Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Increlex (mecasermin) – кратка характеристика на продукта - H01AC03

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIncrelex
ATC кодH01AC03
Веществоmecasermin
ПроизводителIpsen Pharma

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

INCRELEX 10 mg/ml инжекционен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки милилитър съдържа 10 mg мекасермин (mecasermin)*. Всеки флакон съдържа 40 mg мекасермин (mecasermin)*.

*Мекасермин е ДНК рекомбинантен човешки инсулиноподобен растежен фактор-1(IGF-1),

произведен в Escherichia coli.

Помощно вещество с известно действие:

Един милилитър съдържа 9 mg бензилов алкохол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекция)

Бистър и безцветен воден разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

За дългосрочно лечение на изоставане в растежа при деца и юноши от 2 до 18 години с тежък първичен дефицит на инсулиноподобен растежен фактор-1 (Първичен IGF дефицит).

Тежкият първичен IGF-1 дефицит се определя от:

Стандартно отклонение от ръста –3,0 и

Базални нива на IGF-1 под 2,5-ия персентил за възрастта и пола и

Достатъчно количество на GH.

Изключване на вторични форми на IGF-1 дефицит като недохранване, хипотиреоидизъм или хронично лечение с фармакологични дози на противовъзпалителни стероиди.

Тежкият първичен IGF дефицит включва пациенти с мутации в рецептора за GH (GHR), пострецепторния път за предаване на сигнали и дефекти в гена на IGF-1; те нямат дефицит на GH и затова не може да се очаква, че ще отговорят адекватно на лечение с екзогенен GH. В някои случаи, ако се сметне за необходимо, лекарят може да реши да подпомогне диагностицирането чрез извършване на теста "IGF-I generation test".

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението с мекасермин трябва да бъде под контрола на лекар, който има опит в диагнозата и лечението на пациенти с нарушение в растежа.

Дозировка

Дозировката трябва да бъде индивидуална за всеки пациент. Препоръчителната начална доза на мекасермин е 0,04 mg/kg телесно тегло два пъти дневно, инжектирана подкожно. Ако в продължение на поне една седмица не се появят значителни нежелани реакции, дозата може да бъде увеличавана с по 0,04 mg/kg до максимална доза от 0,12 mg/kg, два пъти дневно. Дози по- големи от 0,12 mg/kg, давани два пъти дневно, не са проучвани при деца с тежък първичен IGF дефицит.

Ако пациентът не понася препоръчителната доза, може да се обмисли лечение с по-ниска доза. Успехът на лечението се оценява по темпа на растеж. Най-ниската индивидуална доза, свързана със значителен растеж, е 0,04 mg/kg два пъти дневно (BID).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на мекасермин не е установена при деца на възраст под 2 години (вж. точка 5.1). Липсват данни.

Поради това този лекарствен продукт не се препоръчва при деца под 2-годишна възраст.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Има ограничени данни относно фармакокинетиката на мекасермин при деца с чернодробни увреждания в специалната популация пациенти с тежък първичен IGF дефицит. Препоръчва се дозата да бъде определяна индивидуално за всеки пациент, както е описано в Дозировка.

Бъбречно увреждане

Има ограничени данни относно фармакокинетиката на мекасермин при деца с бъбречни увреждания в специалната популация пациенти с тежък първичен IGF дефицит. Препоръчва се дозата да бъде определяна индивидуално за всеки пациент, както е описано в Дозировка.

Начин на приложение

INCRELEX трябва да се прилага чрез подкожна инжекция малко преди или след хранене или закуска. Ако настъпи хипогликемия при препоръчителните дози и въпреки адекватния прием на храна, дозата трябва да бъде редуцирана. Ако пациентът не може да се храни по някаква причина, този лекарствен продукт трябва да бъде спрян. Дозата на мекасермин никога не трябва да се увеличава, за да се компенсира една или повече пропуснати дози.

Мястото на инжектиране трябва да се сменя при всяка инжекция.

INCRELEX не трябва да се прилага интравенозно.

Предпазна мярка преди манипулации или прилагане на лекарствения продукт

Разтворът трябва да е бистър в момента на изваждането от хладилника. Ако разтворът е мътен или съдържа частици, не трябва да се инжектира.

INCRELEX трябва да се прилага като се използват стерилни спринцовки и игли. Спринцовките трябва да имат достатъчно малък обем, за да може предписаната доза да бъде изтеглена от флакона с необходимата точност.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Активна или суспектна неоплазия. Лечението трябва да се прекъсне при установяването на неоплазия.

Тъй като INCRELEX съдържа бензилов алкохол, този лекарствен продукт не трябва да се прилага на недоносени или новородени деца.

4.4Специални предупреждения и предпазн имерки при употреба

Нарушенията в щитовидната функция или храненето трябва да бъдат коригирани преди започване на лечението с мекасермин.

Мекасермин не е заместител на лечението с GH.

Мекасермин не трябва да се използва за повишаване на растежа при пациенти със затворена епифиза.

Мекасермин трябва да се прилага малко преди или след ядене или закуска, тъй като може да има инсулиноподобен хипогликемичен ефект. Специално внимание трябва да се обърне на малките деца, децата с анамнеза за хипогликемия и децата с недоимъчно хранене. Пациентите трябва да избягват всякакви високорискови дейности в рамките на 2-3 часа след приемане на дозата, особено при започване на лечението с мекасермин до достигане на добре поносима доза INCRELEX. Ако лице с тежка хипогликемия е в безсъзнание или не е в състояние да поглъща нормално храна, може да се наложи инжектиране на глюкагон. Лицата с история на тежка хипогликемия трябва да имат под ръка глюкагон. При назначаване на лечението лекарите трябва да обучат пациентите за признаците, симптомите и лечението на хипогликемията, включително инжектиране на глюкагон.

Може да се наложи дозата на инсулина и/или други хипогликемични лекарствени продукти да бъде редуцирана при диабетици, използващи този лекарствен продукт.

Преди започване на лечение с мекасермин се препоръчва да се направи ехокардиограма на всички пациенти. На пациентите, прекъсващи лечението, също трябва да се направи ехокардиограма. На пациенти с абнормни ехокардиографски находки или с кардиоваскуларни симптоми трябва редовно да се правят ехокардиограми.

При употребата на този лекарствен продукт са докладвани усложнения, свързани с хипертрофия на лимфоидната тъкан (напр. сливиците), такива като хъркане, сънна апнея и хроничен излив в средното ухо. Пациентите трябва да бъдат периодично преглеждани и при появата на клинични симптоми, за да се открият потенциални такива усложнения или за да се започне подходящо лечение.

Интракраниална хипертензия (IH) с оток на папилата, промени в зрението, главоболие, гадене и/или повръщане е докладвана при пациенти, лекувани с мекасермин, както и при терапевтични дози на GH. Симптомите, свързани с интракраниална хипертензия отшумяват след спиране на лечението. Препоръчва се преглед на очните дъна в началото на лечението, периодично по време на лечението с мекасермин и при настъпване на клинични симптоми.

При пациенти, при които се наблюдава бърз растеж, може да се наблюдава изкълчване на тазобедрената става (с потенциал да доведе до аваскуларна некроза) и прогресиране на сколиозата. Тези състояния и други признаци и симптоми, за които се знае, че могат да бъдат свързани с лечението с GH, трябва да бъдат проследявани и по време на лечението с мекасермин. Всеки пациент, при който се появи накуцване или оплакване от болка в бедрото или коляното трябва да бъде наблюдаван.

При постмаркетинговия опит при пациенти, лекувани с INCRELEX, са съобщени случаи на свръхчувствителност, уртикария, пруритус и еритема. Тези случаи са били както системни, така и/или локални на мястото на инжектиране. В малък брой случаи са съобщени симптоми на анафилаксия, изискващи хоспитализация. Родителите и пациентите трябва да бъдат информирани, че такива реакции са възможни и че в случай на настъпване на системна алергична реакция, лечението трябва да бъде спряно и да се потърси бързо медицинска помощ.

Лечението трябва да бъде преоценено, ако след една година пациентите не се повлияят от него.

Лица с алергични реакции към инжектиран IGF–1, неочаквано високи кръвни показатели на IGF-1 след инжектиране, или непоказващи реакция за растеж може да изработват антитела към инжектирания IGF-1. При такива случаи, трябва да спазват инструкциите за тестване за антитела.

Помощни вещества

INCRELEX съдържа 9 mg/ml бензилов алкохол като консервант.

Бензиловият алкохол може да предизвика токсични реакции и анафилактични реакции при бебета и деца до 3 години.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. практически не съдържа натрий.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за възможни взаимодействия Може да се наложи дозите на инсулин и/или други хипогликемични лекарствени продукти да бъдат редуцирани (вж. точка 4.4).

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/ контрацепция при мъже и жени Преди започване на лечение с мекасермин се препоръчва извършване на тест за бременност и

изключване на възможността за наличие на бременност при всички жени с детероден потенциал. Също така се препоръчва на всички жени с детероден потенциал да използват адекватни контрацептивни мерки по време на лечението.

Бременност Липсват данни или са налични ограничени данни за употребата на мекасермин при бременни.

Изследванията върху животни са недостатъчни по отношение на репродуктивната токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск за хората не е известен.

Този лекарствен продукт не трябва да се използва по време на бременност, освен ако няма категорична необходимост.

Кърмене

Не се препоръчва кърмене по време на лечение с INCRELEX, тъй като няма достатъчно информация за отделянето на мекасермин в кърмата.

Фертилитет Мекасермин е изследван в проучване за тератогенност при плъхове и не е имал въздействие

върху фетуса при дози до 16 mg/kg (20 пъти повече от максималната препоръчителна доза при хора, на база площ на телесна повърхност) и при зайци без въздействие върху фетуса при дози от 0,5 mg/kg (2 пъти повече от максималната препоръчителна доза при хора, на база площ на телесна повърхност). Мекасермин няма ефект върху фертилитета при плъхове при използване на интравенозна доза от 0,25, 1 и 4 mg дневно (до 4 пъти клиничната експозиция с максималната препоръчителна доза при хора, на база на площ под кривата (AUC).

Ефектът на мекасермин върху нероденото не е проучен. Поради това не е налична достатъчна информация за лекарството, за да се определи дали има значителен риск за фетуса. Не са извършвани проучвания с мекасермин при майки, които кърмят. INCRELEX не трябва да се дава на бременни или майки, които кърмят. Изисква се извършване на тест за бременност, за да

се изключи бременност и използване на адекватни контрацептивни мерки при всички жени, които са в пременопауза и получават INCRELEX.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

INCRELEX може сериозно да повлияе на способността Ви да шофирате или да управлявате машини, ако получите хипогликемичен пристъп. Хипогликемията е много честа нежелана реакция.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност Данните относно нежеланите лекарствени реакции са получени общо от клинични проучвания

с 413 пациенти с тежък първичен IGF дефицит. Данни са събирани и от източници след пускането на пазара.

Най-често докладваните нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са били главоболие (44%), хипогликемия (28%), повръщане (26%), хипертрофия на мястото на инжектиране (17%) и отит на средното ухо (17%).

Интракраниална хипертензия/повишено интракраниално налягане е настъпило при 4 (0,96%) от пациентите при клиничните проучвания и е наблюдавано при нелекувани досега участници на възраст 7 – 9 години.

По време на клинични проучвания за други показания при общо приблизително 300 пациенти, са били получени съобщения за локална и/или системна свръхчувствителност при 8% от пациентите. Имало е съобщения за системна свръхчувствителност и при пост-маркетинговата употреба, като някои от случаите са били показателни за анафилаксия. Получени са и пост- маркетингови съобщения за локални алергични реакции.

Някои пациенти могат да развият антитела срещу мекасермин. Не е наблюдавано забавяне на растежа като последица от образуването на антитела.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции Таблица 1 съдържа много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10) и нечести (≥1/1000, <1/100)

нежелани реакции, настъпили по време на клиничните изпитвания. Във всяко групиране по честота нежеланите лекарствени реакции са представени по реда на намаляване на тяхната сериозност. Други нежелани лекарствени реакции са били идентифицирани по време на употребата на INCRELEX след разрешението за употреба. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от популация с неопределен размер, не е възможно надеждно да се установи тяхната честота (с неизвестна честота).

Таблица 1: Нежелани реакции

 

Реакции, наблюдавани в

Реакции, наблюдавани

Системо-органни класове

клиничните проучвания

в постмаркетинговите

 

 

условия

Нарушения на кръвта и лимфната

Чести: хипертрофия на тимуса

 

система

 

 

Нарушения на имунната система

 

С неизвестна честота:

 

 

системна

 

 

свръхчувствителност

 

 

(анафилаксия,

 

 

генерализирана

 

 

уртикария, агиоедем,

 

 

диспнея), локални

 

 

алергични реакции на

 

 

мястото на инжектиране

 

 

(пруритус, уртикария)

Нарушения на метаболизма и

Много чести: хипогликемия

 

храненето

Чести: хипогликемичен

 

 

припадък, хипергликемия

 

Психични нарушения

Нечести: депресия, нервност

 

 

 

 

Нарушения на нервната система

Много чести: главоболие

 

 

Чести: гърчове, замайване,

 

 

тремор

 

 

Нечести: доброкачествена

 

 

интракраниална хипертензия

 

Нарушения на очите

Чести: оток на папилата

 

Нарушения на ухото и лабиринта

Много чести: отит на средното

 

 

ухо

 

 

Чести: хипоакузис, болка в

 

 

ухото, излив в средното ухо

 

Сърдечни нарушения

Чести: сърдечен шум,

 

 

тахикардия

 

 

Нечести: кардиомегалия,

 

 

камерна хипертрофия,

 

 

недостатъчност на митралната

 

 

клапа, недостатъчност на

 

 

трикуспидалната клапа

 

Респираторни, гръдни и

Чести: синдром на сънната

 

медиастинални нарушения

апнея, аденоидна хипертрофия,

 

 

тонзиларна хипертрофия,

 

 

хъркане

 

Стомашно-чревни нарушения

Много чести: повръщане, болка

 

 

в горната част на корема,

 

 

Чести: болка в корема

 

Нарушения на кожата и подкожната

Чести: хипертрофия на кожата,

С неизвестна честота:

тъкан

нарушение на структурата на

алопеция

 

косъма

 

Нарушения на мускулно-скелетната

Много чести: артралгия, болка

 

система и съединителната тъкан

в крайниците

 

 

Чести: сколиоза, миалгия

 

Неоплазми - доброкачествени,

Чести: меланоцитен невус

 

злокачествени и неопределени (вкл.

 

 

кисти и полипи)

 

 

Нарушения на възпроизводителната

Чести: гинекомастия

 

система и гърдата

 

 

Общи нарушения и ефекти на

Много чести: хипертрофия на

 

мястото на приложение

мястото на инжектиране,

 

 

посиняване на мястото на

 

 

инжектиране

 

 

Чести: болка на мястото на

 

 

инжектиране, реакция на

 

 

мястото на инжектиране,

 

 

хематом на мястото на

 

 

инжектиране, еритем на

 

 

мястото на инжектиране,

 

 

втвърдяване на мястото на

 

 

инжектиране, кръвоизлив на

 

 

мястото на инжектиране,

 

 

дразнене на мястото на

 

 

инжектиране

 

 

Нечести: обрив на мястото на

 

 

инжектиране, подуване на

 

 

мястото на инжектиране,

 

 

липохипертрофия

 

Изследвания

Нечести: увеличение на

 

 

теглото

 

Хирургически и медицински

Чести: тимпаностомия

 

интервенции

 

 

 

 

 

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Системна/локална свръхчувствителност Клинично проучване

По време на клинични проучвания за други показания (при приблизително 300 пациенти), 8% от пациентите са съобщили за реакции на локална и/или системна свръхчувствителност. Всички случаи са били леки или средни като тежест и нито един не е бил сериозен.

Пост-маркетингови съобщения

Системната свръхчувствителност включвала симптоми като анафилаксия, генерализирана уртикария, ангиоедем и диспнея. Сипмтомите на случаите, показателни за анафилаксия, включвали обрив, ангиоедем и диспнея. Някои пациенти са се нуждаели от хоспитализация. При повторно приемане симптомите не са появили отново при всички пациенти. Имало е и съобщения за локални алергични реакции на мястото на инжектиране. Обикновено това са били пруритус и уртикария.

Хипогликемия

От 115 участници (28%), които са имали един или повече епизоди на хипогликемия, 6 от тях са имали хипогликемични припадъци един или повече пъти. Симптоматичната хипогликемия е била предотвратявана чрез консумиране на храна малко преди или след приложението на

INCRELEX.

Хипертрофия на мястото на инжектиране

Тази реакция се е появила при 71 пациенти (17%) от клиничните проучвания и най–общо е била свързана с липсата на правилно редуване на местата на инжектиране. Когато инжекциите са били правилно разпределени, състоянието е било овладяно.

Тонзиларна хипертрофия

Наблюдавана е при 38 пациенти (9%), особено през първите 1 до 2 години от началото на лечението, като през следващите години степента на нарастване на сливиците намалява.

Хъркане

Обикновено настъпвало през първата година от лечението и е докладвано при 30 пациенти

(7%).

Интракраниална хипертензия/повишено интракраниално налягане

Наблюдава се при 4 пациенти (0,96%); при двама пациенти лечението с INCRELEX е прекъснато и не е възобновено; при другите двама пациенти събитието не се появява отново след възобновяване на приема на INCRELEX с намалена доза. Всичките 4 пациенти са се възстановили от събитието без последици.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Остро предозиране може да доведе до хипогликемия. Хронично предозиране може да доведе до признаци и симптоми на акромегалия или гигантизъм.

Лечението на остро предозиране с мекасермин трябва да бъде насочено към облекчаване на хипогликемичните прояви. Трябва да се консумира глюкоза през устата или храна. Ако предозирането доведе до загуба на съзнание, може да се наложи интравенозно приложение на глюкоза или парентерално приложение на глюкагон, за да се преодолеят хипогликемичните прояви.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози, соматотропин и агонисти, ATC код: H01AC03

Мекасермин е човешки инсулиноподобен растежен фактор-1 (rhIGF-1), произведен чрез рекомбинантна ДНК технология. IGF-1 съдържа 70 аминокиселини в една единствена верига с три вътремолекулни дисулфидни моста и е с молекулно тегло 7649 далтона. Аминокиселинната последователност на продукта е идентична на тази на ендогенния човешки IGF-1. Рекомбинантният rhIGF-1 протеин се синтезира от басктерии (E. coli), които са били модифицирани чрез добавяне на ген за човешки IGF-1.

Механизъм на действие

Инсулиноподобният растежен фактор-1 (IGF-1) е основният хормонален медиатор на растежа на височина. При нормални обстоятелства растежният хормон (GH) се свързва със своя рецептор в черния дроб и други тъкани и стимулира синтезата/секрецията на IGF-1. В прицелните тъкани Тип 1 рецепторът за IGF-1, който е хомоложен на инсулиновия рецептор, се активира от IGF-1, което води до вътреклечно сигнализиране, което стимулира множество процеси, водещи до растеж на височина. Метаболитните действия на IGF-1 са отчасти насочени към стимулиране усвояването на глюкоза, мастни киселини и аминокиселини, чиито метаболизъм подпомага растежа на тъканите.

Фармакодинамични ефекти

Известни са следните действия на ендогенния човешки IGF-1:

Тъканен растеж

Скелетният растеж се осъществява в епифизните плочки в краищата на растящата кост. Растежът и метаболизмът на клетките на епифизните плочки се стимулират директно от GH и

IGF-1.

Органен растеж: третирането на плъхове с дефицит на IGF-1 с рекомбинантен rhIGF-1 води до растеж на цялото тяло и на органите.

Клетъчен растеж: рецептори за IGF-1 имат повечето типове клетки и тъкани. IGF-1 има митогенна активност, която води до увеличаване броя на клетките в тялото.

Метаболизъм на въглехидратите

IGF-1 подтиска образуването на глюкоза в черния дроб, стимулира периферното усвояване на глюкозата и може да редуцира нивото на кръвната захар и да причини хипогликемия.

IGF-1 има инхибиторен ефект върху секрецията на инсулин.

Костен/Минерален метаболизъм

Циркулиращият IGF-1 играе важна роля за увеличаване и поддържане на костната маса. IGF-1 увеличава костната плътност.

Клинична ефикасност и безопасност Пет клинични проучвания (4 открити и 1 двойносляпо, плацебо-контролирано) са проведени с

INCRELEX. Подкожно прилагане на мекасермин, най-общо в доза, варираща от 60 до 120 g/kg, дадени в два приема дневно (BID), е било осъществено при 92 деца с тежък

първичен IGF дефицит. Пациентите са били вкючвани в проучванията на база на изключително нисък ръст, забавен растеж, ниска серумна концентрация на IGF-1 и нормална секреция на GH. При осемдесет и три (83) от 92 пациенти не е бил използван досега INCRЕLEX на изходното ниво, а 81 са били приключили поне една година лечение с INCRЕLEX. Изходните характеристики на 81 пациенти, оценени в първичните и вторичните анализи на ефикасността от комбинираните проучвания са (средна стойност ± SD): хронологична възраст (години): 6,8 3,8; възрастов диапазон (години): 1,7 до 17,5; ръст (cm): 84,1 15,8; скор на стандартното отклонение на ръста (SDS): -6,9 1,8; скорост на растежа (cm/год): 2,6 1,7; SDS на скоростта на растежа: -3,4 1,6; IGF-1 (ng/ml): 24,5 27,9; IGF-1 SDS: -4,2 2,0; и костна възраст

(години): 3,8 2,8. От тях 72 (89%) са били с фенотип, подобен на синдрома на Laron; 7 (9%) са имали делеция в гена за GH, 1 (1%) е имал неутрализиращи антитела срещу GH, а 1 (1%) е имал изолиран генетичен дефицит на GH. Четиридесет и шест (57%) от пациентите са били мъже; 66 (81%) са били от бялата раса. В изходната фаза седемдесет и четири (91%) от пациентите са били в предпубертетна възраст.

Годишните резултати за скоростта на растежа, SDS на скоростта на растежа и SDS растежа до година 8 са показани в таблица 2. Данни за скоростта на растежа преди започване на лечението са известни за 75 пациенти. Скоростите на растежа за дадена година лечение са сравнени чрез t- тестове по двойки със скоростите на растежа преди започване на лечението при същите пациенти, които са завършили съответната година лечение. Темповете на растеж за годините от 2 до 8, статистически са останали по-високи, отколкото на изходното ниво. При 21 нелекувани досега пациенти, с височина почти като на възрастен, средната стойност (± SD) на разликата между наблюдаваното увеличение на височината спрямо очакваното от Laron е било приблизително 13 cm (± 8 cm) след средно 11 години лечение.

Таблица 2: Годишни резултати за ръста чрез броя години лечение с INCRELEX

 

Преди

Година

Година

Година

Година

Година

Година

Година

Година

 

лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорост на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растежа(cm/год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Средна стойност

2,6 (1,7)

8,0 (2,3)

5,9

5,5 (1,8)

5,2 (1,5)

4,9

4,8

4,3 (1,5)

4,4

(SD)

 

 

(1,7)

 

 

(1,5)

(1,4)

 

(1,5)

Средна стойност

 

+5,4

+3,2

+2,8

+2,5

+2,1

+1,9

+1,4

+1,3

(SD) на промяната

 

(2,6)

(2,6)

(2,4)

(2,5)

(2,1)

(2,1)

(2,2)

(2,8)

на ръста от преди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-стойност за

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,000

<0,000

0,0042

0,0486

промяната от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преди лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS на скоростта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на растежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Средна стойност

-3,4 (1,6)

1,7 (2,8)

-0,0

-0,1 (1,9)

-0,2

-0,3

-0,2

-0,5

-0,2

(SD)

 

 

(1,7)

 

(1,9)

(1,7)

(1,6)

(1,7)

(1,6)

Средна стойност

 

+5,2

+3,4

+3,3

+3,2

+3,2

+3,3

+3,0

+3,3

(SD) на промяната

 

(2,9)

(2,4)

(2,3)

(2,1)

(2,1)

(2,0)

(2,1)

(2,7)

на ръста от преди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-стойност за

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0003

промяната от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преди лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDS на растежа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Средна стойност

-6,9 (1,8)

-6,1

-5,6

-5,3 (1,7)

-5,1

-5,0

-4,9

-4,9

-5,1

(SD)

 

(1,8)

(1,7)

 

(1,7)

(1,7)

(1,6)

(1,7)

(1,7)

Средна стойност

 

+0,8

+1,2

+1,4

+1,6

+1,7

+1,8

+1,7

+1,7

(SD) на промяната

 

(0,6)

(0,9)

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,1)

(1,0)

(1,0)

на ръста от преди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P-стойност за

 

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0001

<0,0001

промяната от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преди лечението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD = Стандартно отклонение; SDS = Скор на стандартното отклонение

[1] P-стойностите за сравняване със стойностите преди лечението са изчислени чрез t-тестове по двойки.

При пациенти с костна възраст, известна за най-малко 6 години след започване на лечението, средното увеличение на костната възраст е сравнимо със средното увеличение на хронологичната възраст. За тези пациенти не изглежда да има клинично значимо напредване на костната възраст в сравнение с хронологичната възраст.

Ефикасността е зависима от дозата. Дозата от 120 μg/kg, прилагана подкожно (SC) и два пъти дневно (BID), е асоциирана с най-голям отговор в ръста.

Сред всички пациенти, включени за оценка на безопасността (n = 92), 83% от пациентите съобщават най-малко едно нежелано събитие в хода на проучванията. Не е настъпила смърт по време на проучванията. Нито един пациент не е преустановил проучванията поради нежелани

събития.

Хипогликемията е най-често съобщаваното нежелано събитие и трябва да се обръща подходящо внимание на храната във връзка с прилагането.

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при “извънредни обстоятелства”.

Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи пълна информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция Абсолютната бионаличност след подкожно приложение на мекасермин при пациенти с тежък

първичен IGF дефицит не е била определяна. Съобщено е, че бионаличността на мекасермин след подкожно приложение при здрави хора е приблизително 100%.

Разпределение

В кръвта IGF-1 се свързва с шест IGF-свързващи протеина (IGFBPs), като ~80% е свързан в комплекс с IGFBP-3 и киселинно-лабилна субедиинца. IGFBP-3 е понижен при пациенти с тежък първичен IGF дефицит, което води до увеличен клирънс на IGF-1 при тези пациенти в сравнение със здрави хора. Общият обем на разпределение на IGF-1 (средна стойност ± SD) след подкожно приложение на INCRELEX при 12 пациенти с тежък първичен IGF дефицит е изчислен на 0,257 (± 0,073) l/kg при доза на мекасермин 0,045 mg/kg, като е установено, че се увеличава с увеличаване на дозата на мекасермин. Информацията за концентрацията на свободния IGF-1 след приложение на INCRELEX е ограничена.

Биотрансформация

Доказано е, че IGF-1 се метаболизира в черният дроб и бъбреците.

Елиминиране

Средният терминален полуживот t1/2 на общия IGF-1 след еднократно подкожно приложение на 0,12 mg/kg при три деца с тежък първичен IGF дефицит е изчислен на 5,8 часа. Клирънсът на общия IGF-1 е обратнопропорционален на серумните нива на IGFBP-3 и системният клирънс на общия IGF-1 (CL/F) е изчислен на 0,04 l/hr/kg при 3 mg/l IGFBP-3 при 12 пациенти.

Специални популации

Старческа възраст

Фармакокинетиката на INCRELEX не е проучвана при пациенти на възраст над 65 години.

Деца

Фармакокинетиката на INCRELEX не е проучвана при пациенти на възраст под 12 години.

Пол

При юноши с първичен IGF дефицит и при здрави възрастни няма явни разлики между мъжете и жените по отношение на фармакокинетиката на INCRELEX.

Раса

Няма налични данни.

Бъбречно увреждане

Не са провеждани проучвания при деца с бъбречно увреждане.

Чернодробно увреждане

Няма проучвания за определяне на влиянието на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на мекасермин.

5.3Предклинични данни за безопасност

Предклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно приложение или генотоксичност.

Следните нежелани реакции не са наблюдавани при клиничните проучвания, но са наблюдавани при животни при нива на експозиция, подобни на нивата на клиничната експозиция и имат възможна връзка с клиничната употреба:

Репродуктивна токсичност При плъхове и зайци репродуктивната токсичност е проучена при интравенозно, но не и при

подкожно приложение (обичайният път на приложение в клинични условия). Тези проучвания не показват директни или индиректни вредни ефекти по отношение на фертилитета и бременността, но поради различния път на приложение съпоставимостта на тези резултати е неясна. Преминаването на мекасермин през плацентата не е проучено.

Карциногенен потенциал

Мекасермин е прилаган подкожно на плъхове Sprague Dawley с дози 0, 0,25, 1, 4, и 10 mg/kg/ден за период от 2 години. Повишена честота на медуларна хиперплазия на

надбъбреците и феохромоцитом е наблюдавана при мъжките плъхове при доза 1 mg/kg/ден и по-висока ( 1 път клиничната експозиция при максималната препоръчителна доза при хора [MRHD] на база на AUC) и при женските плъхове при всички дозови нива ( 0,3 пъти клиничната експозиция при MRHD на база на AUC).

Повишена честота на кератоакантом на кожата се наблюдава при мъжките плъхове при доза от 4 до 10 mg/kg/ден ( 4 пъти експозицията при MRHD на база на AUC). Повишена честота на карцином на млечната жлеза както при мъжките, така и при женските плъхове е наблюдавана при животните, третирани с доза 10 mg/kg/ден (7 пъти експозицията при MRHD на база на AUC). Повишена смъртност в резултат на IGF-1 индуцирана хипогликемия е наблюдавана при проучвания върху карциногенезата.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Бензилов алкохол Натриев хлорид Полисорбат 20 Ледена оцетна киселина Натриев ацетат Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости, лекарственият продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

3 години

След отваряне:

Установено е, че продуктът е химически и физически стабилен в периода на използване в продължение на 30 дни при температура от 2 C до 8 C.

От микробиологична гледна точка, след като веднъж е отворен, лекарственият продукт може да се съхранява максимум 30 дни при температура от 2 C до 8 C.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлината.

За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

5 ml флакон (стъкло тип I), затворен със запушалка (бромобутил/изопрен полимер) и обкатка (пластмаса с лаково покритие).

Всеки флакон съдържа 4 ml разтвор.

Съдържание на опаковката: 1 флакон.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

INCRELEX се предлага като разтвор в многодозова опаковка.

Неизползваният продукт или отпадъчен материал трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/402/001

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване за употреба: 03 август 2007 г. Дата на последно подновяване: 03Август 2012

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта