Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Insulin Human Winthrop (insulin human) – кратка характеристика на продукта - A10ABCD01

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоInsulin Human Winthrop
ATC кодA10ABCD01
Веществоinsulin human
ПроизводителSanofi-aventis Deutschland GmbH

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ml инжекционен разтвор във флакон

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 500 IU инсулин, или 10 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 1 000 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Rapid е неутрален инсулинов разтвор (обикновен инсулин).

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор във флакон

Бистър, безцветен разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин. Insulin Human Winthrop Rapid е също подходящ за лечение на хипергликемична кома и кетоацидоза, както и за постигане на пре-, интра- и постоперативна стабилизация на пациенти със захарен диабет.

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Rapid се инжектира подкожно 15 до

20 минути преди хранене.

При лечението на тежка хипергликемия или в частност кетоацидоза, прилагането на инсулин е част от комплексния терапевтичен режим, който включва мерки за предпазване на пациентите от възможни тежки усложнения на относително бързото понижаване на кръвната захар. Този режим изисква стриктно проследяване (метаболитен статус, киселинно-алкален и електролитен статус, жизнени параметри) в интензивно или подобно отделение.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи, или с перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (100 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

,

Insulin Human Winthrop Rapid се прилага подкожно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Insulin Human Winthrop Rapid може също да се прилага интравенозно. Интравенозната терапия с инсулин по принцип трябва да се провежда в интензивно отделение или при адекватни условия за проследяване и лечение (вж. “Дневни дози и време на приложение”).

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Rapid, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с анти-алергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Rapid може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, бързодействащи, ATC код: A10AB01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Rapid е инсулин с бързо начало и кратка продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 30 минути, фазата на максимално действие е между 1 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 7 до 9 часа.

5.2Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията за локална поносимост след подкожно и интрамускулно приложение при зайци не са дали значими резултати. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Метакрезол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновия разтвор.

6.3Срок на годност

2 години

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Rapid близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

5 ml разтвор във флакон и 10 ml разтвор във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен). Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използва, само ако разтворът е бистър, безцветен, без видими твърди частици и ако е с подобна на вода консистенция.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи, или с перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Трябва да се помни, че обикновеният инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи.

Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/011

EU/1/06/368/012

EU/1/06/368/169

EU/1/06/368/170

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Rapid 40 IU/ml инжекционен разтвор във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивлентен на 1,4 mg).

Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 400 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Rapid е неутрален инсулинов разтвор (обикновен инсулин).

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор във флакон

Бистър, безцветен разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин. Insulin Human Winthrop Rapid е също подходящ за лечение на хипергликемична кома и кетоацидоза, както и за постигане на пре-, интра- и постоперативна стабилизация на пациенти със захарен диабет.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Rapid се инжектира подкожно 15 до

20 минути преди хранене.

При лечението на тежка хипергликемия или в частност кетоацидоза, прилагането на инсулин е част от комплексния терапевтичен режим, който включва мерки за предпазване на пациентите от възможни тежки усложнения на относително бързото понижаване на кръвната захар. Този режим изисква стриктно проследяване (метаболитен статус, киселинно-алкален и електролитен статус, жизнени параметри) в интензивно или подобно отделение.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи или в перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (40 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Rapid се прилага подкожно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Insulin Human Winthrop Rapid може също да се прилага интравенозно. Интравенозната терапия с инсулин по принцип трябва да се провежда в интензивно отделение или при адекватни условия за проследяване и лечение (вж. “Дневни дози и време на приложение”).

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Rapid, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с анти-алергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Rapid може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, бързодействащи, ATC код: A10AB01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Rapid е инсулин с бързо начало и кратка продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 30 минути, фазата на максимално действие е между 1 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 7 до 9 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията за локална поносимост след подкожно и интрамускулно приложение при зайци не са дали значими резултати. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Метакрезол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновия разтвор.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Rapid близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

10 ml разтвор във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използва, само ако разтворът е бистър, безцветен, без видими твърди частици и ако е с подобна на вода консистенция.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи, или с перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Трябва да се помни, че обикновеният инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/001

EU/1/06/368/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Rapid 100 IU/ml инжекционен разтвор в патрон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Rapid е неутрален инсулинов разтвор (обикновен инсулин).

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор в патрон

Бистър, безцветен разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин. Insulin Human Winthrop Rapid е също подходящ за лечение на хипергликемична кома и кетоацидоза, както и за постигане на пре-, интра- и постоперативна стабилизация на пациенти със захарен диабет.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Rapid се инжектира подкожно 15 до

20 минути преди хранене.

При лечението на тежка хипергликемия или в частност кетоацидоза, прилагането на инсулин е част от комплексния терапевтичен режим, който включва мерки за предпазване на пациентите от възможни тежки усложнения на относително бързото понижаване на кръвната захар. Този режим изисква стриктно проследяване (метаболитен статус, киселинно-алкален и електролитен статус, жизнени параметри) в интензивно или подобно отделение.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи или в перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Insulin Human Winthrop Rapid се прилага подкожно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Insulin Human Winthrop Rapid може също да се прилага интравенозно. Интравенозната терапия с инсулин по принцип трябва да се провежда в интензивно отделение или при адекватни условия за проследяване и лечение (вж. “Дневни дози и време на приложение”).

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Rapid, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с анти-алергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните

места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за

намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Писалки за патрони с Insulin Human Winthrop Rapid

Патроните с Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използват само със следните писалки:

-JuniorSTAR, която доставя Insulin Human Winthrop Rapid по 0,5 единици при всяка стъпка на увеличение на дозата

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 и AllStar, като всички доставят Insulin Human Winthrop Rapid по 1 единица при всяка стъпка на увеличение на дозата.

Тези патрони не трябва да се използват с която и да е писалка за многократна употреба, тъй като точността при дозиране е установена само при изброените писалки.

Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Rapid може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, бързодействащи, ATC код: A10AB01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Rapid е инсулин с бързо начало и кратка продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 30 минути, фазата на максимално действие е между 1 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 7 до 9 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията за локална поносимост след подкожно и интрамускулно приложение при зайци не са дали значими резултати. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Метакрезол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновия разтвор.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на патрона Патронът в употреба (в инсулиновата писалка) или носен като резерва може да се съхранява за

максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Писалката, съдържаща патрон, не трябва да се съхранява в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени патрони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Rapid близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Патрони в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт, вижте точка

6.3.

6.5Данни за опаковката

3 ml разтвор в патрон (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромобутилова гума

(тип 1)).

Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инсулинова писалка

Патроните с Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използват само с писалките: ОptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar или JuniorSTAR (вж. точка 4.4). Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Писалката трябва да се използва, както е препоръчано от производителя на изделието в информацията за пациента.

Инструкциите на производителя за употреба на писалката трябва внимателно да се спазват по отношение на зареждане на патрона, поставяне на иглата и прилагане на инсулиновата инжекция.

Ако инсулиновата писалка е повредена или не работи правилно (поради механични дефекти), тя трябва да се изхвърли и да се използва нова писалка.

Ако писалката е неизправна (вж. инструкциите за употреба на писалката), разтворът може да бъде изтеглен от патрона в спринцовка (подходяща за инсулин 100 IU/ml) и инжектиран.

Патрони

Преди да се зареди в писалката Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа.

Огледайте патрона преди употреба. Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използва, само ако разтворът е бистър, безцветен, без видими твърди частици, и ако е с подобна на вода консистенция.

Въздушните мехурчета трябва да бъдат отстранени от патрона преди инжектиране (вж. инструкциите за употреба на писалката). Празните патрони не трябва да се пълнят отново.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се използва с външни или имплантирани инсулинови помпи, или с перисталтични помпи със силиконови маркучи.

Трябва да се помни, че обикновеният инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Патроните Insulin Human Winthrop Rapid не са пригодени да позволят смесване с друг инсулин в патрона.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/088

EU/1/06/368/013

EU/1/06/368/014

EU/1/06/368/093

EU/1/06/368/098

EU/1/06/368/015

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Rapid SoloStar 100 IU/ml инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционен разтвор, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Rapid е неутрален инсулинов разтвор (обикновен инсулин).

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

Бистър, безцветен разтвор.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Rapid се инжектира подкожно 15 до

20 минути преди хранене.

SoloStar освобождава инсулин в дози от 1 до 80 единици на степени от по 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Rapid се прилага подкожно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Rapid, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с анти-алергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Rapid

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Работа с писалката

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента. SoloStar трябва да се използва както е препоръчано в тези инструкции за употреба (вж. точка 6.6).

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Rapid може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, бързодействащи, ATC код: A10AB01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Rapid е инсулин с бързо начало и кратка продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 30 минути, фазата на максимално действие е между 1 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 7 до 9 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията за локална поносимост след подкожно и интрамускулно приложение при зайци не са дали значими резултати. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Метакрезол, натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Rapid не трябва да се смесва с други инсулини или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновия разтвор.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на писалката Писалката в употреба или носена като резерва може да се съхранява за максимум 4 седмици

при не повече от 25°С, като се пази от директна топлина или директна светлина. Писалките в употреба не трябва да се съхраняват в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неупотребявани писалки

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Rapid близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Писалки в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml разтвор в патрон (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромобутилова гума

(тип 1)).

Патроните са запечатани в писалка-инжектор за еднократна употреба. Иглите не са включени в опаковката.

Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използва, само ако разтворът е бистър, безцветен, без видими твърди частици и ако е с подобна на вода консистенция.

Празните писалки не трябва да се използват отново и трябва да се изхвърлят по правилата.

За предпазване от възможно пренасяне на болести всяка писалка трябва да се използва само от един пациент.

Трябва да се помни, че обикновеният инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Работа с писалката Пациентът трябва да бъде посъветван да прочете внимателно инструкциите за употреба

от листовката за пациента преди да използва SoloStar.

Инжекционна игла (не включена)

Тяло на писалката

Прозорец

 

Капачка на писалката

Защитно уплътнение

 

Резервоар с инсулин

за дозата

 

 

 

 

 

Външна

Вътрешна

Гумено уплътнение

 

Инжекци

капачка на

капачка на Игла

 

Дозатор

онен

иглата

игла

 

 

бутон

Схема на писалката

Важна информация за употребата на SoloStar:

Преди всяка употреба трябва да се постави нова игла и да се направи проверка за безопасност. Не трябва да се избира доза и/или да се натиска бутона за инжектиране, без да е поставена игла. Да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

Трябва да се обръща специално внимание, за да се избегнат случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекции.

SoloStar не трябва никога да се използва ако е повредена, или ако пациентът не е сигурен, че тя работи правилно.

Пациентът трябва винаги да има в наличност резервна SoloStar, в случай че SoloStar е изгубена или повредена.

Инструкции за съхранение

Моля прегледайте точка 6.4 за инструкциите за съхранение на SoloStar.

Ако SoloStar се съхранява на студено, тя трябва да се извади 1 до 2 часа преди да се инжектира, за да се затопли. Инжектирането на студен инсулин е по-болезнено.

Използваната SoloStar трябва да се изхвърли според изискванията на Вашите местни власти.

Поддържане

SoloStar трябва да е защитена от прах и замърсяване.

SoloStar може да бъде почиствана отвън чрез избърсване с влажна кърпа.

Писалката не трябва да се мокри, мие или смазва, тъй като това може да я повреди.

SoloStar е пригодена да работи точно и безопасно. С нея трябва да се борави внимателно. Пациентът трябва да избягва ситуации, при които SoloStar може да бъде повредена. Ако пациентът смята, че SoloStar може да е повредена, трябва да използва нова.

Стъпка 1. Проверка на инсулина

Трябва да се провери етикетът на писалката, за да сте сигурни, че съдържа правилния инсулин. Insulin Human Winthrop SoloStar е бяла с оцветен бутон за инжектиране. Цветът на бутона за инжектиране варира в зависимост от състава на използвания Insulin Human Winthrop инсулин.

След сваляне на капачката на писалката видът на инсулина също трябва да се провери: Инсулиновият разтвор (Insulin Human Winthrop Rapid) трябва да бъде бистър, безцветен, без видими твърди частици и да има подобна на вода консистенция. Не използвайте тази SoloStar, ако инсулинът е мътен, оцветен или има частици.

Стъпка 2. Поставяне на иглата

Трябва да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

За всяка инжекция винаги трябва се поставя нова стерилна игла. След сваляне на капачката иглата трябва внимателно да се постави върху писалката.

Стъпка 3. Провеждане на проверка за безопасност

Преди всяка инжекция трябва да се направи проверка за безопасност, за да е сигурно, че писалката и иглата работят правилно и да се отстранят въздушните мехурчета.

Трябва да бъде избрана доза от 2единици.

Външната и вътрешната капачка на иглата трябва да се свалят.

Като се държи писалката с игла, насочена нагоре, резервоарът за инсулин трябва внимателно да се почука с пръст, така че въздушните мехурчета да изплуват по посока към иглата.

След това бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай.

Ако от върха на иглата излиза инсулин, тогава писалката и иглата функционират правилно. Ако не се появи инсулин на върха на иглата, стъпка 3 трябва да се повтори, докато на върха на иглата се появи инсулин.

Стъпка 4. Избиране на дозата

Дозата може да се нагласява на степени от по 1 единица, от минимум 1 единица до максимум 80 единици. Ако е необходима доза, по-голяма от 80 единици, тя трябва да се приложи с две или повече инжекции.

Прозорецът за дозата трябва да показва „0” след проверката за безопасност. Тогава може да се избере дозата.

Стъпка 5. Инжектиране на дозата

Пациентът трябва да бъде информиран за инжекционната техника от своя медицински специалист.

Иглата трябва да се въведе в кожата.

Бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай. След това бутонът за инжектиране трябва да се задържи 10 секунди преди да се извади иглата. Това гарантира, че цялата доза инсулин е инжектирана.

Стъпка 6. Сваляне и изхвърляне на иглата

След всяка инжекция иглата трябва да се свали и да се изхвърли. Това помага да се предотврати замърсяване и/или инфекция, навлизане на въздух в резервоара за инсулин и изтичане на инсулин. Иглите не трябва да се употребяват повторно.

Трябва да се обръща специално внимание при сваляне и изхвърляне на иглата. Трябва да се спазват препоръчваните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите (напр. техника на поставяне на капачката с една ръка), за да се намали риска от случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.

Капачката на писалката трябва да се постави обратно върху писалката.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/113

EU/1/06/368/114

EU/1/06/368/115

EU/1/06/368/116

EU/1/06/368/117

EU/1/06/368/118

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Basal 100 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg). Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 500 IU инсулин, или 10 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 1 000 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Basal е изофан инсулинова суспензия.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Basal се инжектира подкожно 45 до

60 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (100 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Basal се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Basal никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Basal, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Basal, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Basal

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Basal може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, ATC код: A10AC01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Basal (изофан инсулинова суспензия) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 60 минути, фазата на максимално действие е между 3 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Basal близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

5 ml суспензия във флакон и 10 ml суспензия във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен). Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/020

EU/1/06/368/021

EU/1/06/368/171

EU/1/06/368/172

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Basal 40 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 1,4 mg).

Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 400 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Basal е изофан инсулинова суспензия.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Basal се инжектира подкожно 45 до

60 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (40 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Basal се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Basal никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Basal, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Basal, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Basal

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Basal може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, ATC код: A10AC01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Basal (изофан инсулинова суспензия) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 60 минути, фазата на максимално действие е между 3 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Basal близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

10 ml суспензия във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/003

EU/1/06/368/004

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Basal 100 IU/ml инжекционна суспензия в патрон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Basal е изофан инсулинова суспензия.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в патрон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Basal се инжектира подкожно 45 до

60 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Basal се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Basal никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Basal, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Basal, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Basal

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Писалки за патрони с Insulin Human Winthrop Basal

Патроните с Insulin Human Winthrop Basal трябва да се използват само със следните писалки:

-JuniorSTAR, която доставя Insulin Human Winthrop Basal по 0,5 единици при всяка стъпка на увеличение на дозата

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 и AllStar, като всички доставят Insulin Human Winthrop Basal по 1 единица при всяка стъпка на увеличение на дозата.

Тези патрони не трябва да се използват с която и да е писалка за многократна употреба, тъй като точността при дозиране е установена само при изброените писалки.

Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Basal може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, ATC код: A10AC01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Basal (изофан инсулинова суспензия) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 60 минути, фазата на максимално действие е между 3 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на патрона Патронът в употреба (в инсулиновата писалка) или носен като резерва може да се съхранява за

максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Писалката, съдържаща патрон, не трябва да се съхранява в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени патрони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Basal близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Патрони в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml суспензия в патрон, (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромобутилова гума (тип 1)).

Всеки патрон съдържа 3 топчета (неръждаема стомана). Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инсулинова писалка

Патроните с Insulin Human Winthrop Rapid трябва да се използват само с писалките: ОptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar или JuniorSTAR (вж. точка 4.4). Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Писалката трябва да се използва, както е препоръчано от производителя на изделието в информацията за пациента.

Инструкциите на производителя за употреба на писалката трябва внимателно да се спазват по отношение на зареждане на патрона, поставяне на иглата и прилагане на инсулиновата инжекция.

Ако инсулиновата писалка е повредена или не работи правилно (поради механични дефекти), тя трябва да се изхвърли и да се използва нова писалка.

Ако писалката е неизправна (вж. инструкциите за употреба на писалката), суспензията може да бъде изтеглена от патрона в спринцовка (подходяща за инсулин 100 IU/ml) и инжектирана.

Патрони

Преди да се зареди в писалката, Insulin Human Winthrop Basal трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа и след това да се ресуспендира, за да се провери съдържанието. Това става най-добре като бавно се наклони патрона назад-напред (поне десет пъти). Всеки патрон съдържа три малки метални топчета, които улесняват бързото и цялостно размесване на съдържанието.

По-късно, когато патронът е поставен в писалката, инсулинът трябва да се ресуспендира отново преди всяка инжекция. Това става най-добре като бавно се наклони писалката назад-напред (поне десет пъти).

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените и дъното на патрона. Тези промени понякога придават на патрона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов патрон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов патрон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Въздушните мехурчета трябва да бъдат отстранени от патрона преди инжектиране (вж. инструкциите за употреба на писалката). Празните патрони не трябва да се пълнят отново.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Патроните Insulin Human Winthrop Basal не са пригодени да позволят смесване с друг инсулин в патрона.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/089

EU/1/06/368/022

EU/1/06/368/023

EU/1/06/368/094

EU/1/06/368/099

EU/1/06/368/024

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Basal SoloStar 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Basal е изофан инсулинова суспензия.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Basal се инжектира подкожно 45 до

60 минути преди хранене.

SoloStar освобождава инсулин в дози от 1 до 80 единици на степени от по 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Basal се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Basal никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Basal, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Basal, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Basal

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Работа с писалката

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента. SoloStar трябва да се използва както е препоръчано в тези инструкции за употреба (вж. точка 6.6).

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Basal може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, ATC код: A10AC01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Basal (изофан инсулинова суспензия) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране началото на действие е в рамките на 60 минути, фазата на максимално действие е между 3 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се смесва с други инсулини или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на писалката Писалката в употреба или носена като резерва може да се съхранява за максимум 4 седмици

при не повече от 25°С, като се пази от директна топлина или директна светлина. Писалките в употреба не трябва да се съхраняват в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неупотребявани писалки

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Basal близо до замразяваща камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Писалки в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml суспензия в патрон (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромoбутилова гума (тип 1)).

Всеки патрон съдържа 3 топчета (неръждаема стомана).

Патроните са запечатани в писалка-инжектор за еднократна употреба. Иглите не са включени в опаковката.

Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди първа употреба, Insulin Human Winthrop Basal трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа и след това да се ресуспендира, за да се провери съдържанието. Това става най- добре като бавно се наклони писалката назад-напред (поне десет пъти). Всеки патрон съдържа три малки метални топчета, които улесняват бързото и цялостно размесване на съдържанието. По-късно, инсулинът трябва да се ресуспендира отново преди всяка инжекция.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Basal не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на патрона. Тези промени понякога придават на патрона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нова писалка с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нова писалка, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Празните писалки не трябва да се използват отново и трябва да се изхвърлят по правилата.

За предпазване от възможно пренасяне на болести всяка писалка трябва да се използва само от един пациент.

Трябва да се помни, че инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Работа с писалката Пациентът трябва да бъде посъветван да прочете внимателно инструкциите за употреба

от листовката за пациента преди да използва SoloStar.

Инжекционна игла (не включена)

Тяло на писалката

Прозорец

 

Капачка на писалката

Защитно уплътнение

 

Резервоар с инсулин

за дозата

 

 

 

 

 

Външна

Вътрешна

Гумено уплътнение

 

Инжекци

капачка на

капачка на Игла

 

Дозатор

онен

иглата

игла

 

 

бутон

Схема на писалката

Важна информация за употребата на SoloStar:

Преди всяка употреба трябва да се постави нова игла и да се направи проверка за безопасност. Не трябва да се избира доза и/или да се натиска бутона за инжектиране, без да е поставена игла. Да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

Трябва да се обръща специално внимание, за да се избегнат случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекции.

SoloStar не трябва никога да се използва ако е повредена, или ако пациентът не е сигурен, че тя работи правилно.

Пациентът трябва винаги да има в наличност резервна SoloStar, в случай че SoloStar е изгубена или повредена.

Инструкции за съхранение

Моля прегледайте точка 6.4 за инструкциите за съхранение на SoloStar.

Ако SoloStar се съхранява на студено, тя трябва да се извади 1 до 2 часа преди да се инжектира, за да се затопли. Инжектирането на студен инсулин е по-болезнено.

Използваната SoloStar трябва да се изхвърли според изискванията на Вашите местни власти.

Поддържане

SoloStar трябва да е защитена от прах и замърсяване.

SoloStar може да бъде почиствана отвън чрез избърсване с влажна кърпа.

Писалката не трябва да се мокри, мие или смазва, тъй като това може да я повреди.

SoloStar е пригодена да работи точно и безопасно. С нея трябва да се борави внимателно. Пациентът трябва да избягва ситуации, при които SoloStar може да бъде повредена. Ако пациентът смята, че SoloStar може да е повредена, трябва да използва нова.

Стъпка 1. Проверка на инсулина

Трябва да се провери етикетът на писалката, за да сте сигурни, че съдържа правилния инсулин. Insulin Human Winthrop SoloStar е бяла с оцветен бутон за инжектиране. Цветът на бутона за инжектиране варира в зависимост от състава на използвания Insulin Human Winthrop инсулин.

След сваляне на капачката на писалката видът на инсулина също трябва да се провери:

Инсулиновите суспензии (Insulin Human Winthrop Basal или Insulin Human Winthrop

комбинации) трябва да бъдат размесени чрез обръщане на SoloStar нагоре надолу поне 10 пъти за ресуспендиране на инсулина. Писалката трябва да бъде обръщана леко, за да се избегне

разпенване в патрона. След разбъркването инсулиновите суспензии трябва да имат еднороден млечнобял вид.

Стъпка 2. Поставяне на иглата

Трябва да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

За всяка инжекция винаги трябва се поставя нова стерилна игла. След сваляне на капачката иглата трябва внимателно да се постави върху писалката.

Стъпка 3. Провеждане на проверка за безопасност

Преди всяка инжекция трябва да се направи проверка за безопасност, за да е сигурно, че писалката и иглата работят правилно и да се отстранят въздушните мехурчета.

Трябва да бъде избрана доза от 2единици.

Външната и вътрешната капачка на иглата трябва да се свалят.

Като се държи писалката с игла, насочена нагоре, резервоарът за инсулин трябва внимателно да се почука с пръст, така че въздушните мехурчета да изплуват по посока към иглата.

След това бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай.

Ако от върха на иглата излиза инсулин, тогава писалката и иглата функционират правилно. Ако не се появи инсулин на върха на иглата, стъпка 3 трябва да се повтори, докато на върха на иглата се появи инсулин.

Стъпка 4. Избиране на дозата

Дозата може да се нагласява на степени от по 1 единица, от минимум 1 единица до максимум 80 единици. Ако е необходима доза, по-голяма от 80 единици, тя трябва да се приложи с две или повече инжекции.

Прозорецът за дозата трябва да показва „0” след проверката за безопасност. Тогава може да се избере дозата.

Стъпка 5. Инжектиране на дозата

Пациентът трябва да бъде информиран за инжекционната техника от своя медицински специалист.

Иглата трябва да се въведе в кожата.

Бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай. След това бутонът за инжектиране трябва да се задържи 10 секунди преди да се извади иглата. Това гарантира, че цялата доза инсулин е инжектирана.

Стъпка 6. Сваляне и изхвърляне на иглата

След всяка инжекция иглата трябва да се свали и да се изхвърли. Това помага да се предотврати замърсяване и/или инфекция, навлизане на въздух в резервоара за инсулин и изтичане на инсулин. Иглите не трябва да се употребяват повторно.

Трябва да се обръща специално внимание при сваляне и изхвърляне на иглата. Трябва да се спазват препоръчваните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите (напр. техника на поставяне на капачката с една ръка), за да се намали риска от случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.

Капачката на писалката трябва да се постави обратно върху писалката.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/119

EU/1/06/368/120

EU/1/06/368/121

EU/1/06/368/122

EU/1/06/368/123

EU/1/06/368/124

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 500 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 15 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 15% разтворен инсулин и 85% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 15 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (100 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Comb 15 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 15 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 15, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 15 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 15% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 15 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

5 ml суспензия във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/029

EU/1/06/368/030

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 15 40 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 1,4 mg).

Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 400 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 15 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 15% разтворен инсулин и 85% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 15 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (40 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Comb 15 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 15 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 15, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 15 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 15% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 15 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

10 ml суспензия във флакон, (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Указания за употреба и изхвърляне

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/005

EU/1/06/368/006

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 15 100 IU/ml инжекционна суспензия в патрон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 15 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 15% разтворен инсулин и 85% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в патрон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 15 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 15 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 15 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 15, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Писалки за патрони с Insulin Human Winthrop Comb 15

Патроните с Insulin Human Winthrop Comb 15 трябва да се използват само със следните писалки:

-JuniorSTAR, която доставя Insulin Human Winthrop Comb 15 по 0,5 единици при всяка стъпка на увеличение на дозата

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 и AllStar, като всички доставят Insulin Human Winthrop Comb 15 по 1 единица при всяка стъпка на увеличение на дозата.

Тези патрони не трябва да се използват с която и да е писалка за многократна употреба, тъй като точността при дозиране е установена само при изброените писалки.

Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 15 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 15% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на патрона Патронът в употреба (в инсулиновата писалка) или носен като резерва може да се съхранява за

максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Писалката, съдържаща патрон, не трябва да се съхранява в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени патрони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 15 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Патрони в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml суспензия в патрон, (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромобутилова гума (тип 1)).

Всеки патрон съдържа 3 топчета (неръждаема стомана). Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инсулинова писалка

Патроните с Insulin Human Winthrop Comb 15 трябва да се използват само с писалките: ОptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar или JuniorSTAR (вж. точка 4.4). Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Писалката трябва да се използва, както е препоръчано от производителя на изделието в информацията за пациента.

Инструкциите на производителя за употреба на писалката трябва внимателно да се спазват по отношение на зареждане на патрона, поставяне на иглата и прилагане на инсулиновата инжекция.

Ако инсулиновата писалка е повредена или не работи правилно (поради механични дефекти), тя трябва да се изхвърли и да се използва нова писалка.

Ако писалката е неизправна (вж. инструкциите за употреба на писалката), суспензията може да бъде изтеглена от патрона в спринцовка (подходяща за инсулин 100 IU/ml) и инжектирана.

Патрони

Преди да се зареди в писалката, Insulin Human Winthrop Comb 15 трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа и след това да се ресуспендира, за да се провери съдържанието. Това става най-добре като бавно се наклони патрона назад-напред (поне десет пъти). Всеки патрон

съдържа три малки метални топчета, които улесняват бързото и цялостно размесване на съдържанието.

По-късно, когато патронът е поставен в писалката, инсулинът трябва да се ресуспендира отново преди всяка инжекция. Това става най-добре като бавно се наклони писалката назад-напред (поне десет пъти).

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на патрона. Тези промени понякога придават на патрона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов патрон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов патрон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Въздушните мехурчета трябва да бъдат отстранени от патрона преди инжектиране (вж. инструкциите за употреба на писалката). Празните патрони не трябва да се пълнят отново.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Патроните Insulin Human Winthrop Comb 15 не са пригодени да позволят смесване с друг инсулин в патрона.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/090

EU/1/06/368/031

EU/1/06/368/032

EU/1/06/368/095

EU/1/06/368/100

EU/1/06/368/033

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 15 SoloStar 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквиалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 15 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 15% разтворен инсулин и 85% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 15 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

SoloStar освобождава инсулин в дози от 1 до 80 единици на степени от по 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 15 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 15 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 15, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 15

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Работа с писалката

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента. SoloStar трябва да се използва както е препоръчано в тези инструкции за употреба (вж. точка 6.6).

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 15 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 15 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 15% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на

максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 11 до 20 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва също да се смесва с други инсулини или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на писалката Писалката в употреба или носена като резерва може да се съхранява за максимум 4 седмици

при не повече от 25°С, като се пази от директна топлина или директна светлина. Писалките в употреба не трябва да се съхраняват в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неупотребявани писалки

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 15 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте предварително напълнената писалка в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Писалки в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml суспензия в патрон (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромoбутилова гума (тип 1)).

Всеки патрон съдържа 3 топчета (неръждаема стомана).

Патроните са запечатани в писалка-инжектор за еднократна употреба. Иглите не са включени в опаковката.

Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 писалки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди първа употреба, Insulin Human Winthrop Comb 15 трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа и след това да се ресуспендира, за да се провери съдържанието. Това става най-добре като бавно се наклони писалката назад-напред (поне десет пъти). Всеки патрон съдържа три малки метални топчета, които улесняват бързото и цялостно размесване на съдържанието. По-късно, инсулинът трябва да се ресуспендира отново преди всяка инжекция.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 15 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на патрона. Тези промени понякога придават на патрона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нова писалка с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нова писалка, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Празните писалки не трябва да се използват отново и трябва да се изхвърлят по правилата.

За предпазване от възможно пренасяне на болести, всяка писалка трябва да се използва само от един пациент.

Трябва да се помни че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

Работа с писалката Пациентът трябва да бъде посъветван да прочете внимателно инструкциите за употреба

от листовката за пациента преди да използва SoloStar.

Инжекционна игла (не включена)

Тяло на писалката

Прозорец

 

Капачка на писалката

Защитно уплътнение

 

Резервоар с инсулин

за дозата

 

 

 

 

 

Външна

Вътрешна

Гумено уплътнение

 

Инжекци

капачка на

капачка на Игла

 

Дозатор

онен

иглата

игла

 

 

бутон

Схема на писалката

Важна информация за употребата на SoloStar:

Преди всяка употреба трябва да се постави нова игла и да се направи проверка за безопасност. Не трябва да се избира доза и/или да се натиска бутона за инжектиране, без да е поставена игла. Да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

Трябва да се обръща специално внимание, за да се избегнат случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекции.

SoloStar не трябва никога да се използва ако е повредена, или ако пациентът не е сигурен, че тя работи правилно.

Пациентът трябва винаги да има в наличност резервна SoloStar, в случай че SoloStar е изгубена или повредена.

Инструкции за съхранение

Моля прегледайте точка 6.4 за инструкциите за съхранение на SoloStar.

Ако SoloStar се съхранява на студено, тя трябва да се извади 1 до 2 часа преди да се инжектира, за да се затопли. Инжектирането на студен инсулин е по-болезнено.

Използваната SoloStar трябва да се изхвърли според изискванията на Вашите местни власти.

Поддържане

SoloStar трябва да е защитена от прах и замърсяване.

SoloStar може да бъде почиствана отвън чрез избърсване с влажна кърпа.

Писалката не трябва да се мокри, мие или смазва, тъй като това може да я повреди.

SoloStar е пригодена да работи точно и безопасно. С нея трябва да се борави внимателно. Пациентът трябва да избягва ситуации, при които SoloStar може да бъде повредена. Ако пациентът смята, че SoloStar може да е повредена, трябва да използва нова.

Стъпка 1. Проверка на инсулина

Трябва да се провери етикетът на писалката, за да сте сигурни, че съдържа правилния инсулин. Insulin Human Winthrop SoloStar е бяла с оцветен бутон за инжектиране. Цветът на бутона за инжектиране варира в зависимост от състава на използвания Insulin Human Winthrop инсулин.

След сваляне на капачката на писалката видът на инсулина също трябва да се провери:

Инсулиновите суспензии (Insulin Human Winthrop Basal или Insulin Human Winthrop

комбинации) трябва да бъдат размесени чрез обръщане на SoloStar нагоре надолу поне 10 пъти за ресуспендиране на инсулина. Писалката трябва да бъде обръщана леко, за да се избегне

разпенване в патрона. След разбъркването инсулиновите суспензии трябва да имат еднороден млечнобял вид.

Стъпка 2. Поставяне на иглата

Трябва да се използват само игли, пригодени за употреба със SoloStar.

За всяка инжекция винаги трябва се поставя нова стерилна игла. След сваляне на капачката иглата трябва внимателно да се постави върху писалката.

Стъпка 3. Провеждане на проверка за безопасност

Преди всяка инжекция трябва да се направи проверка за безопасност, за да е сигурно, че писалката и иглата работят правилно и да се отстранят въздушните мехурчета.

Трябва да бъде избрана доза от 2 единици.

Външната и вътрешната капачка на иглата трябва да се свалят.

Като се държи писалката с игла, насочена нагоре, резервоарът за инсулин трябва внимателно да се почука с пръст, така че въздушните мехурчета да изплуват по посока към иглата.

След това бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай.

Ако от върха на иглата излиза инсулин, тогава писалката и иглата функционират правилно. Ако не се появи инсулин на върха на иглата, стъпка 3 трябва да се повтори, докато на върха на иглата се появи инсулин.

Стъпка 4. Избиране на дозата

Дозата може да се нагласява на степени от по 1 единица, от минимум 1 единица до максимум 80 единици. Ако е необходима доза, по-голяма от 80 единици, тя трябва да се приложи с две или повече инжекции.

Прозорецът за дозата трябва да показва „0” след проверката за безопасност. Тогава може да се избере дозата.

Стъпка 5. Инжектиране на дозата

Пациентът трябва да бъде информиран за инжекционната техника от своя медицински специалист.

Иглата трябва да се въведе в кожата.

Бутонът за инжектиране трябва да се натисне докрай. След това бутонът за инжектиране трябва да се задържи 10 секунди преди да се извади иглата. Това гарантира, че цялата доза инсулин е инжектирана.

Стъпка 6. Сваляне и изхвърляне на иглата

След всяка инжекция иглата трябва да се свали и да се изхвърли. Това помага да се предотврати замърсяване и/или инфекция, навлизане на въздух в резервоара за инсулин и изтичане на инсулин. Иглите не трябва да се употребяват повторно.

Трябва да се обръща специално внимание при сваляне и изхвърляне на иглата. Трябва да се спазват препоръчваните мерки за безопасност при сваляне и изхвърляне на иглите (напр. техника на поставяне на капачката с една ръка), за да се намали риска от случайни наранявания с иглата и пренасяне на инфекциозни заболявания.

Капачката на писалката трябва да се постави обратно върху писалката.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/125

EU/1/06/368/126

EU/1/06/368/127

EU/1/06/368/128

EU/1/06/368/129

EU/1/06/368/130

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки флакон съдържа 5 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 500 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 25 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 25% разтворен инсулин и 75% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 25 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (100 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Comb 25 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 25 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 25, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 25 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 25% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 12 до 19 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 25 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

5 ml суспензия във флакон (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се смесва с всички човешки инсулинoви продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/038

EU/1/06/368/039

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 25 40 IU/ml инжекционна суспензия във флакон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 40 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 1,4 mg).

Всеки флакон съдържа 10 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 400 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 25 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 25% разтворен инсулин и 75% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия във флакон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 25 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се използват само спринцовки, предназначени за тази концентрация инсулин (40 IU на ml). Тези спринцовки не трябва да съдържат друг лекарствен продукт или остатъци от него (напр. следи от хепарин).

Insulin Human Winthrop Comb 25 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 25 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 25, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 25 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 25% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 12 до 19 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Инсулините с различна концентрация (напр. 100 IU на ml и 40 IU на ml) не трябва да се смесват.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на флакона

Продуктът може да се съхранява за максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина. Препоръчва се датата на първата употреба да се отбележи на етикета.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени флакони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 25 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Отворени флакони За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

10 ml суспензия във флакон, (безцветно стъкло тип 1) с обкатка (алуминий), запушалка (хлоробутилова гума (тип 1)) и отчупващо се капаче (полипропилен).

Налични са опаковки от 1 и 5 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Преди да изтеглите инсулин за пръв път от флакона, свалете предпазната пластмасова капачка.

Непосредствено преди изтеглянето на инсулина от флакона в спринцовката, той трябва да се ресуспендира. Това става най-добре чрез разтриване на флакона между дланите на ръцете. Не разклащайте грубо флакона, тъй като това може да доведе до промяна на суспензията (придава на флакона вид на замръзнал, вж. по-долу) и да причини разпенване. Пяната може да попречи на правилното премерване на дозата.

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на флакона. Тези промени понякога придават на флакона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов флакон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов флакон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Ако трябва да се изтеглят два различни инсулина в една спринцовка, се препоръчва първо да се изтегли инсулина с кратко действие, за да се предпази флакона от замърсяване с дълго действащия инсулин. Препоръчва се да се инжектира веднага след смесването.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/007

EU/1/06/368/008

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 25 100 IU/ml инжекционна суспензия в патрон

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин(insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всеки патрон съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 25 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 25% разтворен инсулин и 75% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в патрон

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 25 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 25 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 25 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 25, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Писалки за патрони с Insulin Human Winthrop Comb 25

Патроните с Insulin Human Winthrop Comb 25 трябва да се използват само със следните писалки:

-JuniorSTAR, която доставя Insulin Human Winthrop Comb 25 по 0,5 единици при всяка стъпка на увеличение на дозата

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24 и AllStar, като всички доставят Insulin Human Winthrop Comb 25 по 1 единица при всяка стъпка на увеличение на дозата.

Тези патрони не трябва да се използват с която и да е писалка за многократна употреба, тъй като точността при дозиране е установена само при изброените писалки.

Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Зрително увреждане

Нарушения на

 

 

Липодистрофия

кожата и подкожната

 

 

 

тъкан

 

 

 

Общи нарушения и

Реакции на мястото

Уртикария на

Възпаление на

ефекти на мястото на

на инжектиране

мястото на

мястото на

приложение

 

инжектиране

инжектиране;

 

 

 

Болка на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Сърбеж на мястото на

 

 

 

инжектиране;

 

 

 

Еритема на мястото

 

 

 

на инжектиране;

 

 

 

Подуване на мястото

 

 

 

на инжектиране

Описание на определени нежелани реакции

Нарушения на имунната система

Алергичните реакции от бърз тип към инсулин или към помощните вещества могат да бъдат животозастрашаващи.

Приложението на инсулин може да предизвика образуване на анти-инсулинови антитела. В редки случаи, наличието на такива анти-инсулинови антитела може да наложи промяна в дозата на инсулина с оглед корекция на склонността към хипер- или хипогликемия.

Нарушения на метаболизма и храненето

Тежките пристъпи на хипогликемия, особено ако се повтарят, могат да доведат до неврологично увреждане. Продължителните или тежки хипогликемични епизоди могат да бъдат животозастрашаващи.

При много пациенти, признаците и симптомите на невроглюкопения се предхождат от признаци на адренергична контрарегулация. По принцип, колкото по-голямо и по-бързо е спадането на кръвната захар, толкова по-подчертани са явленията на контрарегулация и нейните симптоми.

Инсулинът може да предизвика задръжка на натрий и оток, особено ако предишния лош метаболитен контрол се подобри чрез интензифицирана инсулинова терапия.

Нарушения на очите

Изразена промяна в гликемичния контрол може да предизвика временно зрително увреждане, поради временна промяна в тургора и рефракционния индекс на лещата.

Дългосрочно подобреният гликемичен контрол намалява риска от прогресиране на диабетната ретинопатия. Интензифицирането на инсулиновата терапия с рязко подобрение на гликемичния контрол обаче, може да доведе до временно влошаване на диабетната ретинопатия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

На мястото на инжектиране може да възникне липодистрофия и локалната абсорбция на инсулин да се забави. Непрекъснатото сменяне на мястото на инжектиране в рамките на дадена област на инжектиране може да помогне за намаляване или предотвратяване на тези реакции.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Повечето леки реакции спрямо инсулини на мястото на инжектиране обикновено преминават за няколко дни до няколко седмици.

4.9 Предозиране

Симптоми Предозирането на инсулин може да доведе до тежка и понякога дълготрайна и

животозастрашаваща хипогликемия.

Овладяване Леките епизоди на хипогликемия обикновено могат да бъдат лекувани с перорален прием на

въглехидрати. Може да бъде необходимо регулиране на схемата на прилагане на лекарствения продукт, начина на хранене или физическата активност.

По-тежките епизоди с кома, припадък или неврологично увреждане могат да бъдат лекувани с глюкагон интрамускулно/подкожно или с концентрирана глюкоза интравенозно. Може да е необходимо поддържане на въглехидратния прием и наблюдение, защото хипогликемията може да възникне отново след явно клинично възстановяване.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Лекарства за лечение на диабет, инжекционни инсулини и аналози, интермедиерно действащи, комбинирани с бързо действащи, ATC код: A10AD01.

Механизъм на действие Инсулинът

-понижава кръвната захар и повишава анаболните ефекти, както и понижава катаболните ефекти,

-увеличава транспорта на глюкоза в клетките, както и образуването на гликоген в мускулите и черния дроб, и подобрява усвояването на пируват. Той инхибира гликогенолизата и глюконеогенезата,

-увеличава липогенезата в черния дроб и мастната тъкан и инхибира липолизата,

-повишава поемането на аминокиселини в клетките и повишава синтеза на белтъци,

-усилва поемането на калий в клетките.

Фармакодинамични ефекти

Insulin Human Winthrop Comb 25 (бифазна изофан инсулинова суспензия с 25% разтворен инсулин) е инсулин с постепенно начало и голяма продължителност на действие. След подкожно инжектиране, началото на действие е в рамките на 30 до 60 минути, фазата на максимално действие е между 2 и 4 часа след инжектиране, а продължителността на действие е 12 до 19 часа.

5.2 Фармакокинетични свойства

При здрави индивиди серумният полуживот на инсулин е приблизително 4 до 6 минути. Той е по-дълъг при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност. Трябва да се отбележи обаче, че фармакокинетиката на инсулин не отразява метаболитното му действие.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Острата токсичност е изследвана след подкожно приложение при плъхове. Не са открити данни за токсични ефекти. Проучванията на фармакодинамичните ефекти след подкожно приложение при зайци и кучета са показали очакваните реакции на хипогликемия.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Протамин сулфат, метакрезол, фенол, цинков хлорид,

натриев дихидроген фосфат дихидрат, глицерол, натриев хидроксид,

хлороводородна киселина (за корекция на рН), вода за инжекции.

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с разтвори, съдържащи редуктори като тиоли и сулфити.

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се смесва с човешки инсулинови продукти, специално предназначени за приложение с инсулинови помпи.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва също да се смесва с инсулини от животински произход или с инсулинови аналози.

Трябва да се внимава никакъв алкохол или други дезинфектанти да не попадат в инсулиновата суспензия.

6.3 Срок на годност

2 години.

Срок на годност след първа употреба на патрона Патронът в употреба (в инсулиновата писалка) или носен като резерва може да се съхранява за

максимум 4 седмици при не повече от 25°C, като се пази от директна топлина или директна светлина.

Писалката, съдържаща патрон, не трябва да се съхранява в хладилник.

Капачката на писалката трябва да се поставя обратно върху писалката след всяко инжектиране, за да се предпази от светлина.

6.4 Специални условия на съхранение

Неотворени патрони

Да се съхранява в хладилник (2 C - 8 C). Да не се замразява.

Не поставяйте Insulin Human Winthrop Comb 25 близо до замразяващата камера или в хладилна чанта.

Съхранявайте патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

Патрони в употреба За условията на съхранение след първоначално отваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

3 ml суспензия в патрон, (безцветно стъкло тип 1) с бутало (бромобутилова гума (тип 1)) и обкатка (алуминий), със запушалка (бромобутил или ламинат от полиизопропен и бромобутилова гума (тип 1)).

Всеки патрон съдържа 3 топчета (неръждаема стомана). Налични са опаковки от 3, 4, 5, 6, 9 или 10 патрона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инсулинова писалка

Патроните с Insulin Human Winthrop Comb 25 трябва да се използват само с писалките: ОptiPen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar или JuniorSTAR (вж. точка 4.4). Не всички от тези писалки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Писалката трябва да се използва, както е препоръчано от производителя на изделието в информацията за пациента.

Инструкциите на производителя за употреба на писалката трябва внимателно да се спазват по отношение на зареждане на патрона, поставяне на иглата и прилагане на инсулиновата инжекция.

Ако инсулиновата писалка е повредена или не работи правилно (поради механични дефекти), тя трябва да се изхвърли и да се използва нова писалка.

Ако писалката е неизправна (вж. инструкциите за употреба на писалката), суспензията може да бъде изтеглена от патрона в спринцовка (подходяща за инсулин 100 IU/ml) и инжектирана.

Патрони

Преди да се зареди в писалката, Insulin Human Winthrop Comb 25 трябва да се остави на стайна температура 1 до 2 часа и след това да се ресуспендира, за да се провери съдържанието. Това

става най-добре като бавно се наклони патрона назад-напред (поне десет пъти). Всеки патрон съдържа три малки метални топчета, които улесняват бързото и цялостно размесване на съдържанието.

По-късно, когато патронът е поставен в писалката, инсулинът трябва да се ресуспендира отново преди всяка инжекция. Това става най-добре като бавно се наклони писалката назад-напред (поне десет пъти).

След ресуспендиране, течността трябва да бъде равномерно млекообразна. Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се използва, ако тези условия не могат да бъдат постигнати, т.е. ако суспензията остане бистра или ако например има бучки, частици или парцалеста утайка в инсулина, или залепнали по стените или дъното на патрона. Тези промени понякога придават на патрона вид на замръзнал. В такива случаи се налага да се използва нов патрон с равномерна суспензия. Необходимо е също да се използва нов патрон, ако изискванията, на които трябва да отговаря инсулина са се променили съществено.

Въздушните мехурчета трябва да бъдат отстранени от патрона преди инжектиране (вж. инструкциите за употреба на писалката). Празните патрони не трябва да се пълнят отново.

Insulin Human Winthrop Comb 25 не трябва да се прилага венозно и не трябва да се използва с инфузионни помпи или външни, или имплантирани инсулинови помпи.

Трябва да се помни, че

-инсулин протамин кристалите се разтварят в кисела рН среда,

-частта разтворим инсулин преципитира при pH приблизително 4,5 до 6,5.

Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини (вж. точка 4.4).

Смесване на инсулини

Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се смесва с всички човешки инсулинови продукти, но не и с тези, предназначени специално за приложение с инсулинови помпи. Относно несъвместимостта с други инсулини вижте точка 6.2.

Патроните Insulin Human Winthrop Comb 25 не са пригодени да позволят смесване с друг инсулин в патрона.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, D-65926 Frankfurt am Main, Германия

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/368/091

EU/1/06/368/040

EU/1/06/368/041

EU/1/06/368/096

EU/1/06/368/101

EU/1/06/368/042

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 януари 2007 г. Дата на последно подновяване: 17 януари 2012 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Insulin Human Winthrop Comb 25 SoloStar 100 IU/ml инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки ml съдържа 100 IU човешки инсулин (insulin human) (еквивалентен на 3,5 mg).

Всяка писалка съдържа 3 ml инжекционна суспензия, еквивалентни на 300 IU инсулин. Една IU (Международна Единица) отговаря на 0,035 mg безводен човешки инсулин.

Insulin Human Winthrop Comb 25 е бифазна изофан инсулинова суспензия, която се състои от 25% разтворен инсулин и 75% кристален протамин инсулин.

Човешкият инсулин се произвежда по рекомбинантна ДНК технология в Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционна суспензия в предварително напълнена писалка

След ресуспендиране, млечнобяла суспензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Захарен диабет, когато е необходимо лечение с инсулин.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка Желаните нива на кръвна захар, инсулиновите лекарствени продукти, които ще се използват, и

схемата на прилагане на инсулин (дози и време на приложение) трябва да се определят индивидуално и да се регулират, за да отговарят на диетата, физическата активност и начина на живот на пациента.

Дневни дози и време на приложение

Няма фиксирани правила за схемата на прилагане на инсулин. Средните инсулинови нужди обаче често са 0,5 до 1,0 IU на kg телесно тегло дневно. Основната метаболитна нужда е 40% до 60% от общата дневна нужда. Insulin Human Winthrop Comb 25 се инжектира подкожно 30 до 45 минути преди хранене.

SoloStar освобождава инсулин в дози от 1 до 80 единици на степени от по 1 единица. Всяка писалка съдържа много на брой дози.

Вторично коригиране на дозата

Подобреният метаболитен контрол може да доведе до повишена чувствителност към инсулин, водеща до намалени инсулинови нужди. Регулиране на дозата може също да се изисква, например, ако

-теглото на пациента се промени,

-начинът на живот на пациента се промени,

-възникнат други обстоятелства, които могат да повишат чувствителността към хипо- или хипергликемия (вж. точка 4.4).

Специални популации

Популация в старческа възраст (>65-годишна възраст)

При хора в старческа възраст, прогресивното влошаване на бъбречната функция може да доведе до стабилно намаляване на инсулиновите нужди.

Бъбречно увреждане

При пациенти с бъбречно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален метаболизъм на инсулина.

Чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане, инсулиновите нужди могат да бъдат намалени поради намален капацитет за глюконеогенеза и намален метаболизъм на инсулина.

Начин на приложение

Insulin Human Winthrop Comb 25 се прилага подкожно. Insulin Human Winthrop Comb 25 никога не трябва да се инжектира венозно.

Абсорбцията на инсулин и оттук ефектът на понижаване на кръвната захар може да се различава в различните области на инжектиране (напр. коремна стена в сравнение с бедро). Местата на инжектиране в рамките на една област на инжектиране трябва да се сменят при всяко следващо инжектиране.

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента.

За допълнителни подробности относно начина на работа вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти, свръхчувствителни към Insulin Human Winthrop Comb 25, за които липсва по-добре поносим лекарствен продукт, трябва да продължат лечението само под стриктно медицинско наблюдение и когато е необходимо, в комбинация с антиалергично лечение.

При пациенти, алергични към животински инсулин, се препоръчва интрадермален кожен тест преди преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25, тъй като може да възникнат имунологични кръстосани реакции.

В случай на недостатъчен глюкозен контрол или тенденция към хипер- или хипогликемични епизоди трябва да се обсъди спазването на предписания режим от пациента, инжекционните места, правилната инжекционна техника и всички свързани фактори, преди да се вземе предвид промяна на дозата.

Преминаване на Insulin Human Winthrop Comb 25

Преминаването на пациент към друг тип или друга търговска марка инсулин трябва да се прави при стриктно медицинско наблюдение. Промени в количеството на активното вещество в дозова единица, търговската марка (производителя), типа (обикновен, NPH, ленте инсулин, дългодействащ, и т.н.), произхода (животински, човешки, човешки инсулинов аналог) и/или метода на производство, може да доведе до необходимост от промяна в дозировката.

Необходимостта да се регулира (напр. намали) дозата може да стане очевидна веднага след преминаването. Тя може да се прояви и постепенно в продължение на няколко седмици.

След преминаване от животински на човешки инсулин може да се наложи намаляване на дозата най-вече при пациенти, които

-са били преди това контролирани на доста ниски глюкозни нива,

-имат тенденция към хипогликемия,

-преди това са се нуждаели от високи дози инсулин поради наличието на инсулинови антитела.

Препоръчва се стриктно метаболитно проследяване по време на прехода и в първите седмици след него. При пациенти, които се нуждаят от високи дози инсулин поради наличие на инсулинови антитела, трябва да се обмисли преминаване от един вид на друг под медицинско наблюдение в болнична или подобна обстановка.

Хипогликемия Хипогликемия може да възникне ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин.

Трябва да се обърне специално внимание, като се препоръчва интензивно проследяване на кръвната захар при пациенти, при които хипогликемичните епизоди могат да бъдат от особено клинично значение, като например пациенти със значителна стеноза на коронарните артерии или съдовете на мозъка (риск от сърдечни или мозъчни усложнения на хипогликемията), също и пациенти с пролиферативна ретинопатия, особено нелекувани с фотокоагулация (риск от преходна амавроза поради хипогликемия).

Пациентите трябва да са запознати с обстоятелствата, при които предупредителните симптоми на хипогликемията са слабо изразени. Предупредителните симптоми на хипогликемия могат да бъдат променени, да са по-слабо изразени или да липсват при определени рискови групи. Те включват пациенти:

-при които гликемичният контрол е подчертано подобрен,

-при които хипогликемията се развива постепенно,

-които са в старческа възраст,

-след преминаване от животински инсулин на човешки инсулин,

-при които е налице автономна невропатия,

-с дългогодишен диабет,

-страдащи от психично заболяване,

-получаващи едновременно лечение с някои други лекарствени продукти (вж. точка 4.5). Подобни състояния могат да доведат до тежка хипогликемия (възможно и загуба на съзнание), преди пациентът да усети хипогликемията.

Ако бъдат отбелязани нормални или понижени стойности на гликиран хемоглобин, трябва да се има предвид възможността за повтарящи се, неразпознати (особено нощни) епизоди на хипогликемия.

Придържането на пациента към схемата на прилагане и диетичния режим, правилното приложение на инсулина и познаването на хипогликемичните симптоми са съществени за намаляването на риска от хипогликемия. Факторите, увеличаващи податливостта към хипогликемия, изискват особено стриктно проследяване и могат да наложат регулиране на дозата. Те включват:

-промяна на областта на инжектиране,

-подобрена чувствителност към инсулин (напр. чрез премахване на стресовите фактори),

-необичайна, увеличена или удължена физическа активност,

-интеркурентни заболявания (напр. повръщане, диария),

-недостатъчен прием на храна,

-пропускане на хранения,

-консумация на алкохол,

-някои некомпенсирани ендокринни нарушения (напр. при хипотиреоидизъм и при предна хипофизарна или адренокортикална недостатъчност),

-едновременно лечение с някои други лекарствени продукти.

Интеркурентни заболявания Интеркурентните заболявания налагат интензивно метаболитно проследяване. В много случаи

са показани изследвания на урината за кетонни тела и често е необходимо да се регулира дозата инсулин. Често инсулиновата нужда е повишена. Пациенти с диабет тип 1 трябва да продължат да консумират редовно поне малко количество въглехидрати, дори ако са в състояние да приемат съвсем малко или никаква храна, или повръщат и т.н., като никога не трябва да пропускат инсулина напълно.

Работа с писалката

Преди да се използва SoloStar, трябва внимателно да се прочетат инструкциите за употреба, включени в листовката за пациента. SoloStar трябва да се използва както е препоръчано в тези инструкции за употреба (вж. точка 6.6).

Грешки при лечението Съобщавани са грешки при лечението, при които случайно са прилагани други състави на

Insulin Human Winthrop или други инсулини. Етикетът на инсулина трябва винаги да се проверява преди всяка инжекция, за да се избегнат грешки при лечението между човешки инсулин и други инсулини.

Комбинация на Insulin Human Winthrop с пиоглитазон

Съобщавани са случаи на сърдечна недостатъчност при употреба на пиоглитазон в комбинация с инсулин, особено при пациенти с рискови фактори за развитие на сърдечна недостатъчност. Това трябва да се има предвид, когато се обсъжда лечение с комбинация от пиоглитазон и Insulin Human Winthrop. Ако комбинацията се използва, пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, увеличаване на теглото и оток. Ако настъпи влошаване на сърдечните симптоми, лечението с пиоглитазон трябва да се прекрати.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Редица вещества повлияват глюкозния метаболизъм и могат да наложат регулиране на дозата на човешкия инсулин.

Веществата, които могат да усилят понижаващия кръвната захар ефект и да увеличат податливостта към хипогликемия включват перорални антидиабетни лекарствени продукти, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACE), дизопирамид, фибрати, флуоксетин, моноаминооксидазни (MAO) инхибитори, пентоксифилин, пропоксифен, салицилати и сулфонамидни антибиотици.

Веществата, които могат да намалят понижаващия кръвната захар ефект, включват кортикостероиди, даназол, диазоксид, диуретици, глюкагон, изониазид, естрогени и прогестагени (напр. в пероралните контрацептиви), фенотиазинови деривати, соматропин, симпатикомиметични лекарствени продукти (напр. епинефрин [адреналин], салбутамол, тербуталин), тиреоидни хормони, протеазни инхибитори и атипични антипсихотични лекарствени продукти (напр. оланзапин и клозапин).

Бета-блокери, клонидин, литиеви соли и алкохол могат или да потенцират, или да отслабят понижаващия кръвната захар ефект на инсулина. Пентамидин може да предизвика хипогликемия, която понякога може да бъде последвана от хипергликемия.

В допълнение към това, под въздействието на симпатиколитични лекарствени продукти, като например бета-блокери, клонидин, гванетидин и резерпин, признаците на адренергична контрарегулация могат да бъдат намалени или да липсват.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност За човешки инсулин няма клинични данни за експонирани бременности от контролирани

клинични проучвания. Инсулинът преминава през плацентарната бариера, но не в клинично значимо количество. Ограничено количество данни при бременни жени (по-малко от 300 съобщени изхода от бременността), с експозиция на съществуващ на пазара човешки инсулин, показват, че няма проблеми, свързани с безопасността при употреба на човешки инсулин по време на бременност. Предписването на бременни жени трябва да става с повишено внимание.

При пациентки със съществуващ преди бременността диабет или гестационен диабет е особено важно да се поддържа добър метаболитен контрол през цялата бременност. Инсулиновите нужди може да се понижат по време на първия триместър и по принцип се повишават през втория и третия триместър. Непосредствено след раждането, инсулиновите нужди спадат рязко (повишен риск от хипогликемия). Внимателното проследяване на кръвната захар е от съществено значение.

Кърмене

Не се очакват ефекти върху кърмачето. Insulin Human Winthrop Comb 25 може да се използва по време на кърмене. При жени, които кърмят може да се наложи регулиране на инсулиновата доза и диетата.

Фертилитет Няма клинични данни или данни от проучвания при животни с човешки инсулин по отношение

на мъжкия или женския фертилитет.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Способността на пациентите за концентрация и реагиране може да бъде нарушена в резултат на хипогликемия или хипергликемия, или например в резултат на зрително увреждане. Това може да представлява опасност в ситуации, когато тези способности са от особена важност (напр.

шофиране на кола или работа с машини).

Пациентите трябва да бъдат съветвани да вземат предпазни мерки за избягване на хипогликемия по време на шофиране. Това е особено важно при тези, които са с нарушен или липсващ усет за предупредителните симптоми на хипогликемия или имат чести епизоди на хипогликемия. Трябва да се обсъди доколко е препоръчително да се шофира или да се работи с машини при тези обстоятелства.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Хипогликемия, която по принцип е най-честата нежелана реакция на инсулиновата терапия,

може да възникне, ако дозата инсулин е прекалено висока спрямо нуждата от инсулин. При клиничните проучвания и по време на маркетингова употреба, честотата варира в зависимост от популацията пациенти и схемите на прилагане. Ето защо не може да се представи специфична честота.

Таблица на нежеланите реакции Следните свързани нежелани лекарствени реакции от клинични проучвания са изброени по-

долу по системо-органни класове и в низходяща честота: много чести ( 1/10); чести: ( 1/100 до

<1/10); нечести ( 1/1 000 до <1/100); редки ( 1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-органни

Чести

Нечести

С неизвестна

класове по MedDRA

 

 

честота

Нарушения на

 

Шок

Алергични реакции

имунната система

 

 

от бърз тип

 

 

 

(хипотония,

 

 

 

ангионевротичен

 

 

 

едем, бронхоспазъм,

 

 

 

генерализирани

 

 

 

кожни реакции);

 

 

 

Анти-инсулинови

 

 

 

антитела

Нарушения на

Оток

 

Хипогликемия;

метаболизма и

 

 

Задръжка на натрий

храненето

 

 

 

Нарушения на очите

 

 

Пролиферативна

 

 

 

ретинопатия;

 

 

 

Диабетна

 

 

 

ретинопатия;