Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – кратка характеристика на продукта - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоM-M-RVaxPro
ATC кодJ07BD52
Веществоmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ПроизводителMSD VACCINS

Съдържание на статията

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

(Measles, mumps and rubella vaccine (live))

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

След разтваряне, една доза (0,5 ml) съдържа:

 

Вирус на морбили1 щам Enders’ Edmonston (жив, атенюиран)

не по-малко от

1x103

CCID50*

не по-малко от

Вирус на паротит1 щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жив, атенюиран)

12,5x103 CCID50*

не по-малко от

Вирус на рубеола2 щам Wistar RA 27/3 (жив, атенюиран)

1x103

CCID50*

 

*50 % инфекциозна доза за клетъчна култура

1произведена върху клетки от пилешки ембриони.

2произведена върху WI-38 човешки диплоидни белодробни фибробласти.

Ваксината може да съдържа следи от рекомбинантен човешки албумин (rHA). Тази ваксина съдържа следови количества неомицин. Вижте точка 4.3.

Помощни вещества с известно действие:

Ваксината съдържа 14,5 mg сорбитол. Вижте точка 4.4.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия.

Преди разтваряне прахът е светложълта компактна кристаловидна маса, а разтворителят е бистра, безцветна течност.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

M-M-RVAXPRO е показан за ваксиниране едновременно срещу морбили, паротит и рубеола при лица на възраст на и над 12 месеца (вж. точка 4.2).

M-M-RVAXPRO може да се прилага при кърмачета по-големи от 9 месeца при специални обстоятелства (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За използване при взрив на морбили или ваксиниране на контактни лица, или за използване при неваксинирани преди това лица на възраст по-големи от 9 месеца, които са контактни с възприемчиви бременни жени и хора, които има вероятност да са податливи на заразяване с паротит и рубеола, (вж. точка 5.1).

M-M-RVAXPRO следва да се използва в съответствие с официалните препоръки.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лица на възраст 12 месеца или по-големи:

Лица на 12 месеца или по-големи трябва да получат една доза на определена дата. Втора доза може да се приложи най-малко 4 седмици след първата доза в съответствие с официалните препоръки. Втората доза е за лица, които по някаква причина не са отговорили на първата доза.

Кърмачета на възраст между 9 и 12 месеца:

Данните за имуногенност и безопасност показват, че M-M-RVAXPRO може да се прилага при кърмачета на възраст между 9 и 12 месеца в съответствие с официалните препоръки или когато ранното предпазване се смята за необходимо (напр. в детски дом, при епидемични ситуации или пътувания в региони с широко разпространение на морбили). Такива кърмачета трябва да бъдат реваксинирани след 12 до 15 месеца. Трябва да се обмисли приложение на допълнителна доза ваксина, съдържаща морбилна компонента, в съответствие с официалните препоръки (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Кърмачета на възраст под 9 месеца

Няма данни за ефикасността и безопасността на M-M-RVAXPRO за употребата при деца на възраст под 9 месеца.

Начин на приложение

Ваксината следва да се инжектира мускулно (i.m.) или подкожно (s.c.).

Предпочитаните места за инжектиране са предно-латералната част на бедрото при по-малките деца и делтоидната област при по-големи деца, юноши и възрастни.

Ваксината трябва да се приложи подкожно при пациенти с тромбоцитопения или друго нарушение на коагулацията.

За предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа с или приложение на лекарствения продукт, и за указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ВЪТРЕСЪДОВО.

4.3Противопоказания

Анамнестични данни за свръхчувствителност към ваксина срещу морбили, паротит или рубеола, или някое от помощните вещества, включително неомицин (вж. точки 2, 4.4 и 6.1).

Бременност. Освен това 1 месец след имунизацията трябва да се избягва забременяване (вж. точка 4.6).

Ваксинирането трябва да се отложи при заболяване, протичащо с температура > 38,5°C.

Активна нелекувана туберкулоза. Деца, провеждащи лечение за туберкулоза, не показват обостряне на заболяването при имунизация с жива ваксина срещу морбили. До момента няма съобщения от проучвания за ефекта на ваксините срещу морбили при деца с нелекувана туберкулоза.

Кръвни дискразии, левкемия, лимфом от всякакъв вид или други злокачествени неоплазми, засягащи хемопоетичната и лимфна системи.

Провеждащо се имуносупресивно лечение (включително високи дози кортикостероиди). M-M-RVAXPRO не е противопоказана при лица, които получават локално или в ниска доза парентерално кортикостероиди (напр. за профилактика на астма или заместващо лечение).

Тежък хуморален или клетъчен (първичен или придобит) имунен дефицит, напр. тежък комбиниран имунен дефицит, агамаглобулинемия или СПИН, или симптоматична HIV инфекция или възрастово специфичен процент CD4+ T-лимфоцити при деца под 12-месечна възраст: CD4+ <25%; деца между 12 и 35-месечна възраст: CD4+ <20%; деца между 36 и 59-месечна възраст: CD4+ <15% (вж. точка 4.4).

При тежко имунокомпрометирани лица, ваксинирани по невнимание с ваксина, съдържаща морбилна компонента, има съобщения за енцефалит с включване на морбилни телца, пневмонит и летален изход, като пряко следствие от дисеминирането на ваксиналния морбилен вирус.

Фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен ако не е налице имунна компетентност на потенциалния кандидат за ваксиниране.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Както при всички инжекционни ваксини, винаги следва да се разполага с подходящо медикаментозно лечение в случай на редки анафилактични реакции след прилагане на ваксината (вж. точка 4.8).

Възрастни и юноши с анамнеза за алергии потенциално могат да бъдат изложени на повишен риск от анафилаксия или анафилактоидни реакции. След ваксиниране се препоръчва стриктно проследяване за ранни признаци на такива реакции.

Тъй като живата ваксина срещу морбили и живата ваксина срещу паротит се произвеждат върху клетъчна култура от пилешки ембриони, хора с анамнестични данни за анафилактична, анафилактоидна или други бързи реакции при консумиране на яйца (напр., копривна треска, оток на устата и гърлото, трудно дишане, хипотензия или шок), могат да бъдат с повишен риск по отношение развитие на реакции на повишена чувствителност от бърз тип. При подобни случаи, преди да се предприеме ваксиниране, следва внимателно да се прецени съотношението риск-полза.

Следва да се обръща необходимото внимание при прилагане на M-M-RVAXPRO на хора с лична или фамилна анамнеза за гърчове, или анамнеза за мозъчна травма. Лекарите следва да знаят, че след ваксиниране може да се повиши телесната температура (вж. точка 4.8).

Възможно е кърмачета на възраст от 9 до 12 месеца, ваксинирани с ваксина, съдържаща морбилна компонента при взрив от морбили или по други причини, да не отговорят на ваксината поради наличието на циркулиращи антитела, произхождащи от майката и/или незрелост на имунната система (вж. точки 4.2 и 5.1).

Ваксината съдържа 14,5 mg сорбитол като помощно вещество. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат тази ваксина.

Тромбоцитопения Тази ваксина трябва да се приложи подкожно при лица с тромбоцитопения или друго

нарушение на коагулацията, защото може да се появи кървене след интрамускулно приложение при такива лица. Лица с установена тромбоцитопения могат да развият още по-тежка тромбоцитопения след ваксиниране. Освен това, тези, които са получили тромбоцитопения при първата доза M-M-RVAXPRO (или нейните компонентни ваксини), могат да развият тромбоцитопения при повторно ваксиниране. Може да се направи оценка на серологичния статус, за да се установи дали са необходими допълнително дози ваксина. При подобни случаи,

преди да се предприеме ваксиниране, следва внимателно да се прецени съотношението риск- полза (вж. точка 4.8).

Други Може да се обсъди ваксиниране при пациенти с определени имунни дефицити, ако ползата

превъзхожда риска (пациенти с асимптоматична HIV-инфекция, дефицит на IgG подклас, вродена неутропения, хронична грануломатозна болест и комплемент-дефицитно заболяване).

Имунокомпрометирани пациенти, без противопоказания за това ваксиниране (вж. точка 4.3.), може да нямат толкова добър отговор, колкото имунокомпетентните пациенти; следователно в случай на контакт, някои от тези пациенти може да се заразят с морбили, паротит или рубеола въпреки уместно приложената ваксина. Тези пациенти трябва да бъдат наблюдавани внимателно за признаци на морбили, паротит и рубеола.

Ваксинирането с M-M-RVAXPRO може да не доведе до предпазване на всички ваксинирани.

Предаване При повечето от възприемчивите лица се наблюдава екскретиране на малки количества жив

атенюиран рубеола вирус през носа и гърлото 7 до 28 дни след ваксиниране. Няма потвърдени данни, че този вирус се предава на податливи на заразяване лица, които са в контакт с ваксинираните лица. Следователно, предаване при близък контакт, макар и възможно теоретично, не се приема за значим риск; в същото време има данни за предаване на ваксиналния рубеолен вирус на кърмачета с кърмата, без клинични прояви на заболяването (вж. точка 4.6).

Няма съобщения за предаване на по-атенюирания Enders’ Edmonston щам на морбилния вирус или на Jeryl Lynn™ щама на паротитния вирус от ваксинирани на податливи на заразяване контактни.

Повлияване на лабораторни тестове: вижте точка 4.5.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Имуноглобулин

Имуноглобулин (IG) не се прилага едновременно с M-M-RVAXPRO.

Прилагането на имуноглобулини едновременно с M-M-RVAXPRO може да попречи на очаквания имунен отговор. Ваксинирането трябва да се отложи за период не по-малко от 3 месеца след преливане на кръв или плазма, или прилагане на човешки имунен серумен глобулин.

Прилагането на кръвни продукти, съдържащи антитела срещу морбили, паротит или рубеола, включително имуноглобулинови препарати, трябва да се избягва до 1 месец след прилагане на доза M-M-RVAXPRO, освен ако прилагането им се прецени като крайно необходимо.

Лабораторни тестове Има съобщения, че ваксини с живи атенюирани морбилни, паротитни и рубеолни вируси,

прилагани поотделно могат да доведат до временно потискане на туберкулиновата кожна чувствителност. Поради това, ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да става преди, по време или 4 до 6 седмици след ваксинирането с M-M-RVAXPRO.

Използване с други ваксини Понастоящем няма проведени конкретни проучвания върху едновременното прилагане на

M-M-RVAXPRO и други ваксини. В същото време, тъй като M-M-RVAXPRO има профили на безопасност и имуногенност, подобни на предишния състав на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., опитът с тази ваксина може да се има предвид.

Публикуваните клинични данни са в подкрепа на едновременното прилагане на предишния състав на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. с други детски ваксини, в това число DTaP (или DTwP), IPV (или OPV), HIB (Haemophilus influenzae тип b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae тип b с Hepatitis B ваксина), и VAR (varicella). M-M-RVAXPRO трябва да се прилага едновременно на друго място на инжектиране, или един месец преди или след прилагането на друга жива вирусна ваксина.

Въз основа на клинични изпитвания с четиривалентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела и с предишния състав на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO може да бъде прилагана едновременно (но на друго място на инжектиране) с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А. При тези клинични изпитвания е доказано, че имунните отговори са непроменени, и че общите профили на безопасност на прилаганите ваксини са сходни.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Бременнoст

Бременни жени не трябва да бъдат ваксинирани с M-M-RVAXPRO.

Няма проучвания с M-M-RVAXPRO при бременни жени. Не е известно дали M-M-RVAXPRO може да увреди фетуса при прилагане на бременни жени или да окаже влияние върху репродуктивните възможности.

Все пак липсват данни за увреждане на плода в случаите когато ваксина срещу морбили или паротит е била приложена на бременни жени. Въпреки че теоретичен риск не може да бъде изключен, няма докладвани случаи на синдром на вродена рубеола при повече от 3 500 жени, които не са знаели че са бременни и за които е допуснато неволно ваксиниране в ранните стадии на бременността с ваксина, съдържаща рубеолна компонента. Следователно, неволно ваксиниране на бременни жени, които не са знаели за бременността си с ваксини, съдържащи морбилна, паротитна или рубеолна компонента, не трябва да бъде причина за прекъсване на бременността.

Трябва да се избягва забременяване 1 месец след ваксинирането. Жените, които възнамеряват да забременеят, трябва да бъдат посъветвани да го отложат.

Кърмене Проучванията показват, че кърмещите след раждане жени, ваксинирани с жива атенюирана

рубеолна ваксина, могат да секретират вируса в кърмата и да го предадат на кърмачето. При кърмачета със серологични данни за рубеолна инфекция, нито едно не е било със симптоматично заболяване. Не е известно дали ваксинален вирус на морбили или паротит се секретира в кърмата при хора, поради което прилагането на M-M-RVAXPRO при кърмачки трябва да бъде с повишено внимание.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за влиянието на M-M-RVAXPRO върху фертилитета.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Очаква се M-M-RVAXPRO да не повлиява или да повлиява пренебрежимо способността за шофиране или работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

а. Резюме на профила на безопасност

Вклинични изпитвания M-M-RVAXPRO е приложена на 1 965 деца (вж. точка 5.1) и общият профил на безопасност е сравним с този на предишната форма на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc.

Вклинично изпитване, 752 деца получават M-M-RVAXPRO както мускулно, така и подкожно. Профилът на безопасност като цяло и при двата начина на приложение са били сравними, въпреки че реакциите на мястото на инжектиране са с по-малка честота при групата с i.m. приложение (15,8 %) в сравнение с групата със s.c. приложение (25,8 %).

Направена е оценка на всички нежелани лекарствени реакции при 1940 деца. Сред децата, след ваксиниране с M-M-RVAXPRO, наблюдаваните, свързани с ваксината нежелани лекарствени реакции (като се изключват отделни съобщения с честота < 0,2 %) са обобщени в точка б.

В сравнение с първата доза, втора доза M-M-RVAXPRO не води до повишаване честотата и тежестта на клиничните симптоми, включително тези, които предполагат протичането на реакция на свръхчувствителност.

Освен това други нежелани реакции, съобщени от постмаркетинговата употреба на M-M-RVAXPRO и/или клинични проучвания и постмаркетинговата употреба на предишните форми на моновалентна и комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произвеждани от Merck & Co., Inc., които не се разглеждат по отношение на причинност или честота на проявлението, са налични и са обобщени в точка б. Честотата на тези нежелани събития е определена като „неизвестна“, когато въз основа на наличните данни не може да бъде направена оценка. Тези данни се съобщават на базата на повече от 400 милиона дози, разпространени по целия свят.

Най-честите нежелани реакции, съобщени при употребата на M-M-RVAXPRO са: висока температура (38,5°C или по-висока); реакции на мястото на инжектиране, включително болка, подуване и еритем.

б. Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции Нежеланите реакции са подредени по честота, съгласно използване на следните категории:

[Много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до ≤ 1/100); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)]

Нежелани реакции

Честота

Инфекции и инфестации

 

Назофарингит, инфекция на горните дихателни пътища или

Нечести

вирусна инфекция

 

Асептичен менингит, атипично протичащо заболяване от

 

морбили, епидидимит, орхит, среден отит, паротит, ринит,

С неизвестна честота

подостър склерозиращ паненцефалит

 

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

Регионална лимфаденопатия, тромбоцитопения

С неизвестна честота

Нарушения на имунната система

 

Анафилактоидна реакция, анафилаксия и свързани явления като

С неизвестна честота

ангионевротичен оток, фациален оток и периферен оток

 

Психични нарушения

 

Раздразнителност

С неизвестна честота

Нежелани реакции

Честота

Нарушения на нервната система

 

Афебрилни конвулсии или гърчове, атаксия, замайване,

 

енцефалит, енцефалопатия, фебрилни гърчове (при деца),

 

синдром на Guillain-Barre, главоболие, енцефалит с включване на

С неизвестна честота

морбилни телца (MIBE) (вж. точка 4.3), очна парализа, неврит на

 

зрителния нерв, парестезия, полиневрит, полиневропатия,

 

ретробулбарен неврит, синкоп

 

Нарушения на очите

 

Конюнктивит, ретинит

С неизвестна честота

Нарушения на ухото и лабиринта

 

Глухота на базата на засягане на нерва

С неизвестна честота

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Ринорея

Нечести

Бронхиален спазъм, кашлица, пневмония, пневмонит (вж.

С неизвестна честота

точка 4.3), възпалено гърло

 

Стомашно-чревни нарушения

 

Диария или повръщане

Нечести

Гадене

С неизвестна честота

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

Морбилиформен обрив или друг обрив

Чести

Уртикария

Нечести

Панникулит, пруритус, пурпура, кожно задебеляване, синдром на

С неизвестна честота

Stevens-Johnson

 

Нарушения на мускуло-скелетната система, съединителната тъкан и костите

Артрити/или артралгия(обикновено преходна и рядко

С неизвестна честота

хронична), миалгия

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Висока температура (38,5°C или по-висока), еритем на мястото

 

на инжектиране, болка на мястото на инжектиране и оток на

Много чести

мястото на инжектиране

 

Кръвонасядане на мястото на инжектиране

Чести

Обрив на мястото на инжектиране

Нечести

Парене и/или смъдене за кратко в мястото на инжектиране, общо

 

неразположение, папилит, периферен оток, подуване,

С неизвестна честота

чувствителност, везикули в мястото на инжектиране, папули и

 

зачервяване в мястото на инжектиране

 

Съдови нарушения

 

Васкулит

С неизвестна честота

вижте точка в

в. Описание на избрани нежелани лекарствени реакции Асептичен менингит

След ваксиниране срещу морбили, паротит и рубеола има съобщения за случаи на асептичен менингит. Макар че е доказана причинна връзка между други щамове на ваксина срещу паротит и асептичен менингит, няма данни, които да свързват Jeryl Lynn™ ваксината срещу паротит с асептичен менингит.

Енцефалит и енцефалопатия При тежко имунокомпрометирани лица, ваксинирани по невнимание с ваксина, съдържаща

морбилна компонента, има съобщения за енцефалит с включване на морбилни телца, пневмонит и летален изход като пряко следствие от дисеминирания ваксинален морбилен вирус (вж. точка 4.3); има съобщения също за дисеминиран ваксинален вирус на паротит и рубеола.

Субакутен склерозиращ паненцефалит (ССПЕ)

Няма данни, че ваксината срещу морбили може да причини ССПЕ. Има съобщения за ССПЕ при деца, които не са имали анамнестични данни за инфекция с див щам на вируса на морбили, но са били ваксинирани. Някои от тези случаи може да са в резултат на неразпознато морбили през първата година от живота или да са вероятно от ваксина срещу морбили. Резултатите от ретроспективно проучване с контрол върху случаите, проведено от US Centers for Disease Control and Prevention, предполагат, че като цяло ефектът на ваксината срещу морбили е бил защитен по отношение на ССПЕ, като се предотвратява морбили с присъщия му риск от развитие на ССПЕ.

Артралгия и/или артрит Артралгия и/или артрит (обикновено преходна и рядко хронична), и полиневрит са проявите на

инфектиране с див тип рубеолен вирус, като варират по отношение на честота и тежест по пол и възраст и се срещат най-често при възрастни жени и най-рядко при деца преди пубертета. След ваксиниране на деца, реакциите в ставите са обикновено нечести (0 - 3 %) и кратки. При жени, честотата за артрит и артралгия е обикновено по-висока отколкото при деца (12 - 20 %), като реакциите са по-проявени и продължителни. Симптомите могат да персистират няколко месеца или в редки случаи - години. При подрастващи момичета реакциите са интермедиерни (междинни) по честота между наблюдаваните при деца и възрастни жени. Дори при по- възрастни жени (35 - 45 години), тези реакции са обикновено добре поносими и рядко повлияват нормалната дейност.

Хроничен артрит Хроничният артрит се свързва с рубеолна инфекция с вирус от див тип, дължаща се на

персистиране на вируса и/или вирусния антиген, които се изолират от телесните тъкани. Рядко ваксинирани са развили хронична ставна симптоматика.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Рядко се съобщава за прилагане на по-високи от препоръчаните дози М-М-RVAXPRO и профилът на нежелани реакции е сравним с този, наблюдаван при препоръчани дози М-М-RVAXPRO.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: вирусна ваксина, ATC код: J07BD52

Оценка на имуногенност и клинична ефикасност

Сравнително проучване при 1 279 лица, получили M-M-RVAXPRO или предишната форма (произведена с човешки серумен албумин) на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. показва сходство по отношение на имуногенност и безопасност между двата продукта.

Клинични проучвания с 284 тройно серонегативни деца, на възраст 11 месеца до 7 години, показват, че предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. е силно имуногенна и се понася като цяло добре. При тези проучвания, еднократно инжектиране на ваксината индуцира морбилни антитела, потискащи

хемаглутинацията (HI) в 95%, паротитни неутрализиращи антитела при 96%, и рубеолни антитела, потискащи хемаглутинацията (HI) при 99% от възприемчивите деца.

Оценка на имуногенност при деца на възраст от 9 до 12 месеца по време на първата доза Проведено е клинично проучване с четиривалентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела, произведена от Merck & Co., Inc., прилагана по схема - две дози, поставени през

3 месеца при 1 620 здрави лица на възраст от 9 до 12 месеца по време на първата доза. Профилът на безопасност след 1-та и 2-та доза общо взето е сравним при всички възрастови групи.

Пълният анализ (ваксинирани лица, независимо от техния изходен титър на антитела) показва, че са постигнати високи нива на серопротекция >99% срещу паротит и рубеола след втората доза, независимо от възрастта на ваксинирания индивид при първата доза. След 2 дози нивата на серопротекция срещу морбили са били 98,1%, когато първата доза е била дадена на 11 месеца, в сравнение с 98,9%, когато първата доза е била дадена на 12 месеца (целта на неинфериорното проучване е постигната). След две дози, нивата на серопротекция срещу

морбили са били 94,6%, когато първата доза е била дадена на 9 месеца, в сравнение с 98,9%, когато първата доза е била дадена на 12 месеца (целта на неинфериорното проучване е постигната).

Нивата на серопротекция срещу морбили, паротит и рубеола при пълен анализ са дадени в Таблица 1.

Таблица 1: Нива на серопротекция срещу морбили, паротит и рубеола 6 седмици след Доза 1 и 6 седмици след Доза 2 на четиривалентната ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела, произведена от Merck & Co., Inc. – пълен анализ

 

 

Доза 1 на 9 месеца /

Доза 1 на 11 месеца /

Доза 1 на 12 месеца /

Валентнос

Време

Доза 2 на 12 месеца

Доза 2 на 14 месеца

Доза 2 на 15 месеца

т (ниво на

N = 527

N = 480

N = 466

ва

серопротек

Нива на

Нива на

Нива на

точка

ция)

серопротекция

серопротекция

серопротекция

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Mорбили

След-

72,3%

87,6%

90,6%

Доза 1

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(титър ≥255

След-

94,6%

98,1%

98.9%

MIU/ml)

Доза 2

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

Паротит

След-

96,4%

98,7%

98,5%

(титър ≥10

Доза 1

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

ELISA Ab

След-

99,2%

99,6%

99,3%

единици/ml

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

Доза 2

)

 

 

 

 

 

 

 

Рубеола

След-

97,3%

98,7%

97,8%

Доза 1

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

(титър≥10

След-

99,4%

99,4%

99.6%

IU/ml)

Доза 2

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

 

Средните геометрични титри (GMTs) след доза 2 срещу паротит и рубеола са сравними във всички възрастови категории, докато GMTs срещу морбили са по-ниски при лица, които са получили първата доза на 9-месечна възраст в сравнение с лица, които са получили първата доза на 11 или 12-месечна възраст.

Сравнително изпитване при 752 доброволци, получили M-M-RVAXPRO мускулно или подкожно демонстрира сходен имуногенен профил и при двата начина на приложение.

Ефикасността на компонентите на предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., е установена и при серия от двойно-слепи,

контролирани в естествена среда проучвания, където се демонстрира висока степен на защитна ефикасност на отделните компоненти на ваксината. Тези проучвания показват още, че сероконверсията в отговор на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съответства на защитния ефект срещу тези заболявания.

Ваксиниране на контактни лица Ваксинирането на контактни на див тип вирус на морбили, може да осигури някакво ниво на

защита, ако ваксината се приложи до 72 час след контакта. Ако обаче, ваксината се приложи няколко дни преди контакта, може да се постигне значителна защита. Няма достатъчно силни доказателства, че ваксинирането на лица, наскоро след контакт с див тип на вируса на паротит или рубеола, ще осигури някаква защита.

Ефективност Над 400 милиона дози от предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола,

произведена от Merck & Co., Inc., са били разпространени по целия свят (1978 до 2003). Широкото използване на 2-дозовата схема на ваксиниране в САЩ и страни като Финландия и Швеция доведе до > 99 % намаление на честотата на всяко от 3 заболявания.

Небременни девойки и възрастни жени Ваксинирането на податливи на заразяване небременни подрастващи и възрастни жени в

репродуктивна възраст с жива атенюирана ваксина срещу рубеола е показано, ако се вземат определени предпазни мерки (вж. точки 4.4 и 4.6). Ваксинирането на податливи на заразяване момичета след пубертета дава индивидуална защита срещу последващо заразяване с рубеола по време на бременността, което, от своя страна, предотвратява инфектирането на плода и последващите вродени рубеолни увреждания.

Неваксинирани лица на възраст над 9 месеца, които са в контакт с податливи на заразяване бременни жени, трябва да получат жива атенюирана ваксина, съдържаща рубеолна компонента (каквато е M-M-RVAXPRO или моновалентна рубеолна ваксина), за да се намали рискът от заразяване на бременната жена.

Лица, за които има вероятност да са податливи на заразяване с паротит или рубеола M-M-RVAXPRO е предпочитана за ваксиниране на хора, които има вероятност да са податливи на заразяване със паротит или рубеола. Лица, които следва да бъдат ваксинирани срещу морбили, могат да получат M-M-RVAXPRO, независимо от техния имунен статус по отношение на паротит или рубеола, ако няма в наличност моновалентна ваксина.

5.2 Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3Предклинични данни за безопасност

Не са провеждани неклинични проучвания.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах

Сорбитол Натриев фосфат Калиев фосфат Захароза

Хидролизиран желатин Среда 199 със соли на Hanks

Минимум есенциална среда, Eagle (MEM) Мононатриев L-глутамат

Неомицин Фенолово червено Натриев бикарбонат

Хлороводородна киселина (за коригиране на pH) Натриев хидроксид (за коригиране на pH)

Разтворител Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Поради липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

2 години.

След разтваряне ваксината трябва да се използва незабавно; все пак е демонстрирана стабилност на разтвора до 8 часа при съхраняване в хладилник на 2°C - 8°C.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Флаконът с прах да се съхранява във вторичната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтварянето на лекарствения продукт, вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Прах във флакон (стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител във флакон (стъкло) със запушалка (хлоробутилова гума) в опаковка по 1 и 10.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

За разтваряне използвайте предоставения разтворител. Разтворителят е бистра безцветна течност. Преди да се смеси с разтворителя, прахът представлява светло-жълта компактна кристаловидна маса. Когато се разтвори напълно, ваксината представлява бистра жълта течност.

Важно е да се използва отделна стерилна спринцовка и игла за всеки пациент, за да се предотврати предаване на инфекциозни причинители от един ваксиниран на друг.

Инструкции за разтваряне Изтеглете цялото количество разтворител в спринцовка, която ще се използва за разтваряне и

инжектиране. Инжектирайте цялото съдържание на спринцовката във флакона, съдържащ праха. Леко разклатете, за да смесите добре.

Разтворената ваксина не трябва да се използва, ако се забелязват частици или ако външният вид на разтворителя, праха или готовата ваксина се различават от описаните по-горе.

Изтеглете цялото съдържание от флакона с разтворената ваксина в същата спринцовка и инжектирайте цялото количество.

Ако са осигурени две игли: използвайте едната игла за разтваряне на ваксината, а другата за прилагане на лицето, което ще бъде ваксинирано.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

8.НОМЕР (А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/001

EU/1/06/337/002

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 11 май 2006 г. Дата на последно подновяване: 11 май 2011 г.

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

(Measles, mumps and rubella vaccine (live))

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

 

След разтваряне, една доза (0,5 ml) съдържа:

 

Вирус на морбили1 щам Enders’ Edmonston (жив, атенюиран)

не по-малко от

1x103 CCID50*

.не по-малко от

Вирус на паротит1 щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жив, атенюиран)

12.5x103 CCID50*

не по-малко от

Вирус на рубеола2 щам Wistar RA 27/3 (жив, атенюиран)

1x103 CCID50*.

 

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

 

1произведена върху клетки от пилешки ембриони.

2произведена върху WI-38 човешки диплоидни белодробни фибробласти.

Ваксината може да съдържа следи от рекомбинантен човешки албумин (rHA). Тази ваксина съдържа следови количества неомицин. Вижте точка 4.3.

Помощни вещества с известно действие: Ваксината съдържа 14,5 mg сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка. Преди разтваряне прахът е светло-жълта компактна кристаловидна маса, а разтворителят е бистра, безцветна течност.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

M-M-RVAXPRO е показан за ваксиниране едновременно срещу морбили, паротит и рубеола при лица на възраст на и над 12 месеца (вж. точка 4.2).

M-M-RVAXPRO може да се прилага при кърмачета по-големи от 9 месeца при специални обстоятелства (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За използване при взрив на морбили или ваксиниране на контактни лица, или за използване при неваксинирани преди това лица на възраст по-големи от 9 месеца, които са контактни с възприемчиви бременни жени и хора, които има вероятност да са податливи на заразяване с паротит и рубеола, (вж. точка 5.1).

M-M-RVAXPRO следва да се използва в съответствие с официалните препоръки.

4.2 Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Лица на възраст 12 месеца или по-големи:

Лица на 12 месеца или по-големи трябва да получат една доза на определена дата. Втора доза може да се приложи най-малко 4 седмици след първата доза в съответствие с официалните препоръки. Втората доза е за лица, които по някаква причина не са отговорили на първата доза.

Кърмачета на възраст между 9 и 12 месеца:

Данните за имуногенност и безопасност показват, че M-M-RVAXPRO може да се прилага при кърмачета на възраст между 9 и 12 месеца в съответствие с официалните препоръки или когато ранното предпазване се смята за необходимо (напр. в детски дом, при епидемични ситуации или пътувания в региони с широко разпространение на морбили). Такива кърмачета трябва да бъдат реваксинирани след 12 до 15 месеца. Трябва да се обмисли приложение на допълнителна доза ваксина, съдържаща морбилна компонента, в съответствие с официалните препоръки (вж.

точки 4.4 и 5.1).

Кърмачета на възраст под 9 месеца

Няма данни за ефикасността и безопасността на M-M-RVAXPRO за употребата при деца на възраст под 9 месеца.

Начин на приложение

Ваксината следва да се инжектира мускулно (i.m.) или подкожно (s.c.).

Предпочитаните места за инжектиране са предно-латералната част на бедрото при по-малките деца и делтоидната област при по-големи деца, юноши и възрастни.

Ваксината трябва да се приложи подкожно при пациенти с тромбоцитопения или друго нарушение на коагулацията.

За предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди работа със или приложение на лекарствения продукт и за указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

ДА НЕ СЕ ИНЖЕКТИРА ВЪТРЕСЪДОВО.

4.3 Противопоказания

Анамнестични данни за свръхчувствителност към ваксина срещу морбили, паротит или варицела, или някое от помощните вещества, включително неомицин (вж. точки 2, 4.4 и 6.1).

Бременност. Освен това 1 месец след имунизация трябва да се избягва забременяване (вж. точка 4.6).

Ваксинирането трябва да се отложи при заболяване, протичащо с температура > 38,5°C.

Активна нелекувана туберкулоза. Деца, провеждащи лечение за туберкулоза, не показват обостряне на заболяването при имунизация с жива ваксина срещу морбили. До момента няма съобщения от проучвания за ефекта на ваксините срещу морбили при деца с нелекувана туберкулоза.

Кръвни дискразии, левкемия, лимфом от всякакъв вид или други злокачествени неоплазми, засягащи хемопоетичната и лимфна системи.

Провеждащо се имуносупресивно лечение (включително високи дози кортикостероиди). M-M-RVAXPRO не е противопоказана при лица, които получават локално или в ниска доза парентерално кортикостероиди (напр. за профилактика на астма или заместващо лечение).

Тежък хуморален или клетъчен (първичен или придобит) имунен дефицит, напр. тежък комбиниран имунен дефицит, агамаглобулинемия или СПИН, или симптоматична HIV инфекция или възрастово специфичен процент CD4+ T-лимфоцити при деца под 12-месечна възраст: CD4+ <25%; деца между 12 и 35-месечна възраст: CD4+ <20%; деца между 36 и 59-месечна възраст: CD4+ <15% (вж. точка 4.4).

При тежко имунокомпрометирани лица, ваксинирани по невнимание с ваксина, съдържаща морбилна компонента, има съобщения за енцефалит с включване на морбилни телца, пневмонит и летален изход, като пряко следствие от дисеминирането на ваксиналния морбилен вирус.

Фамилна анамнеза за вроден или наследствен имунен дефицит, освен ако не е налице имунна компетентност на потенциалния кандидат за ваксиниране.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Както при всички инжекционни ваксини, винаги следва да се разполага с подходящо медикаментозно лечение в случай на редки анафилактични реакции след прилагане на ваксината (вж. точка 4.8).

Възрастни и юноши с анамнеза за алергии потенциално могат да бъдат изложени на повишен риск от анафилаксия или анафилактоидни реакции. След ваксиниране се препоръчва стриктно проследяване за ранни признаци на такива реакции.

Тъй като живата ваксина срещу морбили и живата ваксина срещу паротит се произвеждат върху клетъчна култура от пилешки ембриони, хора с анамнестични данни за анафилактична, анафилактоидна или други бързи реакции при консумиране на яйца (напр., копривна треска, оток на устата и гърлото, трудно дишане, хипотензия или шок) могат да бъдат с повишен риск по отношение развитие на реакции на повишена чувствителност от бърз тип. При подобни случаи, преди да се предприеме ваксиниране, следва внимателно да се прецени съотношението риск-полза.

Следва да се обръща необходимото внимание при прилагане на M-M-RVAXPRO на хора с лична или фамилна анамнеза за гърчове, или анамнеза за мозъчна травма. Лекарите следва да знаят, че след ваксиниране може да се повиши телесната температура (вж. точка 4.8).

Възможно е кърмачета на възраст от 9 до 12 месеца, ваксинирани с ваксина, съдържаща морбилна компонента при взрив от морбили или по други причини, да не отговорят на ваксината поради наличието на циркулиращи антитела, произхождащи от майката и/или незрелост на имунната система (вж. точки 4.2 и 5.1).

Ваксината съдържа 14,5 mg сорбитол като помощно вещество. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат тази ваксина.

Тромбоцитопения Тази ваксина трябва да се приложи подкожно при илица с тромбоцитопения или друго

нарушение на коагулацията, защото може да се появи кървене след интрамускулно приложение при такива лица. Лица с установена тромбоцитопения могат да развият още по-тежка тромбоцитопения след ваксиниране. Освен това, тези, които са получили тромбоцитопения при първата доза M-M-RVAXPRO (или нейните компонентни ваксини), могат да развият тромбоцитопения при повторно ваксиниране. Може да се направи оценка на серологичния статус, за да се установи дали са необходими допълнително дози ваксина. При подобни случаи,

преди да се предприеме ваксиниране, следва внимателно да се прецени съотношението риск- полза (вж. точка 4.8).

Други Може да се обсъди ваксиниране при пациенти с определени имунни дефицити, ако ползата

превъзхожда риска (пациенти с асимптоматична HIV-инфекция, дефицит на IgG подклас, вродена неутропения, хронична грануломатозна болест и комплемент-дефицитно заболяване).

Имунокомпрометирани пациенти, без противопоказания за това ваксиниране (вж. точка 4.3.), може да нямат толкова добър отговор, колкото имунокомпетентните пациенти; следователно в случай на контакт, някои от тези пациенти може да се заразят с морбили, паротит или рубеола въпреки уместно приложената ваксина. Тези пациенти трябва да бъдат наблюдавани внимателно за признаци на морбили, паротит и рубеола.

Ваксинирането с M-M-RVAXPRO може да не доведе до предпазване на всички ваксинирани.

Предаване При повечето от възприемчивите лица се наблюдава екскретиране на малки количества жив

атенюиран рубеола вирус през носа и устата 7 до 28 дни след ваксиниране. Няма потвърдени данни, че този вирус се предава на податливи на заразяване лица, които са в контакт с ваксинираните лица. Следователно, предаване при близък контакт, макар и възможно теоретично, не се приема за значим риск; в същото време има данни за предаване на ваксиналния рубеолен вирус на кърмачета с кърмата без клинични прояви на заболяването

(вж. точка 4.6).

Няма съобщения за предаване на по-атенюирания Enders’ Edmonston щам на морбилния вирус или на Jeryl Lynn™ щама на паротитния вирус от ваксинирани на податливи на заразяване контактни.

Повлияване на лабораторни тестове: вижте точка 4.5.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Имуноглобулин

Имуноглобулин (IG) не се прилага едновременно с M-M-RVAXPRO.

Прилагането на имуноглобулини едновременно с M-M-RVAXPRO може да попречи на очаквания имунен отговор. Ваксинирането трябва да се отложи за период не по-малко от 3 месеца след преливане на кръв или плазма, или прилагане на човешки имунен серумен глобулин.

Прилагането на кръвни продукти, съдържащи антитела срещу морбили, паротит или рубеола, включително имуноглобулинови препарати, трябва да се избягва до 1 месец след прилагане на доза M-M-RVAXPRO, освен ако прилагането им се прецени като крайно необходимо.

Лабораторни тестове Има съобщения, че ваксини с живи атенюирани морбилни, паротитни и рубеолни вируси

прилагани поотделно могат да доведат до временно потискане на туберкулиновата кожна чувствителност. Поради това, ако ще се прави туберкулинов тест, това трябва да става преди, по време или 4 до 6 седмици след ваксинирането с M-M-RVAXPRO.

Използване с други ваксини Понастоящем няма проведени конкретни проучвания върху едновременното прилагане на

M-M-RVAXPRO и други ваксини. В същото време, тъй като M-M-RVAXPRO има профили на безопасност и имуногенност, подобни на предишния състав на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., опитът с тази ваксина може да се има предвид.

Публикуваните клинични данни са в подкрепа на едновременното прилагане на предишния състав на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. с други детски ваксини, в това число DTaP (или DTwP), IPV (или OPV), HIB (Haemophilus influenzae тип b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae тип b с Hepatitis B ваксина), и VAR (varicella). M-M-RVAXPRO трябва да се прилага едновременно на друго място на инжектиране, или един месец преди или след прилагането на друга жива вирусна ваксина

Въз основа на клинични изпитвания с четиривалентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела и с предишния състав на комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола произведена от Merck & Co., Inc., M-M-RVAXPRO може да бъде прилагана едновременно (но на друго място на инжектиране) с Prevenar и/или ваксина срещу хепатит А. При тези клинични изпитвания е доказано, че имунните отговори са непроменени, и че общите профили на безопасност на прилаганите ваксини са сходни.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Бременни жени не трябва да бъдат ваксинирани с M-M-RVAXPRO.

Няма проучвания с M-M-RVAXPRO при бременни жени. Не е известно дали M-M-RVAXPRO може да увреди фетуса при прилагане на бременни жени или да окаже влияние върху репродуктивните възможности.

Все пак липсват данни за увреждане на плода в случаите когато ваксина срещу морбили или паротит е била приложена на бременни жени. Въпреки че теоретичен риск не може да бъде изключен, няма докладвани случаи на синдром на вродена рубеола при повече от 3 500 жени, които не са знаели че са бременни и за които е допуснато неволно ваксиниране в ранните стадии на бременността с ваксина, съдържаща рубеолна компонента. Следователно, неволно ваксиниране на бременни жени, които не са знаели за бременността си с ваксини, съдържащи морбилна, паротитна или рубеолна компонента, не трябва да бъде причина за прекъсване на бременността.

Трябва да се избягва забременяване 1 месец след ваксинирането. Жените, които възнамеряват да забременеят, трябва да бъдат посъветвани да го отложат.

Кърмене Проучванията показват, че кърмещите след раждане жени, ваксинирани с жива атенюирана

рубеолна ваксина, могат да секретират вируса в кърмата и да го предадат на кърмачето. При кърмачетасъс серологични данни за рубеолна инфекция, нито едно не е било със симптоматично заболяване. Не е известно дали ваксинален вирус на морбили или паротит се секретира в кърмата при хора, поради което прилагането на M-M-RVAXPRO при кърмачки трябва да бъде с повишено внимание.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за влиянието на M-M-RVAXPRO върху фертилитета.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Очаква се M-M-RVAXPRO да не повлиява или да повлиява пренебрежимо способността за шофиране или работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

а. Резюме на профила на безопасност

Вклинични изпитвания M-M-RVAXPRO е приложена на 1 965 деца (вж. точка 5.1), и общият профил на безопасност е сравним с този на предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc.

Вклинично изпитване, 752 деца получават M-M-RVAXPRO както мускулно, така и подкожно. Профилът на безопасност като цяло и при двата начина на приложение са били сравними, въпреки че реакциите на мястото на инжектиране са с по-малка честота при групата с i.m. приложение (15,8 %) в сравнение с групата със s.c. приложение (25,8 %).

Направена е оценка на всички нежелани лекарствени реакции при 1 940 деца. Сред децата, след ваксиниране с M-M-RVAXPRO, наблюдаваните, свързани с ваксината нежелани лекарствени реакции (като се изключват отделни съобщения с честота < 0,2 %) са обобщени в точка б.

В сравнение с първата доза, втора доза M-M-RVAXPRO не води до повишаване честотата и тежестта на клиничните симптоми, включително тези, които предполагат протичането на реакция на свръхчувствителност.

Освен това други нежелани реакции, съобщени от постмаркетинговата употреба на M-M-RVAXPRO и/или клинични проучвания и постмаркетинговата употреба на предишните форми на моновалентна и комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произвеждани от Merck & Co., Inc., които не се разглеждат по отношение на причинност или честота на проявлението, са налични и са обобщени в точка б. Честотата на тези нежелани събития е определена като „неизвестна“, когато въз основа на наличните данни не може да бъде направена оценка. Тези данни се съобщават на базата на повече от 400 милиона дози, разпространени по целия свят.

Най-честите нежелани реакции, съобщени при употребата на M-M-RVAXPRO са: висока температура (38,5°C или по-висока); реакции на мястото на инжектиране включително болка, подуване и еритем.

б. Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции Нежеланите реакции са подредени по честота, съгласно използване на следните категории:

[Много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до ≤ 1/100); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)]

Нежелани реакции

Честота

Инфекции и инфестации

 

Назофарингит, инфекция на горните дихателни пътища или

Нечести

вирусна инфекция

 

Асептичен менингит, атипично протичащо заболяване от

 

морбили, епидидимит, орхит, среден отит, паротит, ринит,

С неизвестна честота

подостър склерозиращ паненцефалит

 

Нарушения на кръвта и лимфната система

 

Регионална лимфаденопатия, тромбоцитопения

С неизвестна честота

Нарушения на имунната система

 

Анафилактоидна реакция, анафилаксия и свързани явления като

С неизвестна честота

ангионевротичен оток, фациален оток и периферен оток

 

Психични нарушения

 

Раздразнителност

С неизвестна честота

Нежелани реакции

Честота

Нарушения на нервната система

 

Афебрилни конвулсии или гърчове, атаксия, замайване,

 

енцефалит, енцефалопатия, фебрилни гърчове (при деца),

 

синдром на Guillain-Barre, главоболие, енцефалит с включване на

С неизвестна честота

морбилни телца (MIBE) (вж. точка 4.3), очна парализа, неврит на

 

зрителния нерв, парестезия, полиневрит, полиневропатия,

 

ретробулбарен неврит, синкоп

 

Нарушения на очите

 

Конюнктивит, ретинит

С неизвестна честота

Нарушения на ухото и лабиринта

 

Глухота на базата на засягане на нерва

С неизвестна честота

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

 

Ринорея

Нечести

Бронхиален спазъм, кашлица, пневмония, пневмонит (вж.

С неизвестна честота

точка 4.3), възпалено гърло

 

Стомашно-чревни нарушения

 

Диария или повръщане

Нечести

Гадене

С неизвестна честота

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

 

Морбилиформен обрив или друг обрив

Чести

Уртикария

Нечести

Панникулит, пруритус, пурпура, кожно задебеляване, синдром на

С неизвестна честота

Stevens-Johnson

 

Нарушения на мускуло-скелетната система, съединителната тъкан и костите

Артрити/или артралгия(обикновено преходна и рядко

С неизвестна честота

хронична), миалгия

 

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

 

Висока температура (38,5°C или по-висока), еритем на мястото

 

на инжектиране, болка на мястото на инжектиране и оток на

Много чести

мястото на инжектиране

 

Кръвонасядане на мястото на инжектиране

Чести

Обрив на мястото на инжектиране

Нечести

Парене и/или смъдене за кратко в мястото на инжектиране, общо

 

неразположение, папилит, периферен оток, подуване,

С неизвестна честота

чувствителност, везикули в мястото на инжектиране, папули и

 

зачервяване в мястото на инжектиране

 

Съдови нарушения

 

Васкулит

С неизвестна честота

вижте точка в

в. Описание на избрани нежелани лекарствени реакции Асептичен менингит

След ваксиниране срещу морбили, паротит и рубеола има съобщения за случаи на асептичен менингит. Макар че е доказана причинна връзка между други щамове на ваксина срещу паротит и асептичен менингит, няма данни, които да свързват Jeryl Lynn™ ваксината срещу паротит с асептичен менингит.

Енцефалит и енцефалопатия При тежко имунокомпрометирани лица, ваксинирани по невнимание с ваксина, съдържаща

морбилна компонента, има съобщения за енцефалит с включване на морбилни телца, пневмонит и летален изход, като пряко следствие от дисеминирания ваксинален морбилен вирус (вж. точка 4.3); има съобщения също за дисеминиран ваксинален вирус на паротит и рубеола.

Субакутен склерозиращ паненцефалит (ССПЕ)

Няма данни, че ваксината срещу морбили може да причини ССПЕ. Има съобщения за ССПЕ при деца, които не са имали анамнестични данни за инфекция с див щам на вируса на морбили, но са били ваксинирани. Някои от тези случаи може да са в резултат на неразпознато морбили през първата година от живота или да са вероятно от ваксиниране срещу морбили. Резултатите от ретроспективно проучване с контрол върху случаите, проведено от US Centers for Disease Control and Prevention, предполагат, че като цяло ефектът на ваксината срещу морбили е бил защитен по отношение на ССПЕ, като се предотвратява морбили с присъщия му риск от развитие на ССПЕ.

Артралгия и/или артрит Артралгия и/или артрит (обикновено преходна и рядко хронична), и полиневрит са проявите на

инфектиране с див тип рубеолен вирус, като варират по отношение на честота и тежест по пол и възраст и се срещат най-често при възрастни жени и най-рядко при деца преди пубертета. След ваксиниране на деца, реакциите в ставите са обикновено нечести (0 - 3 %) и кратки. При жени, честотата за артрит и артралгия е обикновено по-висока отколкото при деца (12 - 20 %), като реакциите са по-проявени и продължителни. Симптомите могат да персистират няколко месеца или в редки случаи - години. При подрастващи момичета реакциите са интермедиерни (междинни) по честота между наблюдаваните при деца и възрастни жени. Дори при по- възрастни жени (35 - 45 години), тези реакции са обикновено добре поносими и рядко повлияват нормалната дейност.

Хроничен артрит Хроничният артрит се свързва с рубеолна инфекция с вирус от див тип, дължаща се на

персистиране на вируса и/или вирусния антиген, които се изолират от телесните тъкани. Рядко ваксинирани са развили хронична ставна симптоматика.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9 Предозиране

Рядко се съобщава за прилагане на по-високи от препоръчаните дози М-М-RVAXPRO и профилът на нежелани реакции е сравним с този, наблюдаван при препоръчани дози М-М-RVAXPRO.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: вирусна ваксина, ATC код: J07BD52

Оценка на имуногенност и клинична ефикасност

Сравнително проучване при 1 279 лица, получили M-M-RVAXPRO или предишната форма (произведена с човешки серумен албумин) на ваксината срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. показва сходство по отношение на имуногенност и безопасност между двата продукта.

Клинични проучвания с 284 тройно серонегативни деца, на възраст 11 месеца до 7 години, показват, че предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc. е силно имуногенна и се понася като цяло добре. При тези проучвания, еднократно инжектиране на ваксината индуцира морбилни антитела, потискащи

хемаглутинацията (HI) в 95%, паротитни неутрализиращи антитела при 96%, и рубеолни антитела, потискащи хемаглутинацията (HI) при 99% от възприемчивите деца.

Оценка на имуногенност при деца на възраст от 9 до 12 месеца по време на първата доза Проведено е клинично проучване с четиривалентна ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела, произведена от Merck & Co., Inc., прилагана по схема - две дози, поставени през

3 месеца при 1 620 здрави лица на възраст от 9 до 12 месеца по време на първата доза. Профилът на безопасност след 1-та и 2-та доза общо взето е сравним при всички възрастови групи.

Пълният анализ (ваксинирани лица, независимо от техния изходен титър на антитела) показва, че са постигнати високи нива на серопротекция >99% срещу паротит и рубеола след втората доза, независимо от възрастта на ваксинирания индивид при първата доза. След 2 дози нивата на серопротекция срещу морбили са били 98,1%, когато първата доза е била дадена на 11 месеца, в сравнение с 98,9%, когато първата доза е била дадена на 12 месеца (целта на неинфериорното проучване е постигната). След две дози, нивата на серопротекция срещу

морбили са били 94,6%, когато първата доза е била дадена на 9 месеца, в сравнение с 98,9%, когато първата доза е била дадена на 12 месеца (целта на неинфериорното проучване е постигната).

Нивата на серопротекция срещу морбили, паротит и рубеола при пълен анализ са дадени в Таблица 1.

Таблица 1: Нива на серопротекция срещу морбили, паротит и рубеола 6 седмици след Доза 1 и 6 седмици след Доза 2 на четиривалентната ваксина срещу морбили, паротит, рубеола и варицела, произведена от Merck & Co., Inc. – пълен анализ

 

 

Доза 1 на 9 месеца /

Доза 1 на 11 месеца /

Доза 1 на 12 месеца /

Валентнос

Време

Доза 2 на 12 месеца

Доза 2 на 14 месеца

Доза 2 на 15 месеца

т (ниво на

N = 527

N = 480

N = 466

ва

серопротек

Нива на

Нива на

Нива на

точка

ция)

серопротекция

серопротекция

серопротекция

 

 

 

[95% CI]

[95% CI]

[95% CI]

Mорбили

След-

72,3%

87,6%

90,6%

Доза 1

[68,2; 76,1]

[84,2; 90,4]

[87,6; 93,1]

(титър ≥255

След-

94,6%

98,1%

98.9%

MIU/ml)

Доза 2

[92,3; 96,4]

[96,4; 99,1]

[97,5; 99,6]

 

Паротит

След-

96,4%

98,7%

98,5%

(титър ≥10

Доза 1

[94,4; 97,8]

[97,3; 99,5]

[96,9; 99,4]

ELISA Ab

След-

99,2%

99,6%

99,3%

единици/ml

[98,0; 99,8]

[98,5; 99,9]

[98,1; 99,9]

Доза 2

)

 

 

 

 

 

 

 

Рубеола

След-

97,3%

98,7%

97,8%

Доза 1

[95,5; 98,5]

[97,3; 99,5]

[96,0; 98,9]

(титър≥10

След-

99,4%

99,4%

99.6%

IU/ml)

Доза 2

[98,3; 99,9]

[98,1; 99,9]

[98,4; 99,9]

 

Средните геометрични титри (GMTs) след доза 2 срещу паротит и рубеола са сравними във всички възрастови категории, докато GMTs срещу морбили са по-ниски при лица, които са получили първата доза на 9-месечна възраст в сравнение с лица, които са получили първата доза на 11 или 12-месечна възраст.

Сравнително изпитване при 752 доброволци, получили M-M-RVAXPRO мускулно или подкожно демонстрира сходен имуногенен профил и при двата начина на приложение.

Ефикасността на компонентите на предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, произведена от Merck & Co., Inc., е установена и при серия от двойно-слепи,

контролирани в естествена среда проучвания, където се демонстрира висока степен на защитна ефикасност на отделните компоненти на ваксината. Тези проучвания показват още, че сероконверсията в отговор на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съответства на защитния ефект срещу тези заболявания.

Ваксиниране на контактни лица Ваксинирането на контактни на див тип вирус на морбили, може да осигури някакво ниво на

защита, ако ваксината се приложи до 72 час след контакта. Ако обаче, ваксината се приложи няколко дни преди контакта, може да се постигне значителна защита. Няма достатъчно силни доказателства, че ваксинирането на лица, наскоро след контакт с див тип на вируса на паротита или рубеола, ще осигури някаква защита.

Ефективност Над 400 милиона дози от предишната форма на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола,

произведена от Merck & Co., Inc., са били разпространени по целия свят (1978 до 2003). Широкото използване на 2-дозовата схема на ваксиниране в САЩ и страни като Финландия и Швеция доведе до > 99 % намаление на честотата на всяко от 3 заболявания.

Небременни девойки и възрастни жени Ваксинирането на податливи на заразяване небременни подрастващи и възрастни жени в

репродуктивна възраст с жива атенюирана ваксина срещу рубеола е показано, ако се вземат определени предпазни мерки (вж. точки 4.4 и 4.6). Ваксинирането на податливи на заразяване момичета след пубертета дава индивидуална защита срещу последващо заразяване с рубеола по време на бременността, което, от своя страна, предотвратява инфектирането на плода и последващите вродени рубеолни увреждания.

Неваксинирани лица на възраст над 9 месеца, които са в контакт с податливи на заразяване бременни жени, трябва да получат жива атенюирана ваксина, съдържаща рубеолна компонента (каквато е M-M-RVAXPRO или моновалентна рубеолна ваксина), за да се намали рискът от заразяване на бременната жена.

Лица, за които има вероятност да са податливи на заразяване със паротит или рубеола M-M-RVAXPRO е предпочитана за ваксиниране на хора, които има вероятност да са податливи на заразяване със паротит или рубеола. Лица, които следва да бъдат ваксинирани срещу морбили, могат да получат M-M-RVAXPRO, независимо от техния имунен статус по отношение на паротит или рубеола, ако няма в наличност моновалентна ваксина.

5.2 Фармакокинетични свойства

Неприложимо

5.3 Предклинични данни за безопасност

Не са провеждани неклинични проучвания.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Прах

Сорбитол Натриев фосфат Калиев фосфат Захароза

Хидролизиран желатин Среда 199 със соли на Hanks

Минимум есенциална среда, Eagle (MEM) Мононатриев L-глутамат

Неомицин Фенолово червено Натриев бикарбонат

Хлороводородна киселина (за коригиране на pH) Натриев хидроксид (за коригиране на pH)

Разтворител Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Поради липса на проучвания за несъвместимости, този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3 Срок на годност

2 години.

След разтваряне ваксината трябва да се използва незабавно; все пак е демонстрирана стабилност на разтвора до 8 часа при съхраняване в хладилник на 2°C - 8°C.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

Флаконът с прах да се съхранява във вторичната картонена опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт, вижте точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Прах във флакон (стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително напълнена спринцовка (стъкло) с прикрепена игла с бутало (хлоробутилова гума) и предпазител на иглата (естествена гума) в опаковка с 1 и 10.

Прах във флакон (стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително напълнена спринцовка (стъкло) с бутало (хлоробутилова гума) и капачка (стирен-бутадиенова гума) без игла в опаковка с 1, 10 или 20.

Прах във флакон (стъкло) със запушалка (бутилова гума) и разтворител в предварително напълнена спринцовка (стъкло) с бутало (хлоробутилова гума) и капачка (стирен-бутадиенова гума) с една или две неприкрепени игли, в опаковка с 1, 10 или 20.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

За разтваряне използвайте предоставения разтворител. Разтворителят е бистра безцветна течност. Преди да се смеси с разтворителя, прахът представлява светло жълта компактна кристаловидна маса. Когато се разтвори напълно, ваксината представлява бистра жълта течност.

Важно е да се използва отделна стерилна спринцовка и игла за всеки пациент, за да се предотврати предаване на инфекциозни причинители от един ваксиниран на друг.

Инструкции за разтваряне Инжектирайте цялото съдържание на спринцовката във флакона съдържащ праха. Леко разклатете, за да смесите добре.

Разтворената ваксина не трябва да се използва, ако се забелязват частици или ако външният вид на разтворителя, праха или разтворената ваксина се различават от описаните по-горе.

Изтеглете цялото съдържание от флакона с разтворената ваксина в същата спринцовка и инжектирайте цялото количество.

Ако са осигурени две игли: използвайте едната игла за разтваряне на ваксината, а другата за прилагане на лицето, което ще бъде ваксинирано.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

8. НОМЕР (А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/003

EU/1/06/337/004

EU/1/06/337/005

EU/1/06/337/006

EU/1/06/337/007

EU/1/06/337/008

EU/1/06/337/009

EU/1/06/337/010

EU/1/06/337/011

EU/1/06/337/012

EU/1/06/337/013

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 11 май 2006 г. Дата на последно подновяване: 11 май 2011 г.

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта