Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – данни върху опаковката - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоGardasil
ATC кодJ07BM01
Веществоhuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ПроизводителMSD VACCINS

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ТЕКСТ ВЪРХУ ВТОРИЧНАТА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

Gardasil инжекционна суспензия – еднодозов флакон, опаковка по 1, 10, 20

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (Рекомбинантна)

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 доза (0,5 ml) съдържа:

 

HPV Тип 6 L1 протеин

20 µg

HPV Тип 11 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 16 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 18 L1 протеин

20 µg

адсорбиран върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат (0,225 mg Al).

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, L-хистидин, полисорбат 80, натриев борат, вода за инжекции

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционна суспензия Еднодозов флакон, 0,5 ml

10 еднодозови флакона по 0,5 ml

20 еднодозови флакона по 0,5 ml

5.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интрамускулно (i.m.) приложение Да се разклати добре преди употреба.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: MM/ГГГГ

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/357/001 – опаковка по 1

EU/1/06/357/002 – опаковка по 10

EU/1/06/357/018– опаковка по 20

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ ТЕКСТ ВЪРХУ ЕТИКЕТА НА ФЛАКОНА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Gardasil инжекционна суспензия. i.m. приложение

2.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ММ/ГГГГ

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза, 0,5 ml.

6.ДРУГО

MSD VACCINS

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ТЕКСТ ВЪРХУ ВТОРИЧНАТА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

Gardasil инжекционна суспензия – предварително напълнена спринцовка без игла, опаковка по 1, 10, 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка.

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 доза (0,5 ml) съдържа:

 

HPV Тип 6 L1 протеин

20 µg

HPV Тип 11 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 16 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 18 L1 протеин

20 µg

адсорбиран върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат (0,225 mg Al).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, L-хистидин, полисорбат 80, натриев борат, вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 1 доза, 0,5 ml предварително напълнена спринцовка без игла.

10 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки без игли. 20 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки без игли.

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интрамускулно (i.m.) приложение. Да се разклати добре преди употреба.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ММ/ГГГГ

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте спринцовката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/357/003 – опаковка по 1

EU/1/06/357/004 – опаковка по 10

EU/1/06/357/019 – опаковка по 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ТЕКСТ ВЪРХУ ВТОРИЧНАТА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

Gardasil инжекционна суспензия – предварително напълнена спринцовка с 1 игла, опаковка по 1, 10, 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка.

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 доза (0,5 ml) съдържа:

 

HPV Тип 6 L1 протеин

20 µg

HPV Тип 11 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 16 L1 протеин

40 µg

HPV Тип18 L1 протеин

20 µg

адсорбиран върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат (0,225 mg Al).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, L-хистидин, полисорбат 80, натриев борат, вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 1 доза, 0,5 ml предварително напълнена спринцовка с 1 игла.

10 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки с 1 игла всяка. 20 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки с 1 игла всяка.

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интрамускулно (i.m.) приложение. Да се разклати добре преди употреба.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ММ/ГГГГ

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте спринцовката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/357/005 – опаковка по 1

EU/1/06/357/006 – опаковка по 10

EU/1/06/357/020 – опаковка по 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ТЕКСТ ВЪРХУ ВТОРИЧНАТА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

Gardasil инжекционна суспензия – предварително напълнена спринцовка с 2 игли, опаковка по 1, 10, 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка.

Адсорбирана ваксина срещу човешки папиломавирус [Тип 6, 11, 16, 18] (рекомбинантна)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

1 доза (0,5 ml) съдържа:

 

HPV Тип 6 L1 протеин

20 µg

HPV Тип 11 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 16 L1 протеин

40 µg

HPV Тип 18 L1 протеин

20 µg

адсорбиран върху аморфен алуминиев хидроксифосфат сулфат (0,225 mg Al).

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, L-хистидин, полисорбат 80, натриев борат, вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. 1 доза, 0,5 ml предварително напълнена спринцовка с 2 игли.

10 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки с 2 игли всяка. 20 единични дози, 0,5 ml предварително напълнени спринцовки с 2 игли всяка.

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интрамускулно (i.m.) приложение. Да се разклати добре преди употреба.

Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ММ/ГГГГ

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник. Да не се замразява.

Съхранявайте спринцовката в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/357/007 – опаковка по 1

EU/1/06/357/008 – опаковка по 10

EU/1/06/357/021 – опаковка по 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ Текст върху етикета на предварително напълнената спринцовка

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Gardasil инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. i.m. приложение.

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ММ/ГГГГ

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза, 0,5 ml.

6. ДРУГО

MSD VACCINS

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта