Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kevzara (sarilumab) – листовка - L04AC14

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоKevzara
ATC кодL04AC14
Веществоsarilumab
Производителsanofi-aventis groupe

Съдържание на статията

Листовка: информация за пациента

Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

сарилумаб (sarilumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Вдопълнение към тази листовка ще Ви бъде дадена сигнална карта на пациента, съдържаща важна информация за безопасност, която ще Ви трябва преди и по време на лечението с Kevzara

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Kevzara и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Kevzara

3.Как да използвате Kevzara

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Kevzara

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Kevzara и за какво се използва

Какво представлява Kevzara

Kevzara съдържа активното вещество сарилумаб. То е вид белтък, наречен моноклонално антитяло.

За какво се използва Kevzara

Kevzara се използва за лечение на възрастни с умерен до тежък активен ревматоиден артрит, ако предишната терапия не е повлияла достатъчно добре заболяването или не се понася добре от пациента. Kevzara може да се използва самостоятелно или заедно с лекарство, наречено метотрексат. Kevzara може да Ви помогне чрез:

забавяне увреждането на ставите

подобряване на способността Ви да извършвате ежедневните си дейности.

Как действа Kevzara

Kevzara се прикрепва към друг белтък, наречен интерлевкин-6 (IL-6) рецептор, и блокира неговото действие.

IL-6 играе основна роля в изявата на симптомите на ревматоидения артрит (РА) като болка, подуване на ставите, сутрешна скованост и умора.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Kevzara

Не използвайте Kevzara

ако сте алергични към сарилумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

ако имате активна, тежка инфекция.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра ако:

имате инфекция или получавате често инфекции. Kevzara може да намали способността на организма Ви да се бори с инфекциите: това означава, че може да Ви направи по-склонни към развитие на инфекции или да влоши Вашата инфекция;

имате туберкулоза, симптоми на туберкулоза (упорита кашлица, загуба на тегло, отпадналост, леко повишена температура) или сте били в близък контакт с болен от туберкулоза. Преди да Ви се приложи Kevzara, Вашият лекар ще Ви изследва за туберкулоза;

сте имали вирусен хепатит или друго чернодробно заболяване. Преди да използвате Kevzara, Вашият лекар ще Ви назначи изследване на кръвта, за да провери функцията на черния Ви дроб;

сте имали дивертикулит (заболяване на дебелото черво) или язви на стомаха или червата, или развиете симптоми като повишена температура и стомашна (коремна) болка, която не преминава;

сте имали някакъв вид рак;

наскоро сте били ваксинирани или Ви предстои ваксинация.

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Kevzara.

Преди да Ви се назначи лечение с Kevzara ще Ви бъдат направени изследвания на кръвта. Ще Ви се правят изследвания и по време на лечението. Те ще се извършват, за да се проверява дали броят на кръвните клетки не е нисък, за чернодробни проблеми или промени в нивото на холестерола.

Деца и юноши

Kevzara не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Kevzara

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства. Това е необходимо, защото Kevzara може да повлияе действието на някои други лекарства. Също така, някои други лекарства могат да повлияят начина на действие на

Kevzara.

По-специално, не използвайте Kevzara и информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате:

група лекарства, наречени „инхибитори на Janus киназата (JAK)“ (използвани за заболявания, като ревматоиден артрит и рак)

други биологични лекарства, използвани за лечение на ревматоиден артрит

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Kevzara може да повлияе действието на някои лекарства: това означава, че може да е необходимо дозата на тези лекарства да се промени. Преди да използвате Kevzara, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате някои от следните лекарства:

статини, използвани за намаляване на нивото на холестерола

перорални контрацептиви

теофилин, използван за лечение на астма

варфарин, използван за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на Kevzara.

Не приемайте Kevzara, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не го препоръчва.

Ефектите на Kevzara върху плода не са известни.

Вие и Вашият лекар трябва да решите дали трябва да използвате Kevzara, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква употребата на Kevzara да повлияе върху способността Ви за шофиране или работа с машини. Въпреки това, ако се чувствате уморени или неразположени след като използвате Kevzara, не трябва да шофирате или работите с машини.

3.Как да използвате Kevzara

Лечението трябва да се започне от лекар с опит в диагностиката и лечението на ревматоиден артрит. Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Kevzara се прилага като инжекция под кожата (наречена подкожна инжекция).

Препоръчителната доза е една инжекция от 200 mg на всеки две седмици.

Вашият лекар може да коригира дозата на Вашето лекарство въз основа на резултатите от кръвните изследвания.

Научете се как да използвате предварително напълнената спринцовка

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще Ви покажат как да си инжектирате Kevzara. Спазвайки тези указания, Kevzara може да се инжектира самостоятелно или да се приложи от човек, грижещ се за Вас.

Спазвайте внимателно „Указанията за употреба“, приложени в опаковката.

Използвайте предварително напълнената спринцовка точно, както е описано в „Указанията за употреба“.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Kevzara

Ако сте използвали повече Kevzara отколкото трябва, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате Kevzara

Ако са изминали 3 дни или по-малко от пропуснатата доза:

инжектирайте пропуснатата доза веднага, щом можете.

след това инжектирайте следващата си доза в обичайното време.

Ако са изминали 4 дни или повече, инжектирайте следващата доза в обичайното време. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата инжекция.

Ако не сте сигурни кога да инжектирате Вашата следваща доза, обърнете се за указания към Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте спрели употребата на Kevzara

Не спирайте употребата на Kevzara без да сте говорили с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако смятате че имате инфекция (която може да засегне до

1 на всеки 10 души). Симптомите може да включват повишена температура, изпотяване или втрисане.

Други нежелани реакции Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Нисък брой на белите кръвни клетки – което се вижда от кръвните изследвания

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

инфекции на синусите или гърлото, запушен нос или хрема и възпалено гърло (инфекция на горните дихателни пътища)

инфекция на пикочните пътища

херпес (херпес на устните)

нисък брой на тромбоцитите – което се вижда от кръвните изследвания

висок холестерол, високи триглицериди – което се вижда от кръвните изследвания

отклонения в чернодробните функционални тестове

реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване и сърбеж)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Kevzara

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета, след „ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C).

Да не се замразява или затопля спринцовката.

След като се извади от хладилника, Kevzara да не се съхранява при температура над 25°C.

Отбележете датата на изваждане от хладилника в предвиденото място върху вторичната картонена опаковка.

Използвайте спринцовката в рамките на 14 дни след изваждането й от хладилника или хладилна чанта.

Съхранявайте спринцовката в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако разтворът в спринцовката е мътен, с променен цвят или съдържа частици, или ако някоя част от предварително напълнената спринцовка изглежда повредена.

След употреба поставете спринцовката в непробиваем контейнер. Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърлите контейнера. Не рециклирайте контейнера.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

.

Какво съдържа Kevzara

Активното вещество е сарилумаб.

Другите съставки са аргинин, хистидин, полисорбат 20, захароза и вода за инжекции.

Как изглежда Kevzara и какво съдържа опаковката

Kevzara е бистър, безцветен до бледожълт инжекционен разтвор, който се предлага в предварително напълнена спринцовка.

Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 1,14 ml разтвор и доставя една единична доза. Предлага се в опаковка с 2 или групова опаковка с 6 предварително напълнени спринцовки (3 опаковки с 2).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Kevzara се предлага като предварително напълнена спринцовка от 150 mg или 200 mg.

Притежател на разрешението за употреба sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F-75008 Paris

Франция

Производител

Sanofi Winthrop Industrie 1051 Boulevard Industriel 76580 Le Trait,

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка сарилумаб

Указания за употреба

Частите на Kevzara предварително напълнена спринцовка са показани на тази фигура.

Бутало

Място за захващане

Етикет

Тяло на спринцовката

Капачка на иглата

Игла

Важна информация

Това устройство е еднодозова предварително напълнена спринцовка (наричана „спринцовка“ в тези указания). Тя съдържа 150 mg Kevzara за инжектиране под кожата (подкожна инжекция) веднъж на всеки две седмици.

Посъветвайте се с Вашия лекар за правилния начин, по който да използвате спринцовката преди първата инжекция.

Какво да правите

Прочетете всички указания внимателно, преди да използвате спринцовката.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Съхранявайте неизползваните спринцовки в оригиналната опаковка и в хладилник между 2°C до

8°C.

Съхранявайте опаковката в хладилна чанта с лед, когато пътувате.

Оставете спринцовката да се затопли до стайна температура в продължение на поне 30 минути преди да се използва.

Използвайте спринцовката до 14 дни след като сте я извадили от хладилника или хладилната чанта.

Съхранявайте спринцовката на място, недостъпно за деца.

Какво да не правите

Не използвайте спринцовката, ако е повредена или капачката на иглата липсва или не е прикрепена.

Не сваляйте капачката на иглата преди да сте готови да инжектирате.

Не докосвайте иглата.

Не се опитвайте да поставяте капачката обратно върху спринцовката.

Не използвайте повторно спринцовката.

Не замразявайте и не затопляйте спринцовката.

Не съхранявайте спринцовката при температура над 25ºC, след като е извадена от хладилника.

Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина. Не инжектирайте през дрехите.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, или позвънете на телефонния номер на sanofi, посочен в листовката.

Стъпка A: Подготовка за инжекцията

1.Подгответе всичко, от което имате нужда, върху чиста, равна работна повърхност.

Ще имате нужда от тампон със спирт, памучен тампон или марля и непробиваем контейнер.

Извадете една спринцовка от опаковката, като я държите по средата на тялото. Съхранявайте останалата спринцовка в картонената опаковка в хладилника.

2.Погледнете етикета.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Проверете срока на годност (EXP).

Не използвайте спринцовката, ако датата е изтекла.

3.Погледнете лекарството.

Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта.

Може да забележите въздушно мехурче, това е нормално.

Не инжектирайте, ако течността е мътна, с променен цвят или съдържа частици.

4. Поставете спринцовката на равна повърхност и я оставете да се затопли до стайна температура (<25°C) в продължение на поне 30 минути.

Използването на спринцовката при стайна температура може да направи инжекцията по-

комфортна.

Не използвайте спринцовката, ако е била извън хладилника за повече от 14 дни. Не загрявайте спринцовката; оставете я да се затопли сама.

Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина.

мин

5.Изберете мястото за инжектиране.

Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на горната част на ръката.

Сменяйте мястото за инжектиране всеки път, когато поставяте инжекцията.

Не инжектирайте в кожна област, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.

Места за инжектиране

6.Подгответе мястото за инжектиране.

Измийте ръцете си.

Почистете кожата с тампон, напоен със спирт.

Не докосвайте мястото за инжектиране отново преди инжектирането.

Стъпка Б: Извършване на инжекцията – Извършете стъпка Б само след като сте завършили стъпка A “Подготовка за инжекцията”

1.Издърпайте капачката на иглата.

Хванете спринцовката по средата на тялото, с игла насочена далеч от Вас.

Дръжте ръката си далеч от буталото.

Не изгонвайте въздушните мехурчета от спринцовката.

Не издърпвайте капачката на иглата, докато не сте готови да инжектирате. Не поставяйте обратно капачката на иглата.

2.Захванете кожата.

Използвайте палеца и показалеца си, за да захванете кожна гънка на мястото за инжектиране.

3. Вкарайте иглата в кожната гънка под ъгъл приблизително 45º.

4.Натиснете буталото надолу.

Бавно натискайте буталото надолу, докато спринцовката се изпразни.

5.Преди да извадите иглата, проверете дали спринцовката е празна.

Извадете иглата под същия ъгъл, в който е била инжектирана.

Ако забележите кръв, притиснете мястото с памучен тампон или марля.

Не разтривайте кожата след инжекцията.

6. Поставете използваната спринцовка и капачката в непробиваем контейнер веднага след употреба.

Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Не изхвърляйте използваната спринцовка в контейнера за домашни отпадъци.

Не рециклирайте използвания непробиваем контейнер.

Не изхвърляйте Вашия непробиваем контейнер в контейнера за домашни отпадъци, освен ако Вашите местни разпоредби позволяват това. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърляте контейнера.

Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка сарилумаб

Указания за употреба

Частите на Kevzara предварително напълнена спринцовка са показани на тази фигура.

Бутало

Място за захващане

Етикет

Тяло на спринцовката

Капачка на иглата

Игла

Важна информация

Това устройство е еднодозова предварително напълнена спринцовка (наричана „спринцовка“ в тези указания). Тя съдържа 200 mg Kevzara за инжектиране под кожата (подкожна инжекция) веднъж на всеки две седмици.

Посъветвайте се с Вашия лекар за правилния начин, по който да използвате спринцовката преди първата инжекция.

Какво да правите

Прочетете всички указания внимателно, преди да използвате спринцовката.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Съхранявайте неизползваните спринцовки в оригиналната опаковка и в хладилник между 2°C до

8°C.

Съхранявайте опаковката в хладилна чанта с лед, когато пътувате.

Оставете спринцовката да се затопли до стайна температура в продължение на поне 30 минути преди да се използва.

Използвайте спринцовката до 14 дни след като сте я извадили от хладилника или хладилната чанта.

Съхранявайте спринцовката на място, недостъпно за деца.

Какво да не правите

Не използвайте спринцовката, ако е повредена или капачката на иглата липсва или не е прикрепена.

Не сваляйте капачката на иглата преди да сте готови да инжектирате.

Не докосвайте иглата.

Не се опитвайте да поставяте капачката обратно върху спринцовката.

Не използвайте повторно спринцовката.

Не замразявайте и не затопляйте спринцовката.

Не съхранявайте спринцовката при температура над 25ºC, след като е извадена от хладилника.

Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина. Не инжектирайте през дрехите.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, или позвънете на телефонния номер на sanofi, посочен в листовката.

Стъпка A: Подготовка за инжекцията

1.Подгответе всичко, от което имате нужда върху чиста, равна работна повърхност.

Ще имате нужда от тампон със спирт, памучен тампон или марля и непробиваем контейнер.

Извадете една спринцовка от опаковката, като я държите по средата на тялото. Съхранявайте останалата спринцовка в картонената опаковка в хладилника.

2.Погледнете етикета.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Проверете срока на годност (EXP).

Не използвайте спринцовката, ако датата е изтекла.

3.Погледнете лекарството.

Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта.

Може да забележите въздушно мехурче, това е нормално.

Не инжектирайте, ако течността е мътна, с променен цвят или съдържа частици.

4. Поставете спринцовката на равна повърхност и я оставете да се затопли до стайна температура (<25°C) в продължение на поне 30 минути.

Използването на спринцовката при стайна температура може да направи инжекцията по-

комфортна.

Не използвайте спринцовката, ако е била извън хладилника за повече от 14 дни. Не загрявайте спринцовката; оставете я да се затопли сама.

Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина.

мин

5.Изберете мястото за инжектиране.

Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на горната част на ръката.

Сменяйте мястото за инжектиране всеки път, когато поставяте инжекцията.

Не инжектирайте в кожна област, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.

Места за инжектиране

6.Подгответе мястото за инжектиране.

Измийте ръцете си.

Почистете кожата с тампон, напоен със спирт.

Не докосвайте мястото на инжектиране отново преди инжектирането.

Стъпка Б: Извършване на инжекцията – Извършете стъпка Б само след като сте завършили стъпка A “Подготовка за инжекцията”

1.Издърпайте капачката на иглата.

Хванете спринцовката по средата на тялото, с игла, насочена далеч от Вас.

Дръжте ръката си далеч от буталото.

Не изгонвайте въздушните мехурчета от спринцовката.

Не издърпвайте капачката на иглата, докато не сте готови да инжектирате. Не поставяйте обратно капачката на иглата.

2.Захванете кожата.

Използвайте палеца и показалеца си, за да захванете кожна гънка на мястото за инжектиране.

3. Вкарайте иглата в кожната гънка под ъгъл приблизително 45º.

4.Натиснете буталото надолу.

Бавно натискайте буталото надолу, докато спринцовката се изпразни.

5.Преди да извадите иглата, проверете дали спринцовката е празна.

Извадете иглата под същия ъгъл, в който е била инжектирана.

Ако забележите кръв, притиснете мястото с памучен тампон или марля.

Не разтривайте кожата след инжекцията.

6. Поставете използваната спринцовка и капачката в непробиваем контейнер веднага след употреба.

Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Не изхвърляйте използваната спринцовка в контейнера за домашни отпадъци.

Не рециклирайте използвания непробиваем контейнер.

Не изхвърляйте Вашия непробиваем контейнер в контейнера за домашни отпадъци, освен ако Вашите местни разпоредби позволяват това. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърляте контейнера.

Листовка: информация за пациента

Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка

сарилумаб (sarilumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Вдопълнение към тази листовка ще Ви бъде дадена сигнална карта на пациента, съдържаща важна информация за безопасност, която ще Ви трябва преди и по време на лечението с Kevzara

Какво съдържа тази листовка

1.Какво представлява Kevzara и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Kevzara

3.Как да използвате Kevzara

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Kevzara

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Kevzara и за какво се използва

Какво представлява Kevzara

Kevzara съдържа активното вещество сарилумаб. То е вид белтък, наречен моноклонално антитяло.

За какво се използва Kevzara

Kevzara се използва за лечение на възрастни с умерен до тежък активен ревматоиден артрит, ако предишната терапия не е повлияла достатъчно добре заболяването или не се понася добре от пациента. Kevzara може да се използва самостоятелно, или заедно с лекарство, наречено метотрексат. Kevzara може да Ви помогне чрез:

забавяне увреждането на ставите

подобряване на способността Ви да извършвате ежедневните си дейности.

Как действа Kevzara

Kevzara се прикрепва към друг белтък, наречен интерлевкин-6 (IL-6) рецептор и блокира неговото действие.

IL-6 играе основна роля в изявата на симптомите на ревматоиден артрит (РА) като болка, подуване на ставите, сутрешна скованост и умора.

2.Какво трябва да знаете, преди да използвате Kevzara

Не използвайте Kevzara

ако сте алергични към сарилумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако имате активна, тежка инфекция.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра ако:

имате инфекция, или получавате често инфекции. Kevzara може да намали способността на организма Ви да се бори с инфекциите: това означава, че може да ви направи по-склонни към развитие на инфекции или да влоши Вашата инфекция;

имате туберкулоза, симптоми на туберкулоза (упорита кашлица, загуба на тегло, отпадналост, леко повишена температура), или сте били в близък контакт с болен от туберкулоза. Преди да Ви се приложи Kevzara, Вашият лекар ще Ви изследва за туберкулоза;

сте имали вирусен хепатит или друго чернодробно заболяване. Преди да използвате Kevzara, Вашият лекар ще Ви назначи изследване на кръвта, за да провери функцията на черния Ви дроб;

сте имали дивертикулит (заболяване на дебелото черво), или язви на стомаха или червата, или развиете симптоми като повишена температура и стомашна (коремна) болка, която не преминава;

сте имали някакъв вид рак;

наскоро сте били ваксинирани или Ви предстои ваксинация.

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Kevzara.

Преди да Ви се назначи лечение с Kevzara, ще Ви бъдат направени изследвания на кръвта. Ще Ви се правят изследвания и по време на лечението. Те ще се извършват, за да се проверява дали броят на кръвните клетки не е нисък, за чернодробни проблеми или промени в нивото на холестерола.

Деца и юноши

Kevzara не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Kevzara

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства. Това е необходимо, защото Kevzara може да повлияе действието на някои други лекарства. Също така, някои други лекарства могат да повлияят начина на действие на

Kevzara.

По-специално, не използвайте Kevzara и информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате:

група лекарства, наречени „инхибитори на Janus киназата (JAK)“ (използвани за заболявания, като ревматоиден артрит и рак)

други биологични лекарства, използвани за лечение на ревматоиден артрит

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Kevzara може да повлияе действието на някои лекарства: това означава, че може да е необходимо дозата на тези лекарства да се промени. Преди да използвате Kevzara, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате някои от следните лекарства:

статини, използвани за намаляване на нивото на холестерола

перорални контрацептиви

теофилин, използван за лечение на астма

варфарин, използван за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци

Ако някое от посочените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на Kevzara.

Не приемайте Kevzara, ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не го препоръчва.

Ефектите на Kevzara върху плода не са известни.

Вие и Вашият лекар трябва да решите дали трябва да използвате Kevzara, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква употребата на Kevzara да повлияе върху способността Ви за шофиране или работа с машини. Въпреки това, ако се чувствате уморени или неразположени след като използвате Kevzara, не трябва да шофирате или работите с машини.

3.Как да използвате Kevzara

Лечението трябва да се започне от лекар с опит в диагностиката и лечението на ревматоиден артрит. Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Kevzara се прилага като инжекция под кожата (наречена подкожна инжекция).

Препоръчителната доза е една инжекция от 200 mg на всеки две седмици.

Вашият лекар може да коригира дозата на Вашето лекарство въз основа на резултатите от кръвните изследвания.

Научете се как да използвате предварително напълнената писалка

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще Ви покажат как да си инжектирате Kevzara. Спазвайки тези указания, Kevzara може да се инжектира самостоятелно или да се приложи от човек, грижещ се за Вас.

Спазвайте внимателно „Указанията за употреба“, приложени в опаковката.

Използвайте предварително напълнената писалка точно както е описано в „Указанията за употреба“.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Kevzara

Ако сте използвали повече Kevzara отколкото трябва, консултирайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате Kevzara

Ако са изминали 3 дни или по-малко от пропуснатата доза:

инжектирайте пропуснатата доза веднага щом можете.

след това инжектирайте следващата си доза в обичайното време.

Ако са изминали 4 дни или повече, инжектирайте следващата доза в обичайното време. Не инжектирайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата инжекция.

Ако не сте сигурни кога да инжектирате Вашата следваща доза, обърнете се за указания към Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако сте спрели употребата на Kevzara

Не спирайте употребата на Kevzara без да сте говорили с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако смятате че имате инфекция (която може да засегне до

1 на всеки 10 души). Симптомите може да включват повишена температура, изпотяване или втрисане.

Други нежелани реакции Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако забележите някои от следните нежелани реакции:

Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души):

Нисък брой на белите кръвни клетки – което се вижда от кръвните изследвания

Чести (може да засегнат до 1 на 10 души):

инфекции на синусите или гърлото, запушен нос или хрема и възпалено гърло (инфекция на горните дихателни пътища)

инфекция на пикочните пътища

херпес (херпес на устните)

нисък брой на тромбоцитите – което се вижда от кръвните изследвания

висок холестерол, високи триглицериди – което се вижда от кръвните изследвания

отклонения в чернодробните функционални тестове

реакции на мястото на инжектиране (включително зачервяване и сърбеж).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Kevzara

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета, след „ЕХР“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C).

Да не се замразява или затопля писалката.

След като се извади от хладилника, Kevzara да не се съхранява при температура над 25°C.

Отбележете датата на изваждане от хладилника в предвиденото място върху вторичната картонена опаковка.

Използвайте писалката в рамките на 14 дни след изваждането й от хладилника или хладилната чанта.

Съхранявайте писалката в оригиналната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте това лекарство, ако разтворът в писалката е мътен, с променен цвят или съдържа частици, или ако някоя част от предварително напълнената писалка изглежда повредена.

След употреба поставете писалката в непробиваем контейнер. Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърлите контейнера. Не рециклирайте контейнера.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

.

Какво съдържа Kevzara

Активното вещество е сарилумаб.

Другите съставки са аргинин, хистидин, полисорбат 20, захароза и вода за инжекции.

Как изглежда Kevzara и какво съдържа опаковката

Kevzara е бистър, безцветен до бледожълт инжекционен разтвор, който се предлага в предварително напълнена писалка.

Всяка предварително напълнена писалка съдържа 1,14 ml разтвор и доставя една единична доза. Предлага се в опаковка с 2 или групова опаковка с 6 предварително напълнени писалки (3 опаковки с

2).

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Kevzara се предлага като предварително напълнена писалка от 150 mg или 200 mg.

Притежател на разрешението за употреба sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F-75008 Paris

Франция

Производител

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB "SANOFI-AVENTIS LIETUVA"

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

 

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis france

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка сарилумаб

Указания за употреба

Частите на Kevzara предварително напълнена писалка са показани на тази фигура.

Етикет

Прозорец

Жълт

предпазител на иглата

Капачка

Важна информация

Това устройство е еднодозова предварително напълнена писалка (наричана „писалка“ в тези указания). Тя съдържа 150 mg Kevzara за инжектиране под кожата (подкожна инжекция) веднъж на всеки две седмици.

Посъветвайте се с Вашия лекар за правилния начин, по който да използвате писалката преди първата инжекция.

Какво да правите

Прочетете всички указания внимателно,

преди да използвате писалката.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Съхранявайте неизползваните писалки в оригиналната опаковка и в хладилник между 2°C до 8°C.

Съхранявайте опаковката в хладилна чанта с лед, когато пътувате.

Оставете писалката да се затопли до стайна температура в продължение на поне 60 минути преди да се използва.

Използвайте писалката до 14 дни след като сте я извадили от хладилника или хладилната чанта.

Съхранявайте писалката на място, недостъпно за деца.

Какво да не правите

Не използвайте писалката, ако е повредена или капачката липсва или не е прикрепена.

Не сваляйте капачката преди да сте готови да инжектирате.

Не натискайте и не докосвайте с пръсти жълтия предпазител на иглата.

Не се опитвайте да поставяте капачката обратно върху писалката.

Не използвайте повторно писалката.

Не замразявайте и не затопляйте писалката.

Не съхранявайте писалката при температура над 25ºC, след като е извадена от хладилника.

Не излагайте писалката на пряка слънчева светлина. Не инжектирайте през дрехите.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, или позвънете на телефонния номер на sanofi, посочен в листовката.

Стъпка A: Подготовка за инжекцията

1.Подгответе всичко, от което имате нужда върху чиста, равна работна повърхност.

Ще имате нужда от тампон със спирт, памучен тампон или марля и непробиваем контейнер.

Извадете една писалка от опаковката, като я държите по средата на тялото. Съхранявайте останалата писалка в картонената опаковка в хладилника.

2.Погледнете етикета.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Проверете срока на годност (EXP), той е изписан върху страната на писалките.

Не използвайте писалката, ако датата е изтекла.

3.Погледнете прозореца.

Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта.

Може да забележите въздушно мехурче, това е нормално.

Не инжектирайте, ако течността е мътна, с променен цвят или съдържа частици. Не използвайте, ако прозорецът е наситено жълт.

Неизползвана

Използвана

4. Поставете писалката на равна повърхност и я оставете да се затопли до стайна температура (<25°C) в продължение на поне 60 минути.

Използването на писалката при стайна температура може да направи инжекцията по-

комфортна.

Не използвайте писалката, ако е била извън хладилника за повече от 14 дни. Не загрявайте писалката; оставете я да се затопли сама.

Не излагайте писалката на пряка слънчева светлина.

мин

5.Изберете мястото за инжектиране.

Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на горната част на ръката.

Сменяйте мястото за инжектиране всеки път, когато поставяте инжекцията.

Не инжектирайте в кожна област, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.

Места за инжектиране

6.Подгответе мястото за инжектиране.

Измийте ръцете си.

Почистете кожата с тампон, напоен със спирт.

Не докосвайте мястото за инжектиране отново преди инжектирането.

Стъпка Б: Извършване на инжекцията – Извършете стъпка Б само след като сте завършили стъпка A “Подготовка за инжекцията”

1. Завъртете или издърпайте оранжевата капачка.

Не сваляйте капачката, докато не сте готови да инжектирате.

Не натискайте и не докосвайте с пръстите си жълтия предпазител на иглата. Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Капачка

2.Поставете жълтия предпазител на иглата върху кожата си под ъгъл приблизително 90º.

Уверете се, че можете да виждате прозореца.

3.Натиснете надолу и задръжте писалката здраво към кожата си.

Ще се чуе “щракване“, когато инжектирането започне.

Първо щракване!

4.Задръжте писалката здраво към кожата.

Прозорецът ще започне да пожълтява.

Инжектирането може да отнеме до 15 секунди.

До 15 сек

5. Ще има второ щракване. Преди да извадите писалката, проверете дали целият прозорец е станал жълт.

Ако не чуете второто щракване, все пак трябва да проверите дали прозорецът е станал изцяло жълт.

Ако прозорецът не е станал изцяло жълт, не си поставяйте втора доза, без да сте говорили с Вашия лекар.

Второ щракване!

6. Извадете писалката от кожата си.

Ако забележите кръв, притиснете мястото с памучен тампон или марля.

Не разтривайте кожата след инжекцията.

7. Поставете използваната писалка и капачката в непробиваем контейнер веднага след употреба.

Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Не изхвърляйте използваните писалки в контейнера за домашни отпадъци. Не рециклирайте използвания непробиваем контейнер.

Не изхвърляйте Вашия непробиваем контейнер в контейнера за домашни отпадъци, освен ако Вашите местни разпоредби позволяват това. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърлите контейнера.

Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена писалка сарилумаб

Указания за употреба

Частите на Kevzara предварително напълнена писалка са показани на тази фигура.

Етикет

Прозорец

Жълт

предпазител на иглата

Капачка

Важна информация

Това устройство е еднодозова предварително напълнена писалка (наричана „писалка“ в тези указания). Тя съдържа 200 mg Kevzara за инжектиране под кожата (подкожна инжекция) веднъж на всеки две седмици.

Посъветвайте се с Вашия лекар за правилния начин, по който да използвате писалката преди първата инжекция.

Какво да правите

Прочетете всички указания внимателно, преди да използвате писалката.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Съхранявайте неизползваните писалки в оригиналната опаковка и в хладилник между 2°C до 8°C.

Съхранявайте опаковката в хладилна чанта с лед, когато пътувате.

Оставете писалката да се затопли до стайна температура в продължение на поне 60 минути преди да се използва.

Използвайте писалката до 14 дни след като сте я извадили от хладилника или хладилната чанта.

Съхранявайте писалката на място, недостъпно за деца.

Какво да не правите

Не използвайте писалката, ако е повредена или капачката липсва или не е прикрепена.

Не сваляйте капачката преди да сте готови да инжектирате.

Не натискайте и не докосвайте с пръсти жълтия предпазител на иглата.

Не се опитвайте да поставяте капачката обратно върху писалката.

Не използвайте повторно писалката.

Не замразявайте и не затопляйте писалката.

Не съхранявайте писалката при температура над 25ºC, след като е извадена от хладилника.

Не излагайте писалката на пряка слънчева светлина. Не инжектирайте през дрехите.

Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, или позвънете на телефонния номер на sanofi, посочен в листовката.

Стъпка A: Подготовка за инжекцията

1.Подгответе всичко, от което имате нужда върху чиста, равна работна повърхност.

Ще имате нужда от тампон със спирт, памучен тампон или марля и непробиваем контейнер.

Извадете една писалка от опаковката, като я държите по средата на тялото. Съхранявайте останалата писалка в картонената опаковка в хладилника.

2.Погледнете етикета.

Проверете дали това е правилното лекарство и правилната доза.

Проверете срока на годност (EXP), той е изписан върху страната на писалките.

Не използвайте писалката, ако датата е изтекла.

3.Погледнете прозореца.

Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта.

Може да забележите въздушно мехурче, това е нормално.

Не инжектирайте, ако течността е мътна, с променен цвят или съдържа частици. Не използвайте, ако прозорецът е наситено жълт.

Неизползвана

Използвана

4. Поставете писалката на равна повърхност и я оставете да се затопли до стайна температура (<25°C) в продължение на поне 60 минути.

Използването на писалката при стайна температура може да направи инжекцията по-

комфортна.

Не използвайте писалката, ако е била извън хладилника за повече от 14 дни. Не загрявайте писалката; оставете я да се затопли сама.

Не излагайте писалката на пряка слънчева светлина.

мин

5.Изберете мястото за инжектиране.

Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на горната част на ръката.

Сменяйте мястото за инжектиране всеки път, когато поставяте инжекцията.

Не инжектирайте в кожна област, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.

Места за инжектиране

6.Подгответе мястото за инжектиране.

Измийте ръцете си.

Почистете кожата с тампон, напоен със спирт.

Не докосвайте мястото за инжектиране отново преди инжектирането.

Стъпка Б: Извършване на инжекцията – Извършете стъпка Б само след като сте завършили стъпка A “Подготовка за инжекцията”

1. Завъртете или издърпайте оранжевата капачка.

Не сваляйте капачката, докато не сте готови да инжектирате.

Не натискайте и не докосвайте с пръстите си жълтия предпазител на иглата. Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Капачка

2.Поставете жълтия предпазител на иглата върху кожата си под ъгъл приблизително 90º.

Уверете се, че можете да виждате прозореца.

3.Натиснете надолу и задръжте писалката здраво към кожата си.

Ще се чуе “щракване“, когато инжектирането започне.

Първо щракване!

4.Задръжте писалката здраво към кожата.

Прозорецът ще започне да пожълтява.

Инжектирането може да отнеме до 15 секунди.

До 15 сек

5. Ще има второ щракване. Преди да извадите писалката, проверете дали целият прозорец е станал жълт.

Ако не чуете второто щракване, все пак трябва да проверите дали прозорецът е станал изцяло жълт.

Ако прозорецът не е станал изцяло жълт, не си поставяйте втора доза, без да сте говорили с Вашия лекар.

Второ щракване!

6. Извадете писалката от кожата си.

Ако забележите кръв, притиснете мястото с памучен тампон или марля.

Не разтривайте кожата след инжекцията.

7. Поставете използваната писалка и капачката в непробиваем контейнер веднага след употреба.

Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Не изхвърляйте използваните писалки в контейнера за домашни отпадъци. Не рециклирайте използвания непробиваем контейнер.

Не изхвърляйте Вашия непробиваем контейнер в контейнера за домашни отпадъци, освен ако Вашите местни разпоредби позволяват това. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърлите контейнера.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта