Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Infanrix Hexa (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – данни върху опаковката - J07CA09

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоInfanrix Hexa
ATC кодJ07CA09
Веществоdiphtheria toxoid / tetanus toxoid / Bordetella pertussis antigens (pertussis toxoid, filamentous haemagglutinin, pertactin) / hepatitis B surface antigen / poliovirus (inactivated) (type-1 (Mahoney strain), type-2 (MEF-1 strain), type-3 (Saukett strain))
ПроизводителGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 1 ФЛАКОН И 1 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА БЕЗ ИГЛА

10 ФЛАКОНА И 10 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ БЕЗ ИГЛИ

20 ФЛАКОНА И 20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ БЕЗ ИГЛИ

50 ФЛАКОНА И 50 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ БЕЗ ИГЛИ 1 ФЛАКОН И 1 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА С 2 ИГЛИ 10 ФЛАКОНА И 10 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ С 20 ИГЛИ

20 ФЛАКОНА И 20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ С 40 ИГЛИ 50 ФЛАКОНА И 50 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ СЪС 100 ИГЛИ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В

(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна)

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

 

 

След ресуспендиране, 1 доза (0,5 ml):

 

 

Дифтериен токсоид1

 

≥ 30 IU

Тетаничен токсоид1

 

≥ 40 IU

Антигени на Bordetella pertussis

 

 

(Коклюшен токсоид1, Филаментозен хемаглутинин1, Пертактин1)

25, 25, 8

микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В2

микрограма

Полиовирус (инактивиран), тип 1, 2, 3

 

40, 8, 32 DU

Полизахарид на Haemophilus influenzae тип b

микрограма

(полирибозилрибитолфосфат) 2

 

 

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов носител приблизитилно 25

микрограма

1адсорбиран върху Al(OH)3

0,5 милиграма Al3+

2адсорбиран върху AlPO4

0,32 милиграма Al3+

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Лактоза, безводна Натриев хлорид

Среда 199, съдържаща предимно аминокиселини, минерални соли, витамини Вода за инжекции

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Флакон: прах Предварително напълнена спринцовка: суспензия

1 флакон и 1 предварително напълнена спринцовка

1 доза (0,5 ml)

10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки

10 x 1 доза (0,5 ml)

20 флакона и 20 предварително напълнени спринцовки

20 x 1 доза (0,5 ml)

50 флакона и 50 предварително напълнени спринцовки

50 x 1 доза (0,5 ml)

1 флакон и 1 предварително напълнена спринцовка + 2 игли

1 доза (0,5 ml)

10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки + 20 игли

10 x 1 доза (0,5 ml)

20 флакона и 20 предварително напълнени спринцовки + 40 игли

20 x 1 доза (0,5 ml)

50 флакона и 50 предварително напълнени спринцовки + 100 игли

50 x 1 доза (0,5 ml)

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката Интрамускулно приложение Да се разклати добре преди употреба

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник Да не се замразява

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Белгия

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/152/001 - 1 флакон и 1 предварително напълнена спринцовка без игла EU/1/00/152/002 - 10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки без игли EU/1/00/152/003 - 20 флакона и 20 предварително напълнени спринцовки без игли EU/1/00/152/004 - 50 флакона и 50 предварително напълнени спринцовки без игли EU/1/00/152/005 - 1 флакон и 1 предварително напълнена спринцовка с 2 игли EU/1/00/152/006 - 10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки с 20 игли EU/1/00/152/007 - 20 флакона и 20 предварително напълнени спринцовки с 40 игли EU/1/00/152/008 - 50 флакона и 50 предварително напълнени спринцовки със 100 игли

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА ОПАКОВКА ОТ 10 ФЛАКОНА И 10 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНИ СПРИНЦОВКИ БЕЗ ИГЛИ ЗА ГРУПОВА ОПАКОВКА ОТ 50 (5 X 10) (БЕЗ BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В

(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна)

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

 

 

След ресуспендиране, 1 доза (0,5 ml):

 

 

Дифтериен токсоид1

 

≥ 30 IU

Тетаничен токсоид1

 

≥ 40 IU

Антигени на Bordetella pertussis

 

 

(Коклюшен токсоид1, Филаментозен хемаглутинин1, Пертактин1)

25, 25, 8

микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В2

микрограма

Полиовирус (инактивиран), тип 1, 2, 3

 

40, 8, 32 DU

Полизахарид на Haemophilus influenzae тип b

микрограма

(полирибозилрибитолфосфат) 2

 

 

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов носител приблизитилно 25

микрограма

1адсорбиран върху Al(OH)3

0,5 милиграма Al3+

2адсорбиран върху AlPO4

0,32 милиграма Al3+

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Лактоза, безводна Натриев хлорид

Среда 199, съдържаща предимно аминокиселини, минерални соли, витамини Вода за инжекции

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Флакон: прах Предварително напълнена спринцовка: суспензия

Компонент на групова опаковка, състояща се от 5 опаковки, всяка съдържаща 10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки без игли

10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки

10 x 1 доза (0,5 ml)

Всяка единична опаковка не може да бъде продавана отделно

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката Интрамускулно приложение Да се разклати добре преди употреба

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник Да не се замразява

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Белгия

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/152/021 – опаковка от 50 (5 X 10) без игли

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

ГРУПОВА ОПАКОВКА ОТ 50 (5 X 10) (ВЪНШЕН ОБВИВАЩ ЕТИКЕТ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ВЪРХУ ПРОЗРАЧНО ФОЛИО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И BLUE BOX)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В

(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна)

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

 

 

След ресуспендиране, 1 доза (0,5 ml):

 

 

Дифтериен токсоид1

 

≥ 30 IU

Тетаничен токсоид1

 

≥ 40 IU

Антигени на Bordetella pertussis

 

 

(Коклюшен токсоид1, Филаментозен хемаглутинин1, Пертактин 1)

25, 25, 8

микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В 2

микрограма

Полиовирус (инактивиран), тип 1, 2, 3

 

40, 8, 32 DU

Полизахарид на Haemophilus influenzae тип b

микрограма

(полирибозилрибитолфосфат) 2

 

 

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов носител приблизитилно 25

микрограма

1адсорбиран върху Al(OH)3

0,5 милиграма Al3+

2адсорбиран върху AlPO4

0,32 милиграма Al3+

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Лактоза, безводна Натриев хлорид

Среда 199, съдържаща предимно аминокиселини, минерални соли, витамини Вода за инжекции

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Флакон: прах Предварително напълнена спринцовка: суспензия

Групова опаковка, състояща се от 5 опаковки, всяка съдържаща 10 флакона и 10 предварително напълнени спринцовки без игли

50 x 1 доза (0,5 ml)

Всяка единична опаковка не може да бъде продавана отделно

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката Интрамускулно приложение

Да се разклати добре преди употреба

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник Да не се замразява

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Белгия

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/152/021 – опаковка от 50 (5 X 10) без игли

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА 1 ФЛАКОН И 1 ФЛАКОН 50 ФЛАКОНА И 50 ФЛАКОНА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия

Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В (р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна)

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А

 

 

След ресуспендиране, 1 доза (0,5 ml):

 

 

Дифтериен токсоид1

 

≥ 30 IU

Тетаничен токсоид1

 

≥ 40 IU

Антигени на Bordetella pertussis

 

 

(Коклюшен токсоид1, Филаментозен хемаглутинин1, Пертактин1)

25, 25, 8

микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В2

микрограма

Полиовирус (инактивиран), тип 1, 2, 3

 

40, 8, 32 DU

Полизахарид на Haemophilus influenzae тип b

микрограма

(полирибозилрибитолфосфат) 2

 

 

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов носител приблизително 25

микрограма

1адсорбиран върху Al(OH)3

0,5 милиграма Al3+

2адсорбиран върху AlPO4

0,32 милиграма Al3+

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Лактоза, безводна Натриев хлорид

Среда 199, съдържаща предимно аминокиселини, минерални соли, витамини Вода за инжекции

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и суспензия за инжекционна суспензия Флакон: прах Флакон: суспензия

1 флакон и 1 флакон

1 доза (0,5 ml)

50 флакона и 50 флакона

50 x 1 доза (0,5 ml)

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката Интрамускулно приложение Да се разклати добре преди употреба

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Белгия

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/00/152/019 - 1 флакон и 1 флакон

EU/1/00/152/020 - 50 флакона и 50 флакона

13.BATCH NUMBER

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С HIB ПРАХ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

Hib за Infanrix hexa

Прах за инжекционна суспензия i.m.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза

6.ДРУГО

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА С DTPA-HBV-IPV СУСПЕНЗИЯ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

DTPa HBV IPV за Infanrix hexa

Суспензия за инжекционна суспензия i.m.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза (0,5 ml)

6.ДРУГО

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С DTPA HBV IPV СУСПЕНЗИЯ

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ/ИЩА НА ВЪВЕЖДАНЕ

DTPa HBV IPV за Infanrix hexa

Суспензия за инжекционна суспензия i.m.

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза (0,5 ml)

6.ДРУГО

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта