Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lamivudine Teva (lamivudine) – листовка - J05AF05

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоLamivudine Teva
ATC кодJ05AF05
Веществоlamivudine
ПроизводителTeva B.V.

Листовка: информация за потребителя

Lamivudine Teva 100 mg филмирани таблетки

ламивудин (lamivudine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

-Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признациете на тяхното заболяване са същите като Вашите.

-Ако получите някакви някоя от нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1.Какво представлява Lamivudine Teva и за какво се използва

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Lamivudine Teva

3.Как да приемате Lamivudine Teva

4.Възможни нежелани реакции

5.Как да съхранявате Lamivudine Teva

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Lamivudine Teva и за какво се използва

Активната съставка на Lamivudine Teva е ламивудин.

Lamivudine Teva се използва за лечение на дългосрочна (хронична) инфекция с вируса на хепатит В при възрастни.

Lamivudine Teva е противовирусно лекарство, което потиска вируса на хепатит В и принадлежи към група лекарства наречени нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ).

Вирусът на хепатит В инфектира черния дроб , причинява дългосрочна (хронична) инфекция и води до чернодробно увреждане. Lamivudine Teva може да се използва при хора, чийто черен дроб е увреден, но все пак функционира нормално (компенсирано чернодробно заболяване).

Лечението с Lamivudine Teva може да намали броя на вирусните хепатит В частици в организма. Това намалява уврежданията на черния дроб и подобрява неговата функция. Не всички хора отговарят на лечението с Lamivudine Teva еднакво. Вашият лекар ще проследява ефективността на лечението Ви чрез редовно изследване на кръвта.

2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Lamivudine Teva

Не приемайте Lamivudine Teva

-ако сте алергични към ламивудин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Обърнете се към Вашия лекар, ако смятате, че това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

При някои хора, приемащи Lamivudine Teva, рискът от сериозни нежелани реакции е повишен. Трябва да познавате допълнителните рискови фактори:

ако някога сте имали друг вид чернодробно заболяване като хепатит C

ако сте с голямо наднормено тегло (особено ако сте жена)

Обсъдете с Вашия лекар, ако смятате, че някое от посочените по-горе твърдения се отнася до Вас. Може да е необходимо провеждане на допълнителни прегледи, включително и на кръвни изследвания, докато приемате лекарството. Вижте точка 4 за повече информация относно рисковете.

Не спирайте приема на Lamivudine Teva без да сте се посъветвали с Вашия лекар, тъй като съществува малък риск хепатитът да се влоши. Когато спрете приема на Lamivudine Teva, Вашият лекар ще Ви наблюдава за най-малко четири месеца, за да открие каквито и да са проблеми. Това означава, че ще Ви бъдат вземани кръвни проби за повишаване на нивата на чернодробните ензими, което може да означава увреждане на черния дроб. Вижте точка 3 за повече информация относно това, как да приемате Lamivudine Teva.

Внимавайте за появата на важни симптоми

Някои хора, които приемат лекарства за лечение на хепатит В инфекция, развиват други заболявания, които могат да бъдат сериозни. Трябва да познавате важните признаци и симптоми, за да следите внимателно за появата им, докато приемате Lamivudine Teva.

Прочетете информацията „Други възможни нежелани реакции на лечението за хепатит В” в точка 4 на тази листовка.

Пазете другите хора

Хепатит В инфекцията се предава чрез сексуален контакт с някой, който е инфектиран, или чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Lamivudine Tevа не може да спре предаването на инфекцията на други хора. За да предпазите други хора от заразяване с вируса на хепатит В:

Използвайте презерватив, когато имате орален полов контакт или полов контакт с проникване.

Не създавайте риск от предаване по кръвен път — например, не разменяйте игли.

Други лекарства и Lamivudine Teva

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително билкови лекарства или други лекарства, които сте си купили без рецепта.

Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате ново лекарство, докато сте на лечение с Lamivudine Teva.

Следните лекарства не трябва да се приемат едновременно с Lamivudine Teva:

други лекарства, съдържащи ламивудин, използвани за лечение на HIV инфекция (наричана още инфекция с вируса на СПИН)

емтрицитабин (използван за лечение на HIV или хепатит B инфекция)

кладрибин, използван за лечение на косматоклетъчна левкемия.

Уведомете Вашия лекар, ако сте на лечение с някое от посочените по-горе лекарства.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност:

Обсъдете с Вашия лекар рисковете и ползите от приема на Lamivudine Teva по време на Вашата бременност.

Не спирайте лечението с Lamivudine Teva без съвет от лекарско предписание.

Кърмене

Lamivudine Teva може да премин в кърмата. Ако кърмите или смятате да кърмите:

Консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемате Lamivudine Teva.

Шофиране и работа с машини

Lamivudine Teva може да предизвика умора, което да засегне Вашата способност за шофиране или работа с машини.

Не шофирайте и не използвайте машини, освен ако сте сигурни, че не сте засегнати.

3.Как да приемате Lamivudine Teva

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поддържайте редовен контакт с Вашия лекар

Lamivudine Teva помага за контролиране на Вашата хепатит В инфекция. Трябва да го приемате всеки ден, за да контролирате инфекцията и да се предпазите от влошаване на заболяването.

Поддържайте редовен контакт с Вашия лекар и не спирайте приема на Lamivudine

Teva без консултация с лекаря.

Колко да се приема

Обичайната доза Lamivudine Teva е една таблетка (100 mg ламивудин) веднъж дневно.

Ако имате проблеми с бъбреците, лекарят може да Ви предпише по-ниска доза. Има Lamivudine Teva под формата на перорален разтвор за тези хора, които имат нужда от по-ниска доза от обичайната или за хора, които не могат да приемат таблетки.

Говорете с Вашия лекар, ако това се отнася за Вас.

Ако вече приемате друго лекарство, което съдържа ламивудин, за лечение на HIV инфекция, Вашият лекар ще продължи лечението с по-високата доза (обикновено 150 mg два пъти дневно), тъй като дозата на ламивудин в Lamivudin Teva (100 mg) не е достатъчна за лечение на HIV инфекцията. Ако се планира промяна на лечението Ви за HIV, обсъдете тази промяна с Вашия лекар преди това.

Поглъщайте таблетките цели, с малко вода. Lamivudine Teva може да се приема със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Lamivudine Teva

Ако случайно сте приели прекалено висока доза Lamivudine Teva, вероятността това да причини сериозни проблеми е малка. Ако случайно приемете прекалено висока доза, уведомете Вашия лекар или се свържете с най-близкия спешен център за съвет.

Ако сте пропуснали да приемете Lamivudine Teva

Ако забравите да приемете някоя доза, приемете я веднага след като си спомните. След това продължете Вашето лечение както преди.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Не спирайте приема на Lamivudine Teva

Не трябва да спирате приема на Lamivudine Teva, без да сте се консултирали с Вашия лекар. Има риск от влошаване на Вашия хепатит (вижте точка 2). Когато спрете приема на Lamivudine Teva, Вашият лекар ще Ви проследява за най-малко четири месеца, за да провери за евентуални проблеми. Това означава взимане на кръвни проби, за да се провери евентуално

повишаване на нивата на чернодробните ензими, което може да показва увреждане на черния дроб.

4.Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, но не всеки ги получава.

Освен нежеланите реакции от приема на Lamivudine Teva, изброени по-долу, по време на терапия за хепатит В могат да се развият и други заболявания.

Важно е да прочетете информацията в частта „Други възможни нежелани реакции на лечението за хепатит В”.

Нежеланите реакции, докладвани често по време на клинични проучвания с ламивудин са умора, инфекции на дихателните пътища, болки в гърлото, главоболие, дискомфорт и болки в стомаха, гадене, повръщане и диария, покачване стойностите на чернодробните ензими и на ензими произвеждани в мускулите (вижте по-долу).

Алергична реакция

Алергичните реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти). Признаците включват:

подуване на клепачите, лицето или устните

затруднено преглъщане или дишане.

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако получите тези симптоми. Спрете приема

на Lamivudine Teva.

Нежелани реакции, за които се приема, че са предизвикани от Lamivudine Teva

Много чести нежелани реакции (такива могат да засегнат повече от 1 на 10 пациенти), която може да се наблюдава в кръвните изследвания е:

покачване на нивото на някои чернодробни ензими (трансаминази), което може да е признак за възпаление или увреждане на черния дроб.

Чести нежелани реакции (такива могат да засегнат до 1 на 10 пациенти) е:

мускулно схващане и мускулни болки

кожен обрив или уртикария, където и да е по тялото.

Честа нежелана реакция, която може да се наблюдава в кръвните изследвания е:

• повишаване на нивата на ензим, произвеждан в мускулите (креатин фосфокиназа), което може да е признак за тъканно увреждане.

Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота не

еизвестна.

разпадане на мускулната тъкан

влошаване на чернодробното заболяване след спиране приема на Lamivudine Teva или по време на лечението или по време на лечението, ако вирусът на хепатит В стане резистентен на Lamivudine Teva. Това може да бъде с неблагоприятен изход при някои хора.

лактатна ацидоза (вижте следващата точка „Други възможни нежелани реакции на лечението за хепатит В”).

Нежелана реакция, която може да се наблюдава в кръвните изследвания, е:

• понижаване на броя на клетките, които участват в кръвосъсирването

(тромбоцитопения).

Ако получите някаква нежелана реакция Уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Други възможни нежелани реакции на лечението за хепатит В

Lamivudine Teva и подобните на него лекарства (нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, НИОТ) могат да доведат до развитие на други заболявания по време на лечение за хепатит B.

Лактатната ацидоза е рядка, но сериозна нежелана реакция

При някои пациенти, които приемат Lamivudine Teva или други подобни на него лекарства (нуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза, НИОТ), се развива състояние, наречено лактатна ацидоза, заедно с увеличаване на черния дроб.

Лактатната ацидоза се причинява от натрупване на млечна киселина в тялото. Състоянието се наблюдава рядко, и ако се развие, обикновено е няколко месеца след началото на лечението. Лактатната ацидоза може да е животозастрашаваща, причинявайки недостатъчност на вътрешните органи.

Вероятността за развитие на лактатна ацидоза е по-голяма при пациенти с чернодробно заболяване и при хора със затлъстяване (с много високо наднормено тегло), особено при жените.

Признаците на лактатна ацидоза включват:

дълбоко, бързо и затруднено дишане

сънливост

вкочаняване или слабост на крайниците

гадене, повръщане

стомашна болка.

По време на лечението Вашият лекар ще Ви проследява за признаци на лактатна ацидоза. Ако получите някой от изброените по-горе симптоми, или каквито и да било други симптоми, които Ви притесняват:

Възможно най-бързо се консултирайте с Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Когато съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Lamivudine Teva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте Lamivudine Teva, ако забележите каквато и да е промяна във външния вид на таблетката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Lamivudine Teva

-Активното вещество е ламивудин. Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg ламивудин.

-Другите съставки са:

Ядро на таблетката: Микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат. Обвивка на таблетката: Хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол, полисорбат 80, железен оксид, жълт (Е172), железен оксид, червен (Е172).

Как изглежда Lamivudine Teva и какво съдържа опаковката

Оранжева, двойно изпъкнала, с форма на капсула филмирана таблетка – гравирана с “L100” от едната страна и гладка от другата.

Lamivudine Teva се предлага в алуминиеви блистери, съдържащи 28, 30, 84 или 100 таблетки или опаковки от полиетилен с висока плътност (HDPE), съдържащи 60 таблетки.

Не всички видове опаковки може да са налични в страната.

Притежател на разрешението за употреба

Teva B.V. Swemsweg 5 2031GA Haarlem,

Нидерландия

Производител

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042

Унгария

TEVA UK Ltd.

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne, East Sussex BN22 9AG

Обединено кралство

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Нидерландия

Teva Operations Poland Sp.z o. o. Mogilska 80 Str.

31-546 Kraków,

Полша

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A.

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

ratiopharm GmbH

Teл: +359 2 489 95 82

Allemagne/ Deutschland

 

Tél: +49 731 402 02

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 (0) 800 0228400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43(0)1 970070

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

Hrvatska

Portugal

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +351 21 476 75 50

France

România

Teva Santé

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tél: +(33) 1 55 91 7800

Tel: +4021 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 (0)51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Finnland

Tel: +421 2 5726 7911

Puh/Tel: +358 20 180 5900

 

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 028917981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 (0) 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

United Kingdom

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67323666

Tel: +44 1977628500

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уеб сайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта