Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intuniv (guanfacine hydrochloride) – кратка характеристика на продукта - C02AC02

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIntuniv
ATC кодC02AC02
Веществоguanfacine hydrochloride
ПроизводителShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Intuniv 1 mg таблетки с удължено освобождаване

Intuniv 2 mg таблетки с удължено освобождаване

Intuniv 3 mg таблетки с удължено освобождаване

Intuniv 4 mg таблетки с удължено освобождаване

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Intuniv 1 mg таблетка

Всяка таблетка съдържа гуанфацинов хидрохлорид , еквивалентен на 1 mg гуанфацин

(guanfacine).

Intuniv 2 mg таблетка

Всяка таблетка съдържа гуанфацинов хидрохлорид, еквивалентен на 2 mg гуанфацин

(guanfacine).

Intuniv 3 mg таблетка

Всяка таблетка съдържа гуанфацинов хидрохлорид, еквивалентен на 3 mg гуанфацин

(guanfacine).

Intuniv 4 mg таблетка

Всяка таблетка съдържа гуанфацинов хидрохлорид, еквивалентен на 4 mg гуанфацин

(guanfacine).

Помощно(и) вещество(а) с известно действие:

Всяка таблетка от 1 mg съдържа 22,41 mg лактоза (под формата на монохидрат). Всяка таблетка от 2 mg съдържа 44,82 mg лактоза (под формата на монохидрат). Всяка таблетка от 3 mg съдържа 37,81 mg лактоза (под формата на монохидрат). Всяка таблетка от 4 mg съдържа 50,42 mg лактоза (под формата на монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка с удължено освобождаване

Intuniv 1 mg таблетка

7,14 mm кръгли, бели до почти бели таблетки с вдлъбнато релефно означение „1MG“ от едната страна и „503“ от другата страна.

Intuniv 2 mg таблетка

12,34 mm x 6,10 mm елипсовидни, бели до почти бели таблетки с вдлъбнато релефно означение „2MG“ от едната страна и „503“ от другата страна.

Intuniv 3 mg таблетка

7,94 mm кръгли, зелени таблетки с вдлъбнато релефно означение „3MG“ от едната страна и „503“ от другата страна.

Intuniv 4 mg таблетка

12,34 mm x 6,10 mm елипсовидни, зелени таблетки с вдлъбнато релефно означение „4MG“ от едната страна и „503“ от другата страна.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Intuniv е показан за лечение на хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ХРНВ) при деца и юноши на възраст 6-17 години, за които стимулантите са неподходящи, не се понасят добре или са доказано неефикасни.

Intuniv трябва да се прилага като част от цялостна програма за лечение на ХРНВ, обикновено включваща психологични, образователни и социални мерки.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне под наблюдението на подходящ специалист по поведенчески разстройства в детската и/или юношеската възраст.

Скрининг преди лечението:

Преди предписване е необходимо да се проведе оценка на изходно ниво, за да се определят пациентите с повишен риск от сомнолентност и седиране, хипотония и брадикардия, удължаване на QT-интервала, аритмия и увеличаване на теглото/риск от затлъстяване. Тази оценка трябва да обхване сърдечносъдовия статус на пациента, включително кръвно налягане и пулс, да документира цялостната анамнеза за едновременно приемани лекарства, минала и настояща коморбидност и психични разстройства или симптоми, семейна анамнеза за внезапна сърдечна смърт или смърт без изяснена причина и точно записване на ръста и теглото преди лечението върху диаграма на растежа (вж. точка 4.4).

Дозировка

В началото на лечението с Intuniv е необходимо внимателно титриране на дозата и наблюдение, тъй като клиничното подобрение и рисковете за няколко клинично значими нежелани реакции (синкоп, хипотония, брадикардия, сомнолентност и седиране) са зависими от дозата и експозицията. Пациентите трябва да бъдат уведомени, че могат да възникнат сомнолентност и седиране, особено на ранен етап от лечението или при увеличаване на дозата. Ако се прецени, че сомнолентността и седирането са клинично тревожещи или персистират, трябва да се помисли за понижаване на дозата или прекратяване на приложението.

За всички пациенти препоръчителната начална доза е 1 mg гуанфацин, приеман перорално веднъж дневно.

Дозата може да бъде коригирана на стъпки от не повече от 1 mg гуанфацин на седмица. Дозата трябва да бъде индивидуализирана според отговора и поносимостта на пациента.

В зависимост от отговора и поносимостта на пациента към Intuniv, препоръчителният диапазон на поддържащата доза е 0,05-0,12 mg/kg/ден. Препоръчителното титриране на дозата за деца и юноши е дадено по-долу (вж. таблици 1 и 2). Корекции на дозата (повишаване или намаляване) до максималната поносима доза в рамките на препоръчителния оптимален, коригиран спрямо теглото, дозов диапазон въз основа на клиничната преценка на отговора и поносимостта, могат да се правят на интервали от една седмица след началната доза.

Наблюдение по време на титрирането

По време на титрирането на дозата трябва да се извършва седмично наблюдение за признаци и симптоми на сомнолентност и седиране, хипотония и брадикардия.

Текущо наблюдение

През първата година от лечението пациентът трябва да бъде оценяван най-малко на всеки 3 месеца за:

Признаци и симптоми на:

o сомнолентност и седиране o хипотония

oбрадикардия

увеличаване на теглото/риск от затлъстяване

Препоръчва се да се прави клинична преценка през този период. След това трябва да последва наблюдение на всеки 6 месеца с по-често наблюдение след всяка корекция на дозата (вж. точка

4.4).

Таблица 1

График за титриране на дозата за деца на възраст 6-12

 

 

 

 

години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група според

Седмица

 

Седмица

 

Седмица

Седмица

 

 

 

 

теглото

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 kg и повече

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс.

1 mg

 

2 mg

 

 

3 mg

 

4 mg

 

 

 

 

доза= 4 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График за титриране на дозата за юноши (на възраст 13-17 години)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група според

Седми

 

Седми

Седми

Седми

 

Седмица

 

Седмица

 

Седмица

теглотоa

ца 1

 

ца 2

ца 3

 

ца 4

34-41,4 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс.

1 mg

 

2 mg

3 mg

 

4 mg

 

 

 

 

 

 

доза= 4 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,5-49,4 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс.

1 mg

 

2 mg

3 mg

 

4 mg

 

5 mg

 

 

 

 

доза= 5 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,5-58,4 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс.

1 mg

 

2 mg

3 mg

 

4 mg

 

5 mg

 

6 mg

 

 

доза= 6 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,5 kg и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повече

1 mg

 

2 mg

3 mg

 

4 mg

 

5 mg

 

6 mg

 

7 mgb

Макс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доза= 7 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aУчастниците-юноши трябва да са с тегло най-малко 34 kg.

bЮноши с тегло 58,5 kg и повече могат да бъдат титрирани до доза 7 mg/ден, след като участникът е завършил минимум 1 седмица терапия с доза 6 mg/ден и лекарят е извършил цялостен преглед на участника за поносимост и ефикасност.

Лекарят, който реши да прилага гуанфацин за продължителни периоди (над 12 месеца), трябва да извършва преоценка на ползата от терапията с гуанфацин на всеки 3 месеца през първата година и след това най-малко веднъж годишно на базата на клиничната преценка (вж. точка

4.4), както и да предвиди пробни периоди без лекарство, за да се оцени функционалният статус на пациента без фармакотерапия, за предпочитане по време на училищната ваканция.

Низходящо титриране и спиране

Пациентите/обгрижващите ги лица трябва да бъдат инструктирани да не спират гуанфацин, без да се консултират с лекаря.

При спиране на Intuniv дозата трябва да се намалява постепенно на стъпки от не повече от 1 mg на всеки 3 до 7 дни, а кръвното налягане и пулсът трябва да се следят, за да се сведат до минимум потенциалните ефекти на отнемане, по-специално повишаване на кръвното налягане и сърдечната честота (вж. точка 4.4).

В проучване за поддръжане на ефикасността, след преминаването от гуанфацин на плацебо,

при 7/158 (4,4%) пациенти има повишение на стойностите на кръвното налягане с над 5 mmHg, а също и над 95-тия персентил за възраст, пол и ръст (вж. точки 4.8 и 5.1).

Пропусната доза

Ако е пропусната доза, приложението на Intuniv може да се поднови на следващия ден. Ако са пропуснати две или повече последователни дози, се препоръчва повторно титриране на базата на поносимостта на пациента към гуанфацин.

Преминаване от други лекарствени форми на гуанфацин

Таблетките гуанфацин с незабавно освобождаване не трябва да се заместват на база mg/mg поради различните фармакокинетични профили.

Специални популации

Възрастни и хора в старческа възраст

Безопасността и ефикасността на гуанфацин при възрастни и хора в старческа възраст с ХРНВ не са установени и следователно не трябва да се прилага в тази група.

Чернодробно увреждане

Гуанфацин се очиства както чрез черния дроб, така и чрез бъбреците, като най-малко 50% от клирънса на гуанфацин е чернодробен. При пациенти с различна степен на чернодробно увреждане може да се наложи понижаване на дозата.

Въздействието на чернодробното увреждане върху фармакокинетиката на гуанфацин при педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-17 години) не е оценявано.

Бъбречно увреждане

Гуанфацин се очиства както чрез черния дроб, така и чрез бъбреците, като приблизително 30% интактен лекарствен продукт се екскретира с урината. Може да се наложи понижаване на дозата при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане (GFR 29-15 ml/min) и терминална бъбречна недостатъчност (GFR<15 ml/min) или при които е необходима диализа. Въздействието на бъбречното увреждане върху фармакокинетиката на гуанфацин при педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-17 години) не е оценявано.

Деца под 6 години

Intuniv не трябва да се прилага при деца под 6-годишна възраст, тъй като ефикасността и безопасността в тази група пациенти не са проучвани.

Пациенти, лекувани с инхибитори /индуктори на CYP3A4 и CYP3A5

Доказано е, че инхибиторите на CYP3A4/5 имат значим ефект върху фармакокинетиката на гуанфацин, когато се прилагат едновременно. Препоръчва се корекция на дозата при едновременно приложение на умерени/силни инхибитори на CYP3A4/5 (напр. кетоконазол, сок от грейпфрут) или силни индуктори на CYP3A4 (напр. карбамазепин) (вж. точка 4.5). В случай на едновременно приложение на силни и умерени инхибитори на CYP3A се препоръчва 50% понижение на дозата гуанфацин. Поради променливостта на ефекта на взаимодействие може да

се наложи допълнително титриране на дозата (вж. по-горе). Ако гуанфацин се комбинира със силни ензимни индуктори, при необходимост може да се помисли за повторно титриране за повишаване на дозата до максималната дневна доза 7 mg (вж. точка 4.2). Ако индуциращото лечение бъде прекратено, през следващите седмици се препоръчва повторно титриране за намаляване на дозата гуанфацин (вж. точка 4.5).

Начин на приложение Перорално приложение.

Intuniv се приема веднъж дневно, сутрин или вечер. Intuniv не трябва да се разтрошава, дъвче или чупи преди поглъщане, тъй като това повишава степента на освобождаване на гуанфацина.

Лечението се препоръчва само при деца, за които не е проблем да погълнат таблетката цяла.

Intuniv може да се прилага със или без храна, но не трябва да се прилага с храни с високо съдържание на мазнини, поради повишена експозиция (вж. точка 5.2).

Intuniv не трябва да се прилага заедно със сок от грейпфрут (вж. точка 4.5).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хипотония, брадикардия и синкоп

Intuniv може да причини синкоп, хипотония и брадикардия. Синкопът може да включва рискове от падане или инциденти, които биха могли да доведат до сериозно нараняване (вж.

точки 4.8 и 4.7)

Преди започване на лечението трябва да се оцени сърдечносъдовият статус на пациента, включително пулс и кръвно налягане, семейната анамнеза за внезапна сърдечна смърт или смърт без изяснена причина , за да се определят пациентите с повишен риск от хипотония, брадикардия и удължаване на QT-интервала/риск от аритмия. Наблюдението на пулса и кръвното налягане трябва да продължи ежеседмично по време на титрирането и стабилизирането на дозата и най-малко на всеки 3 месеца през първата година, като се вземе предвид клиничната преценка. След това трябва да последва 6-месечно наблюдение, с по-често наблюдение след всяка корекция на дозата.

Препоръчва се повишено внимание, когато с Intuniv се лекуват пациенти с анамнеза за хипотония, сърдечен блок, брадикардия или сърдечносъдово заболяване, или с анамнеза за синкоп или състояние, предразполагащо към поява на синкоп, като хипотония, ортостатична хипотония, брадикардия или дехидратация. Препоръчва се също така повишено внимание, когато с Intuniv се лекуват пациенти, приемащи едновременно антихипертонични средства или други лекарствени продукти, които могат да понижат кръвното налягане или да забавят пулса, или да повишат риска от синкоп. На пациентите трябва да се препоръча да пият много течности.

Повишаване на кръвното налягане и сърдечната честота при спиране на лечението Кръвното налягане може да се повиши, а пулсът да се ускори след спиране на Intuniv. От постмаркетинговия опит, хипертонична енцефалопатия е съобщавана много рядко при рязко спиране на Intuniv (вж. точка 4.8). За да се сведе до минимум рискът от повишаване на кръвното налягане при спиране на лечението, общата дневна доза на Intuniv трябва да се намалява постепенно на стъпки от не повече от 1 mg на всеки 3 до 7 дни (вж. точка 4.2).

Кръвното налягане и пулсът трябва да се наблюдават при намаляване на дозата или спиране на

Intuniv.

QTc-интервал

В рандомизирани двойнослепи проучвания фаза II-III с монотерапия съответните увеличения в удължаването на QTc интервала, които надвишават промяна от изходното ниво над > 60 ms от корекцията по формулата Fridericia и корекцията по формулата Bazett, са 0 (0,0%) и 2 (0,3%) за пациентите на плацебо и 1 (0,1%) и 1 (0,1%) за пациентите на Intuniv. Клиничната значимост на тази находка е несигурна.

Гуанфацин трябва да се предписва внимателно при пациенти с известна анамнеза за удължаване на QT-интервала, рискови фактори за torsade de pointes (напр. сърдечен блок, брадикардия, хипокалиемия) или пациенти, приемащи лекарствени продукти, за които е известно, че удължават QT-интервала. Тези пациенти трябва да получат допълнителна оценка на сърдечната дейност, въз основа на клиничната преценка (вж. точка 4.8).

Седиране и сомнолентност

Intuniv може да причини сомнолентност и седиране, предимно в началото на лечението, което обикновено може да продължи 2-3 седмици, а в някои случаи и повече. Ето защо се препоръчва пациентите да бъдат внимателно наблюдавани ежеседмично по време на титрирането и стабилизирането на дозата (вж. точка 4.2) и на всеки 3 месеца през първата година, като се има предвид клиничната преценка. Преди Intuniv да се използва с които и да е други централнодействащи депресанти (като например алкохол, седативи, фенотиазини, барбитурати или бензодиазепини), трябва да се има предвид потенциалът за адитивни седативни ефекти. Пациентите не трябва да пият алкохол, докато приемат Intuniv. Пациентите се съветват да не работят с тежки машини, да не шофират и да не карат велосипед, докато не разберат как реагират на лечението с Intuniv (вж. точка 4.7).

Суицидна идеация Пациенти с възникваща суицидна идеация или суицидно поведение по време на лечението за

ХРНВ трябва да бъдат прегледани незабавно от своя лекар. Може да е необходимо лечение на подлежащото психично заболяване и трябва да се обмисли възможна промяна в програмата за лечение на ХРНВ.

Ефекти върху ръста, теглото и индекса на телесната маса (ИТМ)

Деца и юноши, лекувани с Intuniv, могат да увеличат техния ИТМ. Ето защо преди започване на терапията и след това на всеки 3 месеца през първата година трябва да се проследяват ръстът, теглото и ИТМ, като се вземе предвид клиничната преценка. След това трябва да последва 6-месечно наблюдение, с по-често наблюдение след всяка корекция на дозата.

Помощни вещества

Intuniv съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Когато Intuniv се използва едновременно с инхибитори или индуктори на CYP3A4/5, плазмените концентрации на гуанфацин могат да се повишат или понижат, като могат евентуално да повлияят ефикасността и безопасността на Intuniv. Intuniv може да повиши плазмените концентрации на едновременно прилаганите лекарствени продукти, които се метаболизират посредством CYP3A4/5 (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.2).

Гуанфацин е in vitro субстрат на OCT1. Потенциални лекарствени взаимодействия с лекарства, които инхибират OCT1 не могат да бъдат изключени.

Гуанфацин е in vitro инхибитор на MATE1 и клиничната значимост на инхибирането на MATE1 не може да се изключи. Едновременното приложение на гуанфацин с MATE1 субстрати може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на тези лекарствени продукти. Освен това, въз основа на in vitro проучвания, гуанфацин може да бъде инхибитор на OCT1 при максимални концентрации в порталната вена. Едновременното приложение на гуанфацин с

OCT1 субстрати с подобна Tmax (напр. метформин) може да доведе до повишаване на Cmax на тези лекарствени продукти.

Фармакодинамичният ефект на Intuniv може да има адитивно действие, когато се приема с други продукти, за които е известно, че причиняват седиране, хипотония или удължаване на QT-интервала (вж. точка 4.4).

Всички проучвания за взаимодействия от типа „лекарство-лекарство“ са проведени при възрастни, но се очаква резултатът да бъде подобен и в посочения педиатричен възрастов диапазон.

Лекарствени продукти, удължаващи QT-интервала

Intuniv забавя пулса. Като се има предвид ефектът на Intuniv върху пулса, едновременната употреба на Intuniv с удължаващи QT-интервала лекарствени продукти по принцип не се препоръчва (вж. точка 4.4).

Инхибитори на CYP3A4 и CYP3A5

Трябва да се подхожда внимателно, когато Intuniv се прилага при пациенти, приемащи кетоконазол и други умерени и силни инхибитори на CYP3A4/5; препоръчва се понижение на дозата Intuniv в рамките на препоръчителния дозов диапазон (вж. точка 4.2). Едновременното приложение на Intuniv с умерени и силни инхибитори на CYP3A4/5 повишава плазмените концентрации на гуанфацин и риска от нежелани реакции като хипотония, брадикардия и седиране. Констатирано е значимо повишение на скоростта и степента на експозиция на гуанфацин, когато се прилага с кетоконазол; пиковите плазмени концентрации (Cmax) и експозицията (AUC) на гуанфацин се увеличават съответно 2 и 3 пъти. Други инхибитори на CYP3A4/5 могат да имат сравним ефект, вижте таблица 3 за списъкa с примери на умерени и силни инхибитори на CYP3A4/5. Този списък не е окончателен.

Индуктори на CYP3A4

Когато пациентите приемат Intuniv едновременно с индуктор на CYP3A4, препоръчва се повишаване на дозата Intuniv в рамките на препоръчителния дозов диапазон (вж. точка 4.2). Констатирано е значимо понижение на скоростта и степента на експозиция на гуанфацин, когато се прилага едновременно с рифампин, индуктор на CYP3A4. Пиковите плазмени концентрации (Cmax) и експозицията (AUC) на гуанфацин се понижават съответно с 54% и 70%. Други индуктори на CYP3A4 могат да имат сравним ефект, вижте таблица 3 за списъка с примери за индуктори на CYP3A4/5. Този списък не е окончателен.

Таблица 3

Умерени инхибитори на

Силни инхибитори на

Индуктори на CYP3A4

 

Апрепитант

Боцепревир

Бозентан

Атазанавир

Хлорамфеникол

Карбамазепин

Ципрофлоксацин

Кларитромицин

Ефавиренц

Кризотиниб

Индинавир

Етравирин

Дилтиазем

Итраконазол

Модафинил

Еритромицин

Кетоконазол

Невирапин

Флуконазол

Позаконазол

Окскарбазепин

Фозампренавир

Ритонавир

Фенобарбитал

Иматиниб

Саквинавир

Фенитоин

Верапамил

Субоксон

Примидон

Сок от грейпфрут

Телапревир

Рифабутин

 

Телитромицин

Рифампицин

 

 

Жълт кантарион

Вижте точка 4.2 за допълнителни препоръки за дозиране

Валпроева киселина

Едновременното приложение на Intuniv и валпроева киселина може да доведе до повишени концентрации на валпроева киселина. Механизмът на това взаимодействие е неизвестен, въпреки че и гуанфацин, и валпроева киселина се метаболизират посредством глюкурониране, при което вероятно се случва конкурентно инхибиране. Когато Intuniv се прилага едновременно с валпроева киселина, пациентите трябва да се наблюдават за потенциални адитивни ефекти върху централната нервна система (ЦНС) и да се обърне внимание на серумните концентрации на валпроевата киселина. При едновременно приложение може да се наложат корекции на дозата валпроева киселина и Intuniv.

Антихипертонични лекарствени продукти

Трябва да се подхожда внимателно, когато Intuniv се прилага едновременно с антихипертонични лекарствени продукти, поради потенциала за адитивни фармакодинамични ефекти като например хипотония и синкоп.

Потискащи ЦНС лекарствени продукти

Трябва да се подхожда внимателно, когато Intuniv се прилага едновременно с потискащи ЦНС лекарствени продукти (напр. алкохол, седативи, хипнотични средства, бензодиазепини, барбитурати и антипсихотици), поради потенциала за адитивни фармакодинамични ефекти като например седиране и сомнолентност.

Перорален метилфенидат

В едно проучване за лекарствени взаимодействия се оказва, че нито Intuniv, нито пероралната система с осмотично освобождаване (Osmotic Release Oral System – OROS)-метилфенидат HCl с удължено освобождаване засягат фармакокинетиката на други лекарствени продукти, с които се приемат в комбинация.

Лиздексамфетамин димезилат

В едно проучване за лекарствени взаимодействия, приложението на Intuniv в комбинация с лиздексамфетамин димезилат индуцира 19% повишение на максималните плазмени концентрации на гуанфацин, а експозицията (AUC) се повишава със 7%. Не се очаква тези малки промени да бъдат клинично значими. В това проучване не се наблюдава никакъв ефект върху експозицията на d-амфетамин след комбинация на Intuniv и лиздексамфетамин димезилат.

Взаимодействия с храни

Intuniv не трябва да се прилага с храни с високо съдържание на мазнини, поради повишената експозиция, тъй като е доказано, че храните с високо съдържание на мазнини имат значителен ефект върху абсорбцията на гуанфацин.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност Липсват или има ограничени данни от употребата на гуанфацин при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Intuniv не се препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция.

Кърмене Не е известно дали гуанфацин и неговите метаболити се екскретират в кърмата.

Наличните фармакодинамични и токсикологични данни при животни показват екскреция на гуанфацин и неговите метаболити в млякото (вж. точка 5.3). Следователно, не може да се изключи риск за кърмачето.

Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или да се прекрати и/или да се преустанови терапията с Intuniv, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето и ползата от терапията за жената.

Фертилитет Липсват или има ограничени данни по отношение на ефекта върху фертилитета при

употребата на гуанфацин при хората.

Проучванията при животни показват ефект върху мъжкия фертилитет (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Intuniv може да причини замайване и сомнолентност. Тези ефекти възникват предимно в началото на лечението и по-рядко в хода на лечението. Случаи на синкоп също са наблюдавани. Лекарството може да има умерено до силно въздействие върху способността за шофиране, работа с машини и каране на велосипед. Пациентите трябва да бъдат предупредени за тези възможни ефекти и да са инструктирани, че ако бъдат засегнати, те трябва да избягват тези дейности (вж. точка 4.4).

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

В данните от контролираните, двойнослепи и открити клинични проучвания с Intuniv, най- често съобщаваните нежелани реакции (много чести) включват сомнолентност (40,6%), главоболие (27,4%), умора (18,1%), болка в горната част на корема (12,0%) и седиране (10,2%). Сериозните нежелани реакции, съобщавани често, включват хипотония (3,2%), увеличаване на теглото (2,9%), брадикардия (1,5%) и синкоп (нечести) (0,7%). Нежеланите реакции сомнолентност и седиране възникват предимно в началото на лечението и обикновено могат да продължат 2-3 седмици, а в някои случаи и по-дълго.

Табличен списък на нежеланите реакции Следната таблица представя всички нежелани реакции въз основата на клинични изпитвания и

спонтанни съобщения. Всички нежелани реакции от постмаркетинговия опит са дадени в

курсив.

Следните дефиниции се отнасят до терминологията за честотата, използвана по-долу: Много чести (≥1/10)

Чести (≥1/100 до <1/10) Нечести (≥1/1000 до <1/100)

Редки (≥1/10 000 до <1/1 000)

Много редки (<1/10 000)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 4. Нежелани лекарствени реакции, съобщени с Intuniv

Системо-органен клас

 

Категория според честотата

Нежелана лекарствена реакция

 

 

Нарушения на имунната система

 

Свръхчувствителност

 

Нечести

 

 

Нарушения на метаболизма и храненето

 

Понижен апетит

 

Чести

 

 

Психични нарушения

 

Депресия

 

Чести

Тревожност

 

Чести

Афективна лабилност

 

Чести

Безсъние

 

Чести

Таблица 4. Нежелани лекарствени реакции, съобщени с Intuniv

Системо-органен клас

Категория според честотата

Нежелана лекарствена реакция

 

Безсъние в средата на нощта

Чести

Кошмари

Чести

Ажитираност

Нечести

Халюцинации

Нечести

 

 

Нарушения на нервната система

 

Сомнолентност

Много чести

Главоболие

Много чести

Седиране

Чести

Замайване

Чести

Летаргия

Чести

Конвулсии

Нечести

Синкоп/загуба на съзнание

Нечести

Постурално замайване

Нечести

Хиперсомния

Редки

 

 

Сърдечни нарушения

 

Брадикардия

Чести

Атриовентрикуларен блок първа

Нечести

степен

 

Тахикардия

Нечести

Синусова аритмия

Нечести

 

 

Съдови нарушения

 

Хипотония

Чести

Ортостатична хипотония

Чести

Бледост

Нечести

Хипертония

Редки

Хипертонична енцефалопатия

Много редки

 

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Астма

Нечести

 

 

Стомашно-чревни нарушения

 

Коремна болка

Много чести

Повръщане

Чести

Диария

Чести

Гадене

Чести

Запек

Чести

Коремен/стомашен дискомфорт

Чести

Изсъхване на устата

Чести

Диспепсия

Нечести

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Обрив

Чести

Пруритус

Нечести

 

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Енурезис

Чести

Полакиурия

Нечести

 

 

Нарушения на възпроизводителната система и гърдата

Таблица 4. Нежелани лекарствени реакции, съобщени с Intuniv

Системо-органен класКатегория според честотата

Нежелана лекарствена реакция

Еректилна дисфункция

С неизвестна честота

 

 

Общи нарушения

 

Умора

Много чести

Раздразнимост

Чести

Астения

Нечести

Гръдна болка

Нечести

Неразположение

Редки

 

 

Изследвания

 

Понижено кръвно налягане

Чести

Увеличаване на теглото

Чести

Повишено кръвно налягане

Нечести

Забавен пулс

Нечести

Повишена аланин аминотрансфераза

Нечести

Описание на подбрани нежелани реакции

Сомнолентност/седиране, хипотония, брадикардия и синкоп

В общия сбор от лекувани с гуанфацин пациенти сомнолентност възниква при 40,6%, а седиране при 10,2% от лекуваните с гуанфацин пациенти. Брадикардия възниква при 1,5%, хипотония при 3,2%,а синкоп възниква при 0,7% от всички лекувани с гуанфацин пациенти. Появата на сомнолентност/седиране и хипотония е най-изявена през първите няколко седмици от лечението и намалява постепенно след това.

Ефекти върху ръста, теглото и индекса на телесната маса (ИТМ)

Внимателното проследяване на теглото показва, че децата и юношите, които са приемали Intuniv в проучването (т.е. лечение в продължение на 7 дни седмично през цялата година), показват нормализирана спрямо възраст и пол средна промяна от изходното ниво на персентила на ИТМ, 4,3 над 1 година (средните персентили на изходното ниво и на 12 месеца са съответно 68,3 и 73,1). Поради това, като част от рутинното наблюдение ръстът, теглото и ИТМ трябва да се наблюдават в началото на лечението и на всеки 3 месеца през първата година, а след това на 6 месеца, като се вземе предвид клиничната преценка и се попълва диаграмата на растежа.

Цялостно проучване за QT /QTc

Ефектът на 2 дозови нива гуанфацин с незабавно освобождаване (4 mg и 8 mg) върху QT- интервала е оценен в едно двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано и контролирано с активно вещество, кръстосано проучване при здрави възрастни. Явно повишение на средния QTc интервал се наблюдава и за двете дози. Тази находка няма известно клинично значение.

В рандомизирани, двойнослепи проучвания фаза II-III с монотерапия съответните повишения на удължаването на QTc-интервала, надвишаващи промяната от изходното ниво по-голяма от 60 ms от корекцията по формулата Fridericia и корекцията по формулата Bazett, са 0 (0,0%) и 2 (0,3%) при пациентите на плацебо и 1 (0,1%) и 1 (0,1%) при пациентите на Intuniv. Клиничната значимост на тази находка е несигурна.

Повишаване на кръвното налягане и сърдечната честота при спиране на лечението

Кръвното налягане може да се повиши, а пулсът да се ускори след спиране на Intuniv. От постмаркетинговия опит хипертонична енцефалопатия е съобщавана много рядко при рязко спиране на Intuniv (вж. точка 4.4).

В проучване за поддръжане на ефикасността при деца и юноши, при спиране на Intuniv се наблюдава повишение на средното систолно и диастолно кръвно налягане съответно с приблизително 3 mmHg и 1 mmHg над първоначалното изходно ниво. Отделни лица обаче могат да имат повишение, което е по-голямо от средните промени. Повишенията на кръвното налягане са наблюдавани при някои лица в края на периода на проследяване, който варира между 3 и 26 седмици след последната доза (вж. точки 4.2 и 5.1).

Възрастни пациенти

Intuniv не е проучван при възрастни с ХРНВ.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Признаците и симптомите на предозиране могат да включват хипотония, начална хипертония, брадикардия, летаргия и респираторна депресия. Хемодинамична нестабилност също се асоциира с предозиране на гуанфацин 3 пъти над препоръчителната дневна доза. Мерките при предозиране с Intuniv трябва да включват наблюдение и лечение на тези признаци и симптоми.

Педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-17 години включително), които развият летаргия, трябва да бъдат наблюдавани за развитие на по-сериозна токсичност, включително кома, брадикардия и хипотония в продължение на 24 часа, поради възможно забавяне на появата на тези симптоми.

Лечението на предозиране може да включва стомашна промивка, ако се извърши скоро след поглъщането. Активният въглен може да е полезен за ограничаване на абсорбцията. Гуанфацин не се диализира в клинично значими количества (2,4%).

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антихипертензивни средства, антиадренергични средства, с централно действие ATC код: C02AC02.

Механизъм на действие

Гуанфацин е селективен алфа2A-адренергичен рецепторен агонист, който има 15-20 пъти по- висок афинитет към този подтип рецептори, отколкото към подтиповете алфа2B или алфа2C. Гуанфацин не е стимулант. Начинът на действие на гуанфацин при ХРНВ не е изцяло установен. Предклиничните изследвания предполагат, че гуанфацин модулира сигналите в предфронталния кортекс и базалните ганглии посредством пряко модифициране на синаптичната трансмисия на норадреналин в алфа 2-адренергичните рецептори.

Фармакодинамични ефекти

Гуанфацин е известно антихипертензивно средство. Стимулирайки алфа2A-адренергичните рецептори, гуанфацин редуцира симпатиковите нервни импулси от вазомоторния център към сърцето и кръвоносните съдове. Това води до намаляване на резистентността на периферните кръвоносни съдове, понижаване на кръвното налягане и забавяне на пулса.

Клинична ефикасност и безопасност Ефектите на гуанфацин при лечението на ХРНВ са проучени в 5 контролирани проучвания при

деца и юноши (от 6 до 17 години), 3 краткосрочни контролирани изпитвания при деца и юноши на възраст от 6 до 17 години, 1 краткосрочно контролирано проучване при юноши на възраст от 13 до 17 години и 1 рандомизирано изпитване за преустановяване на лечението при деца и юноши на възраст 6-17 години, всички от които отговарят на критериите DSM-IV-TR за ХРНВ. Мнозинството пациенти получават оптимизирана доза между 0,05-0,12 mg/kg/ден.

Триста тридесет и седем пациенти на възраст 6-17 години са оценени в основното проучване фаза 3 SPD 503-316, за да се оцени безопасността и ефикасността при прилагане веднъж дневно (деца:1-4 mg/ден, юноши: 1-7 mg/ден). При това 12-седмично (6-12 години) или 15-седмично (13-17 години), рандомизирано, двойносляпо проучване с паралелни групи, с плацебо и активно референтно вещество (атомоксетин) с титриране на дозата гуанфацин, показва значително по- голяма ефикасност от плацебо по отношение на симптомите на ХРНВ на базата на оценките на изследователя по скалата за оценка на ХРНВ (ADHD Rating Scale, ADHD-RS). Скалата за оценка на ХРНВ е начин за измерване на основните симптоми на ХРНВ. Резултатите от проучването по отношение на първичната крайна точка са дадени в Таблица 5.

Таблица 5. Обобщение на първичната ефикасност при проучване SPD503-316: ADHD-RS-IV

Група за

N

Изходно ниво

Промяна от

Разлика от

Респондери

Разлика от

лечение

 

ADHD-RS-IV

изходното

плацебо

 

плацебо

 

 

(SD)

ниво (SD)

(95%CI)

 

(95%CI)

 

 

 

 

Величина на

 

 

 

 

 

 

ефекта

 

 

Гуанфацин

43,1 (5,5)

-23,9 (12,4)

-8,9 (-11,9, -5,8)

64,3%

21,9% (9,2; 34,7)

 

 

 

 

0,8

 

 

Атомоксетин

43,7 (5,9)

-18,6 (11,9)

-3,8 (-6,8, -0,7)

55,4%

13,0% (0,0; 26,0)

 

 

 

 

0,3

 

 

Плацебо

43,2 (5,6)

-15,0 (13,1)

NA

42,3%

NA

Резултатите за вторичните крайни точки са подобни на тези за първичната крайна точка. Процентът участници, които покриват критериите за отговор (≥ 30% понижение от изходното ниво в общия скор по ADHD-RS-IV и стойност за CGI-I 1 или 2), е 64,3% за гуанфацин, 55,4% за атомоксетин и 42,3% за плацебо. Гуанфацин показва също значително подобрение по отношение на учене, поведение в училище и в семейството, измерени чрез WFIRS-P скор.

Освен това едно 15-седмично, двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за оптимизиране на дозата (SPD503-312) е проведено при юноши на възраст 13-17 години (n=314) за потвърждаване на ефикасността, безопасността и поносимостта на гуанфацин (1-7 mg/ден) при лечението на ХРНВ. Гуанфацин показва значително по-голямо подобрение в общия скор по ADHD-RS-IV в сравнение с участниците, получаващи плацебо. Лекуваните с гуанфацин пациенти са в статистически значимо по-добро състояние по отношение на функционалния резултат, измерен според клиничното общо впечатление за тежест (clinical global impression of severity, CGI-S) в крайната точка, в сравнение с лекуваните с плацебо пациенти. Превъзходство (статистическа значимост) над плацебо в областите семейство и училище, и учене от скора по WFIRS-P не е установено в това проучване.

Проучване (SPD503-315) е 41-седмично дългосрочно проучване за поддържане на ефикасност, което включва открита фаза (до 13 седмици), последвана от двойносляпа, плацебо- контролирана, рандомизирана фаза на преустановяване на лечението (до 26 седмици), проведено при педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-17 години включително) (n=526 в откритата фаза и n=315 в двойносляпата рандомизирана фаза на преустановяване на лечението) за оценка на ефикасността, безопасността и поносимостта при прилагане на гуанфацин веднъж дневно (деца: 1-4 mg/ден, юноши:1-7 mg/ден) при лечението на ХРНВ.

Гуанфацин показва превъзходство спрямо плацебо при дългосрочно поддържане на лечението при деца и юноши с ХРНВ, измерено чрез кумулативен неуспех на лечението (49,3% за Intunivи 64,9% за плацебо, p=0,006). Неуспехът на лечението се дефинира като ≥ 50% увеличение на общия скор по ADHD-RS-IV и ≥ 2 пункта повишение на CGI-S скора в сравнение със съответните скорове при двойносляпата визита на изходното ниво. В края на тяхното двойно- сляпо лечение значително по-голям процент от участниците в групата на гуанфацин в сравнение с тези на плацебо са нормални или с гранично психично заболяване, измерено чрез клиничното общо впечатление за тежест (CGI-S), което включва оценка на поведението. Превъзходство (статистическа значимост) над плацебо в областите семейство и училище, и учене от скора по WFIRS-P не е категорично установено в това проучване.

Подобни резултати за ефикасност на гуанфацин при лечението на ХРНВ са получени при 2 рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани изпитвания с фиксирана доза (диапазон от 1-4 mg/ден) при монотерапия при педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-

17 години включително). Проучванията SPD503-301 и SPD503-304 са с продължителност съответно 8 и 9 седмици, като и двете са проведени в Съединените щати. Гуанфацин показва значително по-голямо подобрение в сравнение с плацебо по отношение на промяната от изходното ниво до последния прием при оценката на лечението, според скора по ADHD Rating Scale (ADHD-RS-IV) и в двете проучвания (плацебо-коригирано редуциране на средния диапазон на най-малките квадрати от 5,4 до 10,0, p<0,02).

Проучване SPD503-314 е проведено при деца на възраст 6-12 години за оценка на ефикасността при прилагане веднъж дневно на гуанфацин (1-4 mg), приложена или сутрин, или вечер. Това е двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване за оптимизиране на дозата с продължителност 9 седмици, проведено в Съединените щати и Канада. Симптомите на ХРНВ са оценени като промяната от изходното ниво до седмица 8 (последен прием при оценката на лечението), според общите скорове по ADHD Rating Scale (ADHD-RS-IV). Гуанфацин показва значително по-голямо подобрение в сравнение с плацебо независимо от времето на приложение (сутрин или вечер) (плацебо-коригирана средна разлика на най-малките квадрати от -9,4 и -9,8 при приложение съответно сутрин и вечер, p<0,001).

Едновременно приложение с психостимуланти

Ефектът на едновременно приложение с психостимуланти е проучен в едно допълнително проучване при частични респондери на психостимуланти. Проучването е двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано, многоцентрово 9-седмично проучване за оптимизиране на дозата. Предназначено е за оценка на ефикасността и безопасността на гуанфацин (1, 2, 3 и 4 mg/ден), когато се прилага едновременно с продължително действащи психостимуланти (амфетамин, лиздексамфетамин, метилфенидат, дексметилфенидат) при деца и юноши на възраст 6-17 години с диагноза ХРНВ и субоптимален, частичен отговор към психостимуланти. Субоптималният отговор е дефиниран като общ скор по ADHD-RS-IV от ≥ 24 и скор по CGI-S ≥ 3 при скрининга и на изходното ниво. Първичната оценка за ефикасност е общият скор по

ADHD-RS-IV.

Резултатите показват, че пациентите, лекувани при добавяне на гуанфацин, се подобряват повече по ADHD-RS-IV в сравнение с лекуваните при добавяне на плацебо (20,7 (12,6) точки спрямо 15,9 (11,8); разлика: 4,9 95% CI 2,6, 7,2). Не се наблюдават възрастови различия по отношение на отговора по ADHD-RS-IV.

Проучване на ХРНВ със симптоми на противопоставяне

Проучване SPD503-307 е 9-седмично, двойносляпо, рандомизирано, плацебо-контролирано проучване с оптимизиране на дозата гуанфацин (1-4 mg/ден), проведено при деца на възраст 6- 12 години с ХРНВ със симптоми на противопоставяне (n=217). Симптомите на противопоставяне са оценени като промяната от изходното ниво до крайната точка по подскалата за противопоставяне на Скалата за оценка от родителите на Conners (Oppositional Subscale of the Conners’ Parent Rating Scale) – ревизирана дълга форма (CPRS-R:L). Резултатите показват статистически значими (p≤ 0,05) по-големи средни редукции в крайната точка от изходното ниво (което показва подобрение) при подскалата за противопоставяне на скоровете по CPRS-R:L в групата на гуанфацин в сравнение с плацебо (съответно 10,9 точки спрямо 6,8 за

гуанфацин спрямо плацебо) и величината на ефекта е 0,6 (p< 0,001). Тези редукции представляват процентно намаление от съответно 56% спрямо 33% за гуанфацин спрямо плацебо.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция Гуанфацин се абсорбира лесно, като пикови плазмени концентрации се достигат

приблизително 5 часа след пероралното приложение при педиатрични пациенти (деца и юноши на възраст 6-17 години включително). При възрастни средната експозицията на гуанфацин се повишава (Cmax ~75% и AUC ~40%), когато Intuniv се приема заедно с храна с високо съдържание на мазнини, в сравнение с приема на гладно (вж. точка 4.2).

Разпределение Гуанфацин се свързва в умерена степен с плазмените протеини (приблизително 70%)

независимо от концентрацията на лекарството.

Биотрансформация

Гуанфацин се метаболизира посредством CYP3A4/5 чрез окисление, с последващи реакции от фаза II на сулфатиране и глюкурониране. Основният циркулиращ метаболит е 3-OH-гуанфацин сулфат, който няма фармакологична активност.

Гуанфацин е субстрат на CYP3A4 и CYP3A5 и експозицията му се повлиява от индуктори и инхибитори на CYP3A4 и CYP3A5. В човешки чернодробни микрозоми, гуанфацин не инхибира активността на другите основни цитохром P450 изоензими (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 или CYP3A5); освен това не се очаква гуанфацин да бъде индуктор на CYP3A, CYP1A2 и CYP2B6.

Транспортери

Въз основа на in vitro проучвания, гуанфацин е субстрат на OCT1 и OCT2, но не и на BCRP,

OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, MATE1 или MATE2. Гуанфацин не е инхибитор на BSEP, MRP2, OATP1B1, OATP1B3, OAT1, OAT3, OCT2 или MATE2K, но е инхибитор на MATE1 и

може да бъде инхибитор на OCT1 при максимални концентрации в порталната вена.

Елиминиране Гуанфацин се очиства както посредством бъбреците чрез филтрация и активна секреция, така и

чрез черния дроб. Активната бъбречна секреция се медиира от OCT2 транспортер. Бъбречната екскреция е основният път на елиминиране (80%), като на изходното лекарство се пада 30% от радиоактивността в урината. Основните метаболити в урината са 3-хидрокси гуанфацин глюкуронид, гуанфацин дихидродиол, 3-хидрокси гуанфацин сулфат. Елиминационният полуживот на гуанфацин е приблизително 18 часа.

Фармакокинетиката на гуанфацин е подобна при деца (на възраст 6 до 12) и юноши (на възраст 13 до 17) с ХРНВ и здрави възрастни доброволци.

Специални популации

Не са провеждани проучвания с Intuniv при деца с ХРНВ под 6-годишна възраст.

Системната експозиция на гуанфацин е подобна при мъже и жени, получаващи една и съща доза mg/kg.

Не са провеждани формални фармакокинетични проучвания при различните раси. Няма данни за въздействието на етническата принадлежност върху фармакокинетиката на Intuniv.

5.3Предклинични данни за безопасност

При проучвания с продължителност 78 седмици при мишки в дози до 10 mg/kg/ден не е наблюдаван карциногенен ефект на гуанфацин. Значително повишение на честотата на аденоми на Лангерхансовите острови се наблюдава при мъжките плъхове, лекувани с 5 mg/kg/ден гуанфацин за 102 седмици, но не и при женските плъхове. Клиничната значимост е неизвестна.

Гуанфацин не е генотоксичен при различни тестови модели, включително теста на Ames и in vitro теста за хромозомни аберации.

Общата токсичност, наблюдавана при животни (плъхове, кучета) при третиране с гуанфацин, включва удължаване на некоригирания QT интервал (сърце), атрофична слезка и понижен брой на белите кръвни клетки, засегнат черен дроб – включително повишени нива на билирубин и ALT, раздразнени и възпалени черва, повишени нива на креатинин и уреен азот в кръвта (бъбрек), помътняване на роговицата (око) само при плъхове и мишки, инфилтриране на макрофаги в алвеолите и пневмонит, както и редуцирана сперматогенеза.

Не са наблюдавани нежелани реакции при проучване на фертилитета при женски плъхове в дози до 22 пъти над максималната препоръчителна доза при хората на база mg/m2.

Мъжкият фертилитет е засегнат при 8 mg/kg/ден, най-ниската изпитвана доза, еквивалентна на 10,8 пъти максималната препоръчителна доза при хората 0,12 mg/kg на база mg/m2. Поради липса на подходящи токсикокинетични данни, сравнение с клиничната експозиция при хората е невъзможно.

Гуанфацин показва ембриофетална токсичност в развитието при мишки и плъхове (NOAEL 0,5 mg/kg/ден) и при зайци (NOAEL 3,0 mg/kg/ден), при наличие на майчина токсичност. Поради липса на подходящи токсикокинетични данни, сравнение с клиничната експозиция при хората е невъзможно.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Хипромелоза 2208 Съполимер на метакрилова киселина-етилакрилат Лактоза монохидрат Повидон

Кросповидон тип A Микрокристална целулоза

Силициев диоксид, колоиден безводен Натриев лаурилсулфат Полисорбат 80 Фумаринова киселина Глицеролов дибехенат

Освен това, таблетките от 3 mg и 4 mg съдържат: Индигокармин алуминиев лак E 132

Железен оксид, жълт E 172

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

4 години

6.4Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Блистерите се състоят от 2 слоя, прозрачно термопластично твърдо PVC фолио, ламинирано с PCTFE, към която е залепено алуминиево фолио. Блистерите са поставени в картонени кутии.

Видове опаковки Intuniv 1 mg: 7 или 28 таблетки Видове опаковки Intuniv 2 mg: 7, 28 или 84 таблетки Видове опаковки Intuniv 3 mg: 28 или 84 таблетки Видове опаковки Intuniv 4 mg: 28 или 84 таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited 5 Riverwalk,

Citywest Business Campus, Dublin 24,

ИРЛАНДИЯ

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Intuniv 1 mg таблетка

EU/1/15/1040/001-002

Intuniv 2 mg таблетка

EU/1/15/1040/003-005

Intuniv 3 mg таблетка

EU/1/15/1040/006-007

Intuniv 4 mg таблетка

EU/1/15/1040/008-009

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 септември 2015 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта