Bulgarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoEight (turoctocog alfa) – кратка характеристика на продукта - B02BD02

Updated on site: 08-Oct-2017

Наименование на лекарствотоNovoEight
ATC кодB02BD02
Веществоturoctocog alfa
ПроизводителNovo Nordisk A/S

Съдържание на статията

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

NovoEight 250 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

NovoEight 500 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

NovoEight 1 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

NovoEight 1 500 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

NovoEight 2 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

NovoEight 3 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор

2.КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

NovoEight 250 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 250 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 62,5 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

NovoEight 500 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 500 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 125 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

NovoEight 1 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 1 000 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 250 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

NovoEight 1 500 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 1 500 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 375 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

NovoEight 2 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 2 000 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 500 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

NovoEight 3 000 IU прах и разтворител за инжекционeн разтвор.

Всеки флакон с прах съдържа номинално 3 000 IU човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК),

туроктоког алфа (turoctocog alfa).

След разтваряне NovoEight съдържа приблизително 750 IU/ml човешки коагулационен фактор VІІІ

(рДНК), туроктоког алфа.

Активността (IU) е определена чрез хромогенния тест от Европейската фармакопея. Специфичната активност на NovoEight е приблизително 8 300 IU/mg протеин.

Туроктоког алфа (човешки коагулационен фактор VІІІ (рДНК)) е пречистен протеин, който има 1 445 аминокиселини с приблизителна молекулна маса 166 kDA. Произвежда се чрез рекомбинантна ДНК технология в клетки от яйчник на китайски хамстер (CHO) и е приготвен без прибавяне на каквито и да са протеини от човешки или животински произход в процеса на клетъчно култивиране, пречистването или производството на крайния продукт.

Туроктоког алфа е рекомбинантен човешки коагулационен фактор VІІІ с трункиран B-домейн (B- домейнът се състои от 21 аминокиселини от див тип B-домейн) без никакви други модификации в последователността на аминокиселините.

Помощни вещества с известно действие:

0,31 mmol натрий (7 mg ) на ml от приготвения разтвор.

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3.ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор.

Бял или бледожълт прах или ронлива маса.

Бистър и безцветен инжекционен разтвор.

4.КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1Терапевтични показания

Лечение и профилактика на кръвоизливи при пациенти с хемофилия А (вроден дефицит на фактор

VІІІ).

NovoEight може да се използва при всички възрастови групи.

4.2Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да започне под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия.

Нелекувани преди това пациенти

Безопасността и ефикасността на NovoEight при нелекувани преди това пациенти все още не е установена. Няма налични данни.

Дозировка Дозировката и продължителността на заместителната терапия зависят от тежестта на дефицита на

фактор VІІІ, локализацията и степента на кръвоизлива, както и от клиничното състояние на пациента.

Броят на прилаганите единици от фактор VIII се изразява като международни единици (IU), което е свързано с настоящия стандарт на СЗО за продуктите, съдържащи фактор VIII. Активността на фактор VIII в плазмата се изразява или като процент (по отношение на нормална човешка плазма) или в международни единици (по отношение на международен стандарт за фактор VIII в плазмата).

Една международна единица (IU) от активността на фактор VIII е еквивалентна на количеството на фактор VIII в един ml от нормална човешка плазма.

Лечение при необходимост

Изчисляването на необходимата доза фактор VIII се основава на емпиричното откритие, че 1 международна единица (IU) фактор VIII на килограм телесно тегло повишава плазмената активност на фактор VIII с 2 IU/dl. Необходимата доза се определя чрез следната формула:

Необходими единици = телесно тегло (kg) x желано повишение на фактор VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg

на IU/dl).

Количеството, което трябва да се приложи, и честотата на приложение трябва винаги да са насочени към клиничната ефективност в отделния случай.

В случай на следните хеморагични събития, активността на фактор VIII не трябва да спада под определени плазмени нива (в % от нормалното или в IU/dl) през съответния период. Следната таблица може да се използва като насока за дозиране при епизоди на кръвоизливи или хирургични операции:

Таблица 1 Ръководство за дозиране при епизоди на кръвоизливи или хирургични операции

Сила на кръвоизлива/вид хирургична

Необходимо ниво на

Честота на дозиране

процедура

FVIII (%) (IU/dl)

(часове)/Продължителност на

 

 

лечението (дни)

 

 

 

Кръвоизлив

 

 

Ранна хемартроза, мускулен

20-40

Повторете на всеки 12 до 24 часа

кръвоизлив или кръвоизлив в

 

минимум за 1 ден, до овладяване

устната кухина

 

на хеморагичния епизод, съдейки

 

 

по болката, или до постигане на

 

 

резултат

По-голяма хемартроза, мускулен

30-60

Повторете инфузията на всеки 12-

кръвоизлив, или хематом

 

24 часа за 3-4 дни или повече, до

 

 

овладяване на болката и остро

 

 

настъпилата нетрудоспособност

Животозастрашаващи кръвоизливи

60-100

Повторете инфузията на всеки 8 до

 

 

24 часа, докато опасността премине

 

 

 

Хирургична операция

 

 

Малка хирургична операция

30-60

На всеки 24 часа минимум за 1 ден,

включително екстракция на зъб

 

до постигане на резултат

Голяма хирургична операция

80-100

Повторете инфузията на всеки 8-

 

(пред- и постоперативно)

24 часа до задоволително

 

 

заздравяване на раната, след това

 

 

продължете лечението още

минимум 7 дни, за да се поддържа активност на фактор VІІІ от 30% до

60% (IU/dl)

Профилактика

За дългосрочна профилактика на кръвоизливи при пациенти с тежка хемофилия А. Обичайните препоръчителни дози са 20-40 IU фактор VІІІ на kg телесно тегло през ден или 20-50 IU фактор VІІІ

на kg телесно тегло 3 пъти седмично. В някои случаи, особено при по-млади пациенти, може да са

необходими по-кратки интервали между дозите или по-високи дози.

Мониториране на лечението

По време на лечението се препоръчва определяне на нивата на фактор VІІІ, за да се определи дозата за приложение и честотата на повторение на инжекциите. Особено в случаи на големи хирургични интервенции, е задължително прецизно мониториране на заместващото лечение чрез коагулационен анализ (активност на фактор VIII в плазмата). Индивидуалният отговор към фактор VІІІ при отделните пациенти може да варира, като се постигат различни нива на in vivo възстановяване и показват различен полуживот.

Хирургична операция

Липсва опит при хирургични операции при педиатрични пациенти.

Хора в старческа възраст

Липсва опит при пациенти > 65 години.

Педиатрична популация

За дългосрочна профилактика на кръвоизливи при пациенти под 12 годишна възраст се препоръчват дози от 25-50 IU фактор VІІІ на kg телесно тегло през ден или 25-60 IU фактор VІІІ на kg телесно тегло 3 пъти седмично. При педиатрични пациенти над 12 годишна възраст препоръчителните дози са същите като при възрастни.

Начин на приложение За интравенозно приложение.

Препоръчителната скорост на инфузия на NovoEight е 1-2 ml/min. Скоростта на прилагане трябва да се определя от нивото на комфорт на пациента.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение, вижте точка 6.6.

4.3Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Известни алергични реакции към протеин от хамстер.

4.4Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Свръхчувствителност

При NovoEight са възможни реакции на свръхчувствителност от алергичен тип. Продуктът съдържа следи от протеини от хамстер, които при някои пациенти може да причинят алергични реакции. Ако се появят симптоми на свръхчувствителност, пациентите трябва да бъдат посъветвани незабавно да преустановят употребата на лекарствения продукт и да се свържат с техния лекар. Пациентите трябва да бъдат уведомени за ранните признаци на реакциите на свръхчувствителност, включващи обрив, генерализирана уртикария, стягане в гърдите, хрипове, хипотония и анафилаксия.

В случай на шок, трябва да се спазват медицинските стандарти за лечение на шок.

Инхибитори

Образуването на неутрализиращи антитела (инхибитори) към фактор VІІІ е известно усложнение при лечението на лица с хемофилия А. Тези инхибитори обикновено са имуноглобулини IgG, насочени срещу прокоагулантната активност на фактор VІІІ, които сa определени количествено в Бетезда единици (BU) на ml плазма, чрез използване на модифициран тест. Рискът от образуване на инхибитори е свързан с експозицията на фактор VІІІ, като е най-висок в първите 20 дни на експозиция. Рядко инхибиторите могат да се образуват след първите 100 дни на експозиция.

Случаи на повторна поява на инхибитори (нисък титър) са наблюдавани след преминаване от един продукт с фактор VІІІ към друг, при предварително лекувани пациенти с повече от 100 дни на експозиция, които имат анамнестични данни за образуване на инхибитори. Затова се препоръчва внимателно мониториране на всички пациенти за образуване на инхибитори след всяка замяна на продукт.

По принцип, всички пациенти, лекувани с продукти с коагулационен фактор VІІІ трябва да бъдат внимателно мониторирани за образуване на инхибитори чрез съответно клинично наблюдение и лабораторни изследвания. Ако очакваните нива на плазмена активност на фактор VІІІ не се достигнат или ако кръвоизливът не се овладее с подходяща доза, трябва да се направи изследване за наличие на инхибитор към фактор VІІІ. При пациенти с високи инхибиторни нива, лечението с фактор VІІІ може да не е ефективно и трябва да се обмислят други терапевтични възможности. Лечението на такива пациенти трябва да се контролира от лекари с опит в лечението на хемофилия и инхибитори към фактор VІІІ.

Силно се препоръчва всеки път когато NovoEight се прилага на пациент, да се записват името и партидния номер на продукта, за да се пази връзката между пациента и партидата на лекарствения продукт.

Свързани с помощно вещество съображения

След разтваряне този лекарствен продукт съдържа 0,31 mmol натрий (7 mg) на ml от приготвения разтвор. Това трябва да се има предвид при пациенти, спазващи диета с контролиран прием на натрий.

Свързани с катетъра усложнения Ако се изисква устройство за централен венозен достъп (УЦВД), трябва да се има предвид риска от

усложнения, свързани с УЦВД, включително локални инфекции, бактериемия и тромбоза на мястото на катетъра.

Педиатрична популация Описаните предупреждения и предпазни мерки се отнасят както за възрастни, така и за деца.

4.5Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействия с NovoEight.

4.6Фертилитет, бременност и кърмене

Не са провеждани проучвания с NovoEight върху репродукцията при животни. Въз основа на ниската честота на хемофилия А при жени, липсва опит с употреба на фактор VIII по време на бременност и кърмене. Следователно фактор VIII трябва да се използва по време на бременност и кърмене само при ясни показания.

4.7Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

NovoEight не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

4.8Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност Свръхчувствителност или алергични реакции (които могат да включват ангиоедем, парене и смъдене

на инфузионното място, втрисане, зачервяване, генерализирана уртикария, главоболие, обрив, хипотония, сънливост, гадене, безпокойство, тахикардия, стягане в гърдите, изтръпване, повръщане, хрипове) са наблюдавани рядко и в някои случаи могат да прогресират до тежка анафилаксия (включително шок).

Много рядко е наблюдавано образуване на антитела към протеина от хамстер и свързани с това

реакции на свръхчувствителност.

При пациенти с хемофилия А могат да се образувуат неутрализиращи антитела (инхибитори) към фактор VIII. Ако се образуват такива инхибитори, състоянието ще се прояви като недостатъчен клиничен отговор. В такива случаи се препоръчва свързване със специализиран център по хемофилия.

Табличен списък на нежеланите реакции

Таблицата, представена по-долу, е в съответствие със системо-органната класификация на MedDRA (СОК и предпочитани термини).

Категориите по честота са определени съгласно следната конвенция: много чести (≥1/10); чести

(≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до <1/100); редки (≥1/10 000 to <1/1 000); много редки (<1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

При всяко групиране в зависимост от честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 2 Честота на нежеланите лекарствени реакции в клинични проучвания

Системно-органен клас

Честота*

Нежелана реакция

Психични нарушения

Нечести

Безсъние

Нарушения на нервната система

Нечести

Главоболие, замаяност

Сърдечни нарушения

Нечести

Синусова тахикардия

Съдови нарушения

Нечести

Хипертония, лимфедем

Хепатобилиарни нарушения

Чести

Повишени чернодробни ензими**

Нарушения на кожата и подкожната

Нечести

Обрив

тъкан

 

 

Нарушения на мускулно-скелетната

Нечести

Мускулно-скелетна скованост,

система и съединителната тъкан

 

артропатия, болка в крайниците,

 

 

Мускулно-скелетна болка

Общи нарушения и ефекти на

Чести

Реакции на инжекционното

мястото на приложение

 

място***

 

Нечести

Умора, горещи вълни, периферен

 

 

едем, пирексия

Изследвания

Нечести

Повишена сърдечна честота

Наранявания, отравяния и

Нечести

Контузия

усложнения, възникнали в резултат

 

 

на интервенции

 

 

*Изчислена на базата на общия брой отделни пациенти във всички клинични проучвания (214).

**Повишените чернодробни ензими включват аланин-аминотрансфераза, аспартат- аминотрансфераза, гама-глутамил трансфераза и билирубин.

***Реакциите на инжекционното място включват еритема, екстравазация и пруритус.

Описание на избрани нежелани реакции

По време на всички клинични проучвания с NovoEight, са съобщени общо 30 нежелани реакции при 19 от 214 пациенти, експонирани на NovoEight. Най-често съобщаваните нежелани реакции са реакции на инжекционното място и повишени чернодробни ензими. От тези 30 нежелани реакции, 2 са съобщени при 1 от 31 пациенти под 6 годишна възраст, нито една при пациенти от 6 до 18 годишна възраст и 28 са съобщени при 18 от 127 възрастни.

Педиатрична популация В клинични проучвания, включващи 63 педиатрични пациенти между 0 и12 годишна възраст и 24

юноши между 12 и18 годишна възраст с тежка хемофилия А, не е наблюдавана разлика в профила на безопасност на NovoEight между педиатрични пациенти и възрастни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение V.

4.9Предозиране

Няма съобщения за симптоми на предозиране на рекомбинантния човешки коагулационен фактор VІІІ.

5.ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антихеморагични средства, кръвен коагулационен фактор VIII, ATC

код: B02BD02.

Механизъм на действие

NovoEight съдържа туроктоког алфа, човешки коагулационен фактор VIII (рДНК), с трункиран B- домейн. Когато се активира, този гликопротеин има същата структура като човешкия фактор VIII, и посттранслационни модификации, които са подобни на тези от молекулата, получена от плазма. За мястото на сулфатиране на тирозина, намиращо се при Tyr1680 (естествен с пълна дължина), което е важно за свързването с фактора на фон Вилебранд, е установено, че е напълно сулфатирано в молекулата на туроктоког алфа. След инфузия на пациент с хемофилия, фактор VІІІ се свързва с ендогенния фактор на фон Вилебранд в кръвообращението на пациента. Комплексът фактор VІІІ/фактор на фон Вилебранд се състои от две молекули (фактор VІІІ и фактор на фон Вилебранд) с различни физиологични функции. Активираният фактор VІІІ действа като кофактор на активирания фактор ІХ, ускорявайки превръщането на фактор Х в активиран фактор Х. Активираният фактор Х превръща протромбина в тромбин. Тромбинът след това превръща фибриногена във фибрин и може да се образува съсирек. Хемофилията е свързано с пола, наследствено нарушение на кръвосъсирването, дължащо се на понижени нива на фактор VІІІ:С и води до профузни кръвоизливи в ставите, мускулите или вътрешните органи, които възникват спонтанно, или в резултат на случайна или хирургична травма. Плазмените нива на фактор VІІІ се повишават чрез прилагане на заместителна терапия, която позволява временно коригиране на дефицита на фактора и корекция на склонността към кървене.

Клинична ефикасност Проведени са три многоцентрови, открити, неконтролирани проучвания, за да се оцени безопасността

и ефикасността на NovoEight за профилактика и лечение на кръвоизливи при лекувани преди това пациенти с тежка хемофилия А (активност на FVIII ≤1%). Проучванията включват 213 експонирани пациенти; 150 юноши или възрастни пациенти без инхибитори от 12 годишна възраст (≥150 дни на експозиция) и 63 педиатрични пациенти без инхибитори под 12 годишна възраст (≥50 дни на експозиция). 187 от 213 пациенти остават в удълженото проучване за безопасност. Установено е, че лечението с NovoEight е безопасно и има очаквания хемостатичен и профилактичен ефект. При акумулирана експозиция от повече от 54 000 дни (отговаряща на 342 пациенто-години), не е наблюдавано развитие на инхибитори на фактор VIII във фаза 3а на клинични проучвания с лекувани преди това пациенти. От 1 377-те съобщени кръвоизлива, наблюдавани при 177 от 213 пациенти,

1 244 (90,3%) от кръвоизливите са овладени с 1-2 инфузии NovoEight.

Таблица 3 Разход на туроктоког алфа и общи нива на успех

 

По-малки

По-големи

Юноши

Възрастни

Общо

 

деца

деца

(12 –

(≥18 години)

 

 

(0 –

(6 –

<18 години)

 

 

 

<6 години)

<12 години)

 

 

 

Брой пациенти

Доза, използвана

 

 

 

 

 

за профилактика

 

 

 

 

 

на пациент (IU/kg

 

 

 

 

 

ТТ)

40,1 (8,5)

36,6 (9,0)

27,0 (7,6)

26,9 (6,9)

30,3 (9,2)

Средно (СО)

Мин; Макс

26,5; 57,3

24,9; 57,9

20,5; 46,9

20,0; 50,8

20,0; 57,9

Доза, използвана

 

 

 

 

 

за лечение на

 

 

 

 

 

кръвоизлив (IU/kg

 

 

 

 

 

ТТ)

44,4 (17,9)

40,0 (10,4)

28,2 (10,2)

33,8 (11,9)

34,5

Средно (СО)

25,9; 193,8

25,5; 65,5

12,4; 76,8

9,3; 104,0

(12,6)

Мин; Макс

 

 

 

 

9,3; 193,8

Ниво на успех* %

92,9%

88,9%

79,7%

85,6%

85,9%

ТТ: Телесно тегло, СО: Стандартно отклонение *Успехът се дефинира като „Отличен“ или „Добър“.

Общо 14 хирургични операции са извършени при 14 пациенти, от които 13 са големи хирургични операции и 1 е малка. Хемостазата е успешна при всички хирургични операции и не е съобщено за проблеми при лечението.

5.2Фармакокинетични свойства

Всички фармакокинетични проучвания с туроктоког алфа са проведени при лекувани преди това пациенти с тежка хемофилия А (FVIII ≤1%). Анализът на плазмените проби е проведен чрез едноетапен коагулационен тест и хромогенен тест.

В международно проучване, включващо 36 лаборатории, активността на NovoEight в проби FVIII:C е оценена и сравнена с пуснат на пазара рекомбинантен FVIII с пълна дължина. Проучването показва, че за двата продукта са получени сравними и съвместими резултати и че NovoEight може надеждно да бъде измерен в плазмата без необходимост от отделен стандарт за NovoEight.

Фармакокинетичните параметри на еднократна доза NovoEight са описани в Таблица 4 за коагулационния тест и в Таблица 5 за хромогенния тест.

Таблица 4 Фармакокинетични свойства на еднократна доза туроктоког алфа при пациенти с тежка хемофилия А (FVIII ≤1%), коагулационен тест

Параметър

0 − <6 години

6 −

≥12 години

 

 

<12 години

 

 

 

n=14

n=14

n=33

 

 

Средно (СО)

Средно (СО)

Средно (СО)

Инкрементно

0,018 (0,007)

0,020 (0,004)

0,022

(0,004)

възстановяване

 

 

 

 

(IU/ml)/(IU/kg)

 

 

 

 

AUC ((IU*h)/ml)

9,92 (4,11)

11,09 (3,74)

15,26

(5,77)

CL (ml/h/kg)

6,21 (3,66)

5,02 (1,68)

3,63 (1,09)

t½ (h)

7,65 (1,84)

8,02 (1,89)

11,00 (4,65)

Vss (ml/kg)

56,68 (26,43)

46,82 (10,63)

47,40 (9,21)

Cmax (IU/ml)

1,00 (0,58)

1,07 (0,35)

1,226

(0,41)

Средно време на

9,63 (2,50)

9,91 (2,57)

14,19 (5,08)

престой (h)

 

 

 

 

Таблица 5 Фармакокинетични свойства на еднократна доза туроктоког алфа при пациенти с тежка хемофилия А (FVIII ≤1%), хромогенен тест

Параметър

0 − <6 години

6 −

≥12 години

 

 

<12 години

 

 

n=14

 

n=14

n=48

 

 

Средно (СО)

Средно (СО)

Средно (СО)

Инкрементно

0,022

(0,006)

0,025 (0,006)

0,029

(0,006)

възстановяване

 

 

 

 

 

(IU/ml)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

AUC ((IU*h)/ml)

12,23 (4,36)

14,37 (3,48)

19,63

(7,73)

CL (ml/h/kg)

4,59 (1,73)

3,70 (1,00)

2,86 (0,94)

t½ (h)

9,99 (1,71)

9,42 (1,52)

11,22

(6,86)

Vss (ml/kg)

55,46

(23,53)

41,23 (6,00)

38,18 (10,24)

Cmax (IU/ml)

1,12 (0,31)

1,25 (0,27)

1,63 (0,50)

Средно време на

12,06

(1,90)

11,61 (2,32)

14,54 (5,77)

престой (h)

 

 

 

 

 

Фармакокинетичните параметри са сравними между педиатрични пациенти под 6 годишна възраст и педиатрични пациенти от 6 до под 12 годишна възраст. Някои вариации са наблюдавани във фармакокинетичните параметри на NovoEight между педиатрични и възрастни пациенти. По-високия CL и по-краткото t½, наблюдавани при педиатрични пациенти в сравнение с възрастни пациенти с хемофилия А, може да се дължи от части на известния по-голям плазмен обем на килограм телесно тегло при по-млади пациенти.

5.3Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност и токсичност при многократно прилагане.

6.ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1Списък на помощните вещества

Прах:

Натриев хлорид L-хистидин Захароза Полисорбат 80 L-метионин

Калциев хлорид дихидрат Натриев хидроксид Хлороводородна киселина

Разтворител: Натриев хлорид Вода за инжекции

6.2Несъвместимости

При липса на проучвания за съвместимост този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти.

6.3Срок на годност

Неотворен: 30 месеца

По време на срока на годност, продуктът може да се съхранява на стайна температура (≤30°C) за еднократен период, който не надвишава 9 месеца. След като веднъж бъде изваден от хладилника,

продуктът не трябва да се връща в хладилника. Моля, запишете началото на съхранение на стайна температура върху картонената кутия на продукта.

Съхранявайте флакона във външната картонена кутия, за да се предпази от светлина.

След разтваряне:

Доказана е химическа и физическа стабилност в периода на използване за 24 часа при съхранение при 2°C – 8°C и за 4 часа при съхранение на стайна температура (≤30°C).

От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва незабавно след разтваряне. Ако не се използва веднага, времето и условията на съхранение преди употреба са отговорност на потребителя и обикновено не са повече от 4 часа при съхранение на стайна температура (≤30°C) или 24 часа при съхранение при 2°C – 8°C, освен ако разтварянето е направено в контролирани и асептични условия.

Всеки неупотребен продукт, съхраняван на стайна температура за повече от 4 часа, трябва да се изхвърли.

6.4Специални условия на съхранение

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C). Да не се замразява.

За съхранение на стайна температура и условия на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт, вижте точка 6.3.

6.5Вид и съдържание на опаковката

Всяка опаковка NovoEight 250 IU, 500 IU, 1 000 IU, 1 500 IU, 2 000 IU и 3 000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор съдържа:

1 стъклен флакон (тип I) с прах и хлоробутилова гумена запушалка

1 стерилен адаптор за флакона за разтваряне

1 предварително напълнена спринцовка от 4 ml разтворител със запушалка (полипропиленова), гумено бутало (бромобутилово) и капачка за върха (бромобутилова)

1 лост за бутало (полипропиленов).

6.6Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

NovoEight трябва да се прилага интравенозно след разтваряне на праха с разтворителя, предоставен в спринцовката. След приготвяне разтворът изглежда бистър или леко опалесцентен. Не използвайте разтвори, които са мътни или имат утайка.

Ще ви трябва също набор за инфузия (катетър и игла тип бътерфлай), стерилни тампони със спирт, марли и лейкопласт. Тези приспособления не са включени в опаковката на NovoEight.

Винаги използвайте асептична техника.

Разтваряне

A)A

Извадете флакона, адаптора за флакона и предварително напълнената спринцовка от кутията. Оставете лоста за буталото недокоснат в кутията. Затоплете флакона и предварително напълнената спринцовка до стайна температура. Можете да го направите, като ги задържите в ръцете си, докато се затоплят, колкото ръцете Ви. Не използвайте никакъв друг начин за затопляне на флакона и предварително напълнената

спринцовка.

 

Б)

Б

Отстранете пластмасовата капачка от флакона.

 

Ако пластмасовата капачка е разхлабена или

 

липсва, не използвайте флакона. Почистете

 

гумената запушалка на флакона с напоен със

 

спирт стерилен тампон и я оставете да изсъхне на

 

въздух за няколко секунди преди употреба.

 

В)

В

Отстранете защитния етикет от адаптора за

 

флакона. Не използвайте адаптора за флакона,

 

ако защитният етикет не е напълно запечатан или

 

е скъсан.

 

Не изваждайте с пръсти адаптора за флакона от

 

защитната капачка.

 

Г)

Г

Обърнете защитната капачка и закрепете

 

адаптора за флакона към флакона. Веднъж

 

закрепен, не отстранявайте адаптора за флакона

 

от флакона.

 

Д)

Леко притиснете защитната капачка с палеца и показалеца, както е показано. Отстранете защитната капачка от адаптора за флакона.

Е)

Хванете лоста за буталото за широкия край и веднага го свържете със спринцовката чрез завиване по часовниковата стрелка към буталото вътре в предварително напълнената спринцовка, докато усетите съпротивление.

Д

Е

Ж)

Ж

Отстранете капачката на спринцовката от

 

предварително напълнената спринцовка, като я

 

огъвате надолу, докато перфорацията се скъса.

 

Не докосвайте върха на спринцовката под

 

капачката на спринцовката.

 

З)

З

Завийте здраво предварително напълнената

 

спринцовка върху адаптора за флакона, докато

 

усетите съпротивление.

 

И)

И

Задръжте предварително напълнената

 

спринцовка леко наклонена, с флакона, насочен

 

надолу. Натиснете лоста за буталото, за да

 

инжектирате целия разтворител във флакона.

 

К)

К

Задръжте лоста за буталото натиснат докрай и

 

въртете флакона внимателно, докато целия прах

 

се разтвори. Не разклащайте флакона, тъй като

 

това ще причини разпенване.

 

Препоръчва се NovoEight да се използва непосредствено след приготвяне. За условията на съхранение на разтворения лекарствен продукт, вж. точка 6.3.

Ако е необходима по-голяма доза, повторете стъпки А до К с допълнителни флакони, адаптори за флакони и предварително напълнени спринцовки.

Приложение на приготвения разтвор

 

Л)

Л

Задръжте лоста за буталото натиснат докрай.

 

Обърнете спринцовката с флакона обратно.

 

Спрете да натискате лоста за буталото и го

 

оставете да се върне обратно сам, докато

 

приготвеният разтвор изпълни спринцовката.

 

Издърпайте лоста за буталото леко надолу, за да

 

изтеглите приготвения разтвор в спринцовката.

 

В случай, че Ви е необходима само част от целия

 

флакон, използвайте скалата на спринцовката, за

 

да видите какво количество от приготвения

 

разтвор сте изтеглили, както Ви е обяснено от

 

Вашия лекар или медицинска сестра.

 

Докато държите флакона на обратно, почукайте

 

леко спринцовката, за да позволите на

 

въздушните мехурчета да се издигнат нагоре.

 

Натиснете бавно лоста за буталото, докато

 

всички въздушни мехурчета изчезнат.

 

М)

М

Развийте адаптора за флакона от флакона.

 

NovoEight вече е готов за инжектиране. Намерете подходящо място и бавно инжектирайте NovoEight във вена за период от 2-5 минути.

Изхвърляне

След инжектиране внимателно изхвърлете целия неизползван разтвор NovoEight, спринцовката с набора за инфузия, флакона с адаптора за флакона и другите отпадъчни материали според указанията на Вашия фармацевт.

Не го изхвърляйте с обикновените домашни отпадъци.

7.ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Novo Nordisk A/S

Novo Allé DK-2880 Bagsværd

Дания

8.НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

NovoEight 250 IU

EU/1/13/888/001

NovoEight 500 IU

EU/1/13/888/002

NovoEight 1 000 IU

EU/1/13/888/003

NovoEight 1 500 IU

EU/1/13/888/004

NovoEight 2 000 IU

EU/1/13/888/005

NovoEight 3 000 IU

EU/1/13/888/006

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 13 ноември 2013

10.ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Коментари

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Помощ
  • Get it on Google Play
  • За сайта
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    лекарства с рецепта