Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helixate NexGen (octocog alfa) – кратка характеристика на продукта - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Наименование на лекарствотоHelixate NexGen
ATC кодB02BD02
Веществоoctocog alfa
ПроизводителBayer AG  

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Helixate NexGen 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Helixate NexGen 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Helixate NexGen 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Helixate NexGen 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

Helixate NexGen 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа номинално 250/500/1000/2000/3000 IU коагулационен фактор VІІІ

(октоког алфа) (octocog alfa).

Човешкият коагулационен фактор VІІІ е произведен чрез рекомбинантна ДНК технология (rDNA) в клетъчна линия от бъбрек на новороден хамстер, съдържаща гена на човешкия фактор VІІІ.

Един ml Helixate NexGen 250 IU съдържа приблизително 100 IU (250 IU / 2,5 ml) човешки коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког алфа) след разтваряне с вода за инжекции.

Един ml Helixate NexGen 500 IU съдържа приблизително 200 IU (500 IU / 2,5 ml) човешки коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког алфа) след разтваряне с вода за инжекции.

Един ml Helixate NexGen 1000 IU съдържа приблизително 400 IU (1000 IU / 2,5 ml)

човешки коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког алфа) след разтваряне с вода за инжекции.

Един ml Helixate NexGen 2000 IU съдържа приблизително 400 IU (2000 IU / 5 ml) човешки коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког алфа) след разтваряне с вода за инжекции.

Един ml Helixate NexGen 3000 IU съдържа приблизително 600 IU (3000 IU / 5 ml) човешки коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког алфа) след разтваряне с вода за инжекции.

Активността (IU) е определена чрез едноетапен коагулационен метод срещу Мега стандарт на FDA, който е калибриран срещу стандарт на СЗО в международни единици (IU). Специфичната активност на Helixate NexGen е приблизително 4 000 IU/mg протеин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор .

Прах: сух бял до бледо-жълт прах.

Разтворител: вода за инжекции, бистър, безцветен разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор VІІІ). Този продукт не съдържа фактора на von Willebrand и следователно не е показан за лечение на болестта на von Willebrand.

Този продукт е показан за възрастни, юноши и деца от всички възрасти.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да бъде под контрола на лекар с опит при лечение на хемофилия.

Дозировка

Приложеният брой единици фактор VІІІ се изразява в международни единици (IU), които са сравнени със съвременен стандарт за продукти на фактор VІІІ. Активността на фактор VІІІ в плазмата е изразена или в проценти (по отношение на нормалната човешка плазма) или в международни единици (по отношение на Международен стандарт за фактор VІІІ в плазма).

Една международна единица (IU) активност на фактор VІІІ е еквивалентна на количеството на фактор VІІІ в един милилитър нормална човешка плазма.

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза фактор VІІІ се основава на емпиричната находка, че

1 международна единица (IU) фактор VІІІ/kg телесно тегло повишава активността на плазмения фактор VІІІ с 1,5% до 2,5% от нормалната активност. Необходимата доза се определя като се използват следните формули:

І. Необходима доза (IU) = телесно тегло (kg) × желано повишаване на фактор VІІІ (% от нормата) × 0,5

2 × приложени IU

ІІ. Очаквано повишаване на фактор VІІІ (% от нормата) = -----------------------------------

телесно тегло (kg)

Дозата, честотата и продължителността на заместващото лечение трябва да бъдат съобразени с нуждите на пациента (телесно тегло, тежест на нарушение на хемостазната функция, локализация и степен на кръвоизлива, наличие на инхибитори и желаното ниво на фактор VІІІ).

Следващата таблица предоставя ръководство за минималните нива на фактор VІІІ в кръвта. В случай на кръвоизливи, представени по-долу, активността на фактор VІІІ не трябва да бъде по- ниска от определено ниво (в % от нормата) за съответния период:

Таблица 1: Ръководство за дозиране при епизоди на кървене и операции

Вид на кръвоизлива/

Необходимо ниво на

Честота на приложение

Вид хирургическа

фактор VIII (%) (IU/dl)

(часове)/

интервенция

 

Продължителност на

 

 

лечението (дни)

Кръвоизлив

 

Повторете всеки

Ранна хемартроза,

20 - 40

12 до 24 часа. Най-малко

мускулен кръвоизлив или

един ден, докато, както

кръвоизлив в устната

 

показва болката,

кухина

 

кръвоизливът се овладее

 

 

или се постигне

По-голяма хемартроза,

 

оздравяване

 

Повторете инфузията всеки

мускулен кръвоизлив или

30 - 60

12 – 24 часа за 3 – 4 дни

хематом

 

или повече, докато болката

 

 

и инвалидизирането

Живoтозастрашаващи

 

отзвучат

 

Повторете инфузията всеки

кръвоизливи (като

 

8 до 24 часа, докато

интракраниален

60 - 100

заплахата не отзвучи

кръвоизлив, кръвоизлив в

 

 

гръдния кош, тежък

 

 

коремен кръвоизлив)

 

 

Хирургични

 

Всеки 24 часа, най-малко

интервенции

30 - 60

един ден, докато не се

Малки

постигне оздравяване

Включително екстракция

 

 

на зъби

 

 

Големи

 

а) Чрез болус инфузии

 

80 - 100

Повторете инфузията на

 

всеки 8 – 24 часа, докато не

 

(пред- и

се появи адекватно

 

постоперативно)

заздравяване на раната,

 

 

след това продължете с

 

 

лечение за най-малко още

 

 

7 дни, за да подържате

 

 

активност на фактор VIII

 

 

от 30% до 60% (IU/dl).

 

 

б) Чрез непрекъсната

 

 

инфузия

 

 

Повишете активността на

 

 

фактор VIII преди

 

 

оперативната интервенция

 

 

с начална болус инфузия и

 

 

след това незабавно

 

 

продължете с непрекъсната

 

 

инфузия (в IU/kg/h), като

 

 

коригирате дозата съгласно

 

 

дневния клирънс на

 

 

пациента и желаните нива

 

 

на фактор VIII за най-

 

 

малко 7 дни.

Количеството, което трябва да се приложи и честотата на приложение трябва винаги да бъдат съобразени с клиничната ефективност при всеки отделен случай. При определени

обстоятелства може да са необходими по-големи количества от изчислените, особено при определяне на началната доза.

По време на лечението се препоръчва определяне на нивата на фактор VІІІ, за да се определи дозата за приложение и честотата, с която трябва да се прилагат инфузиите. Особено в случаи на големи оперативни интервенции е задължително прецизно мониториране на заместващото лечение чрез коагулационен анализ (активност на фактор VIII в плазмата). Индивидуалният отговор към фактор VІІІ при отделните пациенти може да варира и те да показват различен елиминационен полуживот и степени на възстановяване.

Непрекъсната инфузия

За изчисляване на началната скорост на инфузия, клирънсът може да се получи чрез определяне, преди оперативната намеса, на крива на разпад или като се започне от средната стойност за популацията (3,0 - 3,5 ml/h/kg) и след това да се коригира съответно.

Скорост на инфузия (в IU/kg/h) = клирънс (в ml/h/kg) × желано ниво на фактор VIII (в IU/ml).

При непрекъсната инфузия, клиничната и in vitro стабилност са доказани с помощта на амбулаторни помпи с PVC резервоар. Helixate NexGen съдържа ниско ниво от полисорбат-80 като помощно вещество, за което е известно, че повишава скоростта на екстракция на ди-(2- етилхексил)фталат (DEHP) от материалите от поливинил хлорид (PVC). Това трябва да се има предвид при приложението чрез непрекъсната инфузия.

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кръвоизливи при пациенти с тежка форма на хемофилия А обичайните дози са от 20 до 40 IU Helixate NexGen на kg телесно тегло на интервали от

2 до 3 дни.

В някои случаи, специално при по-млади пациенти, може да са необходими по-кратки интервали между дозите или по-високи дози.

Специални популации

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Helixate NexGen са установени при деца от всички възрасти. Данните са получени при клинични изпитвания на 61 деца под 6-годишна възраст и при неинтервенционални изпитвания при деца от всички възрасти.

Пациенти с инхибитори

Пациентите трябва да се мониторират за образуване на инхибитори срещу фактор VІІІ. Ако очакваните нива на активност на фактор VІІІ не са постигнати, или ако кръвоизливът не се овладява с подходяща доза, трябва да се извърши изследване, за да се определи наличието на инхибитор към фактор VІІІ. При установяване на инхибитор с нива по-ниски от 10 Бетезда единици (BU)/ml, приложението на допълнително количество рекомбинантен фактор VІІІ може да неутрализира инхибитора и да осигури по-нататъшно клинично ефективно лечение с Helixate NexGen. При наличие на инхибитор необходимите дози варират и трябва да се коригират според клиничния отговор и мониторирането на активността на фактор VІІІ. При пациенти с висок титър на инхибитора над 10 ВU или с добър анамнестичен отговор трябва да се има предвид приложението на (активиран) протромбин комплекс концентрат (PCC) или препарати на рекомбинантния активиран фактор VІІ (rFVIIа). Това лечение трябва да бъде назначено от лекари с опит в грижите за пациенти с хемофилия.

Начин на приложение

Интравенозно приложение

Helixate NexGen трябва да се инжектира интравенозно за 2 до5 минути. Скоростта на приложение трябва да се определи от състоянието на пациента (максимална скорост на инфузия: 2 ml/min).

Непрекъсната инфузия

Helixate NexGen може да се прилага чрез непрекъсната инфузия. Cкоростта на инфузия трябва да се изчисли въз основа на клирънса и желаното ниво на фактор VIII.

Пример: за пациент с тегло 75 kg с клирънс 3 ml/h/kg, началната инфузионна скорост ще бъде 3 IU/h/kg, за да се получи ниво на фактор VIII от 100%. За изчисляване на ml/h се умножава скоростта на инфузия в IU/h/kg с kg/т.т/концентрация на разтвора (IU/ml).

Таблица 2: Пример за изчисляване на скорост на непрекъсната инфузия след първоначална болус инжекция

 

Желано плазмено

Скорост на

Скорост на инфузия при 75 kg пациент

 

ниво на FVIII

инфузия

 

ml/h

 

 

 

IU/h/kg

 

 

 

Клирънс:

 

 

Концентрация на rFVIII разтвор

3 ml/h/kg

 

 

100 IU/ml

200 IU/ml

400 IU/ml

 

100% (1 IU/ml)

3,0

2,25

1,125

0,56

 

60% (0,6 IU/ml)

1,8

1,35

0,68

0,34

 

40% (0,4 IU/ml)

1,2

0,9

0,45

0,225

По-висока скорост може да е необходима при състояния, свързани с ускорен клирънс по време на големи кръвоизливи или масивни увреждания на тъканите по време на хирургични интервенции.

След първоначалните 24 часа на непрекъсната инфузия клирънсът трябва да бъде преизчисляван всеки ден с използването на стационарното уравнение с измереното ниво на FVIII и скоростта на инфузия, посредством следното равенството:

Клирънс = скорост на инфузия/актуално ниво на FVIII.

При непрекъсната инфузия инфузионните сакове трябва да се сменят на всеки 24 часа.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6 и листовката за пациента.

4.3

Противопоказания

-

Свръхчувствителност към лекарственото вещество или към някое от помощните

 

вещества, изброени в точка 6.1.

-

Известни алергични реакции към миши протеин или протеин от хамстер.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

Възможни са реакции на свръхчувствителност от алергичен тип при използването на Helixate NexGen Лекарственият продукт съдържа следи от миши протеин и протеин от хамстер, различни от фактор VIII (вж. точка 5.1).

Пациентите трябва да бъдат посъветвани при поява на симптоми на свръхчувствителност да спрат употребата на лекарствения продукт и незабавно да се свържат с техния лекуващ лекар.

Пациентите трябва да бъдат информирани относно ранните признаци на реакции на свръхчувствителност, включващи уртики, гадене, генерализирана уртикария, стягане в гърдите, хриптене, хипотония и анафилаксия.. В случай на шок трябва да се извърши стандартно медицинско лечение за шок.

Инхибитори

Образуването на неутрализиращи антитела (инхибитори) към фактор VІІІ е известно усложнение при лечението на лица с хемофилия А. Тези инхибитори обикновено са имуноглобулини от клас IgG, директно насочени срещу фактор VІІІ прокоагулантната активност, които сa определени количествено в Бетезда единици (Bethesda units, BU) за милилитър плазма като се използва модифициран анализ. Рискът от образуване на

инхибитори е свързан с продължителността на лечение с фактор VІІІ и генетичните фактори като този риск е най-висок в първите 20 дни на експозиция. Рядко инхибиторите могат да се образуват след първите 100 дни на експозиция.

Случаи на повторна поява на инхибитори (нисък титър) са наблюдавани след преминаване от един продукт с фактор VІІІ към друг при предварително лекувани пациенти с повече от 100 дни на експозиция, които имат анамнестични данни за образуване на инхибитори. Поради това се препоръчва внимателно мониториране на всички пациенти за появата на инхибитор след смяната на всеки продукт.

Като цяло, всички пациенти, лекувани с продукти с коагулационен фактор VІІІ трябва да бъдат внимателно мониторирани за образуване на инхибитори със съответно клинично наблюдение и лабораторни изследвания.

Ако не бъдат постигнати очакваните плазмени нива на активност, на фактор VIII или ако не бъде постигнат контрол върху кървенето с подходяща доза, трябва да се направят тестове за наличност, на инхибитор, на фактор VIII. При пациенти с високи нива на инхибитор е възможно терапията с фактор VIII да не е ефективна и трябва да се обмислят други терапевтични възможности. Поведението при такива пациенти трябва да се ръководи от лекари с опит в лечението на хемофилия и с инхибиторите на фактор VIII.

Непрекъсната инфузия

В клинично проучване за използването на непрекъсната инфузия при хирургични интервенции

еизползван хепарин за профилактика на тромбофлебит на мястото на инфузия, както при всички други продължителни интравенозни инфузии.

Съдържание на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за флакон, т.е. практически не съдържа натрий.

Сърдечно-съдови събития

Когато кръвосъсирването е нормализирано чрез терапия с FVIII, пациентите с хемофилия, които имат сърдечно-съдови заболявания или рискови фактори, могат да бъдат изложени на същия риск за развитие на сърдечно-съдови събития, както пациентите които нямат хемофилия. При съществуващи сърдечно-съдови рискови фактори, повишаване нивата на FVIII след приложение, може да изложи пациента на риск от запушване на кръвоносен съд или поява на миокарден инфаркт, както при популацията която няма хемофилия. Следователно, пациентите трябва да бъдат проследявани за сърдечни рискови фактори.

Усложнения, свързани с катетъра

Ако е необходим централен венозен катетър (central venous access device - CVAD), трябва да се има предвид рискът от усложненията, свързани с CVAD, включително локални инфекции, бактериемия и тромбоза в областта на катетъра.

Документиране

Настойчиво се препоръчва при всяко приложение на Helixate NexGen да се записват името на пациента и партидният номер на продукта, за да може да се осигури връзка между пациента и партидата от лекарствения продукт.

Педиатрична популация

Изброените предупреждения и предпазни мерки се отнасят както за възрастни, така и за деца.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Няма съобщения за взаимодействия на Helixate NexGen с други лекарства.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Проучвания върху репродукцията при животни не са провеждани с Helixate NexGen.

Бременност и кърмене

Въз основа на рядката честота на хемофилия А при жени, опит с употреба на Helixate NexGen по време на бременност и кърмене няма. Следователно Helixate NexGen трябва да се използва по време на бременност и кърмене, само ако е строго показан.

Фертилитет

Няма налични данни по отношение на фертилитетa.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Helixate NexGen не повлиява способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

При прилагане на продукти с рекомбинантен фактор VIII са наблюдавани реакции на свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включват ангиоедем, парене и боцкане на мястото на инфузията, втрисане, зачервяване, генерализирана уртикария, главоболие, уртикария, хипотония, летаргия, гадене, неспокойство, тахикардия, стягане в гърдите, мравучкане, повръщане, хриптене), които в някои случаи прогресират до тежка анафилаксия (включително шок). По-специално, кожните реакции се появяват често, докато прогресирането до тежка анафилаксия (включително шок), се счита за рядкост.

Възможно е пациентите с хемофилия A да развият неутрализиращи антитела (инхибитори) към фактор VIII. Състоянието може да се проявява с недостатъчен клиничен отговор. В такива случаи се препоръчва свързване със специализиран център по хемофилия.

Списък на нежеланите лекарствени реакции в табличен вид

Представената по-долу таблица е в съответствие със системно-органната класификация на MedDRA (Системно-органен клас и Предпочитано ниво на термин).

Честотите са оценени в съответствие със следната конвенция: много чести (≥1/10), чести

(≥1/100 до <1/10), нечести (≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки

(<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 3: Честота на нежеланите лекарствени реакции

MedDRA

Стандартни Системо- органни класове

Нарушения на кръвта и лимфната система

Общи

нарушения и ефекти на мястото на приложение

Нарушения на имунната система

Нарушения на нервната система

Честота

Много чести

 

 

 

Много редки /

 

Чести

Нечести

Редки

С неизвестна

 

честота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образуване

 

Образуване

 

 

на

 

на инхибитор

 

 

инхибитор

 

на FVIII

 

 

на FVIII

 

(съобщени

 

 

(съобщени

 

при PTP в

 

 

при PUP и

 

клинични

 

 

MTP)*

 

изпитвания и

 

 

 

 

постмаркетин

 

 

 

 

гови

 

 

 

 

проучвания)*

 

 

 

Реакция на

 

Фебрилна

 

 

мястото на

 

реакция,

 

 

инфузия

 

свързана с

 

 

 

 

инфузията

 

 

 

 

(пирексия)

 

 

Реакции на

 

Системни

 

 

свръхчувстви

 

реакции на

 

 

телност,

 

свръхчувств

 

 

свързани с

 

ителност

 

 

кожата

 

(вкл.

 

 

(сърбеж,

 

анафилакти

 

 

уртикария и

 

чна реакция,

 

 

обрив)

 

гадене,

 

 

 

 

абнормно

 

 

 

 

кръвно

 

 

 

 

налягане и

 

 

 

 

замайване)

 

 

 

 

 

Дисгеузия

 

 

 

 

 

PUP (previously untreated patients) = нелекувани в миналото пациенти PTP (previously treated patients) = лекувани в миналото пациенти MTP (minimally treated patients) – минимално лекувани пациенти

* вижте по-долу

Описание на избрани нежелани реакции

Образуване на инхибитори

Има съобщения за развитие на инхибитори при нелекувани и лекувани в миналото пациенти

(PUP / PTP) (вж. точка 4.4).

В клинични проучвания Helixate NexGen е използван за лечение на епизоди на кървене при 37 предварително нелекувани пациенти (PUP) и 23 подложени на лечение в малка степен педиатрични пациенти (MTPs, определени като такива с ≤4 дни на експозиция) с остатъчен

FVIII:C < 2 IU/dl. Пет от 37 (14%) PUP и 4 от 23 (17%) MTP пациенти, лекувани с Helixate NexGen са развили инхибитори в рамките на 20 дни експозиция. Общо 9 от 60 (15%) са образували инхибитори. Един пациент е бил загубен за проследяване и един пациент е развил инхибитор с нисък титър по време на проследяването след края на проучването.

При едно обзервационно проучване честотата на развитието на инхибитори при предварително нелекувани пациенти с тежка хемофилия A е била 64/183 (37,7%) при прилагане на Helixate NexGen (проследяване до 75 дни след експозицията).

Вклинични проучвания при 73 предварително лекувани пациенти (PTP, определени като такива с ≥100 дни на експозиция), проследени в продължение на 4 години, не е наблюдавано de novo образуване на инхибитори.

Вразширени обсервационни проучвания с Helixate NexGen след разрешаване за употреба, включващи повече от 1 000 пациенти е наблюдавано следното: по-малко от 0,2% РТР образуват de novo инхибитори.

Педиатрична популация

Честотата, типа и тежестта на нежеланите лекарствени реакции при деца се очаква да бъдат същите както при всички популационни групи с разлика единствено в образуването на инхибитори.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Не е съобщавано за случай на предозиране с рекомбинантен коагулационен фактор VІІІ.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антихеморагични средства, коагулационен фактор VІІІ, АТС код

B02BD02

Механизъм на действие

Комплексът фактор VІІІ/фактор на von Willebrand (vWF) се състои от две молекули (фактор VІІІ и vWF) с различни физиологични функции. Когато се инфузира на пациент с хемофилия, фактор VІІІ се свързва с vWF в кръвообращението на пациента. Активираният фактор VІІІ

действа като кофактор на активирания фактор ІХ, като ускорява превръщането на фактор Х в активиран фактор Х. Активираният фактор Х превръща протромбина в тромбин. Тромбинът превръща фибриногена във фибрин и може да се образува съсирек. Хемофилия А е свързано с пола, вродено нарушение на кръвосъсирването, дължащо се на ниски нива на фактор VІІІ:С и води до профузни кръвоизливи в стави, мускули и вътрешни органи, спонтанни или в резултат на случайна или хирургическа травма. Чрез заместващо лечение плазмените нива на фактор VІІІ се повишават, като по този начин временно се коригира дефицита на коагулационния фактор и се коригира тенденцията за кръвоизливи.

Фармакодинамични ефекти

Определянето на активираното парциално тромбопластиново време (aPTT) е конвенционален in vitro метод за определяне на биологичната активност на фактор VІІІ. АРТТ е удължено при всички хемофилици. Степента и продължителността на нормализиране на аРТТ, наблюдавани след приложение на Helixate NexGen са подобни на тези, постигнати с получения от плазма фактор VІІІ.

Непрекъсната инфузия

Вклинично проучване при възрастни пациенти с хемофилия А, подложени на големи хирургични интервенции, е установено, че Helixate NexGen може да се използва за непрекъсната инфузия по време на хирургични операции (преди, по време на и след операция).

Втова проучване, както при всички други продължителни интравенозни инфузии, за профилактика на тромбофлебит на мястото на инфузията е използван хепарин.

Свръхчувствителност

По време на проучванията, нито един пациент не е образувал антитела с клинично значими титри срещу следите от миши протеин и протеин от хамстер, които присъстват в препарата. Въпреки това при някои предразположени пациенти съществува възможност за алергични реакции към съставките на препарата, например следи от миши протеин и протеин от хамстер

(вж. точка 4.3 и 4.4).

Индуциране на имунен толеранс (Immune Tolerance Induction, ITI)

Данните относно индуцирането на имунен толеранс са събрани при пациенти с хемофилия А, които са развили инхибитори на FVIII. Проведен е ретроспективен анализ при 40 пациенти и 39 пациенти са били включени в едно проспективно клинично проучване, инициирано от изследователите. Данните показват, че Helixate NexGen е бил използван за индуциране на имунен толеранс. При пациенти, при които е бил постигнат имунен толеранс, отново е било възможно да се предотвратява или контролира кървене с Helixate NexGen и пациентът е можел да продължи профилактичното лечение като поддържаща терапия.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Анализът на всички документирани in vivo възстановявания при предварително лекувани пациенти доказва средна стойност на повишаване 2% на IU/kg телесно тегло при Helixate NexGen. Този резултат е подобен на докладваните стойности за фактор VІІІ, получен от човешка плазма.

Разпределение и елиминиране

След приложение на Helixate NexGen, пиковата активност на фактор VІІІ се понижава чрез двуфазово експоненциално разграждане с елиминационен полуживот около 15 часа. Тази стойност е близка до стойността за получения от плазма фактор VІІІ, който има елиминационен полуживот приблизително 13 часа. Допълнителни фармакокинетични параметри при Helixate NexGen за болус инжекция са: средно време на престой [MRT (0-48)] около 22 часа и клирънс около 160 ml/h. Средният клирънс на изходно ниво при 14 възрастни пациенти, претърпели големи хирургически интервенции с непрекъсната инфузия е 188 ml/h, което съответства на

3,0 ml/h/kg (граници 1,6–4,6 ml/h/kg).

5.3Предклинични данни за безопасност

Дори дози, няколко пъти по-високи от препоръчваната клинична доза (отнесена към телесното тегло) не са причинили остри и/или подостри токсични ефекти при Helixate NexGen при лабораторни животни (мишки, плъхове, зайци и кучета).

Не са извършени конкретни проучвания с многократно прилагане, например проучване върху репродуктивната токсичност, хронична токсичност и канцерогенност с октоког алфа, поради имунния отговор към хетероложни протеини при всички видове бозайници.

Не са извършени проучвания върху мутагенния потенциал на Helixate NexGen, тъй като не е открит мутагенен потенциал in vivo и in vitro при предшестващия продукт на Helixate NexGen.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах

Глицин, натриев хлорид, калциев хлорид, хистидин, полисорбат 80, захароза.

Разтворител

Вода за инжекции.

6.2Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

За разтваряне и приложение да се използва само предоставеният набор, тъй като е възможен неуспех на лечението, вследствие на адсорбцията на човешкия рекомбинантен коагулационен фактор VІІІ върху вътрешната повърхност на някои инфузионни системи.

6.3Срок на годност

30 месеца.

След разтваряне, от микробиологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

При in vitro изпитвания oбаче, химическата и физическа стабилност в периода на използване е доказана за 24 часа при 30 С в PVC сакове за непрекъсната инфузия. След разтваряне, химическата и физическа стабилност в периода на използване е доказана за 3 часа при in vitro изпитвания.

Да не се съхранява в хладилник след разтваряне.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 - 8 С). Да не се замразява. Флаконът и предварително напълнената спринцовка да се съхраняват в оригиналната опаковка, защитена от светлина.

През целия срок на годност от 30 месеца, когато продуктът се съхранява в неговата вторична опаковка, той може да се съхранява при стайна температура (до 25 С) за ограничен период от време до 12 месеца. В този случай срокът на годност изтича в края на този 12-месечен период или на датата, обозначена върху флакона – което от двете настъпи по-рано. Новият срок на годност трябва да бъде отбелязан върху вторичната опаковка.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба, приложение или имплантиране

Всяка опаковка Helixate NexGen съдържа:

един флакон с прах (флакон 10 ml от безцветно стъкло тип І със сива халогенобутилова гумена запушалка, която на съдържа латекс, и алуминиева обкатка)

eдин флакон с разтворител (флакон 6 ml от безцветно стъкло 1 тип със сива хлорбутилова запушалка, която на съдържа латекс, и алуминиева обкатка)

допълнителна опаковка, съдържаща

-1 филтърно трансферно устройство 20/20 [Mix2Vial]

-1 набор за венепункция

-1 спринцовка 5 ml за еднократна употреба

-2 тампона, напоени с алкохол, за еднократна употреба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Пълни указания за разтваряне и приложение се съдържат в листовката, включена в опаковката на Helixate NexGen.

Приготвеният лекарствен продукт е бистър и безцветен разтвор.

Helixate NexGen прах трябва да се разтвори с предоставения разтворител (2,5 ml (за 250 IU, 500 IU и 1000 IU) или 5 ml (за 2000 IU и 3000 IU) вода за инжекции), като се използва предоставеното стерилно Mix2Vial филтърно трансферно устройство. За инфузия, продуктът трябва да се приготвя при асептични условия. Ако някой от компонентите на опаковката е разпечатан или повреден, не трябва да го използвате.

Внимателно въртете флакона, докато прахът се разтвори напълно. След разтваряне разтворът е бистър. Преди приложение парентерални лекарствени продукти трябва да бъдат проверявани визуално за наличие на видими частици в тях или за промени в цвета. Не използвайте Helixate NexGen, ако забележите видими частици или помътняване.

След разтваряне разтворът се изтегля през Mix2Vial филтърно трансферно устройство в стерилната спринцовка за еднократна употреба (и двете се предоставят). Helixate NexGen трябва да се приготви и приложи с помощта на включените във всяка опаковка компоненти.

Преди приложение разтвореният продукт трябва да се филтрува за отстраняване на евентуални твърди частици от разтвора. Филтруването се осъществява чрез използване адаптера на

Mix2vial.

Само за еднократна употреба.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 IU

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 IU

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 IU

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 IU

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 IU

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 04 август 2000 г.

Дата на последно подновяване на разрешението за употреба: 06 август 2010 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта