Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Изберете език на сайта

Irbesartan Teva (irbesartan) – листовка - C09CA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоIrbesartan Teva
ATC кодC09CA04
Веществоirbesartan
ПроизводителTeva B.V.

Листовка: информация за потребителя

Ирбесартан Teva 75 mg филмирани таблетки

Ирбесартан (Irbesartan)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ирбесартан Teva

3.Как да приемате Ирбесартан Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ирбесартан Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

Ирбесартан Teva принадлежи към групата лекарства известни като антагонисти на ангиотензин-II рецепторите. Ангиотензин-ІІ е вещество, което се произвежда в организма и се свързва с рецептори в кръвоносните съдове, като по този начин предизвиква свиването им. Това води до повишаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva предотвратява свързването на ангиотензин-ІІ с тези рецептори, като това води до отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva забавя влошаването на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.

Ирбесартан Teva се използва при възрастни пациенти

за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония)

за предпазване на бъбреците на пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, с лабораторни данни за увредена бъбречна функция.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ирбесартан Teva

Не приемайте Ирбесартан Teva

-ако сте алергични към ирбесартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е да избягвате Ирбесартан Teva по време на ранна бременност – вижте раздела за бременност)

-ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното наляганe, съдържащо алискирен.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ирбесартан Teva, ако някое от следните се отнася

за Вас:

-ако имате силно повръщане или диария

-ако имате бъбречни проблеми

-ако имате сърдечно заболяване

-ако получавате Ирбесартан Teva за диабетно бъбречно заболяване. В този случай Вашият лекар може да провежда редовно изследване на кръвта, главно за определяне нивата на калия в кръвта в случай на влошена бъбречна функция.

-ако Ви предстои операция или ще Ви бъде давана упойка (анестезия)

-ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

-ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани – например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета.

-алискирен

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Ирбесартан Teva“.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да го приемате, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като това може сериозно да увреди Вашето бебе, ако се използва на този етап (вижте раздела за бременност).

Деца и юноши

Този лекарствен продукт не трябва да се дава на деца и юноши под 18 години, тъй като безопасността и ефикасността все още не са напълно установени. Ако дете погълне някакви таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Други лекарства и Ирбесартан Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбесартан Teva“ и „Предупреждения и предпазни мерки“).

Може да се наложи изследване на кръвта, ако приемате:

калиеви добавки

заместители на солта, които съдържат калий

калий-съхраняващи лекарства (каквито са някои диуретици)

лекарства, съдържащи литий

Ако приемате обезболяващи лекарства наречени нестероидни противовъзпалителни лекарства, ефектът на ирбесартан може да бъде отслабен.

Бременност и кърмене Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може да сте) бременна. Вашият лекар по правило ще Ви посъветва да прекратите приема на Ирбесартан Teva преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да вземате друго лекарство вместо Ирбесартан Teva. Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или, ако възманерявате да започнете да кърмите. Ирбесартан Teva не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере

друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите особено, ако Вашето бебе е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Ирбесартан Teva да повлияе Вашата способност да шофирате или работите с машини. Трябва да имате предвид обаче когато шофирате или работите с машини, че докато сте на лечение за високо кръвно налягане, понякога може да получите замайване или да се почувствате изморен.

3.Как да приемате Ирбесартан Teva

Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на приложение

Ирбесартан Teva е за перорално приложение. Поглъщайте таблетките с достатъчно количество течност (напр. една чаша вода). Може да приемате Ирбесартан Teva с или без храна. Постарайте се да приемате Вашата дневна доза по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Ирбесартан Teva докато Вашият лекар не Ви посъветва друго.

Пациенти с високо кръвно налягане

Обичайната доза е 150 mg веднъж дневно. По-късно дозата може да бъде повишена до 300 mg веднъж дневно в зависимост от повлияването на кръвното налягане.

Пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване

При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, като поддържаща доза за лечение на придружаващото бъбречно заболяване се препоръчва доза от 300 mg веднъж дневно.

Лекарят може да Ви препоръча по-ниска доза, особено в началото на лечението при някои пациенти, като такива на хемодиализа или на възраст над 75 години.

Максималният понижаващ кръвното налягане ефект трябва да се достигне 4-6 седмици след започване на терапията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ирбесартан Teva

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, свържете се незабавно с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Ирбесартан Teva

Ако случайно сте пропуснали дневната доза, приемете следващата както обичайно. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да доведе до появата на нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава. Някои от тях могат да са сериозни и да изискват лекарска помощ.

Както при сходни лекарства, при пациенти получаващи ирбесартан са били докладвани редки случаи на алергични кожни реакции (обрив, уртикария), както и локализиран оток на лицето, устните и/или езика. Ако получите някои от тези симптоми или почувствате затруднено дишане, спрете приема на Ирбесартан Teva и незабавно се обадете на Вашия лекар.

Списък с нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души): ако имате високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване изследванията на кръвта може да покажат повишено ниво на калия

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души): замайване, гадене/повръщане, отпадналост, а изследванията на кръвта може да покажат повишени нива на ензим, който определя мускулната и сърдечната функция (креатинин фосфокиназа). При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване освен това, са били докладвани и замайване при изправяне от легнало или седнало положение, ниско кръвно налягане при изправяне от легнало или седнало положение, болки в ставите или мускулите и намалени нива на белтъка в червените кръвни клетки (хемоглобин).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): ускорена сърдечна дейност, кашлица, диария, нарушено храносмилане/киселини, полова дисфункция (проблеми с осъществяването на полов акт), болка в гърдите

Снеизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): чувство на замаяност, главоболие, промени във вкуса, звън в ушите, мускулни крампи, болка в ставите и мускулите, намален брой тромбоцити, променени чернодробни функции, повишени нива на калия в кръвта, нарушена бъбречна функция и възпаление на малките кръвоносни съдове, предимно на кожата (състояние известно като левкоцитокластичен васкулит). Нечести случаи на жълтеница (пожълтяване на кожата и/или бялото на очите) също са били докладвани.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Ирбесартан Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистерното фолио. Срокът на годност отговаря на последния ден на месеца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ирбесартан Teva

-Активната съставка е ирбесартан.

Всяка филмирана таблетка Ирбесартан Teva 75 mg съдържа 75 mg ирбесартан.

-Останалите съставки са:

Ядро на таблетката: повидон, прежелатинизирано нишесте (царевично), полоксамер 188, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден хидратиран силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката: полидекстроза, титанов диоксид, хипромелоза и макрогол

Как изглежда Ирбесартан Teva и съдържание на опаковката

Ирбесартан Teva 75 mg са бели до почти бели филмирани таблетки с форма на капсула. Едната страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “93”. Другата страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “7464”.

Ирбесартан Teva се предлага в опаковки от 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки в неперфорирани блистери; опаковки от 50 х 1 и 56 х 1 филмирани таблетки в еднодозови блистери и опаковка от 28 филмирани таблетки в неперфорирани календарни блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Полша

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.

Teva Pharma Belgium S.A. /A.G.

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Тева Фармасютикълс България EOOД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Tel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A.S.

Pharmachemie B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20180 5900

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +(39) 028917981

Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +44 1977628500

Latvija

 

UAB “Sicor Biotech” filiale Latvija

 

Tel: +371 323 666

 

Lietuva

 

UAB “Sicor Biotech”

 

Tel: +370 5 266 02 03

 

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за Ирбесартан Teva е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за потребителя

Ирбесартан Teva 150 mg филмирани таблетки

Ирбесартан (Irbesartan)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ирбесартан Teva

3.Как да приемате Ирбесартан Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ирбесартан Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

Ирбесартан Teva принадлежи към групата лекарства известни като антагонисти на ангиотензин-II рецепторите. Ангиотензин-ІІ е вещество, което се произвежда в организма и се свързва с рецептори в кръвоносните съдове, като по този начин предизвиква свиването им. Това води до повишаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva предотвратява свързването на ангиотензин-ІІ с тези рецептори, като това води до отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva забавя влошаването на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.

Ирбесартан Teva се използва при възрастни пациенти

за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония)

за предпазване на бъбреците на пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, с лабораторни данни за увредена бъбречна функция.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ирбесартан Teva

Не приемайте Ирбесартан Teva

-ако сте алергични към ирбесартан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е да избягвате Ирбесартан Teva по време на ранна бременност – вижте раздела за бременност)

-ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ирбесартан Teva, ако някое от следните се отнася

за Вас:

-ако имате силно повръщане или диария

-ако имате бъбречни проблеми

-ако имате сърдечно заболяване

-ако получавате Ирбесартан Teva за диабетно бъбречно заболяване. В този случай Вашият лекар може да провежда редовно изследване на кръвта, главно за определяне нивата на калия в кръвта в случай на влошена бъбречна функция.

-ако Ви предстои операция или ще Ви бъде давана упойка (анестезия)

-ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

-ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани – например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета

-алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбесартан Teva“.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да го приемате, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като това може сериозно да увреди Вашето бебе, ако се използва на този етап (вижте раздела за бременност).

Деца и юноши

Този лекарствен продукт не трябва да се дава на деца и юноши под 18 години, тъй като безопасността и ефикасността все още не са напълно установени. Ако дете погълне някакви таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Други лекарства и Ирбесартан Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбесартан Teva“ и „Предупреждения и предпазни мерки“).

Може да се наложи изследване на кръвта, ако приемате:

калиеви добавки

заместители на солта, които съдържат калий

калий-съхраняващи лекарства (каквито са някои диуретици)

лекарства, съдържащи литий

Ако приемате обезболяващи лекарства наречени нестероидни противовъзпалителни лекарства, ефектът на ирбесартан може да бъде отслабен.

Бременност и кърмене Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може да сте) бременна. Вашият лекар по правило ще Ви посъветва да прекратите приема на Ирбесартан Teva преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да вземате друго лекарство вместо Ирбесартан Teva. Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или, ако възманерявате да започнете да кърмите. Ирбесартан Teva не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере

друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите особено, ако Вашето бебе е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Ирбесартан Teva да повлияе Вашата способност да шофирате или работите с машини. Трябва да имате предвид обаче когато шофирате или работите с машини, че докато сте на лечение за високо кръвно налягане, понякога може да получите замайване или да се почувствате изморен.

3. Как да приемате Ирбесартан Teva

Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на приложение

Ирбесартан Teva е за перорално приложение. Поглъщайте таблетките с достатъчно количество течност (напр. една чаша вода). Може да приемате Ирбесартан Teva с или без храна. Постарайте се да приемате Вашата дневна доза по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Ирбесартан Teva толкова дълго, колкото Ви е посъветвал Вашият лекар.

Пациенти с високо кръвно налягане:

Обичайната доза е 150 mg веднъж дневно. По-късно дозата може да бъде повишена до 300 mg веднъж дневно в зависимост от повлияването на кръвното налягане.

Пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване

При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, като поддържаща доза за лечение на придружаващото бъбречно заболяване се препоръчва доза от 300 mg веднъж дневно.

Лекарят може да Ви препоръча по-ниска доза, особено в началото на лечението при някои пациенти, като такива на хемодиализа или на възраст над 75 години.

Максималният понижаващ кръвното налягане ефект трябва да се достигне 4-6 седмици след започване на терапията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ирбесартан Teva

Ако Вие случайно сте погълнали твърде много таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Ирбесартан Teva

Ако случайно сте пропуснали дневната доза, приемете следващата както обичайно. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на тово лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да доведе до появата на нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава. Някои от тях могат да са сериозни и да изискват лекарска помощ.

Както при сходни лекарства, при пациенти получаващи ирбесартан са били докладвани редки случаи на алергични кожни реакции (обрив, уртикария), както и локализиран оток на лицето,

устните и/или езика. Ако получите някои от тези симптоми или почувствате затруднено дишане, спрете приема на Ирбесартан Teva и незабавно се обадете на Вашия лекар.

Списък с нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души): ако имате високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване изследванията на кръвта може да покажат повишено ниво на калия

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души): замайване, гадене/повръщане, отпадналост, а изследванията на кръвта може да покажат повишени нива на ензим, който определя мускулната и сърдечната функция (креатинин фосфокиназа). При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване освен това, са били докладвани и замайване при изправяне от легнало или седнало положение, ниско кръвно налягане при изправяне от легнало или седнало положение, болки в ставите или мускулите и намалени нива на белтъка в червените кръвни клетки (хемоглобин).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): ускорена сърдечна дейност, кашлица, диария, нарушено храносмилане/киселини, полова дисфункция (проблеми с осъществяването на полов акт), болка в гърдите

Снеизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): чувство на замаяност, главоболие, промени във вкуса, звън в ушите, мускулни крампи, болка в ставите и мускулите, намален брой тромбоцити, променени чернодробни функции, повишени нива на калия в кръвта, нарушена бъбречна функция и възпаление на малките кръвоносни съдове, предимно на кожата (състояние известно като левкоцитокластичен васкулит). Нечести случаи на жълтеница (пожълтяване на кожата и/или бялото на очите) също са били докладвани.

Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ирбесартан Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистерното фолио. Срокът на годност отговаря на последния ден на месеца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ирбесартан Teva

-Активната съставка е ирбесартан.

• Всяка филмирана таблетка Ирбесартан Teva 150 mg съдържа 150 mg ирбесартан.

-Останалите съставки са:

Ядро на таблетката: повидон, прежелатинизирано нишесте (царевично), полоксамер 188, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден хидратиран силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката: полидекстроза, титанов диоксид, хипромелоза и макрогол

4000.

Как изглежда Ирбесартан Teva и съдържание на опаковката

Ирбесартан Teva 150 mg филмирани таблетки са бели до почти бели филмирани таблетки с форма на капсула. Едната страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “93”. Другата страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “7465”.

Ирбесартан Teva се предлага в опаковки от 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки в неперфорирани блистери; опаковки от 50 х 1 и 56 х 1 филмирани таблетки в еднодозови блистери и опаковка от 28 филмирани таблетки в неперфорирани календарни блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Полша

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединеното кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Teва фармасютикълс България ЕООД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Tel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva, S.L.U.

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +353 (0) 51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +(39) 028917981

Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +44 1977628500

Latvija

 

UAB “Sicor Biotech” filiale Latvija

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за Ирбесартан Teva е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за потребителя

Ирбесартан Teva 300 mg филмирани таблетки

Ирбесартан (Irbesartan)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите както Вашите.

-Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Ирбесартан Teva

3.Как да приемате Ирбесартан Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Ирбесартан Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Ирбесартан Teva и за какво се използва

Ирбесартан Teva принадлежи към групата лекарства известни като антагонисти на ангиотензин-II рецепторите. Ангиотензин-ІІ е вещество, което се произвежда в организма и се свързва с рецептори в кръвоносните съдове, като по този начин предизвиква свиването им. Това води до повишаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva предотвратява свързването на ангиотензин-ІІ с тези рецептори, като това води до отпускане на кръвоносните съдове и понижаване на кръвното налягане. Ирбесартан Teva забавя влошаването на бъбречната функция при пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2.

Ирбесартан Teva се използва при възрастни пациенти

за лечение на високо кръвно налягане (есенциална хипертония)

за предпазване на бъбреците на пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, с лабораторни данни за увредена бъбречна функция.

2.Какво трябва да знаете, ппреди да приемете Ирбесартан Teva

Не приемайте Ирбесартан Teva

-ако сте алергични към ирбесартан или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

-ако сте бременна след 3-ия месец (по-добре е да избягвате Ирбесартан Teva по време на ранна бременност – вижте раздела за бременност)

-ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство, за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Ирбесартан Teva, ако някое от следните се отнася

за Вас:

-ако имате силно повръщане или диария

-ако имате бъбречни проблеми

-ако имате сърдечно заболяване

-ако получавате Ирбесартан Teva за диабетно бъбречно заболяване. В този случай Вашият лекар може да провежда редовно изследване на кръвта, главно за определяне нивата на калия в кръвта в случай на влошена бъбречна функция.

-ако Ви предстои операция или ще Ви бъде давана упойка (анестезия)

-ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:

-ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) (известни също като сартани – например валсартан, телмисартан, ирбесартан), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета

-алискирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбесартан Teva“.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или може да забременеете). Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да го приемате, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като това може сериозно да увреди Вашето бебе, ако се използва на този етап (вижте раздела за бременност).

Деца и юноши

Този лекарствен продукт не трябва да се дава на деца и юноши под 18 години, тъй като безопасността и ефикасността все още не са напълно установени. Ако дете погълне някакви таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Други лекарства и Ирбесартан Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки:

Ако приемате ангиотензин II-рецепторен блокер (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Ирбесартан Teva“ и „Предупреждения и предпазни мерки“).

Може да се наложи изследване на кръвта, ако приемате:

калиеви добавки

заместители на солта, които съдържат калий

калий-съхраняващи лекарства (каквито са някои диуретици)

лекарства, съдържащи литий

Ако приемате обезболяващи лекарства наречени нестероидни противовъзпалителни лекарства, ефектът на ирбесартан може да бъде отслабен.

Бременност и кърмене Бременност

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако мислите, че сте (или може да сте) бременна. Вашият лекар по правило ще Ви посъветва да прекратите приема на Ирбесартан Teva преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви посъветва да вземате друго лекарство вместо Ирбесартан Teva. Ирбесартан Teva не се препоръчва в ранна бременност и не трябва да се приема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да причини сериозно увреждане на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

Кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако кърмите или, ако възманерявате да започнете да кърмите. Ирбесартан Teva не се препоръчва на майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере

друго лечение за Вас, ако желаете да кърмите особено, ако Вашето бебе е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Ирбесартан Teva да повлияе Вашата способност да шофирате или работите с машини. Трябва да имате предвид обаче когато шофирате или работите с машини, че докато сте на лечение за високо кръвно налягане, понякога може да получите замайване или да се почувствате изморен.

3. Как да приемате Ирбесартан Teva

Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на приложение

Ирбесартан Teva е за перорално приложение. Поглъщайте таблетките с достатъчно количество течност (напр. една чаша вода). Може да приемате Ирбесартан Teva с или без храна. Постарайте се да приемате Вашата дневна доза по едно и също време всеки ден. Важно е да продължите да приемате Ирбесартан Teva толкова дълго, колкото Ви е посъветвал Вашият лекар.

Пациенти с високо кръвно налягане

Обичайната доза е 150 mg веднъж дневно. По-късно дозата може да бъде повишена до 300 mg веднъж дневно в зависимост от повлияването на кръвното налягане.

Пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване

При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2, като поддържаща доза за лечение на придружаващото бъбречно заболяване се препоръчва доза от 300 mg веднъж дневно.

Лекарят може да Ви препоръча по-ниска доза, особено в началото на лечението при някои пациенти, като такива на хемодиализа или на възраст над 75 години.

Максималният понижаващ кръвното налягане ефект трябва да се достигне 4-6 седмици след започване на терапията.

Ако сте приели повече от необходимата доза Ирбесартан Teva

Ако Вие случайно сте погълнали твърде много таблетки, незабавно се обадете на Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Ирбесартан Teva

Ако случайно сте пропуснали дневната доза, приемете следващата както обичайно. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да доведе до появата на нежелани реакции въпреки, че не всеки ги получава. Някои от тях могат да са сериозни и да изискват лекарска помощ.

Както при сходни лекарства, при пациенти получаващи ирбесартан са били докладвани редки случаи на алергични кожни реакции (обрив, уртикария), както и локализиран оток на лицето,

устните и/или езика. Ако получите някои от тези симптоми или почувствате затруднено дишане, спрете приема на Ирбесартан Teva и незабавно се обадете на Вашия лекар.

Списък с нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души): ако имате високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване изследванията на кръвта може да покажат повишено ниво на калия

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души): замайване, гадене/повръщане, отпадналост, а изследванията на кръвта може да покажат повишени нива на ензим, който определя мускулната и сърдечната функция (креатинин фосфокиназа). При пациенти с високо кръвно налягане и диабет тип 2 с бъбречно заболяване освен това, са били докладвани и замайване при изправяне от легнало или седнало положение, ниско кръвно налягане при изправяне от легнало или седнало положение, болки в ставите или мускулите и намалени нива на белтъка в червените кръвни клетки (хемоглобин).

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 души): ускорена сърдечна дейност, кашлица, диария, нарушено храносмилане/киселини, полова дисфункция (проблеми с осъществяването на полов акт), болка в гърдите

Снеизвестна честота са (от наличните данни не може да бъде направена оценка): чувство на замаяност, главоболие, промени във вкуса, звън в ушите, мускулни крампи, болка в ставите и мускулите, намален брой тромбоцити, променени чернодробни функции, повишени нива на калия в кръвта, нарушена бъбречна функция и възпаление на малките кръвоносни съдове, предимно на кожата (състояние известно като левкоцитокластичен васкулит). Нечести случаи на жълтеница (пожълтяване на кожата и/или бялото на очите) също са били докладвани.

Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Ирбесартан Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или блистерното фолио. Срокът на годност отговаря на последния ден на месеца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ирбесартан Teva

-Активната съставка е ирбесартан.

• Всяка филмирана таблетка Ирбесартан Teva 300 mg съдържа 300 mg ирбесартан.

-Останалите съставки са:

Ядро на таблетката: повидон, прежелатинизирано нишесте (царевично), полоксамер 188, микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, колоиден хидратиран силициев диоксид и магнезиев стеарат.

Обвивка на таблетката: полидекстроза, титанов диоксид, хипромелоза и макрогол

4000.

Как изглежда Ирбесартан Teva и съдържание на опаковката

Ирбесартан Teva 300 mg филмирани таблетки са бели до почти бели филмирани таблетки с форма на капсула. Едната страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “93”. Другата страна на таблетката е с вдлъбнато релефно означение на числото “7466”.

Ирбесартан Teva се предлага в опаковки от 7, 14, 28, 30, 56, 60, 80, 84, 90, 98 и 100 филмирани таблетки в неперфорирани блистери; опаковки от 50 х 1 и 56 х 1 филмирани таблетки в еднодозови блистери и опаковка от 28 филмирани таблетки в неперфорирани календарни блистери.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:

Teva B.V.

Swensweg 5 2031GA Haarlem

Нидерландия

Производители:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Полша

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A/A.G.

Teva Pharma Belgium S.A./A.G.

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

България

Magyarország

Teва Фармасютикълс България EOOД

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Teл: +359 2 489 95 82

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Malta

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +420 251 007 111

Τel: +35351321740

Danmark

Nederland

Teva Denmark A/S

Teva Nederland B.V.

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +31 (0) 800 0228400

Deutschland

Norge

Teva GmbH

Teva Norway AS

Tel: +49 731 402 08

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Österreich

Teva Eesti esindus

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Polska

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +(48) 22 345 93 00

España

Portugal

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +(34) 91 387 32 80

Tel: (351) 214 235 910

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Hrvatska

Slovenija

Pliva Hrvatska d.o.o

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Ireland

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: + 353 (0) 51 321 740

Tel: +(421) 2 5726 7911

Ísland

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Sverige

Teva Italia S.r.l.

Teva Sweden AB

Tel: +(39) 028917981

Tel: +(46) 42 12 11 00

Κύπρος

United Kingdom

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva UK Limited

Τηλ: +30 210 72 79 099

Telephone: +44 977628500

Latvija

 

UAB “Sicor Biotech” filiale Latvija

 

Tel: +371 67 323 666

 

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за Ирбесартан Teva е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта