или с една или две игли – опаковки от 1, 10 или 20.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Gardasil инжекционна суспензия:

Преди разклащане Gardasil може да изглежда като бистра течност с бяла утайка.

Разклатете добре преди употреба, за да се получи суспензия. След старателно разклащане Gardasil представлява бяла, мътна течност.

Преди прилагане на суспензията проверете визуално за наличие на частици и промяна в цвета. Изхвърлете ваксината, ако съдържа частици и/или изглежда променена на цвят.

Изтеглете 0,5 ml доза ваксина от еднодозовия флакон, като използвате стерилна игла и спринцовка.

Инжектирайте незабавно интрамускулно (i.m.), за предпочитане в делтоидната област в горната част на мишницата или горната предно-латерална област на бедрото.

Ваксината трябва да се използва както се доставя. Трябва да се прилага пълната препоръчителна доза от ваксината.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка:

Преди разклащане Gardasil може да изглежда като бистра течност с бяла утайка.

Разклатете добре предварително напълнената спринцовка преди употреба, за да се получи суспензия. След старателно разклащане Gardasil представлява бяла, мътна течност.

Преди прилагане на суспензията проверете визуално за наличие на частици и промяна в цвета. Изхвърлете ваксината, ако съдържа частици и/или изглежда променена на цвят.

В опаковката има две игли с различна дължина, изберете подходящата игла, за да осигурите интрамускулното (i.m.) приложение в зависимост от големината и теглото на пациента.

Поставете иглата като въртите по посока на часовниковата стрелка, докато прикрепите иглата здраво към спринцовката. Приложете цялата доза съгласно стандартния протокол.

Инжектирайте незабавно интрамускулно (i.m.), за предпочитане в делтоидната област в горната част на мишницата или горната предно-латерална област на бедрото.

Ваксината трябва да се използва както се доставя. Трябва да се прилага пълната препоръчителна доза от ваксината.

Неизползваната ваксина или отпадъчните материали от нея трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Gardasil инжекционна суспензия:

EU/1/06/357/001

EU/1/06/357/002

EU/1/06/357/018

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка:

EU/1/06/357/003

EU/1/06/357/004

EU/1/06/357/005

EU/1/06/357/006

EU/1/06/357/007

EU/1/06/357/008

EU/1/06/357/019

EU/1/06/357/020

EU/1/06/357/021

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 20 септември 2006 г. Дата на последно подновяване: 22 септември 2011 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

MM/ГГГГ

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта