Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – данни върху опаковката - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNatpar
ATC кодH05AA03
Веществоparathyroid hormone
ПроизводителShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT

Natpar 25 микрограма/доза прах и разтворител за инжекционен разтвор Natpar 50 микрограма/доза прах и разтворител за инжекционен разтвор Natpar 75 микрограма/доза прах и разтворител за инжекционен разтвор Natpar 100 микрограма/доза прах и разтворител за инжекционен разтвор Паратиреоиден хормон (рДНК)

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка доза съдържа 25 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК) в 71,4 микролитра разтвор след разтваряне.

Всеки патрон съдържа 350 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК).

Всяка доза съдържа 50 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК) в 71,4 микролитра разтвор след разтваряне.

Всеки патрон съдържа 700 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК).

Всяка доза съдържа 75 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК) в 71,4 микролитра разтвор след разтваряне.

Всеки патрон съдържа 1050 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК).

Всяка доза съдържа 100 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК) в 71,4 микролитра разтвор след разтваряне.

Всеки патрон съдържа 1400 микрограма паратиреоиден хормон (рДНК).

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Натриев хлорид, манитол, лимонена киселина монохидрат, метакрезол, натриев хидроксид (за корекция на рН), вода за инжекции.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

2 патрона, поместени в техните държачи на патрона

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката.

Подкожно приложение

Използвайте със смесващо устройство, писалка Natpar, игли за писалка.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

Изхвърлете флакона 14 дни след смесването.

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в хладилник.

Да не се замразява.

Съхранявайте патрона в неговия държач на патрона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24,

Ирландия

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC:

SN:

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ЕТИКЕТ НА ПАТРОНА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Natpar 25 микрограма/доза прах за инжекционен разтвор Natpar 50 микрограма/доза прах за инжекционен разтвор Natpar 75 микрограма/доза прах за инжекционен разтвор Natpar 100 микрограма/доза прах за инжекционен разтвор Паратиреоиден хормон (рДНК)

s.c.

2.НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6.ДРУГО

НАПОМНЯЩ ТЕКСТ ЗА ЕТИКЕТ (включен в опаковката)

Преди смесване прикрепете иглата. Вижте „Указания за употреба”.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта