Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kengrexal (cangrelor) – кратка характеристика на продукта - B01

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоKengrexal
ATC кодB01
Веществоcangrelor
ПроизводителChiesi Farmaceutici S.p.A.

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Kengrexal 50 mg прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа кангрелор тетранатрий, съответстващ на 50 mg кангрелор (cangrelor). След разтваряне 1 ml концентрат съдържа 10 mg кангрелор. След разреждане 1 ml разтвор съдържа 200 микрограма кангрелор.

Помощни вещества с известно действие Всеки флакон съдържа 52,2 mg сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инжекционен/инфузионен разтвор Бял до почти бял лиофилизиран прах

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1.Терапевтични показания

Kengrexal, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (ASA), е показан за намаляване на тромботични сърдечносъдови събития при възрастни пациенти с исхемична болест на сърцето, подложени на перкутанна коронарна интервенция (PCI), които не са приели перорален P2Y12 инхибитор преди PCI процедурата и при които пероралната терапия с

P2Y12 инхибитори не е приложима или желателна.

4.2.Дозировка и начин на приложение

Kengrexal трябва да се прилага от лекар с опит в грижите при остри коронарни събития или интервенционални коронарни процедури и е предназначен за специализирана употреба при остри коронарни събития и в болнична обстановка.

Дозировка

Препоръчителната доза Kengrexal за пациенти, подложени на PCI, е интравенозен болус 30 микрограма/kg, последван незабавно от интравенозна инфузия 4 микрограма/kg/min.

Прилагането на болуса и инфузията трябва да започне преди процедурата и да продължи най- малко два часа или докато трае самата процедура, което от двете е по-дълго. По преценка на лекаря инфузията може да продължи с обща продължителност от четири часа, вижте точка 5.1.

Пациентите трябва да преминат на перорална P2Y12 терапия за продължително лечение. При преминаването, веднага след прекратяване на инфузията с кангрелор трябва да се приложи натоварваща доза перорален P2Y12 инхибитор (клопидогрел, тикагрелор или прасугрел) . Като алтернатива, натоварваща доза тикагрелор или прасугрел, но не и клопидогрел, може да се приложи до 30 минути преди края на инфузията, вижте точка 4.5.

Употреба с други антикоагулантни средства

При пациенти, подложени на PCI, трябва да се приложи стандартна допълнителна процедурна терапия (вж. точка 5.1).

Пациенти в старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (≥75 години).

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата при пациенти с лека, умерена или тежка бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.4 и точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходима корекция на дозата (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на кангрелор при деца на възраст под 18 години не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Kengrexal е предназначен за интравенозно приложение само след разтваряне и разреждане.

Kengrexal трябва да се прилага чрез интравенозна линия. Количеството болус трябва да се приложи бързо (<1 минута) от разредения сак чрез ръчно прилагане на интравенозна инжекция или помпа. Уверете, се че болусът е приложен напълно преди започване на PCI. Започнете инфузията веднага след прилагане на болуса.

За указания относно разтварянето и разреждането на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3.

Противопоказания

Активно кървене или увеличен риск от кървене поради нарушения на хемостазата и/или

 

необратими коагулационни нарушения или поради скорошна голяма операция/травма

или неконтролирана тежка хипертония.

Анамнеза за инсулт или преходна исхемична атака (ПИА).

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

 

изброени в точка 6.1.

4.4.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Риск от кървене

Лечението с Kengrexal може да увеличи риска от кървене.

В основните проучвания, проведени при пациенти, подложени на PCI, GUSTO ((Global Use of Strategies to Open Occluded Arteries) Глобално използване на стратегии за отваряне на запушени артерии), случаи на умерено и леко кървене са по-често срещани при пациенти, лекувани с кангрелор, отколкото при пациенти, лекувани с клопидогрел, вижте точка 4.8.

Независимо че в повечето случаи кървенето, свързано с употребата на кангрелор, се наблюдава на мястото на пунктиране на артерията, кръвоизлив може да се получи на всяко място. При всяко неизяснено понижаване на кръвното налягане или хематокрита е необходимо сериозно обмисляне за настъпване на хеморагично събитие и прекратяване на приложението на кангрелор. Кангрелор трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с болестни състояния, свързани с повишен риск от кървене. Кангрелор трябва да се използва с повишено внимание при пациенти, приемащи лекарства, които могат да увеличат риска от кървене.

Кангрелор има полуживот от 3 до 6 минути. Функцията на тромбоцитите се възстановява в рамките на 60 минути след спиране на инфузията.

Вътречерепен кръвоизлив

Лечението с Kengrexal може да увеличи риска от вътречерепен кръвоизлив. В основните проучвания, проведени при пациенти, подложени на PCI, има повече случаи на вътречерепно кървене след 30 дни с кангрелор (0,07%), отколкото с клопидогрел (0,02%), от които 4 случая на кървене с кангрелор и 1 случай на кървене с клопидогрел са били фатални. Кангрелор е противопоказан при пациенти с анамнеза на инсулт/TIA, (вж. точка 4.3 и точка 4.8).

Сърдечна тампонада

Лечението с Kengrexal може да увеличи риска от сърдечна тампонада. В основните проучвания, проведени при пациенти, подложени на PCI, има повече случаи на сърдечна тампонада след

30 дни с кангрелор (0,12%), отколкото с клопидогрел (0,02%) (вж. точка 4.8).

Ефекти върху бъбречната функция

В основните проучвания, проведени при пациенти, подложени на PCI, се съобщава за появата на събития на остра бъбречна недостатъчност (0,1%), бъбречна недостатъчност (0,1%) и повишени нива на серумен креатинин (0,2%) след приложение на кангрелор в клинични изпитвания. Вижте точка 4.8. При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс 15-30 ml/min) се съобщава за по-висок процент на влошаване на бъбречната функция (3,2%) в групата на лечение с кангрелор, отколкото в групата на лечение с клопидогрел (1,4%). Освен това се съобщава за по-висок процент на умерено кървене при GUSTO в групата на лечение с кангрелор (6,7%) в сравнение с групата на лечение с клопидогрел (1,4%). Кангрелор трябва да се използва с повишено внимание при тези пациенти.

Свръхчувствителност

След лечение с Kengrexal могат да възникнат реакции на свръхчувствителност. Отбелязан е по- висок процент на сериозни случаи на свръхчувствителност с кангрелор (0,05%), отколкото с контролата (0,007%). В тях се включват случаи на анафилактични реакции/шок и ангиоедем (вж. точка 4.8).

Риск от диспнея

Лечението с Kengrexal може да увеличи риска от диспнея. В основните проучвания, проведени при пациенти, подложени на PCI, диспнея (включително диспнея при натоварване) се наблюдава по-често при пациенти, лекувани с кангрелор (1,3%) отколкото с клопидогрел (0,4%). Повечето събития на диспнея са леки или умерени по тежест и средната продължителност на диспнеята е два часа при пациенти, получаващи кангрелор (вж. точка 4.8).

Непоносимост към фруктоза Този лекарствен продукт съдържа сорбитол. Пациенти с редки наследствени проблеми на

непоносимост към фруктоза не трябва да вземат това лекарство.

Натрий

Kengrexal съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 g) на флакон, (т.е. на практика не съдържа натрий).

4.5.Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействия са провеждани само при възрастни.

Перорални P2Y12 средства (клопидогрел, прасугрел, тикагрелор)

Когато клопидогрел се прилага по време на инфузия с кангрелор, не се постига очакваният инхибиращ ефект на клопидогрел върху тромбоцитите. Приложението на 600 mg клопидогрел веднага след прекратяване на инфузията с кангрелор води до очаквания пълен фармакодинамичен ефект. Не се наблюдава клинично значимо прекъсване на P2Y12

инхибирането в проучвания фаза III, когато 600 mg клопидогрел се прилага веднага след прекратяване на инфузията с кангрелор.

Проведено е проучване за фармакодинамично взаимодействие с кангрелор и прасугрел, което показа, че кангрелор и прасугрел могат да се прилагат едновременно. Пациентите могат да преминат от лечение с кангрелор на лечение с прасугрел, когато прасугрел се прилага веднага след прекратяване на инфузията с кангрелор или до един час преди това, оптимално 30 минути преди края на инфузията с кангрелор, за да се ограничи възстановяването на тромбоцитната реактивност.

Проучване за фармакодинамично взаимодействие също е проведено с кангрелор и тикагрелор. Не се наблюдава взаимодействие с кангрелор. Пациентите могат да преминат от лечение с кангрелор на лечение с тикагрелор без прекъсване на антитромботичния ефект.

Фармакодинамични ефекти Кангрелор показва инхибиране на активацията и агрегацията на тромбоцитите, както показва

агрегометрията (светлинна трансмисия и импеданс) на мястото на предлагане на анализи като теста VerifyNow P2Y12™, VASP-P и флоуцитометрия.

След прилагане на болус 30 микрограма/kg, последвано от инфузия 4 микрограма/kg/min (дозата за PCI), се наблюдава инхибиране на тромбоцитите в рамките на две минути. Фармакокинетичният/фармакодинамичият (PK/PD) ефект на кангрелор се поддържа постоянно по време на инфузията.

Независимо от дозата след преустановяване на инфузията, нивата на кангрелор в кръвта бързо намаляват и функцията на тромбоцитите се връща към нормалните граници в рамките на един час.

Ацетилсалицилова киселина (ASA), хепарин, нитроглицерин

При проучване за взаимодействията с аспирин, хепарин или нитроглицерин не се наблюдава фармакокинетично или фармакодинамично взаимодействие с кангрелор.

Бивалирудин, нискомолекулен хепарин, фондапаринукс и GP IIb/IIIa инхибитори

В клинични проучвания кангрелор е прилаган едновременно с бивалирудин, нискомолекулен хепарин, фондапаринукс и GP IIb/IIIa инхибитори (абсиксимаб, ептифибатид, тирофибан) без видим ефект върху фармакокинетиката или фармакодинамиката на кангрелор.

Цитохром P450 (CYP)

Метаболизмът на кангрелор не зависи от CYP и CYP изоензимите не се инхибират от терапевтични концентрации на кангрелор или от неговите основни метаболити.

Протеин на резистентност на рак на гърдата (BCRP)

Наблюдава се in vitro инхибиране на BCRP от метаболита ARC-69712XX в клинично значими концентрации. Не са изследвани възможните последици при in vivo ситуация, но се препоръчва повишено внимание при комбинирането на кангрелор със субстрат на BCRP.

4.6.Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват или има ограничени данни за употребата на Kengrexal при бременни жени. Проучвания при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Kengrexal не трябва да се използва по време на бременност.

Кърмене

Не е известно дали Kengrexal се екскретира в кърмата. Не може да се изключи риск за кърмачето.

Фертилитет

При проучвания на Kengrexal върху животни не е наблюдаван ефект върху показателите за фертилитет при женски индивиди. Обратим ефект върху фертилитета е наблюдаван при мъжки плъхове, лекувани с Kengrexal (вж. точка 5.3).

4.7.Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Kengrexal не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8.Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност Безопасността на кангрелор е оценена при повече от 12 700 лекувани пациенти, подложени на

PCI. Най-честите нежелани реакции с кангрелор включват леко и умерено кървене и диспнея. Сериозните нежелани реакции, свързани с кангрелор при пациенти с исхемична болест на сърцето, включват тежко/животозастрашаващо кървене и свръхчувствителност.

Табличен списък на нежеланите реакции Таблица 1 описва нежелани реакции, установени въз основа на обединяване на комбинирани

данни от всички проучвания CHAMPION. Нежеланите реакции са класифицирани по честота и системо-органни класове. Категориите по честота са определени съгласно следните конвенции:

Много чести (≥1/10); Чести (≥1/100 до <1/10); Нечести (≥1/1 000 до <1/100); Редки (≥1/10 000 до

<1/1 000); Много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Таблица 1: Нежелани лекарствени реакции за кангрелор в сборните проучвания CHAMPION в рамките на 48 часа

Системо-

Чести (≥1/100

Редки (≥1/10

Много редки

органни

до <1/10)

000 до <1/100)

000 до <1/1 000)

(<1/10 000)

класове

 

 

 

 

Инфекции и

 

 

 

Инфекция на

инфестации

 

 

 

хематома

Неоплазми -

 

 

 

Кървене от

доброкачествени

 

 

 

неоплазма на

, злокачествени

 

 

 

кожата

и неопределени

 

 

 

 

(вкл. кисти и

 

 

 

 

полипи)

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Анемия,

 

кръвта и

 

 

Тромбоцитопен

 

лимфната

 

 

ия

 

система

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Анафилактична

 

имунната

 

 

реакция

 

система

 

 

(Анафилактичен

 

 

 

 

шок),

 

 

 

 

Свръхчувствите

 

 

 

 

лност

 

Нарушения на

 

 

Вътречерепен

 

нервната

 

 

кръвоизлив г *

 

система

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Кръвоизлив в

 

очите

 

 

окото

 

Нарушения на

 

 

 

Кръвоизлив в

ухото и

 

 

 

ухото

лабиринта

 

 

 

 

Системо-

Чести (≥1/100

Редки (≥1/10

Много редки

органни

до <1/10)

000 до <1/100)

000 до <1/1 000)

(<1/10 000)

класове

 

 

 

 

Сърдечни

 

Сърдечна

 

 

нарушения

 

тампонада

 

 

 

 

(перикарден

 

 

 

 

кръвоизлив)

 

 

Съдови

Хематом <5 cm,

Хемодинамична

Кръвоизлив от

 

нарушения

Кръвоизлив

нестабилност

рана

 

 

 

 

Съдов

 

 

 

 

псевдоаневризъ

 

 

 

 

м

 

Респираторни,

Диспнея

Епистаксис,

Белодробен

 

гръдни и

(Диспнея при

Хемоптизис

кръвоизлив

 

медиастинални

натоварване)

 

 

 

нарушения

 

 

 

 

Стомашно-

 

Ретроперитонеа

 

 

чревни

 

лен

 

 

нарушения

 

кръвоизлив,*

 

 

 

 

Перитонеален

 

 

 

 

хематом,

 

 

 

 

Стомашно-

 

 

 

 

чревен

 

 

 

 

кръвоизлив a

 

 

Нарушения на

Екхимози

Обрив, сърбеж,

Ангиоедем

 

кожата и

(Петехии,

уртикария е

 

 

подкожната

Пурпура)

 

 

 

тъкан

 

 

 

 

Нарушения на

 

Кръвоизлив на

 

 

бъбреците и

 

пикочните

 

 

пикочните

 

пътища, д

 

 

пътища

 

Остра бъбречна

 

 

 

 

недостатъчност

 

 

 

 

(бъбречна

 

 

 

 

недостатъчност)

 

 

Нарушения на

 

 

Кръвоизлив в

Менорагия,

възпроизводител

 

 

таза

Кръвоизлив на

ната система и

 

 

 

пениса

гърдата

 

 

 

 

Общи

Секрет на

Хематом на

 

 

нарушения и

мястото на

мястото на

 

 

ефекти на

пунктиране на

пунктиране на

 

 

мястото на

кръвоносен съд

кръвоносен съд б

 

 

приложение

 

 

 

 

Изследвания

Понижен

Повишен

Намален брой на

 

 

хематокрит,

креатинин в

тромбоцитите,

 

 

Понижен

кръвта

Намален брой на

 

 

хемоглобин**

 

червените

 

 

 

 

кръвни клетки,

 

 

 

 

Повишено

 

 

 

 

международно

 

 

 

 

нормализирано

 

 

 

 

съотношение в

 

Системо-

Чести (≥1/100

Редки (≥1/10

Много редки

органни

до <1/10)

000 до <1/100)

000 до <1/1 000)

(<1/10 000)

класове

 

 

 

 

Наранявания,

Хематом >5 cm

 

Контузия

Периорбитален

отравяния и

 

 

 

хематом,

усложнения,

 

 

 

подкожен

възникнали в

 

 

 

хематом

резултат на

 

 

 

 

интервенции

 

 

 

 

Множествените свързани термини за нежелани реакции са групирани в таблицата и включват медицински термини, както е описано по-долу:

a.Кръвоизлив от горния отдел на стомашно-чревния тракт, Кръвоизлив от устата, Кървене от венците, Езофагеален кръвоизлив, Кръвоизлив от язва на дванадесетопръстника,

Хематемеза, Кръвоизлив от долния отдел на стомашно-чревния тракт, Ректален кръвоизлив, Хемороидален кръвоизлив, Хематохезия

б. Кървене от мястото на приложение, Кръвоизлив или хематом на мястото на катетъра, Кръвоизлив или хематом на мястото на инфузия

в Абнормно време за коагулация, Удължено протромбиново време

гМозъчен кръвоизлив, мозъчносъдов инцидент

дХематурия, Кръв в урината, Уретрален кръвоизлив

еЕритем, Еритематозен обрив, Сърбящ обрив

*Включително събития с фатален изход

**Трансфузията е нечеста 101/12565 (0,8%)

Описание на избрани нежелани реакции

Скалата на кървене GUSTO е измерена в клиничните изпитвания CHAMPION (PHOENIX, PLATFORM и PCI). Анализ на кървене, което не е свързано с коронарно-артериален байпас (CABG), е представено в

Таблица 2.

Когато се прилага в условията на PCI, кангрелор се свързва с по-голяма честота на леко кървене по скалата на кървене GUSTO в сравнение с клопидогрел. По-нататъшният анализ на леко кървене по скалата на кървене GUSTO разкрива, че голяма част от случаите на леко кървене са екхимози, сълзене и <5 cm хематом. Честотата на кръвопреливане и тежки/животозастрашаващи кръвоизливи по скалата на кървене GUSTO са подобни. В сборната популация за безопасност от изпитванията CHAMPION, честотата на фатално кървене в рамките на 30 дни от прилагането е ниска и сходна при пациенти, получили кангрелор в сравнение с клопидогрел (8 [0,1%] спрямо 9 [0,1%]).

Изходният демографски фактор не е променил относителния риск от кървене с кангрелор.

Таблица 2: Кървене, което не е свързано с CABG

Кървене по GUSTO, n (%)

 

 

 

Сборни данни от CHAMPION

Кангрелор

Клопидогрел

(N=12 565)

(N=12 542)

 

Всяко кървене по GUSTO

2196 (17,5)

1696 (13,5)

Тежко/животозастрашаващо

28 (0,2)

23 (0,2)

Умерено

76 (0,6)

56 (0,4)

Леко а

(16,8)

1627 (13,0)

Леко без екхимози, сълзене и хематом <5 cm

(5,6)

515 (4,1)

Пациенти с всякаква трансфузия

90 (0,7)

70 (0,6)

CHAMPION PHOENIX

Кангрелор

Клопидогрел

(N=5 529)

(N=5 527)

 

Всяко кървене по GUSTO

(3,2)

107 (1,9)

Тежко/животозастрашаващо

9 (0,2)

6 (0,1)

Умерено

22 (0,4)

13 (0,2)

Леко б

(2,7)

88 (1,6)

Леко без екхимози, сълзене и хематом <5 cm

98 (1,8)

51 (0,9)

Пациенти с всякаква трансфузия

25 (0,5)

16 (0,3)

CABG: Коронарно-артериален байпас; GUSTO: Глобално използване на стратегии за отваряне на запушени артерии

a В сборния анализ на CHAMPION, леко кървене по GUSTO се определя като друго кървене, което не изисква кръвопреливане и не предизвиква компрометиране на хемодинамиката

б В CHAMPION PHOENIX, леко кървене по GUSTO се определя като друго кървене, което налага интервенция, но не изисква кръвопреливане и не предизвиква компрометиране на хемодинамиката

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена

в Приложение V.

4.9.Предозиране

В клинични проучвания здрави доброволци получават до два пъти предложената дневна доза. В клинични проучвания максималното случайно предозиране е 10 пъти (болус) или 3,5 пъти нормално прилаганата инфузионна доза като най-често наблюдаваната нежелана реакция е кървене.

Кървенето е най-вероятният фармакологичен ефект на предозиране. Ако настъпи кървене, трябва да се вземат подходящи поддържащи мерки, които могат да включват спиране на лекарствения продукт, за да може да се възстанови функцията на тромбоцитите.

За Kengrexal няма антидот обаче фармакокинетичният полуживот на Kengrexal е от 3 до 6 минути. Функцията на тромбоцитите се възстановява в рамките на 60 минути след спиране на инфузията.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1.Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Инхибитори на тромбоцитната агрегация с изключение на хепарин, ATC код: B01AC25.

Механизъм на действие

Kengrexal съдържа кангрелор, директен P2Y12 тромбоцитен рецепторен антагонист, който блокира аденозин дифосфат (ADP) индуцираната тромбоцитна активация и агрегация in vitro и ex vivo. Кангрелор се свързва избирателно и обратимо с P2Y12 рецептора, за да предотврати по- нататъшната сигнализация и активирането на тромбоцитите.

Фармакодинамични ефекти Кангрелор показва инхибиране на активацията и агрегацията на тромбоцитите, както показва

агрегометрията (светлинна трансмисия и импеданс) на мястото на предлагане на анализи като теста VerifyNow P2Y12™, VASP-P и флоуцитометрия. Началото на инхибирането на P2Y12 настъпва бързо при прилагане на кангрелор.

След прилагане на болус 30 микрограма/kg, последвано от инфузия 4 микрограма/kg/min, се наблюдава инхибиране на тромбоцити в рамките на две минути. Фармакокинетичният/фармакодинамичият (PK/PD) ефект на кангрелор се поддържа постоянно по време на инфузията.

Независимо от дозата след преустановяване на инфузията, нивата в кръвта бързо намаляват и функцията на тромбоцитите се връща към нормалните граници в рамките на един час.

Клинична ефикасност и безопасност

Основното клинично доказателство за ефикасността на кангрелор произлиза от CHAMPION PHOENIX, рандомизирано, двойносляпо проучване, сравняващо кангрелор (n=5472) с клопидогрел (n=5470), и двете, прилагани в комбинация с аспирин и друго стандартно лечение, включително нефракциониран хепарин (78%), бивалуридин (23%), (нискомолекулен хепарин) (14%) или фондапаринукс (2,7%). Средната продължителност на инфузия с кангрелор е

129 минути. Употребата на GP IIb/IIIa инхибитори е разрешена само като животоспасяваща терапия и те са използвани при 2,9% от пациентите. Включени са пациенти с коронарна атеросклероза, които се нуждаят от PCI по повод на стабилна стенокардия (58%), остър коронарен синдром без ST елевация (NSTE-ACS) (26%) или инфаркт на миокарда със ST

елевация (STEMI) (16%).

Данните от сборната популация при CHAMPION от над 25 000 пациенти с PCI осигуряват допълнителна клинична подкрепа по отношение на безопасността.

При CHAMPION PHOENIX, кангрелор значително намалява (намаление на относителния риск 22%; намаление на абсолютния риск 1,2%) първичната съставна крайна точка на смъртни случаи, независимо от причината, MI, IDR и ST в сравнение с клопидогрел за 48 часа (Таблица 3).

Таблица 3: Тромботични събития за 48 часа в CHAMPION PHOENIX (mITT популация)

 

 

Кангрелор спрямо Клопидогрел

 

 

 

 

 

 

 

Кангрелор

Клопидогрел

 

p-

n (%)

N=5 470

N=5 469

OR (95% CI)

стойност

Първична крайна точка

 

 

 

 

Смъртни

257 (4,7)

322 (5,9)

0,78 (0,66, 0,93)

0,005

случаи/MI/IDR/ST a

 

 

 

 

Ключова вторична

 

 

 

 

крайна точка

 

 

 

 

Тромбоза на стента

46 (0,8)

74 (1,4)

0,62 (0,43, 0,90)

0,010

 

 

 

 

 

 

Смъртни случаи

18 (0,3)

18 (0,3)

1,00 (0,52, 1,92)

> 0,999

 

 

 

 

 

MI

207 (3,8)

255 (4,7)

0,80 (0,67, 0,97)

0,022

 

 

 

 

 

IDR

28 (0,5)

38 (0,7)

0,74 (0,45, 1,20)

0,217

a Първична крайна точка от логистична регресия, коригирана за натоварваща доза и състояние на пациента. р-стойности за вторични крайни точки, въз основа на хи-квадрат тест.

OR = съотношение на шансовете; CI = доверителен интервал; IDR = реваскуларизация, поради исхемия; MI = инфакт на миокарда; mITT = модофицирано намерение за лечение; ST = тромбоза на стента.

Наблюдаваните значителни намаления на смъртни случи/MI/IDR/ST и ST в групата на лечение с кангрелор за 48 часа се запазват за 30 дни (Таблица 4).

Таблица 4: Тромботични събития след 30 дни в CHAMPION PHOENIX (mITT популация)

 

 

Кангрелор спрямо Клопидогрел

 

 

 

 

 

 

 

Кангрелор

Клопидогрел

 

p-

n (%)

N=5462

N=5457

OR (95% CI)

стойност a

Първична крайна

 

 

 

 

точка

326 (6,0)

380 (7,0)

0,85 (0,73, 0,99)

0,035

Смъртни

 

 

 

 

случаи/MI/IDR/ST

 

 

 

 

Ключова вторична

 

 

 

 

крайна точка

 

 

 

 

Тромбоза на стента

71 (1,3)

104 (1,9)

0,68 (0,50, 0,92)

0,012

 

 

 

 

 

Смъртни случаи

60 (1,1)

55 (1,0)

1,09 (0,76, 1,58)

0,643

 

 

 

 

 

MI

225 (4,1)

272 (5,0)

0,82 (0,68, 0,98)

0,030

 

 

 

 

 

IDR

56 (1,0)

66 (1,2)

0,85 (0,59, 1,21)

0,360

a p-стойности въз основа на хи-квадрат тест.

OR = съотношение на шансовете; CI = доверителен интервал; IDR = реваскуларизация, поради исхемия; MI = инфакт на миокарда; mITT = модофицирано намерение за лечение; ST = тромбоза на стента.

Педиатрична популация Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с Kengrexal в една или повече подгрупи на педиатричната популация при профилактика на несвързана с определено място емболия и тромбоза, за лечение на тромбоза при педиатрични пациенти, подложени на диагностични и/или терапевтични перкутанни съдови процедури Вижте точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията.

5.2.Фармакокинетични свойства

Абсорбция Бионаличността на кангрелор е пълна и незабавна. Кангрелор бързо се разпространява като

достига Сmax в рамките на две минути след прилагане на интравенозен болус, последван от инфузия. Средната концентрация при стационарно състояние на кангрелор по време на непрекъсната интравенозна инфузия 4 микрограма/kg/min е 488 ng/ml.

Разпределение

Кангрелор има обем на разпределение 3,9 l. Кангрелор се свързва с плазмените протеини

97-98%.

Биотрансформация Кангрелор бързо се деактивира в плазмата чрез дефосфорилиране, за да образува своя първичен

метаболит, нуклеозид. Метаболизмът на кангрелор не зависи от функцията на органа и не пречи на действието на други лекарства, които се метаболизират чрез чернодробните ензими.

Елиминиране

Времето на полуживот на Kengrexal е от три до шест минути, независимо от дозата. След интравенозно приложение на инфузия 2 микрограма/kg/min с [3H] кангрелор при здрави доброволци от мъжки пол, се наблюдава възстановяване на 93% от общата радиоактивност. От възстановения материал, 58% е открит в урината, а останалите 35% са намерени във фекалиите, вероятно след жлъчна екскреция. Първоначалната екскреция е бърза, така че приблизително 50% от приложената радиоактивност се възстановява през първите 24 часа, а 75% от нея се възстановява до 48 часа. Средният клирънс е приблизително 43,2 l/kg.

Линейност/нелинейност Фармакокинетиката на кангрелор е оценена и е установено, че е линейна при пациенти и здрави доброволци.

Връзка(и) фармакокинетика-фармакодинамика

Специални популации

Фармакокинетиката на кангрелор не се влияе от пола, възрастта или бъбречния или чернодробен статус. Не е необходима корекция на дозата за тези популации.

Педиатрична популация

Не е направена оценка на кангрелор при педиатрична популация (вж. точка 4.2 и точка 5.1).

5.3.Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск по отношение на безопасността при хора на базата на фармакологичните проучвания за безопасност, мутагенност и кластогенен потенциал.

Не са провеждани проучвания за карциногенност.

При плъхове и кучета основните нежелани ефекти на кангрелор настъпват в горните пикочни пътища и включват увреда на бъбречните каналчета, бъбречното легенче и уретера. Анатомичните промени корелират с повишен плазмен креатинин и урея и повишени нива на албумин и кръвни клетки в урината. Увреждането на пикочните пътища е обратимо след преустановяване на лечението в изследователско проучване при плъхове.

Репродуктивна токсичност Кангрелор води до свързано с дозата забавяне на феталния растеж, което се характеризира с

увеличена честота на непълна осификация и неосифицирали метатарзални кости на задните крайниците при плъхове. При зайци кангрелор се свързва с повишена честота на аборти и вътрематочни загуби, както и със забавяне на феталния растеж при по-високи дози, които може

да са вторични на токсичността при майката. Кангрелор не води до малформации при репродуктивни проучвания при плъхове и зайци.

Нарушаване на фертилитета Наблюдават се ефекти върху фертилитета, способността за оплождане на женските,

морфологията на сперматозоидите и подвижността на сперматозоидите при проучване по отношение на фертилитета при мъжки плъхове, когато кангрелор се прилага при дози, еквивалентни на дозата при хора, равни на 1,8 пъти препоръчителната доза при PCI. Тези ефекти не са очевидни при по-ниски дози и са обратими след преустановяване на лечението. В това проучване анализът на спермата е извършен след непрекъснато лечение от 8 седмици.

Фертилитет на женските животни не е засегнат при никоя от дозите.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1.Списък на помощните вещества

Манитол

Сорбитол

Натриев хидроксид (за корекция на pH)

6.2.Несъвместимости

При липса на проучвания за съвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3.Срок на годност

3 години

Прахът трябва да се разтвори непосредствено преди разреждане и употреба. Да не се съхранява в хладилник.

От микробиологична гледна точка, освен ако методът на разтваряне/разреждане изключва риска от микробиологично замърсяване, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на потребителя.

6.4.Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. За условията на съхранение сред разтваряне и разреждане на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5.Вид и съдържание на опаковката

Прах в 10 ml флакони от стъкло (тип 1), затворени със запушалка от бутилова гума с покритие Flurotec и запечатани с алуминиева обкатка.

Kengrexal се предлага в опаковки от 10 флакона.

6.6.Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Инструкции за приготвяне

За приготвянето на Kengrexal трябва да се използват асептични процедури.

Флаконът трябва да се разтвори непосредствено преди разреждане и употреба. Всеки флакон от 50 mg разтворете чрез добавяне на 5 ml стерилна вода за инжекции. Завъртете леко до пълното

разтваряне на материала. Избягвайте енергично смесване. Оставете пяната да спадне. Уверете се, че съдържанието на флакона е напълно разтворено и разтвореният материал е бистър, безцветен до бледожълт разтвор.

Да не се използва без разреждане. Преди прилагане всеки разтворен флакон трябва допълнително да се разреди с 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инжекционен разтвор на глюкоза (5%).

След разтваряне лекарственият продукт трябва да се огледа внимателно за видими частици.

Kengrexal се прилага като схема на лечение на базата на теглото, състояща се от начален интравенозен болус, последван от интравенозна инфузия. Болусът и инфузията трябва да се прилагат от инфузионния разтвора.

Изтеглете 5 ml от един разтворен флакон и разредете допълнително чрез добавяне към 250 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инжекционен разтвор на глюкоза (5%). Смесете старателно съдържанието на сака. При това разреждане ще се получи концентрация 200 микрограма/ml и трябва да е достатъчно за поне двучасово прилагане, в зависимост от нуждите. За пациенти с тегло 100 kg и повече ще са необходими най-малко два сака.

Изхвърляне Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo, 26/A

43122 Parma

Италия

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/994/001

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 март 2015 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта