Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neuraceq (florbetaben (18F)) – данни върху опаковката - V09AX06

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNeuraceq
ATC кодV09AX06
Веществоflorbetaben (18F)
ПроизводителPiramal Imaging Limited

Съдържание на статията

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА МЕТАЛНА КУТИЯ, (с BlueBox)

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Neuraceq 300 MBq/ml инжекционен разтвор Флорбетабен (18F)

2.ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки ml инжекционен разтвор съдържа 300 MBq флорбетабен (18F) към датата и часа на калибриране.

3.СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Аскорбинова киселина, етанол безводен, макрогол 400, натриев аскорбат, вода за инжекции Вижте листовката за допълнителна информация.

4.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор

1 многодозов флакон Код на клиента

Активност: {XXX} MBq в {XX} ml

ToC: {ДДMMГГГГ} {XX}ч.{XX} Часова зона

Обем: {XX} ml

5.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Интравенозно приложение Многократно приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Радиоактивен материал

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Обединено кралство

BV Cyclotron VU, Нидерландия

CIS Bio International, Nancy, Франция

CIS Bio International, Nîmes, Франция

Cis Bio International, Paris, Франция

Cis Bio International, Rennes, Франция

Cis Bio International, Pessac, Франция

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Германия

PET Net Muenchen GmbH, Германия

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o.,Полша

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Германия

IBA Molecular Italy S.R.L, Monza, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L, Rome, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Италия

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Испания

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Испания

Seibersdorf Labor GmbH, Австрия

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Белгия

8.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: {ДД/MM/ГГГГ}{XX}ч.{XX}{Часова зона}

9.СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

Неизползваният материал трябва да се изхвърли в съответствие с националните изисквания.

11.ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12.НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/906/001

13.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА ОЛОВЕН КОНТЕЙНЕР (без BlueBox)

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Neuraceq 300 MBq/ml инжекционен разтвор Флорбетабен (18F)

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки ml инжекционен разтвор съдържа 300 MBq флорбетабен (florbetaben) (18F) към датата и часа на калибриране.

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Аскорбинова киселина, етанол безводен, макрогол 400, натриев аскорбат, вода за инжекции Вижте листовката за допълнителна информация.

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор

1 многодозов флакон

Активност: {XXX} MBq в {XX} mL

ToC: {ДДMMГГГГ} {XX}ч.{XX} Часова зона Обем: {XX} ml

5. НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Интравенозно приложение Многократно приложение

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Радиоактивен материал

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Обединено кралство

BV Cyclotron VU, Нидерландия

CIS Bio International, Nancy, Франция

CIS Bio International, Nîmes, Франция

Cis Bio International, Paris, Франция

Cis Bio International, Rennes, Франция

Cis Bio International, Pessac, Франция

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Германия

PET Net Muenchen GmbH, Германия

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o., Полша

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Германия

IBA Molecular Italy S.R.L, Monza, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L, Rome, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Италия

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Испания

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Испания

Seibersdorf Labor GmbH, Австрия

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Белгия

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:{ДД/MM/ГГГГ} {XX}ч.{XX} {Часова зона}

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Piramal Imaging Ltd., Langstone Tech. Park, Havant PO9 1SA, UK

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/13/906/001

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Neuraceq 300 MBq/ml инжекционен разтвор Флорбетабен (18F)

Интравенозно приложение

2.НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

3.ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до: ToC +6ч

4.ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

5.СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

Акт.: ≤ 3000 MBq към ToC (вижте външната опаковка)

6.ДРУГО

Радиоактивен материал

Alliance Medical Molecular Imaging Ltd., Обединено кралство

BV Cyclotron VU, Нидерландия

CIS Bio International, Nancy, Франция

CIS Bio International, Nîmes, Франция

Cis Bio International, Paris, Франция

Cis Bio International, Rennes, Франция

Cis Bio International, Pessac, Франция

Eckert & Ziegler EURO-PET Berlin GmbH, Германия

PET Net Muenchen GmbH, Германия

Eckert & Ziegler EURO-PET Warszawa Sp. z o.o.,Полша

Eckert & Ziegler EURO-PET Koeln/Bonn GmbH, Германия

IBA Molecular Italy S.R.L, Monza, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L, Rome, Италия

IBA Molecular Italy S.R.L., Udine, Италия

IBA Molecular Spain, S.A., Seville, Испания

IBA Molecular Spain, S.A., Madrid, Испания

Seibersdorf Labor GmbH, Австрия

BetaPlus Pharma SA, Brussels, Белгия

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта