Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M-M-RVaxPro (measles virus Enders Edmonston strain...) – данни върху опаковката - J07BD52

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоM-M-RVaxPro
ATC кодJ07BD52
Веществоmeasles virus Enders Edmonston strain (live, attenuated) / mumps virus Jeryl Lynn (level B) strain (live, attenuated) / rubella virus Wistar RA 27/3 strain (live, attenuated)
ПроизводителMSD VACCINS

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА M-M-RVAXPRO – Прах във флакон и разтворител във флакон – Опаковка от 1, 10

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Вирус на морбили щам Enders’ Edmonston (жива, атенюирана) ……….не по-малко от

1x103 CCID50*

Вирус на паротит щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жива, атенюирана)…….не по-малко от

12,5x103 CCID50*

Вирус на рубеола щам Wistar RA 27/3 (жива, атенюирана) ……………не по-малко от

1x103 CCID50*

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сорбитол, натриев фосфат, калиев фосфат, захароза, хидролизиран желатин, среда 199 със соли на Hanks, MEM, мононатрий L-глутамат, неомицин, фенолово червено, натриев бикарбонат, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия 1 еднодозов флакон (прах) + 1 флакон (разтворител).

10 еднодозови флакона (прах) + 10 флакона (разтворител).

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Мускулно или подкожно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°С-8°С) Да не се замразява

Съхранявайте флакона с прах в картонената опаковка, за да се предпази от светлина След разтваряне да се използва незабавно или до 8 часа, ако се съхранява в хладилник

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/001 – опаковка от 1

EU/1/06/337/002 – опаковка от 10

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С ПРАХ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

M-M-RVAXPRO прах за инжекционна суспензия

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

i.m. или s.c. приложение

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза

6.ДРУГО

MSD VACCINS

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С РАЗТВОРИТЕЛ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Разтворител за M-M-RVAXPRO

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза

6. ДРУГО

MSD VACCINS

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

M-M-RVAXPRO – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с прикрепена игла – Опаковка от 1, 10

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Вирус на морбили щам Enders’ Edmonston (жива, атенюирана) ……….не по-малко от

1x103 CCID50*

Вирус на паротит щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жива, атенюирана)…….не по-малко от

12,5x103 CCID50*

Вирус на рубеола щам Wistar RA 27/3 (жива, атенюирана) ……………не по-малко от

1x103 CCID50*

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сорбитол, натриев фосфат, калиев фосфат, захароза, хидролизиран желатин, среда 199 със соли на Hanks, MEM, мононатрий L-глутамат, неомицин, фенолово червено, натриев бикарбонат, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 1 еднодозов флакон (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) с игла.

10 еднодозови флакона (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки (разтворител) с игла.

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Мускулно или подкожно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°С-8°С) Да не се замразява

Съхранявайте флакона с прах в картонената опаковка, за да се предпази от светлина След разтваряне да се използва незабавно или до 8 часа, ако се съхранява в хладилник

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/003 – опаковка от 1

EU/1/06/337/004 – опаковка от 10

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

M-M-RVAXPRO – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка без игла – Опаковка от 1, 10 и 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Вирус на морбили щам Enders’ Edmonston (жива, атенюирана) ……….не по-малко от

1x103 CCID50*

Вирус на паротит щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жива, атенюирана)…….не по-малко от

12,5x103 CCID50*

Вирус на рубеола щам Wistar RA 27/3 (жива, атенюирана) ……………не по-малко от

1x103 CCID50*

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сорбитол, натриев фосфат, калиев фосфат, захароза, хидролизиран желатин, среда 199 със соли на Hanks, MEM, мононатрий L-глутамат, неомицин, фенолово червено, натриев бикарбонат, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 1 еднодозов флакон (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) без игла.

10 еднодозови флакона (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки (разтворител) без игла.

20 еднодозови флакона (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки (разтворител) без игла.

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Мускулно или подкожно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°С-8°С) Да не се замразява

Съхранявайте флакона с прах в картонената опаковка, за да се предпази от светлина След разтваряне да се използва незабавно или до 8 часа, ако се съхранява в хладилник

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/005 – опаковка от 1

EU/1/06/337/006 – опаковка от 10

EU/1/06/337/007 – опаковка от 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

M-M-RVAXPRO – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с една неприкрепена игла – Опаковка от 1, 10 и 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Вирус на морбили щам Enders’ Edmonston (жива, атенюирана) ……….не по-малко от

1x103 CCID50*

Вирус на паротит щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жива, атенюирана)…….не по-малко от

12,5x103 CCID50*

Вирус на рубеола щам Wistar RA 27/3 (жива, атенюирана) ……………не по-малко от

1x103 CCID50*

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сорбитол, натриев фосфат, калиев фосфат, захароза, хидролизиран желатин, среда 199 със соли на Hanks, MEM, мононатрий L-глутамат, неомицин, фенолово червено, натриев бикарбонат, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 1 еднодозов флакон (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) + 1 игла.

10 еднодозови флакона (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки (разтворител) + 10 игли.

20 еднодозови флакона (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки (разтворител) + 20 игли.

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Мускулно или подкожно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°С-8°С) Да не се замразява

Съхранявайте флакона с прах в картонената опаковка, за да се предпази от светлина След разтваряне да се използва незабавно или до 8 часа, ако се съхранява в хладилник

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/008 – опаковка от 1

EU/1/06/337/009 – опаковка от 10

EU/1/06/337/010 – опаковка от 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

M-M-RVAXPRO – Прах във флакон и разтворител в предварително напълнена спринцовка с две неприкрепени игли – Опаковка от 1, 10 и 20

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

M-M-RVAXPRO прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка Ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (жива)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml) съдържа:

Вирус на морбили щам Enders’ Edmonston (жива, атенюирана) ……….не по-малко от

1x103 CCID50*

Вирус на паротит щам Jeryl Lynn™ [Level B] (жива, атенюирана)…….не по-малко от

12,5x103 CCID50*

Вирус на рубеола щам Wistar RA 27/3 (жива, атенюирана) ……………не по-малко от

1x103 CCID50*

*50% инфекциозна доза за клетъчна култура

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сорбитол, натриев фосфат, калиев фосфат, захароза, хидролизиран желатин, среда 199 със соли на Hanks, MEM, мононатрий L-глутамат, неомицин, фенолово червено, натриев бикарбонат, хлороводородна киселина, натриев хидроксид и вода за инжекции

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка 1 еднодозов флакон (прах) + 1 предварително напълнена спринцовка (разтворител) + 2 игли.

10 еднодозови флакона (прах) + 10 предварително напълнени спринцовки (разтворител) + 20 игли.

20 еднодозови флакона (прах) + 20 предварително напълнени спринцовки (разтворител) + 40 игли

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Мускулно или подкожно приложение. Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°С-8°С) Да не се замразява

Съхранявайте флакона с прах в картонената опаковка, за да се предпази от светлина След разтваряне да се използва незабавно или до 8 часа, ако се съхранява в хладилник

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Франция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/06/337/011 – опаковка от 1

EU/1/06/337/012 –опаковка 10

EU/1/06/337/013 – опаковка 20

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С ПРАХ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

M-M-RVAXPRO прах за инжекционна суспензия в предварително напълнена спринцовка

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

i.m. или s.c. приложение

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза

6. ДРУГО

MSD VACCINS

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА С РАЗТВОРИТЕЛ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Разтворител за M-M-RVAXPRO

2. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Парт. №

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 доза

6. ДРУГО

MSD VACCINS

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта