Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ketek (telithromycin) – кратка характеристика на продукта - J01FA15

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоKetek
ATC кодJ01FA15
Веществоtelithromycin
ПроизводителAventis Pharma S.A.

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ketek 400 mg филмирани таблетки

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 400 mg телитромицин (telithromycin).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка Светло оранжева, продълговата, двойноизпъкнала таблетка, с надпис “Н3647” на едната страна и “400” на другата.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

При предписване на Ketek, трябва да се имат предвид официалните указания за правилна употреба на антибактериални средства и локалното разпространение на резистентност (вж. също точки 4.4 и 5.1).

Ketek е показан за лечение на следните инфекции:

При пациенти на възраст 18 и повече години:

Пневмония, придобита в обществото, лека или умерена форма (вж. точка 4.4).

При лечение на инфекции, причинени от известни или подозирани резистентни на бета- лактами и/или макролиди щамове (според анамнезата на пациента или националните и/или регионалните данни за резистентност) обхванати от антибактериалния спектър на телитромицин (вж. точки 4.4 и 5.1):

-Остра екзацербация на хроничен бронхит,

-Остър синузит,

При пациенти на възраст 12 и повече години:

Тонзилит/фарингит причинен от Streptococcus pyogenes, като алтернатива, когато не е подходящо да се прилагат бета лактамни антибиотици в страни/региони със значимо разпространение на резистентни към макролиди S. pyogenes, при медииране от ermTR или mefA (вж. точки 4.4 и 5.1).

4.2Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 800 mg веднъж дневно, т.е. две таблетки от 400 mg веднъж дневно.

При пациенти на възраст 18 и повече години, според показанията, терапевтичният режим ще бъде:

-Пневмония, придобита в обществото: 800 mg веднъж дневно в продължение на 7 до 10 дни,

-Остра екзацербация на хроничен бронхит: 800 mg веднъж дневно в продължение на 5 дни,

-Остър синузит: 800 mg веднъж дневно в продължение на 5 дни,

-Тонзилит/фарингит причинен от Streptococcus pyogenes: 800 mg веднъж дневно в продължение на 5 дни.

При пациенти на възраст от 12 до 18 години, терапевтичният режим ще бъде:

-Тонзилит/фарингит причинен от Streptococcus pyogenes: 800 mg веднъж дневно в продължение на 5 дни.

Популация в старческа възраст

Въз основа само на възрастта не се налага корекция на дозата при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Ketek при деца под 12-годишна възраст не са установени (вж. точка 5.2). Ketek не се препоръчва при тази популация.

Бъбречно увреждане

При пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане не се налага корекция на дозата. Ketek не се препоръчва като първи избор при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс <30 ml/min) или при пациенти с едновременно тежко бъбречно увреждане и съпътстващо чернодробно увреждане, тъй като оптимална дозова форма (600 mg) не съществува. Ако се прецени, че лечение с телитромицин е необходимо, тези пациенти могат да бъдат лекувани с редуващи се дневни дози от 800 mg и 400 mg, като се започва с доза от

800 mg.

При хемодиализирани пациенти, приложението трябва да бъде коригирано така, че Ketek 800 mg да се дава след приключване на диализната сесия (виж също точка 5.2).

Чернодробно увреждане

При пациенти с леко, умерено или тежко чернодробно увреждане не е необходима корекция на дозата, опитът при пациенти с увредена чернодробна функция обаче е ограничен. Следователно телитромицин трябва да се употребява с внимание (вж. също точки 4.4 и 5.2).

Начин на приложение Таблетките трябва да се поглъщат цели с достатъчно количество вода. Таблетките могат да

бъдат приемани със или без храна.

Може да се обмисли приемането на Ketek преди лягане, за да се намали потенциалното въздействие, свързано със зрителни нарушения и загуба на съзнание (вж. точка 4.4).

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество, към всякакъв вид макролидни антибактериални средства или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Миастения гравис (вж. точка 4.4).

Анамнеза за прекаран хепатит и/или жълтеница, свързана с употребата на телитромицин.

Едновременно приложение с лекарствени продукти, които удължават QT интервала и са субстрати на CYP3A4, като цизаприд, пимозид, астемизол, терфенадин, дронедарон, саквинавир (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение с производни на ерготаминовите алкалоиди (като например ерготамин и дихидроерготамин) (вж. точка 4.5).

Едновременно приложение със симвастатин, аторвастатин и ловастатин. По време на лечение с Ketek, терапията с тези агенти трябва да се прекрати (вж. точка 4.5).

Анамнеза за вроден или фамилен синдром на удължен QT интервал (ако такъв не бъде изключен чрез ЕКГ) и при пациенти с данни за придобито удължаване на QT интервала.

При пациенти с тежко нарушена бъбречна и/или чернодробна функция, едновременното приложение на Ketek и мощни CYP3A4 инхибитори, като протеазни инхибитори или азолови антимикотици (напр. кетоконазол, флуконазол) е противопоказано.

Едновременно приложение на Ketek и колхицин при пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане (вж. точка 4.5).

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Удължаване на QT интервала

Поради потенциал за удължаване на QT интервала, Ketek трябва да се прилага внимателно при пациенти с коронарна болест на сърцето, анамнеза за камерни аритмии, некоригирана хипокалиемия и/или хипомагнезиемия или брадикардия (<50 уд./мин), при едновременно прилагане на Ketek с продукти, удължаващи QT интервала, или при пациенти, лекувани едновременно с мощни инхибитори на CYP 3A4, като например протеазни инхибитори или азолови антимикотици (напр. кетоконазол, флуконазол) (вж. точки 4.3 и 4.5).

Има съобщения за камерни аритмии (включително камерна тахикардия, torsade de pointes) при пациенти, лекувани с телитромицин, които понякога настъпват в рамките на няколко часа след първата доза (вж. точка 4.8).

Clostridium difficile-свързано заболяване

Диарията по време на или след лечение с Ketek, особено ако тя е тежка, персистираща и/или примесена с кръв, може да се дължи на псевдомембранозен колит (вж. точка 4.8). Ако се подозира псевдомембранозен колит, лечението трябва да се спре незабавно и пациентите трябва да се лекуват с поддържаща и/или специфична терапия.

Миастения гравис Съобщава се за обостряния на миастения гравис при пациенти, лекувани с телитромицин и

понякога възникващи в рамките на няколко часа след приема на първата доза. Съобщенията включват смърт и животозастрашаващи случаи на остра респираторна недостатъчност с бързо начало (вж. точка 4.8).

Хепатобилиарни нарушения Често са наблюдавани промени на чернодробните ензими в клиничните проучвания с

телитромицин. Съобщавани са постмаркетингови случаи на тежък хепатит и чернодробна недостатъчност, включително случаи с фатален изход (които обикновено са били свързани със сериозно придружаващо заболяване или съпътстващи лекарствени продукти) (вж. точка 4.8). Тези чернодробни реакции са наблюдавани по време или непосредствено след лечението, и в повечето случаи са били обратими след спиране на телитромицин.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да спрат лечението и да се свържат със своя лекар, ако се развият признаци и симптоми на чернодробно заболяване, като например анорексия, жълтеница, тъмна урина, сърбеж или болезнен корем.

Поради твърде ограничения опит, Ketek трябва да се прилага внимателно при пациенти с чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Зрителни нарушения

Ketek може да причини зрителни нарушения, особено забавяне на способността за акомодация и способността за осъществяване на акомодацията. Зрителните нарушения включват замъглено зрение, затруднено фокусиране и диплопия. Повечето от съобщените събития са били леки до умерени, обаче са съобщавани и тежки случаи. Началото на зрителната реакция може да бъде внезапно. Важно е пациентите, на които е предписан телитромицин, да бъдат информирани, че

по време на лечението могат да настъпят нежелани реакции от страна на зрението (вж. точки

4.7 и 4.8).

Загуба на съзнание Има постмаркетингови съобщения за нежелани реакции като преходна загуба на съзнание,

включително няколко случая, свързани с вагален синдром (вж. точки 4.7 и 4.8).

Може да се обмисли приемането на Ketek преди лягане, за да се намали потенциалното въздействие, свързано със зрителни нарушения и загуба на съзнание.

Индуктори на CYP3A4

Ketek не трябва да се прилага по време на и 2 седмици след лечение с индуктори на CYP3A4 (като например рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, жълт кантарион). Едновременното лечение с тези лекарствени продукти е вероятно да доведе до субтерапевтични нива на телитромицин и следователно да увеличи риска от неуспех на лечението (вж. точка 4.5).

Субстрати на CYP3A4

Ketek е инхибитор на CYP3A4 и трябва да се прилага само при конкретни обстоятелства по време на лечение с други лекарствени продукти, които се метаболизират от CYP3A4. Пациенти на съпътстващо лечение с правастатин, росувастатин или флувастатин трябва да бъдат внимателно проследявани за признаци и симптоми на миопатия и рабдомиолиза (вж. точки 4.3

и 4.5).

Резистентност В области с висока честота на резистентност спрямо еритромицин А, особено важно е да се има

предвид промяната на чувствителността спрямо телитромицин и други антибактериални средства.

При пневмония, придобита в обществото, ефикасността е доказана при ограничен брой пациенти с рискови фактори, като например пневмококова бактериемия или възраст над 65 години.

Опитът при лечение на инфекции, причинени от пеницилин или еритромицин резистентни щамове на S. pneumoniae е ограничен, но на този етап клиничната ефикасност и честотата на ерадикация са подобни в сравнение с лечението на чувствителни щамове S. pneumoniae. Необходимо е да се внимава, когато подозираният патоген е S. aureus и когато въз основа на локалната епидемиология е налице вероятност от резистентност спрямо еритромицин.

In vitro е налице висока чувствителност на L. pneumophila спрямо телитромицин, клиничният опит при лечението на пневмония, причинена от legionella обаче е ограничен.

По отношение на макролидите, H. influenzae се определя като средно чувствителен. Това трябва да се има предвид при лечение на инфекции, причинени от H. influenzae.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Ефект на Ketek върху други лекарствени продукти

Телитромицин е инхибитор на CYP3A4 и слаб инхибитор на CYP2D6. Проучвания in vivo със симвастатин, мидазолам и цизаприд показват мощно инхибиране на чревния CYP3A4 и умерено инхибиране на чернодробния CYP3A4. Степента на инхибиране на различните CYP3A4 субстрати е трудно предсказуема. Поради това Ketek не трябва да се прилага по време на лечение с лекарства, представляващи субстрати на CYP3A4, освен ако не се следят

внимателно плазмените концентрации на субстратите на CYP3A4, ефикасността и нежеланите лекарствени реакции. Като алтернатива, по време на лечение с Ketek трябва да се прекъсне терапията със субстрат на CYP3A4.

Телитромицин е инхибитор също и на P-гликопротеина. Едновременното приложение на Ketek с лекарства, които са субстрати на P-гликопротеина може да доведе до повишена експозиция на субстратите на P-гликопротеина, като дигоксин и дабигатран етексилат. Трябва да се провежда внимателно клинично наблюдение (за признаци на кървене или анемия), ако телитромицин се прилага едновременно с дабигатран етексилат.

Циклоспорин, такролимус, сиролимус

Поради потенциала си да инхибира CYP3A4, телитромицин може да повиши плазмените концентрации на тези CYP3A4 субстрати. Ето защо, когато се започва лечение с телитромицин при пациенти, които вече получават някой от тези имуносупресори, нивата на циклоспорин, такролимус или сиролимус трябва да се следят внимателно и при нужда дозите им да се намалят. Когато лечението с телитромицин се прекрати, нивата на циклоспорин, такролимус или сиролимус трябва отново внимателно да се следят и при нужда дозите им да се увеличат.

Метопролол

Когато метопролол (субстрат на CYP2D6), е приложен едновременно с Ketek, Сmax и АUC на метопролол се увеличават приблизително с 38%, но няма ефект върху елиминационния полуживот на метопролол. Увеличената експозиция на метопролол може да има клинично значение при пациенти със сърдечна недостатъчност, лекувани с метопролол. При тези пациенти едновременното приложение на Ketek и метопролол, субстрат на CYP2D6, трябва да бъде внимателно обмислено.

Лекарствени продукти с потенциал да удължават QT интервала

Очаква се Ketek да повиши плазмените нива на цизаприд, пимозид, астемизол, терфенадин, дронедарон, саквинавир. Това може да доведе до удължаване на QT интервала и сърдечни аритмии, включително камерна тахикардия, камерно мъждене и torsades de pointes. Едновременното приложение на Ketek с който и да е от тези лекарствени продукти е противопоказано (вж. точка 4.3).

Препоръчва се внимание когато Ketek се прилага при пациенти, приемащи други лекарства с потенциал да удължават QT интервала (вж. точка 4.4). Това включва антиаритмични средства от Клас IA (напр. хинидин, прокаинамид, дизопирамид) и Клас III (напр. дофетилид, амиодарон), циталопрам, трициклични антидепресанти, метадон, някои антипсихотици (напр. фенотиазини), флуорохинолони (напр. моксифлоксацин), някои антимикотични средства (напр. флуконазол, пентамидин) и някои антивирусни лекарства (напр. телапревир).

Производни на ерготаминовите алкалоиди (например ерготамин и дихидроерготамин) По аналогия с еритромицин А и йозамицин, едновременното приложение на Ketek и

алкалоидни производни може да доведе до тежка вазоконстрикция (“ерготизъм”) с евентуална некроза на крайниците. Комбинацията е противопоказана (вж. точка 4.3).

Статини

При едновременно приложение на симвастатин и Ketek е налице 5,3-кратно повишение на Сmax на симвастатин, 8,9-кратно повишение на AUC на симвастатин, 15-кратно повишение на Сmax на симвастатиновата киселина и 11-кратно повишение на АUС на симвастатиновата киселина. Ketek може да взаимодейства по подобен начин с ловастатин и аторвастатин, които също се метаболизират главно чрез CYP3A4. Поради това Ketek не трябва да се използва едновременно със симвастатин, аторвастатин или ловастатин (вж. точка 4.3). Лечението с тези продукти трябва да се прекъсне по време на терапия с Ketek. Експозицията на правастатин, росувастатин и в по-малка степен на флувастатин, може да се увеличи поради възможно въвличане на транспортни протеини, но се очаква това увеличение да бъде по-малко, отколкото при взаимодействията свързани с инхибиране на CYP3A4. Въпреки това, пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани за признаци и симптоми на миопатия и рабдомиолиза при едновременна терапия с правастатин, росувастатин и флувастатин.

Бензодиазепини

При едновременно приложение на мидазолам с Ketek, AUC на мидазолам се повишава 2,2- кратно след интравенозно приложение на мидазолам и 6,1-кратно след перорално приложение. Полуживотът на мидазолам се увеличава около 2,5 пъти. Пероралното приложение на мидазолам едновременно с Ketek трябва да се избягва. Интравенозната доза на мидазолам трябва да се коригира съответно и пациентът трябва да се мониторира. Същите предпазни мерки се отнасят и за други бензодиазепини, които се метаболизират от CYP3A4, (особено триазолам, а в по-малка степен и алпразолам). При бензодиазепините, които не се метаболизират от CYP3A4 (темазепам, нитразепам, лоразепам), не се очаква взаимодействие с

Ketek.

Дигоксин

Доказано е, че Ketek повишава плазмените концентрации на дигоксин, субстрат на P- гликопротеина. Минималните плазмени нива, Сmax, АUC и бъбречният клирънс при здрави доброволци се увеличават съответно с 20%, 73%, 37% и 27%. Не се наблюдават значителни промени в ЕКГ параметрите и не се отбелязват признаци на дигоксинова интоксикация. Въпреки това, при едновременно приложение на дигоксин и Ketek трябва да се обмисли въпроса за следене на серумните дигоксинови нива.

Теофилин

Не съществува клинично значимо фармакокинетично взаимодействие между Ketek и теофилин, приложен като лекарствена форма с удължено освобождаване. Едновременният прием на двата лекарствени продукта обаче, трябва да бъде разделен от един час, за да бъдат избегнати евентуални храносмилателни нежелани реакции като гадене и повръщане.

Перорални антикоагуланти Съобщава се за повишена антикоагулантна активност при пациенти, лекувани едновременно с

антикоагуланти и антибактериални средства, включително телитромицин. Механизмите са недостатъчно известни. Въпреки, че Ketek не проявява клинично значими фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия с варфарин след еднократен прием, трябва да се има предвид по-често проследяване на протромбиновото време/INR (International Normalised Ratio) при едновременно лечение.

Перорални контрацептиви При здрави индивиди не се наблюдава фармакодинамично или клинично значимо

фармакокинетично взаимодействие с нискодозови трифазни перорални контрацептиви.

Колхицин Има съобщения за колхицинова интоксикация, включително случаи с фатален изход, при

пациенти, лекувани с колхицин и мощни инхибитори на CYP 3A4. Известно е, че телитромицин е мощен инхибитор на CYP 3A4 и е инхибитор също на P-гликопротеина. Поради това може да се очаква експозицията на колхицин, субстрат на CYP 3A4 и P-

гликопротеина, да се повиши, ако Ketek и колхицин се прилагат едновременно. Едновременното приложение на Ketek и колхицин е противопоказано при пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане (вж. точка 4.3).

Блокери на калциевите канали, които се метаболизират от CYP3A4

Едновременното приложение на мощни инхибитори на CYP3A4 (като телитромицин) и блокери на калциевите канали, които се метаболизират от CYP3A4 (напр. верапамил, нифедипин, фелодипин) може да доведе до хипотония, брадикардия или загуба на съзнание и затова трябва да се избягва. В случай, че комбинацията се счита за необходима, дозата на калциевия блокер трябва да се намали и трябва да се извършва внимателно клинично наблюдение на ефикасността и безопасността при пациента.

Соталол

Доказано е, че телитромицин намалява Cmax с 34% и AUC на соталол с 20% поради намалена абсорбция.

Ефект на други лекарствени продукти върху Ketek

При едновременно многократно приложение на рифампицин и телитромицин, Сmax и АUC на телитромицин средно се понижават съответно с 79% и 86%. Следователно едновременното приложение на CYP3A4 индуктори (като например рифампицин, фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, жълт кантарион) може да доведе до понижаване на плазмените концентрации на телитромицин под терапевтичните нива и до загуба на ефект. Индуцирането постепенно намалява в рамките на две седмици след прекратяване на лечението с CYP3A4 индуктори. Ketek не трябва да се употребява по време на и 2 седмици след лечение с CYP3A4 индуктори.

Проучвания за взаимодействията с итраконазол и кетоконазол, два CYP3A4 инхибитора показват, че максималните плазмени концентрации на телитромицин се повишават съответно 1,22 и 1,51 пъти и AUC съответно 1,54 и 2 пъти. Тези промени във фармакокинетиката на телитромицин не налагат корекция на дозата, тъй като експозицията на телитромицин остава в диапазона на добра поносимост. Ефектът на ритонавир върху телитромицин не е изследван и едновременното им приложение може да доведе до по-голямо увеличаване на телитромициновата експозиция. Тази комбинация трябва да се прилага внимателно.

Мощни инхибитори на CYP3A4 не трябва да се прилагат едновременно с Ketek при пациенти с тежко нарушена бъбречна или чернодробна функция (вж. точка 4.3).

Ранитидин (приет 1 час преди Ketek) и антиациди, съдържащи алуминиев и магнезиев хидроксид нямат клинично значимо влияние върху фармакокинетиката на телитромицин.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на Ketek при бременни жени. Експерименталните проучвания при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Ketek не трябва да се използва при бременност, освен в случай на категорична необходимост.

Кърмене Телитромицн се екскретира в млякото на кърмещи животни, в концентрации около 5 пъти по-

високи от тези в плазмата на майката. Съответни данни за хора не са налични. Ketek не трябва да се употребява от кърмещи жени.

Фертилитет В проучвания при плъхове се наблюдава намаляване на показателите на фертилитета при

токсични за родителите дози (вж. точка 5.3).

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ketek може да предизвика нежелани реакции, като зрителни нарушения, объркване или халюцинации, които могат да намалят способността за изпълнение на определени дейности. В допълнение се съобщава за редки случаи на преходна загуба на съзнанието, които могат да бъдат предшествани от вагусова симптоматика (вж. точка 4.8). Поради потенциални зрителни нарушения, загуба на съзнание, объркване или халюцинации, пациентите трябва да се опитат да намалят дейностите като шофиране, работа с машини или ангажираност с други рисковани дейности по време на лечение с Ketek. Ако пациентите имат зрителни нарушения, загуба на съзнание, объркване или халюцинации по време на употреба на Ketek, не трябва да шофират, да работят с машини или да се ангажират с други рисковани дейности (вж. точки 4.4 и 4.8). Пациентите трябва да бъдат уведомени, че подобни нежелани реакции могат да се появят още след прием на първата доза от лекарствения продукт. Пациентите трябва да бъдат предупредени за възможните ефекти от тези събития върху способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Табличен списък на нежеланите реакции

При 2 461 пациенти, лекувани с Ketek в клинични изпитвания фаза ІІІ и по време на постмаркетинговия опит, се съобщават следните нежелани лекарствени реакции, възможно или вероятно свързани с телитромицин. Това е показано в таблицата по-долу. Диария, гадене и замайване са най-често съобщаваните нежелани реакции при клинични изпитвания фаза III.

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Системо-

Много

Чести

Нечести

Редки

Много

С неизвестна

органен клас

чести

( 1/100 до

( 1/1 000

( 1/10 000

редки

честота (от

 

( 1/10)

<1/10)

до <1/100)

до <1/1 000)

<1/10 000

наличните

 

 

 

 

 

 

данни не може

 

 

 

 

 

 

да бъде

 

 

 

 

 

 

направена

 

 

 

 

 

 

оценка)*

Нарушения на

 

 

Еозинофил

 

 

 

кръвта и

 

 

ия

 

 

 

лимфната

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

 

 

 

Ангионевроти

имунната

 

 

 

 

 

чeн оток,

система

 

 

 

 

 

анафилактични

 

 

 

 

 

 

реакции,

 

 

 

 

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

анафилактичен

 

 

 

 

 

 

шок,

 

 

 

 

 

 

свръхчувствител

 

 

 

 

 

 

ност

Психични

 

 

 

 

 

Объркване,

нарушения

 

 

 

 

 

халюцинации

Системо-

Много

Чести

Нечести

Редки

Много

С неизвестна

органен клас

чести

( 1/100 до

( 1/1 000

( 1/10 000

редки

честота (от

 

( 1/10)

<1/10)

до <1/100)

до <1/1 000)

<1/10 000

наличните

 

 

 

 

 

 

данни не може

 

 

 

 

 

 

да бъде

 

 

 

 

 

 

направена

 

 

 

 

 

 

оценка)*

Нарушения на

 

Замайване,

Световър

Преходна

Паросмия

Съобщават се

нервната

 

главоболие,

теж,

загуба на

 

случаи на

система

 

нарушения

сомнолент

съзнание,

 

обостряне на

 

 

на вкуса

ност,

парестезия

 

миастения

 

 

 

нервност,

 

 

гравис с бързо

 

 

 

безсъние

 

 

начало (вж.

 

 

 

 

 

 

точки 4.3 и 4.4).

 

 

 

 

 

 

Агеузия,

 

 

 

 

 

 

аносмия,

 

 

 

 

 

 

тремор,

 

 

 

 

 

 

конвулсии

Нарушения на

 

 

Замъглено

Диплопия

 

 

очите

 

 

зрение

 

 

 

Сърдечни

 

 

Зачервява

Предсърдна

 

Удължаване на

нарушения

 

 

не на

аритмия,

 

QT/QTc

 

 

 

лицето,

хипотония,

 

интервала,

 

 

 

сърцебиене

брадикардия

 

камерна

 

 

 

 

 

 

аритмия

 

 

 

 

 

 

(включително

 

 

 

 

 

 

камерна

 

 

 

 

 

 

тахикардия,

 

 

 

 

 

 

torsade de

 

 

 

 

 

 

pointes) с

 

 

 

 

 

 

потенциално

 

 

 

 

 

 

летален изход

 

 

 

 

 

 

(вж. точка 4.4)

Стомашно-

Диария

Гадене,

Устна

 

Псевдомем

Панкреатит

чревни

 

повръщане,

Candida

 

бранозен

 

нарушения

 

стомашно-

инфекция,

 

колит (вж.

 

 

 

чревна

стоматит,

 

точка 4.4)

 

 

 

болка,

анорексия,

 

 

 

 

 

флатулен

запек

 

 

 

 

 

ция

 

 

 

 

Хепатобилиар

 

Повишени

Хепатит

Холестатич

 

Тежък хепатит и

ни нарушения

 

чернодроб

 

на

 

чернодробна

 

 

ни ензими

 

жълтеница

 

недостатъчност

 

 

(АСАТ,

 

 

 

(вж. точка 4.4)

 

 

АЛАТ,

 

 

 

 

 

 

алкална

 

 

 

 

 

 

фосфа

 

 

 

 

 

 

таза, гама-

 

 

 

 

 

 

глутамил

 

 

 

 

 

 

трансфераза

 

 

 

 

 

 

)

 

 

 

 

Нарушения на

 

 

Обрив,

Екзема

Еритема

 

кожата и

 

 

уртикария,

 

мултифор

 

подкожната

 

 

сърбеж

 

ме

 

тъкан

 

 

 

 

 

 

Системо-

Много

Чести

Нечести

Редки

Много

С неизвестна

органен клас

чести

( 1/100 до

( 1/1 000

( 1/10 000

редки

честота (от

 

( 1/10)

<1/10)

до <1/100)

до <1/1 000)

<1/10 000

наличните

 

 

 

 

 

 

данни не може

 

 

 

 

 

 

да бъде

 

 

 

 

 

 

направена

 

 

 

 

 

 

оценка)*

Нарушения на

 

 

 

 

Мускулни

Артралгия,

мускулно-

 

 

 

 

крампи

миалгия

скелетната

 

 

 

 

 

 

система и

 

 

 

 

 

 

съединител

 

 

 

 

 

 

ната тъкан

 

 

 

 

 

 

Нарушения на

 

Вагинална

 

 

 

 

възпроизво

 

Candida

 

 

 

 

дителнаната

 

инфекция

 

 

 

 

система и

 

 

 

 

 

 

гърдата

 

 

 

 

 

 

* постмаркетингов опит

 

 

 

 

 

Описание на избрани нежелани реакции

Зрителните нарушения (<1%), свързани с употребата на Ketek, които влючват замъглено зрение, затруднено фокусиране и диплопия, са предимно леки до умерени по тежест, но се съобщават също и тежки реакции. Те типично възникват в рамките на няколко часа след първата или втората доза, появяват се отново при следващото дозиране, продължават няколко часа и са напълно обратими или по време на терапията, или след края на лечението. Началото на зрителната реакция може да бъде внезапно. Тези събития не са свързани с признаци на очна аномалия (вж. точки 4.4 и 4.7).

По време на клинични изпитвания, ефектът върху QTc интервала е малък (промяна средно с

1 msec). При сравнителни изпитвания сходни ефекти с тези, наблюдавани при кларитромицин, са отчетени при провеждане на терапия QTc>30 msec съответно при 7,6 и 7% от случаите. Нито един пациент от двете групи не е развил QTc>60 msec. Няма съобщения за torsades de pointes или други сериозни камерни аритмии или свързан с тях синкоп в клиничната програма и не са открити рискови подгрупи.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

В случай на остро предозиране стомахът трябва да бъде изпразнен. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно и да получат симптоматично и поддържащо лечение. Трябва да се поддържа адекватна хидратация. Трябва да се контролират серумните електролити (особено калий). Поради вероятност от удължаване на QT интервала и повишен риск от аритмия, трябва да се извърши мониториране на ЕКГ.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антибактериални средства за системна употреба, макролиди, линкозамиди и стрептограмини, ATC код: J01FA15.

Телитромицин е полусинтетично производно на еритромицин А, принадлежащ към кетолидите, клас антибактериални средства от рода на макролидите.

Механизъм на действие

Телитромицин инхибира протеиновия синтез чрез взаимодействие с центрове ІІ и V на 23S рибозомната РНК на 50S рибозомната субединица. Освен това, телитромицин е в състояние да блокира образуването на 50S и 30S рибозомните субединици.

Афинитетът на телитромицин към 50S рибозомните субединици на организми, чувствителни към еритромицин А е 10 пъти по-голям от този на еритромицин А.

Връзка фармакокинетика/фармакодинамика (ФК/ФД):

ФК/ФД параметър, който показва най-добра корелация с ефикасността на телитромицин, е съотношението AUC/MIC.

Механизми на резистентност

Телитромицин не индуцира експресия на макролид-линкозамид-стрeптограмин В (MLSB)-

медирана резистентност in vitro при Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, или Streptococcus pyogenes.

При някои организми, които са резистентни на еритромицин А, поради индуцируема експресия на детерминант за MLSB резистентност, афинитетът на телитромицин към 50S рибозомната субединица е 20 пъти по-голям от този на еритромицин А.

Телитромицин е неактивен срещу организми, които имат структурна изява на детерминанта за MLSB резистентност (cMLSB). Повечето от метицилин резистентните S. aureus (MRSA) експресират cMLSB.

При in vitro проучвания активността на телитромицин е намалена спрямо организми, които имат изява на еритромицин erm(B) или mef(A)-свързани механизми на резистентност.

Експозицията на телитромицин in vitro селектира пневмококови мутанти с повишена MICs на телитромицин, което обикновено води до стойности на MIC ≤1 mg/l.

Streptococcus pneumoniae не демонстрира кръстосана резистентност между еритромицин А и телитромицин.

Streptococcus pyogenes, които показват високо ниво на резистентност към еритромицин А, са кръстосано резистентни към телитромицин.

Гранични стойности

Препоръчителните от Европейския комитет за изследване на антимикробната чувствителност (EUCAST) клинични гранични стойности на MIC са представени по-долу:

Патоген

Чувствителен

Резистентен

Streptococcus A, B, C, G

≤0,25 mg/l

>0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

≤0,25 mg/l

>0,5 mg/l

Haemophilus influenzae1

≤0,12 mg/l

>8 mg/l

Moraxella catarrhalis

≤0,25 mg/l

>0,5 mg/l

1Корелацията между макролидна MICs и клиничният резултат за H. influenzae е нестабилна. Поради това, граничната стойност на MIC за телитромицин е поставена за категоризиране на див тип H. influenzae като такъв с междинна чувствителност.

Антибактериален спектър

Разпространението на резистентността може да варира по географски показатели и с времето при избрани видове, поради което е желателно да се разполага с локална информация относно резистентността, особено при лечение на тежки инфекции. Ако е необходимо, трябва да се потърси експертен съвет кога локалното разпространение на резистентност е такова, че използването на средството при поне някои видове инфекции е под въпрос.

Обичайно чувствителни видове

Аеробни Грам-положителни бактерии

Staphylococcus aureus метицилин чувствителни (MSSA)*

Streptococcus pneumoniae * Streptococcus species

Стрептококи от групата viridans

Аеробни Грам-отрицателни бактерии

Haemophilus influenzae$* Haemophilus parainfluenzae$ Legionella pneumophila Moraxella catarrhalis*

Други

Chlamydophila pneumoniae* Chlamydia psittaci Mycoplasma pneumoniae*

Видове за които придобитата резистентност може да бъде проблем

Аеробни Грам-положителни бактерии

Staphylococcus aureus метицилин резистентни (MRSA)+ Streptococcus pyogenes*

Вродено резистентни организми

Аеробни Грам-отрицателни бактерии

Acinetobacter Enterobacteriaceae Pseudomonas

* Клиничната ефикасност е доказана за изолирани чувствителни организми при одобрените клинични показания. $ естествена междинна чувствителност

+ Телитромицин не е активен спрямо организми, които имат структурна изява на детерминанта за MLSB резистентност. Повече от 80% от MRSA експресират cMLSB.

5.2Фармакокинетични свойства

Абсорбция

Телитромицин се абсорбира доста бързо след перорално приложение. Средна максимална плазмена концентрация от около 2 mg/l се постига в рамките на 1-3 часа след еднократен дневен прием на 800 mg телитромицин. Абсолютната бионаличност е около 57% след еднократна доза от 800 mg. Степента и скоростта на абсорбция не се влияе от приема на храна, поради което Ketek може да се приема независимо от храненето.

Средните минимални плазмени концентрации в стационарно състояние между 0,04 и 0,07 mg/l се достигат в рамките на 3 до 4 дни при еднократно дневно приложение на 800 mg телитромицин. В стационарно състояние, AUC е приблизително 1,5 пъти над тази при еднократна доза.

Средните пикови и минималните плазмени концентрации при стационарно състояние при пациенти са 2,9 1,6 mg/l (диапазон 0,02 – 7,6 mg/l) и 0,2 0,2 mg/l (диапазон 0,010 до 1,29 mg/l) по време на терапевтична схема с еднократна дневна доза от 800 mg.

Разпределение

Свързването с протеините in vitro е приблизително 60% до 70%. Телитромицин се разпределя добре в организма. Обемът на разпределение е 2,9 1,01 l/kg. Бързото разпределение на телитромицин в тъканите води до значително по-високи концентрации на телитромицин в повечето таргетни тъкани в сравнение с плазмата. Максималните общи тъканни концентрации в епителната покривна течност, алвеоларните макрофаги, бронхиалната лигавица, сливиците и синусната тъкан са съответно 14,9 11,4 mg/l, 318,1 231 mg/l, 3,88 1,87 mg/kg,

3,95 0,53 mg/kg и 6,96 1,58 mg/kg. Общите тъканни концентрации в епителната покривна течност, алвеоларните макрофаги, бронхиалната мукоза, сливиците и синусната тъкан 24 часа след прилагане на дозата са съответно 0,84 0,65 mg/l, 162 96 mg/l, 0,78 0,39 mg/kg,

0,72 0,29 mg/kg и 1,58 1,68 mg/kg. Средната максимална концентрация на телитромицин в белите кръвни клетки е 83 25 mg/l.

Биотрансформация

Телитромицин се метаболизира предимно в черния дроб. След перорално приложение, две трети от дозата се елиминират под формата на метаболити, а една трета – в непроменен вид. Основното циркулиращо съединение в плазмата е телитромицин. Главният му циркулиращ метаболит представлява приблизително 13% от AUC на телитромицин и има слаба антимикробна активност в сравнение с изходния лекарствен продукт. В плазмата, урината и изпражненията са открити и други метаболити, които представляват 3% или по-малко от плазмената AUC.

Телитромицин се метаболизира както от CYP450 изоензимите, така и от не-CYP ензимите. Главният CYP450 ензим, участващ в метаболизма на телитромицин, е CYP3А4. Телитромицин е инхибитор на CYP3А4 и CYP2D6, но проявява слаб или никакъв ефект спрямо CYP1А, 2А6, 2В6, 2С8, 2С9, 2С19 и 2Е1.

Елиминиране

След перорално приложение на изотопно белязан телитромицин, 76% от радиоактивността се открива в изпражненията и 17% в урината. Приблизително една трета от телитромицин се елиминира в непроменен вид; 20% в изпражненията и 12% в урината. Телитромицин проявява умерена нелинейна фармакокинекика. Небъбречният клирънс се понижава с увеличаване на дозата. Общият клирънс (среден SD) е приблизително 58 5 l/h след интравенозно приложение, като бъбречният клирънс е отговорен за около 22% от общия. Телитромицин подлежи на триекспоненциален разпад от плазмата, с кратък дистрибуционен полуживот от 0,17 часа. Основният елиминационен полуживот е 2-3 часа и терминалният, по-маловажен полуживот е около 10 часа при доза 800 mg веднъж дневно.

Специални популации

-Бъбречно увреждане В проучване при многократно приложение при 36 пациенти с различна степен на бъбречно

увреждане, се наблюдава 1,4-кратно увеличение на Cmax,ss и 2-кратно увеличение на AUC (0- 24)ss при многократно приложени дози от 800 mg в групата с тежко бъбречно увреждане (CLCR

< 30 ml/min) в сравнение със здрави доброволци и се препоръчва намаление дозата на Ketek (вж. точка 4.2). Въз основа на наблюдаваните данни, 600 mg дневна доза е приблизително еквивалентна с таргетната експозиция, наблюдавана при здрави индивиди, получаващи 800 mg веднъж дневно.

Въз основа на симулационни данни, схема на редуващи се дневни дози от 800 mg и 400 mg при пациенти с тежко бъбречно увреждане, може да се доближи до стойностите на AUC (0-48) при здрави индивиди, получаващи 800 mg веднъж дневно.

Влиянието на диализата върху елиминрането на телитромицин не е оценявано.

-Чернодробно увреждане

В проучване с еднократна доза (800 mg) при 12 пациенти и проучване при многократно приложение (800 mg) при 13 пациенти с лека до тежка чернодробна недостатъчност (Child Pugh

Клас A, B и C), Cmax, AUC и t1/2 на телитромицин са сходни с тези, получени при съответстващите по възраст и пол здрави доброволци. При двете проучвания по-високо

бъбречно елиминиране е наблюдавано при пациенти с чернодробно увреждане. Поради ограничения опит при пациенти с намален метаболитен капацитет на черния дроб, Ketek трябва да се употребява с внимание при пациенти с чернодробно увреждане (вж. също точка 4.4).

-Старческа възраст При лица на възраст над 65 години (медиана 75 години), максималната плазмена концентрация

и AUC на телитромицин се увеличават приблизително 2-кратно в сравнение със стойностите, получени при млади здрави възрастни. Тези промени във фармакокинетиката не налагат корекция на дозата.

-Педиатрична популация Ограничените данни, получени при педиатрични пациенти на възраст от 13 до 17 години

показват, че концентрациите на телитромицин в тази възрастова група са подобни на концентрациите при пациенти на възраст 18 до 40 години.

-Пол Фармакокинетиката на телитромицин е сходна при мъже и жени.

5.3Предклинични данни за безопасност

Проучванията за токсичност на телитромицин при многократно приложение с продължителност 1, 3 и 6 месеца, проведени върху плъхове, кучета и маймуни показват, че черният дроб е главен обект на токсичност, като се наблюдават повишения на чернодробните ензими и хистологични данни за увреждане. Тези ефекти проявяват тенденция към регрес след прекратяване на лечението. Плазмените експозиции, основаващи се на свободната фракция на активното вещество при нива, при които не се наблюдават нежелани реакции, варират от 1,6 до 13 пъти над очакваната клинична експозиция.

Фосфолипидоза (вътреклетъчно натрупване на фосфолипиди), засягаща редица органи и тъкани (напр. черен дроб, бъбреци, бял дроб, тимус, слезка, жлъчен мехур, мезентериални лимфни възли, стомашно-чревен тракт) е наблюдавана при плъхове и кучета при многократно приложение на телитромицин в дози от 150 mg/kg или повече дневно за 1 месец и 20 mg/kg или повече дневно за 3-6 месеца. Това приложение съответства на нива на системна експозиция на свободното активно вещество най-малко 9 пъти над очакваните нива при хора след 1 месец, и съответно по-ниски от очакваните нива при хора след 6 месеца. Има доказателства за обратимост след спиране на лечението. Значението на тези находки при хора не е известно.

Подобно на други макролиди, телитромицин предизвиква удължаване на QTc интервала при кучета и на продължителността на акционния потенциал в in vitro клетъчна култура от заешка мрежа на Purkinje. Ефектите се наблюдават при плазмени нива на свободно лекарство 8 до 13 пъти над очакваното клинично ниво. Хипокалиемията и хинидин проявяват адитивен/супраадитивен ефект in vitro, а потенциране се наблюдава при соталол. Телитромицин, но не и неговите основни метаболити при хора, проявява инхибираща активност върху HERG и Kv1.5 каналчетата.

Проучванията за репродуктивна токсичност показват понижаване на гаметното узряване при плъхове и нежелани ефекти върху оплождането. Незначително намаляване на показателите на фертилитета е наблюдавано при плъхове при токсични за родителите дози над 150 mg/kg. При високи дози ембриотоксичността е очевидна и се наблюдава увеличаване на непълното вкостяване и на скелетните аномалии. Проучванията при плъхове и зайци не са показателни по отношение на потенциала за тератогенност; налице са несигурни данни за нежелани ефекти върху феталното развитие при високи дози.

Телитромицин и основните му метаболити при хора са показали отрицателни резултати при in vitro и in vivo тестове за генотоксичен потенциал. Не са провеждани проучвания за карциногенност с телитромицин.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката:

Микрокристална целулоза Повидон К25 Кроскармелоза натрий Магнезиев стеарат

Таблетна обвивка:

Талк Макрогол 8000

Хипромелоза 6 cp Титанов диоксид Е171 Железен окис, жълт Е172

Железен окис, червен Е172

6.2Несъвместимости

Неприложимо

6.3Срок на годност

3 години.

6.4Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Във всяко гнездо на блистера се съдържат по две таблетки.

Налични са опаковки от 10, 14, 20 и 100 таблетки. Непрозрачни PVC/Алуминий блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне

Няма специални изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Aventis Pharma S.A.

20, Avenue Raymond Aron F-92160 ANTONY

Франция

8.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/01/191/001-004

9.ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 9 юли 2001 г. Дата на последно подновяване: 9 юли 2011 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта