Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ioa (nomegestrol acetate / estradiol) – кратка характеристика на продукта - G03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIoa
ATC кодG03AA14
Веществоnomegestrol acetate / estradiol
ПроизводителN.V. Organon

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

 

 

 

 

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

IOA 2,5 mg/1,5 mg филмирани таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

е

 

 

 

 

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

Бели активни филмирани таблетки: Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg номегестролов

 

 

 

 

 

 

 

ацетат (nomegestrol acetate) и 1,5 mg естрадиол (estradiol) (като хемихидрат).

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълти плацебо филмирани таблетки: Таблетката не съдържа активни вещества.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощни вещества с известно действие:

 

 

 

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка бяла активна филмирана таблетка съдържа 57,71 mg лактоза монохидратш .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка жълта плацебо филмирана таблетка съдържа 61,76 mg лактоза монохидрат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филмирана таблетка (таблетка).

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активни филмирани таблетки: бели, кръгли и маркирание

с надпис „ne“ от двете страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плацебо филмирани таблетки: жълти, кръгли ичмаркирани с надпис „p“ от двете страни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терапевтични показания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перорална контрацепция.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението да се предпише IOA трябва да се вземе след като се преценят настоящите рискови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактори при всяка от елна жена, в частност свързаните с венозна тромбоемболия (ВТЕ), както

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и как рискът от ВТЕ при употреба на IOA се съотнася с риска при употреба на други КХК (вж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точки 4.3 и 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Дозировка и начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозировка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

В продължение на 28 последователни дни трябва да се приема по една таблетка дневно. Всяка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

опаковка започва с 24 бели активни таблетки, последвани от 4 жълти плацебо таблетки.

 

 

 

 

е

 

 

Приемът на таблетките от следващата опаковка започва веднага след завършване на

 

 

 

 

 

 

 

предишната опаковка, без прекъсване на дневния прием на таблетки и независимо от липсата

 

 

 

Л

 

 

 

или наличието на кървене поради прекъсване на приема. Кървенето при прекъсване

 

 

 

 

 

обикновено започва 2-3 дни след прием на последната бяла таблетка и може да не е приключило преди започването на следващата опаковка. Вижте „Контрол на цикъла“ в точка 4.4.

3
След раждане или аборт във втория триместър на бременността
Жените трябва да бъдат посъветвани да започват приема на 21-ия до 28-ия ден след раждане или аборт във втория триместър. Когато започне по-късно, жената трябва да бъде посъветвана да използва допълнително и бариерен контрацептивен метод, докато не измине 7-дневният непрекъснат прием на бели активни таблетки. Ако обаче вече е бил осъществен полов контакт,

 

 

 

 

Специални популации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бъбречно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макар да не са налични данни за пациенти с бъбречно увреждане, малко вероятно е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бъбречното увреждане да повлияе елиминирането на номегестролов ацетат и естрадиол.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернодробно увреждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Не са провеждани клинични проучвания при пациенти с чернодробна недостатъчност. Тъй като

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

метаболизмът на стероидните хормони може да е нарушен при пациенти с тежко чернодробно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

заболяване, употребата на IOA при тези жени не е показанa, преди показателите за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чернодробната функция да са се възстановили (вж. точка 4.3).

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начин на приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перорално приложение

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как се приема IOA

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблетките трябва да се приемат всеки ден, приблизително по едно и също времее, без значение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от приема на храна. Таблетките трябва да се приемат с малко вода, ако н обходимо, и в реда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посочен върху блистера. Предоставени са стикери със 7-те дни от седмицатае

. Жената трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

избере стикера с деня, в който започва приема на таблетките и да го ралепи върху блистера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да започнете приема на IOA

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без предходен прием на хормонален контрацептив (през посл дния месец)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемът на таблетките трябва да започне през първия д н от естествения цикъл на жената (т.е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

първия ден от менструалното кървене). В този случай еса необходими допълнителни мерки за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацепция.

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

(комбиниран перорален контрацептив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преминаване от комбиниран хормонален контрацептивч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(КПК), вагинален пръстен или трансдермаленепластир)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За предпочитане е жената да започне приема на IOA на следващия ден след приема на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последната активна таблетка (последнаоа таблетка, съдържаща активни вещества) от нейния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предишен КПК или най-късно в деня след периода без прием на таблетки, или периода на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием на плацебо таблетки от нейния предишен КПК. В случай на използване на вагинален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пръстен или трансдермален пластир, за предпочитане е жената да започне приема на IOA в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деня на отстраняването му или най-късно в деня за следващото приложение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преминаване от методксамо с прогестаген (минитаблетка, имплантат, инжекционен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацептив) илиухормон-освобождаваща вътрематочна система (ВМС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жената може да премине от минитаблетка във всеки един ден, като приемът на IOA трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

започне на следващия ден. Отстраняването на имплантат или ВМС може да стане във всеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

един ден, като приемът на IOA трябва да започне в деня след отстраняването му. При

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преми ава е от инжекционен контрацептив, приемът на IOA трябва да започне в деня, в който

 

 

 

 

 

 

 

 

 

би трябвалон

да се инжектира контрацептивът. Във всички случаи жената трябва да бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посъ етвана да използва допълнително и бариерен контрацептивен метод, докато не измине

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т7-дневния непрекъснат прием на бели активни таблетки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р След аборт в първи триместър на бременността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

Приемът може да започне веднага. Когато това стане, не са необходими допълнителни

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацептивни мерки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трябва да бъде изключена евентуална бременност, преди жената да започне приема на КПК, или да изчака първото менструално кървене.

За кърмещи жени вижте точка 4.6.

Пропуснат прием на таблетки

 

 

 

 

 

Следният съвет се отнася само за пропуснати активни бели таблетки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

Ако жената е закъсняла с по-малко от 12 часа

с приема на която и да е активна таблетка,

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

контрацептивната защита не е намалена. Жената трябва да приеме таблетката веднага щом си

т

 

 

 

 

 

 

 

 

спомни и да продължи със следващите таблетки в обичайното време.

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако жената е закъсняла с повече от 12 часа с приема на която и да е активна таблетка,

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацептивната защита може да е намалена. При пропуснат прием на таблетки, трябва да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спазват следните две основни правила:

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За постигане на адекватно потискане на хипоталамо-хипофизарно-овариал ата ос е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим 7-дневен непрекъснат прием на бели активни таблетки.

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колкото повече бели активни таблетки са пропуснати и колкото по-близо са те до четирите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жълти плацебо таблетки, толкова по-голям е рискът от забременяван .ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жената трябва да приеме последната пропусната таблетка ведн га щом си спомни, дори това да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

означава прием на две таблетки едновременно. След това тя п одължава да приема таблетките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в обичайното време. В допълнение, бариерен контрацептив н метод, като например

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презерватив, трябва да се използва през следващите 7 дни. Ако през предшестващите 7 дни е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осъществен полов контакт, трябва да се обмисли възможеостта за настъпила бременност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден 8-17

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жената трябва да приеме последната пропуснатаетаблетка веднага щом си спомни, дори това да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

означава прием на две таблетки едновременноч. След това тя продължава да приема таблетките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в обичайното време. При условие, че жената е приемала таблетките си правилно в 7-те дни,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предшестващи първата пропусната таблетка, няма нужда да се използват допълнителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацептивни предпазни мерки. Всеопак, ако е пропуснала повече от 1 таблетка, жената

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трябва да бъде посъветвана да използва допълнителни предпазни мерки за 7 дни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден 18-24

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рискът от намаляване на надеждността е възможен поради наближаващата фаза на плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблетките. Въпреки това намаляването на контрацептивната защита може да бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предотвратено чрез адаптиране на схемата на прием. При придържане към един от следните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два варианта, няма н ждакот използване на допълнителни контрацептивни предпазни мерки,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при условие че през 7-те дни, предшестващи първата пропусната таблетка, жената е приемала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всички таблетки правилно. Ако случаят не е такъв, жената трябва да се придържа към първия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от тези два ва ианта и също да използва допълнителни предпазни мерки през следващите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 дни.

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Же ата трябва да приеме последната пропусната таблетка веднага щом си спомни, дори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

това да означава прием на две таблетки едновременно. След това тя продължава да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

приема таблетките в обичайното време докато активните таблетки свършат. 4-те плацебо

 

 

 

 

 

 

 

 

р

т

таблетки от последния ред трябва да се изхвърлят. Веднага трябва да се започне следваща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опаковка. Малко вероятно е жената да получи кървене поради прекъсване на приема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

преди края на активните таблетки от втората опаковка, но в дните на прием на таблетките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

може да получи зацапване или пробивно кървене.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

2.

Жената може също да бъде посъветвана да прекрати приема на активните таблетки от

 

 

 

 

 

 

настоящата опаковка. След това тя трябва да приема плацебо таблетките от последния ред в продължение на 4 дни, включително дните, в които е пропуснала таблетки и после да продължи със следващата опаковка.

Ако жената е пропуснала таблетки и след това по време на приема на плацебо таблетките не се появи кървене поради прекъсване на приема, трябва да се обмисли вероятността от забременяване.

 

 

 

 

Пропуснати жълти плацебо таблетки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрацептивната защита не е намалена. Жълтите таблетки от последния (четвърти) ред на

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

блистера могат да бъдат пропускани. Въпреки това пропуснатата таблетка трябва да бъде

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изхвърлена, за да се избегне неволното удължаване на фазата на прием на плацебо таблетки.

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съвет в случай на стомашно-чревни нарушения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на тежки стомашно-чревни нарушения (напр. повръщане или диария), абсорбцията на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активните вещества може да не е пълна и трябва да се вземат допълнителни мерки за

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрацепция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При повръщане в рамките на 3-4 часа след прием на бяла таблетка, нова таблетка трябваада се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приеме веднага щом това е възможно. Ако е възможно, новата таблетка трябва да се приеме в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамките на 12 часа от обичайното време за прием на таблетки. Ако са изминалинповече от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 часа, трябва да се следват съветите при пропускане на таблетки, изброениев точка 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Пропуснат прием на таблетки“, ако е приложимо. Ако жената не желае да променя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормалната си схема на прием на таблетките, тя трябва да вземе необходиматае

допълнителна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бяла таблетка/таблетки от друга опаковка.

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да се измести или да се отложи менструация

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да отложи менструация, жената трябва да продължи с приема на таблетките от друг блистер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOA, без да приема жълтите плацебо таблетки от настоящатае

опаковка. Отлагането може да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължи толкова колкото е желанието на жената, докатон

свършат белите активни таблетки от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

втората опаковка. Обичайният прием на IOA може да продължи след като бъдат приети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жълтите плацебо таблетки от втората опаковкач. През това време жената може да получи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пробивно кървене или зацапване.

 

т

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За да измести менструацията си в другоден от седмицата, различен от този, с който е свикнала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при настоящата си схема, жената може да бъде посъветвана да съкрати предстоящата фаза на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прием на жълти плацебо таблетки с максимум 4 дни. Колкото по-кратък е интервалът, толкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-голям е рискът тя да не получи кървене поради прекъсване на приема, а да се появи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внезапно кървене и зацапване по време на приема на следващата опаковка (точно като при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отлагане на менструацията).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопоказания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинираните хормонални контрацептиви (КХК) не трябва да се използват при следните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

състояния. Въ реки че все още липсват епидемиологични данни за КХК, съдържащи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17β-естрадиол, противопоказанията за КХК, съдържащи етинилестрадиол, се смятат за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложими при употребата на IOA. Ако някое от състоянията възникне за първи път по време

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на употребата на IOA, приемът на лекарствения продукт трябва незабавно да бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тпреустановен:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

Наличие на или риск за венозна тромбоемболия (ВТЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

o

венозна тромбоемболия – настояща ВТЕ (с прием на антикоагуланти) или анамнеза

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

o

за ВТЕ (напр. дълбока венозна тромбоза [ДВТ] или белодробна емболия [БЕ])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

известно наследствено или придобито предразположение към венозна

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

тромбоемболия, като например резистентност към активирания протеин С (АПС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(включително фактор V- Leiden), дефицит на антитромбин ІII, дефицит на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

протеин С, дефицит на протеин S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голяма операция с продължително обездвижване (вж. точка 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oвисок риск за венозна тромбоемболия, дължащ се на множество рискови фактори (вж. точка 4.4).

 

 

 

 

 

Наличие на или риск за артериална тромбоемболия (ATE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

артериална тромбоемболия – настояща артериална тромбоемболия, анамнеза за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

артериална тромбоемболия (напр. миокарден инфаркт) или продромално състояние

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

(напр. стенокардия).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мозъчно-съдова болест – настоящ инсулт, анамнеза за инсулт или продромално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

състояние (напр. преходна исхемична атака, ПИА).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

известно наследствено или придобито предразположение към артериална

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоемболия, като например хиперхомоцистеинемия и антифосфолипидни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

антитела (антикардиолипинови антитела, лупусен антикоагулант).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

анамнеза за мигрена с огнищни неврологични симптоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

o

висок риск за артериална тромбоемболия, дължащ се на множество рискови

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактори (вж. точка 4.4) или на един сериозен рисков фактор, като:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• захарен диабет със съдови симптоми;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тежка хипертония;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тежка дислипопротеинемия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панкреатит или анамнеза за такъв, ако е свързан с тежка хипертриглицеридемия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на или анамнеза за тежко чернодробно заболяване, при което стойностите на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чернодробните функционални показатели не са се нормализирали.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на или анамнеза за чернодробни тумори (доброкачествени илишзлокачествени).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установени или суспектни хормоно-зависими злокачествени аболявания (напр. на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

половите органи или гърдите).

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вагинално кървене с неясен произход.

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изброени в точка 6.1.

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждения

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако някое от посочените по-долу състояния или рискови фактори е налице, с жената трябва да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се обсъди дали употребата на IOA е п дх дяща.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на влошаване или първа п ява на някое от тези състояния или рискови фактори,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жената трябва да бъде посъветванаода се консултира със своя лекар дали употребата на IOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трябва да бъде преустановенак. Всички представени по-долу данни се основават на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

епидемиологични данни, събрани за КХК, съдържащи етинилестрадиол. IOA съдържа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17β-естрадиол. Тъй като все още липсват епидемиологични данни за приложение на КХК,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдържащи естра иол, се смята, че предупрежденията са приложими при употреба на IOA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риск за венознаротромбоемболия (ВТЕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребата на който и да е комбиниран хормонален контрацептив (КХК) повишава риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от венозна тромбоемболия (ВТЕ) в сравнение с този при лицата, които не употребяват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КХК. Продукти, които съдържат левоноргестрел, норгестимат или норетистерон, са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

с най-нисък риск от ВТЕ. Все още не е известно какъв е рискът при употреба на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

IOA в сравнение с употребата на тези по-нискорискови продукти. Решението за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

употреба на който и да e продукт, различен от тези, за които е известно, че са с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-нисък риск за ВТЕ, трябва да се вземе само след обсъждане с жената, за да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гарантира, че тя разбира риска за ВТЕ при употреба на КХК, как настоящите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

рискови фактори при нея повлияват този риск и че рискът от развитие на ВТЕ е

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

най-висок през първата година на употреба. Съществуват също някои

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доказателства, че рискът се повишава, когато употребата на КХК се възобнови след

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прекъсване от 4 седмици или повече.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени, които не употребяват КХК и не са бременни, около 2 от 10 000 ще развият

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТЕ за период от една година. При всяка отделна жена, обаче, рискът може да е далеч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по-висок, в зависимост от съпътстващите рискови фактори при нея (вж. по-долу).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Епидемиологични проучвания при жени, приемащи нискодозирани комбинирани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хормонални контрацептиви (<50 µg етинилестрадиол), показват, че между 6 и 12 от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 жени ще развият ВТЕ в рамките на една година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчислено е, че на 10 000 жени, които приемат КХК, съдържащ левоноргестрел, около

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 жени ще развият ВТЕ в рамките на една година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все още не е известно какъв е рискът от ВТЕ при употребата на КХК, съдържащи

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номегестролов ацетат в комбинация с естрадиол, в сравнение с риска при употребата на

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

КХК, съдържащи ниски дози левоноргестрел.

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Броят ВТЕ за година, при употребата на ниски дози КХК, е по-малък от очаквания при

т

 

 

 

 

 

 

 

 

жени по време на бременност или в периода след раждане.

 

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТЕ може да бъде фатална в 1-2 % от случаите.

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изключително рядко се съобщава за възникване на тромбоза в други кръвоносни съдове,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напр. чернодробни, мезентериални, бъбречни или ретинални вени и артерии при жениу,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приемащи КХК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рискови фактори за ВТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени, употребяващи КХК, рискът от венозни тромбоемболични усложн ния може

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значително да се повиши, ако са налице допълнителни рискови фактори, особено ако има

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

множество рискови фактори (вж. таблицата).

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOA е противопоказан, ако жената има множество рискови факториз, които я излагат на висок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риск от венозна тромбоемболия (вж. точка 4.3). Ако жената има повечеа

от един рисков фактор,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е възможно повишаването на риска да е по-голямо от сумата нариндивидуалните рискови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактори – в този случай трябва да се вземе предвид общият риск от ВТЕ при нея. В случай, че

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съотношението полза-риск се счита за отрицателно, не трябва да се предписва КХК (вж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точка 4.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица: Рискови фактори от ВТЕ

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисков фактор

 

 

 

 

 

 

 

Коментар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затлъстяване (индекс на телесната маса

 

 

Рискът значително нараства с нарастването на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ИТМ] над 30 kg/m²)

 

 

 

 

т

 

 

 

ИТМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено важно е да се прецени дали са налице

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

и други рискови фактори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

В тези ситуации е препоръчително употребата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължително обездвижване, голяма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операция, каквато и да било операция на

 

 

 

на лекарствения продукт да се преустанови (в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

краката или таза, неврологичнау

операция или

 

 

случай на планирана операция - поне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голяма травма

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 седмици по-рано) и да не се възобновява

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поне две седмици след пълно раздвижване. За

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Временно обездвижване,

 

 

 

 

да се предотврати нежелана бременност е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включително полет със самолет > 4 часа, може

 

необходимо да се приложи друг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

също данбъде рисков фактор, особено при

 

 

контрацептивен метод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жениес други рискови фактори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако употребата на IOA не е преустановена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предварително, трябва да се назначи

 

 

 

 

 

 

 

к

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антитромбозно лечение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Средно 5-7 на 10 000 жена-години базирано на относителния риск от употребата на КХК, съдържащи левоноргестрел, спрямо приблизително 2,3 до 3,6 при лицата, които не употребяват КХК

Наличие на фамилна анамнеза (венозна

Ако има съмнение за наследствено

тромбоемболия при брат или сестра, или

предразположение, жената трябва да бъде

родители, особено в сравнително млада

насочена за консултация със специалист,

възраст, напр. преди 50 години)

преди да се вземе решение за употреба на

 

каквито и да било КХК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

Други заболявания, свързани с ВТЕ

 

 

Рак, системен лупус еритематодес,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хемолитичен уремичен синдром, хронична

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възпалителна болест на червата (болест на

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crohn или улцерозен колит) и

 

 

о

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сърповидноклетъчна анемия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напредваща възраст

 

 

 

 

 

Особено над 35 години

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липсва консенсус относно възможната роля на варикозните вени и повърх остния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбофлебит при възникването или прогресията на венозна тромбоза.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да се вземе предвид повишеният риск от тромбоемболия по време на бременност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и особено в 6-седмичния послеродов период (за информация относнош„Бременност и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кърмене“ вж. точка 4.6).

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптоми на ВТЕ (дълбока венозна тромбоза и белодробна емболияа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай на симптоми жените трябва да бъдат посъветвани дарпотърсят спешна медицинска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощ и да информират медицинския специалист, че при мат КХК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптомите на дълбока венозна тромбоза (ДВТ) може да включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- едностранен оток на крак и/или стъпало, или по хода на вена на крака;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- болка или чувствителност в крака, която може да се почувства само в изправено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

положение или при ходене;

 

е

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- затопляне в засегнатия крак, зачервяванечили промяна в цвета на кожата на крака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптомите на белодробна емболия (БЕ) може да включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внезапен пристъп на необяснимозадух или учестено дишане;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внезапна кашлица, която може да бъде свързана с хемоптое;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- остра болка в гръдния

ш;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- силна замаяност или световъртежк

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

сърдечен ритъм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учестен или неправилен,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Някои от тези симптоми (напр. „задух“, „кашлица“) са неспецифични и може да бъдат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неправилно интерпретирани като по-често срещани или не толкова тежки събития (напр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфекции на дихателните пътища).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други признаци на съдова оклузия може да включват: внезапна болка, оток и леко посиняване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на крайникап.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако оклузията се прояви в окото, симптомите може да варират от неболезнено замъгляване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрени то, което може да прогресира до загуба на зрението. Понякога загубата на зрение може

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

ъзникне почти незабавно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

Риск от артериална тромбоемболия (ATE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

Епидемиологични проучвания свързват употребата на КХК с повишен риск от артериална

 

 

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

 

тромбоемболия (миокарден инфаркт) или мозъчно-съдов инцидент (напр. преходна исхемична

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

атака, инсулт). Артериалните тромбоемболични инциденти могат да бъдат фатални.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рискови фактори за ATE

Рискът от артериални тромбоемболични усложнения или от мозъчно-съдов инцидент при употреба на КХК се повишава при жени с рискови фактори (вж. таблицата). Употребата на IOA е противопоказана, ако жената има един сериозен или множество рискови фактори за АТЕ,

което я поставя във висок риск от артериална тромбоза (вж. точка 4.3). Ако жената има повече от един рисков фактор, възможно е повишаването на риска да надвишава сумата от индивидуалните фактори – в този случай трябва да се вземе предвид общият риск при нея. Ако съотношението полза-риск се счита за отрицателно, не трябва да се предписва КХК (вж. точка 4.3).

 

 

 

 

Таблица: Рискови фактори за ATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисков фактор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментар

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

Напредваща възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено над 35 години

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тютюнопушене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жените трябва да бъдат посъветвани да не

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пушат, ако желаят да приемат КХК. На жени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

над 35 години, които продължават да п шат,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трябва да бъде сериозно препоръчано да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прилагат друг контрацептивен метод.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хипертония

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затлъстяване (индекс на телесната маса над

 

 

Рискът значително нараства с нарастването на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 kg/m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТМ.

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено важно е призжени с допълнителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рискови факто

аи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие на фамилна анамнеза (артериална

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако има съмнение за наследствено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоемболия при брат или сестра, или

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предразположение, жената трябва да бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители, особено в сравнително млада

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насоче а за консултация със специалист,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

възраст, напр. преди 50 години)

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пр ди да се вземе решение за употреба на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

някакъв КХК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигрена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

Повишаване на честотата или тежестта на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

мигренозните пристъпи при употреба на КХК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

(което може да е продромално състояние след

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

мозъчно-съдов инцидент) може да бъде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причина за незабавно преустановяване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

приема.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

Захарен диабет, хиперхомоцистеинемия,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други заболявания, свързани с нежелани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

съдови събития

д

 

 

 

 

 

 

 

 

заболяване на сърдечната клапа и предсърдно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мъждене, дислипопротеинемия и системен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лупус еритематодес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптоми на ATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случайе

на симптоми жените трябва да бъдат посъветвани да потърсят спешна медицинска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

и да информират медицинския специалист, че приемат КХК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сСимптомите на мозъчно-съдов инцидент може да включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

- внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръка или крак, особено в едната страна на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тялото;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

- внезапно затруднение при ходене, замаяност, загуба на равновесие или координация;

 

 

 

 

 

 

 

Л

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- внезапна обърканост, затруднен говор или затруднено разбиране на речта; - внезапно затруднено виждане с едното или и с двете очи; - внезапно, силно или продължително главоболие с неустановена причина; - загуба на съзнание или припадък със или без гърч.

Преходните симптоми може да означават, че става дума за преходна исхемична атака (ПИА).

 

 

 

 

 

Симптомите на миокарден инфаркт може да включват:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- болка, дискомфорт, напрежение, тежест, усещане за стягане или тежест в гърдите,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ръката или под гръдната кост;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дискомфорт, пренасящ се към гърба, челюстта, гърлото, ръката, стомаха;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- усещане за ситост, лошо храносмилане или задавяне;

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

- изпотяване, гадене, повръщане или замаяност;

 

 

 

 

 

 

 

 

б

 

 

 

 

 

 

- прекомерна слабост, тревожност или задух;

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

- учестен или неправилен сърдечен ритъм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

Тумори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

В някои епидемиологични проучвания се съобщава за повишен риск от развитие на рак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на маточната шийка при жени, употребяващи продължително време КПК (> 5 години), но

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължава да съществува спор относно степента, до която тези данни могат да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дължат на влияние на сексуалното поведение и други фактори, като например човешкия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

папилома вирус (HPV). Липсват епидемиологични данни относно риска от развитие на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рак на маточната шийка при жени, употребяващи IOA.

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При употребата на високодозирани КПК (50 g етинилестрадиол) намалява рискът от

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие на рак на ендометриума и яйчниците. Все още не е потвърдшно дали това важи и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за КПК, съдържащи 17β-естрадиол.

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета-анализ на 54 епидемиологични проучвания показва, че има леко повишен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относителен риск (RR = 1,24) за диагностициране на рак на гърдата при жени, които в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

момента приемат КПК. Повишеният риск изчезва постепеннор

за период от 10 години

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

след преустановяване на употребата на КПК. Тъй като ракът на гърдата е рядко срещан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при жени под 40-годишна възраст, повишеният брой на случаите на диагностициран рак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на гърдата при жени, които употребяват или доскоро са употребявали КПК, е малък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спрямо цялостния риск от рак на гърдата. Ракът на гърдата, диагностициран при жени,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които никога не са употребявали КПК, е в пое-напреднал стадий, отколкото при тези,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

модел на повишен риск може да се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които някога са употребявали КПК. Наблюдаваниятч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дължи на по-ранното диагностициране при жените, употребяващи КПК, биологичните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефекти на КПК или на комбинация т двете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

рядко се съобщава за случаи на доброкачествени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени, употребяващи КПК, многоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тумори на черния дроб, а още по-рядко за злокачествени чернодробни тумори. В отделни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

случаи тези тумори са д вели до животозастрашаващи интраабдоминални кръвоизливи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следователно, при поява на остра болка в корема, увеличение на черния дроб или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаци на интраабдоминален,

кръвоизлив при жени, приемащи КПК, в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диференциалната тдиагноза трябва да се има предвид и чернодробен тумор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други състояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При жени с хипертриглицеридемия или фамилна обремененост за това, съществува

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повишенприск от поява на панкреатит при употреба на КПК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки че при голяма част от жените, употребяващи КПК, се съобщава за леко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повишаване на кръвното налягане, случаите с клинично значимо повишаване са редки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

Не е доказана връзка между употребата на КПК и клинична хипертония. Ако се развие

 

 

 

 

 

 

 

 

с

трайна, клинично значима хипертония по време на употребата на КПК, тогава правилният

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подход от страна на лекаря ще бъде да прекрати приема на таблетките и да лекува

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

хипертонията. Когато е уместно, употребата на КПК може да се възобнови, ако се

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

достигнат нормални стойности на кръвното налягане чрез прилагане на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антихипертензивна терапия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

Докладвани са случаи на поява или влошаване на следните състояния както по време на

 

 

 

 

Л

 

 

 

 

 

бременност, така и при употреба на КПК, но няма убедителни данни за връзка с

 

 

 

 

 

употребата на КПК: жълтеница и/или сърбеж, свързани с холестаза; образуване на камъни в жлъчката; порфирия; системен лупус еритематодес; хемолитичен уремичен синдром; хорея на Sydenham; гестационен херпес; загуба на слуха, свързана с отосклероза.

При жени с наследствен ангиоедем, екзогенните естрогени могат да предизвикат поява на

 

 

 

 

 

 

ангиоедем или да влошат неговите симптоми.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остри или хронични смущения на чернодробната функция може да наложат прекратяване

 

 

 

 

 

 

на употребата на КПК, докато чернодробните функционални показатели се възстановят

 

 

 

 

 

 

 

до нормата. Повторната поява на холестатична жълтеница, проявила се първо по време на

 

 

 

 

 

 

бременност или при предишна употреба на полови хормони, изискват прекратяване на

 

 

 

 

 

а

 

приема на КПК.

 

 

 

 

 

 

 

Макар че КПК могат да окажат влияние върху периферната инсулинова резистентност и

 

 

 

 

 

 

 

б

 

глюкозния толеранс, няма данни за необходимост от коригиране на терапевтичния режим

 

 

 

 

 

 

е

 

 

при диабетици, приемащи нискодозирани КПК (съдържащи < 0,05 mg етинилестрадиол).

 

р

 

 

 

Все пак жените с диабет трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на приема на

т

 

 

 

 

КПК, особено през първите месеци от приема.

 

 

о

 

 

 

 

 

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влошаване на депресия, развитие на болест на Crohn и улцерозен колит се свързват с

 

 

 

 

 

 

 

употребата на КПК.

 

у

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понякога може да се появи хлоазма, особено при жени с анамнеза за хлоазма гравидарум.

 

 

 

 

 

 

 

з

 

 

 

 

 

 

 

Жени с предиспозиция за развитие на хлоазма трябва да избягват излага е а слънце или

 

 

 

 

 

 

ултравиолетово лъчение, докато приемат КПК.

н

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

Пациентите с редки наследствени проблеми на непоносимост към галактоза,

Lapp-лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да приемат този лекарствен продукт.р ш

 

 

 

 

 

Медицински преглед/консултация

 

 

р

з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

Преди назначаване или възобновяване на приема на IOA трябва да се снеме пълна анамнеза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

(включително фамилна анамнеза) и да се изключи брем нност. Необходимо е да се измери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

 

 

 

 

 

 

кръвно налягане и да се направи физикален преглед с оглед на противопоказанията (вж.

 

 

 

 

 

точка 4.3) и предупрежденията (вж. точка 4.4). Важно е вниманието на жената да се насочи към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч

 

 

 

 

 

 

 

информацията относно венозните и артериалнитеетромбози, включително риска при употребата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е

 

 

 

 

 

 

 

на IOA в сравнение с риска при употребата на други КХК, симптомите за ВТЕ и ATE,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

известните рискови фактори и какво да се направи в случай на подозирана тромбоза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

 

 

 

Жената трябва да бъде инструктирана също така да прочете внимателно листовката за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребителя и да следва съветите в нея. Честотата и естеството на прегледите трябва да се

 

 

 

 

 

базират на установените пра тически ръководства и да се адаптират индивидуално за всяка

 

 

 

 

 

жена.

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жените трябва да бъдат предупредени, че хормоналните контрацептиви не предпазват от

 

 

 

 

 

 

 <